Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hà...
Biïn dõch:    Bñch Nga - Viïåt Haâ - Têm Hùçng         First NewsNHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH
BIÏÍU TÛÚÅNG  Biïíu tûúång cuãa Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát -möåt phuát theo àuáng nghôa àen laâ khoaãng thúâigian ào àûúåc...
LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU  Tinh thêìn laâm viïåc têåp thïí tûâ trûúác àïënnay vêîn luön àoáng vai troâ rêët quan troång trongcön...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ   Nhûäng yïëu töë thay àöíi khaách quan vïì chuyïíndõch dên söë, kinh tï...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSàöìng saáng lêåp nïn cöng ty laâ Don Carew vaâ EuniceParisi-Carew. Caã ...
CUÁ ÀIÏåN THOAÅI    ÀÊÌU TUÊÌN  Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát nhòn àùm àùm rakhung cûãa söí trong phoâng laâm viïåc cuãa ...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSQuaãn Lyá maâ chuáng ta àaä trao àöíi caách àêy khönglêu chûá? Töi àang...
VÊËN ÀÏÌ NAN GIAÃI  - Maria cho rùçng moåi khaái niïåm maâchuáng ta àûa ra chó dûåa trïn cú súã huêën luyïåncho tûâng ca...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSÀïí töi àoåc cho anh nghe möåt àoaån trong bûác thûcuãa cö êëy nheá:  ...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ   - Öng coá thïí giuáp töi traã lúâi laá thû cuãa cö takhöng? Vò nïëu k...
TÊÌM QUAN TROÅNG   CUÃA NHOÁM  Gùåp nhau taåi bûäa trûa höm sau, Võ GiaámÀöëc Möåt Phuát nhanh choáng vaâo thùèng vêë...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ   - Phaãi, chñnh thïë. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuátkhùèng àõnh - Trong thû...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS  - Coá chûá, - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát noái, - khihoå khöng àûúåc q...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ  - Nghôa laâ àiïìu naây khöng tuây thuöåc vaâo muåcàñch, söë lûúång thaâ...
ÀÕNH NGHÔA NHOÁMLAÂM VIÏåC HIÏåU QUAÃ  - T rûúác khi töi traã lúâi cêu hoãi naây, -VõGiaám Àöëc Möåt Phuát noái, - anh ...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃngûúâi trúå lyá cuãa töi trong giêy laát. Trong khi chúâàúåi, anh coá thïí ...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 6. Nhûäng yá kiïën khaác nhau luön àûúåc moåi  ngûúâi tön troång. 7....
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ  4.   Coá sûå linh hoaåt (Flexibility)  5.   Coá nùng suêët laâm viï...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS    - Nhûäng chiïën thuêåt àïí àaåt àûúåc muåc tiïu  cuäng phaãi r...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ   - Nhûäng khaác biïåt vïì vùn hoáa nhû maâu da, giúáitñnh, quöëc tõch, ...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS  sûã duång hiïåu quaã àïí nhoám coá thïí vûúåt qua caác khoá  khùn v...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ     - Moåi ngûúâi trong nhoám luön tin tûúãng vaâ höî  trúå lêîn nhau...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS     Möåt cêy  laâm chùèng nïn non,  ba cêy chuåm laåi nïn    ...
SÛÅ QUAN TROÅNG   CUÃA TÊÌM NHÒN    CHIÏËN LÛÚÅC  - Biïíu ngûä àoá thêåt chñ lyá! - Võ Giaám ÀöëcMöåt Phuát noái -...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSthaânh lêåp nhoám. Hoå hy voång vaâo nhûäng kïët quaãtöëi ûu vúái möåt ...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ   Àiïìu duy nhêët coá khaã nùng kïët nöëi moåi thaânh viïn cuãa nhoám ...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS   - Gêìn àêy töi coá àoåc möåt cêu chuyïån rêët hayliïn quan àïën tê...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃkhoá khùn! Mùåc duâ chuáng ta àaä biïët caách laâmviïåc theo nhoám, phaát t...
KYÄ NÙNG       PHÊN TÑCH  - Anh laâm töi toâ moâ quaá. - Dan noái. - Thïëtöi cêìn phaãi laâm gò àïí trúã thaânh m...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃrùçng, trûúãng nhoám vaâ caác thaânh viïn trong nhoámcêìn phaãi laâm nhiïìu...
THEO DOÄI HOAÅT  ÀÖÅNG CUÃA NHOÁM  - Nöåi dung tûác laâ cöng viïåc maâ nhoámàang thûåc hiïån hoùåc chñnh laâ nhiïåm vuå...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃhoaân têët ïm xuöi. Vaâ thûúâng khi êëy, thûúâng xaãyra tònh traång moåi ng...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS  Sau khi Dan xem xong, Võ Giaám Àöëc MöåtPhuát giaãi thñch thïm: 1. S...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ5. Nhûäng nguyïn tùæc cuãa nhoám coá thïí goåi laâ caác  lïì luêåt bêët th...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS   - Xem ra coá nhiïìu thûá phaãi chuá yá nhó. - Dannoái. - Àùåc biïå...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ   - Töi hiïíu röìi. - Dan móm cûúâi. - Nhûngnghe ra coá veã khaá hoác bu...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSGIAI ÀOAÅN 1: ÀÕNH HÛÚÁNG  Trûa thûá Hai sau àoá, Dan àûúåc Võ GiaámÀ...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃthöëng àaánh giaá nhên viïn àaä àûúåc aáp duång trongthúâi gian qua nhùçm h...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS  Àoaån Ron viïët lïn baãng nhûäng vai troâ vaânhiïåm vuå cuãa nhoám. ...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃtêåp thïí àoá khöng. Chñnh àiïìu àoá seä taåo nïnnhûäng hoaâi nghi vaâ caãm...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSsau buöíi trûa höm êëy, öng hoãi ngay:   - Chaâo anh baån, cuöåc hoåp...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ.  Coá nhûäng kyâ voång to lúán, thêåm chñ khöng.   thûåc tïë   Coá s...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS   nhûäng quy àõnh vïì thúâi haån, nhiïåm vuå vaâ caác.   kyä nùng ...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃlaâm viïåc hiïåu quaã, möåt nhoám bêët kyâ nhêët thiïëtphaãi xêy dûång hiïë...
Mêîu hiïën chûúng cho nhoám            Hiïën chûúng cuãa nhoám laâ möåt hïå thöëng caác àiïím thöëng nhêët giûä...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ  Sau khi àoåc xong baãn toám tùæt mêîu hiïënchûúng, Dan trêìm tröì:  - ...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS   - Khöng, töi seä hoãi hoå ngay bêy giúâ. - VõGiaám Àöëc Möåt Phuát...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃGIAI ÀOAÅN 2: THÛÃ THAÁCH  - Xin chaâo chõ. - Dan kheä gêåt àêìu khi vûâa...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSài àïën thöëng nhêët vïì nhûäng biïån phaáp vaâ haânhàöång cuå thïí naâ...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ  - Anh thêëy thïë naâo haã Dan? - Susan hoãi khicö vaâ Dan bûúác ra khoã...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS Nhiïìu ngûúâi cho rùçng hoåp haânh chó laâ viïåc ngöìi chúi xúi nûúác ...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ   Dan cûúâi thêìm khi nghô àïën àiïìu àoá. "Coá leänïn goåi àoá laâ Lùæm...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS.   Vai troâ vaâ muåc tiïu trúã nïn röëi rùæm vaâ àêìy.   thêët vo...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ..   Tön troång nhûäng sûå khaác biïåt   Taåo àiïìu kiïån khai thaác ...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS   Trûúác veã mùåt chúâ àúåi vaâ coá phêìn mïåt moãicuãa Dan, Võ Giaá...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃböëi röëi vaâ bêët lûåc. Hêåu quaã cuãa nhûäng caãm giaácàoá chñnh laâ viïå...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS  Trong quaá trònh  phaát triïín nhoám, khöng coá giai àoaån naâo l...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ   - Caác nhoám cêìn thiïët phaãi traãi qua nhûäng yïëutöë àùåc trûng tro...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSGIAI ÀOAÅN 4: TAÅO HIÏåU QUAÃ  - Trûúác khi baân luêån kyä hún vïì vê...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃvïì giaãi phaáp ruát ngùæn 15% thúâi gian vêån chuyïínhaâng hoáa vaâ phên t...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSchùèng coá ai chó àaåo hoå caã. Caã nhoám laâm viïåcnhû möåt thïí thöën...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃyá kiïën, àöi luác anh laåi cuãng cöë, khen ngúåi vaâ phaãnbaác nhû têët ca...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSgêìn nhû bêy giúâ hoå khöng cêìn àïën sûå hûúáng dêîncuãa töi nûäa.  ...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃkhi laâm àûúåc viïåc êëy thò anh àaä àûa nhoám cuãamònh àïën giai àoaån Taå...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS  2. Giai àoaån 2: Thûã thaách   Caác thaânh viïn cuãa nhoám böëi r...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃlúâi ngay - Nhoám thûá ba maâ töi vûâa quan saát thêåtlaå. Hoå laâm viïåc v...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS.   Sûå linh hoaåt vaâ chia seã trong traách nhiïåm   laänh àaåo l...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃGIAI ÀOAÅN 3: HOÂA NHÊÅP  - Àoá chñnh xaác laâ caách hoaåt àöång trongnho...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSêëy goåi laåi cho Ngaâi sau nheá? - Gioång cö thû kyávang lïn trong maá...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ    - Têët nhiïn laâ töi seä ài chûá! - Dan haáo hûác traãlúâi.   Saá...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSquan àïën quaá trònh xaác àõnh hûúáng ài vaâ muåctiïu trong nùm túái cu...
BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ  - Naây Bill, tûâ naäy giúâ anh khöng noái gò, coáphaãi vò anh vêîn àang...
THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS   - Nïëu nhû chuáng ta thûåc hiïån theo quyïëtàõnh àaä thöëng nhêët,...
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

1,768 views

Published on

Nỗ lực vượt trội của nhóm Apollo đã đưa con người đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên vào năm 1969. Sự sáng tạo của nhóm kỹ sư hãng IBM đã giúp con người lần đầu tiên được tiếp xúc với những chiếc máy tính cá nhân. Sự đồng tâm hiệp lực để thiết kế ra mẫu xe khách mới của nhóm Taurus đã cứu công ty Ford thoát khỏi tình trạng sa sút nghiêm trọng vào năm 1980 và mẫu xe này đã nhanh chóng trở thành loại xe bán chạy nhất ở Bắc Mỹ…

Đây chỉ là một vài thành quả điển hình mà các nhóm làm việc đã tạo ra được. Trong kinh doanh, khái niệm nhóm làm việc ngày càng trở nên phổ biến và được sử dụng nhiều ở các công ty, tổ chức.
Trong thực tế kinh doanh, không chỉ phải luôn giải quyết những tình huống kịch tính, đòi hỏi phải lập tức đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời mà chắc chắn chúng ta còn phải đối mặt với những tình huống cần phải làm việc theo nhóm.

Vậy bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng đến mức độ nào để tổ chức và dẫn dắt công việc theo nhóm? Bạn đã làm quen với những đặc điểm của một nhóm thành công chưa? Công việc của nhóm cần phối hợp với công việc của toàn bộ tổ chức ở khía cạnh nào? Bạn có nắm vững vai trò của trưởng nhóm, các thành viên và nhà tài trợ khi theo đuổi các mục tiêu của nhóm không? Bạn đang tìm kiếm điều gì khi tuyển chọn các thành viên cho nhóm của mình?

Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong cuốn sách Xây dựng Nhóm làm việc Hiệu quả. Cuốn sách sẽ đem đến cho độc giả những hướng dẫn, kiến thức cần thiết, giúp làm việc hiệu quả hơn trong vai trò nhà tài trợ, trưởng nhóm hay thành viên của một nhóm.

Published in: Education

Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

 1. 1. Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bảntiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHHSamsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳhình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
 2. 2. Biïn dõch: Bñch Nga - Viïåt Haâ - Têm Hùçng First NewsNHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH
 3. 3. BIÏÍU TÛÚÅNG Biïíu tûúång cuãa Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát -möåt phuát theo àuáng nghôa àen laâ khoaãng thúâigian ào àûúåc bùçng chiïëc àöìng höì - nhùçm nhùæcnhúã chuáng ta haäy daânh ra möåt phuát àïí quan saátvaâ tòm hiïíu caác nhên viïn cuãa mònh, àïí tûâ àoákhúi dêåy nhûäng nùng lûåc vêîn coân tiïìm êín núi hoå. 5
 4. 4. LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU Tinh thêìn laâm viïåc têåp thïí tûâ trûúác àïënnay vêîn luön àoáng vai troâ rêët quan troång trongcöng viïåc, àùåc biïåt laâ úã nhûäng töí chûác thaânhcöng. Cuâng vúái sûå phaát triïín nhanh choáng cuãaxaä höåi, khoa hoåc kyä thuêåt vaâ cöng nghïå thöngtin, chuáng ta àang phaãi àöëi diïån vúái haâng loaåtthûã thaách múái. Hoaåt àöång kinh doanh cuãa caáccöng ty ngaây caâng phûác taåp hún, vaâ sûå caånhtranh cuäng trúã nïn khöëc liïåt hún. Vò thïë, àïívûún lïn võ trñ haâng àêìu trïn thûúng trûúâng,chuáng ta khöng thïí chó chuá troång àïën caác nhênviïn chuã chöët cuãa cöng ty maâ phaãi coá giaãi phaápgiuáp têån duång trñ lûåc vaâ tiïìm nùng cuãa moåi nhênviïn úã caác böå phêån khaác nhau. 6
 5. 5. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ Nhûäng yïëu töë thay àöíi khaách quan vïì chuyïíndõch dên söë, kinh tïë toaân cêìu, giaá trõ tòm kiïëm vaâcaác chuêín mûåc laâm viïåc truyïìn thöëng àaä thuác àêíycaác cöng ty phaãi tòm ra möåt phûúng caách laänhàaåo vaâ töí chûác cú cêëu cöng ty cho húåp lyá húnnhùçm thoãa maän nhu cêìu ngaây caâng tùng cuãa moåingûúâi vïì lûúng böíng, quyïìn lúåi… Àoá laâ lyá do vò sao vai troâ àoáng goáp vaâ thamgia vaâo cöng viïåc cuãa tûâng caá nhên trong töíchûác ngaây caâng àûúåc àoâi hoãi cao hún, vaâ trïnthûåc tïë àaä diïîn ra möåt phong traâo mang tïnCuöåc Caách Maång Thûá Ba liïn quan àïën caácphûúng thûác quaãn lyá. Theo àoá, möåt cú cêëu múáiàaä ra àúâi: möåt töí chûác phaãi àûúåc xêy dûång tûânhûäng nhoám laâm viïåc vúái tinh thêìn tûå chuã vaâ tñchcûåc, khöng ngûâng phaát huy saáng taåo vaâ caác kyänùng cêìn thiïët. Vaâ ngûúâi laänh àaåo ngaây naykhöng chó laâ ngûúâi taâi trñ àûáng àêìu trong möåtnhoám maâ coân phaãi laâ möåt thaânh viïn hoaåt àöångxöng xaáo trong nhoám nûäa. Suöët 20 nùm qua, nhoám laâm viïåc cuãa cöng tyThe Ken Blanchard àaä thûåc hiïån rêët nhiïìu cöngtrònh nghiïn cûáu trong lônh vûåc xêy dûång nhoámlaâm viïåc hiïåu quaã, vúái sûå tiïn phong cuãa hai nhaâ 7
 6. 6. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSàöìng saáng lêåp nïn cöng ty laâ Don Carew vaâ EuniceParisi-Carew. Caã hai laâ àöi baån thên thiïët vaâ laâàöìng nghiïåp trong suöët 30 nùm qua. Vaâ hoå àaädaânh rêët nhiïìu thúâi gian àïí nghiïn cûáu vaâ thûãnghiïåm nhûäng khaái niïåm àûúåc trònh baây trongquyïín saách naây. Caác baån sùæp àûúåc thûúãng thûác caác yá tûúãng àaäàûúåc chia seã búãi haâng ngaân ngûúâi vaâ coá sûác aãnhhûúãng maånh meä àïën rêët nhiïìu àöåi nhoám vaâ cöngty khaác nhau. Töi hy voång quyïín saách naây cuängseä mang laåi cho baån nhiïìu thöng tin böí ñch nhêëtnhû noá àaä àem laåi cho caác baån àoåc khaác trïntoaân thïë giúái. - Ken Blanchard Àöìng taác giaã “Võ giaám àöëc möåt phuát” 8
 7. 7. CUÁ ÀIÏåN THOAÅI ÀÊÌU TUÊÌN Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát nhòn àùm àùm rakhung cûãa söí trong phoâng laâm viïåc cuãa mònh.Dûúâng nhû möîi khi coá viïåc quan troång, öng laåitòm àïën caái goác lyá tûúãng naây àïí miïn man nghôngúåi. Chúåt, coá tiïëng àiïån thoaåi cùæt ngang. Öngsûåc tónh, vöåi bûúác àïën bïn baân cêìm lêëy öëng nghe.Bïn kia àêìu dêy khöng ai khaác chñnh laâ DanBrockway, Giaám àöëc Böå phêån Huêën luyïån vaâÀaâo taåo cuãa möåt cöng ty saãn xuêët hoáa chêët coátêìm cúä. - Daåo naây anh sao röìi Dan? - Öng hoãi. - Töi vêîn vêåy. - Dan traã lúâi. - Anh coân nhúákhoáa huêën luyïån Nhûäng Àiïìu Thiïët Yïëu Trong 9
 8. 8. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSQuaãn Lyá maâ chuáng ta àaä trao àöíi caách àêy khönglêu chûá? Töi àang cêìn lúâi khuyïn cuãa anh àêy. Nhûäng Àiïìu Thiïët Yïëu Trong Quaãn Lyá laâ möåtchûúng trònh huêën luyïån múái maâ Dan àanghûúáng dêîn cho giaám àöëc caác böå phêån úã cöng tycuãa anh. Chûúng trònh têåp trung vaâo caác kyä nùngquan troång maâ nhûäng ngûúâi laâm quaãn lyá cêìnphaãi coá nhùçm àaåt àûúåc hiïåu quaã cöng viïåc trongthúâi àaåi múái hiïån nay. Khi thiïët kïë chûúng trònhnaây, Dan àaä tham khaão yá kiïën cuãa Võ Giaám ÀöëcMöåt Phuát vaâ anh toã ra rêët haâo hûáng vò cöng ty àaätaåo àiïìu kiïån cho anh thûåc hiïån khoáa huêën luyïånnaây vúái caác võ laänh àaåo. - Nhûng chùèng phaãi anh vûâa kïët thuác giaiàoaån àêìu tiïn àoá sao? - Chñnh xaác laâ nhû thïë. - Dan noái. - Moåiphaãn höìi àïìu rêët töët, chó trûâ möåt viïåc. Àoá laâtrûúâng húåp cuãa Maria Sanchez, chuyïn àiïìu phöëicaác chûúng trònh dõch vuå khaách haâng. Cö êëy coávaâi thùæc mùæc vïì tñnh hûäu ñch cuãa khoáa huêënluyïån. - Nhûng cö êëy thùæc mùæc vïì àiïìu gò kia chûá? -Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát hoãi. 10
 9. 9. VÊËN ÀÏÌ NAN GIAÃI - Maria cho rùçng moåi khaái niïåm maâchuáng ta àûa ra chó dûåa trïn cú súã huêën luyïåncho tûâng caá nhên riïng leã, vò thïë seä rêët haån chïë.Cö êëy coân lyá luêån rùçng khoaãng 50% àïën 90%thúâi gian cuãa caác võ quaãn lyá laâ daânh cho caác hoaåtàöång nhoám coá tûâ hai nhên viïn trúã lïn, thïë maâtrong chûúng trònh huêën luyïån cuãa chuáng tachùèng coá chöî naâo nhêën maånh àïën vai troâ cuãa viïåccöång taác theo nhoám. Chñnh vò thïë maâ phûúngphaáp quaãn lyá cuãa chuáng ta chùèng thïí giuáp ñch gòcho möåt trong nhûäng cöng viïåc quan troång nhêëtmaâ ngûúâi giaám àöëc phaãi laâm. - Nghe hay àêëy! - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuátnoái. - Anh cûá noái tiïëp xem naâo. - Cö êëy cuäng cho rùçng nhûäng khaái niïåm àïìcêåp àïën trong “Phûúng phaáp Quaãn lyá Möåt Phuát”dûåa vaâo viïåc kiïím soaát quaá nhiïìu. - Dan noái. - 11
 10. 10. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSÀïí töi àoåc cho anh nghe möåt àoaån trong bûác thûcuãa cö êëy nheá: "Chuáng ta cêìn nhûäng giaám àöëc biïët nuöi dûúängtinh thêìn laâm viïåc theo nhoám, biïët àûáng ra àïí giaãiquyïët caác khoá khùn cuãa nhoám vaâ biïët hûúáng sûå têåptrung lêîn tinh thêìn hùng haái cuãa nhoám vaâo sûå phaáttriïín liïn tuåc cuãa caã cöng ty. Trong thúâi àaåi ngaâynay, nùng suêët laâm viïåc cuãa nhoám quan troång húnsûå hoaân thaânh nhiïåm vuå cuãa tûâng caá nhên. Sûåthaânh cöng cuãa möåt giaám àöëc seä phuå thuöåc vaâo kïëtquaã tiïën böå liïn tuåc vïì chêët lûúång vaâ nùng suêët laoàöång cuãa têåp thïí anh ta laänh àaåo. Cêìn thay àöíicaách quaãn lyá gêy chia reä nöåi böå àïí quyïìn lúåi ûu tiïncuãa caá nhên trúã thaânh thaânh tñch phêën àêëu cuãatoaân nhoám. Àïí laâm àûúåc àiïìu àoá, ngûúâi giaám àöëcphaãi giaãm búát sûå kiïím soaát cuãa mònh àöëi vúái nhênviïn. Vò nhû thïë, caác nhên viïn seä coá caãm giaác tûålaâm chuã vaâ nùng suêët nhoám seä gia tùng. Baån seäkhöng bao giúâ nghe thêëy nhûäng cêu àaåi loaåi nhû"Àoá khöng phaãi laâ viïåc cuãa töi!" taåi nhûäng cöng tycoá caác nhoám laâm viïåc hiïåu quaã." - Àuáng laâ möåt cö naâng khaá lyá leä àêëy nhó? - VõGiaám Àöëc Möåt Phuát noái. - Vêåy töi coá thïí giuápanh àûúåc gò naâo? 12
 11. 11. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ - Öng coá thïí giuáp töi traã lúâi laá thû cuãa cö takhöng? Vò nïëu khöng nhêån àûúåc cêu traã lúâi húåplyá, cö ta coá thïí khiïën cho caã chûúng trònh huêënluyïån cuãa töi bõ àaão löån chûá khöng chúi. - Töi khöng cho laâ Maria suy nghô lïåchhûúáng àêu anh baån. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuátnoái. - Ngûúåc laåi, töi rêët muöën gùåp cö gaái naây. Coáveã nhû cö êëy hiïíu khaá roä vïì cöng taác quaãn lyá àêëy.Töi cho rùçng “Phûúng phaáp Quaãn lyá Möåt Phuát”cuãa mònh vêîn öín, nhûng töi hoaân toaân àöìng yávúái Maria rùçng nïëu chó hûúáng dêîn cho nhûängngûúâi laâm laänh àaåo caác nguyïn tùæc êëy maâ khöngnhùæc àïën nhûäng kyä nùng laâm viïåc theo nhoám thòchó àûa hoå ài àûúåc nûãa chùång àûúâng maâ thöi.Trûa mai chuáng ta gùåp nhau cuâng ùn trûa àûúåckhöng? Luác 12 giúâ 30 úã àaåi saãnh khaách saån Citynheá. Töi seä giaãi thñch nhiïìu hún cho anh biïët taåisao Maria laåi àang ài àuáng hûúáng. - ÖÌ àûúåc chûá. - Dan noái. - Coá veã nhû vêîncoân nhiïìu thûá töi chûa biïët nhó? - Cûá tûâ tûâ àaä anh baån. - Võ Giaám Àöëc MöåtPhuát noái. - Heån ngaây mai nheá! 13
 12. 12. TÊÌM QUAN TROÅNG CUÃA NHOÁM Gùåp nhau taåi bûäa trûa höm sau, Võ GiaámÀöëc Möåt Phuát nhanh choáng vaâo thùèng vêën àïìmaâ Dan àang bùn khoùn. - Noái thêåt vúái anh, - öng múã lúâi - töi cuängtûâng rêët chaán naãn trong cöng viïåc duâ baãn thêntöi nùæm rêët vûäng caác nguyïn tùæc quaãn lyá hiïåuquaã. Suöët caã möåt thúâi gian daâi, töi cuäng khöngbiïët vò sao mònh laåi rúi vaâo tònh traång nhû thïë.Nhûng may thay, cuöëi cuâng thò töi cuäng àaä tòmra lyá do. Töi nhêån ra rùçng cöng viïåc chuã yïëu cuãamònh phaãi laâ laâm viïåc vúái moåi ngûúâi theo nhoámchûá khöng phaãi laâ giaám saát vaâ laâm viïåc vúái tûângcaá nhên riïng leã. - Àïm qua, töi cuäng àaä suy nghô rêët nhiïìuvïì nhûäng àiïìu öng noái. - Dan tiïëp lúâi - Vêåy laâtheo öng, chuáng ta khöng nïn daânh nhiïìu thúâigian cho viïåc giaám saát tûâng caá nhên riïng leã? 14
 13. 13. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ - Phaãi, chñnh thïë. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuátkhùèng àõnh - Trong thûåc tïë, nhûäng ngûúâi laänhàaåo daânh khöng túái 30% thúâi gian cuãa hoå àïí trûåctiïëp giaám saát tûâng nhên viïn riïng leã. Thúâi giancoân laåi hoå daânh chuã yïëu cho nhûäng cuöåc hoåpnhoám nhùçm giaãi quyïët caác vêën àïì vúái nhûängnhên viïn cuãa hoå, vúái caác laänh àaåo khaác, vúái cêëptrïn cuãa hoå hoùåc vúái khaách haâng hay caác nhaâcung cêëp. Khi nhêån ra àiïìu naây, töi àaä quyïëtàõnh phaãi tòm hiïíu thïm vïì caác nhoám laâm viïåc vaâcaách thûác hoaåt àöång cuãa nhoám. - Vêåy öng àaä khaám phaá àûúåc nhûäng gò? -Dan hoãi. - Trûúác tiïn, - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát noái, -möåt khi caác nhoám àaä hoaåt àöång töët thò chñnh hoåcoá thïí giaãi quyïët àûúåc nhûäng vêën àïì phûác taåphún, àûa ra nhûäng quyïët àõnh saáng suöët hún, coánhûäng yá tûúãng saáng taåo hún vaâ baãn thên hoå cuängseä cöë gùæng nhiïìu hún àïí phaát triïín kyä nùng nghïìnghiïåp, phaát huy sûå têån tuåy trong cöng viïåc sovúái khi hoå laâm viïåc möåt mònh. - Nhûng coá khi naâo hoå laâm aãnh hûúãng xêëuàïën nùng suêët khöng? - Dan bùn khoùn. 15
 14. 14. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS - Coá chûá, - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát noái, - khihoå khöng àûúåc quaãn lyá töët. Vêåy nïn laâm laänhàaåo ngaây nay phaãi vûâa laâ ngûúâi quaãn lyá gioãi vûâaphaãi laâ ngûúâi biïët taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi chonhoám nûäa. - Thïë öng coân hoåc àûúåc àiïìu gò nûäa naâo? - Thûá hai laâ möîi nhoám seä coá nhûäng neát àùåctrûng riïng. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát tiïëp tuåc -Têët caã moåi nhoám àïìu nùng nöí, phûác taåp vaâ luönthay àöíi. Noái caách khaác tûác laâ hoå cuäng hïåt nhûmöåt caá nhên riïng biïåt, khöng ai giöëng ai vúáicaách xûã sûå vaâ löëi söëng rêët khaác biïåt nhau. - Thïë thò caác nhoám seä khaác nhau úã nhûängàiïím naâo? - Dan hoãi. - ÖÌ, àoá chñnh laâ nhûäng àiïím khaác biïåt vïì söëlûúång, muåc àñch vaâ tñnh caách cuãa caác thaânh viïntrong nhoám. Nhûng coá möåt àiïím khaác biïåt quantroång thûúâng bõ boã qua, àoá chñnh laâ giai àoaånphaát triïín cuãa nhoám. Vïì àiïìu naây, têët caã caácnhoám àïìu traãi qua nhûäng giai àoaån phaát triïínnhû nhau kïí tûâ giai àoaån múái thaânh lêåp cho àïënkhi hoå trúã thaânh möåt nhoám laâm viïåc thuêìn thuåcvaâ hiïåu quaã. 16
 15. 15. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ - Nghôa laâ àiïìu naây khöng tuây thuöåc vaâo muåcàñch, söë lûúång thaânh viïn hay mûác àöå gùåp gúäthûúâng xuyïn cuãa hoå û? - Nhòn chung thò laâ nhû thïë. Nhûng vïì cúbaãn thò töi àõnh nghôa nhoám trïn cú súã hoå phaãigiao tiïëp trûåc diïån vúái nhau thûúâng xuyïn, söëlûúång caác thaânh viïn khaá öín àõnh trong khoaãngtûâ 2 àïën 15 ngûúâi cuâng thûåc hiïån möåt nhiïåm vuåhoùåc giaãi quyïët möåt vêën àïì. Hoå coá thïí laâm viïåccuâng möåt phoâng ban hay thuöåc caác böå phêån khaácnhau trong cöng ty. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát traãlúâi. - Nhûng coân nhûäng nhoám lúán hún thò sao? -Dan thùæc mùæc. - Caác nhoám lúán hún cuäng traãi qua nhûäng giaiàoaån phaát triïín tûúng tûå. - Võ Giaám Àöëc MöåtPhuát traã lúâi. - Nhûng möåt khi söë lûúång thaânhviïn nhoám vûúåt quaá con söë 15 hay 20 thò hoå seälaâm viïåc keám hiïåu quaã hún, vò thïë töët nhêët laâ anhnïn chia nhoã hoå thaânh nhiïìu nhoám àïí àaåt àûúåckïët quaã nhû mong muöën. - Coá lyá àêëy nhó? - Dan noái. - Vêåy theo öng,thïë naâo laâ möåt nhoám laâm viïåc coá hiïåu quaã? 17
 16. 16. ÀÕNH NGHÔA NHOÁMLAÂM VIÏåC HIÏåU QUAÃ - T rûúác khi töi traã lúâi cêu hoãi naây, -VõGiaám Àöëc Möåt Phuát noái, - anh haäy thûã nhúá laåixem coá bao giúâ anh àûúåc laâ thaânh viïn cuãa möåtnhoám laâm viïåc thêåt sûå xuêët sùæc chûa? - Thêåt ra nhûäng nhoám nhû thïë cuäng khöngphaãi laâ nhiïìu, - Dan traã lúâi, - nhûng coá thïí noáinhoám thiïët kïë laâm chung vúái töi trong khoáa huêënluyïån Nhûäng Àiïìu Thiïët Yïëu Trong Quaãn lyá naâylaâ möåt vñ duå àiïín hònh. Suöët saáu thaáng qua, caãthaãy nùm ngûúâi chuáng töi àaä laâm viïåc cêåt lûåc vúáinhau vaâ ai nêëy àïìu caãm thêëy haâi loâng vïì thaânhquaã maâ caã nhoám àaåt àûúåc. - Rêët töët, - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát noái tiïëp,- xin löîi anh bêy giúâ töi coá viïåc phaãi trao àöíi vúái 18
 17. 17. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃngûúâi trúå lyá cuãa töi trong giêy laát. Trong khi chúâàúåi, anh coá thïí liïåt kï nhûäng yïëu töë maâ anh cholaâ coá aãnh hûúãng àïën hiïåu quaã laâm viïåc cuãanhoám. Mûúâi phuát nûäa chuáng ta seä gùåp laåi vaâcuâng baân vïì nhûäng ghi chuá cuãa anh nheá! - Àûúåc, öng cûá tûå nhiïn. - Dan vûâa noái vûâabùæt àêìu ruát ra möåt quyïín söí nhoã. Mûúâi phuát sau, Dan àûa cho Võ Giaám ÀöëcMöåt Phuát xem nhûäng àiïìu maâ anh àaä viïët ra. Caác Yïëu Töë AÃnh Hûúãng Àïën Nùng Suêët Laâm Viïåc Cuãa Nhoám 1. Caác thaânh viïn cêìn phaãi biïët roä nhiïåm vuå vaâ muåc tiïu chung cuãa nhoám. 2. Moåi thaânh viïn àïìu giûä möåt phêìn vai troâ laänh àaåo. 3. Nhiïåt tònh tham gia vaâo caác hoaåt àöång cuãa nhoám laâ yïëu töë khöng thïí thiïëu. 4. Bêët kyâ thaânh viïn naâo cuäng cêìn phaãi àûúåc tön troång vaâ höî trúå búãi nhûäng thaânh viïn khaác trong nhoám. 5. Caác thaânh viïn luön chên thaânh lùæng nghe yá kiïën àoáng goáp cuãa nhau. 19
 18. 18. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 6. Nhûäng yá kiïën khaác nhau luön àûúåc moåi ngûúâi tön troång. 7. Moåi ngûúâi thñch laâm viïåc vúái nhau vaâ caãm thêëy rêët vui veã. - ÖÌ! - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát thöët lïn. -Nhûäng àiïìu anh liïåt kï ra úã àêy hoaân toaân giöëngvúái nhûäng gò töi àaä quan saát àûúåc úã caác nhoámlaâm viïåc coá hiïåu quaã cao. Vaâ dûåa theo àoá, töi àaäàuác kïët ra 7 yïëu töë quan troång giuáp möåt nhoámlaâm viïåc hiïåu quaã, toám tùæt bùçng 7 kyá tûåP.E.R.F.O.R.M. Àêy, töi cuäng àaä in ra trïn túâgiêëy nhoã àïí coá thïí mang theo bïn mònh moåi luác.- Vûâa noái öng vûâa lêëy ra trong tuái aáo khoaác möåttúâ giêëy vaâ àûa cho Dan xem, trïn àoá coá ghi: Àùåc àiïím cuãa möåt nhoám laâm viïåc hiïåu quaã (Nguyïn tùæc PERFORM) 1. Coá muåc àñch roä rïåt (Purpose and Values) 2. Àûúåc tiïëp thïm sûác maånh (Empowerment) 3. Coá quan hïå giao tiïëp töët (Relationships and Communication) 20
 19. 19. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ 4. Coá sûå linh hoaåt (Flexibility) 5. Coá nùng suêët laâm viïåc töëi ûu (Optimal Performance) 6. Coá sûå cöng nhêån vaâ trên troång thaânh quaã àaåt àûúåc (Recognition and Appreciation) 7. Coá tinh thêìn nhiïåt huyïët (Morale) - Thuá võ thêåt, - Dan noái, - anh coá thïí giaãithñch roä hún cho töi àûúåc khöng? - Töi seä cho anh xem caái naây - Võ Giaám ÀöëcMöåt Phuát vûâa noái vûâa àûa cho Dan xem möåt túâgiêëy khaác. - Àêy laâ baãn mö taã chi tiïët tûâng àùåcàiïím, töi nghô noá coá thïí giuáp anh àaánh giaá nhoámlaâm viïåc hiïån taåi cuãa mònh àêëy. Dan cêìm lêëy túâ giêëy vaâ bùæt àêìu àoåc. 1. Coá Muåc Àñch Roä Rïåt (Purpose and Values) - Nhoám toaân têm àaåt àûúåc muåc àñch chung àaä àùåt ra. Moåi thaânh viïn àïìu biïët roä àiïìu phaãi laâm vaâ têìm quan troång cuãa cöng viïåc êëy. - Nhûäng giaá trõ hûúáng àïën vaâ chuêín mûåc chung seä giuáp nhoám gia tùng tñnh thöëng nhêët, chêët lûúång laâm viïåc vaâ coá tinh thêìn húåp taác. - Caác muåc tiïu cuå thïí cuãa nhoám phaãi roä raâng, mang tñnh thûã thaách, àûúåc thöng qua búãi caác thaânh viïn vaâ khöng xa rúâi muåc àñch chung. 21
 20. 20. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS - Nhûäng chiïën thuêåt àïí àaåt àûúåc muåc tiïu cuäng phaãi roä raâng vaâ àûúåc nhoám thöng qua. - Vai troâ cuãa tûâng caá nhên phaãi cuå thïí, àïí möîi thaânh viïn àïìu hiïíu àûúåc möëi quan hïå giûäa caá nhên hoå vaâ caác muåc tiïu cuãa nhoám. 2. Àûúåc Tiïëp Thïm Sûác Maånh (Empowerment) - Nhûäng muåc tiïu, chuêín mûåc vaâ chñnh saách cuãa nhoám seä thuác àêíy saáng kiïën, sûác saáng taåo vaâ sûå tham gia nhiïåt tònh cuãa moåi ngûúâi. - Nhûäng thöng tin liïn quan àïën tònh hònh kinh doanh vaâ liïn quan àïën cöng ty phaãi luön àûúåc cêåp nhêåt cho nhoám. - Nhoám coá quyïìn haån nhêët àõnh trong viïåc haânh àöång vaâ àûa ra quyïët àõnh. - Cöng taác hûúáng dêîn, sùæp xïëp vaâ huêën luyïån phaãi àûúåc thûåc hiïån àïí höî trúå cho sûå phaát triïín cuãa caá nhên vaâ cuãa nhoám. - Nhoám phaãi gùæn kïët vúái sûå phaát triïín vaâ tiïën böå liïn tuåc cuãa têët caã caác thaânh viïn. 3. Coá Quan Hïå Giao Tiïëp Töët (Relationships and Communication) - Nhûäng yá tûúãng, yá kiïën àoáng goáp, caãm nhêån vaâ quan àiïím khaác nhau cuãa caác thaânh viïn phaãi àûúåc khñch lïå vaâ xem xeát. - Caác thaânh viïn trong nhoám tñch cûåc lùæng nghe nhau àïí thêëu hiïíu sûå viïåc thay vò phaán xeát nhau. - Caác thaânh viïn àûúåc trang bõ caác phûúng phaáp àïí giaãi quyïët xung àöåt vaâ hoâa giaãi. 22
 21. 21. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ - Nhûäng khaác biïåt vïì vùn hoáa nhû maâu da, giúáitñnh, quöëc tõch, tuöíi taác, … phaãi àûúåc tön troång. - Nhûäng yá kiïën chên thaânh, thïí hiïån sûå quantêm lêîn nhau giûäa caác thaânh viïn seä giuáp hoå nhêånra àêu laâ thïë maånh vaâ àêu laâ àiïím yïëu cêìn phaãikhùæc phuåc cuãa mònh. 4. Coá Sûå Linh Hoaåt (Flexibility) - Caác thaânh viïn tûå nguyïån chia seã traáchnhiïåm trong viïåc phaát triïín vaâ laänh àaåo nhoám. - Caã nhoám hoaân toaân coá khaã nùng àûúng àêìuvúái moåi thûã thaách bùçng caách sûã duång caác nùng lûåcàöåc àaáo sùén coá vaâ sûác maånh chung cuãa moåi thaânhviïn. - Caác thaânh viïn trong nhoám sùén loâng hûúángdêîn vaâ höî trúå nhau khi cêìn. - Nhoám sùén saâng tòm kiïëm nhûäng phûúng phaáplaâm viïåc khaác nhau vaâ àiïìu chónh cho thñch ûáng vúái moåithay àöíi. - Nhûäng maåo hiïím coá tñnh toaán kyä lûúäng luönàûúåc khñch lïå. Nhûäng sai lêìm àûúåc xem nhû baâihoåc kinh nghiïåm àïí trûúãng thaânh. 5. Coá Nùng Suêët Laâm Viïåc Töëi Ûu (Optimal Performance) - Nhoám liïn tuåc àaåt nhûäng thaânh tûåu quantroång, cöng viïåc àûúåc hoaân têët àuáng thúâi haån. - Nhoám àaáp ûáng àûúåc nhûäng tiïu chuêín caovïì nùng suêët vaâ chêët lûúång. - Nhoám luön hoåc hoãi tûâ nhûäng thêët baåi vaâhûúáng àïën sûå tiïën böå liïn tuåc. - Kyä nùng giaãi quyïët vêën àïì vaâ ra quyïët àõnh àûúåc 23
 22. 22. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS sûã duång hiïåu quaã àïí nhoám coá thïí vûúåt qua caác khoá khùn vaâ phaát huy tñnh saáng taåo. - Nhoám nöî lûåc húåp taác töët vúái nhûäng nhoám khaác, vúái caác àiïím baán haâng vaâ vúái khaách haâng. 6. Coá Sûå Cöng Nhêån Vaâ Trên Troång Thaânh Quaã Àaåt Àûúåc (Recognition and Appreciation) - Moåi thaânh quaã cuãa nhoám hay cuãa thaânh viïn trong nhoám àïìu àûúåc trûúãng nhoám vaâ caác thaânh viïn khaác ghi nhêån. - Caác thaânh viïn cuãa nhoám luön yá thûác gùæn liïìn thaânh quaã caá nhên vúái nhiïåm vuå chung cuãa caã nhoám. - Sûå àoáng goáp cuãa nhoám àûúåc àaánh giaá vaâ ghi nhêån búãi caác cêëp lúán hún. - Moåi thaânh viïn àïìu caãm thêëy àûúåc àaánh giaá cao trong nhoám. - Nhoám luön töí chûác caác hoaåt àöång ùn mûâng möîi khi gùåt haái thaânh cöng hoùåc àaåt àûúåc nhûäng cöåt möëc quan troång. 7. Coá Tinh Thêìn Nhiïåt Huyïët (Morale) - Möîi thaânh viïn luön tûå tin vaâ hùng haái trûúác nhûäng nöî lûåc cuãa nhoám vaâ quyïët têm àaåt àûúåc muåc tiïu. - Nhoám luön khñch lïå caác thaânh viïn laâm viïåc chùm chó cuäng nhû giaãi trñ thû giaän. - Trong nhoám luön thïí hiïån bêìu khöng khñ tûå haâo vaâ haâi loâng vïì thaânh quaã àaåt àûúåc. 24
 23. 23. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ - Moåi ngûúâi trong nhoám luön tin tûúãng vaâ höî trúå lêîn nhau. - Caác thaânh viïn phaát huy töët möëi quan hïå höî trúå vaâ quan têm, giuáp àúä lêîn nhau. - Caám ún öng. - Dan noái vúái Võ Giaám ÀöëcMöåt Phuát - Thêåt laâ böí ñch. Möåt khi àaä coá muåcàñch roä rïåt, chuáng ta seä biïët mònh phaãi laâmnhûäng gò, nhûäng möëi quan hïå giao tiïëp seä trúãnïn töët hún. Chuáng ta seä trúã nïn linh hoaåt vaânùng suêët laâm viïåc cuäng seä àûúåc nêng cao.Chuáng ta laåi thêëy baãn thên àûúåc ghi nhêån vaâtrên troång, thïë laâ cuöëi cuâng tinh thêìn nhiïåthuyïët seä ngaây caâng cao hún. Thêåt laâ àaáng tiïëckhi nhûäng nhoám laâm viïåc trûúác àêy cuãa töikhöng àûúåc nhû vêåy. - Àuáng vêåy, thêåt laâ tiïëc. - Võ Giaám Àöëc MöåtPhuát noái. - Giaá maâ moåi böå phêån laâm viïåc àïìu coáàûúåc caác àùåc àiïím cuãa nguyïn tùæc PERFORM nhó? - Töi nghô nïëu chuáng ta quyïët têm thûåc hiïån,chùæc chùæn seä àûúåc. - Dan àaáp lúâi - Maâ nïëu chuángta laâm àûúåc àiïìu àoá thò tinh thêìn laâm viïåc vaânùng suêët lao àöång seä tùng vuåt trïn biïíu àöì thöëngkï àêëy. Töi àaä tûâng thêëy möåt biïíu ngûä taåi möåtngöi trûúâng nhùçm cöí vuä tinh thêìn laâm viïåc theonhoám nhû sau: 25
 24. 24. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS Möåt cêy laâm chùèng nïn non, ba cêy chuåm laåi nïn hoân nuái cao. 26
 25. 25. SÛÅ QUAN TROÅNG CUÃA TÊÌM NHÒN CHIÏËN LÛÚÅC - Biïíu ngûä àoá thêåt chñ lyá! - Võ Giaám ÀöëcMöåt Phuát noái - Quaã laâ nïëu chuáng ta haânh àöångvúái niïìm tin àoá, thò caãm nhêån cuãa moåi ngûúâi vïìbaãn thên vaâ vïì cöng viïåc cuãa hoå seä thay àöíi biïëtbao. Àoá chñnh laâ nhûäng gò maâ moåi ngûúâi cêìn àïëntrong thúâi àaåi hiïån nay. - Thïë coá khi naâo àùåc àiïím naây laåi quan troånghún àùåc àiïím kia trong nguyïn tùæc PERFORMkhöng? - Dan hoãi. - Khöng. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát traã lúâi -Vò möîi nguyïn tùæc coá möåt chûác nùng khaác nhau.Möåt nhoám laâm viïåc hiïåu quaã cêìn coá muåc àñch roäraâng vaâ caác nguyïn tùæc nhêët àõnh ngay tûâ khi múái 27
 26. 26. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSthaânh lêåp nhoám. Hoå hy voång vaâo nhûäng kïët quaãtöëi ûu vúái möåt tinh thêìn nhiïåt huyïët maånh meätrong cöng viïåc. Phûúng tiïån àïí àaåt àûúåc àiïìu àoáchñnh laâ quyïìn haån quyïët àõnh trong cöng viïåc,möëi quan hïå giao tiïëp, sûå linh hoaåt, sûå cöng nhêånvaâ trên troång thaânh quaã àaåt àûúåc. - Nghôa laâ viïåc àêìu tiïn maâ möåt ngûúâi laänhàaåo gioãi phaãi laâm chñnh laâ xaác lêåp muåc àñchchung àïí dêîn dùæt caã nhoám ài àuáng hûúáng? - Dankïët luêån. - Àoá laâ möåt viïåc rêët cêìn thiïët. - Võ Giaám ÀöëcMöåt Phuát noái. - Muåc àñch chung seä giuáp moåingûúâi biïët mònh àang cöë gùæng vò àiïìu gò vaâ taåi saohoå phaãi nöî lûåc laâm viïåc cuâng nhau. Muåc àñchchung àoá giuáp hoå nhòn thêëy yá nghôa trong cöngviïåc vaâ àûa moåi ngûúâi ài àuáng hûúáng. Hoå cuängcêìn thöëng nhêët vïì möåt söë giaá trõ nhêët àõnh coá vaitroâ àõnh hûúáng cho nhûäng choån lûåa cuãa nhoám vaâcaách thûác àaåt àûúåc muåc tiïu àoá. Töi khöng thïínoái hïët vúái anh vïì têìm quan troång cuãa muåc àñchvaâ nguyïn tùæc. Xin mûúån lúâi möåt nhaâ triïët hoåcnhû sau: 28
 27. 27. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ Àiïìu duy nhêët coá khaã nùng kïët nöëi moåi thaânh viïn cuãa nhoám möåt caách hûäu hiïåu nhêët chñnh laâ sûå chia seã niïìm tin vaâo muåc àñch chung vaâ cuâng nhau tòm ra nhûäng phûúng thûác giuáp àaåt àûúåc muåc àñch àoá.** Charles Handy, "Saáu àiïìu cêìn thiïët trong kinh doanh". 29
 28. 28. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS - Gêìn àêy töi coá àoåc möåt cêu chuyïån rêët hayliïn quan àïën têìm quan troång cuãa muåc àñch vaâcaác giaá trõ hûúáng àïën. Cêu chuyïån kïí rùçng coá haingûúâi duâng hai cêy buáa giöëng hïåt nhau àïí àuåcnhûäng taãng àaá gra-nit. Khi àûúåc hoãi mònh àanglaâm gò, ngûúâi thúå thûá nhêët noái: “Töi àang cheã àaáàïí kiïëm söëng”. Cuäng vúái cêu hoãi àoá, ngûúâi thúåthûá hai laåi traã lúâi: “Töi muöën taåo nïn möåt àiïìugò àoá thêåt khaác biïåt. Töi àang cuâng moåi ngûúâixêy möåt ngöi nhaâ thúâ”. - Muåc àñch seä truyïìn caãm hûáng cho haânh àöångvaâ àem laåi sûå têån tuåy trong cöng viïåc. - Võ GiaámÀöëc Möåt Phuát noái tiïëp - Biïët àûúåc muåc tiïu hûúángàïën cuãa mònh vaâ leâo laái àûúåc moåi thûá theo àuángàõnh hûúáng àoá laâ möåt viïåc rêët quan troång. Nhûngàoá múái chó laâ bûúác khúãi àêìu cuãa haânh trònh xêydûång nhoám laâm viïåc hiïåu quaã. - Àuáng vêåy, - Dan trêìm ngêm noái, - thêëusuöët àûúåc thïë naâo laâ möåt nhoám laâm viïåc hiïåu quaãlaâ möåt chuyïån, nhûng àïí nhoám àaåt àûúåc nhûängàùåc àiïím kia laåi laâ möåt vêën àïì hoaân toaân khaác. - Dô nhiïn röìi. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát traãlúâi. - Khöng thïí möåt súám möåt chiïìu coá ngayàûúåc àiïìu êëy, nhûng cuäng khöng àïën nöîi quaá 30
 29. 29. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃkhoá khùn! Mùåc duâ chuáng ta àaä biïët caách laâmviïåc theo nhoám, phaát triïín theo nhoám vaâ laänhàaåo nhoám tûâ 50 nùm nay, nhûng súã dô thêët baåivêîn diïîn ra laâ vò hêìu hïët caác cöng ty chûa thêåtsûå ûáng duång nhûäng kiïën thûác êëy vaâo thûåc tiïînmöåt caách hiïåu quaã maâ thöi. Chó gêìn àêy, chuángta múái bùæt àêìu thêåt sûå quan têm àïën tiïìm nùngcuãa nhoám trong viïåc nêng cao nùng suêët, chêëtlûúång vaâ sûå haâi loâng úã caác cöng ty.Caác yïëu töë tûúng taác trong nhoám TÛÚNG TAÁC TRONG NHOÁM NÖÅI DUNG DIÏÎN BIÏËN VIÏåC GÒ NHÛ THÏË NAÂO NHIÏåM VUÅ CHÛÁC NÙNG HOAÅT ÀÖÅNG CUÃA NHOÁM 31
 30. 30. KYÄ NÙNG PHÊN TÑCH - Anh laâm töi toâ moâ quaá. - Dan noái. - Thïëtöi cêìn phaãi laâm gò àïí trúã thaânh möåt ngûúâi laänhàaåo gioãi, vaâ laâm thïë naâo àïí töi coá thïí giuáp àúä caácnhên viïn cuãa mònh? - Àïí xêy dûång möåt nhoám laâm viïåc hiïåu quaã,caã trûúãng nhoám lêîn caác thaânh viïn trong nhoámphaãi coá ba kyä nùng Phên tñch, Thñch ûáng vaâ Phaáthuy. Trûúác tiïn, ta haäy noái vïì kyä nùng Phên tñch.- Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát tiïëp tuåc. - Àïí coá thïí taåoàiïìu kiïån cho sûå phaát triïín vaâ tùng nùng suêët cuãanhoám, trûúác hïët anh phaãi tòm hiïíu vïì caách thûáchoaåt àöång vaâ sinh hoaåt trong nhoám. Töi nhêån ra 32
 31. 31. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃrùçng, trûúãng nhoám vaâ caác thaânh viïn trong nhoámcêìn phaãi laâm nhiïìu hún nghe vaâ noái. Quan troångnhêët chñnh laâ kyä nùng quan saát nhoám trong haânhàöång cuå thïí. Do caác nhoám luön phûác taåp húnchuáng ta tûúãng cho nïn cêìn phaãi coá caách quan saátnhoám phuâ húåp thò chuáng ta múái coá thïí thêëy roänhêët nhûäng tiïën triïín cuãa noá. - Töi hiïíu röìi. - Dan noái. 33
 32. 32. THEO DOÄI HOAÅT ÀÖÅNG CUÃA NHOÁM - Nöåi dung tûác laâ cöng viïåc maâ nhoámàang thûåc hiïån hoùåc chñnh laâ nhiïåm vuå cuãanhoám. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát noái. - Trongkhi diïîn biïën bao haâm nhûäng sûå viïåc diïîn ratrong nhoám, kïí caã caách laänh àaåo cuãa trûúãngnhoám, möëi giao tiïëp giûäa caác thaânh viïn trongnhoám vúái nhau vaâ caách thûác àûa ra quyïët àõnh.Chñnh vò thïë maâ chuáng ta caâng phaãi têåp trungchuá yá àïën diïîn biïën cuãa nhûäng hoaåt àöång naâybúãi àêy laâ nhûäng yïëu töë quan troång coá aãnh hûúãngtrûåc tiïëp àïën thaânh quaã cuãa caã nhoám. Nhûängtrûúãng nhoám ñt quan têm àïën diïîn biïën cuãanhoám thûúâng khöng hiïíu vò sao nhên viïn cuãamònh khöng caãm thêëy haâi loâng duâ cöng viïåc àaä 34
 33. 33. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃhoaân têët ïm xuöi. Vaâ thûúâng khi êëy, thûúâng xaãyra tònh traång moåi ngûúâi bùæt àêìu tuå têåp baân taánkhùæp moåi núi trong cöng súã tûâ haânh lang, nhaâ vïåsinh, thang maáy cho àïën baäi àêåu xe cuãa cöng ty. - Àêy laâ danh saách nhûäng àiïìu cêìn lûu yá khiquan saát diïîn biïën cuãa möåt nhoám maâ anh coá thïítham khaão. Chuáng seä giuáp ñch nhiïìu cho anhàêëy. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát viïët nhanh vaâomöåt túâ giêëy ghi chuá nhoã vaâ àûa cho Dan xem. NHÛÄNG ÀIÏÌU CÊÌN QUAN SAÁT TRONG NHOÁM 1. Sûå giao tiïëp vaâ mûác àöå tham gia cuãa caác thaânh viïn 2. Caách thûác àûa ra quyïët àõnh chung 3. Nguyïn nhên gêy xung àöåt, mêu thuêîn 4. Caách thûác laänh àaåo 5. Nhûäng nguyïn tùæc cuãa nhoám 6. Caách giaãi quyïët khoá khùn 7. Bêìu khöng khñ trong nhoám 8. Haânh vi cuãa möîi caá nhên 35
 34. 34. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS Sau khi Dan xem xong, Võ Giaám Àöëc MöåtPhuát giaãi thñch thïm: 1. Sûå giao tiïëp vaâ mûác àöå tham gia cuãa caác thaânh viïn bao göìm ai thûúâng troâ chuyïån vúái ai, ai bõ boã rúi, ai hay noái nhiïìu… 2. Caách thûác àûa ra quyïët àõnh chung bao göìm caách choån lûåa caác haânh àöång cuãa nhoám, dûåa trïn nguyïn tùæc theo söë àöng, thöëng nhêët hay keám húåp taác giûäa caác thaânh viïn. 3. Nguyïn nhên gêy xung àöåt, mêu thuêîn. Tranh luêån laâ àiïìu khöng thïí traánh khoãi àöëi vúái nhûäng hoaåt àöång têåp thïí. Tranh luêån giuáp moåi ngûúâi ruát ra nhûäng caách giaãi quyïët vêën àïì hiïåu quaã vaâ saáng taåo hún. Chuáng ta cêìn xem xeát caách giaãi quyïët xung àöåt trong nhoám ra sao - neá traánh, hún thua hay húåp taác. 4. Caách thûác laänh àaåo liïn quan àïën viïåc ai gêy aãnh hûúãng àïën ai. Möåt nhoám laâm viïåc hiïåu quaã luön coá sûå phên chia raåch roâi nhiïåm vuå cuãa tûâng thaânh viïn vúái muåc tiïu cuäng rêët roä raâng (vñ duå, ai laâm viïåc gò, moåi ngûúâi àang phêën àêëu àïí hoaân thaânh àiïìu gò). 36
 35. 35. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ5. Nhûäng nguyïn tùæc cuãa nhoám coá thïí goåi laâ caác lïì luêåt bêët thaânh vùn giûäa caác thaânh viïn vúái nhau àïí kiïím soaát nhûäng haânh vi phuâ húåp vaâ khöng phuâ húåp trong nhoám. Àoá chñnh laâ nhûäng nïìn taãng nöåi quy àiïìu khiïín haânh vi cuãa caã nhoám.6. Caách giaãi quyïët khoá khùn hiïåu quaã bao göìm viïåc xaác àõnh, phên tñch vêën àïì gùåp phaãi, àûa ra caác biïån phaáp xûã lyá linh hoaåt, phên tñch hêåu quaã, dûå truâ haânh àöång vaâ àaánh giaá.7. Bêìu khöng khñ trong nhoám bao göìm caãm nhêån chung cuãa caác thaânh viïn vïì nhoám nhû thïë naâo - hoå coá thûåc sûå thoaãi maái khi laâm viïåc chung vúái nhau hay khöng.8. Haânh vi cuãa möîi caá nhên, tûác laâ chuáng ta cêìn têåp trung quan saát cöng viïåc cuãa caác thaânh viïn trong nhoám xem hoå àang laâm gò àïí hoaân thaânh muåc tiïu vaâ giuáp caã nhoám hoaåt àöång sao cho hiïåu quaã nhêët. Àöi khi, caá nhên trong nhoám chó laâm viïåc vò lúåi ñch baãn thên vaâ khöng cêìn quan têm àïën nhûäng lúåi ñch chung cuãa têåp thïí. Trong nhûäng trûúâng húåp nhû thïë, chuáng ta laåi caâng phaãi nhêån biïët àûúåc nguyïn nhên cuãa vêën àïì. 37
 36. 36. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS - Xem ra coá nhiïìu thûá phaãi chuá yá nhó. - Dannoái. - Àùåc biïåt khi ngûúâi laänh àaåo cuäng laâ thaânhviïn trong nhoám. - Àuáng nhû vêåy. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuátnoái. - Nhûng àaä àïën luác têët caã moåi ngûúâi, laänhàaåo cuäng nhû thaânh viïn trong nhoám, phaãi têåplaâm quen vúái vai troâ möåt nhaâ quan saát àöåc lêåp röìi. - Coá nghôa laâ… - Dan phên vên. - Nghôa laâ hoå phaãi vûâa tñch cûåc hoaân têëtcöng viïåc vûâa phaãi quan saát caách thûác hoaåtàöång cuãa nhoám mònh. - Võ Giaám Àöëc MöåtPhuát noái. - Vñ duå nhû, khi chuáng ta muöën àûa ra möåtquyïët àõnh thò töi vûâa phaãi coá traách nhiïåm vúáiquyïët àõnh êëy vûâa phaãi chuá yá xem quyïët àõnh àoáàûúåc thûåc hiïån nhû thïë naâo phaãi khöng? - Danhoãi. - Hoaân toaân chñnh xaác. - Võ Giaám Àöëc MöåtPhuát noái. - Vò khi möåt quyïët àõnh chó àûúåcthöng qua búãi möåt hay hai thaânh viïn vaâ chûa coásûå àöìng yá cuãa caã nhoám thò anh seä caãm thêëy àúnàöåc vaâ khoá khùn trùm bïì búãi vò khöng coá ai höîtrúå anh khi thûåc hiïån quyïët àõnh êëy. 38
 37. 37. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ - Töi hiïíu röìi. - Dan móm cûúâi. - Nhûngnghe ra coá veã khaá hoác buáa àêëy, laâm thïë naâo àïívûâa laâ möåt thaânh viïn tham gia trong nhoám vûâalaâ möåt ngûúâi quan saát nhoám àûúåc nhó? - Ban àêìu coá thïí anh seä caãm thêëy khoá khùn,nhûng àoá cuäng chó laâ möåt kyä nùng nhû moåi kyänùng khaác maâ thöi. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát traãlúâi. - Chó cêìn chuáng ta têåp trung reân luyïån vaâthûåc haânh. Àêìu tiïn chuáng ta hoåc caách quan saátvaâ theo doäi nhûäng diïîn biïën trong nhoám. Möåtkhi àaä nùæm àûúåc caác diïîn biïën êëy, chuáng ta seätòm ra caách thûác hoaåt àöång cuãa nhoám vaâ àõnhhònh caác giai àoaån phaát triïín cho noá. 39
 38. 38. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSGIAI ÀOAÅN 1: ÀÕNH HÛÚÁNG Trûa thûá Hai sau àoá, Dan àûúåc Võ GiaámÀöëc Möåt Phuát múâi tham dûå möåt cuöåc hoåpàaánh giaá nhên viïn do Ron Tilman, Trûúãngphoâng àiïìu haânh kinh doanh cuãa cöng ty laâmchuã toåa. Khi àïën núi, Dan thêëy moåi ngûúâi àaä coá mùåtàöng àuã vaâ àang nhêëm nhaáp caâ phï, chuyïån troârêët röm raã. Àuáng 2 giúâ chiïìu, möåt ngûúâi àaân öngtraåc 50 tuöíi tröng coá veã vui tñnh bûúác vaâo phoâng.Öng ta ài thùèng àïën chöî Dan vaâ bùæt tay anh. - Xin chaâo. Töi laâ Ron Tilman. Rêët vui vòanh àaä daânh thúâi gian àïën àêy vúái chuáng töi. Sau khi chaâo hoãi àöìng nghiïåp vaâ giúái thiïåuDan vúái moåi ngûúâi trong nhoám, Ron bùæt àêìucuöåc hoåp ngay. - Töi rêët phêën khúãi khi àûúåc böí nhiïåm cuânglaâm viïåc vúái nhoám cuãa chuáng ta. Nhoám cuãa caácbaån àoáng möåt vai troâ quan troång vaâ aãnh hûúãngkhaá lúán àïën sûå söëng coân cuãa caã cöng ty. Cuöåchoåp höm nay laâ dõp àïí chuáng ta cuâng nhòn laåi hïå 40
 39. 39. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃthöëng àaánh giaá nhên viïn àaä àûúåc aáp duång trongthúâi gian qua nhùçm hûúáng àïën nhûäng yïu cêìucao hún vïì àöång lûåc vaâ thaânh quaã trong cöng viïåcseä àûúåc aáp duång trong toaân cöng ty. Möåt hïå thöëng àaánh giaá hiïåu quaã phaãi giuápngûúâi laänh àaåo vaâ caác nhên viïn àùåt ra nhûängmuåc tiïu roä raâng, ngûúâi laänh àaåo phaãi biïët àûúåcnhên viïn cuãa mònh coá baám saát muåc tiïu àaä àïì rahay khöng, vaâ àiïìu quan troång laâ phaãi coá khungphï bònh vaâ khen thûúãng àuáng àùæn. Nhû thïëngûúâi laänh àaåo seä caãm thêëy rêët dïî daâng trong viïåcphaát huy nùng lûåc vaâ tinh thêìn laâm viïåc tñch cûåccuãa caác nhên viïn. - Hoaâi baäo cuãa töi, - öng tiïëp tuåc, - laâ phaãilaâm sao àïí moåi tiïën böå cuãa chuáng ta àïìu àoánggoáp vaâo lúåi ñch chung cuãa toaân cöng ty vaâ cuãakhaách haâng. Àêy laâ möåt cöng viïåc phûác taåp, àoâihoãi chuáng ta phaãi hoåc caách laâm viïåc chung vúáinhau, giao tiïëp sao cho thêåt chên tònh vaâ cúãi múã,chia seã traách nhiïåm laänh àaåo vaâ àûa ra quyïët àõnhàuáng àùæn. Chuáng ta coá möåt thaáng àïí hoaân thaânhnhiïåm vuå naây. Bûúác àêìu tiïn laâ xaác lêåp nhiïåm vuåcuãa caã nhoám vaâ thöëng nhêët vúái nhau vïì caác muåctiïu vaâ vai troâ cuå thïí cuãa tûâng ngûúâi trong nhoám. 41
 40. 40. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS Àoaån Ron viïët lïn baãng nhûäng vai troâ vaânhiïåm vuå cuãa nhoám. Dan ghi nhêån phong caách laâm viïåc hiïåu quaãcuãa hoå ngay tûâ khi bùæt àêìu cuöåc hoåp, tuy húi laålêîm vaâ coá phêìn khoá chõu vúái caách chó àaåo nhênviïn cuãa Ron. Anh cuäng nhêån thêëy sûå söi nöíi cuãacaã nhoám, vaâ ngaåc nhiïn phaát hiïån ra rùçng Ronkhöng hïì khuyïën khñch sûå nhiïåt tònh cuãa moåingûúâi trong cuöåc hoåp, maâ thay vaâo àoá, öng chómuöën löi keáo moåi ngûúâi vaâo nhiïåm vuå. Khi cuöåc hoåp kïët thuác, Dan àïën gêìn Ron àïítroâ chuyïån thïm. - Sao anh baån, anh caãm thêëy thïë naâo vïì cuöåchoåp àêìu tiïn cuãa chuáng töi? - Ron hoãi. - Thêåt tònh maâ noái, töi cuäng khöng roä nûäa. -Dan traã lúâi - Nhûng töi rêët ngûúäng möå caách öngveä ra nhûäng triïín voång lúán lao vaâ khúãi àöång moåithûá cho moåi ngûúâi. Chó coá àiïìu hònh nhû ai cuänglo ngaåi vïì nhiïåm vuå àùåt ra, möåt söë thêåm chñ coântoã ra khaá cùng thùèng nûäa àêëy. - Àuáng thïë. - Ron noái - ÚÃ bêët kyâ nhoám naâokhi múái thaânh lêåp, caác thaânh viïn cuäng seä caãmthêëy lo ngaåi khöng biïët hoå coá hoâa nhêåp àûúåc vaâo 42
 41. 41. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃtêåp thïí àoá khöng. Chñnh àiïìu àoá seä taåo nïnnhûäng hoaâi nghi vaâ caãm giaác chûa tin tûúãng lêînnhau giûäa caác thaânh viïn. Cuäng dïî hiïíu thöi, vòban àêìu ai maâ chùèng haâo hûáng pha lêîn hoaâi nghiphaãi khöng naâo? Thïë anh nghô sao vïì caách laänhàaåo cuãa töi? - AÂ, - Dan móm cûúâi. - Töi thêëy öng hûúángdêîn hoå khaá tó mó, nhûng laåi rêët cêìn thiïët. Sûå tómó àoá khöng caãn trúã sûå haâo hûáng cuãa moåi ngûúâi. - Thïë theo anh, nhû vêåy àaä àuã àïí hoå khúãi àöångchûa? - Ron chúåt hoãi. - Têët nhiïn laâ coá röìi. - Dan traã lúâi - Töi nghôrùçng hoå àaä coá möåt caái nhòn khaái quaát vïì muåc àñchvaâ bùæt àêìu hiïíu roä hún vïì nhûäng muåc tiïu vaâ vaitroâ cuå thïí cuãa nhoám. - Àoá chñnh laâ àiïìu töi mong àúåi. - Ron mómcûúâi - Têët caã nhûäng nhoám laâm viïåc múái cêìn coámöåt caái nhòn khaái quaát vaâ roä raâng vïì muåc àñchcuãa caã nhoám, vai troâ cuãa tûâng caá nhên, quy àõnhcuãa nhoám vaâ caác quy trònh àûa ra quyïët àõnh.Töi rêët vui vò anh àaä nhòn thêëy àûúåc vêën àïì. Caámún anh vò àaä tham gia vúái chuáng töi. Khi Dan àïën gùåp Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát 43
 42. 42. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSsau buöíi trûa höm êëy, öng hoãi ngay: - Chaâo anh baån, cuöåc hoåp àaánh giaá nhên viïncuãa Ron sao röìi? - Moåi chuyïån töët caã. - Dan noái - Quan àiïímcuãa anh vïì viïåc phaãi taåo ra möåt muåc àñch cuå thïíàaä àûúåc nïu ra trong cuöåc hoåp. Ron têåp trungvaâo viïåc phaác thaão ra muåc àñch chung cuäng nhûàûa ra nhûäng kyâ voång cuãa öng ta. Têët caã moåingûúâi ai nêëy àïìu rêët haâo hûáng, nhûng hoå rêëtcêìn àûúåc chó àaåo àuáng hûúáng. Ron àaä thïí hiïånbaãn lônh laänh àaåo êëy rêët töët. Töi nghô bñ quyïëtàïí xêy dûång möåt nhoám laâm viïåc hiïåu quaã chuãyïëu tuây thuöåc vaâo ngûúâi laänh àaåo. - Khöng àún giaãn thïë àêu anh baån! - Võ GiaámÀöëc Möåt Phuát noái ngay - Nïn nhúá rùçng cuöåchoåp àêìu tiïn giûäa caác thaânh viïn trong nhoám baogiúâ cuäng phaãi chó roä ra àûúåc nhiïåm vuå, muåc tiïuvaâ nhûäng traách nhiïåm liïn quan. Nhûäng gò anhvûâa mö taã chó laâ bûúác cú baãn àêìu tiïn maâ thöi.Vaâ àoá chñnh laâ giai àoaån 1: Àõnh hûúáng. Giai àoaån 1: Àõnh hûúáng. Àùåc àiïím Coá sûå haâo hûáng vûâa phaãi 44
 43. 43. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ. Coá nhûäng kyâ voång to lúán, thêåm chñ khöng. thûåc tïë Coá sûå lo ngaåi vïì vai troâ, sûå chêëp nhêån, tin tûúãng vaâ nûúng tûåa vaâo nhau giûäa caác thaânh. viïn. Coá thaái àöå chùm chuá, lõch sûå vaâ kyã luêåt Khöng roä raâng vïì muåc àñch, tiïu chuêín, vai troâ, muåc tiïu vaâ caách thûác (caách laâm viïåc chung vúái. nhau). Cêìn sûå höî trúå vaâ àõnh hûúáng tûâ cêëp laänh àaåo Coá sûå thûã nghiïåm vïì caác giúái haån cöng viïåc. Nhûäng yïëu töë cêìn thiïët Sûå thöng hiïíu chung cuãa moåi ngûúâi vïì muåc. àñch cuãa nhoám Sûå thöëng nhêët vïì caác quy àõnh vaâ chuêín mûåc. trong khi laâm viïåc vúái nhau Sûå thöëng nhêët vïì vai troâ, muåc tiïu vaâ caác tiïu. chuêín Sûå thöëng nhêët vïì quyïìn ra quyïët àõnh vaâ. traách nhiïåm liïn quan Sûå thöëng nhêët vïì cú cêëu laâm viïåc vaâ caác giúái haån trong cöng viïåc - cöng viïåc seä àûúåc thûåc hiïån nhû thïë naâo, búãi nhûäng ai, bao göìm caã 45
 44. 44. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS nhûäng quy àõnh vïì thúâi haån, nhiïåm vuå vaâ caác. kyä nùng cêìn phaãi coá Thöng tin cêìn thiïët vïì nhûäng nguöìn lûåc sùén. coá Sûå thöng hiïíu lêîn nhau àïí têån duång nhûäng àiïím maånh thay thïë cho nhau cuäng nhû thiïët lêåp möëi quan hïå giûäa caác caá nhên. Vêën àïì cêìn lûu yá. Lúåi ñch cuãa tûâng caá nhên. Sûå thûâa nhêån lêîn nhau giûäa caác thaânh viïn Niïìm tin - Xem ra coá veã giai àoaån 1 naây quan troångquaá nhó? - Dan noái. - Dûúâng nhû coá rêët nhiïìuviïåc cêìn laâm àêëy. - Hoaân toaân chñnh xaác. - Võ Giaám Àöëc MöåtPhuát noái. - Àêy chñnh laâ giai àoaån maâ nhoám phaãihònh thaânh nïn möåt hiïën chûúng cho riïngmònh, àïí tûâ àoá taåo nïn möåt nïìn taãng vûäng chùæccho nhûäng cöng viïåc trong tûúng lai cuãa nhoám,cuäng nhû àïí àaãm baão moåi yïu cêìu àïìu àûúåc àaápûáng. - Nhû vêåy thò coá thïí hònh dung rùçng muöë 46
 45. 45. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃlaâm viïåc hiïåu quaã, möåt nhoám bêët kyâ nhêët thiïëtphaãi xêy dûång hiïën chûúng cuå thïí nïëu khöngmuöën laâm nhûäng viïåc vö böí? - Dan bùn khoùn. - Àuáng thïë. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát noái -Chñnh vò têìm quan troång êëy maâ chuáng ta phaãithiïët lêåp möåt khuön mêîu hiïën chûúng cho caácnhoám laâm viïåc. 47
 46. 46. Mêîu hiïën chûúng cho nhoám Hiïën chûúng cuãa nhoám laâ möåt hïå thöëng caác àiïím thöëng nhêët giûäa nhûäng thaânh viïn, trong àoá nïu roä muåc tiïu cuãa nhoám, nhêën maånh têìm quan troång cuãa cöng viïåc vaâ àûa ra caách thûác laâm viïåc chung àïí caã nhoám àaåt àûúåc kïët quaã mong muöën. Têìm nhòn, muåc àñch vaâ caác giaá trõ hûúáng àïën cuãa cöng ty chñnh laâ cöët loäi xêy dûång hiïën chûúng cho nhoám. Noá taåo möi trûúâng cho sûå töìn taåi cuãa caã nhoám Têìm nhòn, muåc àñch vaâ caác giaá trõ hûúáng àïën cuãa nhoám phaãi phuâ húåp vúái têìm nhòn, muåc tiïu vaâ caác giaá trõ hûúáng àïën cuãa cöng ty. Têìm nhòn chñnh laâ viïîn caãnh vïì kïët quaã lyá tûúãng sau cuâng. Muåc àñch giuáp xaác àõnh cöng viïåc cuãa nhoám vaâ chó ra têìm quan troång cuãa cöng Têìm nhòn, viïåc; noá seä höî trúå, hûúáng dêîn cho viïåc xaác àõnh caác vai troâ khaác nhau cuãa caác thaânh viïn muåc àñch vaâ caác Nöåi quy cuãa cuäng nhû viïåc xaác lêåp nhûäng muåc tiïu vaâ nhêët trñ caác chiïën lûúåc. Giaá trõ hûúáng àïën chñnh giaá trõ hûúáng nhoám àïën cuãa nhoám laâ niïìm tin bïìn lêu coá vai troâ àõnh hûúáng caác haânh àöång cuãa nhoám. Nöåi quy cuãa nhoám chñnh laâ nhûäng quy àõnh cú baãn giuáp xaác àõnh nhûäng haânh vi phuâ húåp cho caác thaânh viïn trong nhoám.Nguöìn lûåc Vai troâ cuãa caác Vai troâ cuãa caác thaânh viïn trong nhoám seä xaác àõnh thaânh viïn nhiïåm vuå cuãa caá nhên àöëi vúái sûå thaânh cöng cuãa caã nhoám. Têìm nhòn, muåc àñch vaâ caác giaá trõ hûúáng trong Nhûäng phaåm vi traách nhiïåm vaâ muåc tiïu noâng cöët àûúåc ruát ra tûâ muåc àñch àïën cuãa cöng ty nhoám cuãa nhoám, giuáp xaác àõnh caác phaåm vi chûác nùng khi tham gia vaâo quaá trònh phêën àêëu àaåt àïën muåc àñch cuãa nhoám. Muåc tiïu giuáp xaác àõnh nhûäng thaânh quaã coá Caách thïí ào lûúâng àûúåc vaâ thúâi gian cêìn thiïët àïí thûåc hiïån thaânh cöng nhiïåm vuå. thûác àûa Nhûäng ra quyïët phaåm vi traách Caách thûác giao tiïëp àaãm baão sûå trao àöíi thöng tin kõp thúâi giûäa caác àõnh nhiïåm vaâ muåc thaânh viïn trong nhoám cuäng nhû giûäa cöng ty vaâ khaách haâng. tiïu noâng Caách thûác cöët Caách thûác àûa ra quyïët àõnh chñnh laâ phûúng phaáp maâ nhoám sûã duång àïí giao tiïëp àûa ra caác quyïët àõnh cuãa mònh. Quyïìn haån quy àõnh phaåm vi traách nhiïåm cuãa nhoám trong viïåc àûa ra caác quyïët àõnh. Phaåm vi traách nhiïåm seä thiïët lêåp nïn nhûäng chiïën lûúåc àïí àaãm baão cho viïåc thûåc hiïån nhûäng cam kïët. Nguöìn lûåc chñnh laâ nhûäng tû liïåu àaáng tin cêåy vaâ nhûäng höî trúå daânh cho nhoám trong quaá trònh hoaân têët caác muåc tiïu.
 47. 47. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ Sau khi àoåc xong baãn toám tùæt mêîu hiïënchûúng, Dan trêìm tröì: - ÖÌ, nïëu cûá tuên theo mö hònh naây thò bêët kyânhoám naâo cuäng seä coá möåt khúãi àêìu thêåt hoaânhaão! - Àuáng thïë. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát noái -Kïí tûâ khi sûã duång quy trònh naây, töi nhêån thêëynhên viïn cuãa mònh bùæt nhõp rêët nhanh, mùåc duâluác àêìu coá húi mêët chuát thúâi gian. - Töi hiïíu röìi! - Dan gêåt guâ - Thïë coân nhûänggiai àoaån khaác thò sao, khi maâ nhoám àaä trûúãngthaânh hún? - AÂ, trûúác khi bûúác sang giai àoaån tiïëp theo,töi muöën múâi anh àïën thùm möåt nhoám laâm viïåckhaác trong cöng ty. Nhoám naây àaä trûúãng thaânhhún nhiïìu so vúái nhoám cuãa Ron. Àoá laâ nhoámchuyïn caãi thiïån hiïåu suêët saãn xuêët trong cöng ty,vaâ suöët hai tuêìn qua hoå bêån bõu vúái viïåc baân caáchgiaãi quyïët nhûäng khiïëu naåi cuãa khaách haâng cuângcaác töìn àoång trong viïåc thanh toaán. Àïí töi kiïímtra xem khi naâo hoå hoåp nhoám àïí anh tiïån thamgia nheá. - Nghe thuá võ quaá. - Dan noái - Thïë ngaây maitöi goåi laåi cho anh nheá? 49
 48. 48. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS - Khöng, töi seä hoãi hoå ngay bêy giúâ. - VõGiaám Àöëc Möåt Phuát vûâa noái vûâa bêëm àiïån thoaåigoåi cho Susan Schaefer. - Chaâo Susan! - Öng tûúi cûúâi noái. - Töi coámöåt anh baån treã àang muöën tòm hiïíu vïì nhoámlaâm viïåc hiïåu quaã cuãa chõ. Khöng biïët anh ta coáthïí tham gia cuöåc hoåp kyâ túái cuãa chõ àûúåckhöng? 50
 49. 49. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃGIAI ÀOAÅN 2: THÛÃ THAÁCH - Xin chaâo chõ. - Dan kheä gêåt àêìu khi vûâathêëy Susan úã ngoaâi saãnh - Võ Giaám Àöëc MöåtPhuát giúái thiïåu töi àïën àêy àïí tham gia cuöåc hoåpnhoám cuãa chõ àêëy. - AÂ phaãi röìi. - Susan noái - Coân vaâi phuát nûäathò cuöåc hoåp seä bùæt àêìu àêëy. Trong nhoám naây,coá böën ngûúâi úã böå phêån vêån chuyïín, hai ngûúâiúã phoâng kïë toaán, ba ngûúâi úã phoâng kinh doanhvaâ möåt laâ giaám àöëc phoâng dõch vuå thöng tinkhaách haâng. Chuáng töi àang tòm caách caãi thiïånquy trònh thanh toaán hoáa àún sao cho thuêån tiïånnhêët àïí giaãm thiïíu nhûäng khiïëu naåi cuãa khaáchhaâng. Anh cûá tham gia vúái chuáng töi nheá. Susan àõnh bùæt àêìu cuöåc hoåp luác 2 giúâ 5phuát, nhûng maäi àïën 2 giúâ 10 phuát moåi ngûúâimúái coá mùåt àöng àuã àïí bùæt àêìu cuöåc hoåp. Cönhanh choáng àïì cêåp vaâo vêën àïì. - Àêy laâ cuöåc hoåp lêìn thûá tû cuãa chuáng ta.Mùåc duâ caã nhoám àaä àïì ra muåc tiïu laâ phaãi thanhtoaán hoáa àún chñnh xaác cho khaách haâng vaâ giaãmthiïíu khiïëu naåi cuãa hoå, nhûng chuáng ta vêîn chûa 51
 50. 50. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSài àïën thöëng nhêët vïì nhûäng biïån phaáp vaâ haânhàöång cuå thïí naâo caã. - Àiïìu àoá khöng àuáng. - Sam, möåt nhên viïnkinh doanh, vöåi lïn tiïëng. - Chuáng töi àaä cungcêëp cho phoâng kïë toaán nhûäng thöng tin àùåt haângrêët chñnh xaác, nhûng dûúâng nhû hoå khöng theodoäi thöng tin kyä lûúäng cho lùæm. Ngay lêåp tûác, möåt nhên viïn phoâng kïë toaánvaâ trûúãng phoâng IT vaâo cuöåc, vaâ chó vaâi phuát sauàoá thò khöng coân ai nghe ai noái nûäa. Cuöåc hoåptrúã nïn röëi rùæm, Dan thêåm chñ khöng biïët hoåàang tranh caäi vïì vêën àïì gò. Khoaãng nùm phuát sau, Susan vöî tay lïn baânvaâ noái lúán: - Thöi naâo! Tranh caäi seä chùèng giuáp chuáng taài àïën àêu hïët. Khöng ai chõu nghe ai noái caã. Bêygiúâ thïë naây, chuáng ta seä lêìn lûúåt múâi tûâng ngûúâiphaát biïíu. Töi muöën caác anh chõ haäy noái ra vêënàïì maâ theo caác anh chõ laâ quan troång nhêët. Thïë laâ, tuy vêîn chûa àûúåc thoãa maän hoaântoaân nhûng duâ sao moåi ngûúâi cuäng àaä bùæt àêìuxaác àõnh àûúåc àêu laâ nhûäng vêën àïì cöët loäi cêìnquan têm. 52
 51. 51. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ - Anh thêëy thïë naâo haã Dan? - Susan hoãi khicö vaâ Dan bûúác ra khoãi phoâng hoåp. - Töi thêëy röëi rùæm quaá! - Dan traã lúâi - Cuöåchoåp laâm töi thêëy húi khoá chõu. Dûúâng nhû moåingûúâi chûa àûúåc haâi loâng, thêåm chñ coá ngûúâi coântoã ra giêån dûä nûäa. Khi chõ têåp trung vaâo vêën àïìvaâ àïì nghõ moåi ngûúâi tham gia phaát biïíu àïí lêëy yákiïën, boån hoå coá veã nhû thaách thûác caã chõ cuângcaác àöìng nghiïåp khaác, möåt söë coân muöën ruát luikhoãi nhoám. Töi lêëy laâm laå úã chöî cuöëi cuöåc hoåpchõ laåi chuác mûâng hoå duâ àaä phï bònh hoå khaá gaygùæt luác àêìu. - Töi hiïíu nhûäng bùn khoùn cuãa anh röìi. -Susan noái - Chuáng ta seä baân thïm vïì àiïìu àoá saunheá, vò bêy giúâ töi laåi phaãi ài hoåp àêy. "Cuöåc hoåp naây laâm mònh nhúá àïën nhûängnhoám laâm viïåc trûúác àêy àaä tûâng cöång taác." Dantûå nhuã, "Àoá laâ lyá do taåi sao mònh chùèng bao giúâthñch àöåi nhoám vaâ caác cuöåc höåi hoåp. Àoá laâ lyá dovò sao … 53
 52. 52. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS Nhiïìu ngûúâi cho rùçng hoåp haânh chó laâ viïåc ngöìi chúi xúi nûúác vaâ giïët thúâi gian vö böí. 54
 53. 53. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ Dan cûúâi thêìm khi nghô àïën àiïìu àoá. "Coá leänïn goåi àoá laâ Lùæm thêìy nhiïìu ma thò hún, chùènggiaãi quyïët àûúåc àiïìu gò maâ coá khi coân khiïën moåithûá tïå hún ban àêìu!" Neát mùåt cuãa Dan vêîn coân löå veã böëi röëi khianh quay laåi vùn phoâng cuãa Võ Giaám Àöëc MöåtPhuát sau cuöåc hoåp ban naäy. - Roä laâ möåt cuöåc hoåp laå luâng. - Dan noái khivûâa bûúác vaâo phoâng - Töi khöng khoãi thùæc mùæctaåi sao öng coá thïí goåi àoá laâ bûúác thûá hai àûúåcnhó? Nhoám cuãa Susan laâm viïåc trò trïå thêëy roä vaâcaác thaânh viïn thò xung àöåt vúái nhau chûá àêuàûúåc nhû nhoám àang úã trong giai àoaån àêìu? - Chñnh xaác laâ nhû thïë àêëy! - Võ Giaám ÀöëcMöåt Phuát cûúâi - Vaâ hiïín nhiïn laâ phaãi nhû thïë.Coá vêåy thò chuáng ta múái goåi àoá laâ giai àoaån ThûãThaách chûá. Àoá laâ khi tuêìn trùng mêåt ngoåt ngaâoàaä chêëm dûát. Àêy, anh haäy xem mö taã cuãa giaiàoaån 2 naây nheá: Giai àoaån 2: Thûã thaách. Àùåc àiïím Mêu thuêîn giûäa thûåc tïë vaâ kyâ voång 55
 54. 54. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS. Vai troâ vaâ muåc tiïu trúã nïn röëi rùæm vaâ àêìy. thêët voång Khöng haâi loâng vúái tònh traång bõ phuå thuöåc. vaâo quyïìn lûåc Nhûäng yá kiïën bêët àöìng bùæt àêìu thïí hiïån ra. ngoaâi. Bùæt àêìu viïåc hònh thaânh caác phe phaái. Caãm giaác bêët húåp taác, röëi rùæm vaâ keám tûå tin. Ganh àua giaânh quyïìn lûåc vaâ gêy sûå chuá yá. Keám tin tûúãng lêîn nhau Chó möåt vaâi nhiïåm vuå àûúåc hoaân têët. Nhûäng yïëu töë cêìn thiïët. Laâm roä toaân caãnh vêën àïì Xaác àõnh laåi muåc àñch, vai troâ, muåc tiïu vaâ. cêëu truác cöng viïåc. Cam kïët laåi nhûäng àiïìu luêåt vaâ nöåi quy Phaát triïín kyä nùng laâm viïåc theo nhoám vaâ. ûáng phoá trong cöng viïåc Phaát triïín caác hoaåt àöång giao tiïëp trong nhoám bao göìm viïåc lùæng nghe tñch cûåc, trao àöíi yá kiïën ön hoâa vaâ khöng phaán xeát nhau; phaát triïín nhûäng kyä nùng hoâa giaãi xung àöåt vaâ giaãi quyïët khoá khùn 56
 55. 55. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ.. Tön troång nhûäng sûå khaác biïåt Taåo àiïìu kiïån khai thaác thöng tin vaâ caác. nguöìn lûåc tiïìm nùng. Àöång viïn khuyïën khñch vaâ cuãng cöë niïìm tin. Trên troång nhûäng thaânh quaã àaä àaåt àûúåc Thaão luêån chên thaânh vaâ cúãi múã vïì nhûäng vêën àïì xung àöåt tònh caãm, phe phaái vaâ mêu. thuêîn caá nhên Taåo dûång niïìm tin vaâ tinh thêìn traách nhiïåm vúái nhau. Nhûäng vêën àïì cêìn lûu yá. Quyïìn lûåc. Kiïím soaát Xung àöåt - Öi trúâi! - Dan thöët lïn - Xem ra giai àoaånnaây phûác taåp vaâ keám hiïåu quaã quaá ài mêët. - Khoan vöåi kïët luêån àaä anh baån. - Võ GiaámÀöëc Möåt Phuát noái - Vò coá thïí anh àaä nhêìm röìiàêëy. Töi chó noái àêy laâ Bûúác 2, chûá töi coá baãoàêy laâ giai àoaån keám hiïåu quaã àêu naâo. Àêy laâmöåt giai àoaån maâ bêët kyâ möåt têåp thïí naâo cuängphaãi kinh qua trûúác khi hoå trúã nïn hiïåu quaã. 57
 56. 56. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS Trûúác veã mùåt chúâ àúåi vaâ coá phêìn mïåt moãicuãa Dan, Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát tiïëp tuåc: - Nhûng coá àiïìu töi seä khöng goåi àoá laâ giaiàoaån töìi tïå, vò nïëu noái nhû vêåy thò chùèng khaácnaâo goåi möåt àûáa treã võ thaânh niïn laâ möåt conngûúâi töìi tïå. Mùåc duâ àùåc thuâ cuãa giai àoaån naâylaâ àêìy nhûäng xung àöåt vaâ mêu thuêîn vïì quyïìnlûåc, nhûng chñnh noá cuäng seä laâm naãy sinh sûácsaáng taåo vaâ xaác àõnh nhûäng quan àiïím khaác biïåttrong nhoám. - Phaãi, töi cuäng nhêån thêëy rùçng vêën àïì úã àêykhöng chó laâ viïåc keám hiïåu quaã maâ coân úã thaái àöåcuãa caác thaânh viïn, tröng hoå rêët khuãng hoaãng.Moåi ngûúâi khöng thñch nhau vaâ tinh thêìn trongnhoám sa suát nghiïm troång. - Dan noái. - Àuáng. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát noái - Viïåcnaây vêîn xaãy ra nhû cúm bûäa trong caác nhoám àêëythöi. Tinh thêìn vaâ sûå nhiïåt tònh cuãa nhoám seä bõdao àöång khi moåi ngûúâi nhêån thêëy nhiïåm vuå trúãnïn khoá khùn hún hoå nghô ban àêìu. Anh coá thïídïî daâng nhêån ra thaái àöå bêët àöìng cuãa caác thaânhviïn àöëi vúái nhau vaâ àöëi vúái trûúãng nhoám. Hoåluön coá nhûäng phaãn ûáng tiïu cûåc búãi vò caác muåctiïu àïì ra coá veã quaá nùång nïì. Hoå seä coá caãm giaác 58
 57. 57. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃböëi röëi vaâ bêët lûåc. Hêåu quaã cuãa nhûäng caãm giaácàoá chñnh laâ viïåc tinh thêìn cuãa nhoám seä bõ chuânxuöëng. Trong thûåc tïë thò möåt söë nhoám àaä mùæcphaãi vêën àïì naây ngay tûâ giai àoåan àêìu. Àùåc biïåtlaâ àöëi vúái nhûäng nhiïåm vuå maâ khöng ai muöënnhêån laänh, vñ duå nhû viïåc cùæt giaãm nhên sûå trongcöng ty chùèng haån. Nïëu nhû caác thaânh viïnkhöng hùng haái ngay tûâ ban àêìu hoùåc caã têåp thïíchó xem nhiïåm vuå àoá laâ cöng viïåc phuå thò ùæt hùèncaã nhoám seä khöng coá tinh thêìn vaâ nhiïåt huyïëtngay tûâ luác ban àêìu, thïë laâ hoå khúãi sûå úã ngay giaiàoaån 2 naây. Chñnh vò thïë nïn chuáng ta cêìn ghinhúá àiïìu quan troång naây: 59
 58. 58. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS Trong quaá trònh phaát triïín nhoám, khöng coá giai àoaån naâo laâ giai àoaån thêët baåi. Möîi giai àoaån laâ möåt bûúác tiïën trong toaân böå haânh trònh ài àïën thaânh cöng. 60
 59. 59. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ - Caác nhoám cêìn thiïët phaãi traãi qua nhûäng yïëutöë àùåc trûng trong giai àoaån Thûã thaách naây. - VõGiaám Àöëc Möåt Phuát noái tiïëp - Caác thaânh viïncêìn àûúåc khuyïën khñch baây toã caãm xuác cuãamònh, moåi bûác xuác vaâ röëi rùæm phaãi àûúåc giaãi toãavaâ xûã lyá kõp thúâi. - Töi seä cöë ghi nhúá nhûäng gò öng noái. - Dantraã lúâi - Coá àiïìu laâ trong thûåc tïë trûúác kia, töikhöng biïët laâm caách naâo àïí vêån duång nhûäng khaáiniïåm cuãa öng vaâo viïåc giaãi quyïët caác vêën àïì trongnhoám cuãa mònh. 61
 60. 60. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSGIAI ÀOAÅN 4: TAÅO HIÏåU QUAÃ - Trûúác khi baân luêån kyä hún vïì vêën àïìnaây, chuáng ta haäy quan saát thïm möåt nhoám nûäanheá. Lêìn naây chùæc anh seä thêëy nhûäng tiïën triïíntñch cûåc cuãa nhoám trong giai àoaån phaát triïín tiïëptheo àêëy! -Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát noái. Nhûäng cuöåc hoåp thûúâng kyâ cuãa böå phêån vêånchuyïín àûúåc êën àõnh vaâo luác 8 giúâ 45 phuát möîisaáng thûá Hai haâng tuêìn. Saáng höm êëy, Dan thûácdêåy rêët súám vò anh rêët noáng loâng muöën biïët nhoámthûá ba naây laâm viïåc nhû thïë naâo. Sau khi duângqua loa bûäa saáng, Dan vöåi vaâng ra xe nhûng quyãthêåt, chiïëc xe cuãa anh cûá nùçm ò ra àêëy. Xoay xúãmaäi nhûng vö ñch, Dan àaânh goåi möåt chiïëc taxi.Khi anh àïën núi thò cuöåc hoåp cuãa hoå àaä bùæt àêìuàûúåc 10 phuát. Tuy anh cöë nheå nhaâng ài vaâo bùçngcûãa sau vaâ àïën ngöìi úã cuöëi phoâng hoåp nhûng moåingûúâi vêîn nhêån ra sûå coá mùåt cuãa anh. Têët caã 15thaânh viïn trong nhoám àïìu dûâng laåi, lêìn lûúåt giúáithiïåu vaâ chaâo mûâng Dan àaä àïën tham gia. Sau àoá,cuöåc hoåp laåi tiïëp tuåc. Quaã laâ möåt nhoám rêët hùng haái. Hoå àang baân 62
 61. 61. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃvïì giaãi phaáp ruát ngùæn 15% thúâi gian vêån chuyïínhaâng hoáa vaâ phên tñch nhûäng söë liïåu trïn caác biïíuàöì vaâ àöì thõ treo trïn tûúâng. Dan rêët thñch thuá vúáihïå thöëng theo doäi tiïën àöå hûúáng àïën muåc tiïugiaãm 15% thúâi gian vêån chuyïín haâng hoáa cuãanhoám vaâ tûå nhuã nhêët àõnh anh phaãi tòm hiïíu thïmvïì àiïìu naây vúái giaám àöëc böå phêån vêån chuyïín.Nhûng coá möåt àiïìu khiïën Dan vö cuâng bùnkhoùn: Ai àang chó àaåo nhoám naây? Dan caâng ngaåc nhiïn hún khi nhêån thêëynhoám naây laâm viïåc rêët nhanh choáng. Hoå chia seãthöng tin vaâ àûa ra nhûäng yá kiïën àoáng goápmang tñnh xêy dûång. Caác thaânh viïn trongnhoám coá nhûäng caá tñnh rêët khaác biïåt nhau, ngaycaã khi tranh luêån, moåi ngûúâi ai cuäng thïí hiïånrêët roä sûå khaác biïåt cuãa chñnh mònh. Cuöåc hoåpdiïîn ra rêët vui veã trong tiïëng cûúâi, thêåm chñ caácthaânh viïn coân trïu àuâa lêîn nhau. Coá khi nhoámbõ teã ra thaânh vaâi ba nhoám nhoã khi tranh luêånvïì caách tòm giaãi phaáp cho vêën àïì thuã tuåc. Vaâ saucuâng, hoå laåi saát nhêåp thaânh möåt àïí ài àïën àiïìunhêët trñ chung. Khöng khñ cuöåc hoåp luön traânàêìy nhiïåt huyïët vaâ rêët hiïåu quaã. Nhûng ai laângûúâi chó àaåo caã nhoám vêåy nhó? Dûúâng nhû 63
 62. 62. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSchùèng coá ai chó àaåo hoå caã. Caã nhoám laâm viïåcnhû möåt thïí thöëng nhêët, taåi nhûäng thúâi àiïímkhaác nhau thò möîi thaânh viïn laåi coá vai troâ laänhàaåo khaác nhau. Dan quaã thêåt caãm thêëy rêët khoáhiïíu. Khoaãng 10 giúâ 15 phuát, coá möåt ngûúâi àaânöng dong doãng cao vúái neát mùåt coá veã rêët nghiïmnghõ traåc ngoaâi ba mûúi tuöíi bûúác vaâo phoâng. - Xin löîi caác baån vò töi àïën trïî. Töi vûâa múáiài hoåp vïì. - Ngûúâi àaân öng noái. Têët caã moåi ngûúâi chaâo hoãi öng ta röìi tiïëp tuåccöng viïåc àang dúã dang. - Xin chaâo. Töi laâ Neil Henry. Rêët hên haånhàûúåc biïët anh. - Ngûúâi àaân öng êëy bûúác àïën gêìnDan vaâ chaâo anh. - Töi cuäng vêåy. - Dan àaáp laåi. - Chuáng ta seä noái chuyïån sau nheá. Giúâ töiphaãi àuöíi theo moåi ngûúâi àïí xem hoå vûâa thaãoluêån nhûäng gò. - Neil noái. Dan rêët toâ moâ vïì thaânh viïn "muöån" naây, vaâanh cuäng rêët muöën biïët xem caã nhoám seä tiïëp nhêånanh naây nhû thïë naâo. Ngaåc nhiïn thay, nhoám vêînlaâm viïåc vúái nhõp àöå ban àêìu. Neil vêîn àoáng goáp 64
 63. 63. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃyá kiïën, àöi luác anh laåi cuãng cöë, khen ngúåi vaâ phaãnbaác nhû têët caã moåi ngûúâi khaác. Sûå tham gia cuãaNeil khöng khaác gò vúái moåi ngûúâi vaâ anh àûúåc àoánnhêån bònh àùèng nhû moåi thaânh viïn khaác. Àuáng 10 giúâ 45 thò cuöåc hoåp kïët thuác. Khimoåi ngûúâi àöí ra phña caánh cûãa ra vïì, hoå chaâoDan vaâ ai nêëy cuäng àïìu toã ra vui veã vò anh àaätham dûå cuöåc hoåp vúái hoå höm nay. Dan cuängcaãm thêëy rêët vui. Anh chûa bao giúâ tham dûå möåtcuöåc hoåp naâo hiïåu quaã vaâ ïm àeåp nhû thïë, hoå àaägiaãi quyïët àûúåc rêët nhiïìu vêën àïì vaâ àùåc biïåt laâDan rêët êën tûúång vúái thaái àöå laâm viïåc tñch cûåccuãa moåi ngûúâi. Dan coá caãm giaác nhû caã nhoám laâmöåt àún võ thöëng nhêët, anh khöng coân thêëy àoálaâ möåt têåp húåp caác thaânh viïn riïng leã nûäa. Cûátûåa nhû möåt cöî maáy tûå àöång àûúåc böi trún hoaânhaão, trong àoá tûâng chi tiïët maáy àïìu vêån haânhnhõp nhaâng vaâ ùn yá vúái nhau àïí taåo ra nhûäng saãnphêím vûâa yá nhêët. Nhûäng suy nghô cuãa Dan bõ cùæt ngang khiNeil bûúác laåi gêìn anh. - Töi hy voång anh àaä ghi nhêån àûúåc nhûänggò mong àúåi. - Neil noái - Nhoám naây cûâ lùæm.Chuáng töi àaä laâm viïåc vúái nhau hai nùm nay, vaâ 65
 64. 64. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSgêìn nhû bêy giúâ hoå khöng cêìn àïën sûå hûúáng dêîncuãa töi nûäa. - Thïë anh laâ trûúãng nhoám aâ? - Dan troân xoemùæt hoãi. - Phaãi, nhûng sao naâo? - Neil móm cûúâi. - Àoá chñnh laâ àiïìu töi khöng hïì nghô ra àêëy.- Dan ngaåc nhiïn, noái húi vêëp vaáp. - ÖÌ! - Neil cûúâi nhoã - Cuöåc söëng àêìy nhûängbêët ngúâ thuá võ maâ. Anh biïët khöng, chuáng töicuäng àaä traãi qua nhiïìu giai àoaån khoá khùn lùæmàêëy. Muåc tiïu cuãa töi laâ dêìn dêìn ruát khoãi vai troâlaänh àaåo möåt khi nhoám àaä tiïën triïín töët, coá nhûvêåy thò anh múái thêëy hoå àûúåc nhû ngaây höm nay.Anh coá thêëy hoå rêët hiïåu quaã khöng naâo? - Hoaân toaân àöìng yá. - Dan nhêët trñ - Vêåy laâ töiàaä hiïíu vêën àïì röìi. Anh àaä thay àöíi vai troâ laänhàaåo cuãa mònh cho phuâ húåp tuây theo giai àoaån phaáttriïín cuãa nhoám, vaâ muåc tiïu anh àùåt ra laâ phaãihûúáng nhoám cuãa mònh àaåt àïën möåt trònh àöå maâtrong àoá nhoám khöng chó hoaân têët nhiïåm vuå möåtcaách hoaân haão maâ hoå coân phaãi tûå vêån àöång möåtcaách coá hiïåu quaã. - Anh rêët nhaåy beán. - Neil khen ngúåi - Möåt 66
 65. 65. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃkhi laâm àûúåc viïåc êëy thò anh àaä àûa nhoám cuãamònh àïën giai àoaån Taåo hiïåu quaã. Sau buöíi hoåp, Dan vöåi ài gùåp ngay Võ GiaámÀöëc Möåt Phuát vúái möåt têm traång höì húãi khoá taã. - Öng êëy coá trong vùn phoâng khöng nhó? -Dan hoãi. - Coá àêëy, thûa öng. Nhûng öng êëy àang bêåntiïëp chuyïån vúái möåt ngûúâi. Öng vui loâng àúåichöëc laát nheá. - Cö trúå lyá cuãa Võ Giaám Àöëc MöåtPhuát tûúi cûúâi traã lúâi. Trong khi chúâ àúåi, Dan nhúá laåi nhûäng àiïìuvûâa quan saát àûúåc trong nhûäng ngaây qua bùçng caácghi chuá tó mó: 1. Giai àoaån 1: Àõnh hûúáng Caác thaânh viïn rêët hùng haái nhûng lo ngaåikhöng biïët baãn thên coá hoâa húåp àûúåc vúái nhoám.Hoå chûa hiïíu roä lùæm vïì nhiïåm vuå cuãa mònh.Ngûúâi laänh àaåo phaãi chó àaåo hoå rêët kyä tûâ viïåc xaácàõnh muåc àñch, vai troâ cuâng caác nhiïåm vuå cuãa hoå.Giao tiïëp àa phêìn mang tñnh möåt chiïìu theohûúáng truyïìn àaåt tûâ cêëp trïn xuöëng cêëp dûúái. 67
 66. 66. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS 2. Giai àoaån 2: Thûã thaách Caác thaânh viïn cuãa nhoám böëi röëi vaâ trúã nïncaáu kónh. ÚÃ giai àoaån naây cuäng diïîn ra sûå tiïëntriïín trong nhoám nhûng rêët chêåm. Ngûúâi laänhàaåo nïn toã ra rêët cûáng rùæn nhûng vêîn phaãi luönàöång viïn moåi ngûúâi böåc löå suy nghô vaâ yá kiïëncuãa mònh. 3. Giai àoaån 3: Taåo hiïåu quaã Nhoám laâm viïåc töët àeåp vúái hiïåu quaã khöngngúâ, ngay caã khi khöng coá ngûúâi trûúãng nhoám.Caác thaânh viïn traân àêìy nhiïåt huyïët vaâ laâm viïåcvúái nùng suêët rêët cao. Vai troâ àoáng goáp cuãa têët caãmoåi ngûúâi laâ nhû nhau, kïí caã ngûúâi trûúãngnhoám. Nhûng laâm thïë naâo hoå coá thïí laâm àûúåcàiïìu êëy nhó? Dan cûá suy nghô maäi vïì cêu hoãi àoá. Anh biïët,coân nhiïìu thûá mònh chûa khaám phaá hïët. Chúåt VõGiaám Àöëc Möåt Phuát xuêët hiïån. - Chaâo Dan, sao röìi anh baån? - Öng vui veãhoãi, vaâ bùæt gùåp àöi maây àang cau laåi cuãa Dan. - Sao tröng anh coá veã suy tû thïë? - Võ GiaámÀöëc Möåt Phuát hoãi tiïëp. - Vêng, àuáng thïë! - Khöng chêìn chûâ, Dan traã 68
 67. 67. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃlúâi ngay - Nhoám thûá ba maâ töi vûâa quan saát thêåtlaå. Hoå laâm viïåc vui veã, thöëng nhêët vúái nhau vaâ laåitûå quaãn rêët töët. Nhûng chñnh vò thïë maâ töi rêëtbùn khoùn möåt àiïìu, nhúâ àêu tûâ giai àoaån Thûãthaách thûá hai hoå laåi coá thïí laâm àûúåc àiïìu àoá?Chùèng leä töi àaä boã soát möåt giai àoaån naâo àoá úãgiûäa chùng? - Àuáng àêëy anh baån. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuáttraã lúâi - Anh àaä boã qua möåt giai àoaån quan troångtrong toaân böå quaá trònh phaát triïín cuãa nhoám. Anhbaån àaä nhaãy tûâ giai àoaån Thûã thaách sang giai àoaånTaåo hiïåu quaã. Nhûng trûúác khi noái vïì giai àoaånanh àaä boã qua, töi seä toám tùæt giai àoaån thûá tû naâycho anh nheá! Giai àoaån 4: Taåo hiïåu quaã. Àùåc àiïím Caác thaânh viïn nùæm roä muåc àñch, giaá trõ, vai. troâ, muåc tiïu Thuác àêíy sûác maånh cuãa nhoám àïí phaát huy nùng lûåc cuãa nhoám vaâ khöng ngûâng caãi. thiïån Caác möëi quan hïå vaâ giao tiïëp trong nhoám àûúåc xêy dûång trïn cú súã niïìm tin, sûå tön troång lêîn nhau vaâ tinh thêìn cúãi múã 69
 68. 68. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS. Sûå linh hoaåt vaâ chia seã trong traách nhiïåm laänh àaåo laâ nguöìn àöång lûåc giuáp nhoám. àûúng àêìu vúái nhûäng thûã thaách múái Àaåt hiïåu quaã töëi ûu vaâ chêët lûúång cöng viïåc. cao Coá sûå cöng nhêån vaâ trên troång àöëi vúái thaânh. quaã cuãa caá nhên vaâ nhoám Coá tinh thêìn hùng haái cao àöå. Nhûäng yïëu töë cêìn thiïët. Tiïëp tuåc têåp trung vaâo hiïåu quaã. Àoán nhêån nhûäng thûã thaách múái Cöng nhêån vaâ àaánh dêëu nhûäng thaânh quaã. cuãa nhoám. Cöng nhêån nhûäng caá nhên xuêët sùæc Tûå àûa ra quyïët àõnh trong nhûäng chûâng mûåc nhêët àõnh. Nhûäng vêën àïì cêìn lûu yá. Nhûäng thûã thaách múái Sûå phaát triïín vaâ hoåc têåp khöng ngûâng 70
 69. 69. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃGIAI ÀOAÅN 3: HOÂA NHÊÅP - Àoá chñnh xaác laâ caách hoaåt àöång trongnhoám cuãa Neil. - Dan noái - Thïë coân giai àoaån töiàaä boã qua laâ gò naâo? - Giai àoaån àoá goåi laâ giai àoaån Hoâa nhêåp. Àoáchñnh laâ nhõp cêìu chuyïín tiïëp tûâ sûå Thûã thaáchmaâ anh àaä nhòn thêëy úã nhoám cuãa Susan sang sûånhiïåt tònh vaâ tñnh hiïåu quaã trong nhoám cuãa Neil. - Thïë àiïìu gò seä xaãy ra trong giai àoaån êëy? -Dan hoãi. - Caách töët nhêët àïí tòm hiïíu vïì giai àoaån Hoâanhêåp naây chñnh laâ… - Traãi nghiïåm noá. - Dan cùæt ngang lúâi VõGiaám Àöëc Möåt Phuát. - Àuáng röìi àêëy! - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát noái- Àïí töi xem àaä naâo. Thöng thûúâng thò giai àoaånnaây diïîn ra khaá nhanh. Ngay luác àoá, maáy àiïån thoaåi trïn baân laâmviïåc cuãa Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát reo lïn. - Louise Gilmore àang chúâ maáy, töi baão cö 71
 70. 70. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSêëy goåi laåi cho Ngaâi sau nheá? - Gioång cö thû kyávang lïn trong maáy. - Khoan àaä naâo. - Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát traãlúâi - Cö cûá nöëi maáy cho töi. Àoåan öng quay sang Dan. - Xin löîi anh nheá, nhûng töi nghô àêy chñnhlaâ nhûäng gò chuáng ta àang tòm kiïëm àêëy. - Öngtiïëp tuåc - Chaâo Louise, töi giuáp àûúåc gò cho cönaâo? Sau khi nghe Louise úã àêìu dêy bïn kia traã lúâi,Võ Giaám Àöëc Möåt Phuát cûúâi thêåt tûúi: - Thêåt laâ tuyïåt vúâi Louise aå! Töi àaä baão maâ, cöphaãi tin vaâo quaá trònh êëy chûá. Noá hiïåu quaã lùæmàêëy. Thïë cö nghô sao nïëu nhû chuáng ta coá möåtkhaách múâi àïën dûå cuöåc hoåp cuãa chõ vaâo saáng ngaâymai? Dan laâ baån töi àêëy, anh êëy àang tòm hiïíu vïìtiïën trònh phaát triïín cuãa nhoám vaâ töi nghô cuöåchoåp ngaây mai cuãa cö seä rêët coá ñch cho Dan…Caámún cö nheá ! Anh êëy seä àïën àuáng giúâ maâ. - Moåi viïåc xong röìi àêëy. - Quay sang Dan,öng noái. - Ngaây mai anh haäy àïën dûå cuöåc hoåpvaåch kïë hoaåch chiïën lûúåc do Louise töí chûác, nïëuanh quan têm thò… 72
 71. 71. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ - Têët nhiïn laâ töi seä ài chûá! - Dan haáo hûác traãlúâi. Saáng höm sau Dan àïën vùn phoâng rêët súám.Trong suöët quaäng àûúâng ngöìi taxi, Dan caãmthêëy mònh thêåt may mùæn vò àaä gùåp àûúåc möåt conngûúâi tuyïåt vúâi, sùén saâng chia seã kinh nghiïåm cuãamònh vúái ngûúâi khaác. Àoá laâ sûác maånh maâ VõGiaám Àöëc Möåt Phuát sùén loâng trao noá cho bêët kyâai maâ khöng hïì tñnh toaán. Louise Gilmore laâ phoá chuã tõch kïë hoaåchchiïën lûúåc cuãa cöng ty. Luác Dan bûúác vaâophoâng, chõ àang ngöìi trêìm ngêm bïn baân laâmviïåc. Vûâa thêëy Dan, chõ böîng trúã nïn vui veã hùènvúái möåt nuå cûúâi rêët thên thiïån vaâ caái bùæt tay nöìngnhiïåt. "Chõ êëy thêåt sinh àöång vaâ dïî mïën!", anhthoaáng nghô. Röìi hoå cuâng nhau bûúác vaâo phoâng hoåp. ÚÃ àoáàaä coá saáu thaânh viïn àang troâ chuyïån vúái nhaurêët vui veã vaâ thên tònh. Khi àûúåc giúái thiïåu, Dancaãm thêëy moåi ngûúâi tuy rêët thên thiïån nhûng vêîncoân chuát gò àoá deâ dùåt. Vaâ cuöåc hoåp bùæt àêìu bùçng viïåc Louise àiïímlaåi nhûäng mêu thuêîn maâ nhoám àaä traãi qua liïn 73
 72. 72. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMSquan àïën quaá trònh xaác àõnh hûúáng ài vaâ muåctiïu trong nùm túái cuäng nhû nhûäng muåc tiïuphêën àêëu maâ hoå àaä nhêët trñ vúái nhau. Trong suöëtquaá trònh ön laåi àoá, bêìu khöng khñ cuöåc hoåp luöntraân ngêåp tiïëng cûúâi vaâ nhûäng lúâi böng àuâa thênthiïån giûäa caác thaânh viïn vúái nhau. Coá veã nhûmoåi ngûúâi rêët thñch vaâ tön troång nhau mùåc duâLouise coá àïì cêåp àïën nhûäng bêët àöìng quan àiïímmaâ hoå àaä traãi qua. Caã Louise cuäng cûúâi rêët thoaãimaái vúái hoå. Cuöåc hoåp höm nay seä bùæt àêìu bùçng viïåc xeátàïën möåt söë quyïët àõnh cêìn àûa ra. Caã nhoám bùættay ngay vaâo viïåc. Hoå chùm chuá lùæng nghe lêînnhau, cuâng xêy dûång yá kiïën vaâ ài àïën thöëngnhêët chung. Dan thñch thuá theo doäi khi thêëymoåi viïåc diïîn ra thêåt suön seã. Anh chuá yá thêëyvûâa khai maåc cuöåc hoåp xong, Louise lêåp tûácnhûúâng quyïìn chó àaåo laåi cho caác thaânh viïnkhaác möîi khi thay àöíi chuã àïì thaão luêån. Khöngkhñ trong nhoám àêìy veã tön troång vaâ nhaä nhùån.Dan cuäng nhêån ra möåt söë thaânh viïn trongnhoám toã ra khaá lùång leä. Ngay khi quyïët àõnhcuöëi cuâng dûúâng nhû àaä àûúåc àûa ra thò ngaåcnhiïn thay Louise laåi lïn tiïëng. 74
 73. 73. BÑ QUYÏËT XÊY DÛÅNG NHOÁM LAÂM VIÏÅC HIÏÅU QUAÃ - Naây Bill, tûâ naäy giúâ anh khöng noái gò, coáphaãi vò anh vêîn àang coá vêën àïì gò thùæc mùæc àuángkhöng? - Vêng, coá àêëy. Nhûng chó laâ möåt vêën àïì nhoãthöi. - Bill noái. - Thò anh cûá maånh daån chia seã vúái chuáng töixem naâo! - Louise khuyïën khñch - Anh cuäng biïëtröìi àêëy, hêìu hïët caác quyïët àõnh maâ chuáng ta àûara àïìu dûåa trïn nhûäng yá kiïën bêët àöìng cuãa moåingûúâi maâ. - Àûúåc. - Thïë laâ Bill bùæt àêìu trònh baây quanàiïím cuãa mònh möåt caách thêån troång. Ban àêìucoá nhiïìu ngûúâi phaãn àöëi yá kiïën cuãa Bill, vaâ röìikhöng khñ cuöåc hoåp laåi söi nöíi khi caã nhoámcuâng baân vïì nhûäng mùåt töët vaâ nhûäng mùåt haånchïë trong caác yá kiïën maâ Bill vûâa múái àûa ra. Dan thêìm nghô "Chao öi, cûá thïë naây thòLouise seä khaá vêët vaã àêy. Trûúác àêy vaâi phuát moåiviïåc vêîn ïm xuöi cú maâ." Trong khi àoá, Louise bònh thaãn lùæng nghe vaâphên tñch nhûäng yá kiïën bêët àöìng dûåa trïn viïåcxem xeát tûâng khña caånh cuãa vêën àïì vaâ böí sung yákiïën riïng cuãa chõ. Têët caã moåi thaânh viïn khaáccuäng bùæt àêìu laâm y nhû vêåy. 75
 74. 74. THE ONE MINUTE MANAGER BUILDS HIGH PERFORMING TEAMS - Nïëu nhû chuáng ta thûåc hiïån theo quyïëtàõnh àaä thöëng nhêët, - Bill khaá deâ dùåt noái - nïëunhû lúåi nhuêån chuáng ta mong àúåi vêîn giûä úã mûácöín àõnh vaâ nhûäng cùæt giaãm kinh phñ úã nhûängphoâng ban khaác vûâa àuã thò chuáng ta hoaân toaâncoá thïí àêìu tû caãi thiïån nguöìn vöën. Caác thaânh viïn coân laåi lùæng nghe vaâ Danthêëy möåt söë àaä bùæt àêìu gêåt guâ àöìng yá. Khiàûúåc hoãi yá kiïën, têët caã moåi ngûúâi àïìu hùng haáiàöìng yá. Thïë laâ khöng lêu sau àoá thò cuöåc hoåpkheáp laåi trong khöng khñ phêën khúãi vò nhiïåmvuå àaä àûúåc giaãi quyïët thoãa àaáng. Khi ra vïì, caác thaânh viïn ai ai cuäng dûâng laåibùæt tay Dan vúái neát mùåt traân àêìy tûå tin vaâ nhiïåthuyïët. Moåi ngûúâi noái vúái nhau thêåt phêën khúãi"Cuöåc hoåp thaânh cöng quaá!", hay "Thïë laâ chuángta àaä giaãi quyïët öín thoãa vêën àïì röìi". Khi moåi ngûúâi àaä vïì hïët, Louise vaâ Võ GiaámÀöëc Möåt Phuát tiïën àïën Dan: - Sao haã Dan, anh thêëy thïë naâo? - Thêåt laâ àaáng kinh ngaåc! - Dan traã lúâi - Töicûá nghô laâ cuöåc tranh luêån seä khöng ài àïën àêu,thïë maâ caác thaânh viïn laåi toã ra tûå tin hún sau 76

×