Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 1
แนวข้อสอบ
พ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 2
***********...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 3
ง. เป็นการศ...
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 4
ข. การศึกษา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา

41,006 views

Published on

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา

  1. 1. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 1 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 (ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์ *************************** 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม ราชโองการโปรดฯ โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ เท่าใด ก. 13 สิงหาคม 2542 ข. 14 สิงหาคม 2542 ค. 15 สิงหาคม 2542 ง. 16 สิงหาคม 2542 จ. 19 สิงหาคม 2542 ***************************************************** 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อาศัยกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ข. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ. ถูกทุกข้อ ***************************************************** 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับเมื่อใด ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก. วันที่ 14 สิงหาคม 2542 ข. วันที่ 15 สิงหาคม 2542 ค. วันที่ 19 สิงหาคม 2542 ง. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้คือวันที่ 19 สิงหาคม 2542 จ. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้คือวันที่ 20 สิงหาคม 2542 ***************************************************** 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มีผลบังคับ เมื่อใด ก. 21 กรกฎาคม 2553 ข. 22 กรกฎาคม 2553 ค. 19 ธันวาคม 2553 ง. 20 ธันวาคม 2553 จ. นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  2. 2. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 2 ***************************************************** 5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ค. ผู้สอน หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักการด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ง. คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน ***************************************************** 6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยผู้เรียนของสถานศึกษานั้นเอง หรือ หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ข. การประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในหรือภายนอก ค. ผู้บริหารการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน ง. ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จ. มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง ***************************************************** 7. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมาย ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ***************************************************** 8. ข้อใดไม่ใช่หลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก. จัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ข. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  3. 3. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 3 ง. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ***************************************************** 9. การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการศึกษาให้ยึดหลักอะไร ก. ระดมทรัพยากรจากต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา ข. มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้การจัดการศึกษา ง. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จ. ถูกทุกข้อ ***************************************************** 10. รูปแบบการจัดการศึกษา ตามพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้ ข. การศึกษาตามอัธยาศัย ค. การศึกษานอกระบบ ง. การศึกษาในระบบ จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ***************************************************** 11. การศึกษาในระบบ มีกี่ระดับ ก. 2 ระดับ ข. 3 ระดับ ค. 4 ระดับ ง. 5 ระดับ จ. ไม่จํากัด ***************************************************** 12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก. การศึกษาพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา ข. การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ค. การแบ่งระดับหรืการเทียบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ํากว่าปริญญา และระดับปริญญา จ. การศึกษาในระบบมีสามระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย ***************************************************** 13. ข้อใดเป็นระดับของการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. การศึกษาปฐมวัยศึกษา
  4. 4. รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc / http://pun.fix.gs / http://valrom2012.fix.gs หนา 4 ข. การศึกษาระดับประถมศึกษา ค. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษา จ. ถูกทุกข้อ เฉลยอยู่ด้านล่าง ********************** หากรวบรวมได้จํานวนไม่น้อยกว่า 50 ข้อจะรวมเล่มมาให้โหลดอีกครั้ง แนวข้อสอบชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี) อย่าลืมไปอ่านระเบียบฯ ฉบับเต็มด้วย เผื่อผมพิมพ์ผิดหรือเฉลยผิด หากผิดพลาดประการผมขออภัย มา ณ ที่นี้ แต่หากกรุณาส่งข้อผิดพลาดมาเมล์ valrom209@hotmail.com ก็จะเป็นการดี จะได้ไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น ได้ที่เว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น ตอนนี้กําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน จากเว็บไซต์ http://pun2013.bth.cc http://valrom2012.fix.gs http://pun.fix.gs เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 จํานวน 13 ข้อ ข้อ 1 ข. ข้อ 2 ง. ข้อ 3 จ. ข้อ 4 ข. ข้อ 5 ค. ข้อ 6 จ. ข้อ 7 จ. ข้อ 8 ก. ข้อ 9 จ. ข้อ 10 ก. ข้อ 11 ก. ข้อ 12 จ. ข้อ 13 ข.

×