Thiet ke Ky yeu - Sacombank (dau an)

827 views
757 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
827
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thiet ke Ky yeu - Sacombank (dau an)

 1. 1. BAN BIEÂN TAÄPOÂng NGUYEÃN CHAÂU Phoù Chuû tòch HÑQT Tröôûng banOÂng TRAÀN XUAÂN HUY Toång giaùm ñoác Phoù banOÂng LEÂ MINH TAÂM Chaùnh Vaên phoøng HÑQT kieâm GÑHT Thaønh vieânBaø TRAÀN THÒ BÌNH Tröôûng Phoøng Ñoái ngoaïi Thaønh vieân thöôøng tröïcBaø LÖU THÒ MINH NGOÏC Chuyeân vieân Phoøng Ñoái ngoaïi Thö kyù
 2. 2. MUÏC LUÏC 09 Lôøi môû ñaàu 13 Ra ñôøi trong thaùch thöùc (1991-1995) 24Caûi toå, taïo neàn taûng phaùt trieån beàn vöõng (1996-2000) 38 Môû roäng vaø vöôn xa (2001-2005) 52 Khaúng ñònh söùc maïnh vaø tieán ra thò tröôøng quoác teá (2006-2010) 78 Ngaân haøng cuûa Khu vöïc Ñoâng Döông (2011-2015 vaø taàm nhìn ñeán 2020)
 3. 3. ÔÛ ÑAÂU COÙ YÙ CHÍ, ÔÛ ÑOÙ COÙ CON ÑÖÔØNG
 4. 4. Lôøi môû ñaàu "...Giaù trò, söc manh ù ï thöc söï cua Sacombank laø ï û yù chí, tam nhìn, à tinh than vaø lyù töông à û kinh doanh..."8
 5. 5. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøngLôøi môû ñaàuKính chaøo quyù ñoäc giaû!Moät trong nhöõng yeáu toá taïo neân söï phaùt trieån laø Ñieàu quan troïng nhaát maø aán phaåm "Sacombanktính keá thöøa. Chuùng ta chæ coù theå taïo neân nhöõng - Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøng", cuõng nhö caùc aánñænh cao khi ñöôïc ñöùng treân moät neàn taûng vöõng phaåm khaùc cuûa Sacombank, muoán ñem ñeán cho caùcchaéc, chæ coù theå töï tin nhìn veà töông lai khi ñaõ hieåu theá heä caùn boä nhaân vieân vaø ñoäc giaû quan taâm khoângroõ vaø nhaän thöùc veà quaù khöù moät caùch ñaày ñuû. Moät phaûi chæ ñôn thuaàn laø toân vinh nhöõng thaønh töïu vaätgia toäc, moät doanh nghieäp, moät ñaát nöôùc chæ coù theå chaát. Giaù trò, söùc maïnh thöïc söï cuûa Sacombank laø yùtaïo neân moät lòch söû laâu daøi, tröôøng toàn khi theá heä chí, taàm nhìn, tinh thaàn vaø lyù töôûng kinh doanh cuûatröôùc bieát chia seû, truyeàn daãn vaø theá heä sau bieát ñoùn theá heä saùng laäp. Giaù trò, söùc maïnh naøy ñöôïc minhnhaän, tieáp noái. chöùng baèng nhöõng thaønh töïu höõu hình treân con ñöôøng phaùt trieån cuûa Ngaân haøng. Ñoù cuõng laø taøi saûnSacombank ñöôïc hình thaønh neân bôûi nhöõng con lôùn nhaát maø caùc theá heä sau cuûa Sacombank caàn phaûingöôøi mang khaùt voïng lôùn. Ngay töø nhöõng ngaøy tìm hieåu, hoïc taäp vaø keá thöøa ñeå höôùng tôùi nhöõngñaàu tieân, giöõa choàng chaát khoù khaên, Sacombank muïc tieâu, giaù trò lôùn hôn trong töông lai.vaãn ñöôïc hoaïch ñònh ñeå höôùng tôùi söï laâu daøi vaø beànvöõng. Cho ñeán luùc naøy, Sacombank ñaõ ñi qua ñöôïc Tìm hieåu, nhìn nhaän vaø chia seû toaøn dieän töø lòchhaønh trình 20 naêm, kieán taïo neân nhöõng thaønh töïu söû seõ giuùp nhöõng ngöôøi ñi sau coù ñöôïc söï khaùchkhoâng nhoû, hieän thöïc hoùa ñöôïc moät phaàn taàm nhìn, quan, tænh taùo, traùnh söï phieán dieän vaø haïn cheá söïkhaùt voïng cuûa nhöõng nhaø saùng laäp. Vaø töông lai coøn chuû quan, ngôïi ca moät chieàu. Ñoàng thôøi, bieát chaânôû phía tröôùc, nhöõng thaønh töïu môùi, ñænh cao môùi thaønh tri aân nhöõng con ngöôøi ñaõ chia seû, coáng hieánñöôïc kyø voïng ôû theá heä tieáp theo. caû veà trí tueä, söùc löïc, taâm huyeát ñeå xaây döïng cô nghieäp, hoïc ñöôïc töø hoï nhöõng baøi hoïc höõu ích vaøTreân tinh thaàn ñoù, aán phaåm "Sacombank - Daáu aán traùnh loái moøn, sai laàm maø hoï ñaõ ñi qua ñeå keá tuïc söïnhöõng chaëng ñöôøng" ñaõ ñöôïc thöïc hieän. Ñaây laø nôi nghieäp chung, vì nhöõng hoaøi baõo lôùn cho toå chöùcghi laïi nhöõng coät moác, nhöõng söï kieän quan troïng mình noùi rieâng vaø ñaát nöôùc noùi chung.…treân haønh trình 20 naêm maø Sacombank ñaõ ñi quanhö moät caùch chia seû vôùi theá heä sau vaø vôùi nhöõng Ñaây laø nhöõng thoâng ñieäp quan troïng nhaát töø aán phaåm.ngöôøi quan taâm moät caùch khaùi quaùt veà lòch söû phaùttrieån cuûa Ngaân haøng. Trong 20 naêm ñoù, coù nhöõng Chaân thaønh mong ñôïi söï ñoùn nhaän vaø ñoùng goùpthôøi ñieåm, tình theá thöïc söï beá taéc, nhöng vôùi hoaøi yù kieán cuûa quyù vò ñeå aán phaåm naøy ngaøy caøng hoaønbaõo lôùn vaø söùc maïnh taäp theå, ñaõ giuùp con taøu thieän hôn nhö tinh thaàn luoân luoân tieáp thu, hoïc hoûi,Sacombank vöõng vaøng vöôït qua vaø ñi tôùi. Cho neân, thay ñoåi tích cöïc maø Sacombank höôùng tôùi.trong nhöõng daáu aán vaø chaëng ñöôøng maø Sacombankñaõ ñi qua, khoâng phaûi chæ coù nhöõng thaønh tích suoân Traân troïng caûm ôn!seû, nhöõng thaéng lôïi deã daøng, maø thöïc söï coøn coù BAN BIEÂN TAÄPnhöõng bieán coá vaø thöû thaùch voâ cuøng khaéc nghieät. 9
 6. 6. ra ñôøi TRONG thaùch thöùc (1991-1995)VOÁN ÑIEÀU LEÄ TYÛ ÑOÀNG
 7. 7. KHÔÛI ÑAÀU VÔÙI KHAÙT VOÏNG LÔÙN LAO
 8. 8. RA ÑÔØI TRONG THAÙCH THÖÙC (1991-1995) Leã khai tröông hoaït ñoäng Sacombank (ngaøy 21/12/1991) Taïi soá 94-96-98 Nguyeãn Oanh, Quaän Goø Vaáp, Tp.HCM12
 9. 9. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøngRa ñôøi trong khoù khaên Ñaàu nhöõng naêm 1990, neàn kinh teá Vieät Nam phaûi ñoái Hôïp taùc xaõ maët vôùi haøng loaït thaùch tín duïng thöùc, khoù khaên do haäu quaû Taân Bình cuûa nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc töø söï suïp ñoå cuûa Lieân Xoâ, caùc nöôùc Ñoâng AÂu vaø chính saùch caám vaän cuûa Myõ. Ngaân haøng Rieâng thò tröôøng tieàn teä, Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Hôïp taùc xaõ Phaùt trieån trong giai ñoaïn naøy, haøng Kinh teá Thöông Tín tín duïng Thaønh Coâng loaït toå chöùc tín duïng treân Goø Vaáp (Sacombank) ñòa baøn Tp.HCM vôõ nôï,OÂng Hoà Ñaéc Voïng - Chuû tòch HÑQT ñaàu tieân cuûa Sacombank nieàm tin cuûa daân chuùng ñoáiphaùt bieåu taïi leã khai tröông Ngaân haøng vôùi caùc toå chöùc tín duïng giaûm suùt moät caùch nghieâm troïng. Hôïp taùc xaõTrong tình hình ñoù, Ngaân haøng Phaùt trieån Kinh teá Goø Vaáp cuøng vôùi 3 Hôïp taùc tín duïngxaõ (HTX) tín duïng laø Taân Bình, Thaønh Coâng vaø Löõ Gia ñaõ ñöôïc Ngaân haøng Nhaø Löõ Gianöôùc cho pheùp saùp nhaäp thaønh Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank)vaøo ngaøy 21/12/1991. Ñaây laø moät trong nhöõng Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn(TMCP) ñaàu tieân ñöôïc thaønh laäp ôû Vieät Nam, chöùng toû böôùc ñoåi môùi quan troïngcuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc theo höôùng taïo ra moät thò tröôøng môû cöûa, thuùc ñaåy khuvöïc dòch vuï ngaân haøng nhaèm ñoùng goùp nhieàu hôn vaø chuû ñoäng hôn vaøo söï phaùttrieån chung cuûa neàn kinh teá.Ñeå khaéc phuïc nhöõng khuûng hoaûng veà taøi chính tieàn teä, môû ñöôøng cho caùc toå chöùc tínduïng phaùt trieån, trong thôøi kyø naøy, taïi Tp.HCM, NHNN cuõng ñaõ cho pheùp thaønhlaäp moät soá Ngaân haøng TMCP khaùc nhö Ñoâng AÙ (01/7/1992), Nam AÙ (21/10/1992),Queá Ñoâ (naêm 1992 - sau ñoåi teân thaønh Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn - SCB),Taân Vieät (naêm 1992 - sau ñoåi teân Ngaân haøng TMCP Thaùi Bình Döông - Pacific Bank),AÙ Chaâu (24/4/1993), Phöông Nam (19/5/1993)... 13
 10. 10. RA ÑÔØI TRONG THAÙCH THÖÙC (1991-1995) Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Kieåm soaùt, Ban ñieàu haønh Sacombank ñaàu tieân HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ Ban Kieåm soaùt OÂNG Hoà Ñaéc Voïng OÂNG NGUYEÃN TAÁN THAØNH Chuû tòch Tröôûng ban OÂNG Nguyeãn Chaâu OÂNG Hoà Vaên HUÕY Kieåm soaùt vieân Phoù Chuû tòch thöù nhaát OÂNG Laâm Ñaïo Thaûo OÂNG Taï Quaûng Vaên Kieåm soaùt vieân Phoù Chuû tòch OÂNG Ñaëng Vaên Thaønh BAN ÑIEÀU HAØNH UÛy vieân OÂNG Nguyeãn An Chuyeân OÂNG Nguyeãn Nhö Höng Toång giaùm ñoác UÛy vieân OÂNG Nguyeãn Vaên Huøng OÂNG Nguyeãn Ngoïc Thanh Phoù Toång giaùm ñoác UÛy vieân OÂNG Traàn Vaên Phöôùc OÂNG Nguyeãn Höõu Haïnh Phoù Toång giaùm ñoác UÛy vieân14
 11. 11. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøngNhaân löïc vaø nguoàn voán ban ñaàuTaïi thôøi ñieåm khai tröông, Sacombank coù 100 nhaân söï vaø voán ñieàu leä 3 tyû ñoàng,vôùi caùc coå ñoâng chính: 20% Ngaân haøng Phaùt trieån Kinh teá Goø Vaáp 300.000.000 ñoàng 36,7% Taäp ñoaøn Luks 1.000.000.000 ñoàng 10% Cô caáu voán Caùc coå ñoâng khaùc trong quaän Goø Vaáp vaø 1.100.000.000 ñoàng 3 HTX tín duïng Thaønh Coâng, Löõ Gia, Taân Bình Caùc coâng ty, xí nghieäp ñieän töû Sagel, 33,3% 600.000.000 ñoàng Cholimex, Taân Bình, Thuaän Thaûo Taêng tröôûng Voán ñieàu leä ñvt: tyû ñoàngTaêng voán ñieàu leä leân 10 tyû ñoàngHoäi ñoàng quaûn trò chuû tröông taêng theâm voán ñieàu leä nhaèm taïo tieàn ñeà cho moïihoaït ñoäng vaø phaùt trieån. Caùc ñôn vò thaønh vieân Taäp ñoaøn Luks, nhö: Luks Vaxi,Luks Dona... ñaõ goùp voán theâm, ñöa voán ñieàu leä cuûa Sacombank vaøo thôøi ñieåmcuoái naêm 1992 leân 10 tyû ñoàng. 3 10 20 23 23,6 1991 1992 1993 1994 1995 15
 12. 12. RA ÑÔØI TRONG THAÙCH THÖÙC (1991-1995)16 Quang caûnh Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng baát thöôøng ngaøy 10/3/1992
 13. 13. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøngQuan ñieåm môùi veà coå ñoâng saùng laäp Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng baát thöôøng ngaøy 10/3/1992 ñaõ thoáng nhaát söûa ñoåi ñieàu leä, nieâm yeát danh saùch coå ñoâng saùng laäp vôùi 19 VÒ COÅ ÑOÂNG nhöõng quyeàn öu tieân öùng cöû, ñeà cöû vaøo SAÙNG LAÄP SACOMBANK Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Kieåm soaùt, Ban ñieàu haønh maø khoâng leä thuoäc vaøo vieäc caù Voõ Ñình Bieân nhaân ñoù goùp voán nhieàu hay ít. Nguyeãn Chaâu Nguyeãn An Chuyeân Taïi Ñaïi hoäi, caùc coå ñoâng ñaõ thoáng nhaát Phaïm Duy Cöôøng baàu oâng Traàm Kieâm Khaûi laøm Chuû tòch Phan Thanh Ña Hoäi ñoàng quaûn trò nhieäm kyø 1992-1995 Töø Vi Ñöùc thay cho oâng Hoà Ñaéc Voïng - vì lyù do söùc Nguyeãn Höõu Haïnh khoûe ñaõ khoâng theå tieáp tuïc ñaûm traùch. Hoà Vaên Hoä Hoà Vaên Huõy Nguyeãn Vaên Huøng Traàm Kieâm Khaûi Traàn Vaên PhöôùcBieân baûn Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng baát thöôøng ngaøy 10/3/1992 Ñaëng Trung Sôn Laâm Ñaïo Thaûo Nguyeãn Ngoïc Thanh Ñaëng Vaên ThaønhÑaây laø thôøi kyø Sacombank phaûi ñoái maët vôùi thaùch thöùc toaøn dieän, Nguyeãn Taán Thaønhtöø nhaân söï Laõnh ñaïo, chieán löôïc phaùt trieån ñeán hoaït ñoäng, dòch vuï. Leâ Vaên ToøngSau khi thaûo luaän, Hoäi ñoàng quaûn trò luùc baáy giôø xaùc ñònh nhieäm vuï Taï Quaûng Vaêntroïng taâm, öu tieân laø taäp trung xöû lyù caùc khoaûn nôï khoù ñoøi, maïnhdaïn môû roäng maïng löôùi chi nhaùnh, phaùt haønh kyø phieáu, thöïc hieändòch vuï chuyeån tieàn nhanh vaø kinh doanh ngoaïi hoái. 17
 14. 14. RA ÑÔØI TRONG THAÙCH THÖÙC (1991-1995) Dôøi Hoäi sôû chính veà quaän trung taâm, trôû thaønh Ngaân haøng ñoâ thò "...vôùi vieäc taêng Vôùi vieäc taêng voán ñieàu leä, môû roäng quy moâ, Sacombank ñuû ñieàu kieän ñeå trôû thaønh moät Ngaân haøng ñoâ thò thay vì laø moät Ngaân haøng chæ coù phaïm vi hoaït ñoäng ôû vuøng ven nhö tröôùc kia. Hoäi sôû dôøi veà soá 600 ñöôøng Nguyeãn Chí Thanh, voán ñieàu leä, môû Quaän 11, Tp.HCM vaø Sacombank chính thöùc böôùc vaøo vuøng noäi thò. roäng quy moâ, Sacombank ñuû ñieàu kieän ñeå trôû thaønh moät Ngaân haøng ñoâ thò..." Khai tröông Hoäi sôû môùi taïi 600 ñöôøng Nguyeãn Chí Thanh, Quaän 11, Tp.HCM (ngaøy 19/6/1992)18
 15. 15. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøngMôû Chi nhaùnh Haø Noäi, taïo böôùc tieán ñoätphaù treân thò tröôøng mieàn Baéc Sau khi nhanh choùng chieám ñöôïc theá chuû ñoäng nhaát ñònh treân thò tröôøng Tp.HCM vaø caùc tænh laân caän, Ban Laõnh ñaïo Sacombank thaáy raát roõ söï quan troïng vaø caáp thieát trong vieäc môû roäng maïng löôùi, ñaëc bieät laø taïo neân nhöõng ñaàu moái chính yeáu treân thò tröôøng phía "...gaày döïng cho Baéc. Môû Chi nhaùnh taïiTruï sôû Sacombank - Chi nhaùnh Haø Noäi vaøo naêm 1993 Haø Noäi khoâng phaûi laø chuyeän ñôn giaûn trong Sacombank moät hình aûnh ñaëcboái caûnh luùc baáy giôø. Tuy nhieân, neáu khoâng maïnh daïn hieän dieän taïi Haø Noäi,Sacombank seõ khoâng theå taïo neân theá ñoät phaù. tröng vaø moätBaèng quyeát taâm cao ñoä, ngaøy 02/3/1993, Sacombank khai tröông Chi nhaùnhHaø Noäi trôû thaønh Ngaân haøng TMCP ñaàu tieân coù Hoäi sôû chính taïi Tp.HCM môûChi nhaùnh taïi Haø Noäi, ñoàng thôøi laø Ngaân haøng TMCP ñaàu tieân phaùt haønh kyøphieáu coù muïc ñích ñeå huy ñoäng voán nhaøn roãi cuûa caùc toå chöùc kinh teá vaø daân cö,thöïc hieän dòch vuï chuyeån tieàn nhanh giöõa Tp.HCM vaø Haø Noäi. tính caùch rieângSöï kieän naøy ñaõ goùp phaàn gaày döïng cho Sacombank moät hình aûnh ñaëc tröng vaømoät tính caùch rieâng ñaày aán töôïng taïi Thuû ñoâ, ñoàng thôøi môû ñöôøng cho vieäc hình ñaày aán töôïng taïi Thuû ñoâ..."thaønh daàn thoùi quen khoâng duøng tieàn maët trong thanh toaùn giöõa hai ñoâ thò lôùnnhaát Vieät Nam, giuùp Sacombank töï tin môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng vaø taêngnhanh nguoàn voán cuûa mình. 19
 16. 16. RA ÑÔØI TRONG THAÙCH THÖÙC (1991-1995) Con ngöôøi môùi - Taàm nhìn môùi Maâu thuaãn veà quan ñieåm kinh doanh, quaûn lyù, quyeàn lôïi laø nhöõng nguy cô ñe doïa nghieâm troïng ñeán söï toàn taïi cuûa Sacombank trong giai ñoaïn 1991-1995. Vì vaäy, caùc nhaø Laõnh ñaïo taâm huyeát cuûa Sacombank nhìn nhaän vieäc cuûng coá nguoàn löïc noäi boä, xaây döïng moät theå cheá quaûn lyù minh baïch, moät boä maùy ñoaøn keát, vöõng maïnh nhaèm ñöa toå chöùc cuûa mình vöôït qua ñöôïc nhöõng thaùch thöùc ngoaïi caûnh, khaùch quan ñeå tieáp tuïc kieân ñònh vôùi nhöõng muïc tieâu lôùn laø ñieàu heát söùc quan troïng. Vaøo ngaøy 15/7/1995, Sacombank tieán haønh Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng baát thöôøng ñeå cuûng coá cô quan quaûn trò - ñieàu haønh, nhaèm tìm moät höôùng ñi môùi cho Sacombank. Trong Ñaïi hoäi ñaõ coù moät söï thay ñoåi lôùn: OÂng Ñaëng Vaên Thaønh ñöôïc baàu laøm Chuû tòch HÑQT, ñoàng thôøi thaønh laäp Nhoùm hoaïch ñònh chính saùch ñeå taäp trung bieân soaïn heä thoáng vaên baûn laäp quy vaø xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån giai ñoaïn 1996-2000 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2010. Coù theå noùi, Ñaïi hoäi naøy laø böôùc ngoaët quan troïng, môû ra moät giai ñoaïn môùi cho Sacombank: giai ñoaïn xaây döïng kyû cöông neà neáp vaø hoaïch ñònh ñöôøng loái phaùt trieån cho caùc böôùc tieáp theo. "...böôùc ngoaët quan troïng, môû ra moät giai ñoaïn môùi cho Sacombank..." OÂng Ñaëng Vaên Thaønh - taân Chuû tòch HÑQT Sacombank ñang phaùt bieåu taïi Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng baát thöôøng (15/7/1995)20
 17. 17. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøngMoâ hình quaûn trò môùi:Thöôøng tröïc Hoäi ñoàng quaûn tròThang 7/1995: Sang kien hình thanh moâ hình ù ù á ø Hoäi ñoàng quaûn trò cuõng quyeát ñònh thaønh laäp caùcThöông tröc Hoi ñong quan trò gom Chuû tòch, cac ø ï ä à û à ù ñôn vò chuyeân traùch tröïc thuoäc nhö: UÛy ban quaûnPhoù Chuû tòch vaø Ban Kiem soat lam viec theo cheá ñoä å ù ø ä lyù ruûi ro, Ban thu hoài nôï, Ban laäp quy, Ban chaánthöông tröc, ñong vai troø cöc kyø quan trong khi tröc ø ï ù ï ï ï chænh, Nhoùm hoaïch ñònh chính saùch... Töø ñaây,tiep ñònh höông, chæ ñao thöc thi sat sao nhöng hoat á ù ï ï ù õ ï hình thaønh neàn taûng vöõng chaéc cho phöông thöùcñong, muc tieu khan thiet nhat luc bay giôø la: xay ä ï â å á á ù á ø â quaûn trò ñaëc tröng cuûa Sacombank. Cho ñeán nay,döng cac quy cheá quan lyù rui ro, quan trò tai san nô, tai ï ù û û û ø û ï ø moâ hình quaûn trò Thöôøng tröïc Hoäi ñoàng quaûn tròsan co, nhom khach hang, loai san pham, kiem toan û ù ù ù ø ï û å å ù vaø caùc Ban chuyeân traùch tröïc thuoäc vaãn tieáp tuïcnoi bo, ñao tao vaø söû dung can boä nhan vien, ñac biet ä ä ø ï ï ù â â ë ä ñöôïc Sacombank duy trì vaø phaùt huy söùc maïnhcoi trong hoat ñong nghien cöu chien löôc, öng dung ï ï ä â ù á ï ù ï trong söï phaùt trieån cuûa Ngaân haøng.khoa hoc quan lyù vaø nghiep vuï tai chính - ngan hang ï û ä ø â øñeå nhanh chong thiet lap söï on ñònh, tao tien ñeà cho ù á ä å ï ànhöng ñot phaù môi. õ ä ù "...hình thaønh neàn taûng vöõng chaéc cho phöông thöùc quaûn trò ñaëc tröng cuûa Sacombank..."Leã kyû nieäm 4 naêm ngaøy thaønh laäp (21/12/1991 - 21/12/1995) 21
 18. 18. RA ÑÔØI TRONG THAÙCH THÖÙC (1991-1995) Quan ñieåm kinh doanh môùi: Ñònh höôùng Ngaân haøng baùn leû Thaùng 10/1995: Cho vay phaân taùn theo ñeà aùn - keát hôïp cho vay taäp trung coù troïng ñieåm laø quan ñieåm chæ ñaïo chieán löôïc veà ñònh höôùng phaùt trieån tín duïng cuûa Sacombank sau thôøi kyø caûi toå. Ñeà aùn thöïc hieän thaønh coâng taïi Chi nhaùnh Goø Vaáp laø cô sôû ñeå nhaân roäng phaïm vi trieån khai treân toaøn heä thoáng vaø trôû thaønh tieàn ñeà cho ñònh höôùng phaùt trieån tín duïng laâu daøi cuûa Sacombank. Cho vay caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa vaø quyeát taâm xaây döïng Sacombank trôû thaønh Ngaân haøng baùn leû - hieän ñaïi - ña naêng trong caùc giai ñoaïn tieáp theo cuõng xuaát phaùt töø ñònh höôùng naøy. Truï sôû Chi nhaùnh Goø Vaáp ngaøy xöa - ñôn vò ñaàu tieân trieån khai thaønh coâng cho vay phaân taùn theo ñeà aùn22
 19. 19. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøng Ñaùnh giaù giai ñoaïn 1991-1995Ñöôïc ra ñôøi khi neàn kinh teá cuûa ñaát nöôùc ñang chuyeån mình, khi thò tröôøng tín duïng coønbaát oån vaø ngaønh taøi chính - ngaân haøng hieän ñaïi ôû Vieät Nam chöa ñöôïc ñònh hình... Coù theånoùi, ñaây laø giai ñoaïn vöøa hoïc vöøa laøm, vöøa töï ñieàu chænh cuûa Sacombank. ÔÛ giai ñoaïn naøy,Sacombank ñaõ ñaït ñöôïc moät soá muïc tieâu taùi caáu truùc heä thoáng, toå chöùc, caûi tieán hieäu quaû hoaïtñoäng cuûa boä maùy, töøng böôùc khaéc phuïc nhöõng haïn cheá cuûa cô cheá cuõ. Qua ñoù, Ngaân haøngñaït ñöôïc nhieàu hieäu quaû phaùt trieån cuï theå nhö haï thaáp tyû leä nôï xaáu ñaûm baûo söï an toaøntrong ñieàu tieát nguoàn voán, coâng cuï laõi suaát cô baûn, ñaûm baûo veà chaát löôïng tín duïng, keá toaùn,kieåm toaùn vaø kieåm soaùt...…Moät söï kieän mang tính böôùc ngoaët cuûa giai ñoaïn 1991-1995 noùi chung vaø cuûa Ñaïi hoäi ñoàngcoå ñoâng baát thöôøng vaøo thaùng 7/1995 noùi rieâng, ñoù laø vieäc oâng Ñaëng Vaên Thaønh ñöôïc baàulaøm Chuû tòch HÑQT. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa oâng vaø nhöõng theá heä nhaân söï ñaàu tieân cuûaSacombank, ñaõ taïo ra moät neàn taûng vöõng chaéc vaø höôùng tôùi moät taàm nhìn daøi haïn choSacombank. Ñaëc bieät, trong giai ñoaïn naøy vaø caû veà sau, chuùng ta cuõng caàn phaûi tri aân moätcaùch chaân thaønh coâng lao saùng laäp cuûa vò Chuû tòch HÑQT ñaàu tieân - OÂng Hoà Ñaéc Voïng.Tuy chæ laõnh ñaïo Sacombank trong moät khoaûng thôøi gian ngaén (1991-1992), nhöng ôû oâng,moät nhaân caùch, moät taám göông maø caùc theá heä sau cuûa Sacombank phaûi hoïc hoûi vaø töï haøo veàvò Chuû tòch ñaàu tieân cuûa mình. 23
 20. 20. CAÛI TOÅ, TAÏO NEÀN TAÛNG PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG (1996-2000) coå ñoâng
 21. 21. VÖÕNG VAØNG CHINH PHUÏC MOÏI THÖÛ THAÙCH
 22. 22. CAÛI TOÅ, TAÏO NEÀN TAÛNG PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG (1996-2000) Quyeát taâm caûi toå OÅn ñònh toå chöùc boä maùy, xaùc laäp ñònh höôùng, xaùc ñònh muïc tieâu, xaây döïng loä trình, theå cheá hoùa cô cheá, boå sung caùc chính saùch quaûn trò - ñieàu haønh qua heä thoáng vaên baûn laäp quy, taêng cöôøng ñieàu kieän vaø caûi thieän moâi tröôøng laøm vieäc, caûi tieán cheá ñoä tieàn löông vaø caûi caùch chính saùch ñoái vôùi khaùch haøng laø nhöõng noäi dung coát loõi maø oâng Ñaëng Vaên Thaønh - taân Chuû tòch HÑQT ñaõ tröïc tieáp chæ ñaïo Nhoùm Hoaïch ñònh chính saùch vaø Ban Laäp quy tieán haønh trong nhöõng thaùng cuoái naêm 1995 vaø ñaàu 1996. Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân ñöôïc trieäu taäp vaøo ñaàu naêm 1996 ñaõ thoáng nhaát thoâng qua nhieàu noäi dung quan troïng, trong ñoù coù chieán löôïc phaùt trieån vaø phöông höôùng muïc tieâu nhieäm vuï giai ñoaïn 1996-2000. Nhôø ñoù, Sacombank ñaõ baét ñaàu hoaït ñoäng coù ñònh höôùng, ñuùng phaùp luaät, ñaït hieäu quaû vaø coù chaát löôïng ngaøy caøng cao. Hoäi ñoàng quaûn trò tieáp tuïc ñaët muïc tieâu öu tieân caùc giaûi phaùp cuûng coá toå chöùc boä maùy, khaéc phuïc nhöõng sai laàm, haïn cheá trong quaù trình ñieàu haønh tröôùc ñaây. Do ñoù, töø naêm 1996, Hoäi ñoàng quaûn trò chuû tröông ñöa chöùc naêng kinh doanh xuoáng caùc Chi nhaùnh thay vì chöùc naêng kinh doanh thuoäc Ban Toång giaùm ñoác nhö tröôùc. Theo ñoù, caùc Chi nhaùnh coù nhieàu quyeàn haïn, chöùc naêng hôn nhö: coù theå tröïc tieáp kyù cho vay, huy ñoäng, thanh toaùn…vaø chòu traùch nhieäm tröïc tieáp veà hieäu quaû hoaït ñoäng. Chính saùch môùi theå hieän quan ñieåm xuyeân suoát cuûa Sacombank veà nguyeân taéc quaûn trò: Toå chöùc thoáng nhaát - Quaûn lyù taäp trung - Ñieàu haønh phaân caáp. Chính saùch môùi naøy ñaõ giuùp taïo moät haønh lang ñuû thoaùng cho caùc Chi nhaùnh phaùt huy tính chuû ñoäng ñeå trieån khai coâng vieäc vaø linh hoaït öùng xöû cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñieàu kieän thöïc teá, nhöng vaãn ñaûm baûo ñöôïc khaû naêng quaûn lyù, kieåm soaùt chaët cheõ, saâu saùt cuûa boä maùy quaûn trò - ñieàu haønh treân. Chính vì vaäy, söùc maïnh, söï naêng ñoäng, linh hoaït vôùi thò tröôøng cuûa Sacombank cuõng ñöôïc taêng leân gaáp nhieàu laàn. Qua ñoù, nguoàn löïc, toác ñoä, cô hoäi, taàm aûnh höôûng cuûa Sacombank cuõng ñaõ taêng nhanh, maïnh ñaùng keå.26
 23. 23. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøngQuan ñieåm quaûn trò môùi: Toå chöùc thoáng nhaát - Quaûn lyù taäp trung - Ñieàu haønh phaân caáp ñaõ giuùp HÑQT thöïc hieän ñaày ñuû chöùc naêng quaûn trò cuûa mình: hoaïch ñònh, toå chöùc, laõnh ñaïo, kieåm tra goùp phaàn hoaøn thaønh ñöôïc keá hoaïch vaø chieán löôïc kinh doanh cuûa toaøn Ngaân haøng. 27
 24. 24. CAÛI TOÅ, TAÏO NEÀN TAÛNG PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG (1996-2000) Phaùt haønh coå phieáu ñaïi chuùng ñeå taêng voán Moät minh chöùng cuûa tö duy ñoät phaù "...trôû thaønh Ngaân haøng TMCP ñaàu tieân ôû Vieät Nam coù coå ñoâng ñaïi chuùng..."28
 25. 25. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøngÑoái vôùi moät neàn kinh teá vöøa môû cöûa nhö Vieät Nam taïi thôøi Theo ñoù, thaùng 3/1996, Sacombank tieán haønh cuoäc vaänñieåm 1996-2000, nguoàn voán laø moät nhu caàu böùc baùch ñeå ñoäng roäng raõi baùn coå phieáu ra coâng chuùng vôùi meänh giaùphaùt trieån. Rieâng caùc Ngaân haøng Thöông maïi Coå phaàn, 200.000 ñoàng/coå phieáu. Ñoàng thôøi, Ngaân haøng cuõng toåtaêng voán trôû thaønh yeâu caàu soáng coøn ñeå ñaùp öùng nhu caàu chöùc chöông trình xoå soá truùng thöôûng vaøo moãi quyù döïakinh doanh. Vieäc huy ñoäng voán töø ñaâu, nhö theá naøo ñeå treân soá seri treân moãi tôø coå phieáu. Giaûi ñaëc bieät laø moät caênñaûm baûo nguoàn löïc taøi chính an toaøn, doài daøo laø thaùch thöùc nhaø trò giaù 300 trieäu ñoàng.khoâng deã vöôït qua vôùi baát kyø Ngaân haøng naøo. Chieán dòch huy ñoäng voán aáy ñaõ dieãn ra thaønh coâng vôùi keátTrong tình hình chung ñoù, Sacombank luùc baáy giôø cuõng quaû ñaït ñöôïc ngoaøi mong ñôïi, coù hôn 9.000 coå ñoâng thamluoân trong tình traïng "ñoùi" voán traàm troïng. Söï thieáu huït gia goùp voán baèng vieäc mua coå phieáu.voán gaây moät söùc eùp toaøn dieän, naëng neà leân hoaït ñoängkinh doanh. Luùc baáy giôø, theo yeâu caàu môùi, caùc Ngaân haøng Qua ñoù, thaùng 02/1997, voán ñieàu leä cuûa Sacombank ñaõThöông maïi Coå phaàn ñoâ thò phaûi coù möùc voán ñieàu leä toái taêng leân 71 tyû ñoàng vaø trôû thaønh Ngaân haøng TMCP ñaàuthieåu laø 70 tyû ñoàng, trong khi vaøo thôøi ñieåm thaùng 01/1996, tieân ôû Vieät Nam coù coå ñoâng ñaïi chuùng. Ñaây ñöôïc coi laøvoán ñieàu leä cuûa Sacombank ñang ôû möùc 23,6 tyû ñoàng. moät tröôøng hôïp ñoäc ñaùo cuûa ngaønh taøi chính - ngaân haøng Vieät Nam luùc baáy giôø vaø ñaët neàn moùng cho nhöõng cô hoäiNhö vaäy, chæ rieâng yeâu caàu huy ñoäng voán ñeå ñaùp öùng voán huy ñoäng voán maïnh meõ khaùc, keå caû söï tham gia cuûa caùc ñoáiñieàu leä toái thieåu theo quy ñònh môùi ñaõ laø moät thaùch thöùc raát taùc nöôùc ngoaøi.lôùn, chöa keå nhu caàu voán lôùn ñeå ñaùp öùng caùc hoaït ñoäng môûroäng kinh doanh khaùc. Qua söï kieän treân, Sacombank ñaõ trôû thaønh Ñôn vò ñi ñaàu trong vieäc ña daïng hoùa sôû höõu thoâng qua coâng cuï coå phaànGiöõa tình theá beá taéc chung, qua nghieân cöùu kinh nghieäm hoùa, naâng cao naêng löïc thu huùt nguoàn voán vaø cô hoäi hôïphuy ñoäng voán cuûa nhieàu Ngaân haøng treân theá giôùi, oâng taùc vôùi caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi coù kinh nghieäm, naêng löïcÑaëng Vaên Thaønh - Chuû tòch HÑQT, chuû tröông phöông taøi chính, môû ra giai ñoaïn quaûn lyù, ñieàu haønh theo cô cheáthöùc huy ñoäng voán töø xaõ hoäi thoâng qua phaùt haønh coå coå phaàn, loaïi boû ñöôïc söï thieáu minh baïch, höôùng tôùi nhöõngphieáu ñaïi chuùng treân cô sôû nhaän thöùc söùc daân laø voâ haïn. muïc tieâu vaø chieán löôïc daøi haïn.Ñaây laø moät khaùi nieäm hoaøn toaøn xa laï taïi Vieät Nam luùc Sau khi trôû thaønh moät Ngaân haøng TMCP coù coå ñoâng ñaïibaáy giôø. Do ñoù, ñeå ñöôïc trieån khai treân thöïc teá, Hoäi ñoàng chuùng, Sacombank ñaõ xaây döïng nhöõng chính saùch baûoquaûn trò cuûa Sacombank phaûi ñi qua moät haønh trình veä quyeàn lôïi cho caùc coå ñoâng thoâng qua vieäc chuù troïngthuyeát phuïc caùc cô quan quaûn lyù, ñaëc bieät laø Ngaân haøng gia taêng toái ña giaù trò, lôïi nhuaän, môû roäng maïng löôùi hoaïtNhaø nöôùc. Cuoái cuøng, sau khi chöùng minh ñaày ñuû tính ñoäng, xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu, vaên hoùa doanhkhaû thi, höõu ích, Sacombank ñaõ ñöôïc pheâ duyeät ñeå trieån nghieäp, naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñeå taïo döïng nieàmkhai phöông thöùc huy ñoäng voán môùi naøy. tin vaø giaù trò cho caùc coå ñoâng. 29
 26. 26. CAÛI TOÅ, TAÏO NEÀN TAÛNG PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG (1996-2000) Tieân phong veà phaùt trieån maïng löôùi Vaøo nhöõng naêm 1990, quy ñònh cuûa phaùp luaät khoâng cho pheùp caùc Ngaân haøng töø ñòa phöông naøy môû Chi nhaùnh treân ñòa phöông khaùc. Neân Sacombank khoâng ñöôïc pheùp môû Chi nhaùnh chính thöùc treân caùc tænh, thaønh ngoaøi Tp.HCM. Tuy nhieân, baèng taàm nhìn, noã löïc vaø nhöõng giaûi phaùp ñoät phaù, Sacombank ñaõ töøng böôùc thaùo gôõ daàn caùc "nuùt thaét", trôû thaønh ñôn vò tieân phong trong phaùt trieån maïng löôùi, mang laïi cho toaøn ngaønh nhöõng kinh nghieäm, giaûi phaùp tham khaûo raát coù giaù trò. Moät trong nhöõng minh chöùng cho hoaït ñoäng naøy laø caâu chuyeän phaùt trieån thò tröôøng cuûa Sacombank taïi Lai Uyeân (tænh Soâng Beù cuõ - nay thuoäc ñòa baøn tænh Bình Döông).Truï sôû Toå tín duïng Lai Uyeân Naêm 1996, Sacombank trôû thaønh Ngaân haøng TMCP ñaàu tieân thaønh laäp Toå tín duïng ngoaøi ñòa baøn: Toå tín duïng Lai Uyeân (tröïc thuoäc Chi nhaùnh Goø Vaáp) ñeå ñöa voán veà noâng thoân - goùp phaàn caûi thieän ñôøi soáng cuûa caùc hoä noâng daân vaø haïn cheá tình traïng cho vay naëng laõi. Toå tín duïng Lai Uyeân coù cô cheá hoaït ñoäng nhö moät "chi nhaùnh cuûa chi nhaùnh". Sau khi ñi vaøo hoaït ñoäng, moâ hình naøy ñaõ nhaän ñöôïc uûng hoä vaø höôûng öùng cuûa nhieàu Ñôn vò coù lieân quan, töø Laõnh ñaïo tænh Soâng Beù, Ngaân haøng Nhaø nöôùc, caùc Ngaân haøng - toå chöùc taøi chính khaùc, baùo chí vaø ñaëc bieät laø töø khaùch haøng. Ñaây cuõng laø moâ hình maãu ñöôïc Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñaùnh giaù cao vaø tham khaûo ñeå ban haønh Chæ thò 05 cho pheùp caùc Ngaân haøng TMCP hình thaønh caùc toå tín duïng, ñieåm giao dòch ngoaøi ñòa baøn quaûn lyù cuûa Ngaân haøng ñoù.Dö luaän baùo chí ñaùnh giaù cao moâ hình hoaït ñoäng Toå tín duïng ngoaøi ñòa baøncuûa Sacombank30
 27. 27. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøngKhaùnh thaønh Hoäi sôû môùiGaày döïng hình aûnh vaø vò theá môùiNgaøy 03/5/1999, Sacombank khaùnh thaønhHoäi sôû môùi taïi ñòa chæ 278 ñöôøng Nam KyøKhôûi Nghóa, Quaän 3, Tp.HCM. Ñaây laø truï sôûkhang trang, beà theá ñaàu tieân trong heä thoángcaùc Ngaân haøng TMCP Vieät Nam, laø thoângñieäp khaúng ñònh thöông hieäu Sacombank seõñoàng haønh thuûy chung, laâu daøi vôùi caùc toå chöùckinh teá vaø daân cö treân ñòa baøn. Söï kieän naøy ñaõgiuùp Sacombank ñuû töï tin ñeå coù ñöôïc nhöõngböôùc ñi daøi trong lónh vöïc ñoái ngoaïi sau naøy.Leã ñoäng thoå xaây döïng Hoäi sôû 278 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q.3, Tp.HCM Leã caét baêng khaùnh thaønh Hoäi sôû môùi taïi 278 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Quaän 3, Tp.HCM 31
 28. 28. CAÛI TOÅ, TAÏO NEÀN TAÛNG PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG (1996-2000) Giaûi quyeát döùt ñieåm nhöõng haïn cheá cuõ "...ñöa Sacombank Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 1998 (ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 04/5/1999) ñaõ noã löïc giaûi quyeát döùt ñieåm nhöõng sai phaïm, toàn ñoïng do maâu thuaãn, ñaáu tranh noäi boä dai daúng gaây neân, ñöa Sacombank thöïc söï höôùng ñeán theá oån ñònh vaø quyeát thöïc söï tieán tôùi theá taâm hoaïch ñònh, trieån khai nhöõng muïc tieâu môùi cho chaëng ñöôøng tieáp theo. Taïi Ñaïi hoäi naøy, ñaõ coù nhieàu yù kieán phaùt bieåu raát thaúng thaén, chæ roõ sai phaïm cuûa moät oån ñònh vaø quyeát soá caù nhaân giöõ nhöõng vò trí chuû choát cuûa Sacombank, kieán nghò Ñaïi hoäi vaø caùc caáp coù thaåm quyeàn xem xeùt, chaán chænh. Ñaây ñöôïc xem laø cuoäc ñaáu tranh, "moå xeû" noäi boä quyeát lieät ñeå minh baïch hoùa toå chöùc. taâm hoaïch ñònh, Töø nhöõng kieán nghò cuûa Ñaïi hoäi, ngaøy 17/5/1999, Hoäi ñoàng quaûn trò ñaõ thaønh laäp ñoaøn kieåm tra do oâng Nguyeãn Taán Thaønh - Tröôûng ban Kieåm soaùt - laøm Tröôûng trieån khai nhöõng ñoaøn ñeå tieán haønh caùc hoaït ñoäng kieåm tra, ñoái chöùng vôùi nhöõng kieán nghò ñaõ ñöôïc neâu. Sau 10 ngaøy laøm vieäc, ñoaøn kieåm tra ñaõ chính thöùc coù vaên baûn keát luaän veà nhöõng sai phaïm cuûa caùc caù nhaân lieân quan vaø ñeà nghò caùc bieän phaùp xöû lyù muïc tieâu môùi cho töông öùng vôùi töøng tröôøng hôïp cuï theå. chaëng ñöôøng Cuûng coá vò theá vaø hoäi nhaäp quoác teá tieáp theo..." Naêm 1999, Sacombank trôû thaønh thaønh vieân cuûa Hieäp hoäi Vieãn thoâng Lieân Ngaân haøng toaøn caàu (SWIFT), gia nhaäp Hieäp hoäi Theû Quoác teá (Visa Master), tieáp nhaän söï uûy thaùc tín duïng vaø taøi trôï kyõ thuaät cuûa nhieàu toå chöùc kinh teá, taøi chính nöôùc ngoaøi... Nhöõng söï kieän naøy ñaõ thuùc ñaåy quaù trình ñoái ngoaïi, hôïp taùc quoác teá, böôùc ñaàu phaùt huy hình aûnh, vò theá cuûa Sacombank treân baûn ñoà taøi chính - Leã coâng boá phaùt haønh Theû tín duïng quoác teá Sacombank Visa - ñaùnh daáu vieäc gia nhaäp Hieäp Hoäi Theû Quoác Teá (Visa Master) ngaân haøng toaøn caàu.32
 29. 29. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøngÑoùn tieáp Chuû tòchNgaân haøng Theá giôùi ñeán thaêmVôùi thaønh töïu laø moät Ngaân haøng Thöôngmaïi Coå phaàn ñaïi chuùng hoaït ñoäng coùhieäu quaû, nhaát laø treân lónh vöïc cho vayñoái vôùi caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa ôûVieät Nam, ngaøy 22/02/2000, Sacombankñöôïc oâng James D.Wolfensohn - Chuû tòchNgaân haøng Theá giôùi ñeán thaêm vaø laømvieäc, môû ñaàu cho töï tin xuùc tieán thieát laäpcaùc moái quan heä, hôïp taùc vôùi caùc ñònh cheátaøi chính cuûa Ngaân haøng theá giôùi nhöIFC, MPDF, European Union.… OÂng James D.Wolfensohn - Chuû tòch Ngaân haøng Theá giôùi ñang ñoåi ngoaïi teä taïi quaày giao dòch cuûa SacombankChaøo möøng Chuû tòch Ngaân haøng Theá giôùi ñeán thaêm Sacombank 33
 30. 30. CAÛI TOÅ, TAÏO NEÀN TAÛNG PHAÙT TRIEÅN BEÀN VÖÕNG (1996-2000) "...voán ñieàu leä cuûa Sacombank laø 138 tyû ñoàng, voán chuû sôû höõu laø 148 tyû ñoàng, toång taøi saûn ñaït 2.202 tyû ñoàng vaø ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân laø 541 ngöôøi..."34 Hoäi sôû Sacombank taïi ñòa chæ 278 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q.3, Tp.HCM
 31. 31. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøngÑaùnh giaù giai ñoaïn 1996-2000 Söï nhaát quaùn, tính kieân ñònh, tinh thaàn ñoaøn keát, phaùt huy tính saùng taïo, khoâng ngöøng hoïc taäp coáng hieán vaø heát loøng vì toå chöùc... ñaây chính laø nhöõng taùc nhaân laøm neàn taûng cho söï phaùt trieån oån ñònh cuûa Sacombank trong giai ñoaïn naøy. Sau chaëng ñöôøng 10 naêm kieân trì, noã löïc, nhieàu hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Sacombank ñaõ phaùt huy hieäu quaû, huy ñoäng voán vaø hoaït ñoäng tín duïng taêng tröôûng nhanh, huy ñoäng tieát kieäm, huy ñoäng vaøng, cho vay vaøng coù keát quaû toát. Trong giai ñoaïn naøy, Sacombank ñaõ taïo döïng ñöôïc moät neàn taûng oån ñònh vaø thöïc söï baét ñaàu theå hieän taàm voùc cuûa moät Ngaân haøng hieän ñaïi, saün saøng hoäi nhaäp. Ñaëc bieät ñaây cuõng laø giai ñoaïn Sacombank hoaït ñoäng treân neàn taûng caùc vaên baûn laäp quy khaù baøi baûn, voán ñöôïc khôûi xöôùng keå töø Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng baát thöôøng thaùng 7/1995. Vôùi nhöõng thaønh töïu ñaõ gaày döïng ñöôïc, ñeán thôøi ñieåm naøy, Sacombank ñaõ thöïc söï trôû thaønh moät trong nhöõng ñieån hình cuûa ngaønh taøi chính - ngaân haøng trong nöôùc vaø ñaõ nhaän ñöôïc söï quan taâm, uûng hoä cuûa ñoâng ñaûo caùc khaùch haøng cuõng nhö caùc cô quan höõu quan. Ñeán ngaøy 31/12/2000, voán ñieàu leä cuûa Sacombank laø 138 tyû ñoàng, voán chuû sôû höõu laø 148 tyû ñoàng, toång taøi saûn ñaït 2.202 tyû ñoàng vaø ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân laø 541 ngöôøi. 35
 32. 32. ÑOÅI MÔÙI ÑEÅ VÖÔÏT LEÂN CHÍNH MÌNH CAÙN BOÄ NHAÂN VIEÂN2.657 NGÖÔØI
 33. 33. MÔÛ ROÄNG VAØ VÖÔN XA (2001-2005)
 34. 34. MÔÛ ROÄNG VAØ VÖÔN XA (2001-2005) Haønh trình veà mieàn Ñoàng baèng soâng Cöûu Long Ñeå ñaåy maïnh con ñöôøng phaùt trieån, naêm 2001, Sacombank baét ñaàu chieán löôïc môû roäng Chi nhaùnh xuoáng caùc tænh Ñoàng baèng soâng Cöûu Long - moät thò tröôøng giaøu tieàm naêng cho dòch vuï taøi chính - ngaân haøng. Tröôùc ñoù, Sacombank ñaõ coù ñieàu kieän tieáp caän vôùi kinh teá noâng nghieäp - noâng thoân caùc tænh Caàn Thô, Kieân Giang, An Giang, Ñoàng Thaùp, Soùc Traêng, Vónh Long, Traø Vinh, Long An, Tieàn Giang, Beán Tre... thoâng qua hình thöùc caùc Toå tín duïng ngoaøi ñòa baøn neân ñaõ coù nhöõng am hieåu veà ñaëc tröng vaên hoaù, nhu caàu dòch vuï cuûa vuøng ñaát naøy. Ngaøy 31/10/2001, Chi nhaùnh ñaàu tieân cuûa Sacombank ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long ñöôïc môû taïi Caàn Thô. Ñaây laø moät coá gaéng lôùn cuûa Sacombank sau nhöõng naêm xaây döïng, môû roäng maïng löôùi vì chöa coù cô cheá ñeå Ngaân haøng TMCP môû Chi nhaùnh ôû caùc tænh, thaønh ngoaøi ñòa baøn mình ñaêng kyù hoaït ñoäng. Caàn Thô ñöôïc xem nhö Chi nhaùnh trung taâm, laø ñaàu moái quaûn lyù vuøng trong phöông thöùc quaûn lyù taäp trung cuûa Sacombank ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long, ñeå töø ñaây, caùc keá hoaïch phaùt trieån maïng löôùi ñöôïc toaû ñi khaép Khu vöïc naøy. Leã khai tröông Chi nhaùnh Caàn Thô "Tính ñeán cuoái naêm 2001, Sacombank ñaõ xaây döïng ñöôïc moät maïng löôùi hoaït ñoäng töông ñoái roäng vaø hôïp lyù ôû 20 tænh, thaønh trong caû nöôùc, goàm 50 cô sôû laø Chi nhaùnh caáp I, caáp II vaø caùc Toå tín duïng."38
 35. 35. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøngTieáp nhaän nguoàn voán töø ñoái taùc quoác teáNaêm 2001, tieáp tuïc muïc tieâu phaùt trieån nguoàn löïc taøi chính, Sacombank ñaõ coù saùng kieán phaùt haønh coå phieáuvôùi giaù trò thöïc baèng 1,5 laàn meänh giaù. Laàn phaùt haønh coå phieáu naøy ñaõ thu huùt nhieàu nhaø ñaàu tö taøi chínhquoác teá, trong ñoù coù Taäp ñoaøn taøi chính Dragon Financial Holdings (Anh quoác) tham gia 10% voán ñieàu leäcuûa Saconbank (töông ñöông 191 tyû ñoàng), môû ñöôøng cho vieäc tham gia goùp voán coå phaàn cuûa Coâng ty taøichính quoác teá (IFC) vaø Ngaân haøng ANZ sau naøy. Sacombank trôû thaønh Ngaân haøng TMCP Vieät Nam ñaàu tieânnhaän ñöôïc söï ñaàu tö voán töø moät Coâng ty taøi chính quoác teá vôùi tyû leä 10% voán ñieàu leä. Thoâng qua söï hôïp taùc naøy,Sacombank sôùm nhaän ñöôïc söï hoã trôï veà coâng ngheä thoâng tin, quaûn lyù ruûi ro, ñaøo taïo phaùt trieån nguoàn nhaânlöïc vaø kinh nghieäm quaûn lyù Ngaân haøng theo chuaån möïc quoác teá.Chuù troïng ñaøo taïo ñoäi nguõ nhaân söïÑeå tranh thuû söï hoã trôï veà ñaøo taïo, chuyeân moâncuûa caùc Ñònh cheá taøi chính quoác teá nhö DragonCapital, International Financial Corporation(IFC)…trong naêm 2000, Trung taâm Boài döôõngNghieäp vuï cuûa Sacombank ñaõ ñöôïc thaønh laäp.Trung taâm naøy laø ñaàu moái giao löu, tieáp xuùc, hoïchoûi giöõa CBNV Sacombank vôùi caùc chuyeân gia,giaûng vieân nöôùc ngoaøi vaø Laõnh ñaïo chuû choátSacombank, thöïc hieän toát chöùc naêng ñaøo taïo vaøtaùi ñaøo taïo cho ñoäi nguõ CBNV cuûa Ngaân haøng.Beân caïnh vieäc ñaøo taïo trong nöôùc, nhieàu CBNVSacombank ñöôïc cöû tham gia caùc khoùa ñaøo taïoôû nöôùc ngoaøi. OÂng Ñaëng Vaên Thaønh - Chuû tòch HÑQT (beân phaûi) trong buoåi keát thuùc lôùp hoïc veà phaân loaïi vaø ñaùnh giaù nhaân vieân (06/2001) 39
 36. 36. MÔÛ ROÄNG VAØ VÖÔN XA (2001-2005) Moâ hình quaûn lyù theo Khu vöïc "...laø moâ hình Moâ hình quaûn lyù Khu vöïc trong quaù trình taùi caáu truùc boä maùy ñieàu haønh theo cheá ñoä moät cöûa höôùng veà khaùch haøng ñaõ ñöôïc OÂng Ñaëng Vaên Thaønh - Chuû tòch HÑQT khôûi xöôùng töø giöõa naêm 2001. Moâ hình ñaëc tröng naøy ñaõ môû ñöôøng cho moät phöông Hoäi sôû thu nhoû vaø thöùc quaûn lyù, chæ ñaïo ñieàu haønh vaø kieåm tra giaùm saùt saâu saùt, naêng ñoäng, saùng taïo, coù hieäu löïc vaø ñaït hieäu quaû cao cuûa Ban ñieàu haønh Sacombank. Theo ñoù, caùc vò Giaùm laø "caùnh tay noái daøi" ñoác Khu vöïc khoâng phaûi laø moät caáp quaûn lyù trung gian, maø laø ngöôøi thöïc hieän traùch nhieäm ñöôïc phaân coâng nhaân danh Toång giaùm ñoác Ngaân haøng. cuûa Hoäi sôû ñeán Theo ñeà aùn taùi caáu truùc cuûa Sacombank, töø giöõa naêm 2008, moâ hình quaûn lyù theo Khu vöïc ñöôïc thaønh laäp vôùi hình thöùc "Vaên phoøng Khu vöïc" nhaèm ñaùp öùng nhu caàu quaûn lyù trong boái caûnh Ngaân haøng khoâng ngöøng phaùt trieån caû veà quy moâ laãn chaát löôïng. töøng Chi nhaùnh..." Theo moâ hình naøy, taát caû caùc Sôû giao dòch/Chi nhaùnh treân toaøn heä thoáng ñöôïc chia thaønh 7 Khu vöïc (Haø Noäi, Mieàn Baéc, Baéc Trung Boä, Nam Trung Boä vaø Taây Nguyeân, Ñoâng Nam Boä, Tp. Hoà Chí Minh, Taây Nam Boä) taïi Vieät Nam vaø 1 Khu vöïc Ñoâng Döông (Laøo vaø Campuchia). Moãi Khu vöïc ñöôïc ñieàu haønh tröïc tieáp bôûi moät Giaùm ñoác Khu vöïc, keát hôïp song haønh vôùi söï quaûn lyù töø Hoäi sôû. Ñöùng ñaàu Vaên phoøng Khu vöïc (VPKV) laø Tröôûng Vaên phoøng, quaûn lyù caùc toå chuyeân moân tröïc thuoäc: Toå Hoã trôï Kinh doanh, Toå Kieåm tra Kieåm soaùt noäi boä, Toå thaåm ñònh. Vôùi chöùc naêng chính laø "..laø moät trong hoã trôï vaø giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa caùc Chi nhaùnh treân ñòa baøn, VPKV coù vai troø laø caàu noái, tieáp nhaän vaø xöû lyù thoâng tin hai chieàu giöõa Hoäi sôû vaø Chi nhaùnh. Coù theå noùi, nhöõng Ñôn vò tieân VPKV chính laø moâ hình Hoäi sôû thu nhoû vaø laø "caùnh tay noái daøi" cuûa Hoäi sôû ñeán töøng Chi nhaùnh, höôùng ñeán muïc tieâu hoaït ñoäng an toaøn, hieäu quaû nhöng linh hoaït nhaèm ñaùp öùng toát nhaát caùc nhu caàu taøi chính taïi ñòa phöông. phong öùng duïng Ngoaøi ra, nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc Giaùm ñoác Khu vöïc laøm vieäc vaø Ban Laõnh ñaïo Sacombank ñeán coâng taùc, Sacombank chuû tröông xaây döïng Nhaø thaønh coâng moâ coâng vuï taïi caùc ñòa baøn coù Vaên phoøng Khu vöïc truù ñoùng. Döï kieán thaùng 2/2012, Sacombank seõ khaùnh thaønh vaø ñöa vaøo söû duïng Nhaø coâng vuï Sacombank ñaàu tieân taïi Caàn Thô goàm 1 treät, 2 laàu, saân thöôïng vôùi 15 phoøng nguû vaø caùc tieän ích nhö phoøng hình quaûn lyù naøy khaùch, phoøng aên, phoøng taäp theå duïc, thö vieän, phoøng thö giaõn, hoà bôi, saân vöôøn. Tieáp theo ñoù, Sacombank seõ trieån khai xaây döïng Nhaø coâng vuï taïi moät soá ñòa baøn taïi Vieät Nam..." khaùc nhö: Campuchia, Vuõng Taøu...… Moâ hình quaûn lyù theo Khu vöïc laø moät chính saùch quaûn trò hieän ñaïi maø caùc Ñònh cheá taøi chính nöôùc ngoaøi ñaõ trieån khai raát thaønh coâng vaø Sacombank laø moät trong nhöõng Ñôn vò tieân phong öùng duïng thaønh coâng moâ hình quaûn lyù naøy taïi Vieät Nam.40
 37. 37. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøngTaêng naêng löïc taøi chínhNhôø coù nhöõng giaûi phaùp höõu hieäu trong vieäc thu huùt ñaàu tö, naêm 2002,Sacombank ñaõ taêng voán ñieàu leä leân 300 tyû ñoàng, tieáp tuïc môû haøng loaïtChi nhaùnh caáp I taïi caùc tænh: Khaùnh Hoøa, Kieân Giang, Baïc Lieâu, Ñoàng Nai vaøChi nhaùnh caáp II, phoøng giao dòch taïi Tp.HCM, Haø Noäi, Caàn Thô, ñoàng thôøihoaøn thaønh chöông trình SmartBank trong keá hoaïch hieän ñaïi hoùa Ngaân haøng.Trong khuoân khoå Hoäi nghò thöôøng nieân cuûa Ngaân haøng Theá giôùi vaø Quyõtieàn teä quoác teá naêm 2002, ñöôïc toå chöùc taïi Washington D.C (Hoa Kyø), döôùi söïchöùng kieán cuûa OÂng Leâ Ñöùc Thuùy - Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc, ngaøy28/9/2002, Sacombank ñaõ kyù Bieân baûn ghi nhôù vôùi Coâng ty Taøi chính quoác teá(International Finance Corporation - IFC) - moät Ñònh cheá taøi chính tröïcthuoäc Ngaân haøng Theá giôùi veà vieäc tham gia goùp voán vaøo Sacombank. Ngaøy28/2/2003, IFC chính thöùc goùp voán vaøo Sacombank vôùi tæ leä 9,45% voán ñieàu leä(töông ñöông 300 tyû ñoàng). Söï kieän laø Ngaân haøng Vieät Nam ñaàu tieân coù IFCtham gia voán ñaõ laøm taêng theâm uy tín cuûa Sacombank treân thò tröôøng taøi chínhtrong vaø ngoaøi nöôùc. Leã kyù keát hôïp ñoàng goùp voán giöõa Sacombank vaø IFCThaønh laäp Trung taâm TheûNgaøy 19/5/2002, Trung taâm Theû ñöôïc thaønh laäp vaø chính thöùc hoaït ñoäng vaøo thaùng 08/2002.Theo böôùc phaùt trieån cuûa ngaønh taøi chính - ngaân haøng theá giôùi trong vaøi naêm gaàn ñaây, dòch vuïTheû ñaõ ñöôïc trieån khai ôû Vieät Nam nhö laø ñieàu taát yeáu vaø phuø hôïp vôùi tieán trình hoäi nhaäp kinhteá theá giôùi. Vieäc taäp trung naâng tyû troïng thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët qua Ngaân haøng, aùpduïng caùc hình thöùc thanh toaùn hieän ñaïi ñeå daàn thay theá "neàn kinh teá tieàn maët" ñaõ goùp phaànthuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi naøy.Vôùi moät neàn taûng cô sôû haï taàng coâng ngheä hieän ñaïi, nguoàn nhaân löïc coù ñuû khaû naêng quaûn lyùvaø vaän haønh heä thoáng theo tieâu chuaån quoác teá, Trung taâm Theû Sacombank ñaõ khoâng ngöøngmôû roäng vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï Theû ñeå mang ñeán nhieàu tieän ích cho moïichuû theå lieân quan.Sacombank hieän laø thaønh vieân chính thöùc cuûa caùc toå chöùc Theû quoác teá Visa, MasterCard,JCB vaø CUP (China UnionPay). Ngaân haøng chaáp nhaän taát caû Theû mang thöông hieäu Visa,MasterCard, JCB vaø CUP. Song song ñoù, beân caïnh Theû noäi ñòa, Sacombank ñang phaùt haønhtreân thò tröôøng caùc saûn phaåm Theû quoác teá mang thöông hieäu Visa, MasterCard vaø CUP. 41
 38. 38. MÔÛ ROÄNG VAØ VÖÔN XA (2001-2005) Khai tröông Sacombank-SBA Ngaøy 25/12/2002, Sacombank thaønh laäp Coâng ty tröïc thuoäc ñaàu tieân - Coâng ty Quaûn lyù nôï vaø Khai thaùc taøi saûn (Sacombank-SBA), böôùc ñaàu thöïc hieän chieán löôïc ña daïng hoùa caùc saûn phaåm dòch vuï taøi chính troïn goùi. Leã khai tröông Chi nhaùnh Sacombank-SBA taïi Haø Noäi Thaønh laäp Coâng ty Quaûn lyù Quyõ ñaàu tö Chöùng khoaùn ñaàu tieân taïi Vieät Nam Naêm 2003, Sacombank tieáp tuïc ñaåy maïnh hôïp taùc quoác teá, xuùc tieán thaønh laäp Coâng ty Lieân doanh Quaûn lyù Quyõ ñaàu tö Chöùng khoaùn Vieät Nam (VietFund Management, goïi taét laø VFM) laø lieân doanh giöõa Sacombank (naém giöõ 51% voán ñieàu leä) vaø Dragon Capital (49% voán ñieàu leä). VFM laø Coâng ty Quaûn lyù Quyõ ñaàu tieân taïi Vieät Nam, ra ñôøi trong xu theá Leã nhaän giaáy pheùp thaønh laäp VFM (28/8/2003) ñoùn ñaàu söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng voán cuûa ñaát nöôùc.42
 39. 39. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøng Naêm 2003, Sacombank ñaõ ghidaáu aán maïnh meõ treân thò tröôøngtaøi chính Vieät Nam khi voán ñieàu leä vöôït qua moác 500 tyû ñoàngvaø vöôn leân daãn ñaàu veà voán ñieàu leä trong heä thoáng Ngaân haøng TMCP trong nöôùc. 43
 40. 40. MÔÛ ROÄNG VAØ VÖÔN XA (2001-2005) Ra ñôøi Quyõ hoïc boång "Sacombank - Öôm maàm cho nhöõng öôùc mô" Naêm 2004, Quyõ Hoïc boång "Sacombank - Öôm maàm cho nhöõng öôùc mô" ñaõ ra ñôøi vôùi muïc ñích hoã trôï cho hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên nhöng luoân noã löïc trong hoïc taäp. Nguoàn taøi chính cho quyõ naøy hình thaønh treân cô sôû trích 1% lôïi nhuaän roøng haøng naêm cuûa Sacombank. Töø ñaây, Quyõ hoïc boång "Sacombank - Öôm maàm cho nhöõng öôùc mô" ñaõ trao haøng ngaøn suaát hoïc boång trò giaù haøng tyû ñoàng moãi naêm ñeán haøng ngaøn hoïc sinh - sinh vieân vöôït khoù treân khaép moïi mieàn ñaát nöôùc. Leã trao hoïc boång "Sacombank - Öôm maàm cho nhöõng öôùc mô" taïi tænh Haûi Döông Leã trao hoïc boång "Sacombank - Öôm maàm cho nhöõng öôùc mô" taïi tænh Thöøa Thieân Hueá (2004)44
 41. 41. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøng Cuøng SacombankNgaøy hoäi töø thieän Xuaân chaïy vì söùc khoûe coäng ñoàngTieáp tuïc phaùt huy truyeàn thoáng "laù laønh ñuøm laù raùch" Töø naêm 2004, Sacombank chính thöùc ñöa giaûi vieät daõtöø nghìn xöa cuûa daân toäc, töø naêm 2004, moãi ñoä xuaân "Cuøng Sacombank chaïy vì söùc khoûe coäng ñoàng"veà, Sacombank toå chöùc "Ngaøy hoäi töø thieän Xuaân" vôùi thaønh hoaït ñoäng ñöôïc toå chöùc ñònh kyø haøng naêmsöï ñoàng haønh cuûa caùc doanh nghieäp thaân höõu, nhaèm nhaân leã khai tröông vaø kyû nieäm ngaøy thaønh laäp caùcgaëp gôõ giao löu vaø chia seû nieàm vui Teát coå truyeàn Chi nhaùnh treân toaøn heä thoáng nhaèm khuyeán khíchdaân toäc vôùi haøng ngaøn cuï giaø neo ñôn vaø treû em cô tinh thaàn reøn luyeän theå thao trong giôùi treû Vieät Nam.nhôõ, treû em khuyeát taät ñaëc bieät khoù khaên ñang ñöôïcnuoâi döôõng vaø chaêm soùc taïi caùc vieän döôõng laõo, caùctröôøng - traïi moà coâi, caùc maùi aám tình thöông vaø caùcchuøa chieàn ôû Tp.HCM cuøng caùc tænh phuï caän. Vieäctoå chöùc "Ngaøy hoäi töø thieän Xuaân" haøng naêm ñöôïcxem laø traùch nhieäm thieâng lieâng cuûa Sacombankñoái vôùi coäng ñoàng ñeå thaép leân ngoïn löûa cuûa tình yeâuthöông ñuøm boïc, ñeå cuøng höôùng ñeán moät cuoäc soángchan hoøa, bao dung vaø noàng aám tình ngöôøi.OÂng Chuû tòch HÑQT Ñaëng Vaên Thaønh vaø phu nhaân Chuû tòch - Baø Huyønh Bích Ngoïc Giaûi vieät daõ “Cuøng Sacombank chaïy vì söùc khoûe coäng ñoàng” taïi Bình Ñònh (naêm 2004)ñang trao bao lì xì cho caùc em taïi “Ngaøy hoäi töø thieän Xuaân AÁt Daäu” (laàn 2, naêm 2005) 45
 42. 42. MÔÛ ROÄNG VAØ VÖÔN XA (2001-2005) Core banking T-24 Neàn taûng coâng ngheä môùi Chaêm soùc nguoàn löïc noäi boä Ñaët ra yeâu caàu phaûi chaêm soùc toát hôn cho nguoàn nhaân löïc ñeå ñaûm baûo tính oån ñònh, beàn vöõng, Sacombank quan nieäm "taêng löông laø taêng ñaàu tö chöù khoâng phaûi taêng theâm chi phí". Naêm 2004, sau 6 thaùng chuaån bò kyõ löôõng Sacombank ñaõ trieån khai thöïc hieän chính saùch tieàn löông môùi. Tieàn löông ñöôïc traû ñuùng theo hieäu quaû coâng vieäc, treân cô sôû möùc ñoä ñoùng goùp, ñoä phöùc taïp cuøng nhöõng kieán thöùc chuyeân moân cuûa nhaân vieân. Ñaây laø ñoøn baåy kích thích khaû naêng laøm vieäc vaø phuïc vuï toát nhaát, ñoàng thôøi thu huùt ñöôïc nhieàu lao Leã kyù keát hôïp ñoàng trieån khai döï aùn hieän ñaïi hoaù coâng ngheä ngaân haøng ñoäng coù trình ñoä chuyeân moân cao, nhieät tình, naêng ñoäng. Taïi buoåi leã kyû nieäm 14 naêm ngaøy thaønh laäp, Nhaèm taêng cöôøng caùc tieän ích ñeå phuïc vuï toát hôn ngaøy 21/12/2005, oâng Ñaëng Vaên Thaønh - Chuû tòch nhu caàu cuûa khaùch haøng, ñaûm baûo caùc ñieàu kieän HÑQT ñaõ bieåu döông tinh thaàn ñoäi nguõ caùn boä phaùt trieån beàn vöõng, thaùng 6/2004, Sacombank kyù luoân "trung kieân, vöõng vaøng tröôùc moïi tình huoáng", "bieán keát hôïp ñoàng trieån khai heä thoáng Core banking cô hoäi thaønh lôïi theá so saùnh, bieán caïnh tranh thaønh ñoäng T-24 vôùi coâng ty TEMENOS (Thuïy Só), khôûi ñaàu löïc phaùt trieån", "taïo ñieàu kieän ñeå nhaân vieân xaây döïng söï cho quaù trình hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng nghieäp cuøng Ngaân haøng". trong tieán trình phaùt trieån vaø hoäi nhaäp. Heä thoáng Core banking T-24 ñaõ goùp phaàn ñöa Sacombank tieáp caän vôùi nhöõng thaønh töïu coâng ngheä ngaân haøng tieân tieán nhaèm phuïc vuï nhu caàu thò tröôøng taøi chính - tieàn teä ngaøy caøng ñöôïc naâng cao trong moät neàn kinh teá ñang coù moät nhòp ñoä phaùt trieån nhanh.46
 43. 43. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøng Chi nhaùnh 8 thaùng 3 - Moâ hình Ngaân haøng daønh rieâng cho phuï nöõ ñaàu tieânHôïp taùc chieán löôïc vôùi ANZ taïi Vieät NamVôùi ñaø phaùt trieån thuaän lôïi, Sacombank ñaõ tieáp tuïctaän duïng toát nhöõng cô hoäi trong quaù trình hoäi nhaäp,khai thaùc moái quan heä hôïp taùc chieán löôïc trongvaø ngoaøi nöôùc. Ngaøy 05/10/2005, Ngaân haøng ANZchính thöùc thieát laäp moái quan heä hôïp taùc chieán löôïcvôùi Sacombank, trôû thaønh coå ñoâng nöôùc ngoaøi thöù3 cuûa Sacombank thoâng qua vieäc naém giöõ 10% voánñieàu leä (töông ñöông 1.250 tyû ñoàng).Töø 2005 trôû ñi, ANZ ñaõ saùt caùnh cuøng Sacombanktrong döï aùn hoã trôï kyõ thuaät ôû caùc lónh vöïc nhö saûnphaåm vaø chuyeân bieät hoùa saûn phaåm, kinh doanh,phaân phoái saûn phaåm vaø quaûn lyù ruûi ro... Chi nhaùnh 8 Thaùng 3 - ñi boä ñoàng haønh vì söï phaùt trieån cuûa phuï nöõ (17/11/2007) Ngaøy 08/3/2005, taïi Tp.HCM, Sacombank thaønh laäp Chi nhaùnh 8 Thaùng 3 - moâ hình Ngaân haøng daønh rieâng cho phuï nöõ hoaït ñoäng vôùi söù meänh vì söï tieán boä cuûa phuï nöõ Vieät Nam hieän ñaïi. Vieäc thaønh laäp Chi nhaùnh naøy naèm trong chieán löôïc taïo döïng söï khaùc bieät, töøng böôùc chuyeân bieät hoùa ñoái töôïng khaùch haøng ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh vaø taïo ñöôïc giaù trò coát loõi rieâng cuûa Sacombank. Naêm 2007, Sacombank tieáp tuïc nhaân roäng moâ hình Chi nhaùnh 8 Thaùng 3 taïi Thuû ñoâ Haø Noäi.Leã kyù keát hôïp ñoàng goùp voán cuûa ANZ vaøo Sacombank 47
 44. 44. MÔÛ ROÄNG VAØ VÖÔN XA (2001-2005) Hoäi thaûo "Chia seû kinh nghieäm quaûn trò vaø ñieàu haønh doanh nghieäp" Vôùi mong muoán hoã trôï, tieáp xuùc vaø tìm hieåu nhu caàu taøi chính cuûa caùc doanh nghieäp ñeå kòp thôøi xaây döïng nhöõng chính saùch phuø hôïp, goùp phaàn vaøo quaù trình phaùt trieån cuûa coäng ñoàng doanh nghieäp Vieät Nam, töø naêm 2005 ñeán nay, oâng Ñaëng Vaên Thaønh - Chuû tòch HÑQT Sacombank ñaõ chuû trì xuyeân suoát chuoãi hoäi thaûo "Chia seû kinh nghieäm quaûn trò vaø ñieàu haønh doanh nghieäp" daønh cho gaàn 11.900 Laõnh ñaïo doanh nghieäp taïi 29/47 tænh, thaønh Vieät Nam vaø daønh cho caùc ñoái töôïng laø caùc sinh vieân, só quan taïi caùc tröôøng cao ñaúng, ñaïi hoïc. Coù theå noùi, chuoãi hoäi thaûo naøy ñaõ goùp phaàn ñöa thöông hieäu Sacombank ñoàng haønh cuøng caùc doanh nghieäp taïi caùc ñòa phöông vaø ngaøy caøng gaén keát beàn chaët cuøng haønh trình hoäi nhaäp quoác OÂng Ñaëng Vaên Thaønh - Chuû tòch HÑQT Sacombank ñang chia seû kinh nghieäm quaûn trò vaø ñieàu haønh taïi Hoäi thaûo. teá cuûa caùc doanh nhaân, doanh nghieäp Vieät Nam. "...chuoãi hoäi thaûo naøy ñaõ goùp phaàn ñöa thöông hieäu Sacombank ñoàng haønh cuøng caùc doanh nghieäp taïi caùc ñòa phöông vaø ngaøy caøng gaén keát beàn chaët cuøng haønh trình hoäi nhaäp quoác teá..."48
 45. 45. Daáu aán nhöõng chaëng ñöôøng Ñaùnh giaù giai ñoaïn 2001-2005Tieân phong, ñoäc ñaùo, saùng taïo laø nhöõng neùt chaám phaù veà hình aûnh Sacombank treân thòtröôøng taøi chính Vieät Nam giai ñoaïn naøy. Vôùi saùng kieán phaùt haønh coå phieáu vôùi giaù trò thöïcbaèng 1,5 meänh giaù ñaõ giuùp Sacombank thu huùt nhieàu nhaø ñaàu tö taøi chính quoác teá thamgia goùp voán ñieàu leä - ñieàu naøy ñaõ taïo neân söùc baät taêng nhanh voán ñieàu leä giuùp Sacombanktrôû thaønh moät trong nhöõng Ngaân haøng TMCP coù voán ñieàu leä lôùn nhaát Vieät Nam. Songsong vôùi nhöõng thaønh quaû ñaõ ñaït ñöôïc, Sacombank trong giai ñoaïn naøy coøn theå hieän traùchnhieäm cuûa moät doanh nghieäp ñoái vôùi xaõ hoäi baèng vieäc xaây döïng nhöõng hoaït ñoäng vì coängñoàng mang tính thöôøng nieân. Nhöõng söï kieän naøy ñaõ ñöa Sacombank leân vò theá môùi treân thòtröôøng taøi chính tieàn teä Vieät Nam. Thöông hieäu Sacombank ngaøy caøng trôû neân quen thuoäcvaø chieám ñöôïc loøng tin cuûa ñoâng ñaûo khaùch haøng, caùc nhaø ñaàu tö, caùc ñònh cheá taøi chínhtrong vaø ngoaøi nöôùc.Naêm 2005 ñaõ kheùp laïi giai ñoaïn chaïy ñaø "taêng toác" 2001-2005 cuûa Sacombank, ñoàng thôøichuaån bò cho giai ñoaïn "caát caùnh" 2006-2010. Ñaëc bieät, naêm 2005 coøn laø moät naêm ñaùnh daáusöï thaønh coâng cuûa Sacombank trong vieäc thöïc hieän vöôït möùc caùc muïc tieâu chieán löôïc cuûagiai ñoaïn 2001-2005 vaø trong ñoù coù moät soá chæ tieâu ñaõ hoaøn thaønh keá hoaïch cuûa caû giai ñoaïn2001-2010. Ñeán ngaøy 31/12/2005, voán ñieàu leä cuûa Sacombank laø 1.250 tyû ñoàng, voán chuû sôûhöõu laø 1.747 tyû ñoàng, toång taøi saûn laø 14.456 tyû ñoàng vaø soá löôïng CBNV leân ñeán 2.657 ngöôøi.Maïng löôùi hoaït ñoäng vôùi 103 ñieåm giao dòch, hieän dieän 31/64 tænh thaønh treân caû nöôùc. Taátcaû nhöõng thaønh quaû ñaùng khích leä vaø töï haøo naøy ñaõ giuùp Sacombank theâm töï tin phaùt huynoäi löïc ñeå hoaøn thaønh caùc muïc tieâu nhieäm vuï ñaët ra cho thôøi kyø 2006-2010, höôùng ñeán muïctieâu trôû thaønh Ngaân haøng baùn leû - hieän ñaïi - ña naêng haøng ñaàu Vieät Nam. 49
 46. 46. SAÜN SAØNG CHO MOÏI MUÏC TIEÂU PHAÙT TRIEÅN 366 chi nhaùnh vaø phoøng giao dòch trong vaø ngoaøi nöôùc
 47. 47. KHAÚNG ÑÒNH SÖÙC MAÏNH VAØTIEÁN RA THÒ TRÖÔØNG QUOÁC TEÁ (2006-2010)

×