Dess tva maritime

301 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dess tva maritime

 1. 1. 1 UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT,, DD’’EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD’’AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE DD’’AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE «« TTVVAA DDAANNSS LLEE MMOONNDDEE MMAARRIITTIIMMEE »» PPrréésseennttéé ppaarr YYaannnn LLEE GGAARRFFFF DD..EE..SS..SS.. DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE EETT DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS AANNNNEEEE UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE 22000011--22000022 SSOOMMMMAAIIRREE IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN ....................................................................................................................................22 PPRREEAAMMBBUULLEE ................................................................................................................................................44 PPRREEMMIIEERREE PPAARRTTIIEE :: LLAA TTVVAA DDAANNSS LLEE TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE .................. 2233 SSEECCTTIIOONN 11 :: LLAA TTVVAA EETT LLEE TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE DDEE PPAASSSSAAGGEERRSS EETT DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS ...................................................................................................................................................................................................................... 2233 §§11.. DDEETTEERRMMIINNAATTIIOONN DDUU TTEERRRRIITTOOIIRREE FFIISSCCAALL ........................................................................................ 2233 §§ 22.. TTVVAA EETT TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS .............................................. 3344
 2. 2. 2 §§ 33.. TTVVAA EETT TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE DDEE PPAASSSSAAGGEERRSS.................................................................. 3388 SSEECCTTIIOONN 22 :: EECCOONNOOMMIIEE EETT FFIISSCCAALLIITTEE DDEESS CCOOMMPPTTOOIIRRSS DDEE VVEENNTTEE............ 5500 §§11.. AAPPPPRROOCCHHEE HHIISSTTOORRIIQQUUEE EETT EECCOONNOOMMIIEE DDUU DDUUTTYY FFRREEEE ..........................................5511 §§22.. AAPPPPRROOCCHHEE JJUURRIIDDIIQQUUEE DDUU DDUUTTYY FFRREEEE:: LLEE RREEGGIIMMEE FFIISSCCAALL DDEESS CCOOMMPPTTOOIIRRSS DDEE VVEENNTTEE...................................................................................................................................................................................... 5577 SSEECCOONNDDEE PPAARRTTIIEE :: TTVVAA EETT AACCTTIIVVIITTEESS CCOONNNNEEXXEESS AAUU TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE .............................................................................................................................................. 6677 SSEECCTTIIOONN 11 :: OOPPEERRAATTIIOONNSS PPOORRTTAANNTT SSUURR LLEESS NNAAVVIIRREESS .............................................................. 6677 §§11.. LLEESS LLIIVVRRAAIISSOONNSS EETT PPRREESSTTAATTIIOONNSS DDEE SSEERRVVIICCEESS PPOORRTTAANNTT SSUURR LLEESS NNAAVVIIRREESS............................................................................................................................................................................................................................ 6677 §§22.. LLIIVVRRAAIISSOONNSS EETT SSEERRVVIICCEESS SSUURR LLEESS OOBBJJEETTSS IINNCCOORRPPOORREESS AAUUXX NNAAVVIIRREESS ..............................................................................................................................................................................................................................................7711 SSEECCTTIIOONN 22 :: OOPPEERRAATTIIOONNSS RREEAALLIISSEEEESS PPOOUURR LLEESS BBEESSOOIINNSS DDIIRREECCTTSS DDEESS NNAAVVIIRREESS EETT DDEE LLEEUURR CCAARRGGAAIISSOONN.................................................................................................................................................. 7755 §§11.. LLEESS PPRREESSTTAATTIIOONNSS DDEE SSEERRVVIICCEESS EEFFFFEECCTTUUEEEESS PPOOUURR LLEESS BBEESSOOIINNSS DDIIRREECCTTSS DDEESS NNAAVVIIRREESS.................................................................................................................................................................................... 7766 §§22.. PPRREESSTTAATTIIOONNSS DDEE SSEERRVVIICCEESS EEFFFFEECCTTUUEEEESS PPOOUURR LLEESS BBEESSOOIINNSS DDIIRREECCTTSS DDEE LLAA CCAARRGGAAIISSOONN................................................................................................................................................................ 7799 §§33.. LL’’AAVVIITTAAIILLLLEEMMEENNTT DDEESS NNAAVVIIRREESS .............................................................................................................................. 8844 SSEECCTTIIOONN 33 :: LLAA TTVVAA EETT LLEESS PPOORRTTSS ................................................................................................................................................ 8888 CCOONNCCLLUUSSIIOONN........................................................................................................................................ 9922 TTAABBLLEE DDEESS AANNNNEEXXEESS .................................................................................................................... 9955 BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE................................................................................................................................ 111100 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN LLee ddrrooiitt ffiissccaall ggéénnèèrree llee pplluuss ssoouuvveenntt uunnee cceerrttaaiinnee mmééffiiaannccee.. NNoommbbrreeuuxx ssoonntt lleess lleecctteeuurrss qquuii,, aauu vvuu dduu ttiittrree,, llaa TTVVAA ddaannss llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, pprrééfféérreerroonntt nnee ppaass ss’’aavveennttuurreerr ddaannss uunn pprroobbaabbllee ddééddaallee ddee rrèègglleess..
 3. 3. 3 MM.. llee ddooyyeenn LLOOUUIITT,, pprrooffeesssseeuurr ddee ffiissccaalliittéé àà llaa ffaaccuullttéé ddee ddrrooiitt dd’’AAiixx--eenn-- PPrroovveennccee,, nnee ddiitt iill ppaass lluuii--mmêêmmee qquu’’iill ffaauutt uunnee aannnnééee ppoouurr lliirree llee ccooddee ggéénnéérraall ddeess iimmppôôttss eett ttoouuttee uunnee vviiee ppoouurr llee ccoommpprreennddrree.. AAuussssii aaii--jjee tteennuu ccoommppttee ddee cceess rreemmaarrqquueess ppoouurr tteenntteerr ddee rreennddrree llee ssuujjeett aauussssii ccllaaiirr qquuee ppoossssiibbllee.. CCoommmmee llee lleecctteeuurr ppoouurrrraa llee ccoonnssttaatteerr,, eenn ddeehhoorrss ddee ll’’aapppplliiccaattiioonn ddee rrèègglleess ffiissccaalleess ppuurreess,, àà pprreemmiièèrree vvuuee ttrroopp tthhééoorriiqquueess eett rreebbuuttaanntteess,, mmaaiiss iinnccoonnttoouurrnnaabblleess ppoouurr ttrraaiitteerr ccoorrrreecctteemmeenntt llee ssuujjeett,, ccee tthhèèmmee aa llee mméérriittee ddee mmeettttrree àà jjoouurr ddeess aarrrrêêttss ppeeuu ccoonnnnuuss bbiieenn qquuee ttrrèèss iinnttéérreessssaannttss,, éémmaannaanntt llee pplluuss ssoouuvveenntt ddee llaa CCoouurr ddee JJuussttiiccee ddeess CCoommmmuunnaauuttééss EEuurrooppééeennnneess.. AAffiinn ddee ssiimmpplliiffiieerr llaa lleeccttuurree ddee ccee mméémmooiirree,, iill mm’’aa ppaarruu nnéécceessssaaiirree ddee pprréécciisseerr ttoouutt dd’’aabboorrdd ccee qquu’’iill ffaallllaaiitt eenntteennddrree ppaarr ttaaxxee ssuurr llaa vvaalleeuurr aajjoouuttééee.. QQuueellllee eesstt llaa ssiiggnniiffiiccaattiioonn ddee cceettttee vvaalleeuurr aajjoouuttééee,, àà qquueellllee ééppooqquuee cceettttee ttaaxxee eesstt eellllee aappppaarruuee eett ppaarr--ddeessssuuss ttoouutt qquueell eesstt ssoonn ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ?? LLaa pprreemmiièèrree ppaarrttiiee ddee cceettttee ééttuuddee tteennttee ddee rraasssseemmbblleerr lleess ddoonnnnééeess ffiissccaalleess eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. LL’’iinnttéérrêêtt ddee cceettttee ppaarrttiiee rrééssiiddee ddaannss llee ccaarraaccttèèrree ccoommmmuunnaauuttaaiirree ddee llaa TTVVAA.. LL’’hhaarrmmoonniissaattiioonn nnéécceessssaaiirree ddeess llééggiissllaattiioonnss ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess qquuaanntt àà llaa TTVVAA,, ooppéérrééee ppaarr llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee ccoommmmuunnaauuttaaiirree,, eesstt àà ll’’oorriiggiinnee ddee nnoommbbrreeuuxx pprroobbllèèmmeess ttoouucchhaanntt ddiirreecctteemmeenntt llee sseecctteeuurr dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, qquu’’iill ss’’aaggiissssee dduu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess oouu ddee ppaassssaaggeerrss.. IIll mm’’aa ppaarruu ééggaalleemmeenntt iimmppoorrttaanntt ddee ddééccrriirree llee rrééggiimmee ddeess ccoommppttooiirrss ddee vveennttee,, mmiieeuuxx ccoonnnnuuss ssoouuss llaa ddéénnoommiinnaattiioonn ddee dduuttyy--ffrreeee,, eenn rraaiissoonn ddee lleeuurr iimmppoorrttaannccee ddaannss lleess lliiaaiissoonnss mmaarriittiimmeess ttrraannssmmaanncchhee..
 4. 4. 4 LLaa sseeccoonnddee ppaarrttiiee aappppoorrttee uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss ppeerrmmeettttaanntt ddee mmiieeuuxx ssaaiissiirr,, ttoouujjoouurrss aauu rreeggaarrdd ddee llaa TTVVAA,, llee rrééggiimmee ddeess aaccttiivviittééss ccoonnnneexxeess aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. CCee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt nnee ppoouuvvaanntt êêttrree ppeerrççuu ,, àà mmoonn sseennss,, ccoommmmee uunnee aaccttiivviittéé uunniiqquuee,, mmaaiiss pplluuttôôtt ccoommmmee ll’’aabboouuttiisssseemmeenntt dd’’uunn eennsseemmbbllee dd’’ooppéérraattiioonnss,, iill aappppaarraaiissssaaiitt ppaarr ccoonnssééqquueenntt nnéécceessssaaiirree ddee ccoonnnnaaîîttrree llee rrééggiimmee ddee ttaaxxaattiioonn ddee ttoouutteess lleess aaccttiivviittééss ggrraavviittaanntt aauuttoouurr ddee llaa nnoottiioonn ddee ttrraannssppoorrtt ccoommmmee llee rreemmoorrqquuaaggee,, llaa mmaannuutteennttiioonn ppoorrttuuaaiirree,, ll’’aavviittaaiilllleemmeenntt ddeess nnaavviirreess.. PPRREEAAMMBBUULLEE IIll ccoonnvviieenntt,, aavvaanntt dd’’ééttuuddiieerr eenn ddééttaaiill llaa TTVVAA ddaannss llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett ddaannss lleess ddoommaaiinneess ccoonnnneexxeess àà ccee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt,, ddee ddoonnnneerr qquueellqquueess eexxpplliiccaattiioonnss ssuurr cceett iimmppôôtt.. LL’’hhiissttoorriiqquuee ppeerrmmeettttrraa ddee mmiieeuuxx ssaaiissiirr lleess rraaiissoonnss ddee llaa ccrrééaattiioonn ddee cceettttee ttaaxxee,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ccoommmmeenntt uunn iimmppôôtt,, nnaattiioonnaall àà sseess oorriiggiinneess,, ddee ppaarrtt llaa ffiixxaattiioonn ddee ssoonn rrééggiimmee ((cchhaaqquuee EEttaatt ffiixxaanntt ssoouuvveerraaiinneemmeenntt lleess rrèègglleess qquuaanntt àà ll’’aassssiieettttee eett aauu ttaauuxx ddee cceett iimmppôôtt)),, aa ddééssoorrmmaaiiss uunnee vvooccaattiioonn eeuurrooppééeennnnee.. LL’’oobbjjeeccttiiff eesstt eenn eeffffeett,, àà lloonngg tteerrmmee,, ddee ppaarrvveenniirr àà hhaarrmmoonniisseerr ccoommppllèètteemmeenntt lleess ddiifffféérreenntteess llééggiissllaattiioonnss ddee llaa ttaaxxee ssuurr llaa vvaalleeuurr aajjoouuttééee.. LLaa sseeccoonnddee ppaarrttiiee ddee ccee pprrééaammbbuullee tteenntteerraa dd’’eexxpplliiqquueerr bbrriièèvveemmeenntt llee mmééccaanniissmmee ddee cceett iimmppôôtt.. HHIISSTTOORRIIQQUUEE DDEE LLAA TTAAXXEE SSUURR LLEE CCHHIIFFFFRREE DD’’AAFFFFAAIIRREESS EENN FFRRAANNCCEE LLoorrssqquuee ll’’oonn ppaarrllee ddee TTVVAA,, oonn ddééccllaarree ssaavvaammmmeenntt qquu’’iill ss’’aaggiitt ddee ll’’iimmppôôtt qquuii ggrrèèvvee nnooss ddééppeennsseess.. IIll eesstt aalloorrss ddiiffffiicciillee ddee ccoommpprreennddrree ccoommmmeenntt uunn iimmppôôtt dd’’uunn mmééccaanniissmmee aauussssii ssiimmppllee aa ppuu nnéécceessssiitteerr 8800 aannss ddee ppeerrppééttuueelllleess mmooddiiffiiccaattiioonnss ddee rrééggiimmee.. PPoouurrttaanntt lloorrssqquu’’oonn lliitt cceerrttaaiinnss oouuvvrraaggeess ttrrèèss ccoommpplleettss ssuurr llee ssuujjeett oonn ccoommmmeennccee àà ddoouutteerr ddee llaa ssiimmpplliicciittéé ddee cceettttee ttaaxxee..
 5. 5. 5 AAiinnssii oonn ppeeuutt lliirree :: «« iill aa ttoouutt dd’’aabboorrdd ééttéé iinnssttiittuuééee,, eenn FFrraannccee,, uunnee ttaaxxee ssuurr lleess ppaaiieemmeennttss,, ppuuiiss ddeess ttaaxxeess àà ccaassccaaddee aassssoorrttiieess,, oouu nnoonn,, ddee ttaaxxeess uunniiqquueess ssppéécciiaalleess àà cceerrttaaiinneess ccaattééggoorriieess ddee pprroodduuiittss.. LLee ssyyssttèèmmee pprreenndd eennssuuiittee llaa ffoorrmmee dd’’uunnee ttaaxxee ggéénnéérraallee àà llaa pprroodduuccttiioonn ccoommppllééttééee pplluuss ttaarrdd ppaarr uunnee ssuurrvviivvaannccee ddee ttaaxxee àà ccaassccaaddee,, llaa ttaaxxee ssuurr lleess ttrraannssaaccttiioonnss,, eett ppaarr uunnee ppeerrcceeppttiioonn aauu ddeerrnniieerr ssttaaddee ddee llaa ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn aauu pprrooffiitt ddeess ffiinnaanncceess llooccaalleess.. EEnnffiinn,, ll’’éévvoolluuttiioonn ddéébboouucchhee ssuurr uunnee ttaaxxee àà llaa vvaalleeuurr aajjoouuttééee,, dd’’uunnee ppeerrcceeppttiioonn dd’’aabboorrdd lliimmiittééee aauu ssttaaddee ddee ggrrooss eett llaaiissssaanntt ssuubbssiisstteerr uunnee ttaaxxee àà ccaassccaaddee ssuurr lleess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess,, ppoouurr aabboouuttiirr,, eenn ddééffiinniittiivvee,, àà uunnee TTVVAA ggéénnéérraalliissééee.. »»11 EEttaanntt ddoonnnnéé llaa ccoommpplleexxiittéé ddee cceett hhiissttoorriiqquuee,, oonn ccoommpprreenndd mmiieeuuxx ppoouurrqquuooii ll’’eexxppéérriieennccee ffrraannççaaiissee aa sseerrvvii ddee mmooddèèllee aauuxx eexxppeerrttss ddee llaa ccoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee ppoouurr ccrrééeerr uunnee TTVVAA eeuurrooppééeennnnee.. IIll ccoonnvviieenntt ddee rreevveenniirr qquueellqquuee ppeeuu ssuurr lleess ddaatteess iimmppoorrttaanntteess qquuii oonntt mmaarrqquuéé cceett iimmppôôtt.. aa.. LLaa ttaaxxee ssuurr lleess ppaaiieemmeennttss ((11991177--11992200)) IInnssttiittuuééee ppaarr llaa llooii dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11991177,, ssaa vvéérriittaabbllee ddéénnoommiinnaattiioonn eesstt ttaaxxee ssuurr lleess ppaaiieemmeennttss cciivviillss eett ccoommmmeerrcciiaauuxx.. LLaa ttaaxxee ssuurr lleess ppaaiieemmeennttss ccoommmmeerrcciiaauuxx,, ttoouutt ccoommmmee llaa TTVVAA aaccttuueellllee,, ffrraappppaaiitt llaa ddeerrnniièèrree vveennttee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess aauu ccoonnssoommmmaatteeuurr.. CCeeppeennddaanntt,, eellllee aavvaaiitt àà llaa ddiifffféérreennccee dduu rrééggiimmee aaccttuueell llee ccaarraaccttèèrree dd’’uunnee ttaaxxee uunniiqquuee cc''eesstt--àà--ddiirree qquu’’eellllee nn’’iinntteerrvveennaaiitt qquu’’àà uunn sseeuull ssttaaddee dduu ccyyccllee ddee pprroodduuccttiioonn--ddiissttrriibbuuttiioonn.. EEllllee nnee ffrraappppaaiitt lleess mmaarrcchhaannddiisseess qquu’’aauu ddeerrnniieerr ssttaaddee ddee ccee cciirrccuuiitt àà ssaavvooiirr llaa vveennttee aauuxx ccoonnssoommmmaatteeuurrss.. CCee ssyyssttèèmmee aa ééttéé rraappiiddeemmeenntt aabbaannddoonnnnéé ppoouurr ddeeuuxx rraaiissoonnss eesssseennttiieelllleess :: 1 Source : documentation fiscale Francis Lefebvre TVA, historique n°1 et s.
 6. 6. 6 DD’’uunnee ppaarrtt,, llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee ffrraauuddee ffiissccaallee ééttaaiitt ttrroopp iimmppoorrttaannttee ccaarr llaa ppeerrcceeppttiioonn ddee ll’’iimmppôôtt nn’’iinntteerrvveennaaiitt qquu’’aauu ddeerrnniieerr ssttaaddee dduu cciirrccuuiitt ddee ddiissttrriibbuuttiioonn.. DD’’aauuttrree ppaarrtt,, eett ssuurrttoouutt,, cceettttee ttaaxxee nn’’eeuutt ppaass llee rreennddeemmeenntt eessccoommppttéé.. bb.. LL’’iimmppôôtt àà ccaassccaaddee eett lleess ttaaxxeess uunniiqquueess ssppéécciiaalleess ((11992200--11993366)) LLaa gguueerrrree aayyaanntt llaaiisssséé llaa FFrraannccee ddaannss uunnee ssiittuuaattiioonn ééccoonnoommiiqquuee ddiiffffiicciillee,, iill ffuutt ddéécciiddéé ddee ccrrééeerr uunn nnoouuvveeaauu ssyyssttèèmmee ddee ttaaxxaattiioonn aauu rreennddeemmeenntt iimmppoorrttaanntt eett iimmmmééddiiaatt.. CC’’eesstt ccee qquuee ffiitt llaa llooii dduu 2255 jjuuiinn 11992200 qquuii iinnssttiittuuaa llaa ttaaxxee ggéénnéérraallee ssuurr llee cchhiiffffrree dd’’aaffffaaiirree.. LLee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee cceettttee ddeerrnniièèrree ééttaaiitt bbiieenn pplluuss éétteenndduu qquuee cceelluuii ddee llaa pprrééccééddeennttee ttaaxxee ssuurr lleess ppaaiieemmeennttss.. LL’’iimmppôôtt ffrraappppaaiitt eenn eeffffeett ll’’eennsseemmbbllee ddeess ttrraannssaaccttiioonnss ssuurr ll’’eennsseemmbbllee ddeess ddiifffféérreenntteess ééttaappeess dduu ccyyccllee ddee pprroodduuccttiioonn--ddiissttrriibbuuttiioonn.. LLeess iinndduussttrriieess dduu ttrraannssppoorrtt ffuurreenntt ééggaalleemmeenntt rreeddeevvaabblleess ddee ccee nnoouuvveell iimmppôôtt.. CCeettttee llooii pprréécciissaa uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee nnoottiioonnss qquuii rreessttèèrreenntt lloonnggtteemmppss dd’’aaccttuuaalliittéé mmaallggrréé lleess mmooddiiffiiccaattiioonnss uullttéérriieeuurreess ddee cceettttee ttaaxxee.. CC’’eesstt eellllee qquuii ddééffiinniitt,, ppaarr eexxeemmppllee,, llaa nnoottiioonn ddee ppeerrssoonnnnee iimmppoossaabbllee.. EEllllee ppoossaa ééggaalleemmeenntt lleess pprreemmiieerrss pprriinncciippeess ddee llaa tteerrrriittoorriiaalliittéé.. EEllllee pprréévvooyyaaiitt ll’’eexxoonnéérraattiioonn ddeess vveenntteess àà ll’’eexxppoorrttaattiioonn eett llaa ttaaxxaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà ll’’iimmppoorrttaattiioonn.. EEllllee ccoonnffiirrmmaa ééggaalleemmeenntt qquuee llaa nnoouuvveellllee ttaaxxee ééttaaiitt bbiieenn uunn iimmppôôtt ggéénnéérraall ssuurr llaa ddééppeennssee ddeess ppaarrttiiccuulliieerrss.. CCeettttee ttaaxxee pprréésseennttaaiitt ll’’aavvaannttaaggee dd’’aavvooiirr uunn rreennddeemmeenntt ttrrèèss éélleevvéé dduu ffaaiitt ddee ll’’eexxtteennssiioonn ddee ssoonn cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn..
 7. 7. 7 CCeeppeennddaanntt ssoonn ccaarraaccttèèrree ddee ttaaxxee àà ccaassccaaddee eennttrraaîînnaa ddeess iinnééggaalliittééss.. AAiinnssii llee tteerrmmee «« ccaassccaaddee »» ssiiggnniiffiiee qquuee cchhaaqquuee ssttaaddee ddaannss lleeqquueell ssee ttrroouuvvee llee pprroodduuiitt vvaa ssuubbiirr uunnee ttaaxxaattiioonn.. LLeess eennttrreepprriisseess rrééaalliissaanntt ll’’eennsseemmbbllee ddeess ddiifffféérreennttss ssttaaddeess ddee pprroodduuccttiioonn ddiissttrriibbuuttiioonn ééttaaiieenntt llaarrggeemmeenntt ffaavvoorriissééeess ppaarr rraappppoorrtt aauuxx ppeettiittss ccoommmmeerrççaannttss.. DDee pplluuss llee ffaaiitt ppoouurr llaa ttaaxxee dd’’êêttrree iinnccoorrppoorrééee aauuxx ddiifffféérreennttss ssttaaddeess dduu ccyyccllee ddee ddiissttrriibbuuttiioonn ccoonnttrriibbuuaaiitt àà uunnee iimmppoorrttaannttee hhaauussssee ddeess pprriixx.. PPoouurr rreemmééddiieerr àà ccee pprroobbllèèmmee dd’’eeffffeett ccuummuullaattiiff ddee llaa ttaaxxee,, llee ggoouuvveerrnneemmeenntt ddéécciiddaa llaa ccrrééaattiioonn ddee ttaaxxeess uunniiqquueess ssppéécciiaalleess àà llaa pprroodduuccttiioonn.. AAvveecc cceess ddeerrnniièèrreess ll’’iimmppôôtt nn’’ééttaaiitt ppeerrççuu qquu’’àà uunn sseeuull ssttaaddee mmaaiiss sseeuulleemmeenntt ppoouurr uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee pprroodduuiittss.. TTrrèèss vviittee iill ffuutt ddiiffffiicciillee ddee ddéétteerrmmiinneerr qquueellss pprroodduuiittss sseerraaiieenntt ssoouummiiss àà cceettttee iimmppoossiittiioonn uunniiqquuee.. EEnn 11993300,, oonn ddéénnoommbbrraaiitt eennvviirroonn 3300 ttaaxxeess uunniiqquueess.. TToouutteeffooiiss,, eenn 11993366,, llee ccuummuull ddee ddeeuuxx ssyyssttèèmmeess dd’’iimmppôôtt àà ssaavvooiirr llaa ttaaxxee ggéénnéérraallee ssuurr llee cchhiiffffrree dd’’aaffffaaiirreess eett lleess ttaaxxeess uunniiqquueess,, ttrroopp ccoommpplleexxee,, ffuutt aabbaannddoonnnnéé.. UUnnee rrééffoorrmmee ss’’iimmppoossaaiitt.. cc.. LLaa ttaaxxee uunniiqquuee àà llaa pprroodduuccttiioonn,, lleess ttaaxxeess uunniiqquueess ssppéécciiffiiqquueess,, llaa ttaaxxee ssuurr lleess ttrraannssaaccttiioonnss CC’’eesstt ppaarr llaa llooii dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11993366 qquuee ffuutt ssuupppprriimmééee llaa ttaaxxee ggéénnéérraallee ssuurr llee cchhiiffffrree dd’’aaffffaaiirreess.. EEllllee iinnssttiittuuaa uunn nnoouuvveell iimmppôôtt,, llaa ttaaxxee uunniiqquuee gglloobbaallee.. CCeellllee--ccii ffoonnccttiioonnnnaaiitt sseelloonn uunn mmooddee dduuaalliissttee.. DDeeuuxx ttaaxxeess ssee ssuuppeerrppoossaaiieenntt :: uunnee ttaaxxee uunniiqquuee ssuurr lleess vveenntteess dd’’oobbjjeettss oouu ddee mmaarrcchhaannddiisseess eett uunnee ttaaxxee àà ccaassccaaddeess ssuurr lleess aauuttrreess ttrraannssaaccttiioonnss ((sseerrvviicceess,, pprrooffiittss ttiirrééss ddee llaa llooccaattiioonn,, vveenntteess dd’’oobbjjeettss dd’’ooccccaassiioonn))..
 8. 8. 8 LLaa mmaajjoorriittéé ddeess ttaaxxeess uunniiqquueess ssppéécciiaalleess ffuurreenntt ééggaalleemmeenntt ssuupppprriimmééeess ppaarr llaa llooii dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11993366.. QQuuaattrree rreessttèèrreenntt eenn vviigguueeuurr,, ttoouutteess ccoonncceerrnnaanntt llee sseecctteeuurr aalliimmeennttaaiirree.. MMaaiiss ddee nnoouuvveeaauu llaa ccooeexxiisstteennccee ddee ll’’eennsseemmbbllee ddee cceess ttaaxxeess ppoossaa pprroobbllèèmmee eett iill ffuutt ddéécciiddéé ddee ssuupppprriimmeerr pprrooggrreessssiivveemmeenntt lleess ttaaxxeess uunniiqquueess.. UUnn ddééccrreett llooii dduu 2211 aavvrriill 11993399 ccrrééaa uunnee ttaaxxee ssuupppplléémmeennttaaiirree ddiittee ttaaxxee dd’’aarrmmeemmeenntt ((ssoonn bbuutt ééttaaiitt llee ffiinnaanncceemmeenntt ddeess ddééppeennsseess dd’’aarrmmeemmeenntt nnéécceessssiittééeess ppaarr llaa ssiittuuaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee)) oouu ttaaxxee ssuurr lleess ttrraannssaaccttiioonnss.. EEllllee ééttaaiitt ttrrèèss ssiimmiillaaiirree àà llaa ttaaxxee iinnssttiittuuééee eenn 11992200.. EEllllee ffoonnccttiioonnnnaaiitt sseelloonn llee rrééggiimmee ddeess ttaaxxeess àà ccaassccaaddeess cc''eesstt--àà--ddiirree qquu’’eellllee ééttaaiitt eexxiiggiibbllee àà cchhaaccuunnee ddeess ttrraannssaaccttiioonnss aauuxxqquueelllleess uunn oobbjjeett ppeeuutt ddoonnnneerr lliieeuu aauu ccoouurrss ddee ssoonn cciirrccuuiitt ddee pprroodduuccttiioonn--ddiissttrriibbuuttiioonn.. dd.. LLaa TTaaxxee ssuurr llaa vvaalleeuurr aajjoouuttééee ((11995544--11996677)) LLaa lloouurrddeeuurr dduu ssyyssttèèmmee ccoonnssttiittuuaaiitt uunn ffrreeiinn ppoouurr llaa pprroodduuccttiivviittéé ddeess eennttrreepprriisseess ffrraannççaaiisseess.. OOnn ééttaaiitt eenn pprréésseennccee dd’’uunn iimmppôôtt ggéénnéérraall,, llaa ttaaxxee àà llaa pprroodduuccttiioonn,, eett ddee ddeeuuxx iimmppôôttss ccuummuullaattiiffss àà cceelluuii--ccii,, llaa ttaaxxee ssuurr lleess ttrraannssaaccttiioonnss eett llaa ttaaxxee ssuurr lleess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviiccee.. LLaa nnoouuvveellllee rrééffoorrmmee ffuutt ooppéérrééee ppaarr llaa llooii dduu 1100 aavvrriill 11995544 qquuii ccrrééaa llaa TTVVAA.. LLee ddééccrreett dduu 3300 aavvrriill 11995555 ssuupppprriimmaa llaa ttaaxxee ssuurr lleess ttrraannssaaccttiioonnss.. QQuuaanntt àà llaa ttaaxxee ssuurr lleess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviiccee eellllee ffuutt mmaaiinntteennuuee jjuussqquu’’aauu 3311 ddéécceemmbbrree 11996677.. LLaa nnoouuvveellllee ttaaxxee pprréésseennttee ttrrooiiss ccaarraaccttéérriissttiiqquueess :: EEllllee eesstt uunnee ttaaxxee uunniiqquuee eenn ccee sseennss qquu’’eellllee nn’’eesstt eexxiiggiibbllee qquu’’uunnee sseeuullee ffooiiss.. CCeettttee ffooiiss,, cc’’eesstt lloorrssqquuee llee pprroodduuiitt ssee ssiittuuee aauu ssttaaddee dduu ggrrooss qquuee ll’’iimmppôôtt eesstt ppeerrççuu..
 9. 9. 9 EEllllee eesstt uunnee ttaaxxee ggéénnéérraallee cc''eesstt--àà--ddiirree qquu’’eellllee aa vvooccaattiioonn àà ss’’aapppplliiqquueerr àà ll’’eennsseemmbbllee ddeess ttrraannssaaccttiioonnss.. IIll ffaauutt ttoouutteeffooiiss nnootteerr qquu’’iill ffaauuddrraa aatttteennddrree llee 11eerr jjaannvviieerr 11996688 ppoouurr qquuee ll’’oonn ppuuiissssee ppaarrlleerr ddee vvéérriittaabbllee ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee llaa TTVVAA.. DDee 11995544 àà 11996677,, llaa TTVVAA eenn eeffffeett ssee ttrroouuvvee lliimmiittééee ddaannss pplluussiieeuurrss ddoommaaiinneess.. PPaarr eexxeemmppllee lleess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess ((lleess ooppéérraattiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt ssoonntt ddeess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess)) ccoonnttiinnuueenntt dd’’êêttrree ssoouummiisseess àà uunnee ttaaxxee ssppéécciiaallee LLaa TTVVAA pprréésseennttee uunnee mmuullttiittuuddee ddee ttaauuxx :: uunn ttaauuxx nnoorrmmaall,, ttrrooiiss ttaauuxx rréédduuiittss,, ddeeuuxx ttaauuxx mmaajjoorrééss ppoouurr cceerrttaaiinnss pprroodduuiittss ddee lluuxxee.. ee.. LLaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee llaa TTVVAA ((11eerr jjaannvviieerr 11996688)) LLee ssyyssttèèmmee aannttéérriieeuurr ddeemmeeuurraaiitt iimmppaarrffaaiitt.. AAuussssii llaa llooii nn°°6666--1100 dduu 66 jjaannvviieerr 11996666 ooppéérraa uunnee rrééffoorrmmee sseelloonn ttrrooiiss oobbjjeeccttiiffss.. LLee pprreemmiieerr,, ppuurreemmeenntt ffiissccaall,, ccoonnssiissttaaiitt àà ssiimmpplliiffiieerr llee rrééggiimmee aannttéérriieeuurr,, nnoottaammmmeenntt eenn ssuupppprriimmaanntt lleess nnoommbbrreeuusseess ttaaxxeess aannnneexxeess eett àà éétteennddrree llee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa nnoouuvveellllee ttaaxxee àà ttoouutteess lleess aaccttiivviittééss iinndduussttrriieelllleess oouu ccoommmmeerrcciiaalleess.. AAiinnssii cceettttee llooii ppeerrmmiitt aauu sseecctteeuurr aaggrriiccoollee dd’’êêttrree ddééssoorrmmaaiiss ssoouummiiss àà llaa TTVVAA.. LLee sseeccoonndd oobbjjeeccttiiff tteennddaaiitt àà rrééttaabblliirr llaa nneeuuttrraalliittéé ffiissccaallee.. CCeettttee ddeerrnniièèrree nnee ppoouuvvaaiitt êêttrree aassssuurrééee ssoouuss llee rrééggiimmee aannttéérriieeuurr qquuii ppeerrmmeettttaaiitt ddee ttaaxxeerr ddiifffféérreemmmmeenntt ddeeuuxx pprroodduuiittss iiddeennttiiqquueess,, vveenndduuss aauu mmêêmmee pprriixx mmaaiiss qquuii nn’’aavvaaiieenntt ppaass ssuuiivvii lleess mmêêmmeess ééttaappeess dduu ccyyccllee ddee pprroodduuccttiioonn ddiissttrriibbuuttiioonn..
 10. 10. 10 EEnnffiinn,, llaa FFrraannccee rrééffoorrmmaa ll’’aanncciieenn ssyyssttèèmmee ppoouurr ssee mmeettttrree eellllee--mmêêmmee eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc lleess cchhooiixx ddee llaa CCoommmmiissssiioonn EEuurrooppééeennnnee eenn mmaattiièèrree ddee TTVVAA eeuurrooppééeennnnee.. LLaa CCoommmmiissssiioonn aavvaaiitt dd’’oorreess eett ddééjjàà ooppttéé ppoouurr uunn ssyyssttèèmmee ddee TTVVAA ggéénnéérraalliissééee ccaarr sseeuull ccee mmooddee ddee ttaaxxaattiioonn ppeerrmmeettttaaiitt dd’’oobbtteenniirr uunnee ééggaalliittéé ddee cchhaarrggeess ffiissccaalleess eennttrree lleess pprroodduuiittss nnaattiioonnaauuxx eett lleess pprroodduuiittss dd’’iimmppoorrttaattiioonn.. LL’’hhaarrmmoonniissaattiioonn ppaassssaaiitt nnéécceessssaaiirreemmeenntt ppaarr llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee llaa ttaaxxaattiioonn àà llaa mmaajjoorriittéé ddeess ttrraannssaaccttiioonnss.. ff.. MMooddiiffiiccaattiioonnss aappppoorrttééeess aauu rrééggiimmee ddeeppuuiiss 11996688 -- DDee 11996688 àà 11997788 LLeess pprriinncciippaalleess mmooddiiffiiccaattiioonnss ccoonncceerrnnaaiieenntt lleess ppooiinnttss ssuuiivvaannttss :: OOnn aassssiissttaa aauu cchhaannggeemmeenntt ddee llaa mméétthhooddee ddee ccaallccuull ddee llaa TTVVAA.. AAiinnssii lleess ttaauuxx llééggaauuxx nn’’ééttaaiieenntt pplluuss ffiixxééss ttaaxxee ccoommpprriissee mmaaiiss ssuurr bbaassee hhoorrss ttaaxxee.. PPaarr mmeessuurree ddee ssiimmpplliiffiiccaattiioonn,, oonn rreeccllaassssaa ddee nnoommbbrreeuuxx pprroodduuiittss eennttrree lleess ddiifffféérreennttss ttaauuxx,, ll’’oobbjjeeccttiiff ééttaanntt ddee ss’’aacchheemmiinneerr vveerrss uunn ssyyssttèèmmee ddee TTVVAA ccoommpprreennaanntt ddeeuuxx ttaauuxx :: uunn ttaauuxx rréédduuiitt ((ccoonnççuu nnoottaammmmeenntt ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddee vvooyyaaggeeuurrss eett ppoouurr lleess pprroodduuiittss aalliimmeennttaaiirreess)) eett uunn ttaauuxx nnoorrmmaall.. LLee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ttaaxxee ffuutt ééllaarrggii.. AAiinnssii lleess ssppeeccttaacclleess nnee bbéénnééffiicciièèrreenntt pplluuss dd’’aauuccuunnee eexxoonnéérraattiioonn àà ccoommpptteerr ddee 11997711.. LLaa llooii dduu 2299 ddéécceemmbbrree 11997766 ffiitt ddee mmêêmmee ppoouurr llee sseecctteeuurr ddee llaa pprreessssee.. LLaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee llaa TTVVAA aayyaanntt eeuu ppoouurr eeffffeett ddee ssoouummeettttrree ddee nnoouuvveeaauuxx sseecctteeuurrss ééccoonnoommiiqquueess àà llaa ttaaxxee,, ddee nnoommbbrreeuuxx ccoommmmeerrççaannttss jjuussqquu’’àà llàà nnoonn rreeddeevvaabblleess ddee ll’’iimmppôôtt ffiirreenntt ppaarrtt ddee lleeuurr ddiiffffiiccuullttéé àà ccoommpprreennddrree llee mmééccaanniissmmee ffiissccaall ddee llaa TTVVAA.. IIll ffuutt ddéécciiddéé ddee ccrrééeerr,, eenn rrééppoonnssee àà cceess
 11. 11. 11 pprroobbllèèmmeess,, uunn rrééggiimmee dd’’iimmppoossiittiioonn ssiimmpplliiffiiééee22 ddoonntt ppoouurrrraaiitt bbéénnééffiicciieerr lleess ppeettiitteess eett mmooyyeennnneess eennttrreepprriisseess.. -- LLaa 66ee ddiirreeccttiivvee eeuurrooppééeennnnee CC’’eesstt àà ppaarrttiirr ddee 11997799 qquuee ccoommmmeennccee vvéérriittaabblleemmeenntt llaa nnéécceessssiittéé ppoouurr lleess ddiifffféérreennttss EEttaattss eeuurrooppééeennss ddee ssee mmeettttrree eenn ccoonnffoorrmmiittéé aavveecc llee ddrrooiitt ffiissccaall eeuurrooppééeenn eett pplluuss pprréécciisséémmeenntt ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee llaa TTVVAA.. CC’’eesstt cchhoossee ffaaiittee ppaarr llaa llooii nn°° 7788--11224400 dduu 2299 ddéécceemmbbrree 11997799 aaddooppttééee ppoouurr hhaarrmmoonniisseerr llee ssyyssttèèmmee ffiissccaall ffrraannççaaiiss aavveecc llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. LL’’oobbjjeeccttiiff pprriinncciippaall ddee cceettttee ddiirreeccttiivvee ccoonncceerrnnaaiitt llaa nnéécceessssaaiirree uunniiffoorrmmiissaattiioonn ddee ll’’aassssiieettttee ddee llaa TTVVAA aauu sseeiinn ddee llaa CCEEEE.. CCeettttee ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee mmooddiiffiiee llee rrééggiimmee ffiissccaall ffrraannççaaiiss eenn mmaattiièèrree ddee TTVVAA ssuurr uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee ppooiinnttss :: llee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ttaaxxee eesstt uunnee nnoouuvveellllee ffooiiss ééllaarrggii.. DDééssoorrmmaaiiss lleess ooppéérraattiioonnss iimmppoossaabblleess ss’’eenntteennddeenntt ddeess lliivvrraaiissoonnss ddee bbiieennss eett ddeess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviiccee rrééaalliissééeess àà ttiittrree oonnéérreeuuxx ppaarr ddeess aassssuujjeettttiiss aaggiissssaanntt ddee mmaanniièèrree iinnddééppeennddaannttee.. TToouuss lleess ddoommaaiinneess ddee llaa vviiee ééccoonnoommiiqquuee ssoonntt,, àà ccoommpptteerr ddee cceettttee ddaattee,, ssuusscceeppttiibbllee dd’’êêttrree ssoouummiiss àà llaa TTVVAA.. OOnn nnee ssee rrééffèèrree pplluuss àà llaa nnoottiioonn dd’’aaffffaaiirree rreelleevvaanntt uunniiqquueemmeenntt dd’’uunnee aaccttiivviittéé ddee nnaattuurree iinndduussttrriieellllee oouu ccoommmmeerrcciiaallee.. AA ccôôttéé ddee llaa nnoottiioonn ttrraaddiittiioonnnneellllee ddee ffaaiitt ggéénnéérraatteeuurr aappppaarraaîîtt llaa nnoottiioonn dd’’eexxiiggiibbiilliittéé33 .. 2 Création opérée par le décret n°70-910 du 5 octobre 1970 3 Article 38 de la loi du 29 décembre 1978
 12. 12. 12 QQuuaanntt àà llaa tteerrrriittoorriiaalliittéé,, cc’’eesstt ddééssoorrmmaaiiss llee lliieeuu dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt dduu pprreessttaattaaiirree eett nnoonn pplluuss llee lliieeuu dd’’uuttiilliissaattiioonn dduu sseerrvviiccee qquuii eesstt rreetteennuu ppoouurr ddéétteerrmmiinneerr llee lliieeuu ddee ttaaxxaattiioonn ddeess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess.. CCeettttee ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee aa uunnee ggrraannddee iimmppoorrttaannccee ddaannss llee ddoommaaiinnee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. EEnn eeffffeett llaa pplluuppaarrtt ddeess pprroobbllèèmmeess ccoonncceerrnnaanntt llaa TTVVAA eett ccee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt pprroovviieennnneenntt ddee ddiivveerrggeenncceess dd’’iinntteerrpprrééttaattiioonnss ssuurr lleess aarrttiicclleess ddee cceettttee ddiirreeccttiivvee eeuurrooppééeennnnee,, eett nnoottaammmmeenntt ssuurr cceeuuxx ccoonncceerrnnaanntt llaa tteerrrriittoorriiaalliittéé ddee llaa ttaaxxee.. -- LLeess aamméénnaaggeemmeennttss aappppoorrttééss aauu rrééggiimmee ddee TTVVAA ddeeppuuiiss 11998800 MMêêmmee ssii llee rrééggiimmee ddee llaa ttaaxxee ddoonnnnee ssaattiissffaaccttiioonn aauu ddéébbuutt ddeess aannnnééeess 11998800,, iill nn’’eenn rreessttee ppaass mmooiinnss qquu’’iill nnee cceesssseerraa dd’’éévvoolluueerr jjuussqquu’’àà nnooss jjoouurrss.. AAiinnssii llee rrééggiimmee ddee llaa TTVVAA iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirree mmiiss eenn ppllaaccee aa nnéécceessssiittéé ddee nnoommbbrreeuuxx aamméénnaaggeemmeennttss dduu ssyyssttèèmmee ffiissccaall ffrraannççaaiiss.. UUnn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee pprrooffeessssiioonnss,, nnoottaammmmeenntt ddaannss llee ddoommaaiinnee jjuurriiddiiqquuee,, oonntt ééttéé ssoouummiisseess àà llaa TTVVAA ((ddeeppuuiiss llee 11eerr aavvrriill 11999911 ppoouurr lleess aavvooccaattss)).. DDaannss llee ddoommaaiinnee ddeess eexxppoorrttaattiioonnss eett ddeess iimmppoorrttaattiioonnss,, uunn ddooccuummeenntt aaddmmiinniissttrraattiiff uunniiqquuee ((DDAAUU)) aa ééttéé mmiiss eenn ppllaaccee àà ccoommpptteerr dduu 11eerr jjaannvviieerr 11998888,, rreemmppllaaççaanntt llaa qquuaassii--ttoottaalliittéé ddeess ddééccllaarraattiioonnss eenn ddoouuaannee uuttiilliissééeess ddaannss lleess ddiifffféérreennttss EEttaattss ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee.. UUnn rrééggiimmee ttrraannssiittooiirree ddee TTVVAA iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirree aa ééttéé mmiiss eenn ppllaaccee llee 11eerr jjaannvviieerr 11999933,, ppaarr llaa ddiirreeccttiivvee nn°°9911//668800//CCEEEE dduu 1166 ddéécceemmbbrree 11999911.. CCeettttee
 13. 13. 13 ddiirreeccttiivvee aa ppoouurr oobbjjeett llaa ssuupppprreessssiioonn ddee ttoouutt ccoonnttrrôôllee oouu ffoorrmmaalliittéé àà ffiinnaalliittéé ffiissccaallee lloorrss dduu ppaassssaaggee ddeess ffrroonnttiièèrreess iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. OOnn nnee ppaarrllee pplluuss dd’’eexxppoorrttaattiioonn oouu dd’’iimmppoorrttaattiioonn ppoouurr ddééssiiggnneerr lleess éécchhaannggeess ddee bbiieennss eennttrree lleess ddiivveerrss EEttaattss ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé mmaaiiss ddee lliivvrraaiissoonn eett dd’’aaccqquuiissiittiioonn iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. LLeess tteerrmmeess dd’’eexxppoorrttaattiioonnss eett dd’’iimmppoorrttaattiioonnss ddeemmeeuurreenntt ppoouurr lleess sseeuullss éécchhaannggeess eexxttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. CCee rrééggiimmee ttrraannssiittooiirree ddee TTVVAA iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirree mmaaiinnttiieenntt cceeppeennddaanntt llee pprriinncciippee ddee ll’’iimmppoossiittiioonn ddaannss ll’’EEttaatt ddee ddeessttiinnaattiioonn ((ccee qquuii aa llaa mmêêmmee ssiiggnniiffiiccaattiioonn pprraattiiqquuee ddee ttaaxxaattiioonn àà ll’’iimmppoorrttaattiioonn)) eett ddee ll’’eexxoonnéérraattiioonn ddaannss llee ppaayyss ddee ddééppaarrtt.. LLaa tteerrrriittoorriiaalliittéé ddeess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess lliiééeess aauuxx éécchhaannggeess iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirreess oobbééiitt,, àà ccoommpptteerr ddee ll’’iinnssttiittuuttiioonn ddee ccee rrééggiimmee,, àà ddeess rrèègglleess ssppéécciiffiiqquueess.. LLee ddoommaaiinnee ddeess ttaauuxx aa ffaaiitt ll’’oobbjjeett ddee nnoommbbrreeuusseess mmooddiiffiiccaattiioonnss ddeeppuuiiss 11998800 AAiinnssii llaa llooii nn°° 8822--554400 dduu 2288 jjuuiinn 11998822 iinnssttiittuuaa llee ttaauuxx «« ssuuppeerr rréédduuiitt »» ddee 55,,55 %% ((qquuii ddeevviinntt eenn 11998899 llee ttaauuxx rréédduuiitt)) ppoouurr ddee nnoommbbrreeuuxx pprroodduuiittss aalliimmeennttaaiirreess.. LLee ttaauuxx nnoorrmmaall ppaassssaa àà llaa mmêêmmee ddaattee àà 1188,,66 %%.. LLee ttaauuxx nnoorrmmaall eesstt ppaasssséé àà 2200,,66%% llee 11eerr aaooûûtt 11999955,, ppuuiiss àà 1199,,66 %% ppaarr llaa llooii dduu 11eerr aavvrriill 22000000.. gg.. LLeess ddiifffféérreenntteess ééttaappeess ddee ll’’hhaarrmmoonniissaattiioonn eeuurrooppééeennnnee LLee ttrraaiittéé ddee RRoommee dduu 2255 mmaarrss 11995577 ddééccllaarree qquuee llaa CCoommmmuunnaauuttéé ééccoonnoommiiqquuee eeuurrooppééeennnnee ddooiitt ddeevveenniirr uunn MMaarrcchhéé ccoommmmuunn.. PPoouurr ppaarrvveenniirr àà cceett oobbjjeeccttiiff iill eesstt nnéécceessssaaiirree qquuee llee lliibbrree jjeeuu ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee ppuuiissssee ss’’ééttaabblliirr..
 14. 14. 14 PPaarrmmii lleess pprreessccrriippttiioonnss rreetteennuueess ppoouurr ppaarrvveenniirr àà ccee rrééggiimmee eeuurrooppééeenn ddee ccoonnccuurrrreennccee ffiigguurree nnoottaammmmeenntt ll’’hhaarrmmoonniissaattiioonn ddeess iimmppôôttss iinnddiirreeccttss.. AA ll’’ééppooqquuee dduu ttrraaiittéé ddee RRoommee,, ll’’eennsseemmbbllee ddeess EEttaattss nnee ddiissppoossaaiitt ppaass dd’’uunn iimmppôôtt iinnddiirreecctt,, eett ppaarrmmii cceeuuxx qquuii eenn ééttaaiieenntt ddoottééss oonn ppoouuvvaaiitt ccoonnssttaatteerr dd’’iimmppoorrttaanntteess vvaarriiaattiioonnss ddee rrééggiimmee.. LLeess ppaalllliiaattiiffss mmiiss eenn œœuuvvrree ccoonnffoorrmméémmeenntt aauu ttrraaiittéé ddee RRoommee ppoouurr nneeuuttrraalliisseerr ll’’iinncciiddeennccee ddee ll’’iimmppôôtt ssuurr lleess aaffffaaiirreess ssuurr lleess éécchhaannggeess iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirreess ss’’aavvéérraanntt iinnssuuffffiissaannttss,, lleess eexxppeerrttss eeuurrooppééeennss ssee ppeenncchhèèrreenntt ssuurr llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee rraapppprroocchheerr lleess ddiivveerrss ssyyssttèèmmeess nnaattiioonnaauuxx eenn mmaattiièèrree ddee ttaaxxee ssuurr llee cchhiiffffrree dd’’aaffffaaiirree.. -- PPrreemmiièèrree ééttaappee :: ll’’aaddooppttiioonn ddee llaa TTVVAA ppaarr ll’’eennsseemmbbllee ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess LLaa ddiivveerrssiittéé ddeess llééggiissllaattiioonnss aapppplliiccaabblleess ddaannss lleess EEttaattss mmeemmbbrreess eenn mmaattiièèrree ddee ttaaxxee ssuurr llee cchhiiffffrree dd’’aaffffaaiirree ppoossaaiitt pprroobbllèèmmee.. PPoouurr yy rreemmééddiieerr lleess eexxppeerrttss ffiissccaauuxx ééttuuddiièèrreenntt llaa ppoossssiibbiilliittéé dd’’uunnee ttaaxxee uunniiqquuee ssuusscceeppttiibbllee ddee ss’’aapppplliiqquueerr ddaannss ttoouuss lleess EEttaattss ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee.. LLee CCoonnsseeiill ddee llaa CCEEEE aaddooppttaa eenn ccoonnssééqquueennccee llee 1111 aavvrriill 11996677 ddeeuuxx ddiirreeccttiivveess pprrééccoonniissaanntt ll’’hhaarrmmoonniissaattiioonn ddeess llééggiissllaattiioonnss ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess eenn mmaattiièèrree ddee ttaaxxee ssuurr llee cchhiiffffrree dd’’aaffffaaiirree.. CCoonnsscciieenntt ddeess mmooddiiffiiccaattiioonnss ccoonnssiiddéérraabblleess qquuee cceellaa ssuuppppoossaaiitt ddaannss lleess llééggiissllaattiioonnss nnaattiioonnaalleess,, lleess ddeeuuxx ddiirreeccttiivveess llaaiissssaaiieenntt ssuubbssiisstteerr ddee nnoommbbrreeuusseess ppoossssiibbiilliittééss dd’’aaddaappttaattiioonn.. LLee 11eerr aavvrriill 11997733,, nneeuuff EEttaattss ddiissppoossaaiieenntt ddééjjàà dd’’uunnee ttaaxxee ss’’iinnssppiirraanntt ddeess lliiggnneess ddiirreeccttrriicceess ddeess ddeeuuxx ddiirreeccttiivveess..
 15. 15. 15 QQuuaanntt aauuxx aauuttrreess EEttaattss,, llaa mmiissee eenn ppllaaccee ss’’eesstt ffaaiittee aauu ffuurr eett àà mmeessuurree ddee lleeuurr aaddhhééssiioonn.. -- SSeeccoonnddee ééttaappee :: llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee44 ((uunniiffoorrmmiissaattiioonn ddee ll’’aassssiieettttee ddee llaa TTVVAA ddaannss lleess EEttaattss mmeemmbbrreess)).. EEllllee aa ééttéé aaddooppttééee ppaarr llee CCoonnsseeiill ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé ééccoonnoommiiqquuee eeuurrooppééeennnnee llee 1177 mmaaii 11997777.. LLeess ddiissppoossiittiioonnss ddee cceettttee ddiirreeccttiivvee ccoonncceerrnneenntt ll’’eennsseemmbbllee ddeess nnoottiioonnss nnéécceessssaaiirreess aauu ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dd’’uunnee ttaaxxee àà llaa vvaalleeuurr aajjoouuttééee eeuurrooppééeennnnee.. SSoonntt aaiinnssii pprréécciissééss llee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn,, llaa tteerrrriittoorriiaalliittéé,, ll’’aassssiieettttee eett ll’’eexxiiggiibbiilliittéé ddee llaa ttaaxxee àà vvooccaattiioonn ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. EEnn rreevvaanncchhee,, llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee nnee ccoonntteennaaiitt qquuee ppeeuu dd’’éélléémmeennttss qquuaanntt aauuxx ttaauuxx.. LLeess EEttaattss ddeemmeeuurraaiieenntt lliibbrreess ddaannss lleeuurr ffiixxaattiioonn.. LLaa mmiissee eenn ccoonnffoorrmmiittéé ddee llaa llééggiissllaattiioonn ffrraannççaaiissee aavveecc cceettttee ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee ffuutt ooppéérrééee ppaarr llaa llooii dduu 2299 ddéécceemmbbrree 11997799.. DDeeppuuiiss,, ddee nnoommbbrreeuusseess ddiirreeccttiivveess eeuurrooppééeennnneess ssoonntt vveennuueess ccoommpplléétteerr llee rrééggiimmee mmiiss eenn ppllaaccee ppaarr llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee.. PPaarrmmii cceelllleess--ccii,, iill eesstt nnéécceessssaaiirree ddee cciitteerr lleess ddiirreeccttiivveess nn°°9911//668800//CCEEEE dduu 1166 ddéécceemmbbrree 11999911 rreellaattiivvee àà ll’’aabboolliittiioonn ddeess ffrroonnttiièèrreess ffiissccaalleess eett nn°° 9922//7777//CCEEEE dduu 1199 ooccttoobbrree 11999922 rreellaattiivvee aauu rraapppprroocchheemmeenntt ddeess ttaauuxx ddee TTVVAA ((ddeerrnniièèrree ggrraanndd ééttaappee dduu pprroocceessssuuss dd’’hhaarrmmoonniissaattiioonn ddee cceett iimmppôôtt)).. 4 Directive 77/388/CEE
 16. 16. 16 11.. LLEE MMEECCAANNIISSMMEE DDEE LLAA TTVVAA LL’’oobbjjeeccttiiff ddee cceettttee sseeccoonnddee ppaarrttiiee nn’’eesstt ppaass dd’’eexxpplliiqquueerr,, eenn pprrooffoonnddeeuurr,, llee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddee llaa TTVVAA.. IIll ss’’aaggiitt ssiimmpplleemmeenntt ddee ddoonnnneerr qquueellqquueess aappeerrççuuss ddeessttiinnééss àà ffaacciilliitteerr llaa lleeccttuurree ddee ccee mméémmooiirree.. CCeerrtteess ppoouurr lleess ccoonnssoommmmaatteeuurrss ffiinnaauuxx llaa TTVVAA nn’’eesstt qquu’’uunnee ttaaxxee ggrreevvaanntt lleeuurr aacchhaatt,, eett eellllee nnee ccoorrrreessppoonndd ddèèss lloorrss qquu’’eenn ll’’aapppplliiccaattiioonn dd’’uunn ttaauuxx.. PPoouurrttaanntt llaa TTVVAA nnee ssee rrééssuummee ppaass àà uunn ttaauuxx eett,, tteell ssoonn hhiissttoorriiqquuee,, pprréésseennttee uunn mmééccaanniissmmee ccoommpplleexxee.. NNoouuss aabboorrddeerroonnss ttoouutt dd’’aabboorrdd,, llee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa TTVVAA,, ppuuiiss llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa TTVVAA eexxiiggiibbllee eett eennffiinn,, llaa rreecchheerrcchhee ddee llaa TTVVAA ddéédduuccttiibbllee.. aa.. LLee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa TTVVAA CCeerrttaaiinneess ooppéérraattiioonnss rreellèèvveenntt ddee llaa TTVVAA ppaarr nnaattuurree,, dd’’aauuttrreess ssoonntt aassssuujjeettttiieess àà cceett iimmppôôtt ppaarr ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa llooii.. IIll eexxiissttee ééggaalleemmeenntt uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd’’ooppéérraattiioonnss eexxoonnéérrééeess ddee llaa ttaaxxee.. -- LLeess ooppéérraattiioonnss iimmppoossaabblleess ppaarr nnaattuurree.. EElllleess ssoonntt ddééffiinniieess ppaarr lleess aarrttiicclleess 225566 II eett 225566 AA dduu CCGGII AAuuxx tteerrmmeess ddee ll’’aarrttiiccllee 225566 II,, «« ssoonntt ssoouummiisseess àà llaa TTVVAA lleess lliivvrraaiissoonnss ddee bbiieennss eett lleess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess eeffffeeccttuuééeess àà ttiittrree oonnéérreeuuxx ppaarr uunn aassssuujjeettttii aaggiissssaanntt eenn ttaanntt qquuee tteell »»..
 17. 17. 17 LL’’aarrttiiccllee 225566 AA ddiissppoossee qquuee «« ssoonntt aassssuujjeettttiieess àà llaa TTVVAA lleess ppeerrssoonnnneess qquuii eeffffeeccttuueenntt ddee mmaanniièèrree iinnddééppeennddaannttee uunnee ddeess aaccttiivviittééss mmeennttiioonnnnééeess aauu cciinnqquuiièèmmee aalliinnééaa »».. LLeess ooppéérraattiioonnss vviissééeess rreeggrroouuppeenntt llaa pplluuppaarrtt ddeess aaccttiivviittééss ééccoonnoommiiqquueess eett ttoouucchheenntt ttoouuss lleess sseecctteeuurrss dd’’aaccttiivviittéé.. CCeeppeennddaanntt,, àà ccee ccrriittèèrree mmaattéérriieell,, iill eesstt nnéécceessssaaiirree dd’’aajjoouutteerr uunn ccrriittèèrree ppeerrssoonnnneell ccoonncceerrnnaanntt llaa qquuaalliittéé ddee cceelluuii qquuii rrééaalliissee cceess lliivvrraaiissoonnss ddee bbiieennss oouu pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess.. AAiinnssii,, sseeuulleess lleess ooppéérraattiioonnss rrééaalliissééeess ppaarr uunn aassssuujjeettttii aaggiissssaanntt eenn ttaanntt qquuee tteell rreellèèvveenntt ddee llaa TTVVAA.. LL’’aassssuujjeettttii ddooiitt eenn oouuttrree aaggiirr ddee mmaanniièèrree iinnddééppeennddaannttee -- LLeess ooppéérraattiioonnss iimmppoossaabblleess ppaarr ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa llooii.. CCeess ooppéérraattiioonnss ssoonntt éénnuumméérrééeess ppaarr ll’’aarrttiiccllee 225577 dduu CCGGII.. OOnn ddiissttiinngguuee ppaarrmmii cceelllleess--ccii :: LLeess lliivvrraaiissoonnss àà ssooii mmêêmmee LLeess iimmppoorrttaattiioonnss eett lleess aaccqquuiissiittiioonnss iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. -- LLeess ooppéérraattiioonnss eexxoonnéérrééeess.. IIll ffaauutt ttoouutt dd’’aabboorrdd ddiissttiinngguueerr lleess ooppéérraattiioonnss qquuii ssoonntt hhoorrss oouu ddaannss llee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa TTVVAA.. LLaa ttaaxxee nnee ss’’aapppplliiqquuee ppaass ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ccaattééggoorriiee.. PPaarrmmii lleess ooppéérraattiioonn ffiigguurraanntt ddaannss llee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa TTVVAA,, cceerrttaaiinneess eenn ssoonntt eexxoonnéérrééeess,, cchhaaccuunnee ppoouurr ddeess rraaiissoonnss ddiifffféérreenntteess.. CCee ppeeuutt êêttrree ppoouurr ddeess rraaiissoonnss ssoocciiaalleess ppaarr eexxeemmppllee..
 18. 18. 18 bb.. TTeerrrriittoorriiaalliittéé ddee llaa ttaaxxee CCoommmmee nnoouuss ppoouurrrroonnss llee ccoonnssttaatteerr ppaarr llaa ssuuiittee,, llaa tteerrrriittoorriiaalliittéé ddee llaa TTVVAA eesstt cceerrttaaiinneemmeenntt llaa nnoottiioonn qquuii ppoossee llee pplluuss ddee pprroobbllèèmmeess eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. CCee ddeerrnniieerr ééttaanntt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunnee pprreessttaattiioonn ddee sseerrvviiccee,, lleess rrèègglleess eenn llaa mmaattiièèrree nnee ssoonntt ppaass dd’’aapppplliiccaattiioonn aaiissééee :: àà uunn pprriinncciippee ggéénnéérraall ssee ssuuccccèèddeenntt lleess rrèègglleess ddéérrooggaattooiirreess àà cceelluuii--ccii.. AAiinnssii eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee ppaarr eexxeemmppllee lleess ooppéérraattiioonnss ddee rreessttaauurraattiioonn àà bboorrdd dd’’uunn ffeerrrriiee ssee ssiittuuaanntt ddaannss lleess eeaauuxx iinntteerrnnaattiioonnaalleess :: qquueelllleess rrèègglleess ddooiitt oonn aapppplliiqquueerr ?? DDooiitt oonn ssoouummeettttrree cceettttee ooppéérraattiioonn àà llaa TTVVAA dduu ppaayyss ddee ddééppaarrtt dduu ttrraannssppoorrtt,, dd’’aarrrriivvééee55 ?? DDee mmêêmmee,, ddaannss lleess ccaass ddee llooccaattiioonn dd’’uunn vvooiilliieerr,, ccoommmmeenntt aaccqquuiitttteerr llaa TTVVAA ppoouurr uunnee pprreessttaattiioonn qquuii ssee ssiittuuee àà llaa ffooiiss ddaannss lleess eeaauuxx tteerrrriittoorriiaalleess eett ddaannss lleess eeaauuxx iinntteerrnnaattiioonnaalleess 66 ?? AAuussssii eesstt iill nnéécceessssaaiirree ddee pprréécciisseerr cceettttee nnoottiioonn ddee tteerrrriittoorriiaalliittéé ddee llaa ttaaxxee :: -- LLiivvrraaiissoonnss ddee bbiieennss mmeeuubblleess ccoorrppoorreellss LLeess ooppéérraattiioonnss aavveecc lleess EEttaattss ttiieerrss cc''eesstt--àà--ddiirree hhoorrss UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee pprreennnneenntt ttoouujjoouurrss llaa ffoorrmmee dd’’eexxppoorrttaattiioonnss eett dd’’iimmppoorrttaattiioonnss.. LLeess eexxppoorrttaattiioonnss ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, yy ccoommpprriiss lleess sseerrvviicceess aacccceessssooiirreess ((tteellss lleess pprreessttaattiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt)) ssoonntt eexxoonnéérrééeess ddee llaa ttaaxxee aaffiinn ddee nnee ppaass ppéénnaalliisseerr lleess pprroodduuiittss ddeessttiinnééss àà ll’’eexxppoorrttaattiioonn.. 5 Cf infra p 22 : les opérations de restauration à bord des navires CJCE 2 mai 1996 6 Cf infra p 20 : la location de voiliers au regard de la TVA.
 19. 19. 19 LLeess iimmppoorrttaattiioonnss ssoonntt eelllleess aassssuujjeettttiieess aauu ttaauuxx ddee llaa TTVVAA dduu ppaayyss iimmppoorrttaatteeuurr.. AAiinnssii lleess pprroodduuiittss nnaattiioonnaauuxx eett ééttrraannggeerrss ssoonntt aassssuujjeettttiiss aauu mmêêmmee ttaauuxx.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ooppéérraattiioonnss eennttrree ppaayyss mmeemmbbrreess ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee oonn eemmppllooiiee ddééssoorrmmaaiiss lleess tteerrmmeess ddee lliivvrraaiissoonnss eett dd’’aaccqquuiissiittiioonnss iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirreess.. LLee ssyyssttèèmmee mmiiss eenn ppllaaccee aauu 11eerr jjaannvviieerr 11999933 pprréévvooyyaaiitt ll’’iimmppoossiittiioonn àà llaa TTVVAA ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss llee ppaayyss ddee ddééppaarrtt.. LLeess ttaauuxx ddee TTVVAA nn’’ééttaanntt ppaass uunniiffoorrmmeess ddaannss ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee,, uunnee tteellllee ssoolluuttiioonn aauurraaiitt aavvaannttaaggéé lleess EEttaattss ddiissppoossaanntt ddee ttaauuxx ffaaiibbllee.. PPaarr eexxeemmppllee iimmaaggiinnoonnss ttrrooiiss EEttaattss :: ll’’EEttaatt AA ddoonntt llee ttaauuxx ddee TTVVAA eesstt ééggaall àà 2200%%,, uunn EEttaatt BB aauu ttaauuxx ddee 55%% eett uunn EEttaatt qquuii vveeuutt aaccqquuéérriirr uunn bbiieenn ddoonntt llee pprriixx dd’’aaccqquuiissiittiioonn eesstt llee mmêêmmee cchheezz AA eett BB,, ddiissoonnss 110000 eeuurrooss.. SSii llee ssyyssttèèmmee ddee llaa ttaaxxaattiioonn ddaannss llee ppaayyss ddee ddééppaarrtt aavvaaiitt ééttéé aaddooppttéé,, llee bbiieenn ddee ll’’EEttaatt AA aauurraaiitt ééttéé aaccqquuiiss aauu pprriixx ddee112200 eeuurrooss,, cceelluuii ddee ll’’EEttaatt BB aauu pprriixx ddee 110055 eeuurrooss.. LLee cchhooiixx eesstt ssiimmppllee ppoouurr ll’’EEttaatt CC.. AAuussssii,, uunn rrééggiimmee ttrraannssiittooiirree aa ééttéé mmiiss eenn ppllaaccee,, sseelloonn lleeqquueell lleess lliivvrraaiissoonnss iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirreess ssoonntt eexxoonnéérrééeess ddee TTVVAA ppoouurr nnee ppaass ppéénnaalliisseerr lleess ppaayyss eexxppoorrttaatteeuurrss qquuii ddiissppoosseenntt ddee ttaauuxx éélleevvéé,, eett lleess aaccqquuiissiittiioonnss ssoonntt,, eelllleess aassssuujjeettttiieess àà llaa TTVVAA ddaannss ll’’EEttaatt ddee ddeessttiinnaattiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ((ll’’eennttrreepprriissee rreecceevvaanntt llaa mmaarrcchhaannddiissee ddooiitt aaccqquuiitttteerr llaa ttaaxxee)).. LLoorrssqquuee lleess ttaauuxx ddee TTVVAA sseerroonntt hhaarrmmoonniissééss,, llaa ttaaxxaattiioonn ddaannss llee ppaayyss ddee ddééppaarrtt sseerraa ppoossssiibbllee.. -- LLeess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess..
 20. 20. 20 IIll ccoonnvviieenntt dd’’ooppéérreerr uunnee ddiissttiinnccttiioonn eennttrree pprreessttaattiioonnss mmaattéérriieelllleess eett iimmmmaattéérriieelllleess.. EEnn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee sseeuullee llaa pprreemmiièèrree ccaattééggoorriiee nnoouuss iinnttéérreessssee.. AAiinnssii ppoouurr lleess pprreessttaattiioonnss mmaattéérriieelllleess ll’’aarrttiiccllee 225599 dduu CCGGII ppoossee ccoommmmee pprriinncciippee qquuee «« llaa pprreessttaattiioonn eesstt iimmppoossaabbllee eenn FFrraannccee lloorrssqquuee llee pprreessttaattaaiirree yy aa llee ssiièèggee ddee ssoonn aaccttiivviittéé oouu uunn ééttaabblliisssseemmeenntt ssttaabbllee àà ppaarrttiirr dduuqquueell llee sseerrvviiccee eesstt rreenndduu »».. CCeeppeennddaanntt,, ll’’aarrttiiccllee 225599 AA aappppoorrttee ddee nnoommbbrreeuusseess ddéérrooggaattiioonnss àà ccee pprriinncciippee ppaarr eexxeemmppllee eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess llooccaattiioonnss ddee mmooyyeennss ddee ttrraannssppoorrtt77 .. cc.. LLaa TTVVAA eexxiiggiibbllee IIll ccoonnvviieenntt dd’’eexxpplliicciitteerr lleess nnoottiioonnss ddee ffaaiitt ggéénnéérraatteeuurr eett dd’’eexxiiggiibbiilliittéé.. LLee ffaaiitt ggéénnéérraatteeuurr eesstt ll’’éévvéénneemmeenntt qquuii ffaaiitt nnaaîîttrree llaa ccrrééaannccee ffiissccaallee aauu pprrooffiitt ddee ll’’EEttaatt.. LL’’eexxiiggiibbiilliittéé eesstt llee mmoommeenntt àà ppaarrttiirr dduuqquueell llee TTrrééssoorr PPuubblliicc ppeeuutt rrééccllaammeerr llee ppaaiieemmeenntt ddee llaa ccrrééaannccee.. PPoouurr lleess lliivvrraaiissoonnss ddee bbiieennss llee ffaaiitt ggéénnéérraatteeuurr eett ll’’eexxiiggiibbiilliittéé ssoonntt ccoonnffoonndduuss eett ssee pprroodduuiisseenntt lloorrss ddee llaa lliivvrraaiissoonn.. EEnn mmaattiièèrree ddee pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviiccee llee ffaaiitt ggéénnéérraatteeuurr eesstt ccoonnssttiittuuéé ppaarr ll’’aacchhèèvveemmeenntt ddee cceellllee--ccii,, ttaannddiiss qquuee ll’’eexxiiggiibbiilliittéé iinntteerrvviieenntt aauu mmoommeenntt ddee ll’’eennccaaiisssseemmeenntt dduu pprriixx.. 7 cf. page 20 : la TVA au regard de la location de moyens de transport.
 21. 21. 21 LLaa bbaassee dd’’iimmppoossiittiioonn eesstt ccoonnssttiittuuééee ppoouurr lleess lliivvrraaiissoonnss ddee bbiieennss eett lleess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviiccee ppaarr lleess ssoommmmeess rreeççuueess eenn ccoonnttrreeppaarrttiiee ddeess ooppéérraattiioonnss rrééaalliissééeess.. LLeess ffrraaiiss aacccceessssooiirreess ssoonntt ééggaalleemmeenntt àà iinncclluurree ddaannss llaa bbaassee dd’’iimmppoossiittiioonn :: lleess ccoommmmiissssiioonnss,, lleess ffrraaiiss ddee ttrraannssppoorrtt eett dd’’aassssuurraannccee.. RRaappppeelloonnss qquu’’eenn FFrraannccee lleess ttaauuxx ssoonntt ddee 55,,55%% eett ddee 1199,,66%% àà ccoommpptteerr dduu 11eerr aavvrriill 22000000.. dd.. LLaa TTVVAA ddéédduuccttiibbllee.. AAuuxx tteerrmmeess ddee ll’’aarrttiiccllee 227711--II--22°° dduu CCGGII llee ddrrooiitt àà ddéédduuccttiioonn pprreenndd nnaaiissssaannccee lloorrssqquuee llaa ttaaxxee ddéédduuccttiibbllee ddeevviieenntt eexxiiggiibbllee cchheezz llee rreeddeevvaabbllee.. LLaa TTVVAA eesstt uunn iimmppôôtt ssuurr llee cchhiiffffrree dd’’aaffffaaiirree qquuii ffrraappppee llaa vvaalleeuurr aajjoouuttééee aauu pprroodduuiitt àà cchhaaqquuee ssttaaddee ddee pprroodduuccttiioonn eett ddee ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn.. CCeeppeennddaanntt cceett iimmppôôtt nn’’eesstt ppaass ééttaabbllii ddiirreecctteemmeenntt ssuurr llaa vvaalleeuurr aajjoouuttééee aauu pprroodduuiitt.. IIll nn’’eesstt ppaass ccaallccuulléé àà ppaarrttiirr ddee cceettttee vvaalleeuurr aajjoouuttééee,, mmaaiiss àà ppaarrttiirr dd’’uunnee ddéédduuccttiioonn ttaaxxee ssuurr ttaaxxee.. LLee rreeddeevvaabbllee ccaallccuullee eett vveerrssee llaa ddiifffféérreennccee eennttrree llaa ttaaxxee qquuii ffrraappppee lleess pprroodduuiittss qquu’’iill vveenndd eett cceellllee qquuii aa ffrraappppéé sseess aacchhaattss.. DDaannss llaa pprraattiiqquuee,, llee ccaallccuull nnee ss’’eeffffeeccttuuee ppaass aauu nniivveeaauu dduu pprriixx ddee cchhaaqquuee aarrttiiccllee,, mmaaiiss aauu nniivveeaauu ddee ll’’eennsseemmbbllee dduu cchhiiffffrree dd’’aaffffaaiirree88 .. LLaa ddéédduuccttiibbiilliittéé ddee llaa TTVVAA rrééppoonndd àà ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee ffoorrmmee eett ddee ffoonndd.. AAiinnssii llaa TTVVAA ddooiitt oobblliiggaattooiirreemmeenntt êêttrree mmeennttiioonnnnééee ssuurr lleess ffaaccttuurreess,, ddee mmêêmmee qquuee llee mmoonnttaanntt HHTT,, llee ttaauuxx ddee llaa TTVVAA,, lleess nnoommss dduu ffoouurrnniisssseeuurr eett dduu cclliieenntt.. 8 Finances Publiques, Loïc Philip, 5e édition, p400
 22. 22. 22 QQuuaanntt aauu ffoonndd,, iill eesstt pprréécciisséé qquuee sseeuulleess lleess ddééppeennsseess rrééaalliissééeess ddaannss ll’’iinnttéérrêêtt ddee ll’’eennttrreepprriissee ssoonntt ddéédduuccttiibblleess.. SSoonntt ddoonncc eexxcclluueess dduu ddrrooiitt àà ddéédduuccttiioonn ttoouutt uunn eennsseemmbbllee dd’’ooppéérraattiioonnss,, nnoottaammmmeenntt cceelllleess àà ccaarraaccttèèrree ppeerrssoonnnneell.. DDee pplluuss ll’’aarrttiiccllee 223366 ddee ll’’aannnneexxee IIII dduu CCGGII eexxcclluutt ppoouurr ssaa ppaarrtt cceerrttaaiinneess ddééppeennsseess ddee ccee ddrrooiitt.. EEnnffiinn ddeerrnniièèrree ééttaappee dduu mmééccaanniissmmee ddee cceett iimmppôôtt,, llaa TTVVAA ddéédduuccttiibbllee ss’’iimmppuuttee ssuurr llaa TTVVAA eexxiiggiibbllee.. OOnn oobbttiieenntt ppaarr ccee ccaallccuull llee mmoonnttaanntt ddee llaa TTVVAA àà rreevveerrsseerr aauu TTrrééssoorr ppuubblliicc..
 23. 23. 23 PPRREEMMIIEERREE PPAARRTTIIEE :: LLAA TTVVAA DDAANNSS LLEE TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE DDaannss cceettttee pprreemmiièèrree ppaarrttiiee nnoouuss eennvviissaaggeerroonnss llee ttrraannssppoorrtt eenn lluuii--mmêêmmee cc''eesstt--àà-- ddiirree eenn nnee pprreennaanntt eenn ccoommppttee qquuee llaa nnoottiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee ((llaa ttrraavveerrssééee dduu ppaassssaaggeerr oouu ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee dd’’uunn ppoorrtt àà uunn aauuttrree)),, eenn ddeehhoorrss ddee ttoouutt aauuttrree éélléémmeenntt ccoommmmee llee nnaavviirree,, ssuuppppoorrtt dduu vvooyyaaggee,, oouu eennccoorree llaa mmaannuutteennttiioonn,, ppuuiiss nnoouuss ééttuuddiieerroonnss dd’’uunn ppooiinntt ddee vvuuee hhiissttoorriiqquuee,, ééccoonnoommiiqquuee eett jjuurriiddiiqquuee uunn éélléémmeenntt iinnccoonnttoouurrnnaabbllee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee :: llee dduuttyy--ffrreeee.. SSEECCTTIIOONN 11 :: LLAA TTVVAA EETT LLEE TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE DDEE PPAASSSSAAGGEERRSS EETT DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS IIll ccoonnvviieenntt ttoouutt dd’’aabboorrdd ddee pprréécciisseerr llaa nnoottiioonn ddee tteerrrriittooiirree ffiissccaall aavvaanntt ddee lliivvrreerr lleess rrèègglleess ffiissccaalleess aafffféérreenntteess aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee mmaarrcchhaannddiisseess eett ddee ppaassssaaggeerrss.. §§11.. DDEETTEERRMMIINNAATTIIOONN DDUU TTEERRRRIITTOOIIRREE FFIISSCCAALL99 DDééffiinniirr llee tteerrrriittooiirree ffiissccaall ffrraannççaaiiss aauu rreeggaarrdd ddee llaa TTVVAA eesstt nnéécceessssaaiirree ppoouurr pplluussiieeuurrss rraaiissoonnss.. CCoommmmee nnoouuss llee vveerrrroonnss,, cceellaa ppeerrmmeett ddee ddéétteerrmmiinneerr qquueell 9 Juris classeur Droit fiscal international fascicule 303-10 n°13 et s.
 24. 24. 24 tteerrrriittooiirree eesstt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee ttiieerrss ppaarr rraappppoorrtt àà llaa FFrraannccee oouu ccoommmmee ffaaiissaanntt ppaarrttiiee dduu tteerrrriittooiirree ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee.. CCeellaa ppeerrmmeett ééggaalleemmeenntt ddee ssoouulleevveerr lleess nnoommbbrreeuuxx pprroobbllèèmmeess eennggeennddrrééss ppaarr llaa nnoottiioonn ddee tteerrrriittoorriiaalliittéé,, tteellss lleess llooccaattiioonnss ddee vvooiilliieerrss ,, lleess ooppéérraattiioonnss ddee rreessttaauurraattiioonn àà bboorrdd ddeess ffeerrrryy--bbooaattss,, eett dd’’eennvviissaaggeerr,,eennffiinn,, llee ssttaattuutt ppaarrttiiccuulliieerr ddee llaa CCoorrssee aauu rreeggaarrdd dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. 11.. GGéénnéérraalliittééss aa.. TTeerrrriittooiirree FFrraannççaaiiss LLee tteerrrriittooiirree ssuurr lleeqquueell ss’’aapppplliiqquuee llaa TTVVAA ccoommpprreenndd :: -- llaa FFrraannccee ccoonnttiinneennttaallee.. -- LLaa CCoorrssee.. -- LLaa pprriinncciippaauuttéé ddee MMoonnaaccoo.. -- LLeess eeaauuxx tteerrrriittoorriiaalleess.. -- LLee ppllaatteeaauu ccoonnttiinneennttaall.. -- LLeess ddééppaarrtteemmeennttss ddee llaa GGuuaaddeelloouuppee,, ddee llaa MMaarrttiinniiqquuee eett ddee llaa RRééuunniioonn.. CCeeppeennddaanntt cceess ttrrooiiss ddééppaarrtteemmeennttss ssoonntt ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee ddeess tteerrrriittooiirreess dd’’eexxppoorrttaattiioonn àà ll’’ééggaarrdd ddee llaa FFrraannccee mmééttrrooppoolliittaaiinnee -- LLaa TTVVAA nn’’eesstt ppaass aapppplliiccaabbllee ddaannss llee ddééppaarrtteemmeenntt ddee llaa GGuuyyaannee1100 .. 10 Article 294-1 du CGI
 25. 25. 25 EEnn aapppplliiccaattiioonn ddee ll’’aarrttiiccllee 229944--22 dduu ccooddee ggéénnéérraall ddeess iimmppôôttss,, iissssuu ddee ll’’aarrttiiccllee 1122--11 ddee llaa llooii nn°°9922--667766 dduu 1177 jjuuiilllleett 11999922 :: -- LLeess ddééppaarrtteemmeennttss ddee llaa GGuuaaddeelloouuppee eett ddee llaa MMaarrttiinniiqquuee nnee ssoonntt pplluuss ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee tteerrrriittooiirree dd’’eexxppoorrttaattiioonn ll’’uunn ppaarr rraappppoorrtt àà ll’’aauuttrree.. bb.. TTeerrrriittooiirree ddeess aauuttrreess EEttaattss mmeemmbbrreess ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee LLaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn dduu tteerrrriittooiirree eeuurrooppééeenn rreevvêêtt ddee ll’’iimmppoorrttaannccee ccaarr lleess ppaayyss qquuii nnee ssoonntt ppaass mmeemmbbrreess ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee ssoonntt ddééssoorrmmaaiiss ddéénnoommmmééss «« ppaayyss ttiieerrss »».. IIll eenn vvaa ddee mmêêmmee ppoouurr lleess tteerrrriittooiirreess eexxcclluuss dduu cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa 66ee ddiirreeccttiivvee,, ddéénnoommmmééss ppoouurr lleeuurr ppaarrtt «« tteerrrriittooiirreess ttiieerrss »».. AAiinnssii llee tteerrrriittooiirree ssuurr lleeqquueell ss’’aapppplliiqquuee llaa llééggiissllaattiioonn rreellaattiivvee àà llaa TTVVAA iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirree ((66ee ddiirreeccttiivvee)) ccoommpprreenndd oouuttrree llaa FFrraannccee,, llaa RRééppuubblliiqquuee ffééddéérraallee dd’’AAlllleemmaaggnnee,, llaa BBeellggiiqquuee,, llee DDaanneemmaarrkk,, ll’’EEssppaaggnnee,, llee RRooyyaauummee--UUnnii ddee GGrraannddee BBrreettaaggnnee eett dd’’IIrrllaannddee dduu NNoorrdd,, llaa GGrrèèccee,, ll’’IIrrllaannddee,, ll’’IIttaalliiee,, llee LLuuxxeemmbboouurrgg,, lleess PPaayyss--bbaass,, llee PPoorrttuuggaall.. DDeeppuuiiss llee 11eerr jjaannvviieerr 11999955,, ll’’AAuuttrriicchhee,, llaa FFiinnllaannddee eett llaa SSuuèèddee ffoonntt ééggaalleemmeenntt ppaarrttiiee ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee.. UUnn ffaaiitt iinnttéérreessssaanntt ccoonncceerrnnee uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee tteerrrriittooiirreess eexxcclluuss dduu cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee.. CCeess tteerrrriittooiirreess ssoonntt :: -- LL’’îîllee dd’’HHeellggoollaanndd eett llee tteerrrriittooiirree ddee BBuussiinnggeenn,, ppoouurr llaa RRFFAA -- CCeeuuttaa,, MMeelllliillaa eett lleess îîlleess CCaannaarriieess,, ppoouurr llee rrooyyaauummee dd’’EEssppaaggnnee..
 26. 26. 26 CCeess îîlleess,, aauu NNoorrdd dduu MMaarroocc,, oonntt ééttéé,, aauu ccoouurrss ddee ll’’ééttéé 22000022,, llee lliieeuu ddee ggrraannddeess tteennssiioonnss eennttrree lleess rrooyyaauummeess dduu MMaarroocc eett dd’’EEssppaaggnnee.. -- LLiivviiggnniioo,, CCaammppiioonnee dd’’IIttaalliiaa eett lleess eeaauuxx nnaattiioonnaalleess dduu llaacc ddee LLuuggaannoo,, ppoouurr llaa rrééppuubblliiqquuee IIttaalliieennnnee.. -- LLeess îîlleess AAllllaanndd ppoouurr llaa RRééppuubblliiqquuee ddee FFiinnllaannddee.. -- LLeess îîlleess aanngglloo--nnoorrmmaannddeess.. CCeess tteerrrriittooiirreess ssoonntt ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee ddeess ppaayyss ttiieerrss vviiss--àà--vviiss ddee llaa FFrraannccee.. 22.. LLeess ddiiffffiiccuullttééss eennggeennddrrééeess ppaarr llaa nnoottiioonn ddee tteerrrriittoorriiaalliittéé aa.. LLaa llooccaattiioonn ddee bbaatteeaauuxx ddee ppllaaiissaannccee SSoouuss rréésseerrvvee ddeess eexxoonnéérraattiioonnss pprréévvuueess,, dd’’uunnee ppaarrtt ppoouurr lleess llooccaattiioonnss ddee mmooyyeennss ddee ttrraannssppoorrtt uuttiilliissééss eenn vvuuee ddee ll’’aacchheemmiinneemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà ll’’eexxppoorrttaattiioonn ((aarrttiiccllee 226622--II dduu ccooddee ggéénnéérraall ddeess iimmppôôttss)) eett dd’’aauuttrree ppaarrtt ppoouurr lleess llooccaattiioonnss ddee nnaavviirreess ddééssiiggnnééss àà ll’’aarrttiiccllee 226622--IIII--22°° dduu mmêêmmee ccooddee,, lleess llooccaattiioonnss ddee mmooyyeennss ddee ttrraannssppoorrtt ssoonntt iimmppoossaabblleess lloorrssqquuee llee lloouueeuurr eesstt ééttaabbllii eenn FFrraannccee eett qquuee llee mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt eesstt uuttiilliisséé ppaarr llee llooccaattaaiirree eenn FFrraannccee oouu ddaannss uunn aauuttrree EEttaatt mmeemmbbrree ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee.. PPaarr rraappppoorrtt àà nnoottrree ssuujjeett dd’’ééttuuddee iill eesstt iinnttéérreessssaanntt ddee ddoonnnneerr qquueellqquueess pprréécciissiioonnss qquuaanntt àà llaa llooccaattiioonn ddee bbaatteeaauuxx ddee ppllaaiissaannccee.. AAiinnssii iill eesstt ddiitt qquuee llaa llooccaattiioonn dd’’uunn mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt uuttiilliisséé eenn ppaarrttiiee eenn FFrraannccee eett ppoouurr ppaarrttiiee eenn ddeehhoorrss ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee nn’’eesstt iimmppoossaabbllee qquuee ssuurr llaa
 27. 27. 27 ffrraaccttiioonn dduu pprriixx ddee llooccaattiioonn ccoorrrreessppoonnddaanntt àà ll’’uuttiilliissaattiioonn dduu mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt ddaannss llaa CCoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee,, ssoouuss rréésseerrvvee qquuee llee lloouueeuurr aappppoorrttee ddeess jjuussttiiffiiccaattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt cceettttee uuttiilliissaattiioonn.. LLee pprroobbllèèmmee rrééssiiddee ddaannss cceettttee ppoossssiibbllee ttaaxxaattiioonn ppaarrttiieellllee.. EEnn eeffffeett iill eesstt aaddmmiiss qquuee lleess eennttrreepprriisseess qquuii lloouueenntt ddeess bbaatteeaauuxx ddee ppllaaiissaannccee ppeeuuvveenntt,, lloorrssqquu’’eelllleess éépprroouuvveenntt ddeess ddiiffffiiccuullttééss ppoouurr éévvaalluueerr llee tteemmppss ddee nnaavviiggaattiioonn eenn ddeehhoorrss ddeess eeaauuxx tteerrrriittoorriiaalleess ffrraannççaaiisseess ((eett,, llee ccaass éécchhééaanntt ccoommmmuunnaauuttaaiirreess)),, llaa ddéétteerrmmiinneerr ffoorrffaaiittaaiirreemmeenntt ppaarr aapppplliiccaattiioonn dd’’uunn bbaarrèèmmee ccii aapprrèèss rreepprroodduuiitt ddaannss llee ttaabblleeaauu.. CCaattééggoorriiee ddee bbaatteeaauuxx NNaavviiggaattiioonn aauuttoorriissééee TTeemmppss ppaasssséé eenn ddeehhoorrss ddeess eeaauuxx tteerrrriittoorriiaalleess ppaarr rraappppoorrtt aauu tteemmppss ttoottaall ddee llooccaattiioonn.. IImmppoossiittiioonn àà llaa TTVVAA àà ccoonnccuurrrreennccee ddee 11°° 22°° 33°° 44°° 55°° 66°° SSaannss lliimmiittaattiioonnss ddee ddiissttaannccee JJuussqquu’’àà 220000 mmiilllleess dd’’uunn aabbrrii JJuussqquu’’àà 6600 mmiilllleess dd’’uunn aabbrrii 5500 %% 4400 %% 1155 %% 1100 %% -- -- %% 5500 6600 8855 9900 110000 110000
 28. 28. 28 JJuussqquu’’àà 2200 mmiilllleess dd’’uunn aabbrrii JJuussqquu’’àà 55 mmiilllleess dd’’uunn aabbrrii JJuussqquu’’àà 22 mmiilllleess dd’’uunn aabbrrii OOnn rraappppeellllee qquuee lleess eeaauuxx tteerrrriittoorriiaalleess ffrraannççaaiisseess ss’’éétteennddeenntt àà 1122 mmiilllleess àà ppaarrttiirr ddee llaa lliiggnnee ddee bbaassee,, qquuii eesstt nnoorrmmaalleemmeenntt llaa llaaiissssee ddee bbaassssee mmeerr ppoouurr uunnee ccôôttee rreeccttiilliiggnnee.. CCee nn’’eesstt qquuee ddeeppuuiiss llaa llooii dduu 2244 ddéécceemmbbrree 11997711 qquuee llaa FFrraannccee aa ppoorrttéé llaa llaarrggeeuurr ddee ssaa mmeerr tteerrrriittoorriiaallee àà 1122 mmiilllleess.. bb.. LLeess ooppéérraattiioonnss ddee rreessttaauurraattiioonn ssuurr uunn ffeerrrryy--bbooaatt LLaa nnoottiioonn ddee tteerrrriittoorriiaalliittéé,, ffoorrtt ccoommpplleexxee eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess,, eesstt àà ll’’oorriiggiinnee dduu lliittiiggee ssuuiivvaanntt,, ttrraadduuiitt ddeevvaanntt llaa CCoouurr ddee JJuussttiiccee ddeess CCoommmmuunnaauuttééss EEuurrooppééeennnneess1111 .. TTrrooiiss qquueessttiioonnss pprrééjjuuddiicciieelllleess oonntt ééttéé ppoossééeess àà llaa CCJJCCEE ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn lliittiiggee ooppppoossaanntt uunnee ssoocciiééttéé,, ééttaabblliiee aauu DDaanneemmaarrkk,, aauuxx aauuttoorriittééss ffiissccaalleess aalllleemmaannddeess àà pprrooppooss ddee ll’’iimmppoossiittiioonn ddeess ooppéérraattiioonnss ccoonnssiissttaanntt àà sseerrvviirr ddeess rreeppaass aauuxx ffiinnss ddee llaa ccoonnssoommmmaattiioonn àà bboorrdd ddeess ffeerrrryy--bbooaattss aassssuurraanntt uunn sseerrvviiccee ddee lliiggnnee rréégguulliieerr eennttrree llee ppoorrtt ddee FFaaaabboorrgg ((DDaanneemmaarrkk)) eett cceelluuii ddee GGeettlliinngg ((AAlllleemmaaggnnee)).. LLee pprroobbllèèmmee pprroovveennaaiitt dd’’uunnee ddiivveerrggeennccee dd’’iinntteerrpprrééttaattiioonn eennttrree lleess aauuttoorriittééss ffiissccaalleess AAlllleemmaannddeess eett llaa ssoocciiééttéé eenn ccaauussee.. 11 CJCE 2 mai 1996, Aff 231/94, 6e ch. à la RJF 10/96 n° 1256.
 29. 29. 29 CCeellllee--ccii ccoonnssiiddéérraaiitt lleess ooppéérraattiioonnss ddee rreessttaauurraattiioonn ccoommmmee ddeess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess aauu sseennss ddee ll’’UUmmssaattzzsstteeuueerrggeesseettzz ((llooii aalllleemmaannddee ssuurr llaa ttaaxxee ssuurr llaa vvaalleeuurr aajjoouuttééee)).. AAuu sseennss ddee ll’’aarrttiiccllee 99 ddee llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee,, lleeuurr lliieeuu eesstt rrééppuuttéé ssee ssiittuueerr àà ll’’eennddrrooiitt ooùù llee pprreessttaattaaiirree aa ééttaabbllii llee ssiièèggee ddee ssoonn aaccttiivviittéé ééccoonnoommiiqquuee.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt cceettttee ssoocciiééttéé nn’’aavvaaiitt ppaass mmeennttiioonnnnéé cceess ooppéérraattiioonnss ddee rreessttaauurraattiioonn ddaannss lleess ddééccllaarraattiioonnss rreellaattiivveess àà llaa TTVVAA ddééppoossééeess aauupprrèèss ddeess aauuttoorriittééss aalllleemmaannddeess.. SSeelloonn eellllee,, cceess ooppéérraattiioonnss ééttaaiieenntt ttaaxxaabblleess aauu DDaanneemmaarrkk.. LLeess aauuttoorriittééss ffiissccaalleess aalllleemmaannddeess eessttiimmaaiieenntt,, ppoouurr lleeuurr ppaarrtt,, qquuee ddee tteelllleess ooppéérraattiioonnss ccoonnssttiittuuaaiieenntt ddeess lliivvrraaiissoonnss ddee bbiieenn ddoonntt llee lliieeuu eesstt rrééppuuttéé ssee ssiittuueerr àà ll’’eennddrrooiitt ooùù ssee ttrroouuvvee llee bbiieenn aauu mmoommeenntt ddee ssaa lliivvrraaiissoonn.. EElllleess éémmiirreenntt ppaarr ccoonnssééqquueenntt ddeess aavviiss dd’’iimmppoossiittiioonn àà ll’’eennccoonnttrree ddee llaa ssoocciiééttéé ddaannooiissee ppoouurr lleess ooppéérraattiioonnss eennttrraanntt ddaannss llee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn tteerrrriittoorriiaall ddee llaa llooii ffiissccaallee aalllleemmaannddee.. LLeess rrééccllaammaattiioonnss ffaaiitteess ppaarr llaa ssoocciiééttéé ddaannooiissee,, ddeevvaanntt lleess iinnssttaanncceess aalllleemmaannddeess,, nn’’aayyaanntt ppaass aabboouuttii,, eellllee ssee ppoouurrvvooiitt eenn rréévviissiioonn ddeevvaanntt llee BBuunnddeessffiinnaannzzhhooff.. PPaarr ssaa pprreemmiièèrree qquueessttiioonn àà llaa CCoouurr ddee JJuussttiiccee ddeess CCoommmmuunnaauuttééss EEuurrooppééeennnneess,, cceettttee jjuurriiddiiccttiioonn ddeemmaannddee ssii cceess ooppéérraattiioonnss ddee rreessttaauurraattiioonn ccoonnssttiittuueenntt ddeess lliivvrraaiissoonnss ddee bbiieenn aauu sseennss ddee ll’’aarrttiiccllee 55 ddee llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee,, rrééppuuttééeess aavvooiirr lliieeuu àà ll’’eennddrrooiitt ooùù llee bbiieenn ssee ttrroouuvvee aauu mmoommeenntt ddee llaa lliivvrraaiissoonn,, sseelloonn ll’’aarrttiiccllee 88 §§11,, oouu ssii eelllleess ccoonnssttiittuueenntt ddeess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess aauu sseennss ddee ll’’aarrttiiccllee 66 §§11,, rrééppuuttééeess aavvooiirr lliieeuu àà ll’’eennddrrooiitt ooùù llee pprreessttaattaaiirree aa ééttaabbllii ssoonn ssiièèggee ééccoonnoommiiqquuee ((aarrttiiccllee 99 §§11)).. LLaa CCoouurr éénnoonnccee,, eenn rrééppoonnssee àà cceettttee pprreemmiièèrree qquueessttiioonn pprrééjjuuddiicciieellllee,, qquuee «« ll’’ooppéérraattiioonn ddee rreessttaauurraattiioonn eesstt ccaarraaccttéérriissééee ppaarr uunn ffaaiisscceeaauu dd’’éélléémmeennttss eett dd’’aacctteess ddoonntt llaa lliivvrraaiissoonn ddee nnoouurrrriittuurree nn’’eesstt qquu’’uunnee ccoommppoossaannttee eett aauu sseeiinn dduuqquueell lleess sseerrvviicceess pprrééddoommiinneenntt llaarrggeemmeenntt.. EEllllee ddooiitt ppaarr ccoonnssééqquueenntt êêttrree ccoonnssiiddéérrééee
 30. 30. 30 ccoommmmee uunnee pprreessttaattiioonn ddee sseerrvviicceess aauu sseennss ddee ll’’aarrttiiccllee 66 §§11 ddee llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee »».. AAffiinn ddee ddéétteerrmmiinneerr llee lliieeuu dd’’uunnee tteellllee pprreessttaattiioonn eellllee ddééccllaarree qquuee ssuuiivvaanntt uunnee jjuurriisspprruuddeennccee ccoonnssttaannttee1122 ,, llee rraattttaacchheemmeenntt dd’’uunnee pprreessttaattiioonn ddee sseerrvviicceess àà uunn ééttaabblliisssseemmeenntt aauuttrree qquuee llee ssiièèggee ééccoonnoommiiqquuee nn’’eennttrree eenn lliiggnnee ddee ccoommppttee qquuee ssii cceett ééttaabblliisssseemmeenntt pprréésseennttee uunnee ccoonnssiissttaannccee mmiinniimmaallee,, ppaarr llaa rrééuunniioonn ppeerrmmaanneennttee ddeess mmooyyeennss hhuummaaiinnss eett tteecchhnniiqquueess nnéécceessssaaiirreess àà ddeess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess ddéétteerrmmiinnééeess,, ccee qquuii nnee sseemmbbllee ppaass êêttrree llee ccaass dd’’uunn lliieeuu ddee rreessttaauurraattiioonn ssuurr uunn nnaavviirree.. LLaa CCoouurr,, jjuuggeeaanntt iinnuuttiillee ddee rrééppoonnddrree aauuxx ddeeuuxxiièèmmee eett ttrrooiissiièèmmee qquueessttiioonnss,, ddoonnnnee ddoonncc rraaiissoonn àà llaa ssoocciiééttéé ddaannooiissee qquuii nn’’eesstt ppaass rreeddeevvaabbllee ddeess aavviiss ddee ttaaxxaattiioonnss éémmiiss àà ssoonn eennccoonnttrree ppaarr lleess aauuttoorriittééss ffiissccaalleess aalllleemmaannddeess.. 33.. LLaa CCoorrssee eett llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee IIll eesstt bbiieenn ccoonnnnuu qquuee llaa CCoorrssee ddiissppoossee ddee nnoommbbrreeuuxx aamméénnaaggeemmeennttss,, eenn mmaattiièèrree ddee TTVVAA,, pprréévvuuss ppoouurr ccoommppeennsseerr llee hhaannddiiccaapp ddee ll’’iinnssuullaarriittéé eett pprroommoouuvvooiirr llee ddéévveellooppppeemmeenntt ééccoonnoommiiqquuee ddee cceettttee rrééggiioonn.. CCeess aamméénnaaggeemmeennttss ssee ccaarraaccttéérriisseenntt ppaarr ddeeuuxx pphhéénnoommèènneess :: -- UUnnee ttaaxxaattiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree dd’’uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd’’ooppéérraattiioonnss rrééaalliissééeess ssuurr llee tteerrrriittooiirree CCoorrssee.. -- LL’’eexxoonnéérraattiioonn ddeess ttrraannssppoorrttss eennttrree llaa FFrraannccee eett cceellllee--ccii.. 12 CJCE arrêt Berkholz 4 juillet 1985, Aff. 168/84
 31. 31. 31 CC’’eesstt ccee ddeerrnniieerr ppooiinntt qquuii aa ffaaiitt ccoouulleerr bbeeaauuccoouupp dd’’eennccrree,, ll’’aaffffaaiirree aallllaanntt jjuussqquuee ddeevvaanntt llaa CCoouurr ddee JJuussttiiccee ddeess CCoommmmuunnaauuttééss EEuurrooppééeennnneess.. MM.. OORRSSOONNII1133 ppaarrllee «« dd’’eexxeemmppllee uubbuueessqquuee »» lloorrssqquu’’iill éévvooqquuee llee rrééggiimmee ddee ll’’eexxoonnéérraattiioonn ddee TTVVAA ssuurr lleess ttrraannssppoorrttss ddee mmaarrcchhaannddiisseess1144 .. EEnn eeffffeett sseelloonn ll’’aarrttiiccllee 226622--IIII--1111°° :: «« lleess ttrraannssppoorrttss eennttrree llaa FFrraannccee ccoonnttiinneennttaallee eett lleess ddééppaarrtteemmeennttss ddee llaa CCoorrssee ssoonntt eexxoonnéérrééss ddee llaa TTVVAA ppoouurr llaa ppaarrttiiee ssiittuuééee eenn ddeehhoorrss dduu tteerrrriittooiirree ccoonnttiinneennttaall »».. AAiinnssii,, lleess ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess éécchhaappppeenntt ttoottaalleemmeenntt àà llaa TTVVAA.. CCeeppeennddaanntt ll’’eexxoonnéérraattiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ssee ttrroouuvveerraaiitt ssaannss eeffffeett dduu ffaaiitt qquuee «« llee ccooûûtt dduu ttrraannssppoorrtt ffaaiissaanntt ppaarrttiiee dduu pprriixx ddee rreevviieenntt dd’’uunn pprroodduuiitt àà ppaarrttiirr dduuqquueell ttoouutt ccoommmmeerrççaanntt oouu iinndduussttrriieell ccaallccuullee ssoonn pprriixx ddee vveennttee,, ddèèss lloorrss qquuee cceelluuii--ccii eesstt aassssuujjeettttii àà llaa TTVVAA,, llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ssee ttrroouuvvee,, aauu ssttaaddee ffiinnaall,, aassssuujjeettttii àà llaa TTVVAA »».. DD’’aauuttrree ppaarrtt llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eennttrree llaa FFrraannccee eett llaa CCoorrssee ssoouulleevvaa uunn pprroobbllèèmmee qquuii ffuutt rréégglléé ddeevvaanntt llaa CCoouurr ddee JJuussttiiccee ddeess CCoommmmuunnaauuttééss EEuurrooppééeennnneess ddaannss uunn aarrrrêêtt dduu 1133 mmaarrss 119999001155 .. PPaarr rreeqquuêêttee ddééppoossééee aauu ggrreeffffee ddee llaa CCoouurr llee 33 fféévvrriieerr 11998899,, llaa CCoommmmiissssiioonn ddeess CCoommmmuunnaauuttééss eeuurrooppééeennnneess aa iinnttrroodduuiitt,, eenn vveerrttuu ddee ll’’aarrttiiccllee 116699 dduu ttrraaiittéé CCEEEE,, uunn rreeccoouurrss vviissaanntt àà ffaaiirree rreeccoonnnnaaîîttrree qquuee llaa RRééppuubblliiqquuee FFrraannççaaiissee ééttaaiitt eenn iinnffrraaccttiioonn àà llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee eeuurrooppééeennnnee nn°° 7777//338888 dduu CCoonnsseeiill,, dduu 1177 mmaaii 11997777,, eenn 13 Professeur de fiscalité à la Faculté d’Aix-en-Provence 14 Revue française de Finances publiques n°33 année 1991 « la fiscalité des îles » p31 15 CJCE, 13 mars 1990, aff. C-30/89, Commission contre France.
 32. 32. 32 mmaattiièèrree dd’’hhaarrmmoonniissaattiioonn ddeess llééggiissllaattiioonnss ddeess EEttaattss mmeemmbbrreess qquuaanntt aauuxx ttaaxxeess ssuurr llee cchhiiffffrree dd’’aaffffaaiirreess.. LLaa qquueessttiioonn ééttaaiitt ddee ssaavvooiirr ssii llee ttrraannssppoorrtt ssuurr llaa ppaarrttiiee dduu ttrraajjeett eennttrree llaa FFrraannccee ccoonnttiinneennttaallee eett llaa CCoorrssee ssiittuuééee ddaannss ll’’eessppaaccee iinntteerrnnaattiioonnaall,, qquuee llaa FFrraannccee nn’’aavvaaiitt ppaass aassssuujjeettttii àà llaa TTVVAA,, ééttaaiitt eexxoonnéérréé oouu nnoonn ddee cceettttee ttaaxxee aauu rreeggaarrdd ddeess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee ccoommmmuunnaauuttaaiirree.. LLaa CCoommmmiissssiioonn rreeccoonnnnaaiissssaaiitt qquuee llaa FFrraannccee ppoouuvvaaiitt ssuurr llaa bbaassee ddee ll’’aarrttiiccllee 2288,, §§ 33 ssoouuss bb)) eett dduu ppooiinntt 1177 ddee ll’’aannnneexxee FF eexxoonnéérreerr ddee llaa TTVVAA lleess ttrraannssppoorrttss eennttrree llaa FFrraannccee ccoonnttiinneennttaallee eett lleess ddééppaarrtteemmeennttss ddee llaa CCoorrssee ppoouurr llaa ppaarrttiiee dduu ttrraajjeett ssiittuuééee eenn ddeehhoorrss ddeess eeaauuxx tteerrrriittoorriiaalleess ffrraannççaaiissee,, cc''eesstt--àà--ddiirree ddaannss lleess eeaauuxx iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. CCeeppeennddaanntt,, llaa CCoommmmiissssiioonn eessttiimmaaiitt ddaannss ccee ccaass qquuee llaa FFrraannccee ddeevvaaiitt ccoommppeennsseerr cceettttee eexxoonnéérraattiioonn eenn iinncclluuaanntt ddaannss ll’’aassssiieettttee ddeess rreessssoouurrcceess pprroopprreess TTVVAA llee cchhiiffffrree dd’’aaffffaaiirreess ccoorrrreessppoonnddaanntt àà llaa ttoottaalliittéé ddeess ttrraannssppoorrttss eenn ccaauussee yy ccoommpprriiss llaa ppaarrttiiee ccoonncceerrnnaanntt llee ttrraajjeett eeffffeeccttuuéé ddaannss lleess eeaauuxx tteerrrriittoorriiaalleess.. LLaa FFrraannccee ccoonntteessttaa ll’’aarrgguummeennttaattiioonn ddee llaa CCoommmmiissssiioonn eenn ddééccllaarraanntt qquuee ll’’eexxoonnéérraattiioonn ddee TTVVAA ddee llaa ppaarrttiiee iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu ttrraajjeett mmaarriittiimmee eennttrree llaa FFrraannccee eett llaa CCoorrssee rreeppoossaaiitt nnoonn ppaass ssuurr lleess mmeessuurreess ttrraannssiittooiirreess pprréévvuueess ppaarr ll’’aarrttiiccllee 2288,, §§ 33 ssoouuss bb))1166 ddee llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee mmaaiiss ddee ll’’aarrttiiccllee 99 §§22 ddee cceettttee mmêêmmee ddiirreeccttiivvee.. LLee pprreemmiieerr ppaarraaggrraapphhee ddee cceett aarrttiiccllee ddiissppoossee qquuee «« llee lliieeuu ddeess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess eesstt rrééppuuttéé ssee ssiittuueerr àà ll’’eennddrrooiitt ooùù llee pprreessttaattaaiirree aa ééttaabbllii llee ssiiééggee ddee ssoonn 16 Pour un autre exemple de l’application de ces mesures transitoires voir infra p 32 : CJCE 23 mai 1996 Commission c/ Grèce
 33. 33. 33 aaccttiivviittéé ééccoonnoommiiqquuee oouu uunn ééttaabblliisssseemmeenntt ssttaabbllee àà ppaarrttiirr dduuqquueell llaa pprreessttaattiioonn eesstt rreenndduuee oouu,, àà ddééffaauutt dd’’uunn tteell ssiièèggee oouu dd’’uunn tteell ééttaabblliisssseemmeenntt ssttaabbllee,, aauu lliieeuu ddee ssoonn ddoommiicciillee oouu ddee ssaa rrééssiiddeennccee hhaabbiittuueellllee »».. TToouutteeffooiiss llaa rrèèggllee eesstt ddiifffféérreennttee eenn mmaattiièèrree ddee pprreessttaattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt.. AAiinnssii ll’’aarrttiiccllee 99 §§22 ssoouuss bb)) ddee llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee pprréévvooiitt,, ppaarr eexxcceeppttiioonn àà cceettttee rrèèggllee ggéénnéérraallee,, qquuee llee lliieeuu ddeess pprreessttaattiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt eesstt «« ll’’eennddrrooiitt ooùù ss’’eeffffeeccttuuee llee ttrraannssppoorrtt eenn ffoonnccttiioonn ddeess ddiissttaanncceess ppaarrccoouurruueess »».. DDéétteerrmmiinneerr llee lliieeuu dd’’uunnee pprreessttaattiioonn ddee sseerrvviiccee eesstt iimmppoorrttaanntt ccaarr ll’’aarrttiiccllee 22 §§11 ddee llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee oobblliiggee lleess EEttaattss àà ssoouummeettttrree àà llaa TTVVAA ttoouutteess lleess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviiccee «« eeffffeeccttuuééeess àà ttiittrree oonnéérreeuuxx àà ll’’iinnttéérriieeuurr dduu ppaayyss »».. LLaa CCJJCCEE ddoonnnnee rraaiissoonn àà llaa ppoossiittiioonn ffrraannççaaiissee eett ccoonnssiiddèèrree qquuee ll’’iinntteerrpprrééttaattiioonn eexxtteennssiivvee pprrééccoonniissééee ppaarr llaa CCoommmmiissssiioonn nnee ttrroouuvvee aauuccuunn ffoonnddeemmeenntt ddaannss llaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee eellllee--mmêêmmee.. EEllllee ddéécciiddee qquuee :: -- LLee lliieeuu ddeess pprreessttaattiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt ééttaanntt ll’’eennddrrooiitt ooùù ss’’eeffffeeccttuuee llee ttrraannssppoorrtt eenn ffoonnccttiioonn ddeess ddiissttaanncceess ppaarrccoouurruueess ((aarrttiiccllee 99 §§22)),, lleess EEttaattss mmeemmbbrreess nnee ssoonntt tteennuuss dd’’aassssuujjeettttiirr àà llaa TTVVAA qquuee lleess pprreessttaattiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt eeffffeeccttuuééeess àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddeess lliimmiitteess tteerrrriittoorriiaalleess ddeess EEttaattss.. -- LLaa ssiixxiièèmmee ddiirreeccttiivvee nn’’iimmppoossee ppaass aauuxx EEttaattss mmeemmbbrreess ddee ssoouummeettttrree àà llaa TTVVAA lleess pprreessttaattiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt ccoorrrreessppoonnddaanntt aauuxx ddiissttaanncceess ppaarrccoouurruueess ddaannss ll’’eessppaaccee iinntteerrnnaattiioonnaall eennttrree ddeeuuxx ppooiinnttss dduu tteerrrriittooiirree nnaattiioonnaall,, mmêêmmee ssaannss eessccaallee,, mmaaiiss lleeuurr ddoonnnnee sseeuulleemmeenntt llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee llee ffaaiirree..
 34. 34. 34 AAiinnssii llaa TTVVAA,, qquuee llaa FFrraannccee nn’’aapppplliiqquuee ppaass aauuxx ttrraannssppoorrttss eennttrree llaa FFrraannccee ccoonnttiinneennttaallee eett llaa CCoorrssee ppoouurr llaa ppaarrttiiee dduu ttrraajjeett ssiittuuééee ddaannss llee tteerrrriittooiirree iinntteerrnnaattiioonnaall,, nn’’aa ppaass àà êêttrree iinncclluussee ddaannss ll’’aassssiieettttee ddeess rreessssoouurrcceess pprroopprreess TTVVAA ddeess ccoommmmuunnaauuttééss.. EEttuuddiioonnss àà pprréésseenntt llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee mmaarrcchhaannddiissee aauu rreeggaarrdd ddee llaa TTaaxxee ssuurr llaa vvaalleeuurr aajjoouuttééee.. §§ 22.. TTVVAA EETT TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS LLeess ttrraannssppoorrttss ééttaanntt ddééffiinniiss ccoommmmee ddeess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess ppaarr ll’’aarrttiiccllee 225566 IIVV dduu ccooddee ggéénnéérraall ddeess iimmppôôttss,, lleeuurr rrééggiimmee ffiissccaall vvaarriiee eenn ffoonnccttiioonn ddee ccrriittèèrreess ddee tteerrrriittoorriiaalliittéé ccoommpplleexxeess.. IIll eesstt nnéécceessssaaiirree ddee ddiissttiinngguueerr lleess ttrraannssppoorrttss iinnttéérriieeuurrss,, iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirreess eett iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. 11.. TTrraannssppoorrtt iinnttéérriieeuurr ddee mmaarrcchhaannddiisseess LL’’aarrttiiccllee 225599 AA,, 33°° dduu CCGGII ddiissppoossee qquuee lleess ttrraannssppoorrttss eeffffeeccttuuééss àà ll’’iinnttéérriieeuurr dduu tteerrrriittooiirree ssoonntt ppaassssiibblleess ddee llaa TTVVAA ppoouurr llaa ddiissttaannccee ppaarrccoouurruuee eenn FFrraannccee.. EEnn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, llaa nnoottiioonn ddee tteerrrriittooiirree ssee lliimmiittee aauuxx eeaauuxx tteerrrriittoorriiaalleess.. AAlloorrss qquuee llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee iinnttéérriieeuurr ddee ppaassssaaggeerrss bbéénnééffiicciiee dduu ttaauuxx rréédduuiitt ddee 55,,55 %%,, llee ccaabboottaaggee nnaattiioonnaall ddee mmaarrcchhaannddiisseess eesstt ssoouummiiss aauu ttaauuxx ddee 1199,,66 %%..
 35. 35. 35 LLaa qquueessttiioonn ss’’eesstt ppoossééee ddee ssaavvooiirr ssii llee ccoonnvvooyyaaggee ddee nnaavviirreess ddeevvaaiitt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunnee pprreessttaattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt1177 .. LLee ppaarrlleemmeennttaaiirree,, aauutteeuurr ddee llaa qquueessttiioonn,, eessttiimmaaiitt qquu’’iill eexxiissttaaiitt uunnee ddiissttoorrssiioonn ddee ccoonnccuurrrreennccee eenn mmaattiièèrree dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa TTVVAA ssuurr llee ccoonnvvooyyaaggee ddee bbaatteeaauuxx :: llee ttrraannssppoorrtt ppaarr ccaarrggoo dd’’uunn bbaatteeaauu nnee rreellèèvvee ddee llaa TTVVAA qquuee ssuurr llaa zzoonnee ffiissccaallee ccôôttiièèrree ((mmeerr tteerrrriittoorriiaallee)) aalloorrss qquuee llee ccoonnvvooyyaaggee ddee ccee mmêêmmee bbaatteeaauu ((pprreessttaattiioonn ddee sseerrvviiccee)) ssuubbiitt llaa TTVVAA ssuurr llaa ttoottaalliittéé ddee llaa pprreessttaattiioonn.. LLee sseeccrrééttaaiirree dd’’EEttaatt aauu bbuuddggeett pprréécciissaa ssaa ppoossiittiioonn ssuurr ccee ddoossssiieerr :: «« llee ccoonnvvooyyaaggee ddee bbaatteeaauuxx ccoonnssiissttee àà ccoonndduuiirree uunn bbaatteeaauu eennttrree ddeeuuxx ppoorrttss,, ppaarr vvooiiee mmaarriittiimmee,, ssaannss ttrraannssppoorrtteerr àà ttiittrree oonnéérreeuuxx,, ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. IIll ss’’aannaallyyssee ddoonncc ccoommmmee uunnee ooppéérraattiioonn jjuurriiddiiqquueemmeenntt eett ppaarr nnaattuurree ddiifffféérreennttee dd’’uunnee pprreessttaattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt.. DDèèss lloorrss lleess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess eenn mmaattiièèrree ddee TTVVAA aauuxx ttrraannssppoorrttss ddee bbiieennss nnee ssoonntt ppaass aapppplliiccaabblleess aauu ccoonnvvooyyaaggee »».. 22.. TTrraannssppoorrtt iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirree ddee bbiieennss IIll ccoonnvviieenntt ttoouutt dd’’aabboorrdd ddee pprréécciisseerr qquu’’eesstt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee ttrraannssppoorrtt iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirree ddee bbiieennss llee ttrraannssppoorrtt ddoonntt llee lliieeuu ddee ddééppaarrtt eett llee lliieeuu dd’’aarrrriivvééee ssoonntt ssiittuuééss ddaannss ddeeuuxx EEttaattss mmeemmbbrreess ddiifffféérreennttss.. EEnn pprriinncciippee llee lliieeuu dd’’uunnee pprreessttaattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirree ddee bbiieennss eesstt llooccaalliisséé eenn FFrraannccee lloorrssqquuee llee lliieeuu ddee ddééppaarrtt dduu ttrraannssppoorrtt yy eesstt ssiittuuéé.. MMaaiiss,, ppaarr ddéérrooggaattiioonn àà ccee pprriinncciippee,, llee lliieeuu ddeess pprreessttaattiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirreess ddee bbiieennss rreenndduueess àà uunn pprreenneeuurr ((cc''eesstt--àà--ddiirree llee cclliieenntt ddiirreecctt dduu pprreessttaattaaiirree)) iiddeennttiiffiiéé àà llaa TTVVAA ddaannss uunn aauuttrree EEttaatt mmeemmbbrree eesstt ssiittuuéé ssuurr llee tteerrrriittooiirree ddee ll’’EEttaatt mmeemmbbrree qquuii aa aattttrriibbuuéé aauu pprreenneeuurr llee nnuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ssoouuss lleeqquueell llee sseerrvviiccee lluuii aa ééttéé rreenndduu1188 .. 17 Juris classeur fiscal, taxe sur le chiffre d’affaire, fascicule 2280 n° 19. 18 Juris classeur fiscal, taxe sur le chiffre d’affaire, fascicule 2280 n° 22.
 36. 36. 36 AAiinnssii,, lleess pprreessttaattiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirree ddee bbiieennss ssoonntt ssiittuuééss eenn FFrraannccee ddaannss lleess ccaass ssuuiivvaannttss :: -- LLee lliieeuu ddee ddééppaarrtt dduu ttrraannssppoorrtt eesstt ssiittuuéé eenn FFrraannccee eett llee pprreenneeuurr nnee ddiissppoossee ppaass dd’’uunn nnuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddaannss uunn aauuttrree EEttaatt mmeemmbbrree1199 .. CC’’eesstt llee ccaass qquuaanndd llee pprreenneeuurr eesstt uunn ppaarrttiiccuulliieerr ppaarr eexxeemmppllee.. SSii llee pprreenneeuurr aa uunn nnuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn àà llaa TTVVAA ddaannss uunn aauuttrree EEttaatt mmeemmbbrree,, llaa pprreessttaattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirree ddee bbiieennss nnee sseerraa ppaass llooccaalliissééee eenn FFrraannccee)).. -- LLee ttrraannssppoorrtt aa lliieeuu aauu ddééppaarrtt dd’’uunn aauuttrree EEttaatt mmeemmbbrree eett llee pprreenneeuurr aa uunn nnuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn eenn FFrraannccee2200 ((ssii llee pprreenneeuurr nnee ddiissppoossee ppaass eenn FFrraannccee dd’’uunn nnuumméérroo dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn,, llaa pprreessttaattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt nnee sseerraa ppaass ssiittuuééee eenn FFrraannccee)).. 33.. TTrraannssppoorrtt ddee bbiieennss àà ddeessttiinnaattiioonn oouu eenn pprroovveennaannccee ddee ppaayyss oouu tteerrrriittooiirreess ttiieerrss,, yy ccoommpprriiss lleess DDOOMM aa.. TTrraannssppoorrtt ddeess bbiieennss eenn pprroovveennaannccee ddee cceess ppaayyss ttiieerrss OOnn rraappppeellllee qquuee ddeeppuuiiss llee 11eerr jjaannvviieerr 11999933,, ll’’eennttrrééee eenn FFrraannccee dd’’uunn bbiieenn oorriiggiinnaaiirree oouu eenn pprroovveennaannccee dd’’uunn EEttaatt oouu dd’’uunn tteerrrriittooiirree qquuii nn’’aappppaarrttiieenntt ppaass àà llaa CCoommmmuunnaauuttéé EEuurrooppééeennnnee eett qquuii nn’’aa ppaass ééttéé mmiiss eenn lliibbrree pprraattiiqquuee eesstt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunnee iimmppoorrttaattiioonn dd’’uunn bbiieenn2211 .. 19 Article 259 A-3°-a. 20 Article 259 A-3°-b. 21 Article 291 I-2° a) du CGI.
 37. 37. 37 LL’’aarrttiiccllee 226622,, IIII--1144°° dduu CCGGII,, ddaannss ssaa rrééddaaccttiioonn mmooddiiffiiééee ppaarr ll’’aarrttiiccllee 1199--IIVV--22°° bb)) ddee llaa llooii dduu 3300 ddéécceemmbbrree 119999552222 ,, eexxoonnèèrree ddee llaa TTVVAA «« lleess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess ssee rraappppoorrttaanntt àà ll’’iimmppoorrttaattiioonn ddee bbiieennss eenn FFrraannccee ddoonntt llaa vvaalleeuurr eesstt ccoommpprriissee ddaannss llaa bbaassee dd’’iimmppoossiittiioonn ddee ll’’iimmppoorrttaattiioonn»».. EEnn aapppplliiccaattiioonn ddee ll’’aarrttiiccllee 229922,, 22°° dduu CCGGII,, ddoonntt ll’’aapppplliiccaattiioonn iinnccoommbbee àà llaa DDiirreeccttiioonn ggéénnéérraallee ddeess ddoouuaanneess eett ddeess ddrrooiittss iinnddiirreeccttss,, lleess ffrraaiiss ddee ttrraannssppoorrttss iinntteerrvveennuuss jjuussqquu’’aauu pprreemmiieerr lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn ddeess bbiieennss àà ll’’iinnttéérriieeuurr dduu ppaayyss ddooiivveenntt êêttrree ccoommpprriiss ddaannss llaa bbaassee dd’’iimmppoossiittiioonn àà ll’’iimmppoorrttaattiioonn.. PPaarr pprreemmiieerr lliieeuu ddee ddeessttiinnaattiioonn,, llee ccooddee eenntteenndd llee lliieeuu mmeennttiioonnnnéé ssuurr llee ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt ssoouuss llee ccoouuvveerrtt dduuqquueell llee bbiieenn eesstt iimmppoorrttéé.. EEnn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, iill ss’’aaggiirraa dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. bb.. TTrraannssppoorrtt ddeess bbiieennss àà ddeessttiinnaattiioonn ddee cceess ppaayyss ttiieerrss LL’’aarrttiiccllee 226622,, II--11°° dduu CCGGII pprréévvooiitt qquuee «« ssoonntt eexxoonnéérrééeess ddee llaa TTVVAA,, lleess lliivvrraaiissoonnss ddee bbiieennss eexxppééddiiééss oouu ttrraannssppoorrttééss ppaarr llee vveennddeeuurr oouu ppoouurr ssoonn ccoommppttee,, eenn ddeehhoorrss ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé eeuurrooppééeennnnee aaiinnssii qquuee lleess pprreessttaattiioonnss ddee sseerrvviicceess ddiirreecctteemmeenntt lliiééeess àà ll’’eexxppoorrttaattiioonn »».. CCeettttee eexxoonnéérraattiioonn ccoommpprreenndd ppaarr ccoonnssééqquueenntt lleess ttrraannssppoorrttss aafffféérreennttss aauuxx eexxppééddiittiioonnss ddiirreecctteess ddee mmaarrcchhaannddiisseess vveerrss ddeess ppaayyss oouu ddeess tteerrrriittooiirreess dd’’eexxppoorrttaattiioonn.. 22 Loi de Finances rectificative n° 95-1347.
 38. 38. 38 §§ 33.. TTVVAA EETT TTRRAANNSSPPOORRTT MMAARRIITTIIMMEE DDEE PPAASSSSAAGGEERRSS EEnnvviissaaggeeoonnss ttoouutt dd’’aabboorrdd llee rrééggiimmee ddee ttaaxxaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee vvooyyaaggeeuurrss.. NNoouuss vveerrrroonnss,, eenn ddeerrnniieerr ppooiinntt,, uunnee jjuurriisspprruuddeennccee dduu CCoonnsseeiill dd’’EEttaatt,, ddéétteerrmmiinnaanntt,, aauu rreeggaarrdd dduu mmééccaanniissmmee ddee ddéédduuccttiioonn ddee llaa TTVVAA,, ssii uunn vvooiilliieerr ddee ccoommppééttiittiioonn ppeeuutt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn vvééhhiiccuullee ddeessttiinnéé aauu ttrraannssppoorrtt ddee ppeerrssoonnnneess.. 11.. LLaa ttaaxxaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee ppaassssaaggeerrss IIll ccoonnvviieenntt ddee ddiissttiinngguueerr,, ccoommmmee ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, lleess ttrraannssppoorrttss iinnttéérriieeuurrss,, iinnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirreess eett iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. aa.. TTrraannssppoorrttss iinnttéérriieeuurrss AAuuxx tteerrmmeess ddee ll’’aarrttiiccllee 225599 AA--33°° dduu CCGGII lleess ttrraannssppoorrttss eeffffeeccttuuééss àà ll’’iinnttéérriieeuurr dduu tteerrrriittooiirree ssoonntt ppaassssiibblleess ddee llaa TTVVAA ppoouurr llaa ddiissttaannccee ppaarrccoouurruuee eenn FFrraannccee.. CCeettttee rrèèggllee ffaacciilleemmeenntt aapppplliiccaabbllee aauuxx ttrraannssppoorrttss rroouuttiieerrss oouu ffeerrrroovviiaaiirreess rreessttee bbiieenn tthhééoorriiqquuee eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. EEnn eeffffeett iill rreessttee rraarree dd’’eeffffeeccttuueerr,, ppaarr eexxeemmppllee,, llaa lliiaaiissoonn MMaarrsseeiillllee--BBrreesstt ppaarr nnaavviirree.. CCeettttee rrèèggllee ssiiggnniiffiiee qquuee lleess ttrraannssppoorrttss ddee ppaassssaaggeerrss eennttrree ppoorrttss ffrraannççaaiiss mmééttrrooppoolliittaaiinnss ssoonntt iimmppoossaabblleess ppoouurr llaa ddiissttaannccee ppaarrccoouurruuee àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddeess eeaauuxx tteerrrriittoorriiaalleess.. FFiinnaalleemmeenntt cceettttee ddiissppoossiittiioonn dduu CCGGII nnee ttrroouuvvee àà ss’’aapppplliiqquueerr qquu’’eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess lliiaaiissoonnss eennttrree llaa FFrraannccee ccoonnttiinneennttaallee eett sseess îîlleess ((lleess ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess ddee ppaassssaaggeerrss aavveecc llaa CCoorrssee oouu lleess ddééppaarrtteemmeennttss dd’’oouuttrree--mmeerr oobbééiissssaanntt àà uunn rrééggiimmee ppaarrttiiccuulliieerr))..

×