Your SlideShare is downloading. ×
Conteneurisation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Conteneurisation

417
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
417
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 UUNNIIVVEERRSSIITTEE PPAAUULL CCEEZZAANNNNEE –– AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE CCEENNTTRREE DDEE DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE EETT DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN DDAANNSS LLEESS EECCHHAANNGGEESS MMAARRIITTIIMMEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX MMéémmooiirree ppoouurr llee MMaasstteerr IIII DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE EETT DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS PPrréésseennttéé ppaarr VVoollaa MMaarriieellllee RRAAJJAAOONNAARRIISSOONN DDiirriiggéé ppaarr MM.. CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEE AAiixx--eenn--PPrroovveennccee 22000055 TTAABBLLEE DDEESS AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS AAIISS AAuuttoommaattiicc IIddeennttiiffiiccaattiioonn SSyysstteemm CCFFSS CCoonnttaaiinneerr FFrreeiigghhtt SSttaattiioonn CCSSII CCoonnttaaiinneerr SSeeccuurriittyy IInniittiiaattiivvee CC--TTPPAAPP CCuussttoomm TTrraaddee PPaarrttnneerrsshhiipp AAggaaiinnsstt TTeerrrroorriisstt EEVVPP EEqquuiivvaalleenntt VViinnggtt PPiieeddss FFCCLL FFuullll CCoonnttaaiinneerr LLooaaddeedd IIMMTTMM IInnssttiittuutt MMééddiitteerrrraannééeenn ddeess TTrraannssppoorrttss MMaarriittiimmeess IISSOO IInntteerrnnaattiioonnaall SSttaannddaarrddiissaattiioonn OOrrggaanniissaattiioonn IISSPPSS IInntteerrnnaattiioonnaall SShhiipp aanndd PPoorrtt ffaacciilliittyy SSeeccuurriittyy CCooddee
 • 2. 2 LLCCLL LLeessss tthhaann CCoonnttaaiinneerr LLooaadd NNVVOOCCCC NNoonn VVeesssseell OOppeerraattiinngg ((OOwwnniinngg)) CCoommmmoonn CCaarrrriieerrss OOMMII OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee SSOOMMMMAAIIRREE IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN PPAARRTTIIEE II –– AASSPPEECCTTSS TTEECCHHNNIIQQUUEESS EETT PPRRAATTIIQQUUEESS DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN CChhaappiittrree II –– EEvvoolluuttiioonn tteecchhnniiqquuee ddeess iinnssttrruummeennttss mmaattéérriieellss SSeeccttiioonn 11 –– LLee ccoonntteenneeuurr SSeeccttiioonn 22 –– LLeess nnaavviirreess eett lleess ppoorrttss CChhaappiittrree IIII-- PPrraattiiqquuee aaccttuueellllee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn SSeeccttiioonn 11 –– CCoonntteenneeuurriissaattiioonn eett ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannss--mmaarriittiimmee SSeeccttiioonn 22 –– LLeess aacctteeuurrss ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn PPAARRTTIIEE IIII –– AASSPPEECCTTSS JJUURRIIDDIIQQUUEESS DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN CChhaappiittrree II-- LLeess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn SSeeccttiioonn 11 –– LLeess ooppéérraattiioonnss pprrééccééddaanntt llee vvooyyaaggee mmaarriittiimmee SSeeccttiioonn 22 –– LLee vvooyyaaggee mmaarriittiimmee eett llee ddéécchhaarrggeemmeenntt SSeeccttiioonn 33 –– LLee ccoonntteennttiieeuuxx dduu ccoonntteenneeuurr CChhaappiittrree IIII –– LLee ccoonntteenneeuurr aauu cceennttrree dd’’uunn pprroobbllèèmmee dd’’aaccttuuaalliittéé :: llaa ssûûrreettéé dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee SSeeccttiioonn 11 –– LLaa ssûûrreettéé ddeess ccoonntteenneeuurrss
 • 3. 3 SSeeccttiioonn 22 –– LLeess aaccttiioonnss mmeennééeess aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall CCOONNCCLLUUSSIIOONN IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN «« LL’’eessppaaccee mmaarriittiimmee eesstt ddééffiinnii ccoommmmee uunn ssyyssttèèmmee ggééooggrraapphhiiqquuee ddoonntt llaa ffiinnaalliittéé ccoonnssiissttee àà rreelliieerr lleess eessppaacceess ccoonnttiinneennttaauuxx.. 11 »» LLee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eesstt ddoonncc uunn iinnssttrruummeenntt pprriivviillééggiiéé ddeess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx eett aa ccoonnnnuu pplluussiieeuurrss rréévvoolluuttiioonnss ppoouurr ss’’aaddaapptteerr aauu ffiill dduu tteemmppss àà ll’’éévvoolluuttiioonn ddeess éécchhaannggeess.. LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eesstt ssaannss ddoouuttee ll’’uunnee ddeess rréévvoolluuttiioonnss lleess pplluuss mmaarrqquuaanntteess dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. MMaaiiss qquu’’eesstt ccee eenn ffaaiitt llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eett ccoommmmeenntt eellllee eesstt nnééee ?? LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eesstt ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee ccoonntteenneeuurrss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. AAppppaarruu ddaannss lleess aannnnééeess 2200 aauuxx EEttaattss--UUnniiss ddaannss lleess ttrraannssppoorrttss ffeerrrroovviiaaiirreess,, llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn aa ggaaggnnéé llaa FFrraannccee ppeeuu ddee tteemmppss aapprrèèss ccaarr lleess pprreemmiièèrreess uuttiilliissaattiioonnss eenn mmaarriittiimmee yy oonntt ééttéé eennrreeggiissttrrééeess eenn 11992255.. PPaarr llaa ssuuiittee,, llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn aa ééttéé uuttiilliissééee ppaarr lleess AAmméérriiccaaiinnss ppeennddaanntt llaa DDeeuuxxiièèmmee GGuueerrrree MMoonnddiiaallee eett llaa GGuueerrrree ddee CCoorrééee.. LL‘‘eexxppllooiittaattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee ddee ccee mmooddee ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt tteellllee qquuee nnoouuss llee vvooyyoonnss ddee nnooss jjoouurrss nnee ddaattee qquuee ddee 11995566 ooùù uunn eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt rroouuttiieerr aamméérriiccaaiinn,, MMaallccoomm MMaacc LLeeaann aa eeuu ll’’iiddééee ddee ttrraannssppoorrtteerr sseess rreemmoorrqquueess ssaannss lleeuurrss cchhââssssiiss ssuurr uunn nnaavviirree.. CCee ffuutt llee ddéébbuutt ddee llaa rréévvoolluuttiioonn dduu ccoonntteenneeuurr.. PPeeuu ddee tteemmppss aapprrèèss,, iill aa ddéévveellooppppéé ssoonn iiddééee eett aa aamméénnaaggéé sseess nnaavviirreess ssppéécciiaalleemmeenntt ppoouurr ttrraannssppoorrtteerr lleess ccoonntteenneeuurrss.. CC’’eesstt àà cceettttee ééppooqquuee qquuee ll’’oonn eennrreeggiissttrree llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddeess pprreemmiieerrss ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss,, ll’’IIddeeaall XX eett ll’’AAlleemmaa dd’’uunnee ccaappaacciittéé ddee 5588 uunniittééss cchhaaccuunn.. LLee 2233 aavvrriill 11996666,, llee FFaaiirrllaanndd dd’’uunnee ccaappaacciittéé 1 Antoine Frémont, Conteneurisation et tiers-monde à travers l’exemple de la Compagnie Générale Maritime, Les cahiers Scientifiques du Transport, n°34 p 31, 1998.
 • 4. 4 ddee 222288 ccoonntteenneeuurrss aa ééttéé llee pprreemmiieerr ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss àà rreelliieerr ll’’AAmméérriiqquuee eett ll’’EEuurrooppee.. LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn aa ddoonncc mmooiinnss dd’’uunn ssiièèccllee eett ppoouurrttaanntt ssoonn eessssoorr ffaaiitt qquu’’eellllee ssee ttaaiillllee aaccttuueelllleemmeenntt uunnee ppllaaccee ddee cchhooiixx ddaannss lleess éécchhaannggeess mmaarriittiimmeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. EEnn eeffffeett,, 8800%% ddeess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ssee ffoonntt àà ppaarr vvooiiee mmaarriittiimmee ppoouurr uunn vvoolluummee éévvaalluuéé àà 55,,11 mmiilllliiaarrddss ddee ttoonnnnee eenn 22000044.. LLee ccoonntteenneeuurr rreepprréésseennttee pprrèèss ddee 8800%% ddee ccee vvoolluummee ssooiitt 330000 mmiilllliioonnss dd’’EEVVPP22 .. NNoottrree ttrraavvaaiill qquuii ss’’iinnttiittuullee «« LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN DDAANNSS LLEESS EECCHHAANNGGEESS MMAARRIITTIIMMEESS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX »» ttrroouuvvee ttoouutt nnaattuurreelllleemmeenntt ssoonn iinnttéérrêêtt àà uunnee ééppooqquuee ooùù llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr ccoonntteenneeuurr eesstt ddeevveennuu bbaannaall eett ooùù ttoouutt oouu pprreessqquuee ssee mmeett eenn «« bbooîîtteess »».. TToouutteess lleess mmaarrcchhaannddiisseess qquuii ddooiivveenntt vvooyyaaggeerr ssuurr ddee lloonngguueess ddiissttaanncceess eenn ddeehhoorrss ddeess vvrraacc (( cchhaarrbboonn ppaarr eexxeemmppllee,, ccéérrééaalleess,, mmiinneerraaiiss ddee ffeerr ppaarr eexxeemmppllee)) eett ddeess lliiqquuiiddeess ((hhyyddrrooccaarrbbuurreess ppaarr eexxeemmppllee)) ssoonntt aauujjoouurrdd’’hhuuii cchhaarrggééeess eenn ccoonntteenneeuurrss.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, 99 440000 000000 ccoonntteenneeuurrss cciirrccuulleenntt eenn 22000044 rreepprréésseennttaanntt 1144 330000 000000 EEVVPP.. CCeess ccoonnssttaattss nnoouuss aammèènneenntt àà nnoouuss iinnttéérreesssseerr ssuurr llee ccoonntteenneeuurr eett ccee qquu’’iill rreepprréésseennttee.. LLee tteerrmmee ddee «« bbooîîttee »» uuttiilliisséé qquuaanndd oonn éévvooqquuee lleess ccoonntteenneeuurrss aammèènnee àà nnee vvooiirr ddaannss llee ccoonntteenneeuurr qquuee llaa nnoottiioonn mmaattéérriieellllee ddee llaa cchhoossee.. CCeeppeennddaanntt,, llee ccoonncceepptt vviissee uunnee nnoottiioonn mmaattéérriieellllee mmaaiiss aauussssii uunnee nnoottiioonn jjuurriiddiiqquuee.. EEttaanntt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn «« ffaauuxx pprroobbllèèmmee »»33 ppaarr llee DDooyyeenn RRooddiièèrree,, oonn ccoonnssttaattee ddee pplluuss eenn pplluuss qquuee llee ccoonntteenneeuurr aa sseess ppaarrttiiccuullaarriittééss aauussssii ddaannss llaa pprraattiiqquuee ppaarr rraappppoorrtt aauuxx aauuttrreess ttyyppeess dd’’eemmbbaallllaaggee ccee qquuii eennttrraaîînnee ffoorrccéémmeenntt uunnee ssppéécciiffiicciittéé jjuurriiddiiqquuee.. 2 Equivalent Vingt Pieds. C’est l’unité de mesure des conteneurs 3 RODIERE, Un faux problème : celui des « containers », DMF 1968, p 707
 • 5. 5 LLee ccoonntteenneeuurr eesstt ccoommpplleexxee ddaannss ssaa ddééffiinniittiioonn.. CC’’eesstt uunn eemmbbaallllaaggee mmaaiiss aauussssii uunnee mmaarrcchhaannddiissee44 .. EEnn eeffffeett,, lleess rreecchheerrcchheess aauuttoouurr dduu ccoonntteenneeuurr aavvaaiieenntt ppoouurr bbuutt ddee ttrroouuvveerr llaa ffoorrmmuullee dd’’uunn eemmbbaallllaaggee ssuusscceeppttiibbllee ddee ppeerrmmeettttrree dd’’aacchheemmiinneerr iinnttaaccttee uunnee mmaarrcchhaannddiissee àà ttrraavveerrss ttoouutteess lleess vviicciissssiittuuddeess dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. CCoommmmee llee ssoouuccii ddeess cchhaarrggeeuurrss eett ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss eesstt ddee ggaarraannttiirr ll’’aarrrriivvééee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eenn ssoonn ééttaatt ddee ddééppaarrtt,, llee ccoonntteenneeuurr aa ééttéé pprréésseennttéé àà ssoonn aavvèènneemmeenntt ccoommmmee uunnee «« ffoorrmmee rreellaattiivveemmeenntt nnoouuvveellllee dd’’eemmbbaallllaaggee55 »» ddoonntt ll’’uuttiilliissaattiioonn aassssuurreerraaiitt ll’’aarrrriivvééee ddeess ccoolliiss eenn ttoouuttee ssééccuurriittéé eett aauuxx mmooiinnddrree ffrraaiiss eett ooffffrraanntt ppaarr aaiilllleeuurrss uunnee «« ggaarraannttiiee ccoonnttrree ccaassssee,, vvooll eett aavvaarriieess,, ssaannss lliimmiittaattiioonn »».. LLaa pprraattiiqquuee vvooiitt ddaannss llee ccoonntteenneeuurr uunn eemmbbaallllaaggee ééttaanncchhee,, ssoolliiddee,, iinnvviioollaabbllee eett ffaacciillee àà mmaanniippuulleerr.. LLaa rrééssiissttaannccee eett ll’’iinnvviioollaabbiilliittéé ssoonntt lleess ppooiinnttss ffoorrttss dduu ccoonntteenneeuurr.. MMaaiiss llee ccoonntteenneeuurr nn’’eesstt ppaass qquu’’uunn ssiimmppllee eemmbbaallllaaggee.. CCoommppaarréé aauuxx aauuttrreess ttyyppeess dd’’eemmbbaallllaaggee,, iill ssee ddiissttiinngguuee ppaarr ssaa vvaalleeuurr oonnéérreeuussee66 eett ppaarr llee ffaaiitt qquu’’iill ssooiitt rrééuuttiilliissaabbllee pplluussiieeuurrss ffooiiss77 ,, iill eesstt aassssiimmiilléé àà uunnee mmaarrcchhaannddiissee eett nnoonn àà uunn aacccceessssooiirree dduu nnaavviirree.. LLee ccoonntteenneeuurr aa sseess aavvaannttaaggeess eett sseess iinnccoonnvvéénniieennttss.. LL’’oobbjjeett ddee nnoottrree ttrraavvaaiill eesstt jjuusstteemmeenntt ddee mmoonnttrreerr uunnee vvuuee ggéénnéérraallee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ddaannss lleess éécchhaannggeess mmaarriittiimmeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, ccoommmmeenntt eellllee aa éévvoolluuéé eett qquu’’eenn eesstt -- iill ddee nnooss jjoouurrss.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ccoommmmee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn éévvoolluuee ddaannss llee ccoonntteexxttee pprréécciiss ddeess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx eenn ggéénnéérraall,, oonn nnee ppeeuutt ll’’éévvooqquueerr ssaannss ppaarrlleerr dduu ttrraannssppoorrtt 4 M. Rémond-Gouilloud, Droit maritime, Ed Pedone, 1993, n°574 s. 5 K. Pineus, Les conteneurs et les transports combinés, DMF 1967, p 395. 6 Un conteneur coûte environ 2500 à 3000 euros neuf et entre 1300 à 1500 euros d’occasion. 7 La durée de vie d’un conteneur est de 5 à 10 ans. .
 • 6. 6 mmuullttiimmooddaall.. EEnn eeffffeett,, llee ccoonntteenneeuurr eesstt ddeevveennuu ll’’ «« oouuttiill rrooii »» ddee ll’’eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee eett dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall eenn ggéénnéérraall.. LLaa pprreemmiièèrree ppaarrttiiee ddee nnoottrree ttrraavvaaiill ééttuuddiieerraa lleess aassppeeccttss tteecchhnniiqquueess eett pprraattiiqquueess ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ddaannss llaaqquueellllee oonn éévvooqquueerraa ll’’éévvoolluuttiioonn tteecchhnniiqquuee dduu ccoonntteenneeuurr ((CChhaappiittrree II)) eett llaa pprraattiiqquuee aaccttuueellllee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ((CChhaappiittrree IIII)).. NNoottrree ddeeuuxxiièèmmee ppaarrttiiee eennvviissaaggeerraa llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ddaannss ssoonn aassppeecctt jjuurriiddiiqquuee àà ttrraavveerrss lleess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ((CChhaappiittrree II)) eett uunn ssuujjeett dd’’aaccttuuaalliittéé qquuii aa rreetteennuu nnoottrree aatttteennttiioonn,, llaa ssûûrreettéé ddeess ccoonntteenneeuurrss ((CChhaappiittrree IIII)).. PPAARRTTIIEE II -- AASSPPEECCTTSS TTEECCHHNNIIQQUUEESS EETT PPRRAATTIIQQUUEESS DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN CCoonnssiiddéérrééee ccoommmmee uunnee vvéérriittaabbllee rréévvoolluuttiioonn ddaannss llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, llee ccoonntteenneeuurr ss’’eesstt iimmppoosséé eenn mmooiinnss ddee cciinnqquuaannttee aannss ccoommmmee llee pprreemmiieerr mmooyyeenn ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddaannss lleess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. NNoouuss ssoommmmeess aaccttuueelllleemmeenntt llooiinn ddeess pprreemmiieerrss ccaaddrreess eenn bbooiiss,, aannccêêttrreess dduu ccoonntteenneeuurr dduu ddéébbuutt dduu vviinnggttiièèmmee ssiièèccllee.. LLee ccoonntteenneeuurr aa ssuu ss’’aaddaapptteerr àà ll’’éévvoolluuttiioonn ddeess éécchhaannggeess.. IIll yy aa aauuttaanntt ddee ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurrss qquuee ddee mmaarrcchhaannddiisseess ttrraannssppoorrttééeess.. CCeett eessssoorr ss’’aaccccoommppaaggnnee dd’’uunnee éévvoolluuttiioonn ddaannss llaa ttaaiillllee ddeess nnaavviirreess eett ddaannss ll’’aamméénnaaggeemmeenntt eett llaa mmooddeerrnniissaattiioonn ddeess ppoorrttss ((CChhaappiittrree II)) eett nnee ppeeuutt êêttrree iissoolléé dduu ccoonntteexxttee aaccttuueell ddaannss lleeqquueell iill éévvoolluuee,, cceelluuii dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ((CChhaappiittrree IIII))..
 • 7. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 7 CCHHAAPPIITTRREE II –– EEVVOOLLUUTTIIOONN TTEECCHHNNIIQQUUEE DDEESS IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS MMAATTEERRIIEELLSS SSoouuss llee vvooccaabbllee dd’’iinnssttrruummeennttss mmaattéérriieellss,, oonn rreeggrroouuppee lleess ccoonntteenneeuurrss,, oobbjjeett ddee nnoottrree ééttuuddee,, lleess nnaavviirreess,, ddeessttiinnééss àà lleess ttrraannssppoorrtteerr eett lleess ppoorrttss qquuii ddooiivveenntt lleess aaccccuueeiilllliirr.. SSeeccttiioonn 11 -- LLee ccoonntteenneeuurr LLee ccoonntteenneeuurr eesstt àà llaa ffooiiss uunn mmooddee ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt eett uunn ssuuppppoorrtt llooggiissttiiqquuee.. NNoouuss éévvooqquueerroonnss ddaannss ccee ttrraavvaaiill lleess ccoonntteenneeuurrss mmaarriittiimmeess qquuii,, mmêêmmee uuttiilliissééss ddaannss lleess aauuttrreess mmooddeess ddee ttrraannssppoorrttss,, ssoonntt ssppéécciiffiiqquueemmeenntt ccoonnççuuss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. PPaarraaggrraapphhee 11 –– NNoottiioonn ddee ccoonntteenneeuurr AAvvaanntt ddee ddrreesssseerr ll’’iinnvveennttaaiirree ddeess ccoonntteenneeuurrss eenn cciirrccuullaattiioonn aaccttuueelllleemmeenntt,, iill ccoonnvviieenntt ddee ddééffiinniirr ccee qquu’’eesstt uunn ccoonntteenneeuurr.. AA -- DDééffiinniittiioonnss ddee ccoonntteenneeuurr LLee ccoonntteenneeuurr ppeeuutt ssee ddééffiinniirr ggrroossssiièèrreemmeenntt ccoommmmee uunnee «« bbooîîttee »»,, ggéénnéérraalleemmeenntt mmééttaalllliiqquuee,, ddee ffoorrmmee ppaarraallllééllééppiippééddiiqquuee,, ddeessttiinnééee àà ccoonntteenniirr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn vvuuee ddee ffaacciilliitteerr lleeuurr mmaannuutteennttiioonn eett lleeuurr ttrraannssppoorrtt.. MMaaiiss llee ccoonntteenneeuurr eesstt pplluuss qquu’’uunnee ssiimmppllee bbooîîttee..
 • 8. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 8 LLee BBuurreeaauu IInntteerrnnaattiioonnaall ddeess CCoonnttaaiinneerr88 oouu BBIICC99 llee ddééffiinniitt ccoommmmee «« uunn rréécciippiieenntt ccoonnççuu ppoouurr ccoonntteenniirr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn vvrraacc oouu llééggèèrreemmeenntt eemmbbaallllééeess,, ssppéécciiaalleemmeenntt eenn vvuuee ddee lleeuurr ttrraannssppoorrtt ssaannss mmaanniippuullaattiioonnss iinntteerrmmééddiiaaiirreess,, nnii rruuppttuurree ddee cchhaarrggee,, ppaarr uunn mmooyyeenn ddee llooccoommoottiioonn qquueellccoonnqquuee oouu llaa ccoommbbiinnaaiissoonn ddee pplluussiieeuurrss dd’’eennttrree eeuuxx..1100 »» EEnn 11996688,, llee DDooyyeenn RRooddiièèrree,, qquuii ccrriittiiqquuaaiitt àà ll’’ééppooqquuee lleess ppoolléémmiiqquueess1111 aauuttoouurr dduu pprroobbllèèmmee jjuurriiddiiqquuee ddeess «« ccoonnttaaiinneerrss »»,, llee ddééffiinniissssaaiitt ccoommmmee «« ddeess ccaaddrreess ffiixxeess mmuunniiss dd’’oouuvveerrttuurree qquuee ll’’oonn cchhaarrggee ddee mmaarrcchhaannddiisseess iinnddiivviidduuaalliissééeess oouu eenn vvrraacc eett qquuee ll’’oonn rreemmeett pprrééaallaabblleemmeenntt ffeerrmmééss eett mmêêmmee sscceellllééss aauu ttrraannssppoorrtteeuurr.. »»1122 LLaa CCoonnvveennttiioonn ddoouuaanniièèrree ddee 11997722 rreellaattiivvee aauuxx ccoonntteenneeuurrss ((CCCCCC)) ddééffiinniitt qquuaanntt àà eellllee llee ccoonntteenneeuurr ccoommmmee uunn eennggiinn ddee ttrraannssppoorrtt ((qquu’’iill ss’’aaggiissssee ddee ccaaddrree,, dd’’uunnee cciitteerrnnee oouu dd’’uunn aauuttrree eennggiinn aannaalloogguuee)) ccoonnssttiittuuaanntt uunn ccoommppaarrttiimmeenntt,, ttoottaalleemmeenntt oouu ppaarrttiieelllleemmeenntt ccllooss,, ddeessttiinnéé àà ccoonntteenniirr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. IIll aa uunn ccaarraaccttèèrree ppeerrmmaanneenntt eett eesstt ddee ccee ffaaiitt ssuuffffiissaammmmeenntt rrééssiissttaanntt ppoouurr ppeerrmmeettttrree uunn uussaaggee rrééppééttéé.. SSppéécciiaalleemmeenntt ccoonnççuu ppoouurr ffaacciilliitteerr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, ssaannss rruuppttuurree ddee cchhaarrggee,, ppaarr uunn oouu pplluussiieeuurrss mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt,, iill eesstt ééttuuddiiéé ddee mmaanniièèrree àà êêttrree aaiisséémmeenntt mmaanniippuulléé,, nnoottaammmmeenntt lloorrss ddee ssoonn ttrraannssbboorrddeemmeenntt dd’’uunn ttrraannssppoorrtt àà uunn aauuttrree.. IIll eesstt ppaarr aaiilllleeuurrss ccoonnççuu ddee ffaaççoonn àà êêttrree ffaacciillee àà rreemmpplliirr eett àà vviiddeerr eett ddooiitt êêttrree dd’’uunn vvoolluummee iinnttéérriieeuurr dd''aauu mmooiinnss uunn mmèèttrree ccuubbee1133 .. 8 On parlait à l’époque de « container » puisque la francisation du mot « conteneur » n’a été imposé qu’en 1977 par le circulaire du 15 septembre 1977 (JO 24 sept. 1977, NC p.6077). 9 Le BIC a été fondé en 1933 par la Chambre de Commerce Internationale pour sensibiliser les milieux d’affaires au développement des transports internationaux. Il réunit sur un plan mondial toutes les parties concernées par la conteneurisation et le transport intermodal : fabricants, transporteurs, loueurs, chargeurs, transitaires etc. 10 WAROT, L’avènement du container dans le trafic maritime, DMF 1951, p 263 11 RODIERE, op.cit. 12 RODIERE, Traité général de droit maritime, tome 2, 1968 13 Article 1c de la CCC.
 • 9. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 9 LLee tteerrmmee ""ccoonntteenneeuurr"" ccoommpprreenndd ééggaalleemmeenntt «« lleess aacccceessssooiirreess eett ééqquuiippeemmeennttss dduu ccoonntteenneeuurr sseelloonn ssaa ccaattééggoorriiee,, àà ccoonnddiittiioonn qquu''iillss ssooiieenntt ttrraannssppoorrttééss aavveecc llee ccoonntteenneeuurr mmaaiiss nnee ccoommpprreenndd ppaass lleess vvééhhiiccuulleess,, lleess aacccceessssooiirreess oouu ppiièècceess ddééttaacchhééeess ddeess vvééhhiiccuulleess,, nnii lleess eemmbbaallllaaggeess.. LLeess ccaarrrroosssseerriieess aammoovviibblleess ssoonntt aassssiimmiillééeess aauuxx ccoonntteenneeuurrss.. »» AAuuttaanntt ddee ddééffiinniittiioonnss rraammèènneenntt cceeppeennddaanntt àà cceettttee «« bbooîîttee »» rreeccttaanngguullaaiirree qquuii,, ggrrââccee àà sseess aaddaappttaattiioonnss ppeerrmmeetttteenntt ddee ttrraannssppoorrtteerr ttoouutt oouu pprreessqquuee.. LLaa mmuullttiipplliiccaattiioonn ddeess ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurr eett lleeuurr ssppéécciiaalliissaattiioonn oonntt ppeerrmmiiss dd''ooppttiimmiisseerr lleeuurr uuttiilliissaattiioonn.. BB -- LLeess ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurrss DDaannss lleess aannnnééeess 5500,, ll’’oonn ddiissttiinngguuaaiitt ttrrooiiss ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurrss :: lleess ccoonntteenneeuurrss «« oorrddiinnaaiirreess »»,, lleess ccoonntteenneeuurrss «« ppoouurr lliiqquuiiddeess »» eett lleess ccoonntteenneeuurrss «« ssppéécciiaalliissééss »»1144 .. LLaa ggéénnéérraalliissaattiioonn dduu ccoonntteenneeuurr eett llaa pprrooggrreessssiioonn ddee llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn oonntt ffaaiitt aappppaarraaîîttrree aauuttaanntt ddee ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurrss qquuee ll’’eexxiiggee llaa nnaattuurree oouu llaa ffoorrmmee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ttrraannssppoorrttééee.. 11 –– LLeess ccoonntteenneeuurrss ddrryy CCee ssoonntt ddeess ccoonntteenneeuurrss ccoonnççuuss ppoouurr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ggéénnéérraalleess ccoonnddiittiioonnnnééeess eenn ccaarrttoonnss,, ffûûttss oouu ppaalleetttteess oouu eennccoorree eenn vvrraaccss.. IIllss ssee ccaarraaccttéérriisseenntt ppaarr uunn ttooiitt ffeerrmméé,, ddeess ppaarrooiiss llaattéérraalleess eett ddeess eexxttrréémmiittééss rriiggiiddeess eett ssoonntt ééqquuiippééss ddee ppoorrttee àà uunnee eexxttrréémmiittéé.. ((ffiigg..11 eett 22)) 22 –– LLeess ccoonntteenneeuurrss vveennttiillééss 14 WAROT, id.
 • 10. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 10 CCee ssoonntt ddeess ccoonntteenneeuurrss àà uussaaggee ggéénnéérraall ddoonntt llaa ssuurrffaaccee ddee vveennttiillaattiioonn nnaattuurreellllee aa ééttéé aauuggmmeennttééee ppaarr ll’’oouuvveerrttuurree dd’’oorriiffiicceess ddee vveennttiillaattiioonn ddaannss lleess llooggeerroonnss.. IIllss sseerrvveenntt ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt dd’’aaiill ppaarr eexxeemmppllee.. ((ffiigg..33)) 33 –– LLeess ccoonntteenneeuurrss ooppeenn ttoopp CCee ssoonntt lleess ccoonntteenneeuurrss àà ttooiittss oouuvveerrttss.. LLaa ddiifffféérreennccee aavveecc lleess ccoonntteenneeuurrss ddrryy eesstt llee ttooiitt qquuii eesstt rreemmppllaaccéé ppaarr uunnee bbââcchhee oouu uunnee ppaarrooii rriiggiiddee aammoovviibbllee ppoouurr ffaacciilliitteerr llee cchhaarrggeemmeenntt eett llee ddéécchhaarrggeemmeenntt vveerrttiiccaall.. ((ffiigg..44)) 44 –– LLeess ccoonntteenneeuurrss ppllaatteess--ffoorrmmeess àà ppaarrooiiss llaattéérraalleess oouuvveerrtteess CCee ssoonntt lleess ffllaattss ccoonnssttiittuuééss dd’’uunnee aarrmmaattuurree ddee bbaassee ssaannss ppaarrooiiss llaattéérraalleess qquuii ssoonntt uuttiilliissééss ccoommmmee ppllaattee ffoorrmmee ddee cchhaarrggee ssuurr lleess nnaavviirreess ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ffrraaggiilleess eett eennccoommbbrraanntteess.. ((ffiigg..55)) 55 –– LLeess ccoonntteenneeuurrss ffrriiggoorriiffiiqquueess oouu rreeeeffeerr CCee ssoonntt ddeess ccoonntteenneeuurrss tthheerrmmiiqquueess ((ppaarrooiiss iissoollééeess)) qquuii ssoonntt mmuunniiss ddee ddiissppoossiittiiffss ddee rrééffrriiggéérraattiioonn eett ddee cchhaauuffffaaggee.. LLeess ccoonntteenneeuurrss ffrriiggoo ppeeuuvveenntt êêttrree ssooiitt aalliimmeennttééss eenn ccoouurraanntt éélleeccttrriiqquuee ppaarr lleeuurr pprroopprree iinnssttaallllaattiioonn ssooiitt ppaarr ll’’iinnssttaallllaattiioonn dduu nnaavviirree oouu dduu tteerrmmiinnaall ppoorrttuuaaiirree.. ((ffiigg..66))
 • 11. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 11 66–– LLeess ccoonntteenneeuurrss cciitteerrnneess CCee ssoonntt lleess ccoonntteenneeuurrss ddeessttiinnééss aauu ttrraannssppoorrtt ddee lliiqquuiiddee eett ssuubbssttaanncceess ggaazzeeuusseess.. ((ttaannkk ccoonnttaaiinneerr)).. IIllss ssoonntt ccoommppoossééss ddee llaa cciitteerrnnee eett ddee ll’’oossssaattuurree.. ((ffiigg..77)) PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLaa ssttaannddaarrddiissaattiioonn ddeess ccoonntteenneeuurrss AAffiinn ddee ppoouuvvooiirr aassssuurreerr ssoonn rrôôllee ddaannss lleess ttrraannssppoorrttss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, llee ccoonntteenneeuurr ddooiitt ppoouuvvooiirr êêttrree ttrraannssppoorrttéé iinnddiifffféérreemmmmeenntt ppaarr llaa rroouuttee,, ppaarr lleess rraaiillss oouu ppaarr llaa mmeerr eett êêttrree iiddeennttiiffiiaabbllee àà ttoouutteess lleess ééttaappeess ddee llaa cchhaaîînnee ddee ttrraannssppoorrtt.. LLee ssuuccccèèss dduu ccoonntteenneeuurr rrééssiiddee ddaannss llaa ssttaannddaarrddiissaattiioonn.. AA –– LLeess nnoorrmmeess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn LL’’OOrrggaanniissaattiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee ddee NNoorrmmaalliissaattiioonn ((II..SS..OO..)) aa ccooddiiffiiéé llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddeess ccoonnttaaiinneerrss ssoouuss lleess nnoorrmmeess IISSOO 666688 eett IISSOO 11449966.. CCeess nnoorrmmeess ccoonncceerrnneenntt nnoonn sseeuulleemmeenntt lleess ddiimmeennssiioonnss iinnttéérriieeuurreess eett eexxttéérriieeuurreess ddeess ccoonntteenneeuurrss mmaaiiss ééggaalleemmeenntt lleess rrèègglleess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn ppoouurr ggaarraannttiirr llaa ssééccuurriittéé ddee llaa mmaannuutteennttiioonn,, dduu ggeerrbbaaggee eett dduu ttrraannssppoorrtt.. 11 –– LLeess ddiimmeennssiioonnss dduu ccoonntteenneeuurr LLaa nnoorrmmee IISSOO ppeerrmmeett ddee ssttaannddaarrddiisseerr llaa ddiimmeennssiioonn ddeess ccoonntteenneeuurrss eenn cciirrccuullaattiioonn ddaannss llee mmoonnddee.. PPlluussiieeuurrss ddiimmeennssiioonnss ssoonntt eenn sseerrvviiccee1155 mmaaiiss cceerrttaaiinneess ccaattééggoorriieess tteennddeenntt àà ddiissppaarraaîîttrree llaaiissssaanntt eesssseennttiieelllleemmeenntt llaa ppllaaccee aauuxx ccoonntteenneeuurrss ddee 2200 ppiieeddss eett 4400 ppiieeddss ddoonntt lleess ddiimmeennssiioonnss sseerroonntt rrééssuummééeess ddaannss lleess ttaabblleeaauuxx ccii--aapprrèèss.. LL’’uunniittéé ddee mmeessuurree ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eesstt ll’’EEVVPP 15 Il y a des conteneurs maritimes de 50, 48, 45, 43, 30 et 24 pieds.
 • 12. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 12 ((EEqquuiivvaalleenntt VViinnggtt PPiieeddss)) oouu eenn aannggllaaiiss TTEEUU ((TTwweennttyy EEqquuiivvaalleenntt UUnniitt)) qquuii ccoorrrreessppoonndd àà uunn ccoonntteenneeuurr ddee 2200 ppiieeddss.. TTaabblleeaauu 11 -- DDiimmeennssiioonnss eexxttéérriieeuurreess mmaaxxiimmaalleess 11 ppiieedd == 330044,,88 mmmm -- 11 iinncchh == 2255,,44 mmmm TTaabblleeaauu 22 -- DDiimmeennssiioonnss iinnttéérriieeuurreess mmiinniimmaalleess1166 LLoonngguueeuurr LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr mmmm mmmm mmmm 2200 ppiieeddss 55 886677 22 333300 22 335500 4400 ppiieeddss 1111 999988 22 333300 22 335500 TTaabblleeaauu 33 -- OOuuvveerrttuurree mmiinniimmuumm ddeess ppoorrtteess1177 LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr mmmm mmmm 2200 ppiieeddss 22 228866 22 226611 4400 ppiieeddss 22 228866 22 226611 DD’’aauuttrreess nnoorrmmeess ssoonntt ééggaalleemmeenntt pprriisseess eenn ccoommppttee.. LLaa cchhaarrggee uuttiillee ppoouuvvaanntt êêttrree ssoouulleevvééee eenn ssaaiissiissssaanntt llee ccoonntteenneeuurr ppaarr lleess ccooiinnss IISSOO ssuuppéérriieeuurrss eesstt ddee 2244 ttoonnnneess ppoouurr lleess 2200 ppiieeddss eett ddee 2266 ttoonnnneess ppoouurr lleess 4400 ppiieeddss,, llaa hhaauutteeuurr dduu ppllaanncchheerr ((mmaarrcchhee)) ddee116600 mmmm eett ll’’ééppaaiisssseeuurr ddee 2288//3300 mmmm.. LLaa mmaassssee bbrruuttee eett llaa ttaarree ddooiivveenntt ééggaalleemmeenntt ffiigguurreerr ssuurr llee ccoonntteenneeuurr.. 16 Dans la pratique, la largeur est de 2350mm et la longueur de 2590mm. 17 Dans la pratique les portes font 2 340mm en largeur et 2 280 mm en hauteur. LLoonngguueeuurr LLaarrggeeuurr HHaauutteeuurr mmmm FFtt iinn mmmm FFtt iinn mmmm FFtt iinn 2200 ppiieeddss 66 005588 1199 1100,,55 22 443388 88 00 22 559911 88 66 4400 ppiieeddss 1122 119922 4400 00 22 443388 88 00 22 559911 88 66
 • 13. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 13 22 -- LLeess nnoorrmmeess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn LLee ppllaanncchheerr :: eenn bbooiiss dd’’uunnee ééppaaiisssseeuurr ddee 2288mmmm,, rrééssiissttee aauu ppaassssaaggee ddee cchhaarriioottss ddee pplluuss ddee 55tt.. LL’’aarrmmaattuurree :: ccoonnssttiittuuééee ddee ccaaddrree eenn aacciieerr ddee 55mmmm,, ppeerrmmeett ddee ssuuppppoorrtteerr llee ppooiiddss ddee 55 aauuttrreess ccoonntteenneeuurrss ppoossééss ppaarr--ddeessssuuss,, ssooiitt uunnee mmaassssee ddee pplluuss ddee 112255 tt,, rreeppoossaanntt uunniiqquueemmeenntt ssuurr lleess 44 ccooiinnss dduu ccoonntteenneeuurr.. LLee ttooiitt :: eenn aacciieerr,, ééppaaiiss ddee 11,,55mmmm ddooiitt ppoouuvvooiirr ssuuppppoorrtteerr uunnee cchhaarrggee ddee 330000 kkgg ssuurr uunnee ssuurrffaaccee ddee 6600 ccmmxx3300 ccmm ((ssooiitt llee ppooiiddss ddee 33 oouu 44 ddoocckkeerrss)) ssaannss ssuubbiirr aauuccuunnee aallttéérraattiioonn.. LLeess ppiièècceess ddee ccooiinn :: LLaa ppaarrttiiccuullaarriittéé ddeess ccoonnttaaiinneerrss rrééssiiddee ddaannss ll’’aaddooppttiioonn ddeess ppiièècceess ddee ccooiinn oouu «« ccooiinnss IISSOO »».. CChhaaccuunn ddeess hhuuiitt ccooiinnss dduu ccoonnttaaiinneerr eesstt ééqquuiippéé dd’’uunn ccuubbee eenn aacciieerr ppeerrccéé ssuurr ttrrooiiss ccôôttééss aajjuussttéé aauu mmiilllliimmèèttrree pprrèèss eett ddoonntt lleess ddiimmeennssiioonnss ssoonntt lleess ddiimmeennssiioonnss eett llaa ppoossiittiioonn ssoonntt lleess mmêêmmeess ppaarrttoouutt ddaannss llee mmoonnddee.. ((vvooiirr ffiigg..88)).. ffiigg..88 -- LLee ccooiinn iissoo AAvveecc lleess ddiimmeennssiioonnss eett lleess nnoorrmmeess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn,, llee nnuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn rreepprréésseennttee llee ttrrooiissiièèmmee ppiilliieerr ddee llaa ssttaannddaarrddiissaattiioonn..
 • 14. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 14 BB –– LLee NNuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn oouu aallpphhaa--ccooddeess IISSOO LLee BBIICC aa pprrooppoosséé ddèèss 11996699 uunn ccooddee dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ddeess ccoonntteenneeuurrss.. CCee ccooddee aa ééttéé nnoorrmmaalliisséé ppaarr ll’’IISSOO ssoouuss llaa ddéénnoommiinnaattiioonn ddee IISSOO 66334466 -- CCoonntteenneeuurrss ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess -- ccooddaaggee,, iiddeennttiiffiiccaattiioonn eett mmaarrqquuaaggee.. EExxeemmppllee ddee ccooddee IISSOO :: DDVVRRUU 559900002200 33.. CChhaaqquuee ccoonntteenneeuurr eesstt rreeppéérréé ppaarr uunn nnuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn qquuii lluuii eesstt pprroopprree ttoouutt aauu lloonngg ddee ssoonn eexxiisstteennccee.. CCee nnuumméérroo eesstt ccoonnssttiittuuéé :: dd’’uunn ccooddee ddee pprroopprriiééttaaiirree oouu ooppéérraatteeuurr ddee 44 lleettttrreess1188 ((MMCCLLUU,, MMAAEEUU,, DDVVRRUU,, TTRRKKUU eettcc..)) dd’’uunn nnuumméérroo ddee sséérriiee ddee 66 cchhiiffffrreess aarraabbeess dd’’uunn cchhiiffffrree dd’’aauuttooccoonnttrrôôllee ddeessttiinnéé àà vvaalliiddeerr ll’’eexxaaccttiittuuddee ddee ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt eett llaa ttrraannssmmiissssiioonn ddee ddoonnnnééeess SSeeuullss lleess ccooddeess IISSOO eennrreeggiissttrrééss aauupprrèèss dduu BBIICC ppeeuuvveenntt êêttrree uuttiilliissééss ccoommmmee mmaarrqquuee dd’’iiddeennttiittéé uunniiqquuee ddeess ccoonntteenneeuurrss ddaannss ttoouuss lleess ddooccuummeennttss ddee ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnaattiioonnaall eett ddee ddééccllaarraattiioonn eenn ddoouuaannee.. MMaallggrréé lleess ccrriittiiqquueess ssuurr ll’’iinnccoommppaattiibbiilliittéé ddee llaa ddiimmeennssiioonn iinnttéérriieeuurree ddeess ccoonntteenneeuurrss sseelloonn lleess nnoorrmmeess IISSOO aavveecc lleess cchhaarrggeess uunniittaaiirreess ((eexx :: ppaalleetttteess)),, lleess eeffffoorrttss ppoorrttééss ddaannss llaa ssttaannddaarrddiissaattiioonn ccoonnttrriibbuueenntt aaccttiivveemmeenntt ddaannss llee ddéévveellooppppeemmeenntt iinncceessssaanntt ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn.. FFaaccee àà cceett eessssoorr,, lleess aauuttrreess 18 La dernière lettre est le U pour tous les conteneurs de fret. J pour les équipements détachables de conteneurs. Z pour les remorques ou châssis pour conteneur.
 • 15. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 15 iinnssttrruummeennttss mmaattéérriieellss àà ssaavvooiirr lleess nnaavviirreess eett lleess ppoorrttss oonntt dduu ss’’aaddaapptteerr ppoouurr ssuuiivvrree llaa mmuuttaattiioonn eenn ccoouurrss SSeeccttiioonn 22 –– LLeess nnaavviirreess eett lleess ppoorrttss PPoouurr ssaattiissffaaiirree lleess eexxiiggeenncceess ddee llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn,, ll’’iinndduussttrriiee mmaarriittiimmee eennttrree aaccttuueelllleemmeenntt ddaannss uunnee èèrree ddee mmuuttaattiioonn vveerrss llee ggiiggaannttiissmmee qquuii nn’’eesstt ppaass ssaannss ccoonnssééqquueenncceess ssuurr lleess iinnssttaallllaattiioonnss ppoorrttuuaaiirreess mmoonnddiiaalleess.. PPaarraaggrraapphhee 11-- LLee ggiiggaannttiissmmee ddeess nnaavviirreess ppoorrttee-- ccoonntteenneeuurrss LLeess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss,, ddééssiiggnnééss ééggaalleemmeenntt ppaarr llee tteerrmmee aannggllaaiiss «« cceelllluullaarr sshhiippss »» ssoonntt ddeess nnaavviirreess qquuii ssee ccaarraaccttéérriisseenntt ppaarr lleeuurrss iinnssttaallllaattiioonnss ssppéécciiffiiqquueess.. IIllss ssoonntt ppoouurrvvuuss ddee ccaalleess,, mmuunniieess ddee gglliissssiièèrreess ((CCeellllss)) eett ssoonntt ddoottééss ddee ssyyssttèèmmeess ppaarrttiiccuulliieerrss ddee ssaaiissiissssaaggee eett dd’’aarrrriimmaaggee eenn cceelllluulleess.. PPlluussiieeuurrss ggéénnéérraattiioonnss ssee ssoonntt ssuuccccééddééss ddeeppuuiiss llee pprreemmiieerr ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss «« TThhee IIddeeaall XX »»,, iinnaauugguurréé eenn 11995566.. LLaa fflloottttee ddee ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss rreepprréésseennttee aauujjoouurrdd’’hhuuii 8899%% dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee lliiggnnee1199 .. AA –– LL’’éémmeerrggeennccee ddeess VVeerryy LLaarrggee CCoonnttaaiinneerr SShhiippss ((VVLLCCSS)) LLee ttaabblleeaauu nn°°44 ccii ddeessssuuss mmoonnttrree qquuee lleess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss oonntt ttoouujjoouurrss eeuu uunnee ccaappaacciittéé pplluuss oouu mmooiinnss iimmppoorrttaannttee mmaaiiss llee ccoonnssttaatt ddee cceess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess eesstt ssaannss ddoouuttee llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddee nnaavviirreess ddee pplluuss eenn pplluuss vvaasstteess.. LL’’hheeuurree eesstt aauuxx VVLLCCSS cc’’eesstt àà ddiirree lleess nnaavviirreess ddee pplluuss ddee 77550000 EEVVPP.. 11 –– LL’’éévvoolluuttiioonn ddee llaa ccoonnssttrruuccttiioonn 19 JMM du 20 mai 2005
 • 16. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 16 DDaannss lleess aannnnééeess 11997700,, llaa ttaaiillllee mmooyyeennnnee ddeess ppoorrtteess ccoonntteenneeuurrss ééttaaiitt ddee 22000000 EEVVPP.. UUnnee ttrreennttaaiinnee dd’’aannnnééeess pplluuss ttaarrdd,, nnoouuss eenn ssoommmmeess àà llaa mmooyyeennnnee ddee 66000000 EEVVPP.. CCeerrtteess,, llaa ccaattééggoorriiee ddoommiinnaannttee rreessttee cceellllee ddeess nnaavviirreess eennttrree 11000000 eett 33999999 EEVVPP2200 ccaarr iillss ssoonntt iinnddiissppeennssaabblleess ppoouurr llee ttrraannssbboorrddeemmeenntt,, lleess lliiaaiissoonnss rrééggiioonnaalleess eett cceerrttaaiinneess rroouutteess iinntteerrccoonnttiinneennttaalleess.. NNééaannmmooiinnss,, oonn aassssiissttee aaccttuueelllleemmeenntt àà ddeess ccoommmmaannddeess ddee nnaavviirreess ddee pplluuss eenn pplluuss ggiiggaanntteessqquueess.. LLee ccaannaall ddee PPaannaammaa aa ttoouujjoouurrss ééttéé llaa rrééfféérreennccee eenn mmaattiièèrree ddee ttaaiillllee ddee nnaavviirree.. DDaannss lleess aannnnééeess 8800,, oonn ddiissttiinngguuaaiitt lleess «« PPaannaammaaxx »» ppaarr lleeuurr ggaabbaarriitt qquuii nnee ppoouuvvaaiitt ddééppaasssseerr llaa llaarrggeeuurr dduu ccaannaall ddee PPaannaammaa ((mmaaxxiimmuumm ddee 3322,,2266 mm))2211 .. AAuu ccoouurrss ddeess aannnnééeess 9900,, oonn aassssiissttaaiitt àà ll’’éémmeerrggeennccee ddeess «« OOvveerrppaannaammaaxx »» ((4422,,8800mm ddee llaarrggeeuurr)) ppoouuvvaanntt ccoonntteenniirr jjuussqquu’’àà 88000000 EEVVPP eett cceellaa sseemmbbllee ddéérriissooiirree ddeevvaanntt lleess pprroojjeettss ddee pplluuss ddee 1100 000000 vvooiirree 1122 000000 àà 1188 000000 EEVVPP qquuii ssoonntt aaccttuueelllleemmeenntt ddéévveellooppppééss ((aannnnoonnccééss vveerrss 22001100)) aavveecc lleess «« MMaallaaccccaammaaxx »» ppaarr rrééfféérreennccee aauu ddééttrrooiitt ddee MMaallaaccccaa2222 .. TTaabblleeaauu 44 –– LLeess ggéénnéérraattiioonnss ddee nnaavviirreess PPrreemmiièèrree ggéénnéérraattiioonn ((11995566--11997700)) LLoonngguueeuurr TTiirraanntt dd’’eeaauu EEVVPP -- CCoonnvveerrtteedd CCaarrggoo VVeesssseell -- CCoonnvveerrtteedd TTaannkkeerr 113355 mm 220000 mm << 99 mm 550000 880000 DDeeuuxxiièèmmee ggéénnéérraattiioonn ((11997700--11998800)) CCeelllluullaarr CCoonnttaaiinneerrsshhiipp 221155 mm 1100 mm 11 000000-- 22 550000 20 Selon les études de l’INRETS, les navires entre 1000 et 3999 EVP représentent 47% de la flotte de porte- conteneurs en services et 61 % des EVP transportés. In Synthèse Isemar, fév.2003 21 Largeur correspondant à un navire de 4800 EVP maximum. 22 Le détroit de Malacca est l'une des voies de navigation stratégique les plus importantes du monde qui présente en effet un intérêt crucial. Ce détroit relie l'Océan Indien à la mer de Chine méridionale et constitue de ce fait une artère par laquelle transite une grande part du commerce mondial.
 • 17. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 17 TTrrooiissiièèmmee ggéénnéérraattiioonn ((11998800--11998888)) PPaannaammaaxx CCllaassss 225500 mm 229900 mm 1111--1122 mm 33 000000-- 44 000000 QQuuaattrriièèmmee ggéénnéérraattiioonn ((11998888--22000000)) PPoosstt PPaannaammaaxx 227755 mm 330055 mm 1111--1133 mm 44 000000-- 55 000000 CCiinnqquuiièèmmee ggéénnéérraattiioonn ((22000000 -- ????)) -- PPoosstt PPaannaammaaxx pplluuss -- NNaaww PPaannaammaaxx -- MMaallaaccccaammaaxx 333355 mm 338855 mm 339966 mm 1133 -- 1144 mm 1155 mm 55 000000-- 88 000000 1100 000000-- 1122 000000 jjuussqquu’’àà 1188 000000 SSoouurrccee :: -- JJeeaann--PPaauull RRooddrriigguuee –– DDeepptt ooff EEccoonnoommiiccss && GGeeooggrraapphhyy –– HHooffssttrraa UUnniivveerrssiittyy iinn BB..DDrreeyyeerr ppoouurr llee CCEECCEE TTPP22 22000055 -- AAmmeerriiccaann sshhiippppeerr iinn SSyynntthhèèssee IIsseemmaarr fféévv..22000033 22 –– LLaa tteennddaannccee ddeess aarrmmeemmeennttss LL’’aaccqquuiissiittiioonn ddee nnaavviirreess ddee ggrraannddee ttaaiillllee eesstt uunnee tteennddaannccee cchheezz ttoouuss lleess aarrmmeemmeennttss.. LLeess pplluuss ggrraannddss ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss dduu mmoonnddee eenn sseerrvviiccee ssoonntt lleess CCSSCCLL AAssiiaa eett CCSSCCll EEuurrooppee ddee llaa CCSSCCll dd’’uunnee ccaappaacciittéé ddééccllaarrééee ddee 88 446688 EEVVPP eett llaa sséérriiee OOOOCCLL SShheennzzhheenn ddee ll’’OOOOCCll aavveecc 88 006633 EEVVPP.. SSuurr lleess pprriisseess ddee ccoommmmaannddeess eennrreeggiissttrrééeess eenn 22000044,, 116655 nnaavviirreess ssuurr 446644 ddééppaasssseenntt lleess 77550000 EEVVPP ddoonntt cceerrttaaiinnss aatttteeiiggnneenntt mmêêmmee 1100 000000 EEVVPP2233 .. LLaa ppaallmmee ddee pplluuss ggrraanndd ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss dduu mmoonnddee eesstt ddiiffffiicciillee àà aattttrriibbuueerr.. LL’’oonn ssaaiitt jjuussttee qquu’’àà ll’’hheeuurree aaccttuueellllee,, lleess pplluuss ggrraannddss aarrmmaatteeuurrss rriivvaalliisseenntt ddaannss llaa ttaaiillllee ddeess nnaavviirreess qquuii ddeevviieenntt pprreessqquuee uunn jjeeuu àà llaa mmooddee2244 .. CCeettttee «« ccoonnccuurrrreennccee »»,, iinncciittaanntt lleess aarrmmaatteeuurrss àà ccoommmmaannddeerr ddaavvaannttaaggee nn’’eesstt ppaass ssaannss ccoonnssééqquueennccee ssuurr ll’’ééqquuiilliibbrree ddee llaa fflloottttee ccoonntteenneeuurriissééee.. 23 Des navires de 10 000 EVP sont actuellement commandés par Maersk Sealand JMM du 26 nov.2004 p 23 24 Le Marin du 26 nov. 2004 p 7.
 • 18. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 18 TTaabblleeaauu 55 -- LLeess 55 pprreemmiieerrss aarrmmeemmeennttss ccoonntteenneeuurriissééss aauu 11eerr jjaannvviieerr 22000044 RRAANNGG OOPPEERRAATTEEUURRSS EENN SSEERRVVIICCEE EENN CCOOMMMMAANNDDEE ttppll EEVVPP nnaavviirreess %% aaffffrrééttééss EEVVPP NNaavviirreess 11 MMaaeerrsskk SSLL++SSaaffmmaarriinnee 1122 556622 112299 992200 005511 335555 4444 115566 003300 3399 22 MMSSCC 77 885500 113399 553366 004400 221199 3399 117755 881166 2266 33 EEvveerrggrreeeenn 66 224422 996688 445544 883344 115588 2233 113311 884488 1188 44 PP&&OO NNeeddllllooyydd 55 660000 778811 441155 881177 115533 5544 112222 222266 2244 55 CCMMAA -- CCGGMM 44 222211 115566 331199 118800 115555 7788 113366 223399 1199 SSoouurrccee:: JJMMMM dduu 2266 nnoovv..22000044 pp 3344 BB –– VVeerrss uunnee ssuurrccaappaacciittéé ddee llaa fflloottttee ccoonntteenneeuurriissééee LLee ccaarrnneett ddee ppoorrttee ccoonntteenneeuurrss ddee ggrraannddee ttaaiillllee eesstt éénnoorrmmee.. LLee ccoonnssttaatt ddeess eexxppeerrttss ddee BBRRSS2255 eesstt qquuee llaa fflloottttee ccoonntteenneeuurriissééee pprrooggrreessssee eenn mmooyyeennnnee ddee 1100%% ppaarr aann eett qquuee llaa pprrooggrreessssiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eesstt rreessttééee ssttaabbllee aauuttoouurr ddee 77%% ppaarr aann cceess 1155 ddeerrnniièèrreess aannnnééeess2266 .. AAuu 11eerr jjaannvviieerr 22000055,, llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee ddee nnaavviirreess cceelllluullaarriissééss ccoommppttaaiitt 33336622 ppoorrttee ccoonntteenneeuurrss rreepprréésseennttaanntt uunnee ccaappaacciittéé ddee 77,,2299 mmiilllliioonnss dd’’EEVVPP2277 .. AA llaa mmêêmmee ppéérriiooddee,, lleess mmêêmmeess eexxppeerrttss rreecceennssaaiieenntt uunnee ccoommmmaannddee ddee 33,,99 mmiilllliioonnss dd’’EEVVPP rreepprréésseennttaanntt 5533%% ddee llaa ccaappaacciittéé ddee llaa fflloottttee eexxiissttaannttee2288 .. TToouujjoouurrss àà lleeuurrss ddiirreess,, llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee cceelllluullaarriissééee ddeevvrraaiitt aatttteeiinnddrree 1100,,88 mmiilllliioonnss dd’’EEVVPP eenn 220000882299 .. AAuu vvuu ddee cceess ssttaattiissttiiqquueess,, oonn ppeeuutt ccoonncclluurree aaiisséémmeenntt qquuee llaa mmuuttaattiioonn vveerrss llee ggiiggaannttiissmmee eesstt eenn mmaarrcchhee.. LL’’aauuggmmeennttaattiioonn ddee llaa ttaaiillllee ddeess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss eesstt ccoonnssttaannttee eett lleess aauuttoorriittééss ppoorrttuuaaiirreess,, ccoommmmee lleess ggrroouuppeess ddee mmaannuutteennttiioonn 25 Barry Rogliano Salles 26 JMM du 26 nov.2004 p 19 27 JMM du 20 mai 2005 28 idem 29 idem
 • 19. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 19 iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ddooiivveenntt ss’’aaddaapptteerr ppoouurr rreecceevvooiirr cceess nnaavviirreess eett rreesstteerr ccoommppééttiittiiff ssuurr llee mmaarrcchhéé mmoonnddiiaall.. PPaarraaggrraapphhee 22 –– UUnnee nnéécceessssiittéé dd’’aaddaappttaattiioonn ddeess ppoorrttss àà ccoonntteenneeuurrss IIll eesstt iinnddéénniiaabbllee qquuee ll’’iinnttrroodduuccttiioonn ddeess VVLLCCSS sseerraaiitt aaccccoommppaaggnnééee dd’’uunnee éévvoolluuttiioonn ddeess ppoorrttss eett dduu ssyyssttèèmmee ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt.. LLeess eexxppllooiittaannttss ddooiivveenntt iinnvveessttiirr ddeess ccaappiittaauuxx iimmppoorrttaannttss ppoouurr ddeess iinnssttaallllaattiioonnss eett ddeess ééqquuiippeemmeennttss ddee mmaannuutteennttiioonn ssppéécciiaalliissééss ((ggrruueess,, ppoorrttiiqquueess àà ccoonntteenneeuurrss,, nnoouuvveeaauu tteerrmmiinnaall eettcc..)) LLaa ccoonnccuurrrreennccee ddee pplluuss eenn pplluuss vviivvee eennttrree lleess tteerrmmiinnaauuxx eexxpplliiqquuee eennttrree aauuttrreess llaa mmooddiiffiiccaattiioonn dduu ppaayyssaaggee ppoorrttuuaaiirree ddeess ccoonntteenneeuurrss.. OOnn aassssiissttee àà ll’’éémmeerrggeennccee ddee ggrroouuppeess ddee mmaannuutteennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ssppéécciiaalliissééss ddaannss llee ccoonntteenneeuurr3300 .. LLeess AAssiiaattiiqquueess ssee ttaaiilllleenntt uunnee ppllaaccee ddee cchhooiixx ddaannss ccee ddoommaaiinnee.. CCeess ggrroouuppeess ddee mmaannuutteennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ss’’iimmppllaanntteenntt ddaannss lleess zzoonneess àà ffoorrtt ppootteennttiieell ((eenn EEuurrooppee dduu NNoorrdd,, lleess ppoorrttss ddee llaa rroouuttee EEuurrooppee// EExxttrrêêmmee OOrriieenntt,, eenn AAssiiee dduu ssuudd eesstt,, eenn cchhiinnee,, ssuurr llaa ccôôttee oouueesstt ddee ll’’AAmméérriiqquuee dduu nnoorrdd)) ppoouurr ggaarraannttiirr llaa ddeesssseerrttee ddeess ggrraannddss mmaarrcchhééss mmoonnddiiaauuxx.. CCeettttee eexxppaannssiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee ss’’aaccccoommppaaggnnee dd’’uunnee rrééoorrggaanniissaattiioonn ddee llaa pprrooffeessssiioonn.. CCeerrttaaiinnss ppoorrttss,, ccoommmmee cceelluuii ddee RRootttteerrddaamm ppoossssèèddeenntt ddééjjàà lleess iinnffrraassttrruuccttuurreess ccaappaabblleess ddee ffaaiirree ffaaccee àà cceettttee éévvoolluuttiioonn mmaaiiss eenn ggéénnéérraall,, ttoouuss lleess ggrraannddss ppoorrttss oonntt ssooiitt ddeess pprroojjeettss ddee ccoonnssttrruuccttiioonn ddee nnoouuvveeaauuxx tteerrmmiinnaauuxx ssooiitt ddeess ttrraavvaauuxx ddee ddrraaggaaggee ssooiitt ddeess iinnvveessttiisssseemmeennttss dd’’ééqquuiippeemmeennttss 30 exemple Eurogate, PSA, HPH etc.
 • 20. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 20 TTaabblleeaauu 66 -- LLeess nnoouuvveeaauuxx tteerrmmiinnaauuxx eeuurrooppééeennss ((22000022--22001100)) TTeerrmmiinnaauuxx MMiissee eenn sseerrvviiccee CCaappaacciittéé AAmmsstteerrddaamm CCeerreess PPaarraaggoonn 22000022 00,,99 MM eevvpp HHaammbboouurrgg AAlltteerrvveeddeenn 22000033--22000044 11,,99 MM eevvpp RRootttteerrddaamm EEuurrooMMaaxx 22000044 22,,44 MM eevvpp AAnnvveerrss RRiivvee GGaauucchhee 22000044--22000066 55,,55 MM eevvpp HHaammbboouurrgg EEuurrooggaattee 22000044 00,,55 MM eevvpp LLee HHaavvrree PPoorrtt 22000000 22000044--22000066 11,,55 MM eevvpp FFlleessssiinngguuee WWeesstteerrsscchheellddee 22000066 22,,55 MM eevvpp BBrreemmeerrhhaavveenn CCTT44 22000077 22,,22 MM eevvpp RRootttteerrddaamm MMaaaassvvllaakkttee 22 22000088--22001100 88,,55 MM eevvpp WWiillhheellmmsshhaavveenn JJaaddee WWeesseerr 22001100 22,,33 MM eevvpp SSoouurrccee:: SSyynntthhèèssee IIsseemmaarr nnoovv..22000033 OOuuttrree AAttllaannttiiqquuee,, llee ppoorrtt ddee NNeeww YYoorrkk ss’’aaddaappttee aaiinnssii ppoouurr aaccccuueeiilllliirr ddeess nnaavviirreess ddee 44000000 àà 77000000 EEVVPP àà ll’’hhoorriizzoonn 22000055.. LLee bbuuddggeett eessttiimméé ppaarr lleess aauuttoorriittééss ppoorrttuuaaiirreess eesstt ddee 773322 mmiilllliioonnss UUSSDD3311 .. AA HHoonngg KKoonngg,, ll’’oonn aa eexxppéérriimmeennttéé lleess tteerrmmiinnaauuxx fflloottttaannttss3322 ppoouurr lliimmiitteerr lleess iinnvveessttiisssseemmeennttss rreellaattiiffss àà ll’’aauuggmmeennttaattiioonn ccoonnssttaannttee ddee llaa ttaaiillllee ddeess nnaavviirreess.. OOnn éévvoolluuee ddoonncc vveerrss uunnee mmooddeerrnniissaattiioonn ddeess ssttrruuccttuurreess ddee mmaannuutteennttiioonn uunn ppeeuu ppaarrttoouutt eett ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt eenn EEuurrooppee aaffiinn ddee ss’’aaddaapptteerr aauuxx nnoouuvveelllleess ccoonnddiittiioonnss dduu mmaarrcchhéé.. EEnn ttoouuss lleess ccaass,, llee bbuutt eesstt ddee rrééppoonnddrree àà llaa ccrrooiissssaannccee ddeess ttrraaffiiccss eett ddiissppoosseerr dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess ppoouurr lleess ttrrèèss ggrraannddss ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss.. LLee ttaabblleeaauu ssuuiivvaanntt mmoonnttrree qquuee llee ttrraaffiicc nnee cceessssee dd’’éévvoolluueerr ddaannss lleess ggrraannddss ppoorrttss dduu mmoonnddee.. TTaabblleeaauu 77 -- TTrraaffiicc eenn EEVVPP ddeess 55 ddeerrnniièèrreess aannnnééeess ddeess 1100 pprreemmiieerrss ppoorrttss mmoonnddiiaauuxx 31 Synthèse Isemar – fév.2003 32 Synthèse Isemar - fév.2003
 • 21. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 21 PPoorrttss 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033 HHoonngg KKoonngg 1166 221100 779922 1188 009988 000000 1177 882266 000000 1199 114444 000000 2200 444499 000000 SSiinnggaappoouurr 1155 994444 779933 1177 008866 990000 1155 557711 110000 1166 994400 990000 1188 441100 550000 SShhaannggaaii 44 221166 000000 55 661133 000000 66 333344 440000 88 662200 000000 1111 229911 000000 SShheennzzhheenn 22 998866 000000 33 999933 000000 55 007766 000000 77 661133 775544 1100 664499 990000 PPuussaann 66 443399 558899 77 554400 338877 88 007722 881144 99 445533 335566 1100 336666 888811 KKaaoosshhssiiuunngg 66 998855 336611 77 442255 883322 77 554400 552255 88 449933 005522 88 884433 336655 LLooss AAnnggeelleess 33 882288 885522 44 887799 442299 55 118833 552200 66 110055 885577 77 117788 994400 RRootttteerrddaamm 66 334411 778833 66 227744 555566 66 009966 114422 66 550066 331111 77 110066 777788 HHaammbboouurrgg 33 773388 330077 44 224488 224477 44 668888 666699 55 337733 999999 66 113377 992266 AAnnvveerrss 33 661144 224466 44 008822 333344 44 221188 117766 44 777777 115511 55 444455 443377 SSoouurrccee:: JJMMMM dduu 2266 nnoovv..22000033,, pp 2244 LLaa ddeessccrriippttiioonn ddee ll’’éévvoolluuttiioonn tteecchhnniiqquuee ddeess iinnssttrruummeennttss mmaattéérriieellss ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn nnoouuss aa ppeerrmmiiss dd’’aasssseeooiirr ccee mmooddee ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddaannss ssoonn ccoonntteexxttee aaccttuueell.. EEttaanntt aavvaanntt ttoouutt uunn oouuttiill aauu sseerrvviiccee ddeess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, llee ccoonntteenneeuurr nnee ppeeuutt êêttrree éévvooqquuéé ssééppaarréémmeenntt ddee llaa «« ccaauussee »» qquu’’iill sseerrtt :: llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall eenn ggéénnéérraall eett llee pplluuss ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee.. CCHHAAPPIITTRREE IIII –– PPRRAATTIIQQUUEE AACCTTUUEELLLLEE DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN LL’’eessssoorr dduu ccoonntteenneeuurr ssee ppoouurrssuuiitt ddeeppuuiiss lleess aannnnééeess 6600 ooùù iill rreepprréésseennttaaiitt uunnee vvéérriittaabbllee rréévvoolluuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. PPaarraallllèèlleemmeenntt àà cceettttee éévvoolluuttiioonn,, oonn ssee rreenndd ccoommppttee dduu ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ddaannss lleess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. CCoonntteenneeuurriissaattiioonn eett ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall.. CCoommmmeenntt ss’’eexxpplliiqquuee ll’’aassssoocciiaattiioonn aauuttoommaattiiqquuee ddeess ddeeuuxx ccoonncceeppttss?? PPaarr aaiilllleeuurrss,, iill sseerraaiitt iinnttéérreessssaanntt ddee vvooiirr lleess aacctteeuurrss ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ddaannss llaa pprraattiiqquuee..
 • 22. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 22 SSeeccttiioonn II –– CCoonntteenneeuurriissaattiioonn eett ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee LL’’eexxppaannssiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall eenn ggéénnéérraall eett dduu ttrraannssmmaarriittiimmee eenn ppaarrttiiccuulliieerr ss’’eexxpplliiqquuee eenn ggrrooss ppaarr lleess aavvaannttaaggeess qquu’’oonn ttiirree ddee llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn dduu ccoonntteenneeuurr ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee ll’’««oouuttiill rrooii»» dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall.. QQuu’’eenntteenndd tt--oonn ppaarr ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall,, ttrraannssmmaarriittiimmee ?? PPaarraaggrraapphhee 11 -- DDééffiinniittiioonnss dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee CCoommmmee ppoouurr llee ccoonntteenneeuurr,, llee ddrrooiitt ffrraannççaaiiss nnee pprrooppoossee ppaass uunnee ddééffiinniittiioonn jjuurriiddiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall.. PPlluussiieeuurrss ddééffiinniittiioonnss ssoonntt ddoonnnnééeess ppaarr ddiifffféérreenntteess eennttiittééss ddoonntt nnoouuss aalllloonnss ttiirreerr lleess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess ccoommmmuunneess.. AA –– UUnnee pplluurraalliittéé ddee ddééffiinniittiioonnss LLee DDaalllloozz pprréécciissee qquuee «« llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ccoonnssiissttee àà aacchheemmiinneerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn vveerrttuu dd’’uunn ttiittrree uunniiqquuee eett eenn uuttiilliissaanntt aauu mmooiinnss ddeeuuxx mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt ssoouummiiss àà ddeess rrééggiimmeess ddiifffféérreennttss.. »» LLee PPrr BBoonnnnaassssiieess ddééffiinniissssaaiitt llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ccoommmmee «« llee ttrraannssppoorrtt qquuii uuttiilliissee pplluussiieeuurrss mmooddeess ddiifffféérreennttss ddee ttrraannssppoorrtt,, llee pplluuss ssoouuvveenntt ddeeuuxx mmooddeess,, rroouuttiieerr eett mmaarriittiimmee oouu mmaarriittiimmee eett ffeerrrroovviiaaiirree,, mmaaiiss ggéérréé ppaarr uunn ooppéérraatteeuurr uunniiqquuee qquuii eenn pprreenndd llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee bboouutt eenn bboouutt eett qquuii ddéélliivvrree uunn ddooccuummeenntt uunniiqquuee ppoouurr ccoouuvvrriirr ll’’ooppéérraattiioonn.. »»
 • 23. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 23 LLee mmaannuueell ddee llaa CCNNUUCCEEDD éénnoonnccee qquu’’iill yy aa ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall lloorrssqquu’’«« uunn ttrraannssppoorrtteeuurr uunniiqquuee pprreenndd eenn cchhaarrggee llaa ttoottaalliittéé ddee ll’’oorrggaanniissaattiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss eennttrree pplluussiieeuurrss mmooddeess,, dd’’uunn ppooiinntt àà uunn aauuttrree ssoouuss ssaa sseeuullee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. »» LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee GGeennèèvvee ssuurr llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall iinntteerrnnaattiioonnaall ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddee 11998800 qquuii nn’’eesstt ppaass eennccoorree aapppplliiccaabbllee eenntteenndd ppaarr ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall iinntteerrnnaattiioonnaall «« llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess eeffffeeccttuuéé ppaarr aauu mmooiinnss ddeeuuxx mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt ddiifffféérreennttss,, eenn vveerrttuu dd''uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall,, àà ppaarrttiirr dd''uunn lliieeuu ssiittuuéé ddaannss uunn ppaayyss ooùù lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt pprriisseess eenn cchhaarrggee ppaarr ll''eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall jjuussqquu''aauu lliieeuu ddééssiiggnnéé ppoouurr llaa lliivvrraaiissoonn ddaannss uunn ppaayyss ddiifffféérreenntt..3333 »» UUnnee ddééffiinniittiioonn rréécceennttee aa ééggaalleemmeenntt rreetteennuu nnoottrree aatttteennttiioonn,, cceellllee ddee ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee qquuii ddééffiinniitt llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ccoommmmee «« llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess eennttrree ÉÉttaattss mmeemmbbrreess ppoouurr lleessqquueellss llee ccaammiioonn,, llaa rreemmoorrqquuee,, llaa sseemmii-- rreemmoorrqquuee ((aavveecc oouu ssaannss ttrraacctteeuurr)) llaa ccaaiissssee mmoobbiillee oouu llee ccoonntteenneeuurr dd''aauu mmooiinnss 2200 ppiieeddss uuttiilliisseenntt llaa rroouuttee ppoouurr llaa ppaarrttiiee iinniittiiaallee oouu tteerrmmiinnaallee dduu ttrraajjeett eett ppoouurr ll''aauuttrree ppaarrttiiee,, llee cchheemmiinn ddee ffeerr oouu llee fflleeuuvvee,, vvooiirree llaa vvooiiee mmaarriittiimmee lloorrssqquuee llaa ttrraavveerrssééee eexxccèèddee cceenntt kkiilloommèèttrreess àà vvooll dd''ooiisseeaauu..3344 »» LLeess ddééffiinniittiioonnss ssoonntt nnoommbbrreeuusseess nnééaannmmooiinnss,, eelllleess ccoonnvveerrggeenntt pplluuss oouu mmooiinnss vveerrss lleess mmêêmmeess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess.. 33 Art.1 de la Convention des Nations-Unies sur le transport multimodal international de marchandises du 24 mai 1980. 34 Directive n° 92/106, arrêté du 21 février 1995, J.O du 7 mars.
 • 24. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 24 BB -- CCaarraaccttéérriissttiiqquueess dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall LLaa lleeccttuurree ccoommbbiinnééee ddeess ddééffiinniittiioonnss éévvooqquuééeess ccii--ddeessssuuss rrééssuummee llaa ddééffiinniittiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall eenn qquuaattrree ppooiinnttss pprriinncciippaauuxx :: -- iinntteerrvveennttiioonn dd’’aauu mmooiinnss ddeeuuxx mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt ddiifffféérreennttss -- ggeessttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt ppaarr uunn ooppéérraatteeuurr «« uunniiqquuee »» qquuii sseerraa llee lliieenn eennttrree lleess ddiifffféérreennttss ttrraannssppoorrttss -- eennttiièèrree rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtt iinnccoommbbaanntt àà cceett ooppéérraatteeuurr uunniiqquuee -- ccoouuvveerrttuurree ddee ll’’eennsseemmbbllee ddeess ooppéérraattiioonnss ppaarr uunn ddooccuummeenntt uunniiqquuee,, llee ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall PPaarr aaiilllleeuurrss,, ddiivveerrsseess eexxpprreessssiioonnss ssoonntt aauussssii uuttiilliissééeess ppoouurr qquuaalliiffiieerr ccee ttrraannssppoorrtt ddee bboouutt eenn bboouutt ddaannss llaa pprraattiiqquuee.. SSeelloonn ddeess ssiittuuaattiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess,, oonn ppaarrllee ddee ttrraannssppoorrtt ccoommbbiinnéé,, ddee ttrraannssppoorrtt mmiixxttee oouu ddee ttrraannssppoorrtt iinntteerrmmooddaall.. LLee tteerrmmee «« mmuullttiimmooddaall »» aa llee mméérriittee ddee rreeccoouuvvrriirr ttoouutteess cceess ssiittuuaattiioonnss.. DDaannss uunn bbuutt ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, oonn ddiissttiinngguuee llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee3355 ,, llee mmuullttiimmooddaall ttrraannssaaéérriieenn eett llee mmuullttiimmooddaall tteerrrreessttrree.. NNoottrree ttrraavvaaiill nnee ccoonncceerrnneerraa qquuee llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee qquuii eesstt «« uunn ttrraannssppoorrtt ddee bboouutt eenn bboouutt ffaaiitt ssaannss rruuppttuurree ddee cchhaarrggee eett ddoonntt ll’’uunn ddeess mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt uuttiilliisséé eesstt llee mmaarriittiimmee.. »» LLee tteerrmmee «« ttrraannssmmaarriittiimmee »» ffûûtt iinnvveennttéé ppaarr llee PPrr BBoonnnnaassssiieess lloorrss ddee llaa rrééuunniioonn ddee pprrééppaarraattiioonn ddeess ttrraavvaauuxx ddee ll’’IIMMTTMM eenn 11998888.. LL’’eexxppééddiittiioonn ssee ddééccoommppoossee llee 35 Le mot transmaritime fut inventé par le Pr Bonassies lors de la préparation du colloque de l’IMTM sur le transport multimodal en 1988.
 • 25. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 25 pplluuss ssoouuvveenntt eenn uunn pprréé--aacchheemmiinneemmeenntt tteerrrreessttrree,, uunn ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett uunn ppoosstt--aacchheemmiinneemmeenntt tteerrrreessttrree.. MMêêmmee ssii llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall,, àà ll’’ééppooqquuee ddééssiiggnnéé ppaarr «« ttrraannssppoorrtt mmiixxttee »»,, aa vvuu llee jjoouurr bbiieenn aavvaanntt llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn3366 ,, ssoonn ssuuccccèèss eesstt pprrooffoonnddéémmeenntt rraattttaacchhéé aauu ccoonntteenneeuurr eett sseess aavvaannttaaggeess.. PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLee ccoonntteenneeuurr aauu sseerrvviiccee dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall LLeess nnoommbbrreeuuxx aavvaannttaaggeess ttoouucchheenntt àà llaa ffooiiss llee cchhaarrggeeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr aaiinnssii qquuee ttoouutt aauuttrreess iinntteerrvveennaannttss iinnttéérreessssééss ppaarr ll’’eexxppééddiittiioonn.. MMaaiiss ccee mmooddee ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt nnee ccoonnffèèrree nnééaannmmooiinnss ppaass qquuee ddeess aavvaannttaaggeess.. AA –– LLeess aavvaannttaaggeess ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn LLeess pprraattiicciieennss ss’’aaccccoorrddeenntt àà ddiirree qquuee pprreessqquuee ttoouutteess lleess mmaarrcchhaannddiisseess ppeeuuvveenntt ffaaiirree ll’’oobbjjeett ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr ccoonntteenneeuurr.. LLaa mmuullttiipplliicciittéé ddeess ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurr eett lleeuurr ssppéécciiaalliissaattiioonn nnee ffaaiitt qquu’’ooppttiimmiisseerr ssoonn uuttiilliissaattiioonn àà llaa ggrraannddee ssaattiissffaaccttiioonn ddee sseess uuttiilliissaatteeuurrss.. 11 -- AAvvaannttaaggeess ppoouurr llee cchhaarrggeeuurr -- LLee ccaarraaccttèèrree dd’’iinntteerrcchhaannggeeaabbiilliittéé dduu ccoonntteenneeuurr lluuii ppeerrmmeett dd’’êêttrree ttrraannssppoorrttéé ppaarr ttoouuss lleess mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt.. IIll ppeerrmmeett ddee rrééaalliisseerr ddeess cchhaaîînneess ddee ttrraannssppoorrtt ssaannss rruuppttuurree ddee cchhaarrggee aassssoocciiaanntt llaa mmeerr àà llaa rroouuttee,, llee rraaiill,, eett llee fflluuvviiaall 36 En 1876, la Court of Appeal britannique s’était prononcée sur ce qui était une opération de transport qui mettait en cause un transport maritime de Londres à Montréal, suivi d’un transport ferroviaire de Montréal à Toronto (Arrêt Morr v. Harris, 1876 1 A.C 318.)
 • 26. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 26 dd’’ooùù llee rrôôllee iimmppoorrttaanntt qquu’’iill jjoouuee ddaannss llee ttrraannssppoorrtt ddee bboouutt eenn bboouutt.. LLee ccoonntteenneeuurr ffaacciilliittee ll’’eexxppééddiittiioonn ccaarr iill aassssuurree llee ppoorrttee àà ppoorrttee ii..ee ll’’aacchheemmiinneemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee dduu lliieeuu ddee pprroodduuccttiioonn jjuussqquu’’aauu lliieeuu ddee ddiissttrriibbuuttiioonn.. CCeettttee nnoottiioonn ddee rruuppttuurree ddee cchhaarrggee eesstt iimmppoorrttaannttee eett ssoouurrccee ddee ddiivveerrggeennccee.. LLee PPrr BBoonnnnaassssiieess eessttiimmee «« qquu’’iill yy aa rruuppttuurree ddee cchhaarrggee ddaannss uunn ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee lloorrssqquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, iinntteerrvveennaanntt aapprrèèss uunnee pphhaassee ‘‘’’rroouuttee’’’’ iimmpplliiqquuee uunnee mmaannuutteennttiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett nnoonn dduu vvééhhiiccuullee.. »» IIll eesstt ccaattééggoorriiqquuee ssuurr llee ffaaiitt qquu’’iill yy aa ffoorrccéémmeenntt rruuppttuurree ddee cchhaarrggee eenn ccaass ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr ccoonntteenneeuurr ppuuiissqquuee llee ccoonntteenneeuurr nnee ppeeuutt êêttrree ppllaaccéé ssuurr llee nnaavviirree ssaannss mmaannuutteennttiioonn.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, dd’’aauuttrreess ddooccttrriinneess aavvaanncceenntt qquu’’«« eenn mmuullttiimmooddaall,, llaa rruuppttuurree ddee cchhaarrggee,, cc''eesstt llaa ssééppaarraattiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ddee ssoonn ccoonntteennaanntt,, cc''eesstt llee ddééppoottaaggee dduu ccoonntteenneeuurr oouu ddee llaa rreemmoorrqquuee...... »»3377 .. DDee ccee ffaaiitt,, iill nn’’yy aa ddoonncc ppaass rruuppttuurree ddee cchhaarrggee eenn ccaass ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr ccoonntteenneeuurr ccaarr llee cchhaannggeemmeenntt ddee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt nn’’iimmpplliiqquuee ppaass llee ddééppoottaaggee ddeess ccoonntteenneeuurrss.. CCee rraaiissoonnnneemmeenntt nnoouuss sseemmbbllee pplluuss aaddaappttéé ppuuiissqquuee,, ss’’iill yy aavvaaiitt eenn ccoouurrss ddee vvooyyaaggee uunnee ssééppaarraattiioonn pprréévvuuee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett ddee ssoonn uunniittéé ddee ttrraannssppoorrtt,, qquueell oorrggaanniissaatteeuurr ddee ttrraannssppoorrtt tteenntteerraaiitt eeffffeeccttiivveemmeenntt dd’’éémmeettttrree uunn ttiittrree uunniiqquuee ddee ttrraannssppoorrtt ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall??3388 -- EEnn ttaanntt qquu’’eemmbbaallllaaggee,, ssaa nnaattuurree rrééssiissttaannttee,, ssoonn ééttaanncchhééiittéé aaiinnssii qquuee ssaa ssoolliiddiittéé ppeerrmmeetttteenntt llaa pprrootteeccttiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. SSaa ssttaannddaarrddiissaattiioonn lluuii ppeerrmmeett dd’’êêttrree ssttoocckkéé,, ttrraannssppoorrttéé eenn rréédduuiissaanntt aauu mmaaxxiimmuumm llaa mmaannuutteennttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. CCeess qquuaalliittééss pprrooffiitteenntt àà llaa ffooiiss àà ll’’eexxppééddiitteeuurr qquu’’aauu ttrraannssppoorrtteeuurr.. 37 Bonnaud - Legal, Le transport multimodal et la logistique, Revue de droit commercial, maritime, aérien et des transports 2001, p 62 s. 38 ibid.
 • 27. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 27 IIll yy aa àà ccee nniivveeaauu uunnee ffaacciilliittaattiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonn eett uunn ggaaiinn ddee tteemmppss pprréécciieeuuxx ddaannss llee tteemmppss ddee cchhaarrggeemmeenntt eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett ddaannss ll’’iimmmmoobbiilliissaattiioonn dduu nnaavviirree ddaannss lleess ppoorrttss.. CCeellaa eennttrraaîînnee ffoorrccéémmeenntt uunn ggaaiinn ddaannss llee ccooûûtt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr rraappppoorrtt aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ccoonnvveennttiioonnnneell eett ppeerrmmeett ddaannss ccee ccaass ddeess ééccoonnoommiieess.. 22 –– AAvvaannttaaggeess dduu ttrraannssppoorrtteeuurr PPoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, llee ffaaiitt qquuee ttoouutt oouu pprreessqquuee ppeeuutt ssee ccôôttooyyeerr ddaannss llee ccoonntteenneeuurr lluuii ppeerrmmeett dd’’éétteennddrree ssoonn aaccttiivviittéé àà ttoouutt ttrraannssppoorrtt àà ccoonnddiittiioonn nnééaannmmooiinnss ddee rreessppeecctteerr uunn bboonn sseennss ddaannss ll’’eemmppoottaaggee.. LLee ssyyssttèèmmee dd’’eemmppiilleemmeenntt ddeess bbooîîtteess ppeerrmmeett ssaa rreennttaabbiilliittéé ccaarr aauussssii bbiieenn eenn ccaallee qquu’’eenn ppoonnttééee,, llee ttaauuxx ddee rreemmpplliissssaaggee dduu nnaavviirree aauuggmmeennttee ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa mmaarrcchhaannddiissee,, eemmppoottééee cchheezz ll’’eexxppééddiitteeuurr eett ddééppoottééee cchheezz llee ddeessttiinnaattaaiirree,, vvooyyaaggee ddee mmaanniièèrree aannoonnyymmee,, ccee qquuii ppeeuutt rréédduuiirree lleess ppeerrtteess,, lleess ccaasssseess oouu lleess vvoollss mmaaiiss ccoommmmee oonn llee vveerrrraa ddaannss lleess iinnccoonnvvéénniieennttss,, cceellaa ppeeuutt êêttrree uunnee aarrmmee àà ddoouubbllee ttrraanncchhaanntt.. LL’’iinnvviioollaabbiilliittéé dduu ccoonntteenneeuurr ppoouurrrraaiitt êêttrree uunnee ggaarraannttiiee ddee ssééccuurriittéé ccoonnttrree lleess ppeerrtteess eett aavvaarriieess mmaaiiss ggaarraannttiiee ttoouutt ddee mmêêmmee ffrraaggiillee.. PPoouurr lleess aarrmmaatteeuurrss ddee ggrrooss nnaavviirreess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,, iillss nnéécceessssiitteenntt mmooiinnss dd’’ééqquuiippaaggee qquuee cceeuuxx dd’’aannttaann ccee qquuii rréédduuiitt lleess ccooûûttss eenn ppeerrssoonnnneell ddee ll’’aarrmmaatteeuurr.. PPoouurr ttoouutteess lleess eennttiittééss iinnttéérreessssééeess,, nnoouuss ppoouuvvoonnss rrééssuummeerr lleess aavvaannttaaggeess eenn cceeccii :: rraappiiddiittéé,, ssûûrreettéé,, ppeerrffoorrmmaannccee,, ccooûûtt mmooiinnddrree,, aabbsseennccee ddee rruuppttuurree ddee cchhaarrggee mmaaiiss ddeerrrriièèrree ccee ddééccoorr qquuii sseemmbbllee iiddyylllliiqquuee,, llee ccoonntteenneeuurr aa aauussssii sseess
 • 28. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 28 iinnccoonnvvéénniieennttss,, pplluuss oouu mmooiinnss hhaannddiiccaappaannttss ppoouurr lleess éécchhaannggeess mmaarriittiimmeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. BB –– LLeess iinnccoonnvvéénniieennttss ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn CCeess iinnccoonnvvéénniieennttss ppeeuuvveenntt êêttrree ééccoonnoommiiqquueess,, tteecchhnniiqquueess oouu jjuurriiddiiqquueess.. 11 –– IInnccoonnvvéénniieennttss ééccoonnoommiiqquueess EEnn pprreemmiieerr lliieeuu,, nnoouuss aavvoonnss vvuu qquuee ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt qquuee rreeqquuiieerrtt llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eesstt éénnoorrmmee :: mmooddeerrnniissaattiioonn ddeess ppoorrttss eett tteerrmmiinnaauuxx,, aaccqquuiissiittiioonn ddee ggrrooss nnaavviirreess.. LLee ccoonntteenneeuurr lluuii--mmêêmmee ccooûûttee rreellaattiivveemmeenntt cchheerr eett ssoonn eennttrreettiieenn ddooiitt êêttrree aassssuurréé rréégguulliièèrreemmeenntt.. CCee ssoonntt lleess ppaayyss eenn ddéévveellooppppeemmeenntt qquuii ssee ttrroouuvveenntt ppéénnaalliissééss ppaarr cceettttee ssiittuuaattiioonn mmaannqquuee ddee mmooyyeennss ppoouurr ééqquuiippeerr lleess nnaavviirreess eett lleess ppoorrttss dd’’aappppaarreeiillss ddee lleevvaaggee ssppéécciiaauuxx ppoouurrttaanntt iillss nnee ppeeuuvveenntt éécchhaappppeerr aauu vveenntt ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn qquuii nnee cceessssee ddee ssoouufffflleerr.. PPoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, llee ddééssééqquuiilliibbrree dduu fflluuxx ddee mmaarrcchhaannddiisseess iimmppoossaanntt ddeess ttrraannssppoorrttss ddee ccoonntteenneeuurrss vviiddeess ppeeuutt ccooûûtteerr ttrrèèss cchheerr eett ppoouurrttaanntt iinnéévviittaabbllee ddaannss bbiieenn ddeess ccaass.. 22 –– IInnccoonnvvéénniieennttss tteecchhnniiqquueess MMaallggrréé lleess ppooiinnttss ffoorrttss ddee ccee mmooddee ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt,, ddeess ddééggââttss ppeeuuvveenntt ssuurrvveenniirr ppaarr lleess rriissqquueess eenn mmeerr dd’’aauuttaanntt pplluuss qquuee lleess ccoonntteenneeuurrss ssoonntt ppaarr eesssseennccee ttrraannssppoorrttééss eenn ppoonnttééee ssuurr lleess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss.. UUnn ccoonntteenneeuurr ppeeuutt ssee ddééppllaacceerr jjuussqquu’’àà 6600 mmèèttrreess àà cchhaaqquuee rroouulliiss,, jjuussqquu’’àà 44 ffooiiss ppaarr mmiinnuuttee3399 .. IIll yy aa ddeess ppeerrtteess pprréévviissiibblleess eett cceeuuxx qquuii llee ssoonntt mmooiinnss oouu ppaass dduu ttoouutt.. 39 Bernard Dreyer, Technologie des transports multimodaux transmaritimes, pour le CECE TP2 2005
 • 29. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 29 CCoonncceerrnnaanntt llaa pprreemmiièèrree ccaattééggoorriiee qquuii ttoouucchhee eennvviirroonn 7700%% ddeess ddééggââttss,, iill yy aa llee vvooll eett mmaannqquuaannttss,, ll’’aavvaarriiee ddee mmaannuutteennttiioonn eett dd’’eemmbbaallllaaggee ppaarr ddeessttrruuccttiioonn,, ffuuiittee oouu ééccrraasseemmeenntt,, ccoonnttaammiinnaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eennttrree eelllleess oouu eennccoorree lleess ddoommmmaaggeess ppaarr eeaauu aauuttrreess qquuee ppaarr llee mmaauuvvaaiiss tteemmppss ccoommmmee ll’’eeaauu ddoouuccee,, llaa bbuuééee ddee ccaallee …… CCoonncceerrnnaanntt llaa sseeccoonnddee ccaattééggoorriiee qquuii rreepprréésseennttee 3300 %% ddeess ppeerrtteess eennvviirroonn,, iill yy aa lleess nnaauuffrraaggeess,, lleess éécchhoouuaaggeess,, ll’’iinncceennddiiee,, llaa ccoolllliissiioonn,, llee sseeaauu ddee mmeerr eett llee mmaauuvvaaiiss tteemmppss.. CCeess ssttaattiissttiiqquueess mmoonnttrreenntt qquuee lleess ddoommmmaaggeess ppootteennttiieellss ssoonntt àà ppeeuu pprrèèss pprréévviissiibblleess.. 33 –– IInnccoonnvvéénniieennttss jjuurriiddiiqquueess DDaannss sseess ccoommmmeennttaaiirreess ddee ll’’aarrrrêêtt ddee llaa CCoouurr ddee ccaassssaattiioonn dduu 88 jjuuiinn 119999334400 ,, YYvveess TTaasssseell nnoottee qquuee «« llee ccoonntteenneeuurr eesstt sseeccrreett,, iinnaaddééqquuaatt ppaarrffooiiss eett dd’’uunnee cceerrttaaiinnee ffaaççoonn ccrriimmiinnooggèènnee.. »» SSeeccrreett ppaarrccee qquuee llaa pprréésseennttaattiioonn mmêêmmee dduu ccoonntteenneeuurr ppeeuutt ffaaiirree ffiigguurree dd’’ «« ééccrraann »» eennttrree ccee qquu’’oonn vvooiitt eett lleess cchhoosseess eemmbbaarrqquuééeess4411 .. LLaa ffrraauuddee eesstt ddee ccee ffaaiitt ffaacciillee ppuuiissqquuee llee ccoonntteenneeuurr nnuumméérroo dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn qquuii sseeuull,, ppeerrmmeett dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ccoonntteenneeuurr,, nnee ddoonnnnee ppaass ddeess iinnddiiccaattiioonnss ddee ssoonn ccoonntteennuu.. LL’’iinnaaddééqquuaattiioonn ffaaiitt rrééfféérreennccee aauu ccaarraaccttèèrree ccllooss dduu ccoonntteenneeuurr qquuii ppeeuutt êêttrree ddoommmmaaggeeaabbllee àà llaa mmaarrcchhaannddiissee.. MMaaiiss ccoommmmee ll’’aauutteeuurr qquuii éémmeett lluuii--mmêêmmee ddeess rréésseerrvveess,, nnoouuss ppeennssoonnss aauussssii qquuee lleess ddééffaaiillllaanncceess ppoouuvvaaiieenntt rreelleevveerr ddee llaa qquuaalliittéé 40 Cass.com, 8 juin 1993, navire Neptune – Garnet, DMF 1994, p 359 41 ibid.
 • 30. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 30 mmééddiiooccrree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee oouu ppoouuvvaaiieenntt êêttrree rrééggllééeess oouu éévviittééeess ppaarr uunnee mmaaiinntteennaannccee ccoorrrreeccttee ddeess eennggiinnss.. SSaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee «« ccrriimmiinnooggèènnee »» rreellèèvvee dduu ffaaiitt qquuee ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ddee vvéérriiffiieerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess,, dduuee àà llaa rraappiiddiittéé ddeess ooppéérraattiioonnss eett llaa mmuullttiittuuddee ddeess qquuaannttiittééss cchhaarrggééeess,, ppoouussssee àà ll’’iinnffrraaccttiioonn.. EEnn eeffffeett,, ddaannss llaa pprraattiiqquuee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr nn’’aassssiissttee qquu’’aauu ppoossiittiioonnnneemmeenntt ddeess ccoonntteenneeuurrss ssuurr llee nnaavviirree.. LLaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eesstt ddeevveennuuee uunnee vvéérriittaabbllee iinnssttiittuuttiioonn qquuii nnéécceessssiittee ll’’iinntteerrvveennttiioonn ddee pplluussiieeuurrss aacctteeuurrss ppoouurr ttoouurrnneerr eeffffiiccaacceemmeenntt.. LLaa sseeccttiioonn ssuuiivvaannttee vvaa ss’’iinnttéérreesssseerr àà cceess eennttiittééss ddoonntt llaa ccooooppéérraattiioonn ffaaiitt ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn uunn ssuuccccèèss.. SSeeccttiioonn 22 –– LLeess aacctteeuurrss ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn LLee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaall aa ttoouujjoouurrss vvuu ll’’iinntteerrvveennttiioonn ddee pplluussiieeuurrss aacctteeuurrss dduu ffaaiitt ddee ll’’eennvveerrgguurree ddeess ooppéérraattiioonnss,, ddee ll’’ééllooiiggnneemmeenntt ddeess ppaarrttiieess,, ddeess iinnttéérrêêttss eenn jjeeuu eettcc.. PPlluussiieeuurrss ccoonnttrraattss eennttoouurreenntt ddee ccee ffaaiitt llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt :: ccoonnttrraatt ddee ccoommmmiissssiioonn,, ccoonnttrraatt ddee ttrraannssiitt,, ccoonnttrraatt ddee mmaannuutteennttiioonn,, ccoonnttrraatt dd’’aassssuurraannccee eettcc.. LL’’aavvèènneemmeenntt ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eett ll’’eessssoorr dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall aa ccoonndduuiitt cceerrttaaiinneess pprrooffeessssiioonnss àà ss’’aaddaapptteerr.. NNoouuss aalllloonnss éévvooqquueerr ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt llee ttrraannssiittaaiirree.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, iill ccoonnvviieenntt ddee mmeennttiioonnnneerr uunnee aaccttiivviittéé qquuii eesstt nnééee aavveecc llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn,, llee NNVVOOCCCC..
 • 31. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 31 PPaarraaggrraapphhee 11 –– LLeess ttrraannssiittaaiirreess ffaaccee àà llaa rréévvoolluuttiioonn dduu ccoonntteenneeuurr LLee ttrraannssiittaaiirree eesstt uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree dduu ttrraannssppoorrtt ddoonntt llaa mmiissssiioonn ccoonnssiissttee àà «« aassssuurreerr llaa ccoonnttiinnuuiittéé eennttrree ddeeuuxx ttrraannssppoorrttss ddiissttiinnccttss ddaannss llee ccaaddrree ssttrriicctt ddeess iinnssttrruuccttiioonnss rreeççuueess.. »» IIll eesstt ddoonncc uunn mmaannddaattaaiirree.. AA llaa ddiifffféérreennccee dduu ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt qquuii ssee cchhaarrggee ddee ll’’oorrggaanniissaattiioonn ddee llaa ttoottaalliittéé dduu ttrraannssppoorrtt,, llee ttrraannssiittaaiirree aassssuurree llaa rruuppttuurree ddee cchhaarrggee cc’’eesstt àà ddiirree qquu’’iill ffaaiitt ppaasssseerr llaa mmaarrcchhaannddiissee dd’’uunn mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt àà uunn aauuttrree eenn rreepprréésseennttaanntt llee mmaannddaanntt ssuurr lleess lliieeuuxx ddee rruuppttuurreess.. LL’’oobbjjeett mmêêmmee ddee ssaa ffoonnccttiioonn mmoonnttrree qquuee llee ttrraannssiittaaiirree eesstt pprrooffoonnddéémmeenntt ccoonncceerrnnéé ppaarr llaa rréévvoolluuttiioonn dduu ccoonntteenneeuurr.. AA –– LLeess ttrraannssiittaaiirreess,, ffrraaggiilliissééss ppaarr llee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu mmuullttiimmooddaall CCoommmmee nnoouuss llee ssaavvoonnss,, llee ssuuccccèèss dduu ccoonntteenneeuurr rrééssiiddee ddaannss ll’’aabbsseennccee ddee rruuppttuurree ddee cchhaarrggee eennttrree ddeeuuxx mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt cc’’eesstt àà ddiirree qquu’’ee llaa mmaarrcchhaannddiisseess nnee ssuubbiitt aauuccuunnee mmaannuutteennttiioonn eennttrree ddeeuuxx mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt ssuucccceessssiiffss.. CCee cchhaannggeemmeenntt aa eeuu ppoouurr ccoonnssééqquueennccee ddee vviiddeerr llee rrôôllee dduu ttrraannssiittaaiirree ddee ttoouutt ssoonn sseennss ppuuiissqquuee cceettttee aabbsseennccee ddee rruuppttuurree ddee cchhaarrggee ffaaiitt qquu’’iill nn’’yy aa pplluuss dd’’ooppéérraattiioonnss pphhyyssiiqquueess àà ffaaiirree ssuurr llaa mmaarrcchhaannddiissee :: mmaannuutteennttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, éécchhaannttiilllloonnnnaaggee,, mmaarrqquuaaggee,, aannaallyysseess,, rreeccoonnddiittiioonnnneemmeenntt,, cceerrttiiffiiccaattiioonnss ddee mmaarrcchhaannddiisseess eettcc.. eett lleess ttrraannssiitt eenn ddoouuaanneess eenn mmaattiièèrree ddee ccoonntteenneeuurr ssee lliimmiitteenntt àà ddeess ooppéérraattiioonnss ddee vvéérriiffiiccaattiioonnss ddee nnuumméérrooss ddee pplloommbbss.. CCeettttee rréévvoolluuttiioonn aauurraaiitt ppuu ssiiggnneerr llaa ddiissppaarriittiioonn ddeess ttrraannssiittaaiirreess dduu ffaaiitt qquuee lleeuurr rrôôllee ssee ssiittuuaaiitt jjuusstteemmeenntt aauuxx lliieeuuxx ooùù cceettttee rruuppttuurree ddee cchhaarrggee ss’’eeffffeeccttuuaaiitt mmaaiiss aauu lliieeuu ddee ssee llaaiisssseerr mmoouurriirr àà ppeettiitt ffeeuu,, lleess mmeeiilllleeuurrss ddee llaa pprrooffeessssiioonn oonntt aaddaappttéé lleeuurr ssaavvooiirr--ffaaiirree àà llaa nnoouuvveellllee tteecchhnniiqquuee ddee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall.. BB –– LLeess mmuuttaattiioonnss ddee llaa ffoonnccttiioonn ddee ttrraannssiittaaiirree
 • 32. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 32 LLeess ttrraannssiittaaiirreess aavvaaiieenntt llee cchhooiixx eennttrree ssuuiivvrree llee mmoouuvveemmeenntt eett ss’’aaddaapptteerr eett ddiissppaarraaîîttrree.. LLeeuurr ssaalluutt rrééssiiddaaiitt ddaannss llaa mmaaîîttrriissee tteecchhnniiqquuee eett ccoommmmeerrcciiaallee ddeess ccoonntteenneeuurrss.. AAuu lliieeuu ddee ttrraaiitteerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddoonncc,, lleess ttrraannssiittaaiirreess ttrraaiitteenntt ddééssoorrmmaaiiss llee ccoonntteenneeuurr.. LLeeuurr iinnttéérrêêtt ssee ssiittuuee ddaannss llaa mmaaîîttrriissee ddeess ttrraannssppoorrttss tteerrrreessttrreess ddee ccoonntteenneeuurrss mmaarriittiimmeess eett llaa ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn dduu ffrreett ccoonntteenneeuurriisséé.. 11 –– LLaa mmaaîîttrriissee ddeess ccoonntteenneeuurrss mmaarriittiimmeess CCeettttee ééttaappee ccoonncceerrnnee llee pprréé eett ppoosstt aacchheemmiinneemmeenntt ddeess ccoonntteenneeuurrss qquuii ss’’eeffffeeccttuuee llaa pplluuppaarrtt dduu tteemmppss ppaarr vvooiiee tteerrrreessttrree.. LLeess ttrraannssiittaaiirreess oonntt ttoouutt iinnttéérrêêtt àà aammeenneerr àà lleeuurr cclliieenntt lleeuurrss pprroopprreess ccoonntteenneeuurrss mmaarriittiimmeess ppoouurr éévviitteerr qquuee lleess aarrmmaatteeuurrss dd’’aavvooiirr llee mmoonnooppoollee ssuurr llee ppoossiittiioonnnneemmeenntt ddeess ccoonntteenneeuurrss.. UUnnee vvéérriittaabbllee bbaattaaiillllee ss’’eexxeerrccee eennttrree lleess ttrraannssiittaaiirreess eett lleess aarrmmaatteeuurrss aayyaanntt ppoouusssséé cceess ddeerrnniieerrss àà ssee bbaattttrree ssuurr pplluussiieeuurrss ffrroonnttss ccaarr llaa «« bbaattaaiillllee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ssee ggaaggnneerraa ddééssoorrmmaaiiss àà tteerrrree 4422 »».. PPaarr eexxeemmppllee ppoouurr llaa ssuupppprreessssiioonn ddeess ttaaxxeess ddiissccrriimmiinnaanntteess lloorrssqquuee llee ttrraannssiittaaiirree eeffffeeccttuuee llee «« mmeerrcchhaanntt hhaauullaaggee4433 »» oouu llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee «« bboouurrssee ddee ppoossiittiioonnnneemmeenntt »» qquuii rréédduuiisseenntt llee mmoouuvveemmeenntt àà vviiddee ddeess ccoonntteenneeuurrss eettcc..4444 .. MMaaiiss llaa lluuttttee nn’’eesstt ppaass qquuee tteecchhnniiqquuee,, eellllee eesstt aauussssii ccoommmmeerrcciiaallee 22 –– LLaa mmaaîîttrriissee dduu ffrreett ccoonntteenneeuurriisséé LLeess ttrraannssiittaaiirreess ddooiivveenntt ss’’iimmppoosseerr ppoouurr ggaarrddeerr lleeuurr cclliieennttèèllee ppuuiissqquuee cceerrttaaiinnss aarrmmaatteeuurrss ooppèèrreenntt ddee pplluuss eenn pplluuss ddiirreecctteemmeenntt aavveecc lleess cchhaarrggeeuurrss.. DDee ccee ffaaiitt,, lleess ttrraannssiittaaiirreess iinnvveessttiisssseenntt ddaannss lleess CCoonnttaaiinneerr FFrreeiigghhtt SSttaattiioonn ((CCFFSS)) ppoouurr ddéévveellooppppeerr lleeuurrss aaccttiivviittééss ddaannss lleess ooppéérraattiioonnss ddee ggrroouuppaaggee eett ddee ddééggrroouuppaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn ccoonntteenneeuurrss.. 42 Cité par Bernard Dreyer, La fonction de transitaire et le transport multimodal, in Annales IMTM 1988. 43 Pré et post acheminement terrestre effectué par le transitaire pour le comte de son client chargeur. 44 Bernard Dreyer, op.cit.
 • 33. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 33 LLee ssyyssttèèmmee ddee ggrroouuppaaggee ppeerrmmeett aauu ttrraannssiittaaiirree dd’’aacchheetteerr llee ffrreett ssuurr lleess lliiggnneess rréégguulliièèrreess eett ddee lleess ddééttaaiilllleerr aauu cchhaarrggeeuurr qquuii nn’’aarrrriivveenntt ppaass àà rreemmpplliirr uunn ccoonntteenneeuurr ccoommpplleett.. LLaa ccoolllleeccttee ddee ccee ffrreett ddee ggrroouuppaaggee aa ffaaiitt nnaaîîttrree uunnee aaccttiivviittéé nnoouuvveellllee àà llaaqquueellllee ss’’eesstt iinnttéérreesssséé llee ttrraannssiittaaiirree mmaaiiss aauussssii dd’’aauuttrreess iinntteerrvveennaannttss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, lleess aarrmmaatteeuurrss eeuuxx--mmêêmmee,, lleess cchhaarrggeeuurrss oouu eennccoorree ddee ssiimmpplleess eennttrreepprreenneeuurrss iinnttéérreessssééss ppaarr llee sseecctteeuurr ppoorrtteeuurr.. PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLeess NNoonn VVeesssseell OOppeerraattiinngg ((OOwwnniinngg)) CCoommmmoonn CCaarrrriieerrss LLeess NNVVOOCCCC ppeeuuvveenntt êêttrree ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee uunnee ccaattééggoorriiee nnoouuvveellllee dd’’iinntteerrvveennaannttss ddaannss llaa cchhaaîînnee ddee ttrraannssppoorrtt nnééee dduu ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn.. LL’’aaccttiivviittéé ddéébbaarrqquuee ddeess EEttaattss--UUnniiss ddaannss lleess aannnnééeess 6600 eett ll’’aappppeellllaattiioonn ddee NNVVOOCCCC eesstt ddoonnnnééee ppaarr llee SShhiippppiinngg AAcctt ddee 11998844 eett ccoonnssaaccrrééee ppaarr llaa RRéégglleemmeennttaattiioonn aamméérriiccaaiinnee ddee 11999900.. EEnn qquuooii ccoonnssiissttee cceettttee aaccttiivviittéé eett ccoommmmeenntt llaa qquuaalliiffiieerr jjuurriiddiiqquueemmeenntt.. AA –– AAnnaallyyssee ddee ll’’aaccttiivviittéé LL’’aaccttiivviittéé ddee NNVVOOCCCC eesstt uunnee aaccttiivviittéé ccoonnttrraaccttuueellllee.. LLaa ttrraadduuccttiioonn ffrraannççaaiissee ddee ssoonn aappppeellllaattiioonn ddoonnnnee uunnee iiddééee ddee ssaa ffoonnccttiioonn :: uunn ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee qquuii nn’’ooppèèrree ppaass ddeess nnaavviirreess mmaaiiss ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. EEnn dd’’aauuttrreess tteerrmmeess,, lleess NNVVOOCCCC pprreennnneenntt eenn cchhaarrggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eenn vvuuee dd’’uunn ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eenn ccoonntteenneeuurr aalloorrss qquu’’iillss nn’’oonntt ppaass ddee nnaavviirreess.. CCee ssoonntt ddeess «« aarrmmaatteeuurrss ddee ppaappiieerr 4455 »».. LLee NNVVOOCCCC ppeeuutt êêttrree iissssuu ddee ddiivveerrsseess ssttrruuccttuurreess.. 11 –– IIssssuu dd’’uunnee ssttrruuccttuurree aarrmmaattoorriiaallee LLeess aarrmmaatteeuurrss oonntt ccrrééee ddeess ssttrruuccttuurreess NNVVOOCCCC eenn lleeuurr sseeiinn ppoouurr ddiivveerrsseess rraaiissoonnss :: aaffiinn ddee ddiivveerrssiiffiieerr lleeuurrss aaccttiivviittééss ffaaccee àà llaa ffaaiibblleessssee ddee rreennddeemmeenntt iissssuu ddee llaa ggeessttiioonn ddeess nnaavviirreess eett ppoouurr ffaaiirree 45 Andrée Chao, NVOCC, à la recherche d’une identité, BTL 1993, p 320.
 • 34. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 34 ffaaccee àà llaa ccoonnccuurrrreennccee mmeennaaççaannttee ddeess NNVVOOCCCC dd’’aauuttrreess ssttrruuccttuurreess nnoottaammmmeenntt ttrraannssiittaaiirreess qquuii oonntt aaccqquuiiss uunnee nnoottoorriiééttéé ssuurr llee mmaarrcchhéé dduu ggrroouuppaaggee.. CCeellaa eexxpplliiqquuee qquuee ttoouuss lleess ggrraannddss aarrmmaatteeuurrss oonntt ddeess ffiilliiaalleess NNVVOOCCCC ((VVOOTTAAIINNEERR ppoouurr VVaann OOmmeerreenn,, OOCCTTOOMMAARR ppoouurr DDeellmmaass,, KKeerrrrlliinnee ppoouurr CCMMAA CCGGMM,, TTrraannss SSeerrvviiccee LLiinnee ppoouurr SSCCAACC eettcc..)) 22 –– IIssssuu ddee ttrraannssiittaaiirreess CCee ssoonntt lleess ttrraannssiittaaiirreess qquuii ssoonntt àà ll’’oorriiggiinnee ddeess NNVVOOCCCC.. LLeess sseerrvviicceess ddee lliiggnnee mmaarriittiimmee ssaannss nnaavviirreess ssoonntt mmiiss eenn ppllaaccee ppaarr lleess ggrrooss ttrraannssiittaaiirreess ddoonntt ll’’aavvaannttaaggee ppaarr rraappppoorrtt aauuxx aarrmmaatteeuurrss eesstt llaa ppoossssiibbiilliittéé ppoouurr eeuuxx dd’’ooffffrriirr uunn pplluuss ggrraanndd nnoommbbrree ddee ddééppaarrttss eett ddee ddeessttiinnaattiioonnss.. 33 –– IIssssuu ddeess ggrrooss cchhaarrggeeuurrss LL’’iinnttéérrêêtt ddeess cchhaarrggeeuurrss àà ccrrééeerr ddeess NNVVOOCCCC rrééssiiddee ddaannss llaa mmaaîîttrriissee dduu ttaauuxx ddee ffrreett.. EEnn eeffffeett,, lleess cchhaarrggeeuurrss ppeeuuvveenntt ccoonnssttiittuueerr sseeuullss oouu eenn ccooooppéérraattiivvee ddeess NNVVOOCCCC aaggiissssaanntt ssuurr lleeuurrss lliiggnneess ssppéécciiffiiqquueess.. 44 –– IIssssuu ddee ssiimmpplleess eennttrreepprreenneeuurrss FFaaccee aauu ssuuccccèèss ddee ll’’aaccttiivviittéé,, pplluussiieeuurrss eennttrreepprreenneeuurrss oonntt ssaaiissii ll’’ooppppoorrttuunniittéé qquu’’ooffffrree ccee ccrréénneeaauu.. LL’’eexxiisstteennccee ddee bboonnss eett mmaauuvvaaiiss NNVVOOCCCC aa eennggeennddrréé uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn dd’’oorrddrree ppuubblliicc rriiggoouurreeuussee ppoouurr ooffffrriirr aauuxx cclliieennttss uunnee ggaarraannttiiee eeffffiiccaaccee ddee lleeuurr hhoonnoorraabbiilliittéé eett ddee lleeuurr ssoollvvaabbiilliittéé.. BB –– QQuuaalliiffiiccaattiioonn jjuurriiddiiqquuee ddeess NNVVOOCCCC LLeess aaccttiivviittééss ddeess NNVVOOCCCC ssoonntt bbaassééeess ssuurr uunnee rreellaattiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee.. LLee NNVVOOCCCC éémmeett ddeess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ssuurr lleessqquueellss iill ffiigguurree ccoommmmee ttrraannssppoorrtteeuurr aappppaarreenntt.. AA llaa ddiifffféérreennccee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ooppéérraanntt ddeess nnaavviirreess,,
 • 35. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 35 ll’’aaccttiivviittéé ddeess NNVVOOCCCC ss’’eexxeerrccee eenn ddeeuuxx tteemmppss :: uunn ccoonnttrraatt ppaasssséé aavveecc llee ttrraannssppoorrtteeuurr eeffffeeccttiiff eett uunn aauuttrree ccoonnttrraatt ppaasssséé aavveecc llee cchhaarrggeeuurr.. 11 –– LLaa rreellaattiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee eennttrree llee NNVVOOCCCC eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr LLee NNVVOOCCCC ppaassssee ddeess aaccccoorrddss aavveecc lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss eeffffeeccttiiffss cc’’eesstt àà ddiirree lleess aarrmmaatteeuurrss ppoossssééddaanntt ddeess nnaavviirreess.. SSooiitt iillss ccoonncclluueenntt uunn ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ssooiitt uunn ccoonnttrraatt ccaaddrree ddee ttrraannssppoorrtt.. CCoonncceerrnnaanntt llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, iill ss’’aaggiitt dd’’uunn aaffffrrèètteemmeenntt ppaarrttiieell aauu vvooyyaaggee ppoouurr lleeqquueell ll’’aarrmmaatteeuurr mmeett àà llaa ddiissppoossiittiioonn dduu NNVVOOCCCC uunnee ppaarrttiiee dduu nnaavviirree.. DDaannss llee ccaaddrree dduu ttrraannssppoorrtt eenn ccoonntteenneeuurr,, ccee ssoonntt lleess «« sslloottss »» ffaaiissaanntt ll’’oobbjjeett ddee «« sslloott cchhaarrtteerr »».. LLee ccoonnttrraatt ccaaddrree qquuaanntt àà lluuii eesstt uunn ccoonnttrraatt dd’’ «« aacchhaatt dd’’eessppaacceess.. »» PPaarr cceess ccoonnttrraattss,, llee NNVVOOCCCC ss’’eennggaaggee ppoouurr uunnee ppéérriiooddee ddoonnnnééee àà ffaaiirree ttrraannssppoorrtteerr ppaatt llee ttrraannssppoorrtteeuurr uunn vvoolluummee ddéétteerrmmiinnéé ddee ccoonntteenneeuurrss.. 22 –– LLaa rreellaattiioonn ccoonnttrraaccttuueellllee eennttrree llee NNVVOOCCCC eett llee cchhaarrggeeuurr LLeess NNVVOOCCCC pprrooppoosseenntt aauu cchhaarrggeeuurr ddee ttrraannssppoorrtteerr lleeuurrss mmaarrcchhaannddiisseess ccoommmmee llee ffeerraaiitt uunn ttrraannssppoorrtteeuurr eeffffeeccttiiff.. IIll aacchhèèttee uunn ffrreett eenn ggrrooss aavvoonnss-- nnoouuss ddiitt eett llee rreevveenndd aauu ddééttaaiill,, llaa ddiifffféérreennccee ffaaiitt ssoonn bbéénnééffiiccee.. CCoommmmee llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, llee NNVVOOCCCC pprreenndd eenn cchhaarrggee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, rreemmeett uunn ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt aauu cchhaarrggeeuurr eett lliivvrree llaa mmaarrcchhaannddiissee aauu ddeessttiinnaattaaiirree.. LLaa ggrraannddee ddiifffféérreennccee eesstt qquu’’iill nn’’aa ppaass llaa mmaaîîttrriissee ddee ll’’ooppéérraattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt.. CC’’eesstt ppoouurr cceellaa qquuee llee NNVVOOCCCC eesstt pplluuttôôtt qquuaalliiffiiéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr «« ccoonnttrraaccttuueell.. »» LL’’ééttuuddee ddee cceettttee aaccttiivviittéé mméérriittee ddeess rreecchheerrcchheess bbeeaauuccoouupp pplluuss aapppprrooffoonnddiieess mmaaiiss ddaannss llee ccaaddrree ddee nnoottrree ttrraavvaaiill,, iill ss‘‘aaggiissssaaiitt ddee pprréésseenntteerr uunnee
 • 36. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 36 aaccttiivviittéé qquuii eesstt nnééee aavveecc llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eett qquuii ss’’eesstt iinnssttaallllééee ddaannss llaa pprraattiiqquuee aaccttuueellllee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn.. SSii tteell eesstt eenn ggrrooss ll’’aassppeecctt pprraattiiqquuee ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn,, qquu’’eenn eesstt--iill ssuurr llee ppllaann jjuurriiddiiqquuee?? PPAARRTTIIEE IIII –– AASSPPEECCTTSS JJUURRIIDDIIQQUUEESS DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN LLee DDooyyeenn RRooddiièèrree vvooyyaaiitt uunn «« ffaauuxx pprroobbllèèmmee »» ddaannss cceelluuii ddeess «« ccoonnttaaiinneerrss »»4466 .. PPoouurrttaanntt,, ffoorrccee eesstt ddee ccoonnssttaatteerr qquuee llee ccoonntteenneeuurr eesstt ssoouummiiss àà uunn rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ppaarrttiiccuulliieerr qquuii ssoouullèèvvee ddeess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess ppaarrttiiccuulliieerrss.. CCeettttee ppaarrttiiee nnoouuss ppeerrmmeettttrraa ddee vvooiirr eenn ddééttaaiill ccoommmmeenntt ssee ddéérroouullee lleess ooppéérraattiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt eenn ccoonntteenneeuurr eett dd’’iiddeennttiiffiieerr lleess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess qquuii eenn ddééccoouulleenntt ((CChhaappiittrree II)).. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ssee rreettrroouuvvee aaccttuueelllleemmeenntt aauu ccœœuurr dd’’uunn ssuujjeett dd’’aaccttuuaalliittéé,, ccoommmmuunn àà ttoouutt llee sseecctteeuurr dduu ttrraannssppoorrtt mmaaiiss qquuii ttoouucchhee ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt llee mmaarriittiimmee:: llaa ssûûrreettéé ddeess ccoonntteenneeuurrss ((CChhaappiittrree IIII)).. CCHHAAPPIITTRREE II –– LLEE RREEGGIIMMEE JJUURRIIDDIIQQUUEE DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN LLeess ssppéécciiffiicciittééss jjuurriiddiiqquueess qquuee ggéénnèèrreenntt ll’’uussaaggee dduu ccoonntteenneeuurr ccoommmmeenncceenntt ddèèss lleess ooppéérraattiioonnss ddee «« pprrééccoonntteenneeuurriissaattiioonn »» jjuussqquu’’aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt ffiinnaall dduu 46 RODIERE, op.cit.
 • 37. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 37 ccoonntteenneeuurr.. CCeess éélléémmeennttss nnoouuss ppeerrmmeettttrroonntt dd’’aabboorrddeerr llee ccoonntteennttiieeuuxx dduu ccoonntteenneeuurr àà ttrraavveerrss lleess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess qquu’’oonn ppeeuutt rreennccoonnttrreerr aavveecc llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn.. SSeeccttiioonn 11 -- LLeess ooppéérraattiioonnss pprrééccééddaanntt llee vvooyyaaggee mmaarriittiimmee LLeess rrééppeerrccuussssiioonnss ddee ll’’uussaaggee dduu ccoonntteenneeuurr ssuurr llee ddrrooiitt ddee ttrraannssppoorrtt ssee mmaanniiffeesstteenntt aavvaanntt mmêêmmee qquuee llee ttrraannssppoorrtt pprroopprreemmeenntt ddiitt nnee ccoommmmeennccee.. PPaarraaggrraapphhee 11 –– LLeess ooppéérraattiioonnss ddee «« pprrééccoonntteenneeuurriissaattiioonn »» UUnnee ffooiiss qquuee llee cchhaarrggeeuurr aa cchhooiissii oouu aacccceeppttéé dd’’eennvvooyyeerr ssaa mmaarrcchhaannddiissee ppaarr ccoonntteenneeuurr,, ttrrooiiss ppooiinnttss ddooiivveenntt êêttrree ééttuuddiiééss ppaarr lleess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt :: llaa ffoouurrnniittuurree dduu ccoonntteenneeuurr,, ssoonn rreemmpplliissssaaggee eett llaa pprriissee eenn cchhaarrggee ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. AA –– LLaa ffoouurrnniittuurree dduu ccoonntteenneeuurr LLeess ssttaattiissttiiqquueess mmoonnttrreenntt qquuee 5500%% ddeess ccoonntteenneeuurrss aappppaarrttiieennnneenntt aauuxx aarrmmaatteeuurrss eett 5500%% aauuxx lloouueeuurrss4477 .. IIll ccoonnvviieenntt ddoonncc ddee ddiissttiinngguueerr llaa ffoouurrnniittuurree dduu ccoonntteenneeuurr ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee cceellllee ppaarr uunn ttiieerrss.. 11–– LLee ttrraannssppoorrtteeuurr lloouueeuurr LLaa llooccaattiioonn dd’’uunn ccoonntteenneeuurr ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnssiissttee àà mmeettttrree àà ddiissppoossiittiioonn uunn ccoonntteenneeuurr mmooyyeennnnaanntt uunn pprriixx eett aavveecc oobblliiggaattiioonn ddee rreessttiittuuttiioonn ddee 47 Synthèse Isemar n°49 nov.2002
 • 38. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 38 cceelluuii qquuii lloouuee.. SSii llaa pprraattiiqquuee eesstt ttrrèèss rrééppaanndduuee,, llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn jjuurriiddiiqquuee ddee cceettttee pprreessttaattiioonn nnee ffaaiitt ppaass ll’’uunnaanniimmiittéé.. LLaa ddiissccoorrddaannccee ppoorrttee ssuurr llee ccaarraaccttèèrree aacccceessssooiirree oouu aauuttoonnoommee ddee llaa mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn ppaarr rraappppoorrtt aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. SSuurr ccee ppooiinntt,, RRaayynnaauudd aappppuuiiee llaa pprreemmiièèrree tthhèèssee eenn ppeerrcceevvaanntt llaa llooccaattiioonn dduu ccoonntteenneeuurr ccoommmmee uunnee «« pprreessttaattiioonn aacccceessssooiirree eett iinnddiissppeennssaabbllee dduu ttrraannssppoorrtt »» dduu ffaaiitt qquuee «« ssaauuff ccaass eexxcceeppttiioonnnneell,, oonn ccoonnççooiitt mmaall eenn eeffffeett qquu’’uunn ttrraannssppoorrtteeuurr mmeettttee àà ddiissppoossiittiioonn dd’’uunn ddee sseess cclliieennttss uunn ccoonntteenneeuurr ssaannss eennvviissaaggeerr ddee llaa ttrraannssppoorrtteerr»»4488 .. DDee ll’’aauuttrree ccôôttéé,, dd’’aauuttrreess ddooccttrriinneess ppeenncchheenntt pplluuttôôtt ssuurr llaa ddeeuuxxiièèmmee qquuaalliiffiiccaattiioonn eenn ss’’aalliiggnnaanntt àà llaa ssoolluuttiioonn ddee ll’’aarrrrêêtt SSaaiinntt GGeeoorrggeess4499 .. BBoonnnnaassiieess ttrroouuvvee cceettttee ssoolluuttiioonn ffoonnddééee dduu ffaaiitt qquuee «« ((……)) llaa llooccaattiioonn ddee ccoonntteenneeuurrss aavvaaiitt ffaaiitt ll’’oobbjjeett dd’’uunn ccoonnttrraatt ppaarrttiiccuulliieerr eett dd’’uunn llooyyeerr ssppéécciiffiiqquuee ((……))5500 »».. LLaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn aa mmiiss ffiinn àà cceess hhééssiittaattiioonnss eenn ccaassssaanntt ll’’aarrrrêêtt ddee llaa CCAA ddee VVeerrssaaiilllleess ppaarr ssaa ddéécciissiioonn dduu 55 mmaarrss 22000022 5511 ((CCaass..ccoomm..,, 55 mmaarrss 22000022)) nnoonn ppaass eenn ssee pprroonnoonnççaanntt ssuurr llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn eexxaaccttee dduu ccoonnttrraatt mmaaiiss eenn aaffffiirrmmaanntt llee pprriinncciippee dd’’eexxcclluussiivviittéé dduu rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, ééccaarrttaanntt ll’’iinnttéérrêêtt ddee llaa ppoolléémmiiqquuee.. IIll ccoonnvviieenntt ddee rreemmaarrqquueerr qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr lluuii--mmêêmmee ppeeuutt êêttrree llooccaattaaiirree dduu ccoonntteenneeuurr qquu’’iill lloouuee.. 48 Obs. M.N Raynaud, DMF 2002, p 969. 49 CA Versailles, 12éme ch. 1ère sec., du 14 janvier 1999, DMF 1999, p 933, obs. Cl. Humann. 50 DMF 2000, Le droit positif en 1999, n° 74. 51 DMF 2002, p 969, obs. M.N Raynaud.
 • 39. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 39 22 –– FFoouurrnniittuurree dduu ccoonntteenneeuurr ppaarr uunn ttiieerrss DDeeuuxx ccaass ddee ffiigguurree ppeeuuvveenntt êêttrree ddiissttiinngguuééss :: ssooiitt ll’’eexxppééddiitteeuurr lloouuee ddee ssoonn ccôôttéé uunn ccoonntteenneeuurr qquu’’iill vvaa ccoonnffiieerr aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ssooiitt llee ttrraannssppoorrtteeuurr lloouuee uunn ccoonntteenneeuurr qquu’’iill vvaa mmeettttrree àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee ll’’eexxppééddiitteeuurr qquuii aa ccoonnttrraaccttéé aavveecc lluuii.. DDaannss llaa pprreemmiièèrree ssiittuuaattiioonn,, llee ccoonnttrraatt ddee llooccaattiioonn eesstt eennttiièèrreemmeenntt aauuttoonnoommee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. DDaannss llee ddeeuuxxiièèmmee ccaass,, uunn «« lliieenn ddee ffaaiitt »» eexxiissttee eennttrree llee ccoonnttrraatt ddee llooccaattiioonn eett ll’’ooppéérraattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt ccaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmeett àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee ll’’eexxppééddiitteeuurr uunn ccoonntteenneeuurr qquu’’iill aa lluuii--mmêêmmee lloouuéé.. UUnnee ffooiiss llee ccoonntteenneeuurr ffoouurrnnii,, ll’’oonn pprrooccèèddee àà ssoonn rreemmpplliissssaaggee qquu’’oonn ddééssiiggnnee ddaannss llee jjaarrggoonn dduu ttrraannssppoorrtt dd’’eemmppoottaaggee qquuii ppeeuutt êêttrree ffaaiitt ppaarr cchhaarrggeeuurr,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr oouu uunn ttiieerrss ddééssiiggnnéé ppaarr ll’’eexxppééddiitteeuurr.. BB –– LL’’eemmppoottaaggee dduu ccoonntteenneeuurr LL’’eemmppoottaaggee eesstt ddééffiinnii ccoommmmee ll’’ooppéérraattiioonn ccoonnssiissttaanntt àà rreemmpplliirr llee ccoonntteenneeuurr eett àà ll’’aarrrriimmeerr.. OOnn ppaarrllee ddee ccaallaaggee ppoouurr nnee ppaass ccoonnffoonnddrree aavveecc ll’’aarrrriimmaaggee dduu ccoonntteenneeuurr lluuii--mmêêmmee àà bboorrdd dduu nnaavviirree.. SSeelloonn llee ttyyppee dd’’eexxppééddiittiioonn,, oonn ddiissttiinngguuee llee ccoonntteenneeuurr FFWWLL ((FFuullllyy LLooaaddeedd WWeeiigghhtt aanndd ccaappaacciittyy)) oouu FFCCLL ((FFuullll CCoonnttaaiinneerr LLooaaddeedd)) dduu ccoonntteenneeuurr LLCCLL ((LLeessss tthhaann CCoonnttaaiinneerr LLooaadd)).. LLee FFWWLL oouu FFCCLL ssiiggnniiffiiee qquuee llee ccoonntteenneeuurr eesstt pplleeiinn eenn vvoolluummee eett eenn ppooiiddss ttaannddiiss qquu’’uunn ccoonntteenneeuurr eesstt LLCCLL lloorrssqquu’’iill rreeççooiitt ddeess lloottss ddee mmaarrcchhaannddiisseess qquuii sseeuullss nn’’aarrrriivveerraaiieenntt ppaass àà llee rreemmpplliirr eett qquuii ffoonntt ll’’oobbjjeett dd’’uunn ggrroouuppaaggee ppoouurr êêttrree ééccoonnoommiiqquueemmeenntt rreennttaabblleess..
 • 40. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 40 LL’’eemmppoottaaggee eesstt ssoouuvveenntt ll’’aaffffaaiirree ddee ll’’eexxppééddiitteeuurr.. EEnn eeffffeett,, rraarreess ssoonntt lleess ccaass ooùù cc’’eesstt llee ttrraannssppoorrtteeuurr qquuii ss’’eenn cchhaarrggee.. DDee ccee ffaaiitt,, uunn eemmppoottaaggee ddééffeeccttuueeuuxx rreepprréésseennttee ddoonncc uunnee ccllaauussee eexxoonnéérraattooiirree ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr àà mmooiinnss qquuee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé nnee ssooiitt rreetteennuuee ppoouurr ffaauuttee ppeerrssoonnnneellllee oouu eenn ppaarrttaaggee aavveecc uunn aauuttrree iinntteerrvveennaanntt.. DDee mmêêmmee qquuee ll’’aarrrriimmaaggee ddééffeeccttuueeuuxx ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà ll’’iinnttéérriieeuurr dd’’uunn ccoonntteenneeuurr lloorrssqquu’’iill nn’’aa ppaass ééttéé rrééaalliisséé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt ddoonnnneerr lliieeuu àà eexxoonnéérraattiioonn ddee ccee ddeerrnniieerr.. LLaa pprreemmiièèrree rreessppoonnssaabbiilliittéé,, eenn ccaass ddee ddoommmmaaggeess ssuubbiiss àà llaa mmaarrcchhaannddiissee ppeennddaanntt ll‘‘eemmppoottaaggee iinnccoommbbee ddoonncc àà cceelluuii qquuii aa pprriiss eenn cchhaarrggee ll’’ooppéérraattiioonn eenn ooccccuurrrreennccee ll’’eexxppééddiitteeuurr ddaannss bbiieenn ddeess ccaass.. LLeess eexxeemmpplleess ffooiissoonnnneenntt ddaannss llaa jjuurriisspprruuddeennccee :: mmaauuvvaaiiss eemmppoottaaggee ddeess ccaarrttoonnss ddee cciittrroonnss eennttrraaîînnaanntt uunn éécchhaauuffffeemmeenntt pplluuss iimmppoorrttaanntt ddee cceeuuxx ppllaaccééss aauu cceennttrree ((TTrriibb.. CCoomm.. PPaarrssii,, 77 ddéécceemmbbrree 11997777,, DDMMFF 11997788,, pp 444411)),, aavvaarriieess ppaarr mmoouuiillllee ddee mmaarrcchhaannddiisseess pprroovveennaanntt eexxcclluussiivveemmeenntt dduu ddeeggrréé eexxcceessssiiff dd’’hhyyggrroommééttrriiee lloorrss ddee ll’’eemmppoottaaggee ((CCaassss.. CCoomm,, 2200 fféévvrr.. 11999900,, JJuurriiss--ddaattaa nn°° 11999900--000000553333)),, aabbsseennccee ddee pprrootteeccttiioonn eennttrree llaa mmaarrcchhaannddiissee eett lleess ppaarrooiiss ddee ccoonntteenneeuurrss eett cchhaarrggeemmeenntt ddaabbss ddeess ccoonntteenneeuurrss ddrryy mmaannqquuaanntt dd’’aaéérraattiioonn ((TTrriibb..ccoomm.. MMaarrsseeiillllee,, 2211 jjuuiinn 11999911,, RReevvuuee SSccaappeell 11999911,, pp 110088)),, eemmppoottaaggee ddééffeeccttuueeuuxx ppoouurr oommiissssiioonn dd’’oouuvveerrttuurree ddeess ttrraappppeess dd’’aaéérraattiioonn dduu ccoonntteenneeuurr ((CCAA ppaarriiss,, 33 jjuuiillll.. 11998877,, BBTTLL 11998888,, pp 5588)),, ccaallaaggee iinnccoorrrreecctt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ((CCaassss..ccoomm.. 2277 mmaarrss 11997733,, DDMMFF 11997733,, pp 444466)) eettcc.. DDaannss cceettttee ooppéérraattiioonn dd’’eemmppoottaaggee,, iill aarrrriivvee qquuee ll’’eexxppééddiitteeuurr ddééssiiggnnee uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree qquuii eesstt ssoouuvveenntt uunnee eennttrreepprriissee ssppéécciiaalliissééee,, uunnee ssoocciiééttéé ddee mmaannuutteennttiioonn ppoorrttuuaaiirree,, uunnee eennttrreepprriissee ddee ddéémméénnaaggeemmeenntt oouu éévveennttuueelllleemmeenntt uunn vveennddeeuurr.. DDaannss cceess ccaass,, llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll’’ooppéérraattiioonn iinnccoommbbee àà cceess ttiieerrss,, rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouuvvaanntt êêttrree ppaarrttaaggééee aavveecc ll’’eexxppééddiitteeuurr oouu uunn aauuttrree iinntteerrvveennaanntt..
 • 41. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 41 CCeettttee ooppéérraattiioonn tteerrmmiinnééee,, llee ccoonntteenneeuurr eesstt pprrêêtt àà êêttrree rreemmiiss aauu ttrraannssppoorrtteeuurr.. CC –– LLaa pprriissee eenn cchhaarrggee dduu ccoonntteenneeuurr ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr LLaa pprriissee eenn cchhaarrggee dduu ccoonntteenneeuurr ffaaiitt nnaaîîttrree ddeess oobblliiggaattiioonnss àà llaa cchhaarrggee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr :: iill ddooiitt vvéérriiffiieerr llee ccoonntteennuu ddeess ccoonntteenneeuurrss eett pprrooccééddeerr àà uunn ppooiinnttaaggee ppaarr rraappppoorrtt àà llaa lliissttee ddee cchhaarrggeemmeenntt,, iill ddooiitt eenn oouuttrree ccoonnttrrôôlleerr llee nnuumméérroo dduu pplloommbb dduu ccoonntteenneeuurr ssoouuss ppeeiinnee ddee nnéégglliiggeennccee eett ddooiitt ppaarr aaiilllleeuurrss aassssuurreerr ll’’eemmbbaarrqquueemmeenntt ddee ttoouuss lleess ccoonntteenneeuurrss pprriiss eenn cchhaarrggee.. CC’’eesstt llee mmoommeenntt ddee ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eett ddeess aauuttrreess ddooccuummeennttss ddoouuaanniieerrss.. LLee cchhaarrggeeuurr ddooiitt ddééccllaarreerr aauu ttrraannssppoorrtteeuurr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ccoonntteennuueess ddaannss llee ccoonntteenneeuurr eenn ssaacchhaanntt qquuee ccee ddeerrnniieerr nn’’aa ppaass aassssiissttéé àà ll’’eemmppoottaaggee eett qquuee ddaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess ccaass,, llee ccoonntteenneeuurr lluuii eesstt rreemmiiss pplloommbbéé.. CCeess oobblliiggaattiioonnss,, oobbsseerrvvééeess sséévvèèrreemmeenntt ppaarr lleess ttrriibbuunnaauuxx,, ddoonnnneenntt ttoouuttee lleeuurr iimmppoorrttaannccee aauuxx rréésseerrvveess ffaaiitteess ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. LLaa pprraattiiqquuee ddeess rréésseerrvveess nn’’eesstt ppaass pprroopprree aauu ttrraannssppoorrtt eenn ccoonntteenneeuurr5522 cceeppeennddaanntt llaa ppaarrttiiccuullaarriittéé ppoouurr ccee mmooddee ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt eesstt ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé tteecchhnniiqquuee ddee vvéérriiffiieerr cchhaaqquuee ccoonntteenneeuurr qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr rreeççooiitt àà mmooiinnss ddee ssuupppprriimmeerr lleess aavvaannttaaggeess aatttteenndduuss ddee ll’’eemmppllooii dduu ccoonntteenneeuurr.. 52 Art.3§3 de la Convention de Bruxelles de 1924.
 • 42. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 42 CCoommmmee ll’’aabbsseennccee ddee rréésseerrvvee ffaaiitt ppeesseerr ssuurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr uunnee pprrééssoommppttiioonn ddee ccoonnffoorrmmiittéé eennttrree llaa qquuaalliittéé,, llaa qquuaannttiittéé,, llaa nnaattuurree ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eemmbbaarrqquuééeess eett cceelllleess pprréévvuueess aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, iill eesstt pprriimmoorrddiiaall ppoouurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn ccaass ddee ddoommmmaaggeess ccaauussééss aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess àà ll’’aarrrriivvééee qquuee lleess rréésseerrvveess ssooiitt vvaallaabblleess.. PPoouurr ppaalllliieerr lleess aabbuuss ppeerrppééttrrééss ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr eenn ppoorrttaanntt ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt ddeess rréésseerrvveess ddee ssttyyllee ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, lleess ttrriibbuunnaauuxx eexxiiggeenntt ddeess rréésseerrvveess mmoottiivvééeess eett ssoonntt sséévvèèrreess ssuurr ccee ppooiinntt.. AAiinnssii,, llaa ccllaauussee «« ssaaiidd ttoo ccoonnttaaiinn »» aappppoossééee ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt ssuurr pprreessqquuee ttoouuss lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ssoonntt ddaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess ccaass aannnnuullééeess ppaarr lleess ttrriibbuunnaauuxx ccoommmmee mmaannqquuaanntt ddee mmoottiivvaattiioonn ((CCAA RRoouueenn,, 22èè cchh.. CCiivv..,,2211 mmaarrss 11998855,, DDMMFF 11998855,, ssoommmm.. PP.. 775511 ;; CCaassss..ccoomm..,, 2299 jjaannvv.. 11998800,, DDMMFF 11998811,, pp 226677,, ccoommmm.. AAcchhaarrdd.. IIll eenn eesstt ddee mmêêmmee ddeess ccllaauusseess «« ssaaiidd ttoo bbee »» ((ccaassss..ccoomm..,, 2222 fféévvrr.. 11998833,, BBuullll.. cciivv IIVV,, nn°°7777)) oouu «« sshhiippppeerrss llooaadd aanndd ccoouunntt »» ((CCAA RRoouueenn,, 22èè cchh.. CCiivv..,, 1144 aavvrr..11999944,, DDMMFF 11999955,, pp 338800)).. CCeess ooppéérraattiioonnss pprrééccèèddeenntt llee cchhaarrggeemmeenntt dduu ccoonntteenneeuurr àà bboorrdd dduu nnaavviirree.. PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLeess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt LLeess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt ccoonncceerrnneenntt llaa mmiissee ppllaaccee dduu ccoonntteenneeuurr eett ssoonn aarrrriimmaaggee.. AA –– LLaa mmiissee eenn ccoonntteenneeuurr LLaa qquueessttiioonn eesssseennttiieellllee qquuii ssee rraattttaacchhee àà cceettttee ooppéérraattiioonn eesstt ssaannss ddoouuttee cceellllee rreellaattiivvee aauu cchhaarrggeemmeenntt eenn ppoonnttééee..
 • 43. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 43 LLee cchhaarrggeemmeenntt eenn ppoonnttééee ppoossee llee pprroobbllèèmmee ddéélliiccaatt ddee llaa ssééccuurriittéé eett ddee llaa pprrootteeccttiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. LLee ddéébbaatt eesstt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt ffoonnddéé ss’’aaggiissssaanntt ddee mmaarrcchhaannddiisseess eenn ccoonnvveennttiioonnnneell cceeppeennddaanntt lleeuurr ffoonnddeemmeenntt eesstt aaccttuueelllleemmeenntt tteemmppéérréé aavveecc llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddeess ccoonntteenneeuurrss eett lleeuurr aacchheemmiinneemmeenntt àà bboorrdd ddee nnaavviirree ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss.. NNééaannmmooiinnss,, llaa pprraattiiqquuee mmoonnttrree qquuee ll’’aaccccoorrdd dduu cchhaarrggeeuurr eesstt ttoouujjoouurrss rreeqquuiiss ppoouurr qquuee llee ttrraannssppoorrtt eenn ppoonnttééee.. SSooiitt eexxpprreesssséémmeenntt cc’’eesstt àà ddiirree aappppoosséé ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssooiitt iimmpplliicciitteemmeenntt ppoouurr ttoouuss ttrraannssppoorrttss àà bboorrdd ddee nnaavviirree ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss ((aarrttiiccllee 2222 aall..22 ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 mmooddiiffiiééee ppaarr llaa llooii nn°°7799--11110033 dduu 2211 ddéécceemmbbrree 11997799,, aarrtt.. 11)) ppoouurr lleeqquueell «« llee ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr eesstt ssuuppppoosséé ddoonnnnéé eenn ccaass ddee cchhaarrggeemmeenntt eenn ccoonntteenneeuurr àà bboorrdd ddee nnaavviirreess mmuunniiss dd’’iinnssttaallllaattiioonnss aapppprroopprriiééeess ppoouurr ccee ttyyppee ddee ttrraannssppoorrtt.. »» LLaa ccoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess dduu 2255 aaooûûtt 11992244 eexxcclluutt ddee ssoonn cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn «« llaa ccaarrggaaiissoonn qquuii,, ppaarr llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, eesstt ddééccllaarrééee ccoommmmee mmiissee ssuurr llee ppoonntt eett eenn ffaaiitt,, eesstt aaiinnssii ttrraannssppoorrttééee »» ((aarrtt ..11 cc)).. LLee cchhaarrggeemmeenntt eenn ppoonnttééee nn’’eesstt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee rréégguulliièèrree qquuee ssii llee ttrraannssppoorrtteeuurr oobbttiieenntt ll’’aauuttoorriissaattiioonn pprrééaallaabbllee dduu cchhaarrggeeuurr.. LLaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 pprréévvooiitt qquuaanntt àà eellllee ddaannss ll’’aarrttiiccllee 2222 pprréécciittéé ttrrooiiss ccaass ooùù llee cchhaarrggeemmeenntt eenn ppoonnttééee eesstt rréégguulliieerr :: ddaannss llee ccaass dd’’uunn ppeettiitt ccaabboottaaggee,, lloorrssqquuee ddeess ddiissppoossiittiioonnss rréégglleemmeennttaaiirreess ll’’iimmppoosseenntt aauu ttrraannssppoorrtteeuurr eett lloorrssqquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr aa oobbtteennuu llee ccoonnsseenntteemmeenntt dduu cchhaarrggeeuurr.. BB –– LL’’aarrrriimmaaggee LL’’aarrrriimmaaggee dduu ccoonntteenneeuurr àà bboorrdd dduu nnaavviirree rreellèèvvee eennttiièèrreemmeenntt ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ccaarr cc’’eesstt llee ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree qquuii ddooiitt aassssuurreerr llaa bboonnnnee eexxééccuuttiioonn ddee cceettttee ooppéérraattiioonn eett jjuuggeerr ddee llaa ssoolliiddiittéé ddee ll’’aarrrriimmaaggee eenn
 • 44. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 44 ffoonnccttiioonn ddeess ccoonnddiittiioonnss mmééttééoorroollooggiiqquueess.. ((TTrriibb..ccoomm.. PPaarriiss,, 2233 jjuuiinn 11997711,, DDMMFF 11997722,, pp 330088)) LL’’eennjjeeuu ddee llaa rréégguullaarriittéé dduu cchhaarrggeemmeenntt eenn ppoonnttééee eett ddee ll’’aarrrriimmaaggee ccoorrrreecctt rreellèèvvee dduu ffaaiitt qquuee cceess ddeeuuxx ccoonnddiittiioonnss rrééuunniieess eexxoonnèèrreenntt ggéénnéérraalleemmeenntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass ddee ddoommmmaaggeess ssuubbiiss àà llaa mmaarrcchhaannddiissee ppeennddaanntt llee vvooyyaaggee mmaarriittiimmee.. SSeeccttiioonn 22 –– LLee vvooyyaaggee mmaarriittiimmee eett llee ddéécchhaarrggeemmeenntt CCeettttee ééttaappee eenngglloobbee llee vvooyyaaggee mmaarriittiimmee pprroopprreemmeenntt ddiitt,, llee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett lleess pprroobbllèèmmeess ddee rreessppoonnssaabbiilliittééss qquuii ppeeuuvveenntt ssuurrggiirr àà ll’’iissssuuee dduu vvooyyaaggee.. PPaarraaggrraapphhee 11 –– LLeess oobblliiggaattiioonnss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ppeennddaanntt llee vvooyyaaggee mmaarriittiimmee LLee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt tteennuu ddee «« ffaaiirree vvooyyaaggeerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess aauuxx ccoonnddiittiioonnss iinnddiiqquuééeess ddaannss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt..5533 »» LLaa qquueessttiioonn rreessttee ddee ssaavvooiirr llaa rrééppaarrttiittiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eennttrree llee cchhaarrggeeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee.. CCoommmmee ttoouutt ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, cceelluuii qquuii ffaaiitt uunnee eexxppééddiittiioonn eenn nnaavviirree ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss eesstt ttoouutt aauussssii bbiieenn tteennuu ddee mmeettttrree ssoonn nnaavviirree eenn bboonn ééttaatt ddee nnaavviiggaabbiilliittéé qquuee ddee «« ssooiiggnneerr »» llee ttrraannssppoorrtt.. 53 CA de Montpellier, 25 avril 1995, navire Korrigan Obs. P. Bonnassies
 • 45. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 45 EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess oobblliiggaattiioonnss pprroopprreess àà llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn,, nnoouuss nnee ppoouuvvoonnss ddrreesssseerr uunn iinnvveennttaaiirree eexxhhaauussttiiff ddeess ccaass ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ppuuiissqquu’’iill nn’’yy aa ppaass ddee ssoolluuttiioonnss pprréécciisseess ppoouurr uunn ccaass pprréécciiss.. IIll eexxiissttee nnééaannmmooiinnss ddeess ssoolluuttiioonnss ccoonnnnuueess rreelleevvééeess ppaarr llaa jjuurriisspprruuddeennccee5544 :: -- ll’’aapppplliiccaattiioonn ssttrriiccttee ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ((NNaavviirree SSuunn PPrriinncceessss,, TT.. ccoomm.. MMaarrsseeiillllee,, 55 mmaarrss 11999933,, iinnééddiitt)) -- ll’’iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ppoouurr lleess aavvaarriieess dduuss àà ll’’iinnaaddaappttaattiioonn ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt àà llaa nnaattuurree ddeess mmaarrcchhaannddiisseess eett aauuxx ddiissppoossiittiioonnss ddee cceelluuii--ccii mmaaiiss qquuee llee cchhaarrggeeuurr aa lliibbrreemmeenntt aacccceeppttééeess eett cchhooiissiieess ((NNaavviirree NNeeppttuunnee GGaarrnneett,, CCaassss.. CCoomm..,, 88 jjuuiinn 11999933 ::DDMMFF 11999944,, 335599 –– CCAA RRoouueenn,, 2288 ooccttoobbrree 11999933,, DDMMFF 11999944,, 339922)).. NNééaannmmooiinnss,, iill ddooiitt ssuuiivvrree lleess iinnssttrruuccttiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ccoonntteenneeuurrss àà tteemmppéérraattuurree ddiirriiggééee ((eexx :: CCAA RRoouueenn,, 22èè cchh.. CCiivv..,, 44 nnoovv.. 11999999,, DDMMFF 22000000,, pp 11002233)).. -- llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee qquuii nnee rraappppoorrttee ppaass llaa pprreeuuvvee dd’’uunnee ffaauuttee dduu cchhaarrggeeuurr nnoottaammmmeenntt ddaannss llee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt oouu llee ccaallaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà ll’’iinnttéérriieeuurr dduu ccoonntteenneeuurr ((nnaavviirree DDaarrtt AAmmeerriiccaannaa,, CCaassss..ccoomm..,, 2222 jjuuiinn 11999933,, DDMMFF 11999944,, 336688)).. -- EEnnffiinn,, llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee qquuii,, lloorrss ddee llaa pprriissee eenn cchhaarrggee dduu ccoonntteenneeuurr,, nnee vvéérriiffiiee ppaass llaa ccoonnffoorrmmiittéé dduu nnuumméérroo ddee pplloommbbss ((ccaassss..ccoomm..,, 1188 jjaannvviieerr 11999944,, DDMMFF 11999944,,554477)) oouu qquuii,, ffaauuttee ddee rréésseerrvveess,, eesstt pprrééssuumméé aavvooiirr rreeççuu uunnee mmaarrcchhaannddiissee àà bboonnnnee tteemmppéérraattuurree ((NNaavviirree SSeeddeerrbbeerrgg,, CCAA RRoouueenn,, 2255 aaooûûtt 11999933,, DDMMFF 11999944,, 337755)).. 54 CA de Rouen ,2è ch.civ., 8 sept. 1994, Obs. Yves Tassel, DMF 1997, p 264
 • 46. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 46 LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt ppaarr aaiilllleeuurrss ss’’aassssuurreerr ddee llaa ssééccuurriittéé ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett ddeess ccoonntteenneeuurrss.. PPoouurr cceellaa,, iill ddooiitt aassssuurreerr llaa ssééccuurriittéé ddeess eennggiinnss ((eexx :: CCAA ppaarriiss,, 55èè cchh..,, sseecctt..BB,, 2277 mmaarrss 11999966,, BBTTLL 11999966,, pp 661100 eett 668822)).. IIll ddooiitt aauussssii eexxeerrcceerr uunnee ssuurrvveeiillllaannccee ddeess ccoonntteenneeuurrss ccoommmmee iill llee ffeerraaiitt ssuurr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess nnoonn ccoonntteenneeuurriissééeess.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, iill ddooiitt pprreennddrree lleess pprrééccaauuttiioonnss nnéécceessssaaiirreess ppoouurr éévviitteerr lleess vvoollss ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss lleess ccoonntteenneeuurrss oouu lleess ccoonntteenneeuurrss eeuuxx--mmêêmmee (( CCAA RRoouueenn,, 22èè cchh.. CCiivv..,, 1133 jjaannvv.. 22000000,, JJuurriiss--DDaattaa nn°° 22000000-- 112200005522)).. AA cceett eeffffeett,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt tteennuu dd’’uunnee oobblliiggaattiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree,, cceellllee dd’’aappppoosseerr ssuurr lleess ccoonntteenneeuurrss ffeerrmmééss ddeess pplloommbbss nnuumméérroottééss eett ddee ggaarraannttiirr qquuee llee ccoonntteenneeuurr rreessttee sscceelllléé jjuussqquu’’àà ddeessttiinnaattiioonn.. PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLeess ooppéérraattiioonnss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt LL’’aarrttiiccllee 33§§22 ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess dduu 2255 aaooûûtt 11992244 ssttiippuullee qquuee «« llee ttrraannssppoorrtteeuurr aa ll’’oobblliiggaattiioonn ddee pprrooccééddeerr ddee ffaaççoonn aapppprroopprriiééee eett ssooiiggnneeuussee aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ssoouuss ppeeiinnee dd’’eennggaaggeerr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé.. »» CCeett aarrttiiccllee oobblliiggee llee ttrraannssppoorrtteeuurr àà vveeiilllleerr ppaarr eexxeemmppllee aauu rreebbrraanncchheemmeenntt ddeess ccoonntteenneeuurrss nn’’aayyaanntt ppaass ddee ggrroouuppee ffrriiggoorriiffiiqquuee aauuttoonnoommee uunnee ffooiiss ddéécchhaarrggééss.. LLaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 ssttiippuullee qquuaanntt àà eellllee eenn ssoonn aarrttiiccllee 2277 qquuee «« llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt rreessppoonnssaabbllee dduu ddéécchhaarrggeemmeenntt,, jjuussqquu’’àà llaa lliivvrraaiissoonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee »».. LLaa ppaarrttiiccuullaarriittéé ddee cceettttee ééttaappee eesstt llaa pprriissee ddee rréésseerrvvee àà llaa lliivvrraaiissoonn ppuuiissqquuee lleess aavvaarriieess qquuii ppeeuuvveenntt ssee pprroodduuiirree àà ll’’iinnttéérriieeuurr dd’’uunn ccoonntteenneeuurr ssoonntt rraarreemmeenntt aappppaarreenntteess lloorrss dduu ddéécchhaarrggeemmeenntt.. DDeevvaanntt êêttrree ffoorrmmuullééeess ddaannss lleess 33 jjoouurrss ssuuiivvaanntt llaa ddaattee ddee lliivvrraaiissoonn dduu ccoonntteenneeuurr,, ll’’aabbsseennccee,, ll’’iinnssuuffffiissaannccee ddee
 • 47. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 47 mmoottiivvaattiioonn oouu llaa ttaarrddiivveettéé ddeess rréésseerrvveess ffaaiitt nnaaîîttrree uunnee pprrééssoommppttiioonn ddee lliivvrraaiissoonn ccoonnffoorrmmee aauu bbéénnééffiiccee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. LLeess mmaarrcchhaannddiisseess vvoonntt êêttrree ddéébbaarrqquuééeess ssuuiivvaanntt uunnee ooppéérraattiioonn iinnvveerrssee ddee ll’’eemmppoottaaggee eett dduu cchhaarrggeemmeenntt.. LLeess ccoonntteenneeuurrss vvoonntt êêttrree ddééppoottééss eett ddééggrroouuppééss llee ccaass éécchhééaanntt eett lleess mmaarrcchhaannddiisseess vvoonntt êêttrree rreemmiisseess aauuxx ddeessttiinnaattaaiirreess rreessppeeccttiiffss.. LLaa bboouuccllee eesstt bboouuccllééee qquuaanndd iill nn’’yy aa ppaass dd’’iinncciiddeennttss nnii ddee rrééccllaammaattiioonnss mmaaiiss ddaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess ccaass,, llee ccoonntteennttiieeuuxx dduu ccoonntteenneeuurr nnaaîîtt aapprrèèss llee ddéébbaarrqquueemmeenntt.. SSeeccttiioonn 33 –– LLee ccoonntteennttiieeuuxx dduu ccoonntteenneeuurr LLeess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess qquuee ppoosseenntt llee ccoonntteenneeuurr ssee rraappppoorrtteenntt eenn ggéénnéérraall àà ddeeuuxx ccaattééggoorriieess ddee ddoommmmaaggeess :: dd’’uunnee ppaarrtt,, lleess aavvaarriieess oouu ppeerrtteess ccaauussééeess aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess ccoonntteennuueess ddaannss llee ccoonntteenneeuurr eett dd’’aauuttrree ppaarrtt,, llee ccoonntteennttiieeuuxx rreellaattiiff aauu ccoonntteenneeuurr lluuii--mmêêmmee.. PPaarraaggrraapphhee 11 –– LLeess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess rreellaattiiffss àà llaa mmaarrcchhaannddiissee eemmppoottééee CCoommmmee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ttrraannssppoorrttééeess ddaannss dd’’aauuttrreess ttyyppeess dd’’eemmbbaallllaaggee,, lleess mmaarrcchhaannddiisseess eenn ccoonntteenneeuurr ppeeuuvveenntt ssoouuffffrriirr dd’’aavvaarriieess,, ddee mmaannqquuaannttss oouu ddee rreettaarrdd.. AA –– RReessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass ddee rreettaarrdd MMaallggrréé llaa «« bbaannaalliissaattiioonn »» dduu pprroobbllèèmmee ddee rreettaarrdd,, llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 nn’’iinnttèèggrree ppaass ddaannss ssoonn cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn llee rreettaarrdd ddaannss ll’’eexxééccuuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess nnoonn pplluuss nnee pprréécciissee ppaass llee rreettaarrdd mmaaiiss nnee ll’’eexxcclluutt ppaass ddee ssoonn cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn eenn ttaanntt qquuee ddoommmmaaggeess ccoonncceerrnnaanntt lleess
 • 48. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 48 mmaarrcchhaannddiisseess ((aarrtt..44§§55)).. IIll aa ffaalllluu lleess rrèègglleess ddee HHaammbboouurrgg ppoouurr ddoonnnneerr uunnee ddééffiinniittiioonn dduu rreettaarrdd.. LL’’aarrtt.. 55--22 ddee llaaddiittee ccoonnvveennttiioonn ddééffiinniitt qquu’’ «« iill yy aa rreettaarrdd àà llaa lliivvrraaiissoonn lloorrssqquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess nn’’oonntt ppaass ééttéé lliivvrrééeess aauu ppoorrtt ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt pprréévvuu ppaarr llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr,, ddaannss llee ddééllaaii eexxpprreesssséémmeenntt ccoonnvveennuu oouu,, àà ddééffaauutt dd’’uunn tteell aaccccoorrdd,, ddaannss llee ddééllaaii qquu’’iill sseerraaiitt rraaiissoonnnnaabbllee dd’’eexxiiggeerr dd’’uunn ttrraannssppoorrtteeuurr ddiilliiggeenntt ccoommppttee tteennuu ddee cciirrccoonnssttaanncceess ddee ffaaiitt..»» QQuuaanndd llee rreettaarrdd eesstt ddoonncc ééttaabbllii,, iill ffaauutt iinnddeemmnniisseerr cceelluuii qquuii eenn aa ssoouuffffeerrtt eett rreecchheerrcchheerr llee mmoonnttaanntt ddee llaa rrééppaarraattiioonn.. CCoommmmeenntt éévvaalluueerr llee rreettaarrdd eett ppaarr ssoonn mmoonnttaanntt?? LLaa qquueessttiioonn eesstt ddiiffffiicciillee àà cceerrnneerr.. LLee rreettaarrdd eesstt ééttaabbllii eenn rrééfféérreennccee aauu ddééllaaii ssttiippuulléé ddaannss llee ccoonnttrraatt.. CCoommmmee llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eesstt ttoouujjoouurrss uunnee eexxppééddiittiioonn qquuii ssee ccaarraaccttéérriissee ppaarr ssaa dduurrééee,, llaa nnoottiioonn ddee rreettaarrdd eesstt aasssseezz fflloouuee ddaannss lleess tteexxtteess.. CCoonncceerrnnaanntt llee mmoonnttaanntt dduu rreettaarrdd,, uunnee pprreemmiièèrree rrééfféérreennccee sseerraaiitt ll’’aarrtt..33§§88 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess qquuii pprréévvooiitt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee nnee ppeeuutt ssttiippuulleerr nnii uunnee ccllaauussee ddee «« nnoonn rreessppoonnssaabbiilliittéé »» nnii uunnee ccllaauussee «« ffiixxaanntt llaa lliimmiittee ddee llaa rrééppaarraattiioonn »» àà uunn mmoonnttaanntt «« iinnfféérriieeuurr àà cceelluuii ddee llaa ccoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess »» ((CCaassss..ccoomm..,, 1199 mmaarrss 22000022,, JJuurriiss--DDaattaa nn°°22000022--001133775500)).. PPaarr aaiilllleeuurrss,, pplluuss ccoonnccrrèètteemmeenntt,, llee mmoonnttaanntt dduu rreettaarrdd ppeeuutt êêttrree ffoonnccttiioonn ddeess ffrraaiiss eennggaaggééss eenn vvaaiinn ppaarr ll’’eexxppééddiitteeuurr àà ccaauussee dduu rreettaarrdd ((ffrraaiiss ddee ddoouuaannee,, ddee mmaannuutteennttiioonn eett ddee ttrriiaaggee eenn rreellaattiioonn aavveecc lleess rreettaarrdd)) ((CCAA PPaarriiss,, 55èè cchh..,, sseecctt.. CC,, 2244 fféévvrr..11999944,, JJuurriiss--ddaattaa nn°° 11999944--002200662288)).. BB –– RReessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass dd’’aavvaarriieess eett mmaannqquuaannttss
 • 49. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 49 CCoommmmee ddaannss llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee eenn ccoonnvveennttiioonnnneell,, llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt pprrééssuummééee «« ssii llaa mmaarrcchhaannddiissee ttrraannssppoorrttééee eesstt aavvaarriiééee oouu ccoommppoorrttee ddeess mmaannqquuaannttss ((......)) ssaauuff ss’’iill pprroouuvvee qquu’’iill bbéénnééffiicciiee dd’’uunn ddeess ddiixx--sseepptt ccaass qquuii ll’’eexxoonnèèrree »» ((aarrtt.. 44 CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess)).. LLaa ppaarrttiiccuullaarriittéé dduu ttrraannssppoorrtt ppaarr ccoonntteenneeuurr eesstt llee ffaaiitt qquuee cceess ddeerrnniieerrss vvooyyaaggeenntt ttoouujjoouurrss ffeerrmmééss eett pplloommbbééss.. CCeellaa ppaarraaîîtt ooffffrriirr uunnee pplluuss ggrraannddee ssééccuurriittéé ppaarr rraappppoorrtt aauuxx eemmbbaallllaaggeess ttrraaddiittiioonnnneellss eett ppoouurrttaanntt nnoommbbrreeuusseess «« bbooîîtteess »» aarrrriivveenntt àà ddeessttiinnaattiioonn llee pplloommbb iinnttaacctt eett ppoouurrttaanntt ppiillllééeess.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt eexxoonnéérréé ddee sseess rreessppoonnssaabbiilliittééss ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess ssuubbiiss aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess rreemmiiss ddaannss uunn ccoonntteenneeuurr aayyaanntt ggaarrddéé ssoonn pplloommbb dd’’oorriiggiinnee iinnttaacctt àà ddeessttiinnaattiioonn ((aauuttrreess qquuee cceeuuxx dduuss àà uunnee cchhuuttee,, uunn cchhoocc ppeennddaanntt llee ttrraannssppoorrtt oouu uunnee mmaannuutteennttiioonn bbrruuttaallee)),, CCAA VVeerrssaaiilllleess,, 33èè cchh..,, 1177 aavvrr.. 11999922,, JJuurriiss-- DDaattaa nn°°11999922--004400777700.. DDaannss lleess aauuttrreess ssiittuuaattiioonnss,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt ffaaiirree uunnee rréésseerrvvee ppoouurr ffaaiirree ttoommbbeerr llaa pprrééssoommppttiioonn ddee rréécceeppttiioonn ccoonnffoorrmmee,, ss’’iill ssaaiitt oouu ss’’iill aa ddeess rraaiissoonnss ddee ssoouuppççoonnnneerr qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess nnee ccoorrrreessppoonnddeenntt ppaass aauuxx iinnddiiccaattiioonnss ffoouurrnniieess ppaarr llee cchhaarrggeeuurr oouu ss’’iill nnee ppoouuvvaaiitt ppaass ccoonnttrrôôlleerr cceess iinnddiiccaattiioonnss.. CCeess rréésseerrvveess ddooiivveenntt ééggaalleemmeenntt êêttrree mmoottiivvééeess.. PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLeess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess rreellaattiiffss aauu ccoonntteenneeuurr lluuii--mmêêmmee PPaarr rraappppoorrtt aauuxx eemmbbaallllaaggeess oorrddiinnaaiirreess,, lleess ddoommmmaaggeess ppoorrttééss aauu ccoonntteenneeuurr mméérriitteenntt uunn ttrraaiitteemmeenntt ppaarrttiiccuulliieerr dduu ffaaiitt dduu ccooûûtt oonnéérreeuuxx dduu ccee ttyyppee dd ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt eett ddee ssoonn uuttiilliissaattiioonn dduurraabbllee.. NNoouuss aavvoonnss vvuu qquuee llee ccoonntteenneeuurr
 • 50. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 50 nneeuuff ccooûûttee eennvviirroonn 22550000 eeuurrooss aauujjoouurrdd’’hhuuii eett qquuee ssaa dduurrééee ddee vviiee nnoorrmmaallee eesstt ddee 55 àà 66 aannss,, vvooiirree 1100 aannss aavveecc uunn eennttrreettiieenn rréégguulliieerr.. LLee ccoonntteenneeuurr ppeeuutt ffaaiirree ll’’oobbjjeett dd’’aavvaarriiee oouu dd’’iimmmmoobbiilliissaattiioonn ppaarr ll’’uuttiilliissaatteeuurr.. AA –– RReessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass dd’’aavvaarriieess PPoouurr ccaauussee ddee cchhooccss oouu ddee cchhuuttee oouu ddee mmaannuutteennttiioonn bbrruuttaallee,, llee ccoonntteenneeuurr eenn ttaanntt qquu’’eennggiinn ppeeuutt ssuubbiirr ddeess ddoommmmaaggeess.. DDaannss ccee ccaass,, uunnee ddiissttiinnccttiioonn eesstt àà ffaaiirree eennttrree llee ddoommmmaaggee ccaauusséé ppaarr llee ffaaiitt dd’’uunn ttiieerrss eett cceelluuii ccaauusséé ppaarr llee ffaaiitt dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. LLee ddoommmmaaggee ccaauusséé ppaarr llee ffaaiitt dd’’uunn ttiieerrss ((eennttrreepprreenneeuurr ddee mmaannuutteennttiioonn,, oouuttiillllaaggee dduu ppoorrtt)) eesstt ssoouuvveenntt iinnddeemmnniisséé ppaarr ll’’aassssuurreeuurr qquuii ssee rreettoouurrnnee aapprrèèss aauupprrèèss ddee ll’’aauutteeuurr dduu ddoommmmaaggee.. PPaarr ccoonnttrree,, lleess ddoommmmaaggeess dduuss aauu ffaaiitt dduu ttrraannssppoorrtteeuurr rreellèèvveenntt ddee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé aauuttaanntt qquuee lleess ddoommmmaaggeess qquuii rreellèèvveenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. BB –– RReessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass dd’’iimmmmoobbiilliissaattiioonn UUnnee ttrroopp lloonngguuee iimmmmoobbiilliissaattiioonn dd’’uunn ccoonntteenneeuurr ppeeuutt ccooûûtteerr cchheerr àà ssoonn pprroopprriiééttaaiirree.. SSii ll’’uuttiilliissaatteeuurr nnee rreessttiittuuee ppaass llee ccoonntteenneeuurr ddaannss lleess ddééllaaiiss ddee rreettoouurr ssttiippuullééss,, llee pprroopprriiééttaaiirree ppeeuutt ddeemmaannddeerr ddeess ddoommmmaaggeess -- iinnttéérrêêttss.. CCeess pprroobbllèèmmeess rreellèèvveenntt ddeess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess rrééccuurrrreennttss dduu ttrraannssppoorrtt eenn ccoonntteenneeuurr qquuii oonntt ééttéé pprréésseennttss ddaannss lleess ddéébbaattss ssuurr llee ccoonntteenneeuurr ddeeppuuiiss ttoouujjoouurrss.. AAccttuueelllleemmeenntt,, ffoorrccee eesstt ddee ccoonnssttaatteerr qquuee llee ccoonntteenneeuurr ssee rreettrroouuvvee aauu cceennttrree dd’’uunn pprroobbllèèmmee ppaarrttiiccuulliieerr qquuii eesstt llaa ssûûrreettéé dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee..
 • 51. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 51 CCHHAAPPIITTRREE IIII –– LLEE CCOONNTTEENNEEUURR AAUU CCEENNTTRREE DD’’UUNN PPRROOBBLLEEMMEE DD’’AACCTTUUAALLIITTEE :: LLAA SSUURREETTEE DDUU TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE LLeess éévvèènneemmeennttss dduu 1111 sseepptteemmbbrree 22000011 oonntt ffaaiitt ddaavvaannttaaggee pprreennddrree ccoonnsscciieennccee qquuee ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree ddeess ttrraannssppoorrttss ddaannss llee mmoonnddee eesstt pplluuss qquuee jjaammaaiiss vvuullnnéérraabbllee aauuxx aacctteess tteerrrroorriisstteess ccaarr eellllee ppeeuutt êêttrree nnoonn sseeuulleemmeenntt llaa cciibbllee dd’’aacctteess tteerrrroorriisstteess mmaaiiss aauussssii êêttrree uuttiilliissééee ccoommmmee uunnee aarrmmee ddee ddeessttrruuccttiioonn mmaassssiivvee.. AAuuccuunn mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt nn’’eesstt àà ll’’aabbrrii eett lleess ddééggââttss ppeeuuvveenntt êêttrree lloouurrddss ccee qquuii aa ppoouusssséé llaa ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee àà aaccccoorrddeerr uunnee iimmppoorrttaannccee pprriimmoorrddiiaallee àà llaa ssééccuurriittéé ddaannss lleess ttrraannssppoorrttss.. CCoommmmee llee ccoommmmeerrccee mmoonnddiiaall ddééppeenndd eenn ggrraannddee ppaarrttiiee ddeess ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess eett qquuee 8800%% ddeess éécchhaannggeess mmaarriittiimmeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ssee ffoonntt ppaarr ccoonntteenneeuurrss,, llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ssee rreettrroouuvvee aauu cceennttrree dduu pprroobbllèèmmee ddee llaa ssûûrreettéé dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. SSeeccttiioonn 11 –– LLaa ssûûrreettéé ddeess ccoonntteenneeuurrss LLaa ssûûrreettéé ddeess ccoonntteenneeuurrss nn’’eesstt ppaass uunnee pprrééooccccuuppaattiioonn nnoouuvveellllee ddee llaa ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee mmaaiiss eellllee eesstt ddeevveennuuee llaa pprriioorriittéé ddee ttoouuss lleess ppaayyss aapprrèèss lleess éévvèènneemmeennttss ddee 22000011.. EEnn ssaacchhaanntt qquu’’eennvviirroonn 1155 mmiilllliioonnss dd’’EEVVPP cciirrccuulleenntt ddaannss llee mmoonnddee aaccttuueelllleemmeenntt,, llaa mmeennaaccee qquuee ppeeuutt rreepprréésseenntteerr lleess ccoonntteenneeuurrss nn’’eesstt ppaass nnéégglliiggeeaabbllee.. DDeess mmeessuurreess oonntt ééttéé aaddooppttééeess ppaarr llaa ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr pprréévveenniirr lleess rriissqquueess eett aaccccrrooîîttrree llaa ssééccuurriittéé..
 • 52. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 52 PPaarraaggrraapphhee 11 –– LLeess rriissqquueess eennccoouurruuss ppaarr ll’’uuttiilliissaattiioonn dduu ccoonntteenneeuurr EEnn mmaattiièèrree ddee ssûûrreettéé,, lleess ppooiinnttss qquuii ffoonntt llaa ffoorrccee dduu ccoonntteenneeuurr ppeeuuvveenntt ssee rreettoouurrnneerr ccoonnttrree lluuii.. EEnn eeffffeett,, ppaarr ssoonn ccaarraaccttèèrree iinntteerrnnaattiioonnaall eett mmuullttiimmooddaall,, iill ddeevviieenntt llee ccoonntteennaanntt llee pplluuss ssuusscceeppttiibbllee dd’’êêttrree uuttiilliisséé ppoouurr uunnee aaccttiioonn tteerrrroorriissttee.. AA –– LLeess mmeennaacceess ppeessaanntt ssuurr llee ccoonntteenneeuurr TToouutteess lleess mmeennaacceess ppuuiisseenntt lleeuurr ssoouurrccee ddaannss ll’’iimmppoossssiibbiilliittéé dd’’eexxeerrcceerr uunn ccoonnttrrôôllee eexxhhaauussttiiff ddeess ccoonntteenneeuurrss eenn cciirrccuullaattiioonn.. IIll eesstt ddiiffffiicciillee ddee ssaavvooiirr eenn eeffffeett,, eenn ttoouutt ppooiinntt ddee llaa cchhaaîînnee ddee ttrraannssppoorrtt,, ooùù ssee ttrroouuvveenntt lleess ccoonntteenneeuurrss,, qquueellllee eesstt lleeuurr ddeessttiinnaattiioonn eett ccee qquu''iillss ccoonnttiieennnneenntt.. CCeettttee iimmppoossssiibbiilliittéé eesstt dduuee eennttrree aauuttrree ppaarr llaa mmuullttiittuuddee ddeess «« bbooîîtteess »» eenn cciirrccuullaattiioonn5555 ccoommbbiinnééee aavveecc llaa rraappiiddiittéé qquuii ccaarraaccttéérriissee llee ttrraaiitteemmeenntt ddeess ccoonntteenneeuurrss.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llee ssyyssttèèmmee ddee ffeerrmmeettuurree mmêêmmee ddeess ccoonntteenneeuurrss lluuii ccoonnfféérraanntt eenn pprriinncciippee iinnvviioollaabbiilliittéé eett aannoonnyymmaatt rreennddeenntt ddiiffffiicciillee llee ccoonnttrrôôllee ddee ccee qquu’’iill ccoonnttiieenntt.. OOuuttrree llee ffaaiitt qquu’’iill ppeeuutt êêttrree uunn mmooyyeenn ppaarr eexxcceelllleennccee ddee ccoonnttrreebbaannddeess eett ddee ttrraaffiiccss iilllliicciitteess ((ttrraaffiicc dd’’aarrmmeess,, iimmmmiiggrraattiioonn ccllaannddeessttiinnee,, ttrraaffiicc ddee ddrroogguuee eettcc..)),, llee ccoonntteenneeuurr rreepprréésseennttee ttrrooiiss pprriinncciippaauuxx ddaannggeerrss.. EEnn pprreemmiieerr lliieeuu,, llee ccoonntteenneeuurr ppeeuutt ccoonnssttiittuueerr llee «« pprriinncciippaall vveecctteeuurr ddee ttrraannssffeerrtt ddeess iinnggrrééddiieennttss nnéécceessssaaiirreess àà llaa ffaabbrriiccaattiioonn ddeess aarrmmeemmeennttss ddee 55 Il circule environ 13 000 000 de conteneurs dans le monde en 2004.
 • 53. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 53 ddeessttrruuccttiioonn mmaassssiivvee»»5566 .. EEnnssuuiittee,, iill ppeeuutt êêttrree «« uunn eexxcceelllleenntt mmooyyeenn dd’’aacchheemmiinneemmeenntt ddee cceess aarrmmeess vveerrss lleess lliieeuuxx ddee ssttoocckkaaggee eett ddee ppoossiittiioonnnneemmeenntt »»5577 .. EEnnffiinn eett nnoonn ddeess mmooiinnddrreess,, iill ppeeuutt ccoonnssttiittuueerr «« ll’’aarrmmee lluuii-- mmêêmmee »» ppaarr ll’’eexxpplloossiioonn ccrriimmiinneellllee ddee pprroodduuiittss ddaannggeerreeuuxx cchhaarrggééss ddaannss lleess ccoonntteenneeuurrss5588 .. BB –– LLaa nnaattuurree ddeess rriissqquueess AAuussssii bbiieenn ppeennddaanntt ssoonn eemmppoottaaggee,, ppeennddaanntt lleess pphhaasseess ddee ttrraannssiitt ((ddeess aaiirreess ddee ssttoocckkaaggee vveerrss llee ppoorrtt ddee ddééppaarrtt eett dduu ppoorrtt dd’’aarrrriivvééee vveerrss llaa ddeessttiinnaattiioonn ffiinnaallee)) qquuee ppeennddaanntt llee vvooyyaaggee mmaarriittiimmee lluuii--mmêêmmee llee ccoonntteenneeuurr ppeeuutt ffaaiirree ll’’oobbjjeett dd’’uunn ddééttoouurrnneemmeenntt ffrraauudduulleeuuxx.. 11 -- LLaa ssuubbssttiittuuttiioonn dduu ccoonntteenneeuurr UUnn ccoonntteenneeuurr rreeccoonnnnuu ccoommmmee «« ssaaiinn »» aauu mmoommeenntt ddee ll’’eemmppoottaaggee ppeeuutt êêttrree rreemmppllaaccéé ppaarr uunn ccoonntteenneeuurr ddéélliiccttuueeuuxx aauuxx mmêêmmeess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess eexxttéérriieeuurreess.. CCeeccii ppeeuutt ssee ffaaiirree ffaacciilleemmeenntt ppaarr llaa rreepprroodduuccttiioonn dduu nnuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn IISSOO qquuii eesstt sseeuulleemmeenntt ppeeiinntt ssuurr llee ccoonntteenneeuurr.. MMaaiiss llaa ssuubbssttiittuuttiioonn ppeeuutt aauussssii ssee ffaaiirree ssooiitt lloorrss dd’’uunnee eessccaallee ssooiitt lloorrss dd’’uunn ddéécchhaarrggeemmeenntt aavveecc uunn ccoonntteenneeuurr vveennaanntt ddee ll’’eexxttéérriieeuurr oouu ddééjjàà àà bboorrdd.. IIll eesstt ccllaaiirr qquuee ddee tteelllleess mmaallvveerrssaattiioonnss nnee ppeeuuvveenntt ssee ffaaiirree qquu’’aavveecc llaa ccoommpplliicciittéé ddee ll’’ééqquuiippaaggee.. CCeettttee ssuubbssttiittuuttiioonn iinntteerrvviieenntt ssuurrttoouutt ppeennddaanntt lleess pphhaasseess ddee ttrraannssiitt mmaarriittiimmee eett ssuurr lleess aaiirreess ddee ssttoocckkaaggee qquuii ssoonntt ddiiffffiicciilleess àà ssuurrvveeiilllleerr.. 56 François PEZARD, Conteneurs maritimes et sûreté, Etude de la Fondation pour la Recherche Stratégique, déc.2002, p 9. 57 Ibid. 58 Rapport de l’OCDE - JMM du 04 juin 2004 p 9.
 • 54. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 54 22 -- LLaa ssuubbssttiittuuttiioonn dduu cchhaarrggeemmeenntt dduu ccoonntteenneeuurr IIll ss’’aaggiitt ddaannss ccee ccaass dduu rreemmppllaacceemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ccoonnttrrôôllééee aauu cchhaarrggeemmeenntt ppaarr uunnee aauuttrree ddéélliiccttuueeuussee.. CCeeccii iimmpplliiqquuee ll’’oouuvveerrttuurree dduu ccoonntteenneeuurr ttoouutt eenn éévviittaanntt llaa rruuppttuurree ddeess pplloommbbss.. OOrr,, llaa pprraattiiqquuee mmoonnttrree qquuee cceellaa eesstt ffaacciilleemmeenntt rrééaalliissaabbllee aavveecc ddeess oouuttiillss eett uunn ppeeuu dd’’iinnggéénniioossiittéé.. CCeettttee ssuubbssttiittuuttiioonn ssee rrééaalliissee ssuurrttoouutt ppeennddaanntt lleess pphhaasseess iinntteerrmmééddiiaaiirreess ddee ssttoocckkaaggee àà qquuaaii mmaaiiss ssee pprroodduuiisseenntt aauussssii ppeennddaanntt lleess eessccaalleess.. LLeess aattttaaqquueess ccoonnttrree lleessqquueelllleess llee ccoonntteenneeuurr ddooiitt ffaaiirree ffaaccee oonntt aammeennéé llaa ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee àà pprreennddrree ddeess mmeessuurreess ppoouurr rreennffoorrcceerr llaa ssééccuurriittéé ddaannss llee mmoonnddee eennttiieerr.. PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLeess mmeessuurreess rreeccoommmmaannddééeess AAyyaanntt ééttéé ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt ttoouucchhééss ppaarr lleess aatttteennttaattss dduu WWoorrlldd TTrraaddee CCeenntteerr,, lleess EEttaattss--UUnniiss ssoonntt lleess pprriinncciippaauuxx iinniittiiaatteeuurrss ddeess mmeessuurreess ddee ssééccuurriittéé eenn ccoollllaabboorraattiioonn aavveecc lleess aauuttrreess ggoouuvveerrnneemmeennttss,, lleess iinndduussttrriieess eett lleess oorrggaanniissaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. CCeess rreeccoommmmaannddaattiioonnss ttoouucchheenntt aauussssii bbiieenn llaa pprréévveennttiioonn qquuee ll’’ooffffeennssiivvee.. AA –– LLeess mmeessuurreess pprréévveennttiivveess LLeess mmeessuurreess pprréévveennttiivveess eenngglloobbeenntt ttoouuss ccee qquuii eesstt eenn aammoonntt ddee llaa cchhaaîînnee dduu ttrraannssppoorrtt.. EElllleess ttoouucchheenntt ll’’eennsseemmbbllee dduu ttrraannssppoorrtt eett ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt ((mmeessuurreess gglloobbaalleess)) eett llee ccoonntteenneeuurr lluuii--mmêêmmee ((mmeessuurreess ssééppaarrééeess))..
 • 55. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 55 11 –– LLeess mmeessuurreess gglloobbaalleess CCee ssoonntt lleess mmeessuurreess qquuii vviisseenntt àà ssééccuurriisseerr ll’’eennsseemmbbllee dduu ttrraannssppoorrtt.. LLaa pplluuss ssuurree ffaaççoonn dd’’yy aarrrriivveerr sseerraaiitt ddee ccoonnffiieerr llaa ssééccuurriissaattiioonn ddee llaa cchhaaîînnee ddee ttrraannssppoorrtt àà uunn aacctteeuurr uunniiqquuee :: llaa pprroopprriiééttéé oouu aaffffrrèètteemmeenntt dduu nnaavviirree ttrraannssppoorrtteeuurr,, ll’’eemmppoottaaggee dduu mmaattéérriieell,, llaa ffoouurrnniittuurree dduu ttrraannssppoorrtt tteerrrreessttrree,, llee ccoonnttrrôôllee ddeess zzoonneess ppoorrttuuaaiirreess ddee ssttoocckkaaggee dd’’aatttteennttee.. CCeettttee mméétthhooddee aauurraaiitt ppoouurr aavvaannttaaggee uunnee ccoohhéérreennccee eett uunnee ffaacciilliittéé ddaannss llee ccoonnttrrôôllee mmaaiiss aassssuummeerr ttoouuttee llaa cchhaaîînnee dduu ttrraannssppoorrtt eesstt rréésseerrvvéé àà ddee ssoocciiééttééss ppuuiissssaanntteess.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ttoouujjoouurrss eenn aammoonntt,, llaa ssééccuurriissaattiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt iimmpplliiqquuee :: -- LLaa ssééccuurriissaattiioonn ddeess mmooyyeennss ddee ttrraannssppoorrtt CCoonncceerrnnaanntt llee nnaavviirree,, ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaall pprrooppoossee dd’’uunnee ppaarrtt ll’’AAuuttoommaattiicc IIddeennttiiffiiccaattiioonn SSyysstteemm ((AAIISS))5599 qquuii ffoouurrnniitt ddee ffaaççoonn ppeerrmmaanneennttee ll’’iiddeennttiittéé,, llaa ppoossiittiioonn eett llaa cciinnéémmaattiiqquuee dduu nnaavviirree eett dd’’aauuttrree ppaarrtt ddee rrééddiiggeerr uunn ppllaann ddee ssûûrreettéé ssuurr ttoouuss lleess nnaavviirreess.. CCoonncceerrnnaanntt lleess ppaassssaaggeerrss eett llaa ccaarrggaaiissoonn,, ll’’OOMMII pprrooppoossee llee rreennffoorrcceemmeenntt ddeess éécchhaannggeess dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss.. EEnnffiinn,, ccoonncceerrnnaanntt ll’’ééqquuiippaaggee ddeess nnaavviirreess,, ll’’OOMMII pprrooppoossee llaa ddééssiiggnnaattiioonn dd’’uunn ooffffiicciieerr ddee ssûûrreettéé ssuurr cchhaaqquuee nnaavviirree.. 59 A I S : boîtier comprenant deux interfaces dont une laissant la possibilité de les connecter à des équipements de transmission à longue portée, HF ou satellitaire.
 • 56. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 56 -- LLaa ssûûrreettéé ddeess iinnssttaallllaattiioonnss ppoorrttuuaaiirreess LLeess EEttaattss--UUnniiss pprrooppoosseenntt llaa mmiissee eenn ppllaaccee oobblliiggaattooiirree ddee ppllaann ddee ssûûrreettéé ddeess iinnssttaallllaattiioonnss ppoorrttuuaaiirreess,, aassssoorrttiiss dd’’uunn ssyyssttèèmmee dd’’éévvaalluuaattiioonn ddee llaa vvuullnnéérraabbiilliittéé dduu ppoorrtt.. -- LLaa pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt aaddmmiinniissttrraattiiff eett ccoommppttaabbllee.. CCeellaa ccoonnssiissttee àà pprroottééggeerr lleess éécchhaannggeess dd’’iinnffoorrmmaattiioonn ppaarr vvooiiee éélleeccttrroonniiqquuee 22 –– LLeess mmeessuurreess ssééppaarrééeess LLaa ssééccuurriissaattiioonn ppoorrttee ddaannss ccee ccaass ssuurr llee ccoonntteenneeuurr pprriiss iissoolléémmeenntt eett ppoorrttee ssuurr ddeeuuxx ppooiinnttss :: llaa vvéérriiffiiccaattiioonn eett llaa pprréésseerrvvaattiioonn ddee ssoonn iinnttééggrriittéé dd’’uunnee ppaarrtt eett ssaa ttrraaççaabbiilliittéé dd’’aauuttrree ppaarrtt.. -- LLaa vvéérriiffiiccaattiioonn eett llaa pprréésseerrvvaattiioonn ddee ll’’iinnttééggrriittéé ppaarr llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee sscceellllééss pplloommbbééss ssuurr lleess ppoorrtteess dduu ccoonntteenneeuurr.. PPoouurr pplluuss ddee ssééccuurriittéé,, lleess iinndduussttrriieellss llaanncceenntt ll’’uuttiilliissaattiioonn ddee sscceellllééss éélleeccttrroonniiqquuee oouu ddee ppuucceess éélleeccttrroonniiqquueess ddéétteeccttaanntt ll’’oouuvveerrttuurree ddeess ppoorrtteess.. UUnnee aauuttrree tteecchhnniiqquuee eesstt aauussssii pprrééccoonniissééee ppoouurr lliimmiitteerr lleess iinnttrruussiioonnss ddaannss lleess ccoonntteenneeuurrss,, cceellllee ddee llaa «« pprraattiiqquuee ddee ppoorrttee àà ppoorrttee »» qquuii ccoonnssiissttee àà ddiissppoosseerr lleess ppoorrtteess ddee ccoonntteenneeuurrss ééttrrooiitteemmeenntt ffaaccee àà ffaaccee ddee mmaanniièèrree àà eemmppêêcchheerr lleeuurr oouuvveerrttuurree.. -- LLaa ttrraaççaabbiilliittéé ddeess ccoonntteenneeuurrss ppeerrmmeettttaanntt ddee ddéétteecctteerr ttoouuttee ssuubbssttiittuuttiioonn dd’’uunn ccoonntteenneeuurr ssaaiinn aauu cchhaarrggeemmeenntt ppaarr uunn aauuttrree ppoossssééddaanntt llaa mmêêmmee iiddeennttiittéé mmaaiiss ccoonntteennaanntt uunn cchhaarrggeemmeenntt ddéélliiccttuueeuuxx ppeennddaanntt llee vvooyyaaggee.. CCeellaa ppeeuutt ssee ffaaiirree ssooiitt ppaarr ssuuiivvii ppeerrmmaanneenntt ggrrââccee àà ll’’uuttiilliissaattiioonn dduu ssyyssttèèmmee GGPPSS ssooiitt ppaarr aauutthheennttiiffiiccaattiioonn dduu ccoonntteenneeuurr àà cceerrttaaiinnss ppaassssaaggeess oobblliiggééss ((ppoorrtt dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt,, ddoouuaanneess))..
 • 57. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 57 BB –– LLeess mmeessuurreess iinnttrruussiivveess LLeess mmeessuurreess iinnttrruussiivveess ssoonntt cceelllleess aapppplliiccaabblleess aauuxx ccoonntteenneeuurrss qquuii ssoonntt ddééjjàà àà ddeessttiinnaattiioonn eett ddoonntt llee ccoonntteennuu ppoossee uunn ddoouuttee.. DDeeuuxx ssoolluuttiioonnss ss’’ooffffrreenntt àà llaa ddoouuaannee :: rreeffuusseerr ll’’eemmbbaarrqquueemmeenntt eett//oouu vvéérriiffiieerr llee ccoonntteennuu.. 11 –– LLee rreeffuuss dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt RReeffuusseerr ppuurreemmeenntt eett ssiimmpplleemmeenntt ll’’eemmbbaarrqquueemmeenntt eesstt cceerrtteess llee mmooyyeenn llee pplluuss ssûûrr mmaaiiss iill nnee ffaauutt ppaass oouubblliieerr qquuee llee ttrraannssppoorrtt ppaarr ccoonntteenneeuurr ss’’iinnssccrriitt ddaannss uunn ccoonntteexxttee ccoommmmeerrcciiaall eett uunnee tteellllee mmeessuurree ppeeuutt êêttrree ccoommmmeerrcciiaalleemmeenntt ppéénnaalliissaannttee.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, cceellaa eennttrraavveerraaiitt aauu pprriinncciippee ddee lliibbrree éécchhaannggee pprrôônnéé ppaarr ll’’OOMMCC eett ppeeuutt mmêêmmee ss’’aappppaarreenntteerr àà uunn eemmbbaarrggoo ppoouurr lleess ppaayyss ééccoonnoommiiqquueemmeenntt ffaaiibblleess qquuii nnee ppeeuuvveenntt ssaattiissffaaiirree aauuxx ccoonnddiittiioonnss rreeqquuiisseess.. CCeettttee mméétthhooddee ppeeuutt ddoonncc êêttrree uunn mmooyyeenn ddee pprreessssiioonn mmaaiiss ll’’eexxaammeenn dduu ccoonntteennuu sseemmbbllee pplluuss aapppprroopprriiéé.. 22 –– LLaa vvéérriiffiiccaattiioonn dduu ccoonntteennuu LLaa vvéérriiffiiccaattiioonn ppeeuutt ssee ffaaiirree ssooiitt mmaannuueelllleemmeenntt ssooiitt ppaarr eexxaammeenn ppaarr rraayyoonn XX.. LLaa ffoouuiillllee mmaannuueellllee :: LLeess aauuttoorriittééss ddoouuaanniièèrreess ppeeuuvveenntt pprrooccééddeerr àà llaa ffoouuiillllee ssooiitt àà tteerrrree ssooiitt àà llaa mmeerr..
 • 58. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 58 AA tteerrrree,, cceellaa ccoonnssiissttee àà oouuvvrriirr llee ccoonntteenneeuurr eett àà vvéérriiffiieerr ssoonn ccoonntteennuu àà ppaarrttiirr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt mmaaiiss ll’’iinnccoonnvvéénniieenntt eesstt llaa dduurrééee qquuee cceellaa nnéécceessssiittee dd’’uunnee ppaarrtt eett lleess ddiissppoossiittiioonnss mmaattéérriieelllleess qquuee cceellaa eexxiiggee dd’’aauuttrree ppaarrtt.. AA llaa mmeerr,, cceellaa ccoonnssiissttee àà llaa ffoouuiillllee ddeess ccoonntteenneeuurrss ppeennddaanntt llee ttrraannssiitt mmaarriittiimmee.. LL’’iinnccoonnvvéénniieenntt ddaannss ccee ccaass rreellèèvvee ddee llaa ddiiffffiiccuullttéé jjuurriiddiiqquuee dd’’uunnee tteellllee ooppéérraattiioonn dduu ffaaiitt qquuee llaa hhaauuttee mmeerr rreellèèvvee dduu ppoouuvvooiirr ddee ll’’EEttaatt ddee PPaavviilllloonn.. LL’’ooppéérraattiioonn eesstt aauussssii ddéélliiccaattee ssuurr llee ppllaann mmaattéérriieell vvuu qquuee lleess ccoonntteenneeuurrss ssoonntt iinnaacccceessssiibblleess àà bboorrdd ccoommppttee tteennuu ddee lleeuurr eemmppiillaaggee.. LL’’eexxaammeenn ppaarr rraayyoonn XX LLee ssyyssttèèmmee eesstt aassssiimmiillaabbllee àà cceelluuii ddeess ssccaannnneerrss ppoouurr bbaaggaaggeess àà mmaaiinn ddaannss lleess aaéérrooppoorrttss mmaaiiss ddaannss uunnee pplluuss ggrraannddee eennvveerrgguurree.. LLee ssccaannnneerr ppeerrmmeett uunnee vvéérriiffiiccaattiioonn rraappiiddee6600 eett ffiiaabbllee6611 dduu cchhaarrggeemmeenntt.. MMaaiiss mmaallggrréé ssoonn eeffffiiccaacciittéé iinnddéénniiaabbllee,, cceett ééqquuiippeemmeenntt nn’’eesstt uuttiilliisséé eennccoorree qquuee ddaannss lleess ddoouuaanneess ddeess ppaayyss ddéévveellooppppééss.. SSii lleess iinniittiiaattiivveess pprriisseess ssoonntt eesssseennttiieelllleemmeenntt iissssuueess ddee llaa ddeemmaannddee aamméérriiccaaiinnee,, llaa ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee ttoouutt eennttiièèrree eesstt ccoonncceerrnnééee eett aa ffaaiitt ddee llaa ssûûrreettéé ddeess ccoonntteenneeuurrss uunnee pprriioorriittéé.. SSeeccttiioonn 22 -- LLeess aaccttiioonnss mmeennééeess aauu nniivveeaauu IInntteerrnnaattiioonnaall LLeess EEttaattss UUnniiss oonntt mmiiss ssuurr ppiieeddss uunn vvaassttee pprroojjeett vviissaanntt àà aamméélliioorreerr llaa ssûûrreettéé ddeess ccoonntteenneeuurrss,, ddéénnoommmméé llee CCoonnttaaiinneerr SSeeccuurriittyy IInniittiiaattiivvee ((CCSSII)),, ppoorrttéé 60 5 à 10 minutes par camion ou conteneur 20 pieds. 61 L’appareil donne une vue de côté et une vue de dessus du chargement qui est facilement comparable au manifeste présenté.
 • 59. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 59 ddeevvaanntt ll’’OOMMII eenn 22000022.. MMaaiiss ll’’OOMMII aa ééggaalleemmeenntt ccoonnttiinnuuéé sseess pprroopprreess ttrraavvaauuxx ssuurr ll’’aamméélliioorraattiioonn ddee llaa ssûûrreettéé àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess eett ddaannss lleess ppoorrttss eenn mmeettttaanntt eenn ppllaaccee ddee nnoouuvveelllleess ddiissppoossiittiioonnss ppoouurr éévviitteerr qquuee lleess ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess nnee ddeevviieennnneenntt uunnee cciibbllee dduu tteerrrroorriissmmee iinntteerrnnaattiioonnaall,, llee CCooddee IISSPPSS.. PPaarraaggrraapphhee 11 –– LL’’iinniittiiaattiivvee aamméérriiccaaiinnee LLeess mmeessuurreess pprriisseess ppaarr lleess EEttaattss--UUnniiss ssoonntt ccoonnssttiittuuééeess ddee ddeeuuxx ddiissppoossiittiiffss :: llee CCoonnttaaiinneerr SSeeccuurriittyy IInniittiiaattiivvee ((CCSSII)) aauuqquueell ss’’eesstt jjooiinntt llee CCuussttoomm TTrraaddee PPaarrttnneerrsshhiipp AAggaaiinnsstt TTeerrrroorriisstt ((CC--TTPPAAPP)).. AA –– LLee CCSSII oouu ll’’IInniittiiaattiivvee ppoouurr llaa SSééccuurriittéé ddeess CCoonntteenneeuurrss LLeess ddoouuaanneess aamméérriiccaaiinneess ddééffiinniisssseenntt llee CCSSII ccoommmmee «« uunn pprrooggrraammmmee ddeessttiinnéé àà aamméélliioorreerr ddee ffaaççoonn ssiiggnniiffiiccaattiivvee llee mmooddee ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dduu ccoommmmeerrccee mmaarriittiimmee.. »» LLee CCSSII ss’’aaddrreessssee eenn pprriioorriittéé aauuxx 2200 pprreemmiieerrss pprriinncciippaauuxx ppoorrttss ééttrraannggeerrss ooùù llee ttrraaffiicc ccoonntteenneeuurriisséé àà ddeessttiinnaattiioonn ddeess ÉÉttaattss--UUnniiss eesstt llee pplluuss iimmppoorrttaanntt 11 –– CCoonntteennuu dduu pprrooggrraammmmee LLeess ddoouuaanneess aamméérriiccaaiinneess aarrttiiccuulleenntt ccee pprrooggrraammmmee aauuttoouurr ddee qquuaattrree ccoonncceeppttss ccllééss :: -- EEttaabblliirr ddeess ccrriittèèrreess ddee ssééccuurriittéé ppoouurr iiddeennttiiffiieerr àà ll’’aavvaannccee lleess ccoonntteenneeuurrss àà rriissqquueess -- FFiillttrreerr lleess ccoonntteenneeuurrss llee pplluuss eenn eenn aammoonntt ppoossssiibbllee
 • 60. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 60 -- UUttiilliisseerr ddeess tteecchhnnoollooggiieess ppeerrmmeettttaanntt ddee ffiillttrreerr rraappiiddeemmeenntt lleess ccoonntteenneeuurrss àà rriissqquueess -- DDéévveellooppppeerr eett eemmppllooyyeerr ddeess tteecchhnnoollooggiieess ggaarraannttiissssaanntt qquuee llee ccoonntteenneeuurr eesstt ssaaiinn.. LLee pprriinncciippee ddee ddééppaarrtt ééttaanntt qquuee «« ll’’oonn ppeeuutt rreennffoorrcceerr llaa ssééccuurriittéé dduu ssyyssttèèmmee ccoommmmeerrcciiaall eenn rreeppéérraanntt eett eenn iinnssppeeccttaanntt lleess ccoonntteenneeuurrss àà hhaauutt rriissqquuee aavvaanntt lleeuurr cchhaarrggeemmeenntt.. »» PPoouurr llaa mmiissee eenn œœuuvvrree,, llee ggoouuvveerrnneemmeenntt aamméérriiccaaiinn aa ccoonncclluu ddeess aaccccoorrddss aavveecc ddeess ggoouuvveerrnneemmeennttss ééttrraannggeerrss sseelloonn lleessqquueellss ddeess aaggeennttss aamméérriiccaaiinnss,, ddoonntt llaa ttââcchhee ccoonnssiisstteerraaiitt àà rreeppéérreerr lleess ccoonntteenneeuurrss ssuussppeeccttss àà ddeessttiinnaattiioonn ddeess ÉÉttaattss-- UUnniiss eett àà pprrooccééddeerr àà uunn ccoonnttrrôôllee pprrééaallaabbllee aavvaanntt lleeuurr eexxppééddiittiioonn,, sseerroonntt ddééssoorrmmaaiiss pprréésseennttss ddaannss cceess ppoorrttss ééttrraannggeerrss UUnnee aauuttrree mmeessuurree eesstt ééttrrooiitteemmeenntt lliiééee àà cceettttee iinniittiiaattiivvee ppoouurr llaa ssééccuurriittéé ddeess ccoonntteenneeuurrss.. 22 –– LLaa rrèèggllee ddeess 2244 hheeuurreess CCeettttee mmeessuurree eexxiiggee ddeess aarrmmaatteeuurrss ddee nnaavviirreess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss àà ddeessttiinnaattiioonn ddeess EEttaattss--UUnniiss nnoonn pplluuss dd’’aavvooiirr llee mmaanniiffeessttee ddééttaaiilllléé ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà bboorrdd mmaaiiss ddee llee ttrraannssmmeettttrree àà llaa ddoouuaannee aamméérriiccaaiinnee 2244 hheeuurreess aavvaanntt llee cchhaarrggeemmeenntt ddaannss lleess ppoorrttss ééttrraannggeerrss.. CCeettttee mmeessuurree aa ppoouurr bbuutt dd’’oobbtteenniirr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss llee pplluuss eenn aammoonntt ppoossssiibbllee aaffiinn ddee ppeerrmmeettttrree uunn «« cciibbllaaggee iinntteelllliiggeenntt »» ddeess ccaarrggaaiissoonnss àà rriissqquuee.. LLee CCSSII aa ééttéé ccoommppllééttéé ppaarr uunn aauuttrree ddiissppoossiittiiff..
 • 61. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 61 BB -- LLee CC--TTPPAAPP oouu PPaarrtteennaarriiaatt DDoouuaanniieerr eett CCoommmmeerrcciiaall ccoonnttrree llee TTeerrrroorriissmmee LLee CC--TTPPAATT eesstt uunn ppaarrtteennaarriiaatt eennttrree lleess ddoouuaanneess aamméérriiccaaiinneess eett lleess eennttrreepprriisseess qquuii vviissee àà rreennffoorrcceerr lleess ccoonnttrrôôlleess àà ppaarrttiirr ddeess ddooccuummeennttss ddoouuaanniieerrss ppoouurr aaccccrrooîîttrree llaa ssééccuurriittéé ddeess ccoonntteenneeuurrss ttoouutt aauu lloonngg ddee llaa cchhaaîînnee dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt eett aauuxx ffrroonnttiièèrreess.. LLeess eexxppoorrttaatteeuurrss aaiinnssii lleeuurrss ppaarrtteennaaiirreess ddaannss llaa cchhaaîînnee dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt ss’’eennggaaggeenntt àà ddrreesssseerr ddeess iinnvveennttaaiirreess oouu ddeess ééttaattss ddee ccoolliissaaggee bbeeaauuccoouupp pplluuss ddééttaaiillllééss eett àà lleess ffaaiirree ppaarrvveenniirr aauuxx ddoouuaanneess aamméérriiccaaiinneess ddaannss uunn ddééllaaii ppeerrmmeettttaanntt uunn eexxaammeenn bbeeaauuccoouupp pplluuss aapppprrooffoonnddii.. LLaa ddoouuaannee aamméérriiccaaiinnee ppoouurr ssaa ppaarrtt ss’’eennggaaggee àà ssoouutteenniirr lleess ppaarrtteennaaiirreess eenn aaccccéélléérraanntt eett eenn ffaacciilliittaanntt llee ddééddoouuaanneemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà llaa ffrroonnttiièèrree.. DDeeppuuiiss fféévvrriieerr 22000033,, lleess nnaavviirreess qquuii nnee ttrraannssmmeetttteenntt ppaass lleeuurrss ddooccuummeennttss aavvaanntt ll’’eemmbbaarrqquueemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ss’’eexxppoosseenntt àà ddee lloouurrddeess aammeennddeess eett ddee lloonnggss ddééllaaiiss ddee ddééddoouuaanneemmeenntt.. CCeess ddeeuuxx ddiissppoossiittiiffss ccoonnssttiittuueenntt llaa rrééppoonnssee aamméérriiccaaiinnee aauuxx aatttteennttaattss tteerrrroorriisstteess dduu 1111 sseepptteemmbbrree 22000011 eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa ssûûrreettéé ddeess ccoonntteenneeuurrss.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee ppaarr llee bbiiaaiiss ddee ll’’OOMMII aa iinntteennssiiffiiéé sseess ttrraavvaauuxx ccoonncceerrnnaanntt lleess aacctteess iilllliicciitteess qquuii ccoommpprroommeetttteenntt llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess eett llaa ssûûrreettéé ddee lleeuurrss ppaassssaaggeerrss eett ddeess ééqquuiippaaggeess aauu lleennddeemmaaiinn ddee cceess éévvèènneemmeennttss.. PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLeess nnoouuvveelllleess rrèègglleess ddee ll’’OOMMII
 • 62. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 62 LL’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee eesstt ll’’iinnssttiittuuttiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess rreessppoonnssaabbllee ddee llaa ssééccuurriittéé ddeess ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. AAuu lleennddeemmaaiinn ddeess éévvèènneemmeennttss dduu 1111 sseepptteemmbbrree 22000011,, eellllee aa mmiiss eenn ppllaaccee ddeess mmeessuurreess rraappiiddeess eett ccoommppllèètteess ppoouurr «« ppaarreerr àà llaa ppoossssiibbiilliittéé dd''aacctteess tteerrrroorriisstteess ddiirriiggééss ccoonnttrree ddeess nnaavviirreess,, oouu éévviitteerr qquuee ddeess tteerrrroorriisstteess ssee sseerrvveenntt ddeess nnaavviirreess mmêêmmeess ccoommmmee dd’’uunnee aarrmmee oouu nn’’uuttiilliisseenntt lleess ggaaiinnss ddééccoouullaanntt dd''aaccttiivviittééss mmaarriittiimmeess ppoouurr ssuubbvveennttiioonnnneerr lleeuurrss aacctteess iilllliicciitteess »».. AA –– LLee ccooddee IISSPPSS LL’’IInntteerrnnaattiioonnaall SShhiipp aanndd PPoorrtt ffaacciilliittyy SSeeccuurriittyy CCooddee oouu CCooddee IInntteerrnnaattiioonnaall ppoouurr llaa SSééccuurriittéé ddeess NNaavviirreess eett ddeess IInnssttaallllaattiioonnss ppoorrttuuaaiirreess eesstt uunn nnoouuvveeaauu rrééggiimmee rréégglleemmeennttaaiirree aaddooppttéé ppaarr ll’’OOrrggaanniissaattiioonn mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaallee ((OOMMII)) eenn ddéécceemmbbrree 22000022,, àà ll’’ooccccaassiioonn dd’’uunnee CCoonnfféérreennccee ddiipplloommaattiiqquuee.. IIll ccoonnssttiittuuee uunn aammeennddeemmeenntt àà llaa CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS6622 ddee 11997744.. 11 –– LLeess cciibblleess ccoonncceerrnnééeess LLeess nnoouuvveelllleess rrèègglleess ss’’aapppplliiqquueenntt àà ttoouuss lleess nnaavviirreess ddee cchhaarrggee ffaaiissaanntt pplluuss ddee 550000 ttoonnnneeaauuxx ddee jjaauuggee bbrruuttee,, aauuxx bbaatteeaauuxx ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddee vvooyyaaggeeuurrss,, aauuxx ppllaatteess--ffoorrmmeess mmoobbiilleess ddee ffoorraaggee aauu llaarrggee eett aauuxx iinnssttaallllaattiioonnss ppoorrttuuaaiirreess qquuii ssoonntt aauu sseerrvviiccee ddeess nnaavviirreess aassssuurraanntt ddeess lliiaaiissoonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. IIll eesstt eennttrréé eenn vviigguueeuurr llee 11eerr jjuuiilllleett 22000044.. LLeess ddiissppoossiittiioonnss dduu CCooddee ss’’aaddrreesssseenntt aauuxx ggoouuvveerrnneemmeennttss,, aauuxx eexxppllooiittaannttss ddee nnaavviirreess eett dd''iinnssttaallllaattiioonnss ppoorrttuuaaiirreess,, aauuxx ééqquuiippaaggeess eett àà ttoouutteess ppeerrssoonnnneess eennggaaggééeess ddaannss lleess ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess.. 62 Safety Of Life At Sea. Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
 • 63. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 63 22 –– LLee ccoonntteennuu dduu CCooddee LLee CCooddee IISSPPSS eesstt ccoonnssaaccrréé ppaarr llee nnoouuvveeaauu CChhaappiittrree XXII--22 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS.. CCee cchhaappiittrree eesstt ddiivviisséé eenn ddeeuuxx ppaarrttiieess.. LLaa pprreemmiièèrree ccoonnttiieenntt ddeess pprreessccrriippttiioonnss oobblliiggaattooiirreess eenn mmaattiièèrree ddee ssûûrreettéé àà ll''iinntteennttiioonn ddeess ggoouuvveerrnneemmeennttss,, ddeess aauuttoorriittééss ppoorrttuuaaiirreess eett ddeess ccoommppaaggnniieess ddee nnaavviiggaattiioonn.. LLaa sseeccoonnddee,, nnoonn oobblliiggaattooiirree,, éénnoonnccee ddeess rreeccoommmmaannddaattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt llee rreessppeecctt ddee cceess pprreessccrriippttiioonnss.. MMiisseess eenn ppllaaccee ppoouurr llee bbiieenn ddee ttoouuttee llaa ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee eett dduu ccoommmmeerrccee mmoonnddiiaall,, ttoouutteess cceess mmeessuurreess ssuuss cciittééeess nnee ssoonntt ppaass aaccccuueeiilllliieess ssaannss rréésseerrvveess ppaarr lleess aauuttrreess ppaayyss dduu mmoonnddee nnoottaammmmeenntt lleess ppaayyss ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee ddoonntt ffaaiitt ppaarrttiiee llaa FFrraannccee.. BB –– LLaa ppoossiittiioonn ddeess ppaayyss ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee EEnn rrèèggllee ggéénnéérraallee,, llaa FFrraannccee eett lleess ppaayyss ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee aappppuuiieenntt lleess EEttaattss--UUnniiss ddaannss cceettttee lluuttttee aacchhaarrnnééee ccoonnttrree llee tteerrrroorriissmmee nnééaannmmooiinnss lleeuurrss ppoossiittiioonnss ppeeuuvveenntt êêttrree eexxaammiinnééeess aauuttoouurr ddee qquueellqquueess ppooiinnttss ddee vvuuee :: tteecchhnnoollooggiiqquuee,, ssééccuurriittaaiirree,, ééccoonnoommiiqquuee eett ppoolliittiiqquuee6633 .. SSuurr llee ppllaann tteecchhnnoollooggiiqquuee,, ddeess ééccaarrttss sseerroonntt ffoorrccéémmeenntt eennrreeggiissttrrééss eennttrree lleess iinndduussttrriieellss ffrraannççaaiiss eett lleeuurrss ccoonnffrrèèrreess dd’’OOuuttrree--AAttllaannttiiqquuee.. CCeellaa eesstt ddûû aauu ffaaiitt qquuee ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn aamméérriiccaaiinnee eesstt pplluuss ssttrriiccttee ddaannss ccee ddoommaaiinnee mmaaiiss aauussssii dduu ffaaiitt qquuee lleess iinndduussttrriieellss ffrraannççaaiiss eett eeuurrooppééeennss sseemmbblleenntt mmooiinnss sseennssiibbiilliissééss àà ll’’uurrggeennccee ddee llaa ssiittuuaattiioonn.. 63 François PEZARD, op.cit., p 31 s.
 • 64. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 64 SSuurr llee ppllaann ssééccuurriittaaiirree,, llaa FFrraannccee eett lleess ppaayyss ddee ll’’UUEE ss’’aalliiggnneenntt gglloobbaalleemmeenntt àà ll’’ooffffeennssiivvee mmeennééee ppaarr lleess EEttaattss--UUnniiss ((AAIISS,, ppllaann eett ooffffiicciieerr ddee ssééccuurriittéé,, aamméélliioorraattiioonn ddee llaa qquuaalliittéé eett ddee llaa ffiiaabbiilliittéé ddeess ddooccuummeennttss dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess mmeemmbbrreess ddee ll’’ééqquuiippaaggee)) mmaaiiss éémmeetttteenntt ddeess rréésseerrvveess eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee ppllaann ddee ssééccuurriittéé ppoorrttuuaaiirree eett ddeess ddoossssiieerrss ddee ssééccuurriittéé ddee ll’’ééqquuiippaaggee.. LLeess rrééttiicceenncceess ssoonntt pplluuss vviivveess ssuurr llee ppllaann ééccoonnoommiiqquuee dduu ffaaiitt ddeess ccooûûttss ttrrèèss iimmppoorrttaannttss qquu’’eennggeennddrreenntt lleess mmeessuurreess ((ccooûûttss ddee llaa tteecchhnnoollooggiiee,, ccooûûtt ddee llaa mmiisseess eenn ppllaaccee oouu dduu rreennffoorrcceemmeenntt ddee ssttrruuccttuurree,, ccooûûtt ddee ll’’aauuggmmeennttaattiioonn ddeess ccoonnttrraaiinntteess aaddmmiinniissttrraattiivveess eettcc..)) dd’’aauuttaanntt pplluuss qquu’’aauuccuunn ffiinnaanncceemmeenntt nn’’eesstt pprréévvuu.. LL’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee ccrraaiinntt ppaarr aaiilllleeuurrss «« ddeess ddiissttoorrssiioonnss ddee ccoonnccuurrrreennccee eennttrree lleess ddiifffféérreennttss ppoorrttss ddee ll’’UUEE »» àà ccaauussee ddeess aaccccoorrddss eennttrree lleess ppoorrttss eeuurrooppééeennss eett lleess ddoouuaanneess aamméérriiccaaiinneess.. EEnnffiinn,, ssuurr llee ppllaann ppoolliittiiqquuee,, llaa FFrraannccee eett lleess ppaayyss ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee aaddmmeetttteenntt llaa llééggiittiimmiittéé ddee llaa ppoossiittiioonn ddeess aamméérriiccaaiinnss mmaaiiss pprreennnneenntt cceeppeennddaanntt ccoonnsscciieennccee ddee ll’’uunniillaattéérraalliissmmee eett ddee llaa bbrruuttaalliittéé ddeess aaccttiioonnss mmeennééeess.. LLeess ddiissppoossiittiiffss ssoonntt ttrroopp cceennttrrééss ssuurr lleess EEttaattss--UUnniiss eett nnee ttiieennnneenntt ppaass aasssseezz ccoommppttee dduu rreessttee dduu mmoonnddee.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess mmeessuurreess pprriisseess ppeeuuvveenntt àà lloonngg tteerrmmee ddéévviieerr vveerrss uunn pprrootteeccttiioonnnniissmmee ddéégguuiisséé oouu uunnee pprreessssiioonn ééccoonnoommiiqquuee ssuurr cceerrttaaiinnss ppaayyss.. CCeeppeennddaanntt nnee ppaass aaddhhéérreerr àà cceess iinniittiiaattiivveess rreevviieenntt àà ss’’eexxcclluurree dd’’uunnee ppaarrtt iimmppoorrttaannttee dduu ccoommmmeerrccee aavveecc lleess AAmméérriiccaaiinnss..
 • 65. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 65 CCOONNCCLLUUSSIIOONN CCee ttrraavvaaiill nnoouuss aa ppeerrmmiiss dd’’ooffffrriirr uunnee mmiissee àà jjoouurr ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt ggéénnéérraall ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn.. MMaallggrréé llaa ggéénnéérraalliittéé dduu ssuujjeett,, nnoouuss eessttiimmoonnss qquuee ffaaiirree uunn ééttaatt ddeess lliieeuuxx ddee ccee qquuii eexxiissttee ppeerrmmeett ddee ccoonnffiirrmmeerr pplluuss qquuee jjaammaaiiss qquuee llee ccoonntteenneeuurr aa sseess ssppéécciiffiicciittééss eett rreepprréésseennttee uunn cchhaammpp dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn aauussssii bbiieenn tteecchhnniiqquuee qquu’’iinntteelllleeccttuueell eennrriicchhiissssaanntt.. LLee ccoonntteenneeuurr eesstt ddeevveennuu eenn mmooiinnss dd’’uunn ssiièèccllee uunn vveecctteeuurr iinnddiissppeennssaabbllee ddeess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. IIll eesstt ppaarrttoouutt eett llee ccoonnssttaatt dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii eesstt qquu’’iill ccoonnssttiittuuee uunn ppiilliieerr dduu ccoommmmeerrccee mmoonnddiiaall.. NNoouuss ssoommmmeess llooiinn dd’’aavvooiirr ttoouutt ddiitt ssuurr lleess ccoonntteenneeuurrss.. NNoottrree ddiiffffiiccuullttéé ddaannss ccee ttrraavvaaiill aa ééttéé ddee cceerrnneerr ll’’aammpplleeuurr dduu ssuujjeett ccaarr llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn eesstt vvaassttee eett cchhaaqquuee ssuujjeett qquu’’iill ttoouucchhee mméérriittee uunn ddéévveellooppppeemmeenntt pplluuss aapppprrooffoonnddii.. CCee ttrraavvaaiill oouuvvrree lleess vvooiieess dd’’aauuttrreess ssuujjeettss eenn ooccccuurrrreennccee cceelluuii dduu ddééffii ddeess ccoonntteenneeuurrss ddaannss lleess ppaayyss eenn ddéévveellooppppeemmeenntt ccaarr llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ccoonnnnaaîîtt uunn eessssoorr eexxppoonneennttiieell ddaannss lleess ppaayyss ddéévveellooppppééss eett ppoouurrttaanntt ssee ttrroouuvvee eennccoorree ddaannss uunn ssttaaddee dd’’éébbaauucchhee ddaannss lleess ppaayyss eenn ddéévveellooppppeemmeenntt nnoottaammmmeenntt àà MMaaddaaggaassccaarr.. LLIISSTTEE DDEESS AANNNNEEXXEESS AAnnnneexxee 11 –– LLeess ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurrss AAnnnneexxee 22 –– DDééttaaiillss dd’’uunn ccoonntteenneeuurr AAnnnneexxee 33 –– NNaavviirree ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss
 • 66. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 66 AAnnnneexxee 44 –– DDééccllaarraattiioonn dduu GG88 AAnnnneexxee 55 –– CCeerrttiiffiiccaatt dd’’aaggrréémmeenntt ppaarr ttyyppee ddee ccoonnssttrruuccttiioonn AAnnnneexxee 66 –– LLeess 2200 «« mmeeggaa--ppoorrttss »» eexxppoorrttaanntt vveerrss lleess EEttaattss--UUnniiss BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE TTRRAAIITTEESS,, OOUUVVRRAAGGEESS GGEENNEERRAAUUXX -- RREEMMOONNDD GGOOUUIILLLLOOUUDD MMaarrttiinnee,, DDrrooiitt mmaarriittiimmee,, EEdd.. PPeeddoonnee,, 11999933 -- RROODDIIEERREE RReennéé,, TTrraaiittéé ggéénnéérraall ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee,, IInnttrroodduuccttiioonn -- LL’’aarrmmeemmeenntt,, DDaalllloozz 11997766 -- VVIIAALLAARRDD AAnnttooiinnee,, DDrrooiitt mmaarriittiimmee,, CCoollll.. DDrrooiitt ffoonnddaammeennttaall,, PPUUFF 11999977 TTHHEESSEESS EETT MMEEMMOOIIRREESS -- BBAALLLLOO FFlloorree VVaalléérriiee,, LLeess aassppeeccttss jjuurriiddiiqquueess dduu ttrraannssppoorrtt ppaarr ccoonntteenneeuurr,, MMéémmooiirree DDEESSSS,, AAiixx--eenn--PPrroovveennccee,, 11999900 -- BBOOKKAALLLLII VViiccttoorr EEmmmmaannuueell,, CCoonntteenneeuurriissaattiioonn eett ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall iinntteerrnnaattiioonnaall ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, MMéémmooiirree DDEESSSS,, AAiixx--eenn--PPrroovveennccee,, 11998899 -- NN’’ZZII JJeeaann CCllaauuddee,, LLeess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn,, MMéémmooiirree DDEESSSS,, AAiixx--eenn--PPrroovveennccee,, 11999933 AARRTTIICCLLEESS -- BBOONNNNAAUUDD JJaaccqquueess,, LLEEGGAALL BBeerrnnaarrdd,, LLee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall eett llaa llooggiissttiiqquuee,, RReevvuuee ddee DDrrooiitt CCoommmmeerrcciiaall mmaarriittiimmee,, aaéérriieenn eett ddeess ttrraannssppoorrttss,, 22000011
 • 67. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 67 -- CCHHAAOO AAnnddrrééee,, CCoonntteenneeuurrss BBiillaann ddee 2255 aannss ddee pprraattiiqquuee,, BBTTLL 11999933,, pp 776611 -- CCHHAAOO AAnnddrrééee,, NNVVOOCCCC àà llaa rreecchheerrcchhee dd’’uunnee iiddeennttiittéé,, BBTTLL 11999933,, pp 332200 -- CCHHAAOOSS AAnnddrrééee,, TTrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ppaarr ccoonntteenneeuurr –– RRéésseerrvveess :: nnéécceessssaaiirreess mmaaiiss ppaass ssuuffffiissaanntteess,, BBTTLL 11999966,, pp887722 -- CCOORRNNIIEERR GGéérraarrdd,, PPoorrttee--ccoonntteenneeuurrss :: lleeqquueell eesstt llee pplluuss ggrraanndd ?? LLee MMaarriinn dduu 2266 nnoovv.. 22000044,, nn°°22999944,, pp 77 -- FFRREEMMOONNTT AAnnttooiinnee,, CCoonntteenneeuurriissaattiioonn eett ttiieerrss mmoonnddee àà ttrraavveerrss ll’’eexxeemmppllee ddee llaa ccoommppaaggnniiee ggéénnéérraallee mmaarriittiimmee 11996655--11999955,, LLeess ccaahhiieerrss sscciieennttiiffiiqquueess dduu ttrraannssppoorrtt,, NN°° 3344//11999988,, pp 3311--5522 -- HHUUCCHHEETT JJeeaann PPhhiilliippppee,, AAvviiss dd’’eexxppeerrtt :: éévvoolluuttiioonn ddeess ttaaiilllleess eett ddééssééccoonnoommiieess dd’’éécchheellllee ddeess mmééggaa--ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss,, GGaazzeettttee ddee llaa CChhaammbbrree,, LLeettttrree dd’’iinnffoorrmmaattiioonn ddee llaa CChhaammbbrree AArrbbiittrraallee MMaarriittiimmee ddee PPaarriiss,, nn°°33,, hhiivveerr 22000033--22000044 -- MMEERRCCAADDAALL MM..,, LLeess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, DDMMFF 11998822,, 337711 -- MMIIRRIIBBEELL SSttéépphhaannee,, TTrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall eett aassssuurraannccee,, CCoollllooqquuee ddee ddrrooiitt ccoommppaarréé,, 1144--1155 jjaannvv.. 11999999,, DDMMFF 11999999,, pp 665577 -- PPEESSTTEELL--DDEEBBOORRDD PP..,, CCoonntteenneeuurrss eett jjuurriisspprruuddeennccee,, BBTTLL 11999911,, pp 334488 -- PPIINNEEUUSS KKaajj,, LLeess ccoonnttaaiinneerrss eett llee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall,, DDMMFF 11996677,, 339944 -- RROODDIIEERREE RReennéé,, UUnn ffaauuxx pprroobbllèèmmee :: cceelluuii ddeess «« ccoonnttaaiinneerrss »»,, DDMMFF 11996688,, 770077 -- SSCCHHAADDEEEE HHeennrrii,, LLee ccoonntteennuu jjuurriiddiiqquuee dduu ccoonntteenneeuurr,, DDMMFF 11996677,, 660022 -- TTIILLCCHHEE MMaarriiee,, CCoonntteenneeuurrss,, ppaass ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé aaccccrruuee ppoouurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, BBTTLL 11999911,, pp 449966 -- WWAARROOTT JJeeaann,, LL’’aavvèènneemmeenntt dduu ccoonnttaaiinneerr ddaannss llee ttrraaffiicc mmaarriittiimmee,, DDMMFF 11995511,, 226633 DDOOCCUUMMEENNTTSS DDIIVVEERRSS
 • 68. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 68 -- BBAAIILLLLYY VVaalléérriiee,, LLeess 2255 aannss dduu ccoonntteenneeuurr,, CCoollllooqquuee oorrggaanniisséé ppaarr ll’’IIDDIITT,, 11999933 -- CCNNUUCCEEDD,, 1111èè sseessssiioonn,, 1133--1188 jjuuiinn 22000044,, FFaacciilliittaattiioonn dduu ccoommmmeerrccee eett ddeess ttrraannssppoorrttss:: mmiissee eenn ppllaaccee dd’’uunn ccaaddrree ssûûrr eett eeffffiiccaaccee ppoouurr lleess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx nnoottee tthhéémmaattiiqquuee.. -- DDRREEYYEERR BBeerrnnaarrdd,, TTeecchhnnoollooggiieess ddeess ttrraannssppoorrttss mmuullttiimmooddaauuxx ttrraannssmmaarriittiimmeess,, ppoouurr llee CCEECCEE,, TTPP22,, 22000055.. -- IIMMTTMM,, LLee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee eett ttrraannssaaéérriieenn –– LLeess nnoouuvveelllleess rrèègglleess CCNNUUCCEEDD//CCCCII,, AAccttee ddee llaa rreennccoonnttrree IInntteerrnnaattiioonnaallee oorrggaanniissééee ppaarr ll’’IIMMTTMM,, aavvrriill 11999944 -- PPEEZZAARRDD FFrraannççooiiss,, CCoonntteenneeuurrss mmaarriittiimmeess eett ssûûrreettéé,, FFoonnddaattiioonn ppoouurr llaa rreecchheerrcchhee SSttrraattééggiiqquuee,, ddéécc..22000022.. -- UUNNIIOONN DDEESS AAVVOOCCAATTSS EEUURROOPPEEEENNSS,, CCoommmmiissssiioonn TTrraannssppoorrtt,, LLee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall eenn EEuurrooppee,, jjaannvv..22000011 -- RREEVVUUEE -- DDrrooiitt MMaarriittiimmee FFrraannççaaiiss -- LLee JJoouurrnnaall ddee llaa MMaarriinnee MMaarrcchhaannddee :: .. LL’’OOCCDDEE rreeccoommmmaannddee llaa ssééccuurriissaattiioonn ddee ppoorrttee àà ppoorrttee dduu ttrraannssppoorrtt ccoonntteenneeuurriisséé,, JJMMMM dduu 0044 jjuuiinn 22000044 nn°° 44440066 .. DDoossssiieerr CCoonntteenneeuurrss 22000044,, JJMMMM 2266 nnoovveemmbbrree 22000044 .. DDoossssiieerr CCoonntteenneeuurrss 11999999,, JJMMMM 1199 nnoovveemmbbrree 11999999 .. RRaappppoorrtt BBRRSS,, JJMMMM dduu 2200 mmaaii 22000055 -- SSyynntthhèèssee IISSEEMMAARR :: .. PPaannoorraammaa ddeess ppoorrttss àà ccoonntteenneeuurrss eenn EEuurrooppee,, nn°°5599,, nnoovv.. 22000033
 • 69. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 69 .. LLaa rréévvoolluuttiioonn dduu ccoonntteenneeuurr,, nn°°4499,, nnoovv..22000022 .. LLaa mmaannuutteennttiioonn ppoorrttuuaaiirree ccoonntteenneeuurrss :: lleess ooppéérraatteeuurrss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx -- ppeerrssppeeccttiivveess eeuurrooppééeennnneess,, nn°°3399,, nnoovv..22000011 .. LLeess ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss ggééaannttss :: mmyytthhee oouu rrééaalliittéé,, nn°°5522,, fféévvrr..22000033 -- JJUURRIISS--CCLLAASSSSEEUURR :: .. RRééggiimmee ddeess ccoonntteenneeuurrss,, FFaasscciiccuullee 997766,, 11999966 .. TTrraannssppoorrtt ppaarr ccoonntteenneeuurr,, FFaasscciiccuullee 997755,, 22000033 -- AAnnnnaalleess ddee ll’’IIMMTTMM,, DDoossssiieerr :: LLee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall,, 11998888 SSIITTEESS WWEEBB -- wwwwww..bbiicc--ccooddee..oorrgg -- wwwwww..ccoonnttaaiinneerriinnffoo..nneett -- wwwwww..lleexxmmaarriittiimmaa..nneett -- wwwwww..iimmoo..oorrgg -- wwwwww..iissoo..oorrgg -- wwwwww..iisseemmaarr..aassssoo..ffrr TTAABBLLEE DDEESS AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS ........................................................................................................................................................................................ 11 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN......................................................................................................................................................................................................................................33 PPAARRTTIIEE II -- AASSPPEECCTTSS TTEECCHHNNIIQQUUEESS EETT PPRRAATTIIQQUUEESS DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN................................................................................................................................................................................................................66 CCHHAAPPIITTRREE II –– ..........................................................................................................................................................................................................................................77 EEVVOOLLUUTTIIOONN TTEECCHHNNIIQQUUEE DDEESS IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS MMAATTEERRIIEELLSS ....................................................77 SSeeccttiioonn 11 -- LLee ccoonntteenneeuurr ............................................................................................................................................................................................77 PPaarraaggrraapphhee 11 –– NNoottiioonn ddee ccoonntteenneeuurr............................................................................................................................................77 AA -- DDééffiinniittiioonnss ddee ccoonntteenneeuurr......................................................................................................................................................................77
 • 70. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 70 BB -- LLeess ttyyppeess ddee ccoonntteenneeuurrss ........................................................................................................................................................................99 PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLaa ssttaannddaarrddiissaattiioonn ddeess ccoonntteenneeuurrss ....................................................................................1111 AA –– LLeess nnoorrmmeess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn..........................................................................................................................................................1111 BB –– LLee NNuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn oouu aallpphhaa--ccooddeess IISSOO..............................................................................1144 SSeeccttiioonn 22 –– LLeess nnaavviirreess eett lleess ppoorrttss ................................................................................................................................................1155 PPaarraaggrraapphhee 11-- LLee ggiiggaannttiissmmee ddeess nnaavviirreess ppoorrttee--..............................................................................................1155 ccoonntteenneeuurrss ..................................................................................................................................................................................................................................1155 AA –– LL’’éémmeerrggeennccee ddeess VVeerryy LLaarrggee CCoonnttaaiinneerr SShhiippss ((VVLLCCSS))............................................................1155 BB –– VVeerrss uunnee ssuurrccaappaacciittéé ddee llaa fflloottttee ccoonntteenneeuurriissééee..............................................................................1188 PPaarraaggrraapphhee 22 –– UUnnee nnéécceessssiittéé dd’’aaddaappttaattiioonn ddeess ppoorrttss àà ..................................................................1199 ccoonntteenneeuurrss ..................................................................................................................................................................................................................................1199 CCHHAAPPIITTRREE IIII ––..................................................................................................................................................................................................................................2211 PPRRAATTIIQQUUEE AACCTTUUEELLLLEE DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN..................................................................................2211 SSeeccttiioonn II –– CCoonntteenneeuurriissaattiioonn eett ttrraannssppoorrtt ...................................................................................................................... 2222 mmuullttiimmooddaall ttrraannssmmaarriittiimmee .................................................................................................................................................................................. 2222 PPaarraaggrraapphhee 11 -- DDééffiinniittiioonnss dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall ............................................................................ 2222 ttrraannssmmaarriittiimmee...................................................................................................................................................................................................................... 2222 AA –– UUnnee pplluurraalliittéé ddee ddééffiinniittiioonnss...................................................................................................................................................... 2222 BB -- CCaarraaccttéérriissttiiqquueess dduu ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall.................................................................................................... 2244 PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLee ccoonntteenneeuurr aauu sseerrvviiccee dduu ttrraannssppoorrtt ...................................................................... 2255 mmuullttiimmooddaall.................................................................................................................................................................................................................................. 2255 AA –– LLeess aavvaannttaaggeess ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn.................................................................................................................... 2255 BB –– LLeess iinnccoonnvvéénniieennttss ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ..............................................................................................................................2288 SSeeccttiioonn 22 –– LLeess aacctteeuurrss ddee llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ...................................................................................................... 3300 PPaarraaggrraapphhee 11 –– LLeess ttrraannssiittaaiirreess ffaaccee àà llaa rréévvoolluuttiioonn dduu ccoonntteenneeuurr..........................3311 AA –– LLeess ttrraannssiittaaiirreess,, ffrraaggiilliissééss ppaarr llee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu mmuullttiimmooddaall....................3311 BB –– LLeess mmuuttaattiioonnss ddee llaa ffoonnccttiioonn ddee ttrraannssiittaaiirree................................................................................................3311
 • 71. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 71 PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLeess NNoonn VVeesssseell OOppeerraattiinngg ((OOwwnniinngg)) CCoommmmoonn CCaarrrriieerrss ............ 3333 AA –– AAnnaallyyssee ddee ll’’aaccttiivviittéé ................................................................................................................................................................................ 3333 BB –– QQuuaalliiffiiccaattiioonn jjuurriiddiiqquuee ddeess NNVVOOCCCC .......................................................................................................................... 3344 PPAARRTTIIEE IIII -- AASSPPEECCTTSS JJUURRIIDDIIQQUUEESS DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN .............................. 3366 CCHHAAPPIITTRREE II –– .................................................................................................................................................................................................................................... 3366 LLEE RREEGGIIMMEE JJUURRIIDDIIQQUUEE DDEE LLAA CCOONNTTEENNEEUURRIISSAATTIIOONN ...................................................................... 3366 SSeeccttiioonn 11 -- LLeess ooppéérraattiioonnss pprrééccééddaanntt llee vvooyyaaggee .................................................................................................. 3377 mmaarriittiimmee ................................................................................................................................................................................................................................................ 3377 PPaarraaggrraapphhee 11 –– LLeess ooppéérraattiioonnss ddee «« pprrééccoonntteenneeuurriissaattiioonn »»...................................................... 3377 AA –– LLaa ffoouurrnniittuurree dduu ccoonntteenneeuurr........................................................................................................................................................ 3377 BB –– LL’’eemmppoottaaggee dduu ccoonntteenneeuurr ................................................................................................................................................................ 3399 CC –– LLaa pprriissee eenn cchhaarrggee dduu ccoonntteenneeuurr ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr..............................................................4411 PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLeess ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt ................................................................................................ 4422 AA –– LLaa mmiissee eenn ccoonntteenneeuurr.............................................................................................................................................................................. 4422 BB –– LL’’aarrrriimmaaggee...................................................................................................................................................................................................................... 4433 SSeeccttiioonn 22 –– LLee vvooyyaaggee mmaarriittiimmee eett llee ddéécchhaarrggeemmeenntt.................................................................................... 4444 PPaarraaggrraapphhee 11 –– LLeess oobblliiggaattiioonnss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ppeennddaanntt llee vvooyyaaggee mmaarriittiimmee ........................................................................................................................................................................................................................................ 4444 PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLeess ooppéérraattiioonnss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt........................................................................................ 4466 SSeeccttiioonn 33 –– LLee ccoonntteennttiieeuuxx dduu ccoonntteenneeuurr............................................................................................................................ 4477 PPaarraaggrraapphhee 11 –– LLeess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess rreellaattiiffss àà llaa........................................................................ 4477 AA –– RReessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass ddee rreettaarrdd ...................................................................................................................................... 4477 BB –– RReessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass dd’’aavvaarriieess eett mmaannqquuaannttss ...................................................................................... 4488 PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLeess pprroobbllèèmmeess jjuurriiddiiqquueess rreellaattiiffss aauu .......................................................................... 4499 ccoonntteenneeuurr lluuii--mmêêmmee.................................................................................................................................................................................................. 4499
 • 72. Partie II – Aspects juridiques de la conteneurisation 72 AA –– RReessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass dd’’aavvaarriieess.......................................................................................................................................... 5500 BB –– RReessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass dd’’iimmmmoobbiilliissaattiioonn ......................................................................................................................................5500 CCHHAAPPIITTRREE IIII ––..................................................................................................................................................................................................................................5511 LLEE CCOONNTTEENNEEUURR AAUU CCEENNTTRREE DD’’UUNN PPRROOBBLLEEMMEE DD’’AACCTTUUAALLIITTEE :: LLAA SSUURREETTEE DDUU TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE..............................................................................................................................................................................5511 SSeeccttiioonn 11 –– LLaa ssûûrreettéé ddeess ccoonntteenneeuurrss ..........................................................................................................................................5511 PPaarraaggrraapphhee 11 –– LLeess rriissqquueess eennccoouurruuss ppaarr ll’’uuttiilliissaattiioonn dduu ................................................................ 5522 ccoonntteenneeuurr .................................................................................................................................................................................................................................... 5522 AA –– LLeess mmeennaacceess ppeessaanntt ssuurr llee ccoonntteenneeuurr.................................................................................................................... 5522 BB –– LLaa nnaattuurree ddeess rriissqquueess ............................................................................................................................................................................ 5533 PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLeess mmeessuurreess rreeccoommmmaannddééeess.......................................................................................................... 5544 AA –– LLeess mmeessuurreess pprréévveennttiivveess ................................................................................................................................................................ 5544 BB –– LLeess mmeessuurreess iinnttrruussiivveess........................................................................................................................................................................ 5577 SSeeccttiioonn 22 -- LLeess aaccttiioonnss mmeennééeess aauu nniivveeaauu ........................................................................................................................ 5588 IInntteerrnnaattiioonnaall ................................................................................................................................................................................................................................ 5588 PPaarraaggrraapphhee 11 –– LL’’iinniittiiaattiivvee aamméérriiccaaiinnee ................................................................................................................................ 5599 AA –– LLee CCSSII oouu ll’’IInniittiiaattiivvee ppoouurr llaa SSééccuurriittéé ddeess CCoonntteenneeuurrss.................................................... 5599 BB -- LLee CC--TTPPAAPP oouu PPaarrtteennaarriiaatt DDoouuaanniieerr eett CCoommmmeerrcciiaall ccoonnttrree llee TTeerrrroorriissmmee..................................................................................................................................................................................................................................6611 PPaarraaggrraapphhee 22 –– LLeess nnoouuvveelllleess rrèègglleess ddee ll’’OOMMII......................................................................................................6611 AA –– LLee ccooddee IISSPPSS.......................................................................................................................................................................................................... 6622 BB –– LLaa ppoossiittiioonn ddeess ppaayyss ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee .............................................................................................. 6633 CCOONNCCLLUUSSIIOONN .......................................................................................................................................................................................................................................... 6655 LLIISSTTEE DDEESS AANNNNEEXXEESS ...................................................................................................................... 6655

×