Sukatan Pelajaran BM T6

1,238 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • Jazakallah... terima kasih banyak atas usaha cikgu, semoga diberkati dan dilimpahkan rezeki. Amin.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
145
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sukatan Pelajaran BM T6

 1. 1. STPM/S910 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) BAHASA MELAYU Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan ContohSukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu. 1
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusanke arah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.” 2
 3. 3. PRAKATASukatan Pelajaran Bahasa Melayu yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan PelajaranBahasa Melayu sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi PersekolahanMalaysia pada tahun 2000. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012.Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaanpertama yang menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran BahasaMelayu ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysiaterhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistempeperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dancalon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis PeperiksaanMalaysia memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasipengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasipengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti.Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu ini merupakan proses pengemaskinian tajuk,kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran ini akanmemberikan pendedahan kepada calon di peringkat prauniversiti tentang hal ehwal Bahasa Melayuyang meliputi tajuk-tajuk seperti Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu, Fonologi, Morfologi,Sintaksis, Wacana, Retorik, dan Semantik. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga memberi penekanandalam aspek meningkatkan kemahiran menulis, mencari dan menganalisis maklumat, berfikir secarakritis dan kreatif, serta berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan calon. Sehubungan dengan itu,adalah diharapkan agar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calon prauniversiti yang berfikiranmatang, berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan idea secara berkesan denganmenggunakan pelbagai bentuk komunikasi. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga mewajibkan calonmenjalankan kerja kursus. Aspek ini difikirkan penting kerana melalui kerja kursus, calon bukansahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniahke dalam diri mereka melalui pengalaman yang ditempuhi semasa menyiapkan kerja kursus tersebut.Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakan kerja kursus pada peringkat yang lebihtinggi pada masa hadapan.Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikutpenggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh.Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikanoleh Y. Bhg. Profesor Dr. Zaharani bin Ahmad dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Anggotajawatankuasa yang lain terdiri daripada pensyarah universiti tempatan dan guru-guru yangberpengalaman luas dalam pengajaran bahasa Melayu di tingkatan enam. Bagi pihak MajlisPeperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepadajawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapanMajlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calondalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran iniberjaya mencapai matlamatnya.Ketua EksekutifMajlis Peperiksaan Malaysia 1
 4. 4. KANDUNGAN Sukatan Pelajaran 910 Bahasa Melayu HalamanMatlamat 1Objektif 1Kandungan Penggal 1 2 10 Penggal 2 11 17 Penggal 3 18 24Kerja Kursus 25Skim Pentaksiran 26 27Senarai Rujukan 28Kertas Soalan Contoh Kertas 1 29 38 Kertas 2 39 52 Kertas 3 53 66 Kertas 4 67 68 Kertas 5 69 70 2
 5. 5. SUKATAN PELAJARAN 910 BAHASA MELAYUMatlamatMatlamat sukatan pelajaran ini adalah untuk(a) melahirkan pelajar yang dapat berbahasa Melayu dengan cekap dan berupaya untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi;(b) menghasilkan lulusan bahasa Melayu yang berdaya saing dan dapat memenuhi keperluan pasaran kerja;(c) mengukuhkan rasa sayang akan bahasa Melayu dan berbangga menggunakannya.ObjektifObjektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan pelajar(a) memahami sejarah, kekeluargaan, dan perkembangan bahasa Melayu;(b) menguasai dan menggunakan sistem bahasa Melayu dengan betul;(c) memahami, menginterpretasi, dan mengulas kandungan bahan bacaan tentang pelbagai bidang;(d) memahami wacana, retorik, variasi, dan laras bahasa dengan betul, dan dapat menggunakannya dengan berkesan;(e) memahami, memilih, dan menggunakan kosa kata mengikut konteks, dan dengan gaya yang sesuai;(f) mengungkapkan fikiran dengan menggunakan bahasa yang betul, baik, dan berkesan, sama ada secara lisan atau tulisan;(g) mengembangkan sesuatu idea secara tersusun, padat, dan meyakinkan, sama ada secara lisan atau tulisan;(h) mengenal pasti kesalahan bahasa, menjelaskan sebab kesalahan, dan membetulkannya;(i) menguasai kemahiran insaniah (seperti kerja secara berkumpulan, kepemimpinan, keupayaan menyelesaikan masalah, keterampilan berkomunikasi, dan lain-lain) dalam konteks penggunaan bahasa. 1
 6. 6. Penggal 1 Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 1. Sejarah dan Perkembangan Bahasa 25 Melayu 1.1 Asal Usul Bahasa Melayu 5 Calon seharusnya dapat: 1.1.1 Konsep Melayu (a) menjelaskan asal usul bahasa Melayu; (a) Definisi awal istilah Melayu (b) menerangkan konsep Melayu; (b) Definisi dari segi etimologi (c) mengelompokkan bahasa mengikut (c) Definisi berdasarkan rumpun, keluarga, atau bangsa subkeluarga; 1.1.2 Salasilah bahasa Melayu (d) menjelaskan hipotesis Huraian salasilah tentang tempat asal bahasa Melayu 1.1.3 Hipotesis tentang tempat bahasa Melayu. dalam rumpun asal bahasa Melayu Austronesia (a) Kawasan Asia Tengah menggunakan (b) Kawasan Nusantara skema perkembangan bahasa Melayu daripada filum Austris kepada bahasa Melayu moden. 1.2 Bahasa Melayu Kuno 3 Calon seharusnya dapat: 1.2.1 Konsep bahasa Melayu (a) menjelaskan konsep kuno bahasa Melayu kuno; 1.2.2 Ciri bahasa Melayu kuno (b) mengenal pasti ciri dari aspek bahasa Melayu kuno; (a) sistem tulisan dan (c) menyatakan bahan bukti ejaan penggunaan bahasa Melayu kuno. (b) kosa kata 1.2.3 Bahan bukti: batu Batu bersurat di bersurat/prasasti Kedukan Bukit, Karang Brahi, Kota Kapur, Talang Tuwo, dan Gandasuli. 2
 7. 7. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran1.3 Bahasa Melayu Klasik 3 Calon seharusnya dapat: 1.3.1 Konsep bahasa Melayu (a) menjelaskan konsep klasik bahasa Melayu klasik; 1.3.2 Ciri bahasa Melayu klasik (b) mengenal pasti ciri dari aspek bahasa Melayu klasik; (a) sistem tulisan dan (c) memerihalkan ejaan perkembangan aksara Jawi; (b) kosa kata (d) menyatakan bahan bukti (c) tatabahasa tentang penggunaan 1.3.3 Perkembangan aksara Jawi bahasa Melayu klasik; 1.3.4 Bahan bukti (e) menjelaskan fungsi bahasa Melayu klasik. (a) Batu bersurat Batu bersurat di Pagar Ruyung, Minye Tujoh, dan Sungai Teresat, Kampung Buloh, Kuala Berang. (b) Batu nisan Batu nisan Malik al-Salleh (c) Hukum Kanun Hukum Kanun Melaka dan Hukum Kanun Pahang (d) Surat awal Surat Sultan Abu Hayat I dan II (Ternate) (e) Naskhah sastera Sejarah Melayu klasik Misa Melayu Hikayat Hang Tuah 1.3.5 Fungsi bahasa Melayu klasik sebagai (a) lingua Franca (b) bahasa pentadbiran (c) bahasa ilmu (agama) (d) bahasa undang- undang (e) bahasa persuratan 3
 8. 8. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran1.4 Bahasa Melayu Moden 11 Calon seharusnya dapat: 1.4.1 Konsep bahasa Melayu (a) menjelaskan konsep moden bahasa Melayu moden; 1.4.2 Tahap perkembangan (b) mengenal pasti ciri bahasa Melayu moden bahasa Melayu moden; (a) Bahasa (c) menjelaskan Melayu moden perancangan taraf dan pramerdeka fungsi bahasa Melayu; (i) Sumbangan (d) menjelaskan Tokoh asing: tokoh asing perancangan korpus R. O. Winstedt bahasa Melayu; R. J. Wilkinson (e) menyatakan peranan O.T. Dussek institusi dan sumbangan W. Marsden tokoh dalam pembinaan (ii) Sumbangan Tokoh tempatan: dan pengembangan tokoh tempatan Raja Ali Haji bahasa Melayu; Abdullah Munsyi (f) menjelaskan fungsi Mejar Mohd Said bahasa Melayu Sulaiman berdasarkan Za’ba perlembagaan dan akta; Asmah Haji (g) menjelaskan Omar perkembangan sistem Nik Safiah Karim ejaan Rumi; Hasan Ahmad (iii) Sumbangan (h) membandingkan ciri Contoh pertubuhan pertubuhan bahasa Melayu kuno dan institusi: dan institusi dengan bahasa Melayu Pejabat Karang klasik, bahasa Melayu Mengarang kuno dengan bahasa Sultan Idris Melayu moden, dan Training College bahasa Melayu klasik (SITC) dengan bahasa Melayu Kongres Bahasa moden. dan Persuratan Melayu ASAS 50 Pakatan Belajar Mengajar Bahasa Melayu Jawi Peranakan (b) Bahasa Melayu moden pascamerdeka (i) Akta-akta yang (i) Perkara 152 berkaitan dengan Perlembagaan pelaksanaan Persekutuan bahasa Melayu (ii) Akta DBP 1959 (Pindaan 1995) 4
 9. 9. WaktuTajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (iii) Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (iv) Akta Hasutan 1970 (v) Akta Pendidikan 1996 (ii) Penubuhan dan Penekanan kepada peranan Dewan peranan DBP Bahasa dan sebagai badan Pustaka (DBP) perancangan bahasa(iii) Perancangan bahasa Melayu Perancangan taraf bahasa kebangsaan bahasa rasmi bahasa pengantar Perancangan korpus sejarah Sistem Ejaan perkembangan Wilkinson sistem ejaan Ejaan Fajar Asia Rumi Ejaan Za’ba penggubalan Ejaan Malindo dan Sistem Ejaan penyelarasan Rumi Bahasa istilah Melayu Baharu pembakuan sebutan penyusunan kamus pembakuan tatabahasa 5
 10. 10. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran Fungsi bahasa Melayu moden bahasa ilmu bahasa komunikasi bahasa perpaduan Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia Sumbangan SITC institusi lain Universiti Malaya PENA Institut Bahasa Persekutuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBMUM) Persatuan Pelajar- pelajar Maktab Perguruan Bahasa (PPMPB) Badan Bertindak Bahasa Kebangsaan (BBBK)1.5 Unsur Asing dalam Bahasa 3 Calon seharusnya dapat: Melayu 1.5.1 Latar belakang peminjaman (a) mengenal pasti unsur unsur bahasa asing asing/pinjaman dan bahasa sumbernya; 1.5.2 Bahasa sumber (b) mengkategorikan kosa (a) bahasa Sanskrit kata asing mengikut (b) bahasa Arab bidang; (c) bahasa Parsi (c) menyenaraikan unsur (d) bahasa-bahasa daerah pinjaman, iaitu Contoh bahasa Indonesia konsonan, imbuhan, daerah Indonesia: dan kosa kata; (e) bahasa Cina bahasa Jawa (d) menjelaskan sebab bahasa Sunda (f) bahasa Tamil peminjaman unsur bahasa Banjar (g) bahasa Portugis bahasa asing. bahasa (h) bahasa Belanda Minangkabau (i) bahasa Inggeris 6
 11. 11. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran2 Bidang Fonologi 35 2.1 Definisi Fonetik dan Fonemik 7 Calon seharusnya dapat: 2.1.1 Konsep bunyi (a) menyatakan definisi bidang fonetik dan 2.1.2 Konsep fonem fonemik; 2.1.3 Konsep alofon (b) menjelaskan dan 2.1.4 Konsep huruf membezakan konsep 2.1.5 Konsep suku kata bunyi, fonem, huruf, dan suku kata; (c) menentukan fonem dan alofon. 2.2 Penggolongan dan penghasilan 16 Calon seharusnya dapat: bunyi bahasa 2.2.1 Vokal (a) menyatakan definisi 2.2.2 Konsonan asli dan vokal, konsonan, dan konsonan pinjaman diftong; 2.2.3 Diftong (b) mengkategorikan bunyi bahasa mengikut cara penghasilan dan daerah artikulasi; (c) menghuraikan cara bunyi bahasa dihasilkan; (d) membezakan bunyi konsonan asli dengan konsonan pinjaman; (e) mengenal pasti jenis- jenis diftong, cara penghasilannya, dan perbezaannya dengan vokal rangkap artikulasi sertaan; (f) melukis dan melabelkan rajah alat pertuturan; (g) mengenal pasti lambang fonetik dan mentranskripsikan perkataan dengan menggunakan lambang fonetik; 7
 12. 12. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (h) melukis rajah alat pertuturan mengikut cara pengeluaran bunyi-bunyi bahasa; (i) menilai ketepatan penggunaan lambang fonetik dalam mentranskripsikan bunyi bahasa.2.3 Struktur suku kata bahasa Calon seharusnya dapat: Melayu 2.3.1 Struktur suku kata asli (a) mengenal pasti struktur suku kata 2.3.2 Struktur suku kata bahasa Melayu; pinjaman (b) membezakan struktur suku kata asli dan suku kata pinjaman dalam bahasa Melayu.2.4 Sistem ejaan bahasa Melayu 9 Calon seharusnya dapat: 2.4.1 Pola keselarasan vokal (a) menjelaskan konsep keselarasan vokal; 2.4.2 Pengejaan (b) mengenal pasti pola (a) kata pinjaman keselarasan vokal dan (b) kata berimbuhan kekecualiannya; (c) kata majmuk (c) mengeja perkataan yang pelbagai bentuk (d) kata ganda dengan betul; (e) klitik Klitik: ku mu kau nya (f) frasa sendi nama (d) membezakan Contoh: dengan kata sendi pengejaan “di” dan di sana “di” dan “ke” “ke” sama ada sebagai di samping imbuhan atau sebagai ke rumah kata sendi nama. ke atas diambil dimakan ketua keluar 8
 13. 13. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 2.5 Tanda baca 3 Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti jenis- jenis tanda baca; (b) menggunakan tanda baca dengan betul.3 Pembacaan Kritis dan Analitis 24 Calon seharusnya dapat: Teks prosa: 300 350 patah (a) menerangkan maksud perkataan perkataan, frasa, ayat, atau perenggan yang terdapat dalam teks; (b) mengenal pasti idea dan mesej penulis; (c) membezakan fakta dengan pendapat penulis; (d) menyusun dan mengolah idea atau fakta dengan lancar dan berkesan; (e) membuat inferens, ramalan, parafrasa, dan kesimpulan; (f) memberikan pandangan, ulasan, atau kritikan terhadap kandungan teks; (g) menggunakan bahasa yang baik dan berkesan. 9
 14. 14. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran4 Penulisan Esei Tidak Berformat 36 Calon seharusnya dapat: Bentuk tugasan soalan esei Bidang tajuk esei (a) mengembangkan isi bincangkan ekonomi secara tersusun, padat, huraikan dan meyakinkan jelaskan pendidikan supaya terhasil sebuah berikan ulasan/ sukan dan rekreasi wacana yang utuh; pandangan/ bahasa/seni/budaya/sastera (b) menyusun dan pendapat mengolah idea atau berikan cadangan sains dan teknologi fakta dengan lancar berikan penilaian kemanusiaan dan kemasyarakatan dan berkesan; bahaskan sejauh manakah (c) memberikan pandangan, ulasan, Esei individu: atau kritikan tentang 600-650 patah sesuatu tajuk; perkataan (d) menghasilkan esei yang isinya menepati tajuk dengan menggunakan bahasa yang baik dan berkesan. 10
 15. 15. Penggal 2 Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 1 Morfologi 24 1.1 Definisi Bidang Morfologi 2 Calon seharusnya dapat: 1.1.1 Konsep morfem (a) menyatakan definisi 1.1.2 Jenis morfem bidang morfologi; (a) morfem bebas (b) menjelaskan konsep morfem, alomorf, (b) morfem terikat morfofonem, dan Contoh morfem kata. terikat: 1.1.3 Konsep alomorf Kata akar 1.1.4 Konsep morfofonem Imbuhan 1.1.5 Konsep kata 1.2 Bentuk kata 2 Calon seharusnya dapat: 1.2.1 Kata tunggal (a) mengenal pasti dan Contoh: mengkategorikan kata Kata nama tunggal 1.2.2 Kata terbitan mengikut bentuknya; Kata kerja tunggal 1.2.3 Kata majmuk (b) menganalisis bentuk Kata adjektif 1.2.4 Kata ganda kata; tunggal (c) membezakan jenis kata terbitan, kata ganda, dan kata majmuk. 1.3 Golongan kata 8 Calon seharusnya dapat: 1.3.1 Kata nama (a) mengenal pasti golongan kata; (a) am (b) mengkategorikan kata (b) khas mengikut golongan (c) ganti nama dan jenisnya; 1.3.2 Kata kerja (c) menggunakan kata daripada pelbagai (a) transitif golongan dengan (b) tak transitif betul mengikut konteks. 11
 16. 16. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 1.3.3 Kata adjektif (a) sifatan atau keadaan (b) warna (c) ukuran (d) bentuk (e) waktu (f) jarak (g) cara (h) perasaan (i) pancaindera 1.3.4 Kata tugas (a) kata penyambung ayat (b) kata praklausa (c) kata prafrasa dan pascafrasa (d) kata pascakata1.4 Proses pembentukan kata 12 Calon seharusnya dapat: 1.4.1 Pengimbuhan (a) mengenal pasti jenis, fungsi, dan makna (a) jenis imbuhan imbuhan dan (i) imbuhan kata gandaan; nama (b) mengenal pasti jenis (ii) imbuhan kata kata majmuk; kerja (c) menganalisis binaan (iii) imbuhan kata kata; adjektif (d) membina perkataan (b) fungsi dan makna berdasarkan proses imbuhan morfologi yang betul; 1.4.2 Pemajmukan (e) mengenal pasti akronim dan jenisnya; (a) jenis kata majmuk (f) menggunakan unsur- (i) kata majmuk unsur morfologi yang terdiri dengan betul; daripada rangkai kata bebas (g) menilai ketepatan penggunaan sesuatu (ii) kata majmuk unsur morfologi. daripada istilah khusus dalam bidang ilmiah 12
 17. 17. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (iii) kata majmuk yang mendukung maksud kiasan, iaitu simpulan bahasa 1.4.3 Penggandaan (a) jenis penggandaan (i) penggandaan penuh (ii) penggandaan separa (iii) penggandaan berentak (b) Fungsi dan makna penggandaan 1.5.4 Pengakroniman (a) jenis akronim (i) cantuman huruf awal (ii) cantuman suku kata awal (iii) cantuman huruf dan suku kata (iv) cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya2 Sintaksis 38 2.1 Definisi bidang sintaksis 4 Calon seharusnya dapat: 2.1.1 Konsep ayat (a) menyatakan definisi bidang sintaksis; 2.1.2 Konsep klausa (b) menjelaskan konsep Frasa endosentrik dan 2.1.3 Konsep frasa ayat, klausa, dan frasa eksosentrik 2.1.4 Konsep subjek dan frasa; predikat (c) menjelaskan konsep subjek dan predikat. 13
 18. 18. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran2.2 Jenis dan binaan frasa 4 Calon seharusnya dapat: 2.2.1 Frasa nama (a) mengenal pasti jenis frasa; 2.2.2 Frasa kerja (b) mengenal pasti rumus 2.2.3 Frasa adjektif frasa dan unsur yang 2.2.4 Frasa sendi nama membina frasa; (c) membina frasa berdasarkan rumus dengan betul.2.3 Jenis dan binaan klausa 2 Calon seharusnya dapat: 2.3.1 Klausa bebas (a) mengenal pasti jenis klausa; 2.3.2 Klausa tak bebas (b) mengenal pasti unsur- unsur yang membina klausa; (c) membina klausa berdasarkan rumus yang betul.2.4 Pola ayat dasar 2 Calon seharusnya dapat: 2.4.1 FN + FN (a) mengenal pasti ciri- FN: Frasa nama ciri ayat dasar dan FK: Frasa kerja 2.4.2 FN + FK rumusnya; FA: Frasa adjektif 2.4.3 FN + FA FS: Frasa sendi nama (b) membezakan ayat 2.4.4 FN + FS dasar dengan ayat tunggal; (c) membina ayat dasar berdasarkan pola tertentu; (d) menganalisis binaan ayat dasar. 14
 19. 19. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran2.5 Susunan konstituen ayat 4 Calon seharusnya dapat: 2.5.1 Susunan biasa (a) mengenal pasti susunan konstituen 2.5.2 Susunan songsang ayat; (a) pendepanan seluruh (b) menukarkan ayat predikat susunan biasa kepada (b) pendepanan susunan songsang sebahagian atau sebaliknya; predikat (c) menganalisis binaan ayat.2.6 Ragam ayat 4 Calon seharusnya dapat: 2.6.1 Ayat aktif (a) mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif; (a) ayat aktif transitif (b) menukarkan ayat aktif (b) ayat aktif tak transitif kepada ayat pasif dan 2.6.2 Ayat pasif sebaliknya; (a) Jenis ayat pasif (c) membezakan jenis ayat aktif transitif (i) ayat pasif dengan ayat aktif tak dengan kata transitif; kerja berimbuhan (d) mengkategorikan jenis pasif ayat aktif tak transitif; (ii) ayat pasif (e) membezakan jenis dengan kata dan binaan ayat pasif; ganti nama (f) membina ayat aktif diri orang dan pasif dengan pertama dan betul. orang kedua (iii) ayat pasif dengan perkataan “kena”2.7 Jenis ayat 4 Calon seharusnya dapat: Penjenisan ayat ini berdasarkan intonasi dan tujuan. 2.7.1 Ayat penyata (a) mengenal pasti dan membezakan ayat 2.7.2 Ayat tanya mengikut jenis; 2.7.3 Ayat perintah (b) membina pelbagai 2.7.4 Ayat seruan jenis ayat dengan betul. 15
 20. 20. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran2.8 Bentuk ayat 8 Calon seharusnya dapat: 2.8.1 Ayat tunggal (a) mengenal pasti dan membezakan bentuk 2.8.2 Ayat majmuk ayat; (a) ayat majmuk (b) menganalisis bentuk gabungan dan binaan ayat; (b) ayat majmuk (c) mengenal pasti pancangan pelbagai bentuk ayat (i) ayat pancangan majmuk; relatif (d) membina pelbagai (ii) ayat pancangan bentuk ayat dengan komplemen betul. (iii) ayat pancangan keterangan (c) ayat majmuk campuran2.9 Proses penerbitan ayat 6 Calon seharusnya dapat: 2.9.1 Konsep ayat terbitan (a) menjelaskan konsep ayat terbitan; 2.9.2 Proses penerbitan ayat (b) mengenal pasti proses (a) pengguguran penerbitan ayat; (b) penyusunan semula (c) menganalisis ayat (c) peluasan terbitan; (d) menganalisis dan membina ayat berdasarkan rajah pohon; (e) membina ayat terbitan mengikut proses yang betul. 16
 21. 21. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran3 Analisis Kesalahan Bahasa 18 Calon seharusnya dapat: Kesalahan bahasa meliputi: (a) mengenal pasti kesalahan bahasa; Ejaan (b) menjelaskan sebab Tanda baca kesalahan bahasa; Diksi (c) membetulkan Morfologi kesalahan bahasa. Sintaksis Penanda wacana4 Penulisan Esei Berformat 40 Calon seharusnya dapat: Dinilai dalam Penilaian Berasaskan Bentuk format: (a) menulis esei mengikut Sekolah bentuk format yang Laporan dikehendaki; Esei individu Syarahan/Ceramah/Teks (b) mengembangkan isi ucapan Panjang esei secara tersusun, padat, berformat: Memorandum dan meyakinkan 600 hingga 650 patah supaya terhasil sebuah perkataan Minit mesyuarat wacana yang utuh; Kertas cadangan (c) menghasilkan esei Panjang surat kiriman yang isinya menepati rasmi: tidak kurang Surat kiriman rasmi daripada 250 patah tajuk dengan menggunakan bahasa perkataan yang lancar dan berkesan. Markah: 25 Wajaran: 8% 17
 22. 22. Penggal 3 Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 1 Wacana 12 1.1 Konsep wacana 1 Calon seharusnya dapat menjelaskan konsep wacana. 1.2 Ciri wacana 3 Calon seharusnya dapat: 1.2.1 Kohesi (a) menjelaskan ciri wacana; 1.2.2 Koheren (b) mengenal pasti kohesi dan koheren dalam teks; (c) menggunakan kohesi dan koheren dalam penulisan. 1.3 Jenis penanda wacana 8 Calon seharusnya dapat: 1.3.1 Penanda penghubung (a) mengkategorikan penanda wacana 1.3.2 Penanda rujukan mengikut jenis; 1.3.3 Penanda penggantian (b) menggunakan penanda 1.3.4 Penanda leksikal wacana dalam konteks yang betul; 1.3.5 Penanda elipsis/ pengguguran (c) menganalisis sesebuah wacana; (d) menghasilkan wacana yang utuh. 2 Retorik 12 2.1 Konsep retorik 1 Calon seharusnya dapat menjelaskan konsep retorik. 2.2 Jenis retorik dan cirinya 5 Calon seharusnya dapat: 2.2.1 Pemerian (a) mengenal pasti dan membezakan jenis 2.2.2 Pemujukan retorik dan ciri- 2.2.3 Penceritaan cirinya; (b) menghasilkan retorik mengikut jenisnya. 18
 23. 23. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 2.2.4 Pendedahan 2.2.5 Penghujahan 2.3 Teknik penyampaian idea 6 Calon seharusnya dapat: 2.3.1 Deduksi (a) mengesan teknik penyampaian idea 2.3.2 Induksi dalam teks; 2.3.3 Analogi (b) menyampaikan idea 2.3.4 Eklektik berdasarkan teknik yang sesuai.3 Variasi bahasa 16 3.1 Konsep variasi bahasa 1 Calon seharusnya dapat menjelaskan konsep variasi bahasa. 3.2 Jenis variasi bahasa dan cirinya 15 Calon seharusnya dapat: 3.2.1 Dialek (a) mengenal pasti dan Istilah yang berkaitan membezakan jenis yang perlu diajarkan: 3.2.2 Idiolek variasi bahasa dan Isoglos 3.2.3 Pijin cirinya; Diaglosia 3.2.4 Kreol (b) mengemukakan Subdialek contoh variasi bahasa Dwibahasa 3.2.5 Slanga yang betul. Multibahasa 3.2.6 Bahasa formal 3.2.7 Bahasa tak formal 3.2.8 Bahasa halus 3.2.9 Bahasa kasar 3.2.10 Bahasa istana/dalam 3.2.11 Bahasa basahan 3.2.12 Bahasa baku 3.2.13 Bahasa mesra 3.2.14 Bahasa pasar 19
 24. 24. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran4 Laras bahasa 8 4.1 Konsep laras bahasa 1 Calon seharusnya dapat menjelaskan konsep laras bahasa. 4.2 Jenis dan ciri laras 7 Calon seharusnya dapat: Tumpuan diberikan pada laras bahasa (a) menjelaskan ciri laras yang berikut: bahasa; Laras sains (b) mengenal pasti dan Laras ekonomi membezakan jenis Laras undang- laras bahasa dan undang cirinya berdasarkan Laras agama teks; Laras sukan (c) mengemukakan Laras sastera contoh laras yang Laras resipi betul; Laras iklan (d) merumuskan jenis (termasuk laras berdasarkan penggunaan cirinya; bahasa pada papan tanda) (e) menghasilkan pelbagai laras.5 Semantik 12 5.1 Konsep semantik 1 Calon seharusnya dapat menjelaskan konsep semantik. 5.2 Makna denotatif dan makna 1 Calon seharusnya dapat konotatif menjelaskan maksud dan memberikan contoh “makna denotatif” dan “makna konotatif”. 5.3 Konsep, perkataan, dan rujukan 1 Calon seharusnya dapat menjelaskan pengertian makna/konsep, perkataan, dan rujukan. 20
 25. 25. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran5.4 Perkaitan makna perkataan dari 7 Calon seharusnya dapat: segi leksikal (a) mengenal pasti dan (a) sinonim membezakan (b) antonim perkaitan makna perkataan dari segi (c) hiponim leksikal; (d) homonim (b) memberikan contoh (e) polisemi yang betul bagi kata Homonim meliputi yang mempunyai homograf dan (f) mironim pertalian leksikal; homofon. (c) membina ayat yang betul dengan menggunakan perkataan yang mempunyai pertalian leksikal; (d) merumuskan jenis- jenis perkaitan makna dari segi leksikal.5.5 Perubahan makna 2 Calon seharusnya dapat: 5.5.1 Peluasan makna (a) menjelaskan maksud Contoh: perubahan makna; Saudara (b) memberikan contoh Abang 5.5.2 Penyempitan makna perkataan yang Contoh: mengalami perubahan Madrasah makna. Pondok Khalwat Tuan Cik 21
 26. 26. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran6 Pragmatik 20 6.1 Konsep pragmatik 1 Calon seharusnya dapat menjelaskan konsep pragmatik. 6.2 Bahasa dalam konteks budaya 12 Calon seharusnya dapat: 6.2.1 Peribahasa (a) menjelaskan makna Peribahasa: peribahasa; Perumpamaan (b) mengenal pasti dan Pepatah/bidalan membezakan ragam Kiasan bahasa; Kata hikmat Simpulan bahasa (c) mengemukakan Perbilangan contoh peribahasa dan ragam bahasa yang betul; (d) menentukan atau memadankan sesuatu peribahasa dengan situasi yang sesuai; (e) menggunakan sesuatu peribahasa atau ragam bahasa dalam konteks yang sesuai. 6.2.2 Ragam bahasa Ragam bahasa: bahasa sindiran bahasa menggiat bahasa mengejek bahasa terbalik bahasa merajuk bahasa tempelak bahasa herdik bahasa besar/melampau bahasa kecil/merendah bahasa naik bahasa turun pertanyaan ingkar bahasa seruan atau keluhan bahasa berulang bahasa bertimbal bahasa bukan bahasa jenaka 22
 27. 27. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran6.3 Kesantunan berbahasa 7 Calon seharusnya dapat: 6.3.1 Konsep kesantunan (a) menjelaskan konsep berbahasa kesantunan berbahasa dan cirinya; 6.3.2 Ciri kesantunan berbahasa dalam (b) mengenal pasti dan konteks lisan dan membezakan bentuk tulisan sapaan dan gelaran mengikut konteks dan (a) Penggunaan ungkapan situasi; Penggunaan bahasa bertatasusila halus (c) mengemukakan Contoh: contoh dan Terima kasih menggunakan Sila masuk ungkapan Jemput duduk bertatasusila, kata (b) Penggunaan kata ganti nama diri, dan Jenis-jenis gelaran ganti nama diri kata sapaan dengan kekeluargaan mengikut betul; keturunan konteks dan anugerah situasi (d) merumuskan jenis- jenis ungkapan ikhtisas bertatasusila, kata (c) Penggunaan bentuk ganti nama diri, dan sapaan, gelaran, kata sapaan; dan rujukan kehormat mengikut situasi (e) bertutur dengan menggunakan intonasi (d) Penggunaan intonasi dan gaya (bahasa dan gaya (bahasa badan) yang sesuai. badan) yang sesuai 23
 28. 28. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran7 Penulisan Ilmiah 40 Calon seharusnya dapat: Dinilai dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah Esei berkumpulan Penulisan esei ilmiah (hasil (a) menulis esei ilmiah Panjang esei ilmiah: penyelidikan) mengikut format yang 2000-2500 patah betul; perkataan (b) mengembangkan isi secara tersusun, padat, Waktu pengajaran: 24 dan meyakinkan supaya terhasil sebuah Waktu wacana yang utuh; pembentangan: 16 (c) menghasilkan esei Markah: 50 yang isinya menepati tajuk dengan Wajaran: 17% menggunakan bahasa yang lancar dan berkesan; (d) membentangkan esei secara berkumpulan dengan menggunakan intonasi dan bahasa badan yang sesuai. 24
 29. 29. Kerja Kursus1 Pengenalan Dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Bahasa Melayu yang baharu, komponen pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) diterapkan kepada calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, dan calon persendirian individu. Melalui PBS, calon dikehendaki untuk menyediakan dua kerja kursus, iaitu kerja kursus pada penggal 2 dan kerja kursus pada penggal 3. Wajaran markah bagi komponen kerja kursus sepanjang pengajian tingkatan enam ialah 25%. Markah pentaksiran kerja kursus hendaklah dihantar kepada MPM untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan bagi tujuan penentuan markah keseluruhan dan penggredan. Pada penggal 2, calon dikehendaki mengarang esei berformat manakala pada penggal 3, calon dikehendaki menghasilkan penulisan ilmiah. Panduan dan arahan tugasan akan diberikan melalui portal MPM http://www.mpm.edu.my. Tugasan adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu.2 Objektif Tujuan kerja kursus ini diadakan adalah untuk menilai dan memperkukuh kebolehan dan keupayaan calon dalam (a) Kemahiran kognitif: memahami dan mengaplikasi pengetahuan dan sistem bahasa Melayu; mengaplikasi teori dan kaedah yang diajar dalam bilik darjah dengan tugasan yang diberikan; mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat berkaitan dengan isu yang dibentangkan. (b) Kemahiran manipulatif: mencari dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada pelbagai sumber; memperoleh sumber melalui aktiviti memerhati, merekod, menemu bual, dan mengkaji selidik; mempersembahkan data dan maklumat yang diperoleh dalam bentuk grafik, jadual, rajah, carta, dan tulisan; mengaplikasi pembelajaran dengan kaedah, teknik, dan strategi yang ilmiah, seperti dengan memperoleh ilmu melalui sumber kajian, pengumpulan maklumat daripada pelbagai sumber, dan menyampaikan dapatan dan maklumat dalam bentuk komunikasi yang teratur, jelas, dan sahih. (c) Kemahiran insaniah (soft skills): berkebolehan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan; berkebolehan untuk bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagai satu pasukan; berupaya mengawal aktiviti kerja kursus yang disediakan secara berkesan; berupaya mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan; berupaya menyelesaikan masalah; berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif; mampu menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara saintifik; berkebolehan untuk menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika; berupaya meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi. 25
 30. 30. Skim Pentaksiran Penggal Kod dan Markah Jenis Ujian Masa Pentadbiran Pengajian Nama Kertas (Wajaran) Penggal 1 910/1 Ujian Bertulis 100 2 jam Pentaksiran Bahasa (33%) berpusat Melayu 1 Bahagian A: 20 Soalan aneka pilihan 20 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 30 Soalan berstruktur Jawab semua soalan Bahagian C: 50 Soalan esei tidak berformat Jawab 1 soalan daripada 3 soalan Penggal 2 910/2 Ujian Bertulis 60 1½ jam Pentaksiran Bahasa (20%) berpusat Melayu 2 Bahagian A: 30 Soalan aneka pilihan 30 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 30 Soalan berstruktur Jawab semua soalan 910/4 Kerja Kursus 25 Sepanjang Pentaksiran Bahasa (8%) penggal 2 oleh guru Melayu sekolah Esei berformat 25 bagi calon sekolah kerajaan Calon dikehendaki dan calon menulis sekurang- sekolah bantuan kurangnya tujuh esei, kerajaan. iaitu satu esei bagi setiap format. Pentaksiran oleh pemeriksa yang dilantik bagi calon sekolah swasta dan calon persendirian individu. 26
 31. 31. Penggal Kod dan Markah Jenis Ujian Masa PentadbiranPengajian Nama Kertas (Wajaran)Penggal 3 910/3 Ujian Bertulis 65 1½ jam Pentaksiran Bahasa (22%) berpusat Melayu 3 Bahagian A: 20 Soalan aneka pilihan 20 soalan diberikan Jawab semua soalan Bahagian B: 45 Soalan berstruktur Jawab semua soalan 910/5 Kerja Kursus 50 Sepanjang Pentaksiran Bahasa (17%) penggal 3 oleh guru Melayu 5 sekolah bagi Kerja Projek − Penulisan 50 calon sekolah ilmiah kerajaan dan calon sekolah Pilih satu tema daripada bantuan dua tema yang diberikan kerajaan. dan hasilkan satu penulisan ilmiah Pentaksiran daripadanya oleh pemeriksa yang dilantik Tugasan sama ada bagi calon daripada tajuk dalam sekolah swasta penggal 1, penggal 2, dan calon atau penggal 3 persendirian individu. 27
 32. 32. Senarai Rujukan1. Abdul Razak Ab Karim, 2008. Kepelbagaian Laras Bahasa Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.2. Ahmad Khair Mohd Nor, 2008. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.3. Amat Johari Moin, 1996. Perancangan Bahasa: Aksara Jawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.4. Asmah Haji Omar, 2008. Nahu Kemas Kini. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.5. Asmah Hj Omar, 2007. Panduan Wacana Akademik: Teori dan Penerapan. Dewan Bahasa dan Pustaka.6. Nik Safiah Karim, 2008. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.7. Noriah Mohamed, 1999. Sejarah Sosiolinguistik Bahasa Melayu Lama. Penerbit USM, Pulau Pinang.8. Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia, 2012. Dinamika Bahasa Melayu. Kuala Lumpur.9. Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia, 2012. Tatabahasa Asas. Kuala Lumpur.10. Za’ba, 1965. Ilmu Mengarang Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 28
 33. 33. KERTAS SOALAN CONTOH Nombor kad pengenalan: ................................... Nombor pusat/angka giliran: ............................. 910/1 STPM BAHASA MELAYU KERTAS 1 (Dua jam)Sila koyakkan di sepanjang garis putus-putus ini. MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA Untuk kegunaan DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. pemeriksa Kertas ini mengandungi tiga bahagian, iaitu Bahagian A, Bahagian B Bahagian B, dan Bahagian C. Soalan 1 Calon dikehendaki menjawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B dan satu soalan dalam Bahagian C. Soalan 2 Ada dua puluh soalan dalam Bahagian A. Tiap-tiap soalan Soalan 3 diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang betul Bahagian C dan tandakan jawapan itu pada Borang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan. Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan Soalan 1 itu dengan teliti. Soalan 2 Calon dikehendaki menjawab soalan dalam Bahagian B dan Soalan 3 Bahagian C pada helaian jawapan. Jumlah Markah untuk tiap-tiap soalan dan bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 910/1 29
 34. 34. HALAMAN KOSONG910/1 30
 35. 35. Bahagian A [20 markah]Jawab semua soalan.1 Yang manakah padanan yang betul bagi cabang bahasa dengan contoh bahasa dalam rumpunAustronesia? Cabang bahasa Contoh bahasa A Melanesia Hawaii, Tonga, dan Maori B Nusantara Tagalog, Irian, dan Aceh C Mikronesia Kepulauan Marianna, Marshall, dan Carolina D Polinesia Kepulauan Fiji, New Caledonia, dan Gilbert2 Menggunakan huruf India Menggunakan bahasa Melayu kuno Batu bersurat pertama yang menunjukkan bahasa Melayu telah menerima pengaruh Islam Pernyataan di atas merujuk kepada batu bersurat di A Gandasuli B Minye Tujoh C Pagar Ruyung D Sungai Teresat3 Yang manakah pernyataan yang tidak benar tentang bahasa Melayu klasik? A Tidak wujud pendepanan predikat dalam binaan ayat B Banyak menggunakan partikel dalam ayat C Bentuk ayat pasif lebih banyak digunakan D Penggunaan kata pangkal ayat meluas4 Sebermula adapun Raja Kecik lepaslah ia ke Riau maka waktu hendak lalu maka berjumpalah ia dengan perahu Bugis Pendewakan tiga buah. Ciri bahasa Melayu klasik yang terdapat dalam petikan di atas ialah I pengguguran objek II penggunaan ayat songsang III penggunaan kata pangkal ayat IV penggunaan ayat tunggal yang panjang A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV910/1 31
 36. 36. 5 Pejabat Karang Mengarang telah mencapai beberapa kejayaan dalam usaha untuk memajukanbahasa Melayu. Antaranya termasuklah I menggubal istilah II menerbitkan buku bacaan sekolah III menterjemah karya sastera dari Barat IV menuntut agar bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV6 Yang manakah aktiviti yang tergolong dalam perancangan korpus bahasa? A Menggubal istilah dalam pelbagai bidang ilmu B Memperbanyak bahan bacaan dalam bahasa Melayu C Merancang penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran D Mensyaratkan kelulusan bahasa Melayu dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia7 “… penyerapan variasi bahasa dari segi daerah dan sosial melalui penyediaan tatabahasa, kamus, panduan ejaan, dan sebagainya…” Pernyataan di atas merujuk kepada konsep A penilaian B pemupukan C pengekodan D pemasyarakatan bahasa8 Yang manakah perkataan yang boleh menerima akhiran daripada bahasa Sanskrit? A Cara B Pulau C Lazim D Karya9 Yang manakah kumpulan bunyi yang kesemuanya tergolong dalam bunyi geseran? A [l, r, š] B [f, s, z] C [h, t, k] D [v, z, g]910/1 32
 37. 37. 10 Yang manakah kumpulan bunyi yang kesemua penghasilannya melibatkan dua bibir? A [m, b, p] B [p, k, g] C [w, l, r] D [b,v,z]11 Bunyi [l] ialah bunyi A sisian B letupan C getaran D geseran12 Ejaan bagi perkataan manakah yang tidak mematuhi sistem keselarasan vokal bahasa Melayu? I Tulen II Sorong III Gelung IV Lakonan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV13 Yang manakah perkataan yang mengandungi suku kata pinjaman yang strukturnya KKVK? A Muflis B Kastam C Canggih D Komplot14 Yang manakah perkataan yang menggunakan tanda sempang dengan betul? I Ke-empat II Rahmat-Mu III Ko-kurikulum IV Pukul-memukul A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV910/1 33
 38. 38. 15 Hujung lidah diangkat ke gusi. Udara dari paru-paru keluar melalui sempitan dalam rongga mulut. Pita suara tidak bergetar. Huraian di atas menerangkan cara penghasilan bunyi A [f] B [s] C [h] D [š]16 I II III IV Berdasarkan rajah di atas, yang manakah kedudukan vokal belakang sempit? A I B II C III D IV17 Alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi [p] ditandai oleh A I, II, V B I, II, III C III, IV, V D IV, V, VI910/1 34
 39. 39. 18 Yang manakah perkataan yang mengandungi diftong? I Kait II Balai III Cairan IV Hairan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV19 Yang manakah pasangan minimal yang dapat menentukan status fonem letupan dua bibir bersuaradan letupan dua bibir tak bersuara? A [abu] [alu] B [balu] [palu] C [pətaŋ] [pədaŋ] D [karam] [garam]20 Yang manakah transkripsi fonetik yang betul bagi perkataan “terutamanya”? A [terutamaŋa] B [tərutamaɲa] C [tərutamanya] D [terutamaɲa] 910/1 35
 40. 40. Bahagian B [30 markah]Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab semua soalan. Kini, kita menyaksikan bahawa dunia terus dibelenggu oleh pelbagai polemik.Antaranya ialah krisis kenaikan harga minyak, krisis kenaikan harga barangan, dankrisis kekurangan bekalan makanan. Kita seharusnya sedar bahawa setiap sesuatuyang berlaku ini merupakan petanda bahawa dunia semakin hampir ke penghujungjalan. Pada hakikatnya, sesuatu kejadian itu berlaku disebabkan kecuaian dan 5kealpaan kita dalam hal mengurus alam dengan bijaksana. Apabila pertimbangan nafsu melebihi kepentingan sejagat, bencana akanmenimpa. Perjanjian pengurangan pelepasan gas rumah hijau peringkat globaldicabuli, malah ada yang enggan untuk menandatanganinya atas kepentinganekonomi. Akibatnya, bumi menjadi semakin panas dan penderitaan penduduk bumi, 10terutamanya di negara-negara miskin semakin dirasai. Kegilaan negara besar untukmenakluki dunia dengan melepaskan pelbagai jenis bom, menambahkan deritapenghuni planet ini. Pembangunan senjata nuklear dan pelbagai senjata baharu bukandengan tujuan untuk mengamankan dunia, sebaliknya telah menjadikan dunia semakintidak aman. 15 Di Malaysia, kita perlu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan. Kitadilimpahi dengan pelbagai sumber alam yang mencukupi. Setakat ini bencana alamyang meragut puluhan ribu nyawa manusia di negara ini belum pernah lagi berlaku.Belum ada daerah yang musnah seratus peratus akibat dilanda oleh bencana alam.Walaupun krisis makanan berlaku dengan peningkatan harga beras dan tepung, namun 20keadaan masih terkawal tanpa berlaku apa-apa rusuhan dan huru-hara. Perpaduan dan keharmonian kaum harus dipertahankan, manakala sumber alamperlu dijaga dan diuruskan dengan bijaksana. Amalan masyarakat tentang penjagaanalam sekitar perlu dipertingkatkan. Rasa tanggungjawab untuk menjaga persekitaranseharusnya disemai sejak seseorang itu kecil lagi. Penjagaan alam sekitar harus 25dilakukan umpama menjaga diri sendiri. Janganlah setelah alam ini musnah dan kitamula merasai kesan buruknya, barulah kita mula berusaha untuk menjaganya. Kita perlu sedar bahawa bencana alam tidak mengenal tempat dan masa. Padabila-bila masa dan di mana-mana sahaja, bencana boleh berlaku. Malang akanmenimpa kita, sekiranya kita terus leka dan berbalah serta tuduh-menuduh mengenai 30punca pemusnahan alam sekitar. Sudah tiba masanya untuk kita mengelakkanperbalahan yang boleh mengundang permusuhan, sedangkan dalam masa yang samaalam terus musnah. Kita perlu menghargai nilai-nilai kemanusiaan, di sampingmenjaga biodiversiti yang amat besar kepentingannya kepada kita. (Disesuaikan daripada Utusan Malaysia, 14 Mei 2008)1 Jelaskan maksud frasa (a) …dunia semakin hampir ke penghujung jalan (baris 4 dan 5) [2] (b) …menjaga biodiversiti yang amat besar kepentingannya kepada kita (baris 34) [2]2 Apakah mesej yang mahu disampaikan oleh penulis melalui petikan di atas? [6]3 “Apabila pertimbangan nafsu melebihi kepentingan sejagat, bencana akan menimpa.” (baris 7 dan 8) Berikan ulasan anda tentang pendapat ini dengan mengemukakan bukti-bukti yang sesuai.Panjang jawapan anda hendaklah tidak lebih daripada 150 patah perkataan. [20]910/1 36
 41. 41. Bahagian C [50 markah]Tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 600 hingga 650 patah perkataan denganberdasarkan satu daripada tajuk-tajuk di bawah.1 Salah satu budaya yang semakin kurang diamalkan dalam kehidupan yang serba moden pada hariini ialah budaya hidup berjiran. Pada pandangan anda, mengapakah hal ini berlaku? Cadangkanlangkah-langkah untuk menyuburkan kembali budaya hidup berjiran dalam kalangan anggotamasyarakat di negara kita.2 Sungai merupakan salah satu punca air di Malaysia, tetapi kini wujud pencemaran sungai padatahap yang agak membimbangkan. Pada pandangan anda, apakah kesan negatif yang mungkin timbulsekiranya masalah tersebut tidak ditangani dengan segera dan apakah langkah yang perlu diambiluntuk menangani masalah tersebut?3 Cetak rompak merupakan suatu kegiatan yang sukar dibanteras walaupun usaha membanterasnyatelah dijalankan oleh pihak berkuasa. Bincangkan faktor yang menyebabkan berlakunya kegiatantersebut dan kesan negatif yang timbul daripadanya.910/1 37
 42. 42. HALAMAN KOSONG910/1 38

×