Kata Adjektif,Kata Tugas Dan Akronim

7,938 views

Published on

Published in: Education, Sports
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • tahniah tapi kena baiki dari segi persembahan dalam memaparkan perkataan yang perputus disambung ke bawah dan singkatan supaya tidak mengelirukan adik-adik yang baru belajar
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thanks for sharing
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
7,938
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
375
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kata Adjektif,Kata Tugas Dan Akronim

 1. 1. KATA ADJEKTIF,KATA TUGAS DAN AKRONIM<br />DIPERSEMBAHKAN OLEH: <br />RUSLINA <br />IFFA<br />HIDAYAH <br />AZURA<br />ADAWIYAH<br />
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11. KATA ADJEKTIF<br />Kataadjektifialahkata yang menjadiintidalamfrasaadjektif.Katainimenerangkankeadaanatausifatsesuatunama.Kataadjektifbolehdiikutiataudidahuluidengankata bantu seperti : <br /><ul><li>Paling.
 12. 12. Amat
 13. 13. Sungguh
 14. 14. Sekali
 15. 15. sangat</li></li></ul><li>Kataadjektifdapatdikenalpastidandibezakandaripadakatanamadankatakerjadengancirinyabolehdidahuluidandiikutiolehkatapenguat. <br />Contoh: <br />Amatsakit<br />Sakitsungguh<br />Contoh-contohayat : <br />Adiksayatinggijuga .<br />Hujanpagiiniamatlebatsekali.<br />
 16. 16. Penggolongankataadjektifbolehdilihatberdasarkanjadual: <br />
 17. 17. Baik<br />Curiga<br />Cerdik<br />Pandai<br />KATA ADJEKTIF SIFATAN ATAU KEADAAN<br />Terdiridaripadaperkataan yang memberikansifatanataukeadaansebagaiunsurketerangannama.<br />CONTOHNYA:<br />
 18. 18. Budakbaikselaludipuji. <br />Pekerjaitumenyiapkantugasnyadenganagakgopoh.<br />CONTOH AYAT<br />KATA ADJEKTIF WARNA<br />Kataadjektifjenisiniterdiridaripadaperkataan yang membawapengertianwarnasebagaiunsurketerangan.<br />
 19. 19. Biru<br />Hijau<br />Perang<br />Bajumerahitukepunyaanku. <br />Daun-daunhijuatiadalagipadapokokitu.<br />CONTOH<br />CONTOH AYAT<br />
 20. 20. PanjangPendek<br />Jambatanpanjangitubarudidirikan. <br />Bilikkecilmudahdiurus<br />KATA ADJEKTIF UKURAN<br />Jenisperkataan yang membawapengertianukuransebagaibentukketerangan.<br />contoh:<br />Contohayat:<br />
 21. 21. BulatLonjong<br /> Bola ragbiberbentuklonjong. <br />Pemudaitumudahdicamkeranaberdagulengkuk.<br />KATA ADJEKTIF BENTUK<br />Jenisperkataan yang membawapengertianrupabentuksebagaiunsurketerangan.<br />Contoh<br />Contohayat:<br />
 22. 22. Baharu Lama <br />Jalan lama untukkekampungitutelahdibaiki. <br />Kanak-kanaksukamakanmakanansegera.<br />KATA ADJEKTIF WAKTU<br />Perkataan yang membawapengertiankonsepmasasebagaiunsurketerangan.<br />Contoh<br />Contohayat<br />
 23. 23. JauhDekat<br />Rumah yang ditujuitusungguhjauh<br />Rumahnya paling hampirdengansekolah.<br />KataAdjektifjarak<br />Perkataan yang membawapengertiankonsepruangantaraduabentukataukeadaanantaraduakatanama,<br />Contoh<br />Contohayat<br />
 24. 24. CepatLincah<br />Tindakbalasorangitusungguhcepat. <br />Pengaliran air sungaiitusungguhderas.<br />KataAdjektif Cara<br />Jenisperkataan yang membawapengertiankeadaankelakuansepertiragam.<br />Contoh<br />ContohAyat<br />
 25. 25. RinduBenci<br />Diaamatrinduakanemaknya. <br />Sayasangatbencidengankelakuanburuknya.<br />KataadjektifPerasaan<br />Terdiridaripadaperkataan yang membawakonsepperasaansebagaipenerangkatakatanamadandiikutiolehkatasendinama.<br />Contoh<br />ContohAyat<br />
 26. 26. CONTOH: SedapManis<br />Contohayat: <br />Minumanitusungguhmanis . <br />Pisangmudakelatrasanya.<br />KataAdjektifPancaindera<br />Terdiridaripadaperkataan yang membawapengertiaankonseprasa,pandang,dengar,bau,sentuh,ataugabungankelima-lima indera,sebbagaipenerangkatanama<br />1)DERIA RASA<br />
 27. 27. CantikTampan<br />Contohayat: <br />Pemandangandipinggirlautitussungguhcantik<br />Bayi yang comelitumemenangihadiahutama. <br />BisingMerdu<br />Contohayat: <br />1)Penyanyiitumempunyaisuara yang merdu.<br />2)Bunyibiolanyaasungguhmersik.<br />DERIA PANDANG<br />DERIA DENGAR<br />
 28. 28. HarumBusuk<br />Contohayat: <br />1)Bedaksejukituharumbaunya. <br />2)Minyaktengikitujangandiguna. <br />HalusLicin<br />Contohayat: <br />1)Kainhalusituhasiltenungantangan . <br />2)Jangansukamemakiakainlembap.<br />DERIA BAU<br />DERIA SENTUH<br />
 29. 29. Kataadjektifterdiridaripadaempatbentuk,iaitu: <br />
 30. 30. KATA ADJEKTIF TUNGGAL <br />Terdiridaripadahanyasatuperkataanataubentukkatatunggal<br />Terhasildaripadabentukkatadasar. <br />Contoh: <br />Sumbangansayakepadanegaramasihkecilamat. <br />Warnakuningdigemariolehkakaknya. <br />KATA ADJEKTIF TERBITAN <br />Terdiridaripadakatadasar yang menerimaimbuhan.<br />
 31. 31. Awalankataadjektif<br />Awalanter- :Menjelaskankeadaan paling.<br />Awalan se- :Membawapengertiansama.<br />Contohawalanter- : <br />Dalamkumpulankami,dialah yang termuda. <br />Contohawalan se- : <br />Kelulusannyatidaksetinggiadiknya. <br />APITAN KATA ADJEKTIF <br />Ke-……..-an. :Gabunganapitanke-……..-an dengansatukatadasardaripadajeniskatanamamenerbitkanbentukkataadjektif yang menunjukkansuatukeadaanatausifatkatanama yang diterangkan. <br />Contohayat:<br /> Cara hidupnyasungguhkebaratan.<br />
 32. 32. SISIPAN KATA ADJEKTIF <br />Dibentukmelaluigabungankatadasardaripadajeniskataadjektif,katanama, ataukatakerjadengan sisipan.4 jenissisipanialah –em-,-el-,-er-, dan –in-. <br />1)SISIPAN –em- :<br />Contohayat :Tepukandaripadapenyokongnyabegitugemuruh. <br />2)SISIPAN –el-. <br />Contohayat: Kulitgelembungitumulaimenanah. <br />3)SISIPAN –er- <br />Contohayat :Bunyigerodakkedengaranapabilatabungduititujatuh. <br />4)SISIPAN -in- <br />Contohayat: SasteraMelayumodenadalahkesinambungandaripadasasteraMalayu lama. <br />
 33. 33. KATA ADJEKTIF GANDA <br />Menggandakankataadjektiftunggaluntukmmeberimaknakeadaansifatsecaramenyeluruh. <br />Contohayat : <br />Rumahdibandaritubesar-besarbelaka. <br /> PENGGANDAAN SEPARA KATA ADJKETIF <br />Menggandakankataadjektiftanpamenggandakanimbuhannya. <br />Penggandaanseparaberawalan.<br />Contohayat : <br />Sepandai-pandaipenipuituakhirnyatertipujuga. <br />Penggandaanseparaakhiran<br />Contohayat :<br />Harimaujadi-jadianitumenakutkanpendudukkampung. <br />
 34. 34. Penggandaanberentakkataadjektif. <br />Pengulangankatadasarberasaskanrentakbunyitertentudalamkatadasar. <br />Contohayat : <br />Diadijumpaikusut-masaisetelahsesatdidalamhutan. <br />KATA ADJEKTIF MAJMUK. <br />Merangkaikanduakatadasarataulebih yang membawamaknatertentu.<br />Contohayat : <br />Pakaianpengantinituberwarnakuninglangsat.<br />KATA ADJEKTIF DALAM BENTUK PERBANDINGAN <br /> DARJAH BIASA :<br />
 35. 35. Contohayat : <br />Malaminibulanterang. <br /> DARJAH BANDINGAN <br />Bandingan yang sama : Menggunakanawalan se-. <br />Contohayat : Gadisitusecantikputeri raja. <br />(Secantikbolehjadisamacantik) <br />Bandingan yang berbeza :menggunakankatapenguatlebihataukurang. <br />Contohayat : Muriditukurangpandaidaripadamurid lain. <br /> DARJAH PENGHABISAN <br />Darjahpenghabisandapatdilakukandengancaraberikut: <br />Se- + kataadjektif + gandaan +katanama<br />Contoh : Sepandai-pandaitupai<br />
 36. 36. 2) ter- + kataadjketif<br />Contoh :Terpandai<br />3)Paling + kataadjektif<br />Contoh : paling pandai<br />4)Kataadjektif + sekali<br />Contoh : baiksekali<br />5)ter + amat/sangat +kataadjektif<br />Contoh : teramatbaik<br />6)amat/sungguh/sangat + kataadjektif + sekali<br />Contoh:amatpandaisekali.<br />
 37. 37. Katatugas<br />Katatugastidakberfungsisebagaiunsurintidalamsebarangpredikat, baikpredikatfrasanama, frasakerja, ataupunfrasaadjektif.<br />Katatugakmempunyaitugas-tugastertentudalampembinaansesuatufrasa, klausa, danayat.<br />Berdasarkankreteriakedudukandanfungsinyadalambinaanayat, kata-katatugasdapatdikelompokkankepada:<br /> (a) katapenyambungayat;<br /> (b) katapraklausa;<br /> (c) kataprafrasa; dan<br /> (d) katapascakata<br />
 38. 38. Katapenyambungayat/katahubung<br />Katapenyambungayatialahkatahubung<br />Katahubunginiterbahagikepada :<br /> (a) katahubunggabungan (katahubungsetara); dan<br /> (b) katahubungpancangan (katahubungtaksetara)<br />Katahubunggabungan<br />Katahubunggabunganmenghubungkanduaklausaataulebih yang samatarasifatnya<br />Antarakata yang tergolongsebagaikatahubunggabungantermasuklahatau, dan, lalu, malahan, manakala, serta, tetapi, dansambil.<br />Yang berikutiniialahcontohpenggunaankatahubunggabungandalamayat:<br /> Diamembacasambilmendengarmuzik<br />  Hani penyabartetapiadiknyagelojoh<br />  Anisahgemarakanbuahcikudanjambu<br />
 39. 39. Katahubungpancangan<br />Katahubungpancanganmenyambungklausataksetaraatauklausapancanganpadaklausautama (klausainduk)<br />Katahubungpancanganterbahagikepadatigajenis, iaitu: <br /> (a) katahubungpancanganrelatif;<br /> (b) katahubungpancangankomplemen; dan<br /> (c) katahubungpancanganketerangan<br />Katahubungpancanganrelatifatauringkasnyakatarelatifdigunakanuntukmenghubungkanklausautamadenganklausakecilyang lain. Katarelatif yang digunakanialahyang<br />Contohayat LelakiyangmeminanganakgadisTukpenghulusudah<br />berumur<br />
 40. 40. Katahubungpancangankomplemenatauringkasnyakatakomplemendigunakanuntukmenghubungkansataklausa yang menjadikomplemenataupelengkappadaklausautama. Katakomplemen yang digunakanialahbahawadanuntuk<br />Contohayat:<br /> (a) Jurulatihkamimenyatakanbahawakamiperluberlatihdengangigh.<br /> (b) Kerajaanperlumeningkatkansektorpertanianuntukmengawalinflasi<br />Katahubungpancanganketeranganatauringkasnyakatahubungketeranganberfungsimenghubungkanklausa yang menjadiketeranganpadasatuklausautama.<br />
 41. 41. Katahubungketeranganterdiridarupadakategori yang berikut:<br />
 42. 42. Katapraklausa<br />Katapraklausaialahkata yang hadirdihadapanklausa<br />Antarakata yang tergolongsebagaikatapraklausaialahkataseru, katatanya, kataperintah, katapembenar, dankatapangkalayat.<br />Kataseru<br />Dugunakanuntukmelahirkanpelbagaiperasaandanmenghasilkanayatseruan.<br />Antaraperasaan yang dimaksudkanitutermasuklahhairan’takjub, sedihterkejut, marah, dangembira.<br />Antarakataseru yang terdapatdalambahasaMelayutermasuklahaduh,aduhai, ah, amboi, celaka, cis, eh, ehem, oh, syabas, wah, danwahai.<br />Contohayat:<br /> Aduh, bisanyatikamanmu, Tuah!<br />  Cis,pantangdatuknenekakudinistabegitu!<br />  Wah, cantinyakeretaini!<br />
 43. 43. Katatanya<br />Digunakanuntukmenanyakansesuatu, contohkatatanyaialahmengapa,berapa, bila, danbagaimana.<br />Dalamayat, katatanyahadirsebagaipredikatatausebahagiandaripadapredikat. Sekiranyakatatanyadikedepankan, makakatatersebutperludisertaipartikel–kah.<br />katatanyabolehwujuddalambentukkatagantinamasepertiapa,siapa,danmana.<br />Contohpenggunaankatatanya:<br /> Apakahnamapusatpentadbiran Malaysia yang baharu?<br />Bagaimanakahkesihatanbapakamusekarang?<br />  Yang menangdalampertandinganitusiapa?<br />
 44. 44. Kataperintah<br />Digunakandalamayatperintahuntukmenimbulkansesuatutindakbalas.<br />Contohayatperintahtermasuklahjangan, usahmsila, jemput, minta, tolongdanharap.<br />Contohpenggunaanayatperintah:<br /> Harapmurid-muridtidakmelaluikawasanini.<br />  Jemputduduk, Tuan Haji.<br />  Tolongundurkankeretaawak.<br />  Usahdikenangperkara yang lalu<br />
 45. 45. Katapembenar<br />Digunakanuntukmengesahkansesuatupertanyaan.<br />Katapembenar yang wujuddalambahasaMelayuialahya, benar, danbetul.<br />Contohpenggunaankatapembenar:<br />Benar, air meliputi 70% daripadapermukaanbumi<br />Betul, Tun Dr. MuhathirpenasihatPetronasdan Proton.<br />Ya, Italitelah pun mengundurkantenteranyadari Iraq.<br />
 46. 46. Katapangkalayat<br />Hadirdibahagianhadapanayatyang menjadipenandakesinambunganayatdalamwacana.<br />Kerapdigunakandalambahasaklasikdanjarang-jarangdigunakandalambahasamoden.<br />Antarakatapangkalayat yang terdpatdalambahasaMelayutermasuklahadapun, alkisah, arakian, hatta, kalakian, maka, sebermula, sekaliperistiwa, dansyahadan.<br />Contohpenggunandalamayat.<br /> AlkisahmakatersebutlahperkataansebuahnegeriditanahAndalas.<br />  Maka Seri Teri Buana pun keluarsemayamdihadapanDemangLebar<br />Daun.<br />  Adapunpadazamanitu Hang Jebatbukanbarang-barangorang.<br />
 47. 47. Kataprafrasa<br />Hadirdihadapanfrasa, iaitusamaadafrasanama, frasakerja, ataufrasaadjektif.<br />Kataprafrasabolejdijeniskankepadakata bantu, katapenguat, katapenegas, katanafi, katapemeri, katasendinama, kataarah, dankatabilangan.<br />Kata bantu<br />Bertugasmembantufrasakerja, frasaadjektif,danfrasasendinamadenganmenimbulkanmakna-maknatambahandaripadasegiaspekwaktuatauragam.<br />
 48. 48. Kata bantu aspek<br />Menimbulkansuasanaperbezaanmasa, samaadamasalampau, masakini, ataumasahadapan.<br />Antarakata bantu aspek yang terdapatdalambahasaMelayutermasuklahakan, belum, masih, pernah, sedang, sudah, dantelah<br />Contohpenggunaankata bantu aspek:<br />Adik-adik Nora sedangmelukis<br />  Merekasudahtibadirumah<br />Sukarelawan Malaysia masihberadadi Kashmir<br /> SayaakanmenyambungpelajarandiMesir<br /> Bayiitubelumbernama<br />
 49. 49. Kata bantu ragam<br />Menerangkanragamperaaanyang berkaitandenganperbuatan yang dilakukansepertiboleh, dapat, harus, hendak, mahu, danmesti<br />Contohpenggunaankata bantu ragam<br /> Kita mestimengebumikanjenazahitudengansegera.<br />  Sayahendakmembantumereka<br />  Aimanmahupergisetelahdiajakberkali-kali<br />  Kita mestiminumselepasmakan<br />  “ Kamubolehmasukjikaadatiket,” katapenjagapintu.<br />  Jamilahdapatmenjawabsemuapertanyaanmenemuduga.<br />
 50. 50. AKRONIM<br />Istilah (sumberKamusDewanedisikeempat)<br /><ul><li>Kependekanygterbentukdrpdgabunganhuruf-hurufpertamaatausukukatabeberapaperkataanygbolehdiujarkansbgsatuperkataan (mis RISDA, MARA).</li></ul>Konsepakronim<br /> Dalamhalakronimdansingkatanini, terdapatkekeliruandalamkalanganpenggunabahasaMelayu, termasukpelajar-pelajaruntukmembezakankonsepakronimdengansingkatan. Kedua-duaakronimdengansingkatankatamempunyaifungsidancarapembentukannya yang tersendiri<br />
 51. 51. <ul><li>Akronimialahbentukkatatunggal yang terjadiatauterbentukdaripadahuruf-hurufpertamaatausukukata, ataupunbahagian-bahagiandaripadaperkataan-perkataan lain. Gabunganhurufawaldansukukatadaripadasaturangkaikataditulissertadilafazkansebagaisatukata yang wajar.
 52. 52. DalambahasaMelayu, akronimtergolongkedalamkatatunggalwalaupunterbentukdaripadapercantumanbunyi-bunyipertamadalamsejumlahperkataanataupercantumanbahagian-bahagiandaripadabeberapapatahperkataan. Hal inimenunjukkancarapembentukanakronimtidaklahsepertipembentukankata-katatunggal yang lain.</li></li></ul><li>Contoh-contohakronim<br />ASEAN <br /><ul><li>Association of South East Asian Nations (Persatuan Negara-negara Asia Tenggara).</li></ul>CPU<br /><ul><li>Central Processing Unit</li></ul>DVD<br /><ul><li>Digital Versatile Disc, Digital Video Disc.</li></ul>PM<br /><ul><li>Post Meridiem (after noon), PerdanaMenteri (Prime Minister).</li></ul>Mg<br />- [kimia] Magnesium (Magnesium).<br />
 53. 53. KBSM<br /><ul><li>KurikulumBaruSekolahMenengah.</li></ul>HIV<br /><ul><li>Human Immunodeficiency Virus.</li></ul>lwn.<br /><ul><li>lawan</li></ul>i.e.<br /><ul><li>istilahekonomi (economic term).</li></ul>SIRIM<br /><ul><li>Standards and Industrial Research Institute of Malaysia (InstitutPiawaiandanPenyelidikanPerindustrian Malaysia).</li></ul>8MP<br />- Eighth Malaysian Plan.<br />
 54. 54. Katapenguat<br />Kata yang mendahuluikataadjektifuntukmenguatkanmaksud<br />Katapenguathadapan<br />-perkataan yang letaknyadihadapankataadjektif.<br />-contohnya,terlalu, paling, danagak.<br />-contohpenggunaannyadalamayat:<br />Terlalusukaruntukmendakigunungitu.<br />Masakanibunyapaling sedap.<br />Buku yang dibawanyaituagaktebal.<br />
 55. 55. Katapenguatbelakang<br /> -perkataan yang letaknyadibelakangkataadjektif.<br /> -contohnya, sekali, benar, dannian.<br /> -contohpenggunaandalamayat:<br />Kelakuanbudak-budakitubaiksekali.<br />Lambatbenar bas itutiba.<br />Indah nianpemandangandipulauperanginanini.<br />Cantikbenarrumahdiatasbukititu.<br />Indah nianputeribunian.<br />
 56. 56. Katapenguatbebas<br /> -perkataan yang letaknyaataukedudukannyabebas,iaitusamaadadihadapanatudibelakangkataadjektif.<br /> -contohnya, amat, sangat, dansungguh.<br /> -contohpenggunaandalamayat:<br /><ul><li>a)Pakaianseragampasukanituamatkemas.</li></ul> b)Pakaianseragampasukanitukemasamat.<br /><ul><li>a)Sungai itusangatdalam.</li></ul> b)Sungai itudalamsangat.<br /><ul><li>a)Pemandangandiperbatasansungguhindah.</li></ul> b)Pemandangandiperbatasanindahsungguh.<br />
 57. 57. Katapenegas<br /><ul><li>Berfungsimemberipenekananpadabahagian-bahagiantertentudalamayat.
 58. 58. Duajeniskatapenegas:</li></ul> a)yang menegaskanhanyafrasapredikatataubahagian-bahagiannya.<br /> -contoh: -kah, -lah, dan –tah<br /> -contohpenggunaandalamayat:<br />i)Siapakah yang merasmikanbangunanitu?<br /> ii)Apatahdayakita.<br /> iii)Dialahbakalisterisaya.<br />
 59. 59. b)menegaskankedua-duabahagianayat,iaitufrasanamasebagaisubjekataubahagiannyaataufrasapredikatataubahagian-bahagiannya.<br /> -contoh: juga, jua, pun, sahaja, lagi, hanya, danmemang<br /> -contohpenggunaandalamayat:<br /><ul><li>Kamijugainginkepekan.
 60. 60. Encik Abu pundatang,tentusekalipekerja-pekerjanyaakandatangjua.
 61. 61. Budak-budakmemangsukapermainanitu.
 62. 62. Tetamukehormatitubelumtibalagi.
 63. 63. Hujanhanyaakanturunpadamusimdingin.</li></li></ul><li>Katanafi<br />Perkataan yang menjadiunsurnafifrasa-frasapredikat, iaitufrasanama, frasakerja, frasaadjektifdanfrasasendinama.<br />Duabentukkatanafi:bukandantidak.<br />Katabukanmenjadiunsurnafikepadafrasanamadanfrasasendinama.Contohnya:<br />i)MakananitubukanuntukRatnatetapiuntukadiknya.<br /> ii)Projekitubukanusahasaya.<br /> iii)Suratitubukanuntukkakak.<br />
 64. 64. Katatidakmenjadiunsurnafikepadafrasakerjadanfrasaadjektif.Contohnya:<br />i)Ayah tidakbekerjakeranademam.<br /> ii)Rumahkamitidakbesarsangat.<br />Katanafibukanbolehhadirsebelumfrasakerjadanfrasaadjektifsekiranyakedua-duafrasamembawamaksudpertentanganmaklumat.Contohnya:<br />i)Diabukanberceramahtetapiberleter.<br /> ii)Muriditubukansahajabijak, tetapirajinjuga.<br />
 65. 65. Katapemeri<br /><ul><li>Menjadiunsurpemerihalatauperangkaiantarasubjekdenganfrasa-frasautamadalampredikat.
 66. 66. KatapemeridalambahasaMelayu:ialahdanadalah.</li></li></ul><li><ul><li>Katapemeriialahhadirdihadapanfrasanamadanmenunjukkanpersamaanatauekuatif.Contohpenggunaandalamayat:</li></ul>☺TokohMaalHijrah 1426 ialah Tuan HajiUthman El-Muhammady.<br /><ul><li>Katapemeriadalahhadirdihadapanfrasaadjektifdanfrasasendinama.Contohpenggunaandalamayat:</li></ul>☻Dakwaanbahawadiadideraolehmajikannyaadalahpalsu.<br />
 67. 67. <ul><li>Katapemeritidakbolehhadirbersamakatanafi,kecualidalambinaankatanafidanfrasaadjektif.
 68. 68. Contohpenggunaandalamayat:</li></ul> -Malaysia ialahbukanpengeluaremas.(tidakgramatis)<br /> Malaysia bukanpengeluaremas.(gramatis)<br /><ul><li>Katapemeritidakbolehhadirdihadapanfrasakerja.</li></li></ul><li>Katasendinama<br />Perkataan yang letaknyadihadapanfrasanama.<br />Tiap-tiapsatumempunyaitugasataufungsi yang berlainandanpenggunaannyaditentukanolehperaturan yang khusus.<br />Terdapatjugakatasendinama yang menganggotaigolongankata yang lain,iaitu:<br /> -akan(jugaberfungsisebagaikata bantu)<br /> -dalam(jugaberfungsisebagaikatanamaarahdankataadjektif)<br /> -sampai(jugaberfungsisebagaikatakerja)<br /> -antara(jugaberfungsisebagaikatanamaarah)<br />
 69. 69. Jenis-jeniskatasendinama<br />Katasendinama “di”:<br />Digunakankhususdihadapankatanamaataufrasanama yang menunjukkantempat.<br /> - Contoh: PertunjukanitudiadakandiKota Bharu.<br />Tidakbolehdigunakandihadapankatanama yang menerangkanwaktu, masa, atauzaman.<br /> - Contoh: Raja Iskandarmemerintahpadazamanitu.<br /> - (bukan : Raja Iskandarmemerintahdizamanitu.)<br />
 70. 70. 2. Katasendinama “ke”:<br />Digunakandihadapankatanama yang menunjukkantempatatauarah yang dituju.<br /><ul><li>Contoh : MerekaakankeKuantanesok.</li></ul>Digunakanjugadihadapankatanama yang menunjukkanwaktuataumasa.<br /><ul><li>Contoh : Mesyuaratituberlangsungdaripukul 9.00 hinggakepukul 11.00 pagi.</li></ul>Tidakbolehdigunakandihadapankatanama yang merujukmanusiaataubinatang.<br /><ul><li>Tolongberikanbaranginikepada Ali.
 71. 71. (bukan : Tolongberikanbaranginike Ali.)</li></li></ul><li>3. Katasendinama “ dari” :<br />Menunjukkantempatatauarah.<br />- Contoh : Orangtuaitumerantaudari Kedah hinggake Johor.<br />Menunjukkanwaktuataumasa.<br /><ul><li>Contoh : Kerajaanituterkenalsejakdarikurun ke-18.</li></li></ul><li>4. Katasendinama “ daripada “ :<br />Menyatakanpuncabagimanusia, haiwan, benda, danunsurmujarad.<br /><ul><li>Contohnya : Daripadasiapakahgerangansuratini?</li></ul>Menyatakanmaksudsumberatauasalkejadiansesuatubenda.<br /><ul><li>Contohnya : Ukiranitudiperbuatdaripadalogam.</li></ul>Menunjukkkanperbezaanatauperbandingan<br />- Contohnya : Edisikeduabukuitulebihlengkapdaripadaedisipertama.<br />
 72. 72. 5. Katasendinama “ kepada “ :<br />Menyatakansasaran yang merujukmanusia, haiwandanunsurmujarad.<br /><ul><li>Contohnya : Ali mengirimsuratkepadaabang.</li></ul>Menyatakanpecahan.<br /><ul><li>Contohnya : Pesertabengkeldipecahkankepadaduakumpulan.</li></ul>Menyatakanperubahankeadaan.<br /><ul><li>Suhubadannyameningkatkepada 39`c.</li></li></ul><li>6. Katanamasendi “ pada “ :<br />Menunjukkanketeranganwaktuapabilamendahuluikatanama yang menyatakanwaktuataumasa.<br /><ul><li>Contohnya : Seminar itubermulapadahariini.</li></ul>Apabiladidahuluiperkataan “ada”, mestidiikutiolehkatanama yang merujukmanusiadanhaiwan. <br /><ul><li>Contohnya : Wang ituadapadaibu.</li></ul>Sebagaiperkataan yang terletakdihadapankatanama yang menunjukkantempatbagiperbuatansesuatukatakerja.<br /><ul><li>Contohnya : Tuliskannamapadakertasini.</li></li></ul><li>7. Katasendinama “untuk” dan “bagi” :<br />Menunjukkankegunaanuntuksesuatu.<br />- Contohnya : Keretaituuntuk/bagikegunaanpejabatsahaja.<br />Menyatakanmaksudbahagian yang ditentukanataudiperuntukkan.Dalampenggunaan yang demikian, untuktidakbolehditukargantidenganbagi.<br /><ul><li>Contohnya : Ayah membelikeretauntukibu.</li></li></ul><li>8. Katasendinama “demi” :<br />Bertugasmembawamaknatujuandandigunakandihadapankatanama.<br />- Contohnya : Rakyat Malaysia mestibersatupadudemikestabilannegara.<br />Digunakanjugasebagaiunsurpenegas.<br /><ul><li>Contohnya: DemiAllah, akutidakakanmengulangiperbuatanitu.</li></ul>Digunakandalamungkapanuntukmelahirkanmaknaurutansatu.<br /><ul><li>Contohnya : Bukuitudisusundiatasmejasatudemisatu.</li></li></ul><li>9. Katasendinama “tentang” :<br />Digunakansebagaiunsur yang membawamaksudrujukansesuatu yang tidaktentu.<br /><ul><li>Contohnya : Merekaberbincangtentangmasalahnegara.</li></li></ul><li>10. Katasendinama “seperti”, “bagai”, “umpama”, “ laksana” :<br />Mempunyaifungsi yang sama, iaitusebagaikatadihadapankatanama yang membawamaksudperbandingan.<br /><ul><li>Contohnya : Pemudaituberlagakseperti/bagai/umpama/laksana/orangkaya.</li></li></ul><li>11. Katasendinama “dengan” :<br />Membawamaksudbersama-samaataubeserta.<br /><ul><li>Contohnya : Ayah pergikepekandenganubi.</li></ul>Membawamaksudcarasesuatuitudilakukan.<br /><ul><li>Contohnya : Diamemulakansetiappekerjaandenganbacaandoa. </li></ul>Membawamaksudmemakaiataumenggunakan, iaitusebagaialat.<br /><ul><li>Contohnya : Animelukispotretitudengancat air.</li></ul>Menyatakankeadaanperbandingan yang serupaatausama.<br />- Contohnya : Warnabajunyasamabirudenganwarnabajuku.<br />
 73. 73. 12. Katasendinama “sejak”, “semenjak” :<br />Bertugasmembawamaksudpenandawaktuataumasadandigunakandihadapankatanama.<br /><ul><li>Contohnya : Hasnahsentiasasugulsejak/semenjakkematiansuaminya.</li></li></ul><li>13. Katasendinama “terhadap” :<br />Digunakansebagaiunsur yang membawamaksudrujukan yang melibatkanmanusiaatauhaiwan.<br />- Contohnya : Janganbersikapbiadapterhadaporangtua. <br />
 74. 74. 14. Katasendinama “akan” :<br />Digunakandihadapankatanama yang merujukmanusia, danpengunaannyamestididahuluiolehkataadjektif yang bersifatemotif.<br />- Contohnya : Wanitaituamatrinduakananaknya.<br />
 75. 75. 15. Katasendinama “oleh” :<br />Menunjukkanhubunganpembuatdalamayatpasif.<br /><ul><li>Contohnya : BukuPelitaBahasaMelayuterkarangolehZa’ba.</li></ul>Menunjukkanhubungan yang membawamaksudsebab.<br /><ul><li>Contohnya : Pemain badminton itukalaholeh (sebab) kekuranganlatihan.</li></li></ul><li>16. Katasendinama “hingga” dan “sampai” :<br />Untukmembawamaksudperihalperingkatdan had masa, waktuatautempat. <br /><ul><li>Contohnya : Pegawaiituberjagahingga/sampaipagi. </li></li></ul><li>17. Katasendinama “dalam” dan “antara” : <br />Berfungsisebagaikatasendinama yang membawapengertianlingkungan yang tidakmempunyairuangataujarak<br /><ul><li>Contohnya : Kita harusfasihbertuturdalambahasakebangsaankita.</li></ul>- Contohnya : Antarailmuperubatandenganilmubiologiadapersamaannya.<br />

×