วินัยครู
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Like this presentation? Why not share!

วินัยครู

on

 • 6,947 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,947
Views on SlideShare
6,947
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
32
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

วินัยครู วินัยครู Presentation Transcript

 • นายวรวิทย์ สุระโคตร หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการ
 • พนักงานราชการคือใคร ? คือ บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทน จากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐ ในการปฏิบัติงาน ให้กับส่วนราชการนั้น
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหาร ทั่วไป เช่น งานพิมพ์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานร่าง - โต้ตอบ การติดต่อประสานงานทั่วไป งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ การจัด ประชุม อบรมสัมมนา การจดบันทึกรายงานการประชุม การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานบุคคล กฎ ระเบียบ วินัย และการดำเนินการทางวินัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ และวินัยของข้าราชการที่พึงปฏิบัติอย่าง ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดจิตสำนึกในการเป็น ข้าราชการที่ดี
 • เนื้อหา 1. กฎ ระเบียบ และวินัยข้าราชการที่จำเป็น 2. การดำเนินการทางวินัย 3. กรณีศึกษาการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง และการกระทำ ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 • ลักษณะของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน . 1) สถานศึกษาเช่น กศน . อำเภอ / เขต ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ( ยกเว้นศูนย์วิทย์ฯ เอกมัย ) ศูนย์ฝึกฯ สถาบัน กศน . ภาค 2) หน่วยงานการศึกษา เช่น สำนักงาน กศน . จังหวัด ศูนย์วิทย์ฯ เอกมัย ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
 • ลักษณะของบุคลากรภายในสถานศึกษา
  • และหน่วยงานการศึกษา ประกอบด้วย
    • ข้าราชการครู
    • บุคลากรทางการศึกษา
    • ลูกจ้างประจำ
    • พนักงานราชการ
    • ลูกจ้างชั่วคราว
 • กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการทางวินัย ต่อบุคลากรแต่ละประเภท 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้ พรบ . ระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ . ศ .2547 กฎ ก . ค . ศ . ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ . ศ . 2550 2. ลูกจ้างประจำ ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง ประจำของส่วนราชการ พ . ศ . 2537 กฎ ก . พ . ฉบับที่ 18 พ . ศ .2540 ว่าด้วยการสอบสวน
 • กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการทางวินัย 3. พนักงานราชการ ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ . ศ . 2547 กฎ ก . พ . ฉบับที่ 18 ( พ . ศ . 2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พรบ . วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ . ศ . 2539 4. ลูกจ้างชั่วคราว ใช้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ . ศ . 2539
 • การดำเนินการทางแพ่ง ต่อบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา ใช้ พรบ . ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ . ศ . 2539 และใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การดำเนินการทางอาญา ใช้ตามกฏหมายอาญาทั่วไป
 • การดำเนินการวินัย คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 270/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 เรื่องมอบอำนาจให้ ผอ . สำนักงาน กศน . จังหวัด / กทม . ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเรื่อง 1 ) ให้ดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง และสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการ ครูผู้ช่วยพนักงานราชการและลูกจ้าง 2 ) ให้ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงพนักงานราชการ
 • การ ดำเนินการทางวินัยหมายถึง การดำเนินการทางวินัย หมายถึงกระบวนการทั้งหมายที่กระทำเป็นพิธีการตามกฎหมาย เมื่อบุคลากรมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ซึ่งได้แก่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวน หรือการสอบสวน การพิจารณาความผิด และการกำหนดโทษ การสั่งลงโทษ หรือ การงดโทษ รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ระหว่างการสอบสวนพิจารณา เช่น การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวน
 • มูลเหตุแห่งการกระทำผิดวินัย 1. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 2. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เกินกว่า 15 วัน ร้ายแรง ไม่เกิน 15 วัน ไม่ร้ายแรง 3. ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 4. ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย กฎหมาย 5. ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ข่มเหงผู้เรียน หรือประชาชน
 • มูลเหตุแห่งการกระทำผิดวินัย 6. กลั่นแกล้งผู้อื่นโดยปราศจากความจริง 7. ลอกเลียนผลงานผู้อื่นโดยมิชอบ 8. กระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก 9. กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ฯลฯ
 • การดำเนินการทางวินัย เช่น เมื่อมีการร้องเรียน หรือพบการกระทำผิดเกิดขึ้นในสำนักงาน กศน . จังหวัด จะต้องดำเนินการอย่างไร 1. สืบสวนหาข้อเท็จจริง 2. ผลการสืบสวนไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง ( ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนเฉพาะ สำนักงาน กศน . จังหวัด ไม่ต้องรายงานสำนักงาน กศน . แต่ถ้า ผู้ร้องร้องไปยังสำนักงาน กศน . และหน่วยงานอื่นๆ ต้องรายงาน สำนักงาน กศน .
 • การดำเนินการทางวินัย 3. ผลการสอบสวนถ้ามีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้สำนักงาน กศน . จังหวัด แต่งตั้งกรรมการสอบสวน และกำหนดโทษ สั่ง ลงโทษ และรายงานสำนักงาน กศน . 4. ผลการสืบสวนมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้รายงาน สำนักงาน กศน . เพื่อดำเนินการต่อไป ยกเว้น พนักงานราชการ ให้สำนักงาน กศน . จังหวัดแต่งตั้งกรรมการสอบสวนได้เลย
 • มูลเหตุแห่งการที่จะต้องดำเนินการสืบสวน นอกเหนือจากมูลเหตุที่เกิดขึ้นในสำนักงาน กศน . จังหวัด 1. สำนักงาน กศน . แจ้งให้ดำเนินการ 2. หน่วยงานอื่นแจ้งให้ดำเนินการ เช่น สำนักงาน ป . ป . ช . สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน 3. มีบัตรสนเท่ห์ กล่าวหาว่า ข้าราชการในบังคับบัญชากระทำผิดวินัย โดย บัตรสนเท่ห์นั้น ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมชัดแจ้ง ตลอดจน ระบุพยานบุคคลแน่นอน
 • วิธีการสืบสวนทำได้ 2 วิธี 1 ) สืบสวนโดยทางลับ 2) สืบสวนโดยเปิดเผย
 • การสอบสวน การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการ ทั้งหลาย เพื่อจะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ หรือพิสูจน์ เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา ให้ได้ความจริงและความยุติธรรมและเพื่อ พิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวงหาได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ การสอบสวน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง และสอบสวนวินัยอย่าง ร้างแรง ดังนี้ 1) การตั้งเรื่องกล่าวหา เป็นการตั้งเรื่องกล่าวหา แก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ามีมูล กระทำผิดวินัยในกรณีใด 2) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยผู้มีอำนาจแต่งตั้ง
 • การสอบสวน 3) องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวน 3.1 ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็นข้าราชการ 3.2 ประธานคณะกรรมการสอบสวนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้ถูกสอบสวน ส่วนกรรมการอื่นดำรงตำแหน่งระดับใดก็ได้ 3.3 กรรมการและเลขานุการต้องเป็นนิติกรหรือเป็นผู้มีวุฒิ นิติศาสตร์ หรือผู้ที่ผ่านการอบรมการดำเนินการทางวินัย หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ทางวินัย 3.4 องค์คณะกรรมการควรตั้งจำนวนเป็นเลขคี่ เช่น 3 คน 5 คน
 • การสอบสวน 4) สิทธิของผู้ถูกสอบสวน 4.1 มีสิทธิคัดค้านกรรมการสอบสวน 4.2 มีสิทธิรับทราบข้อกล่าวหาตลอดจนพยานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และนำพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ 4.3 สามารถนำทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจเข้าฟังการสอบสวน ได้
 • มูลเหตุแห่งการคัดค้านกรรมการสอบสวน
  • เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทำการตามเรื่องที่กล่าวหา
  • เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
  • เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา
  • เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้อง ร่วมบิดาและมารดา ร่วมแต่บิดาหรือมารดากับผู้ถูกกล่าวหา
  • เป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ของผู้ถูกกล่าวหา
  • มีเหตุอื่นซึ่งอาจทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม
 • การดำเนินการสอบสวน
  • ถ้าผู้ถูกสอบสวนเป็นลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการให้ ดำเนินการตามกฎ ก . พ . ฉบับที่ 18 ( พ . ศ . 2540) ว่าด้วยการ สอบสวนและพิจารณา
  • ถ้าผู้ถูกสอบสวนเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำเนินการตามกฎ ก . ค . ศ . ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ . ศ . 2550
 • การสอบพยาน
  • พยานมี 2 ประเภท คือ
  • ประจักษ์พยาน หมายถึง พยานที่ได้รู้เห็นข้อเท็จจริงนั้นมาด้วย ตนเอง
  • พยานบอกเล่า หมายถึง พยานที่มิได้รู้เห็นข้อเท็จจริงนั้นมาด้วย ตนเอง แต่ได้ยินได้ฟังผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง
  • ลักษณะของพยาน เช่นพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ
 • การทำรายงานการสอบสวน
  • สรุปข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน
  • นำข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยุติมาพิจารณาและปรับบทให้เข้ากับ ข้อกฎหมายว่ากระทำผิดตามมาตราใด
  • ถ้าไม่มีมูลความผิดให้ยุติเรื่อง ถ้ามีความผิดให้กำหนดโทษว่า ควรได้รับโทษสถานใด
 • การกำหนดโทษทางวินัย
  • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีโทษ 5 สถาน
  • 1.1 ภาคทัณฑ์
  • 1.2 ตัดเงินเดือน
  • 1.3 ลดขั้นเงินเดือน
  • 1.4 ปลดออก
  • 1.5 ไล่ออก
 • การกำหนดโทษทางวินัย 2) ลูกจ้างประจำโทษทางวินัย มี 5 สถาน 1.1 ภาคทัณฑ์ 1.2 ตัดค่าจ้าง 1.3 ลดขั้นค่าจ้าง 1.4 ปลดออก 1.5 ไล่ออก
 • การกำหนดโทษทางวินัย 3) พนักงานราชการ โทษทางวินัย มี 4 สถาน 1.1 ภาคทัณฑ์ 1.2 ตัดเงินค่าตอบแทน 1.3 ลดขั้นเงินค่าตอบแทน 1.4 ไล่ออก ( กรณีทำผิดร้ายแรง )
 • ขั้นตอนการรายงานการสอบสวน คณะกรรมการพิจารณากำหนดโทษ ผอ . กศน . จังหวัด สำนักงาน กศน . แล้วแต่กรณี
 • การอุทธรณ์ การอุทธรณ์ คือ การขอให้ทบทวนคำสั่งใหม่ มี 2 ลักษณะคือ 1. อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ 2. อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
 • การอุทธรณ์ 1. อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ 1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - ต้องอุทธรณ์ตาม พรบ . ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ . ศ . 2547 และกฎ ก . ค . ศ . ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ . ศ . 2550 - ต้องอุทธรณ์ต่อ อ . ก . ค . ศ . สำนักงานปลัดฯ โดยยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น - ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่รับทราบ - เนื้อหาของอุทธรณ์ต้องแจ้งว่าการลงโทษไม่ถูกต้องอย่างไร
 • การอุทธรณ์ 1. อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ 1.2 ลูกจ้างประจำ - ต้องอุทธรณ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ . ศ . 2537 และกฎ ก . พ . ฉบับที่ 16 ( พ . ศ . 2540) ออกตามความใน พรบ . ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ . ศ . 2535 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ ว 50 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 - ต้องอุทธรณ์ต่อ อ . ก . พ . กระทรวง โดยยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น - ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่รับทราบ - เนื้อหาของอุทธรณ์ ต้องแจ้งว่าการลงโทษไม่ถูกต้องอย่างไร
 • การอุทธรณ์ 1. อุทธรณ์คำสั่งลงโทษ 1.3 พนักงานราชการ - ต้องอุทธรณ์ตาม พรบ . วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ . ศ . 2539 - ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่ง - ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่รับทราบ - เนื้อหาของอุทธรณ์ ต้องแจ้งว่าการลงโทษไม่ถูกต้องอย่างไร - เจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งต้องพิจารณาอีกครั้ง หากเห็นด้วยกับอุทธรณ์แก้ไขคำสั่งได้ หากไม่เห็นด้วยให้เสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • การอุทธรณ์ 2. อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง คำสั่งทางปกครอง คือ การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย อุทธรณ์ การรับรอง และ การรับจดทะเบียน
 • การอุทธรณ์ 2. อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
  • ต้องอุทธรณ์ตาม พรบ . วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ . ศ . 2539
  • ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่ง
  • ต้องอุทธรณ์ภายใน 90 วัน นับแต่รับทราบ
  • เนื้อหาของอุทธรณ์ต้องแจ้งว่าไม่ถูกต้องอย่างไร
  • - เจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งต้องพิจารณาอีกครั้ง หากเห็นด้วยกับอุทธรณ์แก้ไขคำสั่งได้ หากไม่เห็นด้วยให้เสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • การร้องทุกข์ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พรบ . ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ . ศ . 2547 และกฎ ก . ค . ศ . ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ . ศ . 2551 - ต้องร้องทุกข์ต่อ อ . ก . ค . ศ . สำนักงานปลัดฯ โดยยื่นผ่านผู้บังคับ บัญชาเบื้องต้น - ต้องร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่รับทราบ - เนื้อหาของร้องทุกข์ ต้องแจ้งว่าได้รับทุกข์ร้อนหรือคับข้องใจอย่างไร
 • การร้องทุกข์ 2. ลูกจ้างประจำ - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ . ศ . 2537 และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ ว 51 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 - ต้องร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่รับทราบ - เนื้อหาของร้องทุกข์ ต้องแจ้งว่าได้รับทุกข์ร้อนหรือคับข้องใจอย่างไร
 • 3. พนักงานราชการ - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พรบ . วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ . ศ . 2539 - ต้องร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่รับทราบ - เนื้อหาของร้องทุกข์ ต้องแจ้งว่าได้รับทุกข์ร้อนหรือคับข้องใจอย่างไร การร้องทุกข์
 • สวัสดี