Your SlideShare is downloading. ×
Kata Adjektif,Kata Tugas Dan Akronim
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Kata Adjektif,Kata Tugas Dan Akronim

7,486
views

Published on

Published in: Education, Sports

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • tahniah tapi kena baiki dari segi persembahan dalam memaparkan perkataan yang perputus disambung ke bawah dan singkatan supaya tidak mengelirukan adik-adik yang baru belajar
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thanks for sharing
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
7,486
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
365
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KATA ADJEKTIF,KATA TUGAS DAN AKRONIM
  DIPERSEMBAHKAN OLEH:
  RUSLINA
  IFFA
  HIDAYAH
  AZURA
  ADAWIYAH
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11. KATA ADJEKTIF
  Kataadjektifialahkata yang menjadiintidalamfrasaadjektif.Katainimenerangkankeadaanatausifatsesuatunama.Kataadjektifbolehdiikutiataudidahuluidengankata bantu seperti :
 • Kataadjektifdapatdikenalpastidandibezakandaripadakatanamadankatakerjadengancirinyabolehdidahuluidandiikutiolehkatapenguat.
  Contoh:
  Amatsakit
  Sakitsungguh
  Contoh-contohayat :
  Adiksayatinggijuga .
  Hujanpagiiniamatlebatsekali.
 • 16. Penggolongankataadjektifbolehdilihatberdasarkanjadual:
 • 17. Baik
  Curiga
  Cerdik
  Pandai
  KATA ADJEKTIF SIFATAN ATAU KEADAAN
  Terdiridaripadaperkataan yang memberikansifatanataukeadaansebagaiunsurketerangannama.
  CONTOHNYA:
 • 18. Budakbaikselaludipuji.
  Pekerjaitumenyiapkantugasnyadenganagakgopoh.
  CONTOH AYAT
  KATA ADJEKTIF WARNA
  Kataadjektifjenisiniterdiridaripadaperkataan yang membawapengertianwarnasebagaiunsurketerangan.
 • 19. Biru
  Hijau
  Perang
  Bajumerahitukepunyaanku.
  Daun-daunhijuatiadalagipadapokokitu.
  CONTOH
  CONTOH AYAT
 • 20. PanjangPendek
  Jambatanpanjangitubarudidirikan.
  Bilikkecilmudahdiurus
  KATA ADJEKTIF UKURAN
  Jenisperkataan yang membawapengertianukuransebagaibentukketerangan.
  contoh:
  Contohayat:
 • 21. BulatLonjong
  Bola ragbiberbentuklonjong.
  Pemudaitumudahdicamkeranaberdagulengkuk.
  KATA ADJEKTIF BENTUK
  Jenisperkataan yang membawapengertianrupabentuksebagaiunsurketerangan.
  Contoh
  Contohayat:
 • 22. Baharu Lama
  Jalan lama untukkekampungitutelahdibaiki.
  Kanak-kanaksukamakanmakanansegera.
  KATA ADJEKTIF WAKTU
  Perkataan yang membawapengertiankonsepmasasebagaiunsurketerangan.
  Contoh
  Contohayat
 • 23. JauhDekat
  Rumah yang ditujuitusungguhjauh
  Rumahnya paling hampirdengansekolah.
  KataAdjektifjarak
  Perkataan yang membawapengertiankonsepruangantaraduabentukataukeadaanantaraduakatanama,
  Contoh
  Contohayat
 • 24. CepatLincah
  Tindakbalasorangitusungguhcepat.
  Pengaliran air sungaiitusungguhderas.
  KataAdjektif Cara
  Jenisperkataan yang membawapengertiankeadaankelakuansepertiragam.
  Contoh
  ContohAyat
 • 25. RinduBenci
  Diaamatrinduakanemaknya.
  Sayasangatbencidengankelakuanburuknya.
  KataadjektifPerasaan
  Terdiridaripadaperkataan yang membawakonsepperasaansebagaipenerangkatakatanamadandiikutiolehkatasendinama.
  Contoh
  ContohAyat
 • 26. CONTOH: SedapManis
  Contohayat:
  Minumanitusungguhmanis .
  Pisangmudakelatrasanya.
  KataAdjektifPancaindera
  Terdiridaripadaperkataan yang membawapengertiaankonseprasa,pandang,dengar,bau,sentuh,ataugabungankelima-lima indera,sebbagaipenerangkatanama
  1)DERIA RASA
 • 27. CantikTampan
  Contohayat:
  Pemandangandipinggirlautitussungguhcantik
  Bayi yang comelitumemenangihadiahutama.
  BisingMerdu
  Contohayat:
  1)Penyanyiitumempunyaisuara yang merdu.
  2)Bunyibiolanyaasungguhmersik.
  DERIA PANDANG
  DERIA DENGAR
 • 28. HarumBusuk
  Contohayat:
  1)Bedaksejukituharumbaunya.
  2)Minyaktengikitujangandiguna.
  HalusLicin
  Contohayat:
  1)Kainhalusituhasiltenungantangan .
  2)Jangansukamemakiakainlembap.
  DERIA BAU
  DERIA SENTUH
 • 29. Kataadjektifterdiridaripadaempatbentuk,iaitu:
 • 30. KATA ADJEKTIF TUNGGAL
  Terdiridaripadahanyasatuperkataanataubentukkatatunggal
  Terhasildaripadabentukkatadasar.
  Contoh:
  Sumbangansayakepadanegaramasihkecilamat.
  Warnakuningdigemariolehkakaknya.
  KATA ADJEKTIF TERBITAN
  Terdiridaripadakatadasar yang menerimaimbuhan.
 • 31. Awalankataadjektif
  Awalanter- :Menjelaskankeadaan paling.
  Awalan se- :Membawapengertiansama.
  Contohawalanter- :
  Dalamkumpulankami,dialah yang termuda.
  Contohawalan se- :
  Kelulusannyatidaksetinggiadiknya.
  APITAN KATA ADJEKTIF
  Ke-……..-an. :Gabunganapitanke-……..-an dengansatukatadasardaripadajeniskatanamamenerbitkanbentukkataadjektif yang menunjukkansuatukeadaanatausifatkatanama yang diterangkan.
  Contohayat:
  Cara hidupnyasungguhkebaratan.
 • 32. SISIPAN KATA ADJEKTIF
  Dibentukmelaluigabungankatadasardaripadajeniskataadjektif,katanama, ataukatakerjadengan sisipan.4 jenissisipanialah –em-,-el-,-er-, dan –in-.
  1)SISIPAN –em- :
  Contohayat :Tepukandaripadapenyokongnyabegitugemuruh.
  2)SISIPAN –el-.
  Contohayat: Kulitgelembungitumulaimenanah.
  3)SISIPAN –er-
  Contohayat :Bunyigerodakkedengaranapabilatabungduititujatuh.
  4)SISIPAN -in-
  Contohayat: SasteraMelayumodenadalahkesinambungandaripadasasteraMalayu lama.
 • 33. KATA ADJEKTIF GANDA
  Menggandakankataadjektiftunggaluntukmmeberimaknakeadaansifatsecaramenyeluruh.
  Contohayat :
  Rumahdibandaritubesar-besarbelaka.
  PENGGANDAAN SEPARA KATA ADJKETIF
  Menggandakankataadjektiftanpamenggandakanimbuhannya.
  Penggandaanseparaberawalan.
  Contohayat :
  Sepandai-pandaipenipuituakhirnyatertipujuga.
  Penggandaanseparaakhiran
  Contohayat :
  Harimaujadi-jadianitumenakutkanpendudukkampung.
 • 34. Penggandaanberentakkataadjektif.
  Pengulangankatadasarberasaskanrentakbunyitertentudalamkatadasar.
  Contohayat :
  Diadijumpaikusut-masaisetelahsesatdidalamhutan.
  KATA ADJEKTIF MAJMUK.
  Merangkaikanduakatadasarataulebih yang membawamaknatertentu.
  Contohayat :
  Pakaianpengantinituberwarnakuninglangsat.
  KATA ADJEKTIF DALAM BENTUK PERBANDINGAN
  DARJAH BIASA :
 • 35. Contohayat :
  Malaminibulanterang.
  DARJAH BANDINGAN
  Bandingan yang sama : Menggunakanawalan se-.
  Contohayat : Gadisitusecantikputeri raja.
  (Secantikbolehjadisamacantik)
  Bandingan yang berbeza :menggunakankatapenguatlebihataukurang.
  Contohayat : Muriditukurangpandaidaripadamurid lain.
  DARJAH PENGHABISAN
  Darjahpenghabisandapatdilakukandengancaraberikut:
  Se- + kataadjektif + gandaan +katanama
  Contoh : Sepandai-pandaitupai
 • 36. 2) ter- + kataadjketif
  Contoh :Terpandai
  3)Paling + kataadjektif
  Contoh : paling pandai
  4)Kataadjektif + sekali
  Contoh : baiksekali
  5)ter + amat/sangat +kataadjektif
  Contoh : teramatbaik
  6)amat/sungguh/sangat + kataadjektif + sekali
  Contoh:amatpandaisekali.
 • 37. Katatugas
  Katatugastidakberfungsisebagaiunsurintidalamsebarangpredikat, baikpredikatfrasanama, frasakerja, ataupunfrasaadjektif.
  Katatugakmempunyaitugas-tugastertentudalampembinaansesuatufrasa, klausa, danayat.
  Berdasarkankreteriakedudukandanfungsinyadalambinaanayat, kata-katatugasdapatdikelompokkankepada:
  (a) katapenyambungayat;
  (b) katapraklausa;
  (c) kataprafrasa; dan
  (d) katapascakata
 • 38. Katapenyambungayat/katahubung
  Katapenyambungayatialahkatahubung
  Katahubunginiterbahagikepada :
  (a) katahubunggabungan (katahubungsetara); dan
  (b) katahubungpancangan (katahubungtaksetara)
  Katahubunggabungan
  Katahubunggabunganmenghubungkanduaklausaataulebih yang samatarasifatnya
  Antarakata yang tergolongsebagaikatahubunggabungantermasuklahatau, dan, lalu, malahan, manakala, serta, tetapi, dansambil.
  Yang berikutiniialahcontohpenggunaankatahubunggabungandalamayat:
   Diamembacasambilmendengarmuzik
   Hani penyabartetapiadiknyagelojoh
   Anisahgemarakanbuahcikudanjambu
 • 39. Katahubungpancangan
  Katahubungpancanganmenyambungklausataksetaraatauklausapancanganpadaklausautama (klausainduk)
  Katahubungpancanganterbahagikepadatigajenis, iaitu:
  (a) katahubungpancanganrelatif;
  (b) katahubungpancangankomplemen; dan
  (c) katahubungpancanganketerangan
  Katahubungpancanganrelatifatauringkasnyakatarelatifdigunakanuntukmenghubungkanklausautamadenganklausakecilyang lain. Katarelatif yang digunakanialahyang
  Contohayat LelakiyangmeminanganakgadisTukpenghulusudah
  berumur
 • 40. Katahubungpancangankomplemenatauringkasnyakatakomplemendigunakanuntukmenghubungkansataklausa yang menjadikomplemenataupelengkappadaklausautama. Katakomplemen yang digunakanialahbahawadanuntuk
  Contohayat:
  (a) Jurulatihkamimenyatakanbahawakamiperluberlatihdengangigh.
  (b) Kerajaanperlumeningkatkansektorpertanianuntukmengawalinflasi
  Katahubungpancanganketeranganatauringkasnyakatahubungketeranganberfungsimenghubungkanklausa yang menjadiketeranganpadasatuklausautama.
 • 41. Katahubungketeranganterdiridarupadakategori yang berikut:
 • 42. Katapraklausa
  Katapraklausaialahkata yang hadirdihadapanklausa
  Antarakata yang tergolongsebagaikatapraklausaialahkataseru, katatanya, kataperintah, katapembenar, dankatapangkalayat.
  Kataseru
  Dugunakanuntukmelahirkanpelbagaiperasaandanmenghasilkanayatseruan.
  Antaraperasaan yang dimaksudkanitutermasuklahhairan’takjub, sedihterkejut, marah, dangembira.
  Antarakataseru yang terdapatdalambahasaMelayutermasuklahaduh,aduhai, ah, amboi, celaka, cis, eh, ehem, oh, syabas, wah, danwahai.
  Contohayat:
   Aduh, bisanyatikamanmu, Tuah!
   Cis,pantangdatuknenekakudinistabegitu!
   Wah, cantinyakeretaini!
 • 43. Katatanya
  Digunakanuntukmenanyakansesuatu, contohkatatanyaialahmengapa,berapa, bila, danbagaimana.
  Dalamayat, katatanyahadirsebagaipredikatatausebahagiandaripadapredikat. Sekiranyakatatanyadikedepankan, makakatatersebutperludisertaipartikel–kah.
  katatanyabolehwujuddalambentukkatagantinamasepertiapa,siapa,danmana.
  Contohpenggunaankatatanya:
   Apakahnamapusatpentadbiran Malaysia yang baharu?
  Bagaimanakahkesihatanbapakamusekarang?
   Yang menangdalampertandinganitusiapa?
 • 44. Kataperintah
  Digunakandalamayatperintahuntukmenimbulkansesuatutindakbalas.
  Contohayatperintahtermasuklahjangan, usahmsila, jemput, minta, tolongdanharap.
  Contohpenggunaanayatperintah:
   Harapmurid-muridtidakmelaluikawasanini.
   Jemputduduk, Tuan Haji.
   Tolongundurkankeretaawak.
   Usahdikenangperkara yang lalu
 • 45. Katapembenar
  Digunakanuntukmengesahkansesuatupertanyaan.
  Katapembenar yang wujuddalambahasaMelayuialahya, benar, danbetul.
  Contohpenggunaankatapembenar:
  Benar, air meliputi 70% daripadapermukaanbumi
  Betul, Tun Dr. MuhathirpenasihatPetronasdan Proton.
  Ya, Italitelah pun mengundurkantenteranyadari Iraq.
 • 46. Katapangkalayat
  Hadirdibahagianhadapanayatyang menjadipenandakesinambunganayatdalamwacana.
  Kerapdigunakandalambahasaklasikdanjarang-jarangdigunakandalambahasamoden.
  Antarakatapangkalayat yang terdpatdalambahasaMelayutermasuklahadapun, alkisah, arakian, hatta, kalakian, maka, sebermula, sekaliperistiwa, dansyahadan.
  Contohpenggunandalamayat.
   AlkisahmakatersebutlahperkataansebuahnegeriditanahAndalas.
   Maka Seri Teri Buana pun keluarsemayamdihadapanDemangLebar
  Daun.
   Adapunpadazamanitu Hang Jebatbukanbarang-barangorang.
 • 47. Kataprafrasa
  Hadirdihadapanfrasa, iaitusamaadafrasanama, frasakerja, ataufrasaadjektif.
  Kataprafrasabolejdijeniskankepadakata bantu, katapenguat, katapenegas, katanafi, katapemeri, katasendinama, kataarah, dankatabilangan.
  Kata bantu
  Bertugasmembantufrasakerja, frasaadjektif,danfrasasendinamadenganmenimbulkanmakna-maknatambahandaripadasegiaspekwaktuatauragam.
 • 48. Kata bantu aspek
  Menimbulkansuasanaperbezaanmasa, samaadamasalampau, masakini, ataumasahadapan.
  Antarakata bantu aspek yang terdapatdalambahasaMelayutermasuklahakan, belum, masih, pernah, sedang, sudah, dantelah
  Contohpenggunaankata bantu aspek:
  Adik-adik Nora sedangmelukis
   Merekasudahtibadirumah
  Sukarelawan Malaysia masihberadadi Kashmir
   SayaakanmenyambungpelajarandiMesir
   Bayiitubelumbernama
 • 49. Kata bantu ragam
  Menerangkanragamperaaanyang berkaitandenganperbuatan yang dilakukansepertiboleh, dapat, harus, hendak, mahu, danmesti
  Contohpenggunaankata bantu ragam
   Kita mestimengebumikanjenazahitudengansegera.
   Sayahendakmembantumereka
   Aimanmahupergisetelahdiajakberkali-kali
   Kita mestiminumselepasmakan
   “ Kamubolehmasukjikaadatiket,” katapenjagapintu.
   Jamilahdapatmenjawabsemuapertanyaanmenemuduga.
 • 50. AKRONIM
  Istilah (sumberKamusDewanedisikeempat)
  • Kependekanygterbentukdrpdgabunganhuruf-hurufpertamaatausukukatabeberapaperkataanygbolehdiujarkansbgsatuperkataan (mis RISDA, MARA).
  Konsepakronim
   Dalamhalakronimdansingkatanini, terdapatkekeliruandalamkalanganpenggunabahasaMelayu, termasukpelajar-pelajaruntukmembezakankonsepakronimdengansingkatan. Kedua-duaakronimdengansingkatankatamempunyaifungsidancarapembentukannya yang tersendiri
 • 51.
  • Akronimialahbentukkatatunggal yang terjadiatauterbentukdaripadahuruf-hurufpertamaatausukukata, ataupunbahagian-bahagiandaripadaperkataan-perkataan lain. Gabunganhurufawaldansukukatadaripadasaturangkaikataditulissertadilafazkansebagaisatukata yang wajar.
  • 52. DalambahasaMelayu, akronimtergolongkedalamkatatunggalwalaupunterbentukdaripadapercantumanbunyi-bunyipertamadalamsejumlahperkataanataupercantumanbahagian-bahagiandaripadabeberapapatahperkataan. Hal inimenunjukkancarapembentukanakronimtidaklahsepertipembentukankata-katatunggal yang lain.
 • Contoh-contohakronim
  ASEAN
  • Association of South East Asian Nations (Persatuan Negara-negara Asia Tenggara).
  CPU
  • Central Processing Unit
  DVD
  • Digital Versatile Disc, Digital Video Disc.
  PM
  • Post Meridiem (after noon), PerdanaMenteri (Prime Minister).
  Mg
  - [kimia] Magnesium (Magnesium).
 • 53. KBSM
  • KurikulumBaruSekolahMenengah.
  HIV
  • Human Immunodeficiency Virus.
  lwn.
  • lawan
  i.e.
  • istilahekonomi (economic term).
  SIRIM
  • Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (InstitutPiawaiandanPenyelidikanPerindustrian Malaysia).
  8MP
  - Eighth Malaysian Plan.
 • 54. Katapenguat
  Kata yang mendahuluikataadjektifuntukmenguatkanmaksud
  Katapenguathadapan
  -perkataan yang letaknyadihadapankataadjektif.
  -contohnya,terlalu, paling, danagak.
  -contohpenggunaannyadalamayat:
  Terlalusukaruntukmendakigunungitu.
  Masakanibunyapaling sedap.
  Buku yang dibawanyaituagaktebal.
 • 55. Katapenguatbelakang
  -perkataan yang letaknyadibelakangkataadjektif.
  -contohnya, sekali, benar, dannian.
  -contohpenggunaandalamayat:
  Kelakuanbudak-budakitubaiksekali.
  Lambatbenar bas itutiba.
  Indah nianpemandangandipulauperanginanini.
  Cantikbenarrumahdiatasbukititu.
  Indah nianputeribunian.
 • 56. Katapenguatbebas
  -perkataan yang letaknyaataukedudukannyabebas,iaitusamaadadihadapanatudibelakangkataadjektif.
  -contohnya, amat, sangat, dansungguh.
  -contohpenggunaandalamayat:
  • a)Pakaianseragampasukanituamatkemas.
  b)Pakaianseragampasukanitukemasamat.
  • a)Sungai itusangatdalam.
  b)Sungai itudalamsangat.
  • a)Pemandangandiperbatasansungguhindah.
  b)Pemandangandiperbatasanindahsungguh.
 • 57. Katapenegas
  • Berfungsimemberipenekananpadabahagian-bahagiantertentudalamayat.
  • 58. Duajeniskatapenegas:
  a)yang menegaskanhanyafrasapredikatataubahagian-bahagiannya.
  -contoh: -kah, -lah, dan –tah
  -contohpenggunaandalamayat:
  i)Siapakah yang merasmikanbangunanitu?
  ii)Apatahdayakita.
  iii)Dialahbakalisterisaya.
 • 59. b)menegaskankedua-duabahagianayat,iaitufrasanamasebagaisubjekataubahagiannyaataufrasapredikatataubahagian-bahagiannya.
  -contoh: juga, jua, pun, sahaja, lagi, hanya, danmemang
  -contohpenggunaandalamayat:
  • Kamijugainginkepekan.
  • 60. Encik Abu pundatang,tentusekalipekerja-pekerjanyaakandatangjua.
  • 61. Budak-budakmemangsukapermainanitu.
  • 62. Tetamukehormatitubelumtibalagi.
  • 63. Hujanhanyaakanturunpadamusimdingin.
 • Katanafi
  Perkataan yang menjadiunsurnafifrasa-frasapredikat, iaitufrasanama, frasakerja, frasaadjektifdanfrasasendinama.
  Duabentukkatanafi:bukandantidak.
  Katabukanmenjadiunsurnafikepadafrasanamadanfrasasendinama.Contohnya:
  i)MakananitubukanuntukRatnatetapiuntukadiknya.
  ii)Projekitubukanusahasaya.
  iii)Suratitubukanuntukkakak.
 • 64. Katatidakmenjadiunsurnafikepadafrasakerjadanfrasaadjektif.Contohnya:
  i)Ayah tidakbekerjakeranademam.
  ii)Rumahkamitidakbesarsangat.
  Katanafibukanbolehhadirsebelumfrasakerjadanfrasaadjektifsekiranyakedua-duafrasamembawamaksudpertentanganmaklumat.Contohnya:
  i)Diabukanberceramahtetapiberleter.
  ii)Muriditubukansahajabijak, tetapirajinjuga.
 • 65. Katapemeri
  • Menjadiunsurpemerihalatauperangkaiantarasubjekdenganfrasa-frasautamadalampredikat.
  • 66. KatapemeridalambahasaMelayu:ialahdanadalah.
  • Katapemeriialahhadirdihadapanfrasanamadanmenunjukkanpersamaanatauekuatif.Contohpenggunaandalamayat:
  ☺TokohMaalHijrah 1426 ialah Tuan HajiUthman El-Muhammady.
  • Katapemeriadalahhadirdihadapanfrasaadjektifdanfrasasendinama.Contohpenggunaandalamayat:
  ☻Dakwaanbahawadiadideraolehmajikannyaadalahpalsu.
 • 67.
  • Katapemeritidakbolehhadirbersamakatanafi,kecualidalambinaankatanafidanfrasaadjektif.
  • 68. Contohpenggunaandalamayat:
  -Malaysia ialahbukanpengeluaremas.(tidakgramatis)
  Malaysia bukanpengeluaremas.(gramatis)
  • Katapemeritidakbolehhadirdihadapanfrasakerja.
 • Katasendinama
  Perkataan yang letaknyadihadapanfrasanama.
  Tiap-tiapsatumempunyaitugasataufungsi yang berlainandanpenggunaannyaditentukanolehperaturan yang khusus.
  Terdapatjugakatasendinama yang menganggotaigolongankata yang lain,iaitu:
  -akan(jugaberfungsisebagaikata bantu)
  -dalam(jugaberfungsisebagaikatanamaarahdankataadjektif)
  -sampai(jugaberfungsisebagaikatakerja)
  -antara(jugaberfungsisebagaikatanamaarah)
 • 69. Jenis-jeniskatasendinama
  Katasendinama “di”:
  Digunakankhususdihadapankatanamaataufrasanama yang menunjukkantempat.
  - Contoh: PertunjukanitudiadakandiKota Bharu.
  Tidakbolehdigunakandihadapankatanama yang menerangkanwaktu, masa, atauzaman.
  - Contoh: Raja Iskandarmemerintahpadazamanitu.
  - (bukan : Raja Iskandarmemerintahdizamanitu.)
 • 70. 2. Katasendinama “ke”:
  Digunakandihadapankatanama yang menunjukkantempatatauarah yang dituju.
  • Contoh : MerekaakankeKuantanesok.
  Digunakanjugadihadapankatanama yang menunjukkanwaktuataumasa.
  • Contoh : Mesyuaratituberlangsungdaripukul 9.00 hinggakepukul 11.00 pagi.
  Tidakbolehdigunakandihadapankatanama yang merujukmanusiaataubinatang.
  • Tolongberikanbaranginikepada Ali.
  • 71. (bukan : Tolongberikanbaranginike Ali.)
 • 3. Katasendinama “ dari” :
  Menunjukkantempatatauarah.
  - Contoh : Orangtuaitumerantaudari Kedah hinggake Johor.
  Menunjukkanwaktuataumasa.
  • Contoh : Kerajaanituterkenalsejakdarikurun ke-18.
 • 4. Katasendinama “ daripada “ :
  Menyatakanpuncabagimanusia, haiwan, benda, danunsurmujarad.
  • Contohnya : Daripadasiapakahgerangansuratini?
  Menyatakanmaksudsumberatauasalkejadiansesuatubenda.
  • Contohnya : Ukiranitudiperbuatdaripadalogam.
  Menunjukkkanperbezaanatauperbandingan
  - Contohnya : Edisikeduabukuitulebihlengkapdaripadaedisipertama.
 • 72. 5. Katasendinama “ kepada “ :
  Menyatakansasaran yang merujukmanusia, haiwandanunsurmujarad.
  • Contohnya : Ali mengirimsuratkepadaabang.
  Menyatakanpecahan.
  • Contohnya : Pesertabengkeldipecahkankepadaduakumpulan.
  Menyatakanperubahankeadaan.
  • Suhubadannyameningkatkepada 39`c.
 • 6. Katanamasendi “ pada “ :
  Menunjukkanketeranganwaktuapabilamendahuluikatanama yang menyatakanwaktuataumasa.
  • Contohnya : Seminar itubermulapadahariini.
  Apabiladidahuluiperkataan “ada”, mestidiikutiolehkatanama yang merujukmanusiadanhaiwan.
  • Contohnya : Wang ituadapadaibu.
  Sebagaiperkataan yang terletakdihadapankatanama yang menunjukkantempatbagiperbuatansesuatukatakerja.
  • Contohnya : Tuliskannamapadakertasini.
 • 7. Katasendinama “untuk” dan “bagi” :
  Menunjukkankegunaanuntuksesuatu.
  - Contohnya : Keretaituuntuk/bagikegunaanpejabatsahaja.
  Menyatakanmaksudbahagian yang ditentukanataudiperuntukkan.Dalampenggunaan yang demikian, untuktidakbolehditukargantidenganbagi.
  • Contohnya : Ayah membelikeretauntukibu.
 • 8. Katasendinama “demi” :
  Bertugasmembawamaknatujuandandigunakandihadapankatanama.
  - Contohnya : Rakyat Malaysia mestibersatupadudemikestabilannegara.
  Digunakanjugasebagaiunsurpenegas.
  • Contohnya: DemiAllah, akutidakakanmengulangiperbuatanitu.
  Digunakandalamungkapanuntukmelahirkanmaknaurutansatu.
  • Contohnya : Bukuitudisusundiatasmejasatudemisatu.
 • 9. Katasendinama “tentang” :
  Digunakansebagaiunsur yang membawamaksudrujukansesuatu yang tidaktentu.
  • Contohnya : Merekaberbincangtentangmasalahnegara.
 • 10. Katasendinama “seperti”, “bagai”, “umpama”, “ laksana” :
  Mempunyaifungsi yang sama, iaitusebagaikatadihadapankatanama yang membawamaksudperbandingan.
  • Contohnya : Pemudaituberlagakseperti/bagai/umpama/laksana/orangkaya.
 • 11. Katasendinama “dengan” :
  Membawamaksudbersama-samaataubeserta.
  • Contohnya : Ayah pergikepekandenganubi.
  Membawamaksudcarasesuatuitudilakukan.
  • Contohnya : Diamemulakansetiappekerjaandenganbacaandoa.
  Membawamaksudmemakaiataumenggunakan, iaitusebagaialat.
  • Contohnya : Animelukispotretitudengancat air.
  Menyatakankeadaanperbandingan yang serupaatausama.
  - Contohnya : Warnabajunyasamabirudenganwarnabajuku.
 • 73. 12. Katasendinama “sejak”, “semenjak” :
  Bertugasmembawamaksudpenandawaktuataumasadandigunakandihadapankatanama.
  • Contohnya : Hasnahsentiasasugulsejak/semenjakkematiansuaminya.
 • 13. Katasendinama “terhadap” :
  Digunakansebagaiunsur yang membawamaksudrujukan yang melibatkanmanusiaatauhaiwan.
  - Contohnya : Janganbersikapbiadapterhadaporangtua.
 • 74. 14. Katasendinama “akan” :
  Digunakandihadapankatanama yang merujukmanusia, danpengunaannyamestididahuluiolehkataadjektif yang bersifatemotif.
  - Contohnya : Wanitaituamatrinduakananaknya.
 • 75. 15. Katasendinama “oleh” :
  Menunjukkanhubunganpembuatdalamayatpasif.
  • Contohnya : BukuPelitaBahasaMelayuterkarangolehZa’ba.
  Menunjukkanhubungan yang membawamaksudsebab.
  • Contohnya : Pemain badminton itukalaholeh (sebab) kekuranganlatihan.
 • 16. Katasendinama “hingga” dan “sampai” :
  Untukmembawamaksudperihalperingkatdan had masa, waktuatautempat.
  • Contohnya : Pegawaiituberjagahingga/sampaipagi.
 • 17. Katasendinama “dalam” dan “antara” :
  Berfungsisebagaikatasendinama yang membawapengertianlingkungan yang tidakmempunyairuangataujarak
  • Contohnya : Kita harusfasihbertuturdalambahasakebangsaankita.
  - Contohnya : Antarailmuperubatandenganilmubiologiadapersamaannya.