913 Sukatan Pelajaran Bahasa Arab STPM (Baharu)

6,730 views
6,385 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,730
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
132
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

913 Sukatan Pelajaran Bahasa Arab STPM (Baharu)

 1. 1. STPM/S913 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) BAHASA ARAB Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan ContohSukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu. 1
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusanke arah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat, dan negara.” 2
 3. 3. PRAKATASukatan Pelajaran Bahasa Arab yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan PelajaranBahasa Arab sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi PersekolahanMalaysia pada tahun 2000. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012.Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaanpertama yang menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran BahasaArab ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysiaterhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistempeperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dancalon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis PeperiksaanMalaysia memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasipengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasipengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti.Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Bahasa Arab ini merupakan proses pengemaskinian tajuk,kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran ini akanmemberikan pendedahan kepada calon di peringkat prauniversiti tentang system bunyi dan tulisanArab, tatabahasa dan morfologi, kebolehan berbahasa (lisan, penulisan, kefahaman, dan rumusan),penghayatan kesusasteraan Arab (puisi dan prosa) dan, balahgah/prama sastera (ilmu ma’ani, ilmubayan, dan ilmu badi’). Di samping itu, teks kajian telah dipilih dengan teliti sepaya mewakili genredan zaman yang berlainan serta mengandungi nilai-nilai murni dan estetika. Selain itu, sukatanpelajaran ini juga memberi penekanan dalam aspek meningkatkan kemahiran menulis, mencari danmenganalisis maklumat, menyelesaikan masalah, dan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangancalon. Sehubungan dengan itu, adalah diharapkan agar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calonprauniversiti yang berfikiran matang, berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan ideasecara berkesan dengan menggunakan pelbagai bentuk komunikasi. Selain itu, sukatan pelajaran inijuga mewajibkan calon menjalankan kerja kursus. Aspek ini difikirkan penting kerana melalui kerjakursus, calon bukan sahaja belajar menguasai ilmu tertentu tetapi juga dapat menerapkan kemahiraninsaniah ke dalam diri mereka melalui pengalaman yang ditempuhi semasa menyiapkan tugasantersebut. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakan kerja kursus di peringkat yanglebih tinggi pada masa hadapan.Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikutpenggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh.Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikanoleh Y. Bhg. Profesor Madya Dr. Abdul Rahman bin Chik dari Universiti Islam AntarabangsaMalaysia. Anggota jawatankuasa yang lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah universiti danmaktab perguruan, wakil dari Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia, dan guru-guru yang berpengalaman dalam pengajaran bahasa Arab di tingkatan enam. Bagi pihak MajlisPeperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepadajawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, Majlis PeperiksaanMalaysia berharap agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam prosespengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapaimatlamatnya.OMAR BIN ABU BAKARKetua EksekutifMajlis Peperiksaan Malaysia 3
 4. 4. KANDUNGAN Sukatan Pelajaran 913 Bahasa Arab HalamanMatlamat 1Objektif 1Kandungan Penggal Pertama 1 5 Penggal Kedua 6 9 Penggal Ketiga 10 20Kerja Kursus Esei 21Skim Pentaksiran 22 23Pemerihalan Prestasi 24Senarai Rujukan 25Kertas Soalan Contoh Kertas 1 26 30 Kertas 2 31 35 Kertas 3 36 39 Kertas 4 40 43 Kertas 5 44 45 4
 5. 5. SUKATAN PELAJARAN BAHASA ARABMatlamatSukatan pelajaran ini bertujuan meningkat dan memperkukuhkan pengetahuan dan kecekapan pelajardalam bahasa Arab dan pelbagai laras bahasa serta kesediaan pelajar dalam menyelesaikanpermasalahan yang berkaitan dengan bahasa Arab secara ilmiah. Di samping itu, sukatan ini dapatmemupuk minat pelajar yang berterusan dalam mempelajari bahasa Arab bagi membolehkan merekameneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi serta memenuhi keperluan pasaran pekerjaan.ObjektifObjektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan pelajar(a) menguasai tatabahasa dan laras bahasa serta mengaplikasikannya dalam pertuturan, pembacaan, dan penulisan;(b) memahami teks Arab yang didengar dan dibaca dengan baik serta merumus isi-isi penting;(c) menulis dan mengolah idea dalam bahasa Arab dengan menggunakan gaya bahasa yang betul;(d) berkomunikasi secara berkesan dengan menggunakan bahasa Arab standard; dan(e) melengkapkan diri dengan kemahiran yang diperlukan dalam proses pembelajaran sepanjang hayat.KandunganKandungan sukatan pelajaran Bahasa Arab ini terbahagi kepada tiga modul seperti berikut: (i) Penggal Pertama (a) Kemahiran Bahasa (Pemahaman, Penulisan, dan Pertuturan) (b) Tatabahasa Fungsian (Saraf dan Nahu) (ii) Penggal Kedua (a) Kemahiran Bahasa (Pemahaman, Penulisan, dan Pertuturan) (b) Tatabahasa Fungsian (Saraf dan Nahu) (c) Balaghah (iii) Penggal Ketiga (a) Kemahiran Bahasa (Pemahaman dan Pertuturan) (b) Tatabahasa Fungsian (Saraf dan Nahu) (c) Teks Sastera (d) Kerja Kursus/Penulisan Esei 1
 6. 6. 2
 7. 7. 3
 8. 8. 4
 9. 9. 5
 10. 10. 6
 11. 11. 7
 12. 12. 8
 13. 13. 9
 14. 14. 10
 15. 15. 11
 16. 16. 12
 17. 17. 13
 18. 18. 14
 19. 19. 15
 20. 20. 16
 21. 21. 17
 22. 22. 18
 23. 23. 19
 24. 24. 20
 25. 25. Kerja Kursus (Esei)1.0 Pengenalan Setiap calon STPM sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta, dan calon persendirian individu yang mengambil mata pelajaran Bahasa Arab wajib melaksanakan kerja kursus Bahasa Arab sebagai satu daripada komponen pentaksiran untuk penggal ketiga. Wajaran markah bagi komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 12%. Markah pentaksiran kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan bagi tujuan penentuan markah keseluruhan dan penggredan. Pentaksiran pencapaian calon dalam kerja kursus ini berdasarkan kepada aspek yang telah ditetapkan dalam sukatan pelajaran Bahasa Arab. Panduan dan arahan tugasan kerja kursus akan diberikan melalui portal MPM http://www.mpm.edu.my.2.0 Objektif Kerja kursus ini disediakan untuk menilai keupayaan calon dalam (a) Kemahiran kognitif: menguasai tatabahasa dan laras bahasa serta mengaplikasikannya dalam pertuturan, pembacaan, dan penulisan; memahami teks Arab yang didengar dan dibaca dengan baik serta merumus isi-isi penting; menulis dan mengolah idea dalam bahasa Arab dengan menggunakan gaya bahasa yang betul; berkomunikasi secara berkesan dengan menggunakan bahasa Arab standard; dan melengkapkan diri dengan kemahiran yang diperlukan dalam proses pembelajaran sepanjang hayat. (b) Kemahiran manipulatif: mencari dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada pelbagai sumber; memperoleh sumber melalui aktiviti memerhati, merekod, menemubual, dan mengkaji selidik; memperoleh sumber melalui kajian perpustakaan, penulisan agensi kerajaan, dan swasta serta daripada sumber internet; dan mempersembahkan data serta maklumat yang diperolehi dalam bentuk grafik, jadual, rajah, carta, dan tulisan. (c) Kemahiran insaniah (soft skills), iaitu: berkebolehan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan; berkebolehan untuk bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagai satu pasukan; berupaya mengawal aktiviti kerja kursus yang disediakan secara berkesan; berupaya mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan; berupaya menyelesaikan masalah; berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif; mampu menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara saintifik; berkebolehan untuk menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika; dan berupaya meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi. 21
 26. 26. Skim Pentaksiran Penggal Kod dan Markah Jenis Ujian Masa Pentadbiran Pengajian Nama Kertas (Wajaran) Penggal 913/1 Ujian Bertulis 70 2 jam Pentaksiran Pertama Bahasa Arab 1 (28%) berpusat Bahagian A: Kemahiran bahasa Pemahaman 20 Soalan esei Jawab 1 soalan yang diberikan Penulisan 10 Soalan esei 4 soalan diberikan Jawab 1 soalan daripada 4 soalan (100 perkataan) Bahagian B: Tatabahasa fungsian Saraf 20 Soalan esei Jawab kedua-dua soalan yang diberikan Nahu 20 Soalan esei Jawab kedua-dua soalan yang diberikan Penggal 913/2 Ujian Bertulis 70 2 jam Pentaksiran Kedua Bahasa Arab 2 (28%) berpusat Bahagian A: Kemahiran bahasa Pemahaman 10 Soalan esei Jawab 1 soalan yang diberikan Penulisan 10 Soalan esei 4 soalan diberikan Jawab 1 daripada 4 soalan yang diberikan (120 perkataan) Bahagian B: Tatabahasa fungsian Saraf 10 Soalan esei Jawab 1 soalan yang diberikan Nahu 20 Soalan esei Jawab kedua-dua soalan yang diberikan Bahagian C: Balaghah Soalan esei 20 Jawab 1 soalan yang diberikan 22
 27. 27. Penggal Kod dan Markah Jenis Ujian Masa PentadbiranPengajian Nama Kertas (Wajaran)Penggal 913/3 Ujian Bertulis 50 1½ jam PentaksiranKetiga Bahasa Arab 3 (20%) berpusat Bahagian A: Kemahiran bahasa Pemahaman Merumuskan teks 10 pendek Soalan esei Jawab 1 soalan yang diberikan Bahagian B: Tatabahasa fungsian Saraf 10 Soalan esei Jawab 1 soalan yang diberikan Nahu 10 Soalan esei Jawab 1 soalan yang diberikan Bahagian C: Teks sastera Soalan esei 20 Jawab kedua-dua soalan yang diberikan 913/4 Ujian Lisan Bahasa Arab 30 15 minit Pentaksiran Bahasa Arab 4 Bacaan, Tatabahasa, dan Perbualan (12%) berpusat 913/5 Kerja Kursus: Esei 30 Sepanjang Pentaksiran Bahasa Arab 5 Tugasan adalah berdasarkan tajuk (12%) penggal berasaskan daripada penggal pertama atau ketiga sekolah bagi penggal kedua. calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan Pentaksiran oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM bagi calon sekolah swasta dan persendirian individu 23
 28. 28. Pemerihalan PrestasiGred A Calon berupaya menjawab soalan dengan tepat dan huraian yang jelas serta mencukupi. Calon berupaya menggunakan perkataan, ejaan, dan tanda baca dengan jelas dan tepat. Calon berupaya menggunakan struktur ayat yang betul dan gaya bahasa yang menarik. Calon berupaya mengemukakan fakta yang tepat dengan sokongan hujah yang kukuh. Calon berupaya mengolah isi kandungan dan merumus dengan cara yang sistematik. Calon berupaya menyebut perkataan dengan fasih berserta ton dan intonasi yang sesuai. Calon berupaya mempraktikkan kemahiran kognitif, afektif, dan insaniah di tahap tinggi.Gred C Calon menjawab soalan dengan tepat tanpa huraian. Calon menggunakan perkataan, ejaan, dan tanda baca dengan kurang jelas. Calon menggunakan struktur ayat yang betul dan gaya bahasa yang tidak menarik. Calon mengemukakan fakta dengan sokongan hujah yang tidak kukuh. Calon mengolah isi kandungan dan merumus dengan cara yang tidak sistematik. Calon menyebut perkataan dengan kurang fasih berserta ton dan intonasi yang tidak sesuai. Calon mempraktikkan kemahiran kognitif, afektif, dan insaniah di tahap rendah. 24
 29. 29. Senarai RujukanBahagian bahasa1. Al-Jarim, Ali dan Amin, Mustafa, t. th. al-Nahw al-Wadih. Kaherah: Dar al-Ma‟arif.2. Al-Jarim, Ali dan Amin, Mustafa, t. th. Mulakhkhas al-Nahw al-Wadih. Lubnan: Dar al-Ma‟arif.3. Al-Rajihi, Abduh, 1974. Tatbiq al-Sarfi. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.4. Mukarram, Abd al-„Al Salim, 1975. Tatbiqat Nahwiyyah wa Balaghiyyah. Kuwait: Dar al- Buhuth al-Alamiyyah.5. Ni‟mah, Fuad, t. th. Mulakhkhas Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah.6. Sulaiman, Abd al-Jawwad, t. th. al-Rafiq fi al-Lughah al-Arabiyyah. Kaherah: Kosta Thomas.Bahagian kesusasteraan7. Al-Fakhuri, Hana, 1987. Tarikh al-Adab al-Arabi. Beirut: al-Matba‟ah al-Bulisiyyah.8. Shams al-Din, Ibrahim, 2003. Marja’ al-Tullab fi Taysir al-Insha’. Casablanca: Maktabah al-Salam al-Jadidah.9. Yusuf Husni „Abd al-Jalil, 2001. Fi al-Nas al-Abbasi wa al-Andalusi Dirasah wa Tahlil. Kaherah: Muassan al-Mukhtar.10. Zainal Abidin Ají Abdul Kadir, 1987. Mudhakirah fi Tarikh al-Adab al-‘Arabi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 25
 30. 30. 26
 31. 31. 913/127
 32. 32. 913/128
 33. 33. 913/129
 34. 34. 913/130
 35. 35. 31
 36. 36. 913/232
 37. 37. 913/233
 38. 38. 913/234
 39. 39. 913/235
 40. 40. 36
 41. 41. 913/337
 42. 42. 913/338
 43. 43. 913/339
 44. 44. 40
 45. 45. 913/441
 46. 46. 42
 47. 47. 913/443
 48. 48. 44
 49. 49. 913/545

×