Identification et-affretement

293 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Identification et-affretement

 1. 1. 1 UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT,, DD’’EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD’’AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE DD''AAIIXX –– MMAARRSSEEIILLLLEE CCEENNTTRREE DDEE DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE EETT DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE EENN CCAASS DD’’AAFFFFRREETTEEMMEENNTT MMeellllee HHEE JJiinngg MMéémmooiirree ddee DDEESSSS ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss SSoouuss llaa ddiirreeccttiioonn ddee MMaaîîttrree CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL eett PPiieerrrree BBOONNAASSSSIIEESS AAnnnnééee 22000044--22000055 RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS
 2. 2. 2 JJee vvoouuddrraaiiss rreemmeerrcciieerr ttoouuss lleess pprrooffeesssseeuurrss dduu DDEESSSS 22000055,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr MMaaîîttrree CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL eett PPrrooffeesssseeuurr PPiieerrrree BBOONNAASSSSIIEESS.. MMeerrccii ddee mm’’aavvooiirr ééppaauullééee eett gguuiiddééee ttoouutt aauu lloonngg ddee ccee ttrraavvaaiill.. MMeerrccii dd’’aavvooiirr ffaaiitt pprreeuuvvee ddee ppaattiieennccee eett ddee ggeennttiilllleessssee.. TTAABBLLEE DDEESS AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS
 3. 3. 3 CCMMCC CCooddee MMaarriittiimmee CChhiinnooiiss CCMMII CCoommiittéé MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaall CCNNUUDDCCII CCoommmmiissssiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ppoouurr llee DDrrooiitt CCoommmmeerrcciiaall IInntteerrnnaattiioonnaall CCOOGGSSAA CCaarrrriiaaggee ooff GGooooddss bbyy SSeeaa AAcctt DDMMFF DDrrooiitt MMaarriittiimmee FFrraannççaaiiss NNVVOOCCCC NNoonn VVeesssseell OOppeerraattiinngg CCoommmmoonn CCaarrrriieerrss
 4. 4. 4 SSOOMMMMAAIIRREE IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN ........................................................................................................................................ 55 PPAARRTTIIEE II :: LLEE PPRRIINNCCIIPPEE EENN VVUUEE DDEE LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR EENN CCAASS DD’’AAFFFFRREETTEEMMEENNTT ........................................................................................................................ 99 CCHHAAPPIITTRREE II :: LLEESS DDIIFFFFIICCUULLTTEESS CCOONNCCEERRNNAANNTT LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE ...... 99 SSeeccttiioonn II :: LLaa ddééffiinniittiioonn dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr »»........................................................................................................ 99 SSeeccttiioonn IIII :: LLaa iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ...................................... 1166 CCHHAAPPIITTRREE IIII :: LLEESS CCRRIITTEERREESS FFOONNDDAAMMEENNTTAAUUXX EENN VVUUEE DDEE LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE :: LLEESS IINNDDIICCAATTIIOONNSS SSUURR LLEE CCOONNNNAAIISSSSEEMMEENNTT .............................................................................................................................................................................. 2244 SSeeccttiioonn II :: LL’’iimmppoorrttaannccee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ...... 2255 SSeeccttiioonn IIII :: LLeess iinnddiiccaattiioonnss eesssseennttiieelllleess eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ................ 2266 PPAARRTTIIEE IIII:: DDEESS RREEGGIIMMEESS PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS DDAANNSS CCEERRTTAAIINNSS PPAAYYSS EENN VVUUEE DDEE LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE ........................ 3344 CCHHAAPPIITTRREE II :: LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE EENN DDRROOIITT PPOOSSIITTIIFF FFRRAANNÇÇAAIISS........ 3344 SSeeccttiioonn II :: LLaa ddiissttiinnccttiioonn sseelloonn llee ttyyppee dd''aaffffrrèètteemmeenntt ............................................................................ 3355 SSeeccttiioonn IIII :: LLaa ccllaauusseess «« iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »»................................................................................ 3377 SSeeccttiioonn IIIIII :: LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssaannss eenn--ttêêttee .................................................................................................. 4411 CCHHAAPPIITTRREE IIII :: LLEE RREEGGIIMMEE JJUURRIIDDIIQQUUEE DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR SSUUBBSSTTIITTUUEE DDAANNSS LLEE CCOODDEE MMAARRIITTIIMMEE CCHHIINNOOIISS 4477 SSeeccttiioonn II :: LLaa pprréésseennttaattiioonn dduu rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ................ 4499 SSeeccttiioonn IIII :: LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett cceellllee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ddaannss llee CC..MM..CC.. 5544 SSeeccttiioonn IIIIII :: LLeess pprrooppoossiittiioonnss ddeess mmooddiiffiiccaattiioonnss llééggiissllaattiivveess rreellaattiivveess aauu rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »» .............................................................................................................................................................................................. 5566 CCOONNCCLLUUSSIIOONN ............................................................................................................................................ 6600
 5. 5. 5 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eesstt ppaarrffooiiss oobbjjeett ddee ccoonntteessttaattiioonn.. EEllllee eesstt àà ll’’oorriiggiinnee ddee ccoonntteennttiieeuuxx lloouurrddss eett ppeerrssiissttaannttss eett ssoouuvveenntt ppoossééss ddeevvaanntt lleess ttrriibbuunnaauuxx ddee ttoouuss lleess ppaayyss.. PPoouurrttaanntt,, cceettttee qquueessttiioonn eesstt eexxttrrêêmmeemmeenntt iimmppoorrttaannttee.. TToouutt àà bboorrdd,, llaa rrééssppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt uunn ddeess ssuujjeettss eesssseennttiieellss dduu ddrrooiitt mmaarriittiimmee.. EEnn ccaass ddee ppeerrtteess oouu ddoommmmaaggeess ssuubbiiss ppaarr llaa mmaarrcchhaannddiissee,, aavvaanntt ddee ddeemmaannddeerr llaa rrééppaarraattiioonn,, lleess aayyaannttss ddrrooiitt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ddooiivveenntt ssaavvooiirr ccoonnttrree qquu’’iillss ddiirriiggeenntt ssoonn aaccttiioonn.. LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt ddoonncc uunn ppoossttuullaatt ddee ddééppaarrtt.. AA ll’’iinnvveerrssee,, llaa ppeerrssoonnnnee qquuii eesstt aassssiiggnnééee eenn jjuussttiiccee ddooiitt ssaavvooiirr ssii cc''eesstt eellllee qquuii ddeevvrraa ééttéé aattttrriibbuuééee llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr.. DDaannss llee sseeccoonndd ccaass,, ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr aa uunnee iimmppoorrttaannccee ccoonnssiiddéérraabbllee ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunnee pprrooccéédduurree jjuuddiicciiaaiirree.. DDaannss llee ddoommaaiinnee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, llaa pprreessccrriippttiioonn ddee ll’’aaccttiioonn eenn rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt dd’’uunn aann àà ccoommpptteerr dduu jjoouurr ddee llaa lliivvrraaiissoonn11 ,, àà ll’’eexxcceeppttiioonn ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg qquuii pprréévvooiieenntt uunn ddééllaaii ddee pprreessccrriippttiioonn ddee ddeeuuxx aannss22 .. LLee ddééllaaii eesstt ttrrèèss ccoouurrtt ppuuiissqquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ppeeuutt ppaass ccoonnsseerrvveerr iinnddééffiinniimmeenntt lleess ppiièècceess aafffféérreenntteess àà ddeess ooppéérraattiioonnss aacchheevvééeess33 .. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, ll’’aassssiiggnnaattiioonn eenn jjuussttiiccee rreeqquuiieerrtt uunn ssooiinn ppaarrttiiccuulliieerr.. EEnn eeffffeett,, ssii llee ddeemmaannddeeuurr nnee ffaaiitt ppaass llaa pprreeuuvvee dd’’uunnee cciirrccoonnssttaannccee ddee nnaattuurree àà lluuii ffaaiirree éécchheecc,, ssoonn aaccttiioonn nn’’eesstt ppaass rreecceevvaabbllee aapprrèèss eexxppiirraattiioonn ddee ccee ddééllaaii44 .. SSii ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ppoossaaiitt ttoouujjoouurrss ddeess pprroobbllèèmmeess,, lleess ppeerrssoonnnneess ddaannss 1 Article 3§6 de la Convention de Bruxelles, Article 32 de la loi du 18 juin 1966, et Article 257 du Code Maritime Chinois. 2 Article 20 des Règles de Hambourg 3 R. RODIERE et E. du PONTAVICE, Droit maritime, Précis Dalloz, 12ème Edition 1997, p.368 4 Lamy Transport, Tome II, 2005, n°733, et voir aussi BT 1975, p.516
 6. 6. 6 llaa cchhaaîînnee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee nnee vvoouuddrraaiieenntt pplluuss aacccceepptteerr uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt qquuii nn’’iinnddiiqquuee ppaass nneetttteemmeenntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCeellaa ffeerraaiitt oobbssttaaccllee àà llaa lliibbrree cciirrccuullaattiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. CCeellaa rriissqquueerraaiitt ddoonncc ddee ppeerrttuurrbbeerr llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee mmooddeerrnnee.. LLeess mmuullttiipplleess eett ddiivveerrss ttyyppeess dd’’eexxppllooiittaattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee ddeess nnaavviirreess oonntt ffaaiitt aappppaarraaîîttrree ddeess ddiiffffiiccuullttééss lliiééeess àà ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. PPaarr llee ppaasssséé,, lleess pprreemmiieerrss ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess ééttaaiieenntt pprriivvééss.. CC’’eesstt uunnee mmaanniièèrree dd’’eexxppllooiitteerr uunn nnaavviirree ddee ccoommmmeerrccee,, sseelloonn llaaqquueellllee llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree ppeeuutt ss’’eenn sseerrvviirr ppoouurr ddééppllaacceerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess qquuii lluuii aappppaarrttiieennnneenntt oouu qquuii sseerrvveenntt àà ll’’eexxppllooiittaattiioonn ddee ssoonn eennttrreepprriissee11 .. AAuu MMooyyeenn AAggee,, iill nn’’eexxiissttaaiitt qquuee lleess ttrraannssppoorrttss pprriivvééss.. CC’’eesstt aauuxx XXVVIIIIee eett XXVVIIIIIIee ssiièècclleess ooùù ll’’oonn ccoonnssttaattee ll’’éévvoolluuttiioonn ddeess ttrraannssppoorrttss pprriivvééss aauuxx ttrraannssppoorrttss ppuubblliiccss mmooddeerrnneess :: cc’’eesstt ll’’aavvèènneemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett ddee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt22 .. AA ll’’ééppooqquuee,, iill nn’’eexxiissttaaiitt qquuee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt.. LLoorrssqquuee llee nnééggoocciiaanntt nnee ttrraannssppoorrttee ppaass sseess mmaarrcchhaannddiisseess àà bboorrdd ddee sseess pprroopprreess nnaavviirreess,, iill ccoonncclluutt aavveecc uunn aarrmmaatteeuurr uunn ccoonnttrraatt aauuxx tteerrmmeess dduuqquueell cceelluuii--ccii lluuii lloouuee ssoonn nnaavviirree ppoouurr uunn vvooyyaaggee ddoonnnnéé,, oouu uunnee dduurrééee ddéétteerrmmiinnééee.. JJuussqquu’’aauuxx XXIIXXee ssiièèccllee ttoouutt ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr ddoonnnnee lliieeuu àà uunn ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt33 .. CCoommmmee ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddee llaa qquuaalliittéé ddeess ddeeuuxx pprroottaaggoonniisstteess,, iill nn’’eexxiissttaaiitt ppaass eennccoorree ddee pprroobbllèèmmee dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. AAuu ccoouurrss dduu XXIIXXee ssiièèccllee,, llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ss’’eesstt pprrooggrreessssiivveemmeenntt ddéévveellooppppéé aavveecc llaa ccrrooiissssaannccee ééccoonnoommiiqquuee eett ll’’aappppaarriittiioonn ddeess lliiggnneess ddee nnaavviiggaattiioonnss rréégguulliièèrreess..44 PPaarr rraappppoorrtt àà llaa ppuuiissssaannccee ddeess aarrmmaatteeuurrss,, lleess ppeettiittss nnééggoocciiaannttss ééttaaiieenntt iinnccaappaabblleess ddee ddééffeennddrree lleeuurrss iinnttéérrêêttss.. FFaaccee àà cceettttee ssiittuuaattiioonn,, lleess EEttaattss--UUnniiss oonntt ééddiiccttéé uunn pprreemmiieerr tteexxttee 1 RODIERE R., Traité général de droit maritime : affrètements et transports, Tome I, Dalloz 1967, p.7 2 RODIERE R., op.cit., Tome I, p. 9 3 M. REMOND-GOUILLOUD, Droit maritime, Pédone 1993, p. 296 4 R. RODIERE et E. du PONTAVICE, Droit maritime, Précis Dalloz 12ème Edition 1997, p.265
 7. 7. 7 iimmppéérraattiiff eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee nnoommmméé llee HHaarrtteerr AAcctt ddee 11889933..11 AAuu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall,, eenn 11992244,, llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess22 aa ééttéé aaddooppttééee.. EEllllee ss’’aapppplliiqquuee ddééssoorrmmaaiiss dduu pplleeiinn ddrrooiitt àà ttoouutt ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee aayyaanntt ddoonnnnéé lliieeuu àà ll’’éémmiissssiioonn dd’’uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt33 .. EEllllee aa ddoonnnnéé llaa ddééffiinniittiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. PPoouurrttaanntt,, cceettttee sseeuullee ddééffiinniittiioonn nnee ppeerrmmeett ppaass ddee ll’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppaarrmmii lleess nnoommbbrreeuuxx iinntteerrvveennaannttss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. AAyyaanntt ccoonnsscciieennccee ddee ll’’iinnssuuffffiissaannccee ddeess rrèègglleemmeennttaattiioonnss iissssuueess ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg ddee 11997788 oonntt iinnttrroodduuiitt llaa nnoottiioonn ddee «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »» eett oonntt ééttaabbllii uunn nnoouuvveeaauu rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. EElllleess ssoonntt ssuusscceeppttiibblleess ddee rrééssoouuddrree llee pprroobbllèèmmee,, mmaallggrréé uunnee ffaaiibbllee rraattiiffiiccaattiioonn ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee 11997788 ppaarr lleess EEttaattss ddee llaa ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee,, llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé nnee ppeeuutt ppaass ss’’aapppplliiqquueerr.. EEnn tthhééoorriiee,, lleess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddooiivveenntt êêttrree iinnddiiqquuééss ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. GGrrââccee àà cceellaa ddaannss llee bbuutt ppoouurr lleess aayyaannttss ddrrooiitt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCeeppeennddaanntt,, eenn pprraattiiqquuee,, llee pprroobbllèèmmee ddee ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr rrééssuullttee dd’’uunn mmaannqquuee oouu dd’’uunn eexxccèèss dd’’iinnddiiccaattiioonn.. LL’’eexxppllooiittaattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee ggéénnéérraalliissééee ddeess nnaavviirreess eenn «« sseerrvviiccee ccoommbbiinnéé »» oouu eenn ccoonnssoorrttiiuumm ccoonndduuiitt ssoouuvveenntt àà ccee qquuee pplluussiieeuurrss ccoommppaaggnniieess ddee nnaavviiggaattiioonn ssooiieenntt mmeennttiioonnnnééeess ssuurr uunn mmêêmmee ttiittrree ddee ttrraannssppoorrtt44 .. CCeellaa eesstt ddiiffffiicciillee ppoouurr lleess aayyaannttss ddrrooiitt ddee ddéétteerrmmiinneerr qquueell mmeemmbbrree dduu ccoonnssoorrttiiuumm aa ttrraannssppoorrttéé eeffffeeccttiivveemmeenntt lleeuurrss mmaarrcchhaannddiisseess.. 1 Infra p.10 2 Infra p.11 3 Ce point fera ultérieurement l’objet d’un important développement. Voir infra p.28 4 Lamy, op.cit., n°726
 8. 8. 8 CCeettttee pprréésseennttee ééttuuddee nnee ddéévveellooppppee ppaass llee pprroobbllèèmmee ssuurr cceett aassppeecctt.. LLee bbuutt ddee ccee mméémmooiirree eesstt ddee ss’’iinntteerrrrooggeerr ssuurr ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ddaannss llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt.. EEnn eeffffeett,, eenn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, ssaannss ddoouuttee,, ll''uunnee ddeess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt ddooiitt êêttrree iiddeennttiiffiiéé ccoommmmee llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett aassssuummeerr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé.. TToouutteeffooiiss,, ll’’iimmbbrriiccaattiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt mmuullttiipplliiee lleess iinntteerrvveennaannttss.. AA ll’’ééggaarrdd dduu ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, iill nn’’eesstt ppaass ffaacciillee ddee ssaavvooiirr ss’’iill ppeeuutt ss’’aaddrreesssseerr aauu ffrréétteeuurr oouu àà ll’’aaffffrréétteeuurr ;; qquuii,, ddeess ddeeuuxx,, eesstt ppoouurr lluuii llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. AAffiinn ddee rrééppoonnddrree àà cceettttee qquueessttiioonn,, iill eesstt iimmppoorrttaanntt dd’’aabboorrddeerr,, ddaannss llee ccaaddrree ddee nnoottrree pprreemmiièèrree ppaarrttiiee,, llee ggrraanndd pprriinncciippee eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr :: lleess ddiiffffiiccuullttééss lliiééeess àà ccee pprroobbllèèmmee,, eett lleess iinnssttrruummeennttss ffoonnddaammeennttaauuxx ddeessttiinnééss àà ddéétteerrmmiinneerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ((PPrreemmiieerr PPaarrttiiee)).. NNoouuss aalllloonnss ééttuuddiieerr,, ddaannss uunnee sseeccoonnddee ppaarrttiiee,, llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ttaanntt eenn ddrrooiitt ffrraannççaaiiss qquu’’eenn ddrrooiitt cchhiinnooiiss :: llaa FFrraannccee aa rreepprriiss eett ddéévveellooppppéé llee pprriinncciippee ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddaannss sseess llééggiissllaattiioonnss eett sseess jjuurriisspprruuddeenncceess,, ttaannddiiss qquuee llaa CChhiinnee,, eellllee,, nn’’aa ppaass ccrraaiinntt dd’’iinnttrroodduuiirree llaa nnoouuvveellllee nnoottiioonn dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »» àà ssaa llééggiissllaattiioonn nnaattiioonnaallee,, eenn ss’’iinnssppiirraanntt ddiirreecctteemmeenntt ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg ((DDeeuuxxiièèmmee PPaarrttiiee))..
 9. 9. 9 PPAARRTTIIEE II :: LLEE PPRRIINNCCIIPPEE EENN VVUUEE DDEE LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR EENN CCAASS DD’’AAFFFFRREETTEEMMEENNTT CChhaappiittrree II :: LLeess ddiiffffiiccuullttééss ccoonncceerrnnaanntt ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee SSeeccttiioonn II :: LLaa ddééffiinniittiioonn dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» PPaarraaggrraapphhee II:: LLeess ddiifffféérreenntteess ddééffiinniittiioonnss ddee llaa nnoottiioonn ddee «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» ddaannss lleess ccoonnvveennttiioonnss AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, ddaannss llee ddoommaaiinnee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, qquuaattrree iinnssttrruummeennttss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ssoonntt eennttrrééss eenn vviigguueeuurr eett aapppplliiccaabblleess aauuxx EEttaattss mmeemmbbrreess :: llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244,, sseess ddeeuuxx pprroottooccoolleess ddee 11996688 eett ddee 11997799,, eett llaa CCoonnvveennttiioonn ddee HHaammbboouurrgg ddee 11997788.. LLaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr ll’’uunniiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess eenn mmaattiièèrree ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ééllaabboorrééeess ssoouuss ll’’ééggiiddee dduu CCoommiittéé MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaall ((CC..MM..II..)),, aa ééttéé ssiiggnnééee àà BBrruuxxeelllleess llee 2255 aaooûûtt 11992244 eett eesstt eennttrrééee eenn vviigguueeuurr llee 22 jjuuiinn 11993311.. AAddooppttééee ddaannss llaa ffoouullééee ddee llaa mmiissee eenn ooeeuuvvrree dduu HHaarrtteerr AAcctt aauuxx ÉÉttaattss--UUnniiss,, eellllee ccoorrrreessppoonndd àà llaa pprriissee eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn ddeess iinnttéérrêêttss ddeess cchhaarrggeeuurrss ffaaccee àà ll''hhééggéémmoonniiee ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss.. EEllllee aa rreeççuu
 10. 10. 10 uunn ggrraanndd ssuuccccèèss,, ppuuiissqquuee eellllee aa ééttéé rraattiiffiiééee ppaarr pplluuss ddee cceenntt EEttaattss.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, eellllee ccoonnnnaaîîtt uunn rraayyoonnnneemmeenntt uunniivveerrsseell ppaarr ssoonn aapppplliiccaattiioonn ddéérriivvééee,, ccaarr cceerrttaaiinnss ppaayyss iinnccoorrppoorreenntt ddaannss lleeuurr llééggiissllaattiioonn llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess.. LLee PPrroottooccoollee mmooddiiffiiccaattiiff dduu 2233 fféévvrriieerr 11996688 àà llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, eesstt aappppeelléé ééggaalleemmeenntt «« RRèègglleess ddee VViissbbyy »».. IIll ccoonncceerrnnee pprriinncciippaalleemmeenntt ll’’éélléévvaattiioonn dduu mmoonnttaanntt ddee lliimmiittaattiioonn ddee rrééppaarraattiioonn eett ll’’iinnttééggrraattiioonn ddee ddiissppoossiittiioonnss rreellaattiivveess aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr ccoonntteenneeuurrss.. LLee sseeccoonndd PPrroottooccoollee dduu 2211 ddéécceemmbbrree 11997799,, rrééssuullttaanntt ddee llaa mmooddiiffiiccaattiioonn dduu ssyyssttèèmmee mmoonnééttaaiirree,, aa ppoouurr oobbjjeett ddee ssuubbssttiittuueerr llee DDTTSS ((ddrrooiitt ddee ttiirraaggee ssppéécciiaall)) aauu ffrraanncc ppooiinntt ccaarrrréé.. MMiieeuuxx ccoonnnnuuee ssoouuss llaa ddéénnoommiinnaattiioonn ddee ""RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg"",, llaa CCoonnvveennttiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ssuurr llee ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr,, aaddooppttééee llee 3311 mmaarrss 11997788,, eesstt llee ffrruuiitt ddee llaa rreevveennddiiccaattiioonn ddeess ppaayyss eenn vvooiiee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt ((PPVVDD)).. LLee vvéérriittaabbllee mmoottiiff ddee cceettttee rreevveennddiiccaattiioonn eesstt llee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee.. LLeess PPVVDD,, ccoonnssiiddéérraanntt qquuee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 eett sseess mmooddiiffiiccaattiioonnss aavvaaiieenntt ééttéé ééllaabboorrééeess ppaarr lleess ggrraannddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess eenn ffaavveeuurr ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss,, ssoouuhhaaiittaaiieenntt uunnee nnoouuvveellllee ccoonnvveennttiioonn ddaannss llee ccaaddrree ddeess NNaattiioonnss UUnniieess.. MMaallggrréé ll''eenntthhoouussiiaassmmee qquuee ssoonn aaddooppttiioonn aa ssuusscciittéé,, ssoonn eennttrrééee eenn vviigguueeuurr nn''iinntteerrvviieennddrraa qquuee llee 11eerr nnoovveemmbbrree 11999922 ((ssooiitt qquuaattoorrzzee aannss pplluuss ttaarrdd)) aavveecc llaa rraattiiffiiccaattiioonn ((llaa 2200èèmmee)) ddee llaa ZZaammbbiiee11 .. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa nnoottiioonn dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee »»,, ccoommmmee lleess ddeeuuxx pprroottooccoolleess ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess nnee ll’’oonntt ppaass mmooddiiffiiééee,, lleess sseeuullss tteexxtteess ddééffiinniissssaanntt cceettttee nnoottiioonn ssoonntt aaccttuueelllleemmeenntt llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 eett lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg ddee 11997788.. CCeess ddeeuuxx ddeerrnniieerrss oonntt ffiixxéé lleeuurrss pprroopprreess ccoonnddiittiioonnss.. 1 Lamy, op.cit., n°459
 11. 11. 11 LLee pprreemmiieerr aarrttiiccllee ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess iinnddiiqquuee qquuee «« TTrraannssppoorrtteeuurr ccoommpprreenndd llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree oouu ll’’aaffffrréétteeuurr,, ppaarrttiiee àà uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aavveecc uunn cchhaarrggeeuurr »».. AAppppaarreemmmmeenntt,, cceettttee ddééffiinniittiioonn eesstt ssiimmppllee eett ccllaaiirree,, mmaaiiss eellllee aa ccrréééé lleess pprroobbllèèmmeess ssuuiivvaannttss.. TToouutt dd’’aabboorrdd,, sseelloonn cceettttee ddééffiinniittiioonn,, llee «« TTrraannssppoorrtteeuurr »» sseerraa ttaannttôôtt llee pprroopprriiééttaaiirree,, ttaannttôôtt ll’’aaffffrréétteeuurr.. CCeeppeennddaanntt,, eenn rraaiissoonn qquuee llee mmoott «« CCoommpprreenndd »» eesstt uunnee ffaaççoonn dd’’éénnuumméérreerr,, llee «« ttrraannssppoorrtteeuurr »»,, ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, ppoouurrrraaiitt pprroobbaabblleemmeenntt êêttrree uunnee aauuttrree ppeerrssoonnnnee qquuee llee pprroopprriiééttaaiirree eett ll’’aaffffrréétteeuurr,, qquuii ccoonncclluueenntt uunn ccoonnttrraatt aavveecc llee cchhaarrggeeuurr.. DDaannss ccee ccaass llàà,, llaa ccoonncclluussiioonn dd’’uunn ccoonnttrraatt aavveecc llee cchhaarrggeeuurr ddeevviieenntt llee sseeuull éélléémmeenntt ppoouurr ddééffiinniirr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. LL’’aarrttiiccllee 11 bb)) ddee llaa CCoonnvveennttiioonn iimmppoossee qquu’’«« uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ss’’aapppplliiqquuee uunniiqquueemmeenntt aauu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ccoonnssttaattéé ppaarr uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu ppaarr ttoouutt ddooccuummeenntt ssiimmiillaaiirree ffoorrmmaanntt ttiittrree ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr ;; iill ss’’aapppplliiqquuee ééggaalleemmeenntt aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu ddooccuummeenntt ssiimmiillaaiirree éémmiiss eenn vveerrttuu dd’’uunnee cchhaarrttee-- ppaarrttiiee àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù ccee ttiittrree rrééggiitt lleess rraappppoorrttss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett dduu ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt »».. LLaa ccoonnvveennttiioonn nn’’aa ppaass ddoonnnnéé llaa ddééffiinniittiioonn jjuurriiddiiqquuee dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, mmaaiiss sseeuulleemmeenntt ccee ddeerrnniieerr lliiee aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu aauuxx aauuttrreess ddooccuummeennttss ssiimmiillaaiirreess.. PPlluuss ccoonnccrrèètteemmeenntt,, iill eexxiissttee ddeeuuxx ccaass :: pprreemmiièèrreemmeenntt,, llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt cceelluuii--ccii pprroouuvvéé ppaarr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu ttoouutt aauuttrree ddooccuummeenntt ssiimmiillaaiirree ;; ddeeuuxxiièèmmeemmeenntt,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddeevviieenntt uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt aauu ccaass ooùù iill eesstt ttrraannssfféérréé aauuxx mmaaiinnss ddee ttiieerrss,, aauu lliieeuu dd’’êêttrree eennttrree llee ffrréétteeuurr eett ll’’aaffffrréétteeuurr.. DDoonncc,, cc’’eesstt llooggiiqquuee qquu’’oonn iiddeennttiiffiiee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx iinnddiiccaattiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. CCeellaa nnee pprroovvooqquuee ppaass ddee pprroobbllèèmmee aauu mmoommeenntt ooùù llee pprroopprriiééttaaiirree ttrraannssppoorrttee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess dduu cchhaarrggeeuurr,, mmaaiiss llaa pplluuppaarrtt dduu tteemmppss,, llee ttrraannssppoorrtt mmooddeerrnnee iimmpplliiqquuee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt dduu nnaavviirree11 .. DDaannss ccee ccaass,, ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt aasssseezz ddiiffffiicciillee.. 1 Ce point fera ultérieurement l’objet d’un important développement. Infra p.19
 12. 12. 12 AA ll’’iinnssttaarr ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee GGuuaaddaallaajjaarraa dduu 1188 sseepptteemmbbrree 11996611 ssuurr ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aaéérriieenn11 ,, lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg rrééttaabblliisssseenntt uunn nnoouuvveeaauu ssyyssttèèmmee :: llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoommmmuunnee ddee ccee qquu’’eellllee aappppeellllee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ccoonnttrraaccttuueell eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé.. DDaannss lleess ddééffiinniittiioonnss ddee cceettttee ccoonnvveennttiioonn,, iill eexxiissttee ddeeuuxx nnoottiioonnss :: «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» eett «« ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé »».. LL’’aarrttiiccllee 11§§11 iinnddiiqquuee qquuee «« llee tteerrmmee ttrraannssppoorrtteeuurr ddééssiiggnnee ttoouuttee ppeerrssoonnnnee ppaarr llaaqquueellllee oouu aauu nnoomm ddee llaaqquueellllee uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee ppaarr mmeerr eesstt ccoonncclluu aavveecc uunn cchhaarrggeeuurr »».. EEnn iinnddiiqquuaanntt ttoouuttee ppeerrssoonnnnee,, cceett aarrttiiccllee ppaarrffaaiitt llaa nnoottiioonn ddee ttrraannssppoorrtteeuurr aauu sseennss ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess.. DDee pplluuss,, llee pplluuss iimmppoorrttaanntt eesstt qquuee cceettttee ccoonnvveennttiioonn iinnaauugguurree uunn nnoouuvveeaauu tteerrmmee ttrraannssppoorrtteeuurr ssuubbssttiittuuéé ddaannss llee ddoommaaiinnee mmaarriittiimmee.. LL’’aalliinnééaa 22 dduu mmêêmmee aarrttiiccllee ssttiippuullee qquu’’iillss «« ddééssiiggnneenntt ttoouuttee ppeerrssoonnnnee àà llaaqquueellllee ll’’eexxééccuuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, oouu dd’’uunnee ppaarrttiiee ddee ccee ttrraannssppoorrtt,, eesstt ccoonnffiiéé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett ddooiivveenntt ss’’eenntteennddrree ééggaalleemmeenntt ddee ttoouuttee aauuttrree ppeerrssoonnnnee àà llaaqquueellllee cceettttee eexxééccuuttiioonn eesstt ccoonnffiiééee »».. EEnn mmaattiièèrree ddee ddééffiinniittiioonn dduu «« ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr »»,, ccoommmmee llee pprréécciissee ll’’aarrttiiccllee 11§§66 ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg,, lleess tteerrmmeess ddééssiiggnneenntt «« ttoouutt ccoonnttrraatt ppaarr lleeqquueell llee ttrraannssppoorrtteeuurr ss’’eennggaaggee,, ccoonnttrree ppaaiieemmeenntt dd’’uunn ffrreett,, àà ttrraannssppoorrtteerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr dd’’uunn ppoorrtt àà uunn aauuttrree ;; ttoouutteeffooiiss,, uunn ccoonnttrraatt qquuii iimmpplliiqquuee,, oouuttrree uunn ccoonnttrraatt ppaarr mmeerr,, uunn ttrraannssppoorrtt ppaarr qquueellqquuee aauuttrree mmooddee nn’’eesstt ppaass ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr aauuxx ffiinnss ddee llaa pprréésseennttee ccoonnvveennttiioonn qquuee ddaannss llaa mmeessuurree ooùù iill ssee rraappppoorrttee aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr »».. CCoonnttrraaiirreemmeenntt àà llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, qquuii nnee ddééffiinniitt llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt qquuee ccoommmmee llaa pprreeuuvvee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt,, lleess rrèègglleess ddee HHaammbboouurrgg éénnoonncceenntt qquuee lleess tteerrmmeess «« ccoonnnnaaiisssseemmeenntt »» ddééssiiggnnee «« uunn ddooccuummeenntt ffaaiissaanntt pprreeuuvvee dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr eett ccoonnssttaattaanntt llaa pprriissee eenn cchhaarrggee oouu llaa mmiissee àà bboorrdd ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr aaiinnssii qquuee ll’’eennggaaggeemmeenntt ddee cceelluuii--ccii ddee ddéélliivvrreerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ccoonnttrree rreemmiissee 1 DELEBECQUE P., Sous-traitance et transport, DMF 1995, p246
 13. 13. 13 ddee ccee ddooccuummeenntt.. CCeett eennggaaggeemmeenntt rrééssuullttee dd’’uunnee mmeennttiioonn ddaannss llee ddooccuummeenntt ssttiippuullaanntt qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddooiivveenntt êêttrree ddéélliivvrrééeess àà ll’’oorrddrree dd’’uunnee ppeerrssoonnnnee ddéénnoommmmééee oouu àà oorrddrree oouu aauu ppoorrtteeuurr »».. IIll eesstt éévviiddeenntt qquuee llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssoonntt ddeeuuxx ddooccuummeennttss ddiifffféérreennttss,, sseelloonn lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg.. PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLee rraappppoorrtt ccoonnffoonndduu eennttrree «« ttrraannssppoorrtteeuurr »» eett aauuttrreess ooppéérraatteeuurrss mmaarriittiimmeess DDuu ffaaiitt qquuee llaa nnoottiioonn ddee «« ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee »» eesstt ddééffiinniiee pplluuss oouu mmooiinnss eexxtteennssiivveemmeenntt ppaarr llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 eett lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurrrraaiitt êêttrree lleess aauuttrreess ooppéérraatteeuurrss ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee aauuttrree qquuee llee ffrréétteeuurr eett ll’’aaffffrréétteeuurr,, ppaarr eexxeemmppllee :: ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt,, ttrraannssiittaaiirree,, ccoonnssiiggnnaattaaiirree ddee nnaavviirree,, aaggeenntt mmaarriittiimmee eett tthhee NNoonn VVeesssseell OOppeerraattiinngg CCoommmmoonn CCaarrrriieerrss ((NNVVOOCCCC)),, eettcc.. §§11..LLee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt LLee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree pprrooffeessssiioonnnneell qquuii eesstt cchhaarrggéé ddee ffaaiirree eexxééccuutteerr,, ssoouuss ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eett eenn ssoonn nnoomm pprroopprree,, uunn ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee ppoouurr llee ccoommppttee dd’’uunn cclliieenntt,, eenn ddiissppoossaanntt dduu lliibbrree cchhooiixx ddeess mmooddeess –– oouu aauu mmooiinnss ddeess eennttrreepprriisseess –– ddee ttrraannssppoorrtt..11 EEnn pprraattiiqquuee,, ppoouurr ddééppllaacceerr uunnee mmaarrcchhaannddiissee,, uunn eexxppééddiitteeuurr ppeeuutt ss’’aaddrreesssseerr àà pplluussiieeuurrss ttrraannssppoorrtteeuurrss oouu àà uunn ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree qquuii eesstt cchhaarrggéé dd’’oorrggaanniisseerr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. SSii ll’’eexxppééddiitteeuurr ppaassssee uunn ccoonnttrraatt ddee ccoommmmiissssiioonn aavveecc llee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree,, cceett iinntteerrmmééddiiaaiirree dduu ttrraannssppoorrtt ss’’eennggaaggee àà oorrggaanniisseerr llee ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppoouurr llee ccoommppttee ddee ssoonn eexxppééddiitteeuurr.. DD’’uunnee ppaarrtt,, eenn oorrggaanniissaanntt uunn ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, llee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree aauurraaiitt 1 Lamy, op.cit., p.985
 14. 14. 14 llee lliibbrree cchhooiixx ddeess vvooiieess eett mmooyyeennss àà uuttiilliisseerr,, eett iill ppoouurrrraaiitt aaggiirr eenn ssoonn pprroopprree nnoomm ppoouurr llee ccoommppttee ddee ssoonn mmaannddaanntt.. DD’’aauuttrree ppaarrtt,, ccoommmmee ttoouutt mmaannddaattaaiirree,, iill sseerraaiitt tteennuu ddee rreessppeecctteerr lleess iinnssttrruuccttiioonnss ddee ssoonn mmaannddaanntt,, iinnffoorrmmeerr ssoonn mmaannddaanntt eett aappppoorrtteerr ddeess ssooiinnss nnéécceessssaaiirreess aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess.. EEnn ggéénnéérraall,, llee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt nn’’eesstt ppaass uunn ttrraannssppoorrtteeuurr.. IIll ppeeuutt êêttrree rreessppoonnssaabbllee ssooiitt ddee sseess ffaauutteess ppeerrssoonnnneelllleess,, ssooiitt dduu ffaaiitt ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss aauuxxqquueellss llaa mmaarrcchhaannddiissee aa ééttéé ccoonnffiiééee11 .. AAuu ccaass ooùù iill cchhooiissiitt dd’’aaffffrréétteerr uunn nnaavviirree aauu vvooyyaaggee ppoouurr ll’’eexxééccuuttiioonn dduu ttrraannssppoorrtt qquuee ssoonn mmaannddaanntt lluuii aa ccoonnffiiéé,, ss’’iill éémmeett uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt àà ssoonn nnoomm,, iill ffaauuddrraaiitt ccoonnssiiddéérreerr qquu’’iill aa eenntteenndduu pprreennddrree llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee eett aassssuummee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoorrrreessppoonnddaannttee.. §§22..LLee ttrraannssiittaaiirree OOnn ddééffiinniitt eenn ggéénnéérraall uunn ttrraannssiittaaiirree ccoommmmee «« ll’’IInntteerrmmééddiiaaiirree ssppéécciiaalliisséé aassssuurraanntt llaa lliiaaiissoonn eennttrree ddeeuuxx mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt eenn ccoonnffoorrmmiittéé ddeess iinnssttrruuccttiioonnss qquu’’iill aa rreeççuueess.. LLee ttrraannssiittaaiirree eesstt jjuurriiddiiqquueemmeenntt uunn mmaannddaattaaiirree..22 »» CC’’eesstt uunn mmaannddaattaaiirree qquuii aaggiitt,, ssooiitt ppoouurr llee ccoommppttee dduu cchhaarrggeeuurr àà ll’’eemmbbaarrqquueemmeenntt,, ssooiitt ppoouurr cceelluuii dduu ddeessttiinnaattaaiirree aauu ddéébbaarrqquueemmeenntt,, ssooiitt eennccoorree aauu ttrraannssbboorrddeemmeenntt,, ppoouurr llee ccoommppttee ddee ll’’uunn oouu ll’’aauuttrree.. EEnn pprriinncciippee,, llee ttrraannssiittaaiirree nn’’eesstt ppaass llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppaarrccee qquuee ssoonn oobblliiggaattiioonn pprriinncciippaallee nn’’eesstt ppaass ddee ddééppllaacceerr llaa mmaarrcchhaannddiissee.. CCoommmmee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eesstt cceellllee dd’’uunn mmaannddaattaaiirree ssaallaarriiéé,, iill eesstt rreessppoonnssaabbllee ddee sseess ffaauutteess ppeerrssoonnnneelllleess eett nnoonn ggaarraanntt ddeess ffaaiittss 1 R. RODIERE et E. du PONTAVICE, op.cit.,p.262 2 Lamy, op.cit., p. 1022
 15. 15. 15 dd’’aauuttrruuii11 .. EEnn eeffffeett,, llee ttrraannssiittaaiirree nn’’aa ppaass llee mmêêmmee rrôôllee qquuee llee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree qquuii aa ttoouuttee lliibbeerrttéé ddaannss llee cchhooiixx ddeess vvooiieess eett ddeess mmooyyeennss.. MMaaiiss ddaannss llaa pprraattiiqquuee,, lleess ccoommmmiissssiioonnnnaaiirreess ssoonntt ssoouuvveenntt ddeess ttrraannssiittaaiirreess oouu vviiccee vveerrssaa…….. §§33..LLee ccoonnssiiggnnaattaaiirree dduu nnaavviirree oouu aaggeenntt mmaarriittiimmee LLee ccoonnssiiggnnaattaaiirree dduu nnaavviirree eesstt uunn mmaannddaattaaiirree ssaallaarriiéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr qquuii ssee cchhaarrggee ddee rreecceevvooiirr eett ddee ddéélliivvrreerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ppoouurr llee ccoommppttee ddee ll’’aarrmmeemmeenntt..22 LL’’aaggeenntt mmaarriittiimmee eesstt rreepprréésseennttaanntt dd’’uunnee ccoommppaaggnniiee mmaarriittiimmee ddaannss uunnee zzoonnee ggééooggrraapphhiiqquuee ddéétteerrmmiinnééee,, qquuii eenn ppaarrttiiccuulliieerr ééttaabblliitt ddeess ccoottaattiioonnss ddee ffrreett,, eennccaaiissssee llee ffrreett,, eett éémmeett lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss aauu nnoomm ddee llaa ccoommppaaggnniiee..33 LL’’aaggeenntt mmaarriittiimmee eett llee ccoonnssiiggnnaattaaiirree dduu nnaavviirree jjoouueenntt uunn rrôôllee ttrrèèss iimmppoorrttaanntt nnoonn sseeuulleemmeenntt ppaarrccee qquu’’iill rreepprréésseennttee llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, mmaaiiss aauussssii ppaarrccee qquu’’iill jjoouuee uunn rrôôllee pprrééppoonnddéérraanntt ddaannss llee rreeccrruutteemmeenntt dduu ffrreett.. EEnn pprraattiiqquuee,, iillss ssoonntt ddeess mmaannddaattaaiirreess ddee ll’’aarrmmaatteeuurr ddaannss uunn ppoorrtt ooùù cceett aarrmmaatteeuurr nn’’aa nnii ééttaabblliisssseemmeenntt pprriinncciippaall nnii ssuuccccuurrssaallee..44 §§44..LLee ccoouurrttiieerr dd’’aaffffrrèètteemmeenntt IIll iinntteerrvviieenntt ccoommmmee uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree eennttrree llee pprroopprriiééttaaiirree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett 1 R. RODIERE et E. du PONTAVICE, op.cit., p.261 2 Lamy, op.cit., p.986 3 Lamy, op.cit., p.977 4 Cours de M. Bonassise p.359
 16. 16. 16 ll’’aarrmmaatteeuurr ttrraannppoorrtteeuurr.. IIll nn’’aa aauuccuunn ssttaattuutt ssppéécciiffiiqquuee.. CC’’eesstt uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree ccoommmmeerrcciiaall.. IIll nn’’eesstt rreessppoonnssaabbllee qquuee ddee sseess sseeuulleess ffaauutteess.. §§55.. NNoonn VVeesssseell OOppeerraattiinngg CCoommmmoonn CCaarrrriieerrss ((NNVVOOCCCC)) IIll ddééssiiggnnee,, eenn ttrraaffiicc mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaall,, lleess ssoocciiééttééss ddee ttrraannssppoorrtt qquuii nnee ddiissppoossee ppaass ddee nnaavviirreess pprroopprreess,, mmaaiiss aaffffrrèètteenntt ccaalleess oouu nnaavviirree aauupprrèèss dd’’aarrmmeemmeenntt ccllaassssiiqquueess eett ddéélliivvrreenntt àà lleeuurrss cclliieennttss ddeess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss mmaarriittiimmeess ééttaabblliiss àà lleeuurr pprroopprree nnoomm..11 DDaannss lleeuurrss rreellaattiioonnss aavveecc llaa mmaarrcchhaannddiissee,, llee NNVVOOCCCC ssee pprréésseennttee ggéénnéérraalleemmeenntt ééttaanntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee,, ttaanntt àà ttrraavveerrss ssaa ddéénnoommiinnaattiioonn qquu''àà ttrraavveerrss ssaa pprréésseennttaattiioonn ffoorrmmeellllee.. EEnn eeffffeett,, iill ffoonnccttiioonnnnee ccoommmmee uunn ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee qquuii ppeeuutt pprreennddrree eenn cchhaarrggee uunn ddééppllaacceemmeenntt ddee bboouutt eenn bboouutt.. PPlluuss rraarreemmeenntt,, llee NNVVOOCCCC ppeeuutt êêttrree ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt ddaannss ssaa ffoonnccttiioonn dd''oorrggaanniissaattiioonn dd''uunnee pprreessttaattiioonn ddee bboouutt eenn bboouutt,, ppuuiissqquu’’aauu sseeiinn ddee ll''aaccttiivviittéé ddee NNVVOOCCCC,, iill eexxiissttee ddeess éélléémmeennttss qquuii ccoorrrreessppoonnddeenntt àà llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree ddee ttrraannssppoorrtt.. MMaaiiss,, aauu rreeggaarrdd ddee ll''aacchheemmiinneemmeenntt mmaarriittiimmee,, iill eesstt uunn eennttrreepprreenneeuurr ddee ttrraannssppoorrtt dd''uunn ttyyppee nnoouuvveeaauu,, uunn ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ccoonnttrraaccttuueell22 .. SSeeccttiioonn IIII :: LLaa iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt BBiieenn qquu’’oonn nn’’aaiitt ppaass uunnee ddééffiinniittiioonn eexxpplliicciittee dduu «« ttrraannssppoorrtteeuurr »»,, ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddee ccee 1 Lamy, op.cit., p.1009 2 Pour plus de précision : « Les NVOCC (the Non-Vessel-Operating Common Carriers) du concept de transporteur maritime contractuel », résumé de thèse Par Jean-Michel MORINIERE, Docteur en Droit ; http://www.droit.univ-nantes.fr/labos/cdmo/annu/jm_moriniere.htm
 17. 17. 17 ddeerrnniieerr nnee sseerraaiitt ppaass ddiiffffiicciillee ddaannss llee ccaass oorrddiinnaaiirree ooùù llee cchhaarrggeeuurr aa ttrraaiittéé aavveecc uunn aarrmmaatteeuurr eexxppllooiittaanntt,, ssuurr uunnee lliiggnnee rréégguulliièèrree,, uunn nnaavviirree qquuii lluuii aappppaarrttiieenntt.. DDaannss ccee ccaass llàà,, ll’’aarrmmaatteeuurr,, ll’’eexxppllooiittaanntt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr sseerroonntt llaa mmêêmmee ppeerrssoonnnnee.. LLee ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppoouurrrraaiitt ss’’aaddrreesssseerr àà lluuii11 .. LLaa qquueessttiioonn qquuii ssee pprréésseennttee eesstt llee ccaass dd’’uunn ttrraannssppoorrtt eeffffeeccttuuéé ssoouuss ccoouuvveerrtt dd’’uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee.. PPaarraaggrraapphhee II :: LLaa ccooeexxiisstteennccee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett dd’’uunn ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt LLee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eett llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ssoonntt ttrrèèss nneetttteemmeenntt ddiissttiinnccttss,, ccoommmmee llee pprreemmiieerr eesstt lliibbrree ddéébbaattttuu,, llee sseeccoonndd eesstt uunn ccoonnttrraatt dd’’aaddhhééssiioonn.. LLaa llooii pprroottèèggee lleess cchhaarrggeeuurrss ;; eellllee nn’’aa ppaass àà pprroottééggeerr lleess aaffffrréétteeuurrss ((§§11)).. CCeeppeennddaanntt,, eenn pprraattiiqquuee,, lleess ddeeuuxx ccoonnttrraattss ddee ttrraannssppoorrtt ppeeuuvveenntt ssee ssuuppeerrppoosseerr.. CCeellaa iinnvvooqquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt iissssuu dd’’uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee ((§§22)).. §§11..LLeess rrééggiimmeess jjuurriiddiiqquueess ddiifffféérreennttss dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt BBiieenn qquuee llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eett llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ccoonncceerrnneenntt ttoouuss ddeeuuxx llee ddééppllaacceemmeenntt dd’’uunnee mmaarrcchhaannddiissee ppaarr vvooiiee mmaarriittiimmee,, cceess ccoonnttrraattss ssoonntt ttoottaalleemmeenntt ddiifffféérreennttss.. IIllss ssee ccaarraaccttéérriisseenntt ppaarr lleeuurrss oobbjjeettss ddiifffféérreennttss.. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ccoonncceerrnnee llaa rreemmiissee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ppoouurr uunn ttrraannssppoorrtt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt ddoonncc rreemmeettttrree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ppoouurr ll’’aacchheemmiinneerr.. AAuu ccoonnttrraaiirree,, ddaannss llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, iill yy aa rreemmiissee dd’’uunn nnaavviirree ppoouurr eenn uusseerr,, ll’’aaffffrréétteeuurr ssee vvooiitt rreemmeettttrree uunn nnaavviirree oouu uunn eessppaaccee ppoouurr eenn jjoouuiirr àà ssaa gguuiissee.. 1 RODIERE R., Traité général de droit maritime : affrètements et transports, Tome II, Dalloz 1968, p.327
 18. 18. 18 LLaa ddiissttiinnccttiioonn eesstt iimmppoorrttaannttee :: iillss oobbééiisssseenntt àà ddeess rrééggiimmeess jjuurriiddiiqquueess ddiifffféérreennttss.. LLee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ccaarraaccttéérriisséé ppaarr ll’’aapppplliiccaattiioonn ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess oouu ddeess llooiiss nnaattiioonnaalleess qquuii eenn ssoonntt iissssuueess –– iimmppéérraattiivveemmeenntt aapppplliiccaabblleess.. LLaa ccaarraaccttéérriissttiiqquuee ddee ccee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee eesstt qquuee ll’’oonn nnee ppeeuutt yy ddéérrooggeerr.. DDèèss lloorrss qquuee ll’’oonn ssee ssiittuuee ddaannss llee ddoommaaiinnee dduu ttrraannssppoorrtt,, lleess tteexxtteess oonntt uunn ccaarraaccttèèrree dd’’oorrddrree ppuubblliicc.. CCee rrééggiimmee jjuurriiddiiqquuee eesstt pplluuttôôtt oorriieennttéé vveerrss llaa pprrootteeccttiioonn dduu ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ééttaanntt ddoonnnnéé qquuee ddaannss uunn ccoonnttrraatt dd’’aaddhhééssiioonn11 ,, ccee ddeerrnniieerr eesstt nnoorrmmaalleemmeenntt mmooiinnss ppuuiissssaanntt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. TToouutteeffooiiss,, ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aa ppoouurr oobbjjeett llaa llooccaattiioonn dd’’uunn nnaavviirree,, ssooiitt àà tteemmppss,, ssooiitt aauu vvooyyaaggee,, àà ll’’aaffffrréétteeuurr22 .. LLee llééggiissllaatteeuurr aa ccoonnssiiddéérréé qquuee llee ffrréétteeuurr eett ll’’aaffffrréétteeuurr,, qquuii ssoonntt ddee ppuuiissssaannccee ééccoonnoommiiqquuee ééggaallee,, ssoonntt ppaarrffaaiitteemmeenntt eenn mmeessuurree ddee ddééffiinniirr lleeuurrss rreellaattiioonnss lliibbrreemmeenntt.. LLaa llooii nn’’eesstt ppaass iimmppéérraattiivvee ddaannss ccee ddoommaaiinnee.. EEllllee eesstt ssuuppppllééttiivvee ddee vvoolloonnttéé ddeess ppaarrttiieess,, ccee qquuii vveeuutt ddiirree qquuee cceelllleess--ccii ppeeuuvveenntt yy ddéérrooggeerr ccoommmmee eelllleess ll’’eenntteennddeenntt.. AAuu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall,, lleess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess eett cceelllleess ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg nnee ss’’aapppplliiqquueenntt ppaass aauu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt.. MMaaiiss,, eelllleess ss’’aapppplliiqquueenntt ééggaalleemmeenntt aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt éémmiiss eenn vveerrttuu dd’’uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee ppoouurr lleess rraappppoorrttss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett dduu ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt..33 EEnn ddrrooiitt iinntteerrnnee,, llaa llooii ffrraannççaaiissee nn°°6666--11007788 dduu 1188 jjuuiinn 11996666 ddiissttiinngguuee oouuvveerrtteemmeenntt lleess ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eett lleess ccoonnttrraattss ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. LL’’aalliinnééaa 11eerr ddee ssoonn aarrttiiccllee 11eerr ddééffiinniitt llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ccoommmmee «« llee ffrréétteeuurr ss’’eennggaaggee,, mmooyyeennnnaanntt rréémmuunnéérraattiioonn,, àà mmeettttrree uunn nnaavviirree àà llaa ddiissppoossiittiioonn dd’’uunn aaffffrréétteeuurr »».. AAiinnssii,, ll’’aarrttiiccllee 1155 ddee llaa llooii éénnoonnccee qquuee «« ppaarr llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt llee cchhaarrggeeuurr ss’’eennggaaggee àà ppaayyeerr uunn ffrreett ddéétteerrmmiinnéé eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr àà aacchheemmiinneerr uunnee mmaarrcchhaannddiissee ddéétteerrmmiinnééee,, dd’’uunn ppoorrtt àà uunn aauuttrree…… »».. DDee pplluuss,, lleess ccoonnttrraattss ddee ttrraannssppoorrtt ssoonntt rrééggiiss ppaarr lleess ddiissppoossiittiioonnss iimmppéérraattiivveess ddeess TTiittrree IIII ddee llaa llooii ;; 1 R.RODIERE, op.cit., Tome I, p.222 2 Infra p.25 3 Article 1§b de la Convention de Bruxelles et l’article 2§3 des Règles de Hambourg
 19. 19. 19 aaiinnssii qquuee lleess ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ssoonntt rrééggiiss ppaarr lleess ddiissppoossiittiioonnss ssuuppppllééttiivveess dduu TTiittrree II ddeess mmêêmmeess tteexxtteess,, ppuuiissqquuee «« lleess ccoonnddiittiioonnss eett lleess eeffffeettss ddee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt ssoonntt ddééffiinniiss ppaarr lleess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt eett àà ddééffaauutt,, ppaarr lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu pprréésseenntt ttiittrree eett cceelllleess dduu ddééccrreett pprriiss ppoouurr ssoonn aapppplliiccaattiioonn »»11 .. EEnnffiinn,, llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ffaaiitt ppeesseerr ssuurr llee ttrraannssppoorrtteeuurr uunnee oobblliiggaattiioonn ddee rrééssuullttaatt,, ttaannddiiss qquuee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt nn’’eennggeennddrree qquuee lleess oobblliiggaattiioonnss ddee mmooyyeennss22 .. DDaannss llee CCooddee MMaarriittiimmee CChhiinnooiiss ((CC..MM..CC..)),, lleess llééggiissllaatteeuurrss ddiissttiinngguueenntt ééggaalleemmeenntt llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett cceelluuii dd’’aaffffrrèètteemmeenntt.. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiissee ppaarr mmeerr eesstt ddééffiinniitt ddaannss ssoonn aarrttiiccllee 4411 ccoommmmee «« llee ccoonnttrraatt ppaarr lleeqquueell llee ttrraannssppoorrtteeuurr ss’’eennggaaggee,, ccoonnttrree ppaaiieemmeenntt dd’’uunn ffrreett,, àà ttrraannssppoorrtteerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr dd’’uunn ppoorrtt àà uunn aauuttrree »».. CCeeppeennddaanntt,, nn’’aayyaanntt ppaass ddoonnnnéé llaa ddééffiinniittiioonn ggéénnéérraallee ddee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, llee CC..MM..CC éénnoonnccee qquuee llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ccoommppoorrttee llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss eett cceelluuii dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee nnuuee33 ,, eenn ssttiippuullaanntt lleess ddééffiinniittiioonnss ddee cceess ddeeuuxx ddeerrnniieerrss ddaannss ssoonn tteexxttee ssuuiivvaanntt44 .. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ssoouummiiss aauuxx rrèègglleemmeennttss iimmppéérraattiiffss dduu CChhaappiittrree 44 ddee CC..MM..CC..,, ttaannddiiss qquuee lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu CChhaappiittrree 66 ccoonncceerrnnaanntt «« llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt »» ssoonntt ééggaalleemmeenntt ssuuppppllééttiivveess ppaarr rraappppoorrtt aauuxx ccoonnddiittiioonnss ddééffiinniieess ppaarr lleess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt.. §§22..LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt éémmiiss eenn vveerrttuu dd’’uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee BBiieenn qquuee llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett cceelluuii dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ssooiieenntt nneetttteemmeenntt ddiifffféérreennttss eenn 1 Article 15§2 de la loi du 18 juin 1966 2 M. REMOND-GOUILLOUD, op.cit., p.297 3 Article 128 du C.M.C. : Charter parties including time charter parties and bareboat charter parties shall be concluded in writing. 4 Article 129 du C.M.C.: A time charter party is a contract under which the shipowner provides a designated manned ship to the charterer, and the charterer employs the ship during the contractual period for the agreed service against payment of hire. Article 144: A bareboat charter party is a charter party under which the shipowner provides the charterer with an unmanned ship which the charterer shall possess, employ and operate within an agreed period and for which the charterer shall pay the shipowner the hire.
 20. 20. 20 tthhééoorriiee,, ll’’iimmbbrriiccaattiioonn ddee cceess ddeeuuxx ccoonnttrraattss eesstt ffrrééqquueennttee.. LLoorrssqquuee ll’’aaffffrréétteeuurr uuttiilliissee llee nnaavviirree aaffffrrééttéé ppoouurr ffaaiirree dduu ttrraannssppoorrtt,, uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppeeuutt ssee ssuuppeerrppoosseerr aauu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt.. DDaannss ccee ccaass,, ddeeuuxx ddooccuummeennttss mmaattéérriiaalliisseenntt cceess ccoonnttrraattss :: llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee ccoonnssttaattee lleess eennggaaggeemmeennttss dduu ffrréétteeuurr eett ddee ll’’aaffffrréétteeuurr ;; aaiinnssii,, uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt ddéélliivvrréé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr aauu cchhaarrggeeuurr.. IIll nn’’eesstt jjaammaaiiss rrééddiiggéé ddee cchhaarrttee--ppaarrttiiee qquuaanndd oonn aa ccoommmmeennccéé ppaarr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt;; ppaarr ccoonnttrree,, iill eesstt ddéélliivvrréé ddeess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss,, aalloorrss qquu’’iill aa ddééjjàà uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee11 .. DDaannss ccee ddeerrnniieerr ccaass,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt éémmiiss eenn aapppplliiccaattiioonn dd’’uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee.. IIll ssee ddiifffféérreenncciiee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt dd’’uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. DDaannss llee ccaaddrree dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aassssuummee uunn ttrriippllee rrôôllee.. PPrreemmiièèrreemmeenntt,, iill eesstt uunn rreeççuu ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. IIll ppeeuutt pprroouuvveerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr aa rreeççuu llaa mmaarrcchhaannddiissee qquuii eesstt ccoonnffoorrmmééee aauuxx éénnoonncciiaattiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt22 .. CCeettttee ffoonnccttiioonn eesstt aaffffiirrmmééee ppaarr pplluussiieeuurrss tteexxtteess :: ll’’aarrttiiccllee 33§§33 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, ll’’aarrttiiccllee 1144 ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg eett ll''aarrttiiccllee 1188 ddee llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 oonntt rreepprriiss llee mmêêmmee pprriinncciippee.. DDee pplluuss,, ccee ddooccuummeenntt vvaauutt pprrééssoommppttiioonn,, ssaauuff pprreeuuvvee ccoonnttrraaiirree,, ddee llaa rréécceeppttiioonn ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, tteellllee qquu''eelllleess yy ssoonntt ddééccrriitteess.. DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt,, iill eesstt llaa pprreeuuvvee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. IIll ééttaabblliitt ll’’eexxiisstteennccee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. IIll eesstt ééggaalleemmeenntt ssuuppppoosséé ffaaiirree ffooii ddeess oobblliiggaattiioonnss aassssuummééeess ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett llee cchhaarrggeeuurr eenn vveerrttuu ddee ccee ccoonnttrraatt.. AA cceett eeffffeett,, iill ssee pprréésseennttee ssoouuss llaa ffoorrmmee dd’’uunn iimmpprriimméé ccoommppoorrttaanntt lleess iinnssccrriippttiioonnss pprroopprreess àà iiddeennttiiffiieerr lleess ppaarrttiieess,, llaa mmaarrcchhaannddiissee àà ttrraannssppoorrtteerr,, lleess éélléémmeennttss dduu vvooyyaaggee àà rrééaalliisseerr eett llee ffrreett àà ppaayyeerr.. IIll ccoonnttiieenntt,, eenn ggéénnéérraall,, aauu vveerrssoo dduu ddooccuummeenntt lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraannssppoorrtt iimmpprriimmééeess ddee ll’’aarrmmaatteeuurr eett,, aauu rreeccttoo,, lleess 1 R.RODIERE, op.cit., Tome I, p.222 2 M. REMOND-GOUILLOUD, op.cit., p.351
 21. 21. 21 iinnddiiccaattiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess rreellaattiivveess àà ll’’eexxppééddiittiioonn ccoonncceerrnnééee 11 .. CCeettttee ffoonnccttiioonn eesstt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt iimmppoorrttaannttee ppoouurr iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. FFiinnaalleemmeenntt,, iill ccoonnssttiittuuee uunn ttiittrree rreepprréésseennttaattiiff ddeess mmaarrcchhaannddiisseess qquuii yy ssoonntt ddééccrriitteess.. CCeettttee ffoonnccttiioonn ddee «« rreepprréésseennttaattiioonn »» eesstt ppaarrttiiccuulliièèrree aauu ddrrooiitt mmaarriittiimmee.. CCoommmmee ll''oobbsseerrvvee llee DDooyyeenn RRooddiièèrree,, ccee ttiittrree aa uunn ddoouubbllee aassppeecctt :: «« dd''uunnee ppaarrtt,, iill rreepprréésseennttee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, cc''eesstt ssoonn aassppeecctt rrééeell,, dd''aauuttrree ppaarrtt,, eett ssaannss ddoouuttee eenn lliiaaiissoonn aavveecc llee pprrééccééddeenntt,, iill ddoonnnnee àà cceelluuii qquuii llee ddééttiieenntt llee ddrrooiitt àà llaa ddéélliivvrraannccee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, cc''eesstt ssoonn aassppeecctt ppeerrssoonnnneell,, qquuee jjee nnoommmmee aaiinnssii ppaarrccee qquu''iill ffoonnddee llee ddrrooiitt ddee ccrrééaannccee dduu ppoorrtteeuurr ccoonnttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr »»22 .. AAiinnssii,, llee ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aa nnoonn sseeuulleemmeenntt llee ddrrooiitt ddee rrééccllaammeerr llaa mmaarrcchhaannddiissee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr,, mmaaiiss aauussssii cceelluuii dd’’iinntteenntteerr àà ssoonn eennccoonnttrree ttoouutteess lleess aaccttiioonnss iissssuueess dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. CCeeppeennddaanntt,, eenn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, llee rrôôllee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt bbeeaauuccoouupp pplluuss mmooddeessttee ppuuiissqquuee,, iill nnee jjoouuee qquuee ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn rreeççuu ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eett uunn ttiittrree rreepprréésseennttaattiiff ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, eett nnoonn ssuurr lleess oobblliiggaattiioonnss eett lleess ddrrooiittss ddeess ppaarrttiieess ssoonntt pprréécciissééss ddaannss llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee.. CC’’eesstt eenn eeffffeett àà llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee ddee ddééffiinniirr lleess oobblliiggaattiioonnss ddeess ccoonnttrraaccttaannttss33 BBiieenn qquuee cceettttee iimmbbrriiccaattiioonn ddee ddeess ccoonnttrraattss ssooiitt ssaannss ggrraavviittéé ddaannss lleess rraappppoorrttss eennttrree ppaarrttiieess,, eellllee ppoouurrrraaiitt nnuuiirree aauuxx ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ssii ll’’oonn pprréétteennddaaiitt lleeuurr aapppplliiqquueerr lleess ssttiippuullaattiioonnss ddee llaa cchhaarrttee qquu’’iillss iiggnnoorreenntt.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii lleess rrèègglleemmeennttss iimmppoosseenntt qquuee lleess rraappppoorrttss eennttrree llee ffrréétteeuurr eett ll’’aaffffrréétteeuurr eett eennttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett llee cchhaarrggeeuurr ddeemmeeuurreenntt ddiissttiinnccttss.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess eett llaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 éénnoonncceenntt qquuee lleeuurrss ddiissppoossiittiioonnss 1 Lamy op.cit., n°528 2 R.RODIERE, op.cit., Tome II, p. 110. 3 R. RODIERE, op.cit., Tome I p.217
 22. 22. 22 ss’’aapppplliiqquueenntt «« aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt oouu ddooccuummeenntt ssiimmiillaaiirreess éémmiiss eenn vveerrttuu dd’’uunnee cchhaarrttee--ppaarrttiiee,, àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù ccee ttiittrree rrééggiitt lleess rraappppoorrttss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett dduu ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt »»11 .. AAuuttrreemmeenntt ddiitt,, lloorrssqquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt rreessttee eennttrree lleess mmaaiinnss ddee ll’’aaffffrréétteeuurr,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddooiitt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn ssiimmppllee rreeççuu ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. LLeess rraappppoorrttss dduu ffrréétteeuurr eett ddee ll’’aaffffrréétteeuurr ddeemmeeuurreenntt rrééggiiss ppaarr lleess rrèègglleess llééggaalleess ddee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt.. MMaaiiss lloorrssqquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt eennttrree lleess mmaaiinnss dd’’uunn ttiieerrss ppoorrtteeuurr,, lleess rraappppoorrttss jjuurriiddiiqquueess ddee ccee ttiieerrss ppoorrtteeuurr eett dduu ffrréétteeuurr sseerroonntt rrééggiiss,, nnoonn pplluuss ppaarr lleess rrèègglleess ddee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt,, mmaaiiss ppaarr cceelllleess dduu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. AAuuttrreemmeenntt ddiitt,, llee ffrréétteeuurr ssee ttrraannssffoorrmmee eenn ttrraannssppoorrtteeuurr àà ll’’ééggaarrdd dduu ttiieerrss ppoorrtteeuurr ppoouurr aauuttaanntt,, qquuee ccee ddeerrnniieerr ddééttiieennnnee llééggiittiimmeemmeenntt llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt..22 LL’’hhyyppootthhèèssee vviissééee eesstt cceellllee dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee.. DDaannss ccee ccaass,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt ddéélliivvrréé aauu nnoomm dduu ffrréétteeuurr,, llee ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppoouurrrraaiitt ddoonncc iinntteenntteerr uunnee aaccttiioonn ccoonnttrree ccee ddeerrnniieerr.. MMaaiiss,, ccee nn’’eesstt ppaass ttoouujjoouurrss llee ffrréétteeuurr qquuii ddéélliivvrree llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eett qquuii aassssuummee llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtt.. TToouutt ddééppeenndd dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt qquuii aa ééttéé rrééaalliisséé.. PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLeess ddiiffffiiccuullttééss lliiééeess aauuxx ddiifffféérreennttss ttyyppeess dd’’aaffffrrèètteemmeennttss SSii llee nnaavviirree ffaaiitt ll''oobbjjeett dd''uunn aaffffrrèètteemmeenntt,, llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee eesstt aapppprréécciiééee eenn ffoonnccttiioonn ddee cceelluuii qquuii,, dduu ffrréétteeuurr oouu ddee ll''aaffffrréétteeuurr,, ddééttiieenntt llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee eett ccee,, àà,, ttrraavveerrss lleess ttrrooiiss mmooddeess dd''aaffffrrèètteemmeenntt :: ccooqquuee nnuuee,, àà tteemmppss oouu aauu vvooyyaaggee.. CCoonncceerrnnaanntt llee ccrriittèèrree ddee ddiissttiinnccttiioonn,, iill rrééssiiddee ddaannss ll’’éétteenndduuee ddeess ppoouuvvooiirrss ccoonnfféérrééss àà 1 Article 1er §6 de la Convention de Bruxelles 1924; Article 17§2 de la Loi. n°66-420 du 18 juin 1966 2 Lamy, op.cit., n°483
 23. 23. 23 ll’’aaffffrréétteeuurr ssuurr llaa ggeessttiioonn dduu nnaavviirree aaffffrrééttéé.. CCeettttee ggeessttiioonn ccoommppoorrttee ddeeuuxx oorrddrreess :: ggeessttiioonn nnaauuttiiqquuee ((ppaarr eexxeemmppllee :: ll’’aarrmmeemmeenntt,, ll’’ééqquuiippeemmeenntt,, ll’’eennttrreettiieenn dduu nnaavviirree,, llee ppaaiieemmeenntt ddee ll’’ééqquuiippaaggee)) eett cceellllee ccoommmmeerrcciiaallee ((ppaarr eexxeemmppllee :: lleess ooppéérraattiioonnss dd’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt,, lleess ddééppeennsseess dd’’eessccaallee)).. LL’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee eesstt llee ccoonnttrraatt ppaarr lleeqquueell llee ffrréétteeuurr mmeett uunn nnaavviirree àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee ll’’aaffffrréétteeuurr eenn vvuuee dd’’aaccccoommpplliirr uunn oouu pplluussiieeuurrss vvooyyaaggeess11 .. LLee ffrréétteeuurr rreessttee mmaaîîttrree ddee llaa ggeessttiioonn ttaanntt nnaauuttiiqquuee qquuee ccoommmmeerrcciiaallee ;; ll’’aaffffrréétteeuurr nn’’aa aauuccuunn ppoouuvvooiirr ssuurr llee nnaavviirree.. IIll eesstt ddoonncc nnoorrmmaall qquuee llee ffrréétteeuurr pprreennnnee llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr àà ll’’ééggaarrdd dduu ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. LL’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss eesstt llee ccoonnttrraatt ppaarr lleeqquueell uunn ooppéérraatteeuurr mmaarriittiimmee,, qquuii pprreenndd llee nnoomm ddee ffrréétteeuurr,, ss’’eennggaaggee àà mmeettttrree uunn nnaavviirree aarrmméé,, cc''eesstt--àà--ddiirree nnoonn sseeuulleemmeenntt ééqquuiippéé mmaaiiss sseerrvvii ppaarr uunn ééqquuiippaaggee,, àà llaa ddiissppoossiittiioonn dd’’uunn aauuttrree ooppéérraatteeuurr mmaarriittiimmee,, ddéénnoommmméé ll’’aaffffrréétteeuurr,, ccee ppoouurr uunn tteemmppss ddéétteerrmmiinnéé22 .. LL’’aaffffrréétteeuurr rreeqquuiitt llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee,, eett llee ccaappiittaaiinnee eesstt ssoonn pprrééppoosséé ppoouurr llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee ;; iill eesstt ddoonncc nnoorrmmaall qquuee ll’’aaffffrréétteeuurr pprreennnnee llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr àà ll’’ééggaarrdd dduu ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. EEnnffiinn,, sseelloonn llee PPrrooffeesssseeuurr BBoonnaassssiieess,, llee ttrrooiissiièèmmee eesstt uunnee ccaattééggoorriiee ssuubbssiiddiiaaiirree33 :: ll’’aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee nnuuee.. IIll ss’’aaggiitt dduu ccoonnttrraatt ppaarr lleeqquueell llee ffrréétteeuurr ss’’eennggaaggee,, ccoonnttrree ppaaiieemmeenntt dd’’uunn llooyyeerr,, àà mmeettttrree ppoouurr uunn tteemmppss ddééffiinnii,, àà llaa ddiissppoossiittiioonn dd’’uunn aaffffrréétteeuurr,, uunn nnaavviirree ddéétteerrmmiinnéé,, ssaannss aarrmmeemmeenntt nnii ééqquuiippeemmeenntt oouu aavveecc uunn ééqquuiippeemmeenntt eett uunn aarrmmeemmeenntt iinnccoommpplleettss.. LLee ffrréétteeuurr ccèèddee llaa ggeessttiioonn ttaanntt nnaauuttiiqquuee qquuee ccoommmmeerrcciiaallee àà ll’’aaffffrréétteeuurr,, ccee ddeerrnniieerr pprreenndd ddoonncc ttoouujjoouurrss llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr.. SSii llee cchhaarrggeeuurr ccoonnnnaaiissssaaiitt lleess tteerrmmeess ddee llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee,, iill aauurraaiitt dduu ssaavvooiirr qquu’’iill aa ttrraaiittéé aavveecc ll’’aaffffrréétteeuurr ddaannss llee ccaass ooùù lleess mmaarrcchhaannddiisseess oonntt ééttéé cchhaarrggéé ssuurr uunn nnaavviirree aaffffrrééttéé 1 Cours de Bonassise, op.cit., n°656 2 Ibid. n°716 3 Ibid. n°656
 24. 24. 24 àà tteemmppss oouu eenn ccooqquuee nnuuee,, aaiinnssii ccoonnnnaaîîttrree llee ffrréétteeuurr lloorrssqquu’’iill aa cchhaannggéé ssuurr uunn nnaavviirree aaffffrrééttéé aauu vvooyyaaggee.. OOnn ppeeuutt ddiirree aaiinnssii qquuee ll’’aaffffrréétteeuurr ddaannss llee pprreemmiieerr ccaass,, llee ffrréétteeuurr ddaannss ccee sseeccoonndd eesstt llee ttrraannssppoorrtteeuurr aappppaarreenntt.. CCeeppeennddaanntt,, eenn pprraattiiqquuee,, ccee nn’’eesstt ppaass llee ccaass.. SSeelloonn,, llee DDooyyeenn RRooddiièèrree,, «« iill nn’’eenn rreessttee ppaass mmooiinnss qquuee ccee nn’’eesstt ppaass ssuurr lleess tteerrmmeess ddee llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee qquu’’iill ffaauutt ssee ffoonnddeerr ddiirreecctteemmeenntt,, ppaarrccee qquuee llee cchhaarrggeeuurr ll’’iiggnnoorree.. CCee nnee sseerraa qquu’’uunn iinnddiiccee ppeerrmmeettttaanntt aauuxx jjuuggeess dd’’aannaallyysseerr lleess aaffffaaiirreess eett ddee ffaaiirree llaa ssoolluuttiioonn11 »».. PPaarr ccoonnttrree,, llee ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt rreessttee eenn ddeehhoorrss dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt.. IIll ppeeuutt eenn ddrrooiitt aassssiiggnneerr cceelluuii qquuii,, dd’’aapprrèèss lleess cciirrccoonnssttaanncceess,, aappppaarraaîîtt ccoommmmee ééttaanntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. LLee RRooyyeenn RRooddiièèrree ssoouulliiggnnee qquuee «« ssuurr llee ppllaann ddee ll’’aappppaarreennccee,, llee pplluuss ggrraanndd iinnttéérrêêtt iirraa aauu ttiittrree,, aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ss’’iill aa ééttéé ddéélliivvrréé.. LL’’aaccttiioonn sseerraa rreecceevvaabbllee ccoonnttrree cceelluuii qquuii dd’’aapprrèèss ccee ttiittrree aappppaarraaîîtt ccoommmmee ééttaanntt llee ttrraannssppoorrtteeuurr »»22 .. CChhaappiittrree IIII :: LLeess ccrriittèèrreess ffoonnddaammeennttaauuxx eenn vvuuee ddee ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee :: lleess iinnddiiccaattiioonnss ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt AA ll’’ééggaarrdd ddeess aayyaannttss ddrrooiitt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt llaa pprreeuuvvee llaa pplluuss ppuuiissssaannttee eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. SSii llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt iinnddiiqquuee qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt tteellllee ccoommppaaggnniiee,, ll''aayyaanntt ddrrooiitt nnee ddooiitt ppaass ppoouuvvooiirr ss''aaddrreesssseerr àà uunnee aauuttrree ccoommppaaggnniiee,, ppaarrccee qquu’’iill pprréétteenndd ssaavvooiirr qquuee cc’’eesstt cceellllee--ccii qquuii eenn rrééaalliittéé aassssuummee ll’’ooppéérraattiioonn ddee ttrraannssppoorrtt.. LLee rrôôllee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt pprrééppoonnddéérraanntt eett llaa vvaalleeuurr ddee sseess éénnoonncciiaattiioonnss ddooiitt 1 R.RODIERE, op.cit., Tome II, p.329 2 Ibid.
 25. 25. 25 ll''eemmppoorrtteerr ssuurr ttoouuttee aauuttrree pprreeuuvvee eexxttrriinnssèèqquuee11 .. SSeeccttiioonn II :: LL’’iimmppoorrttaannccee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrttee uurr PPaarrmmii uunnee ggrraannddee vvaarriiééttéé ddee ttiittrreess ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, aappppeelléé pplluuss ccoouurraanntt eenn aannggllaaiiss «« bbiillll ooff llaaddiinngg »»,, eesstt llee ddooccuummeenntt llee pplluuss uuttiilliisséé eett iimmppoorrttaanntt ppoouurr pprroouuvveerr ll’’eexxiisstteennccee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. CCoonncceerrnnaanntt llaa ddééffiinniittiioonn dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eett sseess ffoonnccttiioonnss,, oonn lleess aa ddééjjàà ddéévveellooppppééss ddaannss nnoottrree cchhaappiittrree pprrééccééddaanntt22 .. MMaaiinntteennaanntt,, ccee qquuii nnoouuss iinnttéérreessssee eesstt ll’’iimmppoorrttaannccee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. TToouutt dd’’aabboorrdd,, eesstt--iill oobblliiggaattooiirree ddee ddéélliivvrreerr uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ?? LLaa rrééppoonnssee eesstt nnuuaannccééee.. EEnn tthhééoorriiee,, iill ppeeuutt ddoonncc yy aavvooiirr uunn ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ssaannss ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. MMaaiiss,, eenn rrééaalliittéé,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddéélliivvrree ttoouujjoouurrss uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. CCeellaa aa ééttéé ccoonnffiirrmméé ppaarr lleess tteexxtteess.. LL’’aarrtt 33§§33 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, éénnoonnccee qquuee ssii llee cchhaarrggeeuurr ddeemmaannddee uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt oobblliiggéé ddee llee lluuii ddéélliivvrreerr,, cceeccii eesstt aauussssii pprréévvuu ddaannss ll’’aarrtt 1188 ddee llaa llooii ffrraannççaaiissee eett ll’’aarrtt 1144§§11 ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg.. EEnnssuuiittee,, ccoommmmee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt ll’’iinnssttrruummeenntt dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, iill aa ddoonncc ppoouurr vvooccaattiioonn pprreemmiièèrree dd’’eenn ddéétteerrmmiinneerr eett dd’’eenn rreeccuueeiilllliirr lleess éélléémmeennttss aauussssii pprréécciisséémmeenntt qquuee ppoossssiibbllee :: lleess ppaarrttiieess aauu ccoonnttrraatt,, llee nnoomm dduu nnaavviirree,, llee vvooyyaaggee,, llaa ddaattee,, lleess ssiiggnnaattuurreess…… CChhaaccuunn ddeess tteexxtteess aapppplliiccaabblleess ddoonnnnee uunnee éénnuumméérraattiioonn ddeess mmeennttiioonnss qquuee ddooiitt ccoommppoorrtteerr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ccoommmmee ll’’aarrttiiccllee 33§§33 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess,, ll’’aarrttiiccllee 1155 ddee RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg,, ll’’aarrttiiccllee 1188 ddee llaa LLooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 eett ll’’aarrttiiccllee 3333 eett 3355 dduu 1 Lamy, op.cit., n°724 2 Supra p. 12 et p.14
 26. 26. 26 ddééccrreett dduu 11996666.. MMaaiiss,, cceess ddeerrnniieerrss nnee ss’’hhaarrmmoonniisseenntt ppaass.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess iimmppoossee ttrrooiiss iinnddiiccaattiioonnss,, qquuii nnee ccoonncceerrnneenntt qquuee lleess ddeessccrriippttiioonnss ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. PPaarr ccoonnttrree,, ll’’aarrttiiccllee 1155§§11 ddee RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg eexxiiggee qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddooiitt ccoonntteenniirr 1155 iinnddiiccaattiioonnss.. CCeellaa aappppaarraaîîtt pplluuss ccoommpplleett qquuee lleess iinnddiiccaattiioonnss pprréévvuueess ppaarr llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess.. CCee qquuii nnoouuss iinnttéérreessssee eesstt pplluuttôôtt ddeess mmeennttiioonnss ddeessttiinnééeess àà llaa ddééssiiggnnaattiioonn oouu ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. SSuurr ccee ppooiinntt,, lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg iimmppoossee «« llee nnoomm eett ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt pprriinncciippaall dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »» ddaannss uunnee ddeess 1155 mmeennttiioonnss.. IIll nnoouuss sseemmbbllee qquuee cceellaa ppuuiissssee rrééssoouuddrree llee pprroobbllèèmmee dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCeeppeennddaanntt,, ll’’aalliinnééaa 33 ddee ll’’aarrttiiccllee 1155 iinnddiiqquuee ééggaalleemmeenntt qquuee «« llee ddééffaauutt dd’’uunnee oouu pplluussiieeuurrss ddeess iinnddiiccaattiioonnss vviissééeess ppaarr llee pprréésseenntt aarrttiiccllee nn’’aaffffeeccttee ppaass llaa nnaattuurree jjuurriiddiiqquuee dduu ddooccuummeenntt qquuii ddeemmeeuurree uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt àà ccoonnddiittiioonn ttoouutteeffooiiss ddee ssaattiissffaaiirree aauuxx ccoonnddiittiioonnss eexxiiggééeess aauu ppaarraaggrraapphhee 77 ddee ll’’aarrttiiccllee pprreemmiieerr ((ll’’aarrttiiccllee ddééffiinniissssaanntt llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt)) »».. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, ssaannss iinnddiiccaattiioonn ccoonncceerrnnaanntt llee nnoomm eett ll’’aaddrreessssee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt ttoouujjoouurrss vvaallaabbllee àà ccoonnddiittiioonn qquu’’iill ccoonnvviieennnnee àà llaa ddééffiinniittiioonn ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg.. CCeettttee ddiissppoossiittiioonn ffaaiibblliitt ll’’eeffffeett ddee ll’’aalliinnééaa 11 dduu mmêêmmee aarrttiiccllee ddeessttiinnéé àà ddeessiiggnneerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. EEnn pprraattiiqquuee,, nnoommbbrree ddee ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ddééssiiggnneenntt ccllaaiirreemmeenntt ll’’iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. CCeerrttaaiinneess iinnddiiccaattiioonnss ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssoonntt eesssseennttiieelllleess eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. SSeeccttiioonn IIII :: LLeess iinnddiiccaattiioonnss eesssseennttiieelllleess eenn vvuuee dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr GGéénnéérraalleemmeenntt,, iill eexxiissttee ttrrooiiss iinnddiiccaattiioonnss ssuurr llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt qquuii ssoonntt iinnddiissppeennssaabblleess ppoouurr iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee :: ll’’eenn--ttêêttee ((II)),, llaa ssiiggnnaattuurree ((IIII)) eett llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »» ((IIIIII))..
 27. 27. 27 PPaarraaggrraapphhee II :: LL’’eenn--ttêêttee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt AA nnoottrree ééppooqquuee,, ttoouutteess lleess ccoommppaaggnniieess ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee oouu lleess ccoommppaaggnniieess ddee nnaavviirree oonntt lleeuurrss pprroopprreess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss.. CCeerrttaaiinnss ggrraannddss oorrggaanniissmmeess ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee cciivviill,, llee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree oouu ll’’oorrggaanniissmmee ddee ccoommmmiissssiioonnnnaaiirree oonntt ééggaalleemmeenntt lleeuurrss ccoonnnnaaiisssseemmeennttss pprroopprreess,, mmaaiiss llaa ffoorrmmee eett llee ccoonntteennuu ssoonntt pprreessqquuee iiddeennttiiqquueess ddaannss ll’’eennsseemmbbllee eett nnee ssee ddiifffféérreenncciieenntt qquuee ppaarr ddeess ddééttaaiillss.. LLeeuurrss nnoommss ffiigguurreenntt ggéénnéérraalleemmeenntt eenn lleettttrreess ccaappiittaalleess eenn ttêêttee dduu ddooccuummeenntt,, cc’’eesstt uunn éélléémmeenntt ddee llaa ppuubblliicciittéé ddee llaa ccoommppaaggnniiee.. EEnn pprraattiiqquuee,, iill eenn eesstt ccoouurraammmmeenntt aaiinnssii :: nnoommbbrree ddee ccoonnnnaaiisssseemmeennttss ddééssiiggnneenntt nneetttteemmeenntt ll’’iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, cceelluuii--ccii ffiigguurraanntt hhaabbiittuueelllleemmeenntt ddaannss llee ccaaddrree ssuuppéérriieeuurr ddrrooiitt ddeess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss pprréé--iimmpprriimmééss ddeess lliiggnneess rréégguulliièèrreess;; iill ppoorrttee eenn lleettttrreess mmaajjuussccuulleess eett ddaannss ssaa ppaarrttiiee ssuuppéérriieeuurree,, llaa ddéénnoommiinnaattiioonn ssoocciiaallee ddee llaa ccoommppaaggnniiee mmaarriittiimmee qquuii ss’’eesstt eennggaaggééee ppaarr ccoonnttrraatt11 .. LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr rrééssuullttee nnoorrmmaalleemmeenntt ddeess éénnoonncciiaattiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eett nnoottaammmmeenntt ddee ssoonn eenn--ttêêttee22 .. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt nnoorrmmaalleemmeenntt cceelluuii ddoonntt llee nnoomm aappppaarraaîîtt ssuurr llee ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt,, lleess éélléémmeennttss iinnttrriinnssèèqquueess dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddeevvaanntt ll’’eemmppoorrtteerr ssuurr ttoouuttee aauuttrree pprreeuuvvee eexxttrriinnssèèqquuee.. SSii ddoonncc llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt ddéélliivvrrééee eennddoommmmaaggééee,, ssoonn aayyaanntt ddrrooiitt eesstt eenn mmeessuurree dd’’iiddeennttiiffiieerr cceelluuii aauuqquueell iill ppeeuutt ssee ppllaaiinnddrree..33 TTeellllee eesstt dduu mmooiinnss llaa ssiittuuaattiioonn llaa pplluuss nneettttee :: cceellllee dd’’uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddéélliivvrréé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee qquuii eesstt,, eenn oouuttrree,, llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree àà bboorrdd dduuqquueell llaa mmaarrcchhaannddiissee aa ééttéé eemmbbrraaqquuééee.. EEnn ccaass dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ffûûtt--iill eenn--ttêêttee,, ddééssiiggnnee nnoorrmmaalleemmeenntt ll’’eennttrreepprriissee ddee ll’’aaffffrréétteeuurr àà tteemmppss eett cceellllee dduu pprroopprriiééttaaiirree ddee nnaavviirree ddaannss ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee.. 1 Y. TASSEL, Le conaissement de charte-partie sans en-tête, DMF 1987, p547 2 M. REMOND-GOUILLOUD, op.cit., p.535 3 Y. TASSEL, Le conaissement de charte-partie sans en-tête, op.cit., p548
 28. 28. 28 EEnn tthhééoorriiee,, ppoouurr éévviitteerr ttoouutt pprroobbllèèmmee aavveecc sseess aassssuurreeuurrss eett sseess bbaannqquuiieerrss,, eett ttoouuttee ddiiffffiiccuullttéé uullttéérriieeuurree ddee pprrooccéédduurree,, llee cchhaarrggeeuurr nnee ddeevvrraaiitt aacccceepptteerr qquu’’uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt iinnddiiqquuaanntt ccllaaiirreemmeenntt llee nnoomm eett ll’’aaddrreessssee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee.. MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,, eenn rraaiissoonn nnoottaammmmeenntt ddeess ccoonnddiittiioonnss dd’’eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess ddee lliiggnneess rréégguulliièèrreess ((ccoonnssoorrttiiuumm dd’’aarrmmaatteeuurr,, sseerrvviicceess ccoommbbiinnééss,, uuttiilliissaattiioonn dd’’uunn mmêêmmee nnaavviirree ppaarr pplluussiieeuurrss ttrraannssppoorrtteeuurrss……)),, lleess ppoorrtteeuurrss ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppeeuuvveenntt ssee ttrroouuvveerr ccoonnffrroonnttééss àà ddeess ddiiffffiiccuullttééss dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ddeess ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, ppaarrffooiiss ddééppoouurrvvuuss dd’’eenn--ttêêttee,, ppeeuuvveenntt êêttrree éémmiiss ddaannss llee ccaaddrree dd’’uunn aaffffrrèètteemmeenntt11 .. PPaarraaggrraapphhee IIII :: LLaa ssiiggnnaattuurree dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr LLaa ssiiggnnaattuurree dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr oouu ssoonn rreepprréésseennttaanntt eesstt iinnddiissppeennssaabbllee.. MMaaiiss,, ssuurr cceettttee qquueessttiioonn,, llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess eett llee pprroottooccoollee nn’’eexxiiggeenntt ppaass llaa ssiiggnnaattuurree dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee.. LLeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg iimmppoosseenntt,, ddaannss ssoonn aarrttiiccllee 1144§§22,, qquuee «« llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppeeuutt êêttrree ssiiggnnéé ppaarr uunnee ppeerrssoonnnnee aayyaanntt rreeççuu ppoouuvvooiirr dduu ttrraannssppoorrtteeuurr.. UUnn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ssiiggnnéé ppaarr llee ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree ttrraannssppoorrttaanntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess eesstt rrééppuuttéé aavvooiirr ééttéé ssiiggnnéé ppoouurr llee ccoommppttee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr»».. EEtt «« llaa ssiiggnnaattuurree dduu ttrraannssppoorrtteeuurr oouu dd’’uunnee ppeerrssoonnnnee aaggiissssaanntt eenn ssoonn nnoomm »» eesstt uunnee ddeess mmeennttiioonnss qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt «« ddooiitt »» ccoonntteenniirr ddaannss ssoonn aarrttiiccllee 1155§§11.. EEnn ddrrooiitt ffrraannççaaiiss,, ll’’aarrttiiccllee 3377 dduu ddééccrreett dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666,, mmooddiiffiiéé ppaarr llee ddééccrreett dduu 1122 nnoovveemmbbrree 11998877,, iimmppoossee qquuee «« lleess oorriiggiinnaauuxx ((dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt)) ssoonntt ssiiggnnéé ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr oouu ssoonn rreepprréésseennttaanntt »» .. LLaa ssiiggnnaattuurree dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ffaaiitt pprreeuuvvee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. LLee DDooyyeenn RRooddiièèrree iinnddiiqquuee qquuee cceellllee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt nnéécceessssaaiirree ppoouurr ttoouutteess lleess ffoonnccttiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. «« IIll nnee ppoouurrrraaiitt ppaass rreemmpplliirr pplleeiinneemmeenntt ssaa ffoonnccttiioonn pprroobbaattooiirree ssaannss eellllee ;; llee 1 Lamy, op.cit., p.533
 29. 29. 29 ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee vvaauuddrraaiitt aalloorrss qquuee ccoommmmee ccoommmmeenncceemmeenntt ddee pprreeuuvvee ppaarr ééccrriitt…… »».. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, «« iill nnee ppoouurrrraaiitt ppaass dduu ttoouutt rreemmpplliirr ssaa ffoonnccttiioonn ddee rreepprréésseennttaattiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee »»11 .. PPrriinncciippaalleemmeenntt,, llaa ssiiggnnaattuurree lliiee uunnee ppeerrssoonnnnee aavveecc llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. EEnn eeffffeett,, llee ccaappiittaaiinnee,, eenn ttaanntt qquuee pprrééppoosséé dduu pprroopprriiééttaaiirree ddee nnaavviirree,, eennggaaggee cceelluuii--ccii ppaarr llaa ssiiggnnaattuurree dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, qquuee ccee ddooccuummeenntt ssooiitt iimmpprriimméé àà ll’’eenn--ttêêttee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr oouu ddee ll’’aaffffrréétteeuurr.. SSii llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee ccoommppoorrttee qquuee llee nnoomm dduu nnaavviirree ssaannss aauuccuunn eenn--ttêêttee,, llee ccaappiittaaiinnee sseerraa nnééaannmmooiinnss rrééppuuttéé aavvooiirr ssiiggnnéé ppoouurr llee ccoommppttee ddee ll’’aarrmmaatteeuurr.. DDee pplluuss,, cc’’eesstt ssoouuvveenntt ll’’aaggeenntt ddee ll’’aarrmmaatteeuurr qquuii ssiiggnnee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. LL’’aaggeenntt eesstt sseeuulleemmeenntt llee mmaannddaattaaiirree ddee ll’’aarrmmaatteeuurr qquuii nn’’eesstt ppaass rreessppoonnssaabbllee ddee llaa bboonnnnee eexxééccuuttiioonn dduu ccoonnttrraatt qquu’’iill ccoonncclluutt ppoouurr llee ccoommppttee eett aauu nnoomm ddee ssoonn mmaannddaanntt.. MMaaiiss,, eenn pprraattiiqquuee,, ccee nn’’eesstt ppaass éévviiddeenntt ddee ssaavvooiirr ssii llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt ssiiggnnéé ppaarr uunn aaggeenntt oouu ppaarr ssoonn mmaannddaanntt,, mmêêmmee ss’’iill yy eexxiissttee uunnee mmeennttiioonn «« aass aaggeenntt »».. PPaarraaggrraapphhee IIIIII :: LLaa ccllaauussee «« IIddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »» LLaa ccllaauussee «« iiddeennttiittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr »»,, ssee ddiissaanntt «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr ccllaauusseess »» eenn aannggllaaiiss,, eesstt iinnsséérrééee ddaannss ddee nnoommbbrreeuuxx ccoonnnnaaiisssseemmeennttss uuttiilliissééss ppaarr ddiivveerrss aarrmmaatteeuurrss eexxppllooiittaanntt ddeess lliiggnneess rréégguulliièèrreess.. SSeelloonn cceettttee ccllaauussee,, llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eesstt ccoonncclluu eett eexxééccuuttéé ppaarr llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree,, aalloorrss mmêêmmee qquu’’iill sseerraaiitt uuttiilliisséé ssuurr uunnee lliiggnnee aappppaarrtteennaanntt àà uunn aauuttrree aarrmmaatteeuurr,, ll’’aaffffrréétteeuurr qquuii éémmeett llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt;; cceelluuii--ccii sseerraa ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee nn’’ééttaanntt iinntteerrvveennuu qquuee ccoommmmee «« aaggeenntt »» dduu pprroopprriiééttaaiirree 22 .. EEnn ccoonnssééqquueennccee,, sseeuull llee pprroopprriiééttaaiirree eesstt rreessppoonnssaabbllee ddeess ppeerrtteess eett ddoommmmaaggeess dduuss àà uunnee mmaauuvvaaiissee eexxééccuuttiioonn oouu àà uunnee iinneexxééccuuttiioonn dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt33 .. 1 R.RODIERE, op.cit., Tome II, p.457 2 Lamy, op.cit., p.723 et A.CHAO, Réflexion sur la « Identity of carrier clause », DMF 1967, p.13 3 A. CHAO, op.cit., p.13
 30. 30. 30 LL’’oorriiggiinnee ddee cceettttee ccllaauussee eesstt dduuee aauu ffaaiitt qquu’’aauu XXIIXXèèmmee ssiièèccllee eenn GGrraannddee BBrreettaaggnnee,, sseeuull llee pprroopprriiééttaaiirree ddee nnaavviirree ppoouuvvaaiitt iinnvvooqquueerr llaa lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass ddee ffoorrttuunnee ddee mmeerr.. AAuussssii,, eenn pprréésseennccee dd’’uunnee «« IIddeennttiittyy ooff CCaarrrriieerr CCllaauussee »»,, lleess aayyaannttss ddrrooiitt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eennddoommmmaaggééee ddeevvaaiieenntt ddiirriiggeerr lleeuurrss rrééccllaammaattiioonnss vveerrss llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree qquuii lleess iinnddeemmnniissaaiitt sseelloonn llee ppllaaffoonndd ddee llaa lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eett qquuii àà ssoonn ttoouurr nnee ppoouuvvaaiitt rrééccllaammeerr pplluuss qquuee ccee qquu’’iill nn’’aavvaaiitt ppaayyéé,, àà ll’’aaffffrréétteeuurr.. NNaattuurreelllleemmeenntt,, ll’’aaffffrréétteeuurr ppoouuvvaaiitt aauussssii bbéénnééffiicciieerr ddee llaa lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé11 .. BBiieenn qquuee llaa llooii aannggllaaiissee eett lleess ccoonnvveennttiioonnss ddee BBrruuxxeelllleess aaccccoorrddeenntt llaa lliimmiittaattiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé aauu pprroopprriiééttaaiirree eett àà ll’’aarrmmaatteeuurr aaffffrréétteeuurr,, cceettttee ccllaauussee ccoonnttiinnuuee àà êêttrree bbeeaauuccoouupp uuttiilliisséé.. LLee tteexxttee ttyyppee ddee llaa ccllaauussee ffiigguurree ssoouuss llee nnuumméérroo 1177 ddaannss lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss CCoonnlliinnee BBiillll ééllaabboorrééss ppaarr llaa BBaallttiimmee aanndd iinntteerrnnaattiioonnaall CCoonnffeerreennccee.. DDaannss uunn aarrttiiccllee ppuubblliiéé ddaannss llaa rreevvuuee DDrrooiitt MMaarriittiimmee FFrraannççaaiiss ddee 1199667722 ,, MMaaddaammee AAnnddrrééee CCHHAAOO eexxpplliiqquuaaiitt ll’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »» eenn ccaass ddeess aaffffrrèètteemmeennttss.. LLaa ccllaauussee eesstt iinnccoonncceevvaabbllee ddaannss llee ccaaddrree dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee--nnuuee oouu dd’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss aavveecc «« ddeemmiissee ooff tthhee sshhiipp »»,, ééttaanntt ddoonnnnéé qquu’’eenn eeffffeett,, llee ffrréétteeuurr aa aabbaannddoonnnnéé sseess ppoouuvvooiirrss ddee ggeessttiioonn tteecchhnniiqquuee dduu nnaavviirree eenn ffaavveeuurr ddee ll’’aaffffrréétteeuurr.. AAuu ccoonnttrraaiirree,, eenn mmaattiièèrree dd’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss oorrddiinnaaiirree ddee nnee ttrraannssfféérreerr qquuee llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee dduu nnaavviirree àà ll’’aaffffrréétteeuurr,, cc’’eesstt ddaannss ccee ttyyppee dd’’aaffffrrèètteemmeenntt qquu’’oonn rreennccoonnttrree llee pplluuss ssoouuvveenntt cceettttee ccllaauussee.. QQuuaanntt àà ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee,, llaa ccllaauussee nn’’aa ppaass lliieeuu dd’’êêttrree,, ppuuiissqquuee cc’’eesstt llee ffrréétteeuurr qquuii ccoonnsseerrvvee llaa ggeessttiioonn nnaauuttiiqquuee eett ccoommmmeerrcciiaallee dduu nnaavviirree.. CCeeppeennddaanntt,, iill eexxiissttee uunn ccaass eexxcceeppttiioonnnneell :: qquuaanndd llaa cchhaarrttee dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee pprréévvooiitt llee ttrraannssffeerrtt àà ll’’aaffffrréétteeuurr dd’’uunnee llaarrggee ppaarrttiicciippaattiioonn àà ll’’eexxppllooiittaattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee dduu nnaavviirree.. GGrrââccee àà cceettttee ccllaauussee,, aauu ccaass ooùù ddeess ppeerrtteess oouu ddeess ddoommmmaaggeess ssee pprroodduuiisseenntt ppeennddaanntt llee ttrraannssppoorrtt,, llee ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee ppoouurrrraaiitt qquu’’aassssiiggnneerr llee pprroopprriiééttaaiirree ddee 1 HADJHAMOU B., La qualité de transporteur maritime, Mémoire de DESS de CDMT, Aix-Marseille, 2000 p.58 2 A.CHAO, op.cit., p.16 et s.
 31. 31. 31 nnaavviirree,, nnoonn llaa ccoommppaaggnniiee aavveecc llaaqquueellllee llee cchhaarrggeeuurr aavvaaiitt ttrraaiittéé,, ééttaanntt ddoonnnnéé qquuee llee pprreemmiieerr eesstt llee sseeuull ttrraannssppoorrtteeuurr,, ddoonncc llee sseeuull rreessppoonnssaabbllee.. CCeellaa ccoommppoorrttee llaa ccoonnddiittiioonn pprrééaallaabbllee dd’’uunn rrèègglleemmeenntt ddeess rraappppoorrttss eennttrree ffrréétteeuurr eett aaffffrréétteeuurr ppaarr uunnee ccllaauussee ddee llaa cchhaarrttee--ppaarrttiiee.. LLaa qquueessttiioonn qquuii ssee ppoossee ffrrééqquueemmmmeenntt eesstt llaa vvaalliiddiittéé ddee llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittiiyy ooff ccaarrrriieerr »» aauu rreeggaarrdd ddee cceerrttaaiinneess llééggiissllaattiioonnss.. SSii cceettttee ccllaauussee ééttaaiitt nneettttee,, eellllee sseerraaiitt ttrrèèss uuttiillee àà ll’’ééggaarrdd dduu cchhaarrggeeuurr.. IIll ssaauurraaiitt aaiinnssii ssaannss ddiiffffiiccuullttéé àà qquuii iill ddooiitt aavvooiirr aaffffaaiirree.. MMaaiiss ccee nn’’eesstt ppaass ttoouujjoouurrss llee ccaass ddaannss llaa pprraattiiqquuee.. SSii lleess ttrriibbuunnaauuxx nn’’oonntt ppaass ssuuffffiissaammmmeenntt dd’’aatttteennttiioonn ssuurr cceettttee ccllaauussee,, eellllee ppoouurrrraaiitt mmaall rreemmpplliirr ssaa mmiissssiioonn.. MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,, ccoonnttrraaiirreemmeenntt àà ssoonn nnoomm,, eellllee nnee ppeerrmmeett ppaass ttoouujjoouurrss dd’’iiddeennttiiffiieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. CC’’eesstt llaa rraaiissoonn ppoouurr llaaqquueellllee lleess ttrriibbuunnaauuxx ssoonntt hhoossttiilleess àà cceettttee ccllaauussee.. LLee DDooyyeenn RRooddiièèrree aa uunnee ooppiinniioonn aasssseezz ccrriittiiqquuee eennvveerrss cceettttee ccllaauussee,, eenn éénnoonnççaanntt qquu’’««oonn ccrriittiiqquueerraa ll’’aattttiittuuddee ddeess ttrriibbuunnaauuxx qquuii nnee rreeccoonnnnaaiisssseenntt llaa ccllaauussee qquuee ssii eellllee rrééppoonndd àà llaa rrééaalliittéé ddeess ffaaiittss eett ll’’ééccaarrtteenntt qquuaanndd iill lleeuurr ppaarraaiitt qquuee llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree qquu’’eellllee iinnddiiqquuee nn’’eenn aavvaaiitt ppaass llaa ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee,, mmaaiiss oonn eexxccuusseerraa lleeuurr ssoolluuttiioonn ppaarrccee qquuee llaa ccllaauussee,, ppaarr ssoonn ccaarraaccttèèrree aammbbiigguu,, nnee mméérriittee ppaass llee rreessppeecctt »»11 .. MMaaddaammee CCHHAAOO ss’’eesstt pprroonnoonnccééee ccoonnttrree llaa vvaalliiddiittéé ddee llaa ccllaauussee,, eenn pprréésseennttaanntt ddeeuuxx aarrgguummeennttss pprriinncciippaauuxx.. PPrreemmiièèrreemmeenntt,, llaa rreepprréésseennttaattiioonn nn’’aappppaarraaîîtt ppaass ssuuffffiissaammmmeenntt ccllaaiirree ssuurr llee ttiittrree.. SS’’aappppuuyyaanntt ssuurr lleess mmeennttiioonnss dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, iill ffaauutt qquuee llee cchhaarrggeeuurr oouu ddeess ppoorrtteeuurrss ssaacchheenntt aavveecc qquueellllee ppeerrssoonnnnee iillss sseerroonntt jjuurriiddiiqquueemmeenntt lliiééss.. MMaaiiss,, eenn pprraattiiqquuee,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt eesstt ssiiggnnéé ppaarr llee ccaappiittaaiinnee dduu nnaavviirree,, ssaannss mmeennttiioonnnneerr ssaa qquuaalliittéé ddee rreepprréésseennttaanntt dduu ffrréétteeuurr pprroopprriiééttaaiirree oouu ddee ll’’aaffffrréétteeuurr.. DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt,, lleess jjuuggeess eexxiiggeenntt eennccoorree qquuee llee ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt nnee ssooiitt ppaass vviiccttiimmee dd’’uunnee ppuurree ffiiccttiioonn ccrrééééee ppaarr llaa ccllaauussee.. DDoonncc,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ddooiitt ppaass êêttrree uunn ppeerrssoonnnnaaggee ddoonntt lleess nnoommss eett 1 R.RODIERE, op.cit., Tome II, p.330
 32. 32. 32 qquuaalliittééss nn’’aappppaarraaiisssseenntt mmêêmmee ppaass ssuurr llee ttiittrree ddee ttrraannssppoorrtt..11 DD’’aapprrèèss MMoonnssiieeuurr WWiilllliiaamm TTEETTLLEEYY,, llaa ccllaauussee nn’’eesstt ppaass vvaallaabbllee,, ééttaanntt ddoonnnnéé qquu’’eellllee aa vviioolléé ll’’aarrttiiccllee 33§§88 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess eett llee pprroottooccoollee ddee 11996688.. LLaa ccllaauussee eesstt uunnee ddééccllaarraattiioonn ddee nnoonn--rreessppoonnssaabbiilliittéé,, ppaarr llaaqquueellllee ll''aaffffrréétteeuurr eessssaayyee ddee ssee ssoouussttrraaiirree àà ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ddiissaanntt ssiimmpplleemmeenntt qquuee qquueellqquu''uunn dd''aauuttrree eesstt llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. EEnn eeffffeett,, iill eexxiissttee uunnee vvaarriiaannttee ddee cceettttee ccllaauussee,, llaa «« DDeemmiissee ccllaauussee »».. CCoonnttrraaiirreemmeenntt àà ccee qquuee ffaaiitt MMaaddaammee CCHHAAOO ddaannss ssoonn aarrttiiccllee mmeennttiioonnnnéé aauu ddeessssuuss,, ooùù eellllee iiddeennttiiffiiee llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »» aavveecc llaa «« DDeemmiissee ccllaauussee »»22 ,, cceerrttaaiinnss aauutteeuurrss éénnoonncceenntt qquu’’iill ccoonnvviieenntt ddee lleess ddiissttiinngguueerr.. MMeessssiieeuurrss PPOONNTTAAVVIICCEE eett CCOORRDDIIEERR,, ddaannss lleeuurr oouuvvrraaggee «« TTrraannssppoorrtt eett AAffffrrèètteemmeenntt MMaarriittiimmee »»,, eexxpplliiqquueenntt lleess tteerrmmeess ddee llaa ccllaauussee «« DDeemmiissee ccllaauussee »» ccoommmmee llee ssuuiivvaanntt :: «« ll’’aaffffrréétteeuurr,, ss’’iill nn’’aa ppaass lleess pplleeiinnss ppoouuvvooiirrss ddee ggeessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee eett nnaauuttiiqquuee,, ss’’iill nn’’aa ppaass oobbtteennuu uunn ttrraannssffeerrtt ttoottaall ddee ggeessttiioonn,, ccee qquuee lleess AAnnggllaaiiss aappppeelllleenntt ‘‘ TTiimmee--cchhaarrtteerr wwiitthh ddeemmiissee’’,, eesstt cceennsséé aaggiirr ccoommmmee rreepprréésseennttaanntt ssooiitt dduu pprroopprriiééttaaiirree,, ssooiitt dduu ‘‘ ddeemmiissee--cchhaarrtteerr ’’,, ss’’iill yy eenn aa uunn,, cc''eesstt--àà--ddiirree ddee ll’’aaffffrréétteeuurr aauuqquueell llaa ggeessttiioonn eesstt ttoottaalleemmeenntt ttrraannssfféérrééee »».. DDee pplluuss,, iill ccoonnssiiddèèrree qquuee llaa ccllaauussee «« IIddeennttiittyy ooff ccaarrrriieerr »» ffaaiitt ppoorrtteerr llaa qquuaalliittéé ddee ttrraannssppoorrtteeuurr aauu sseeuull pprroopprriiééttaaiirree ;; ll’’aauuttrree,, «« DDeemmiissee ccllaauussee »» ffaaiitt ppoorrtteerr aauu pprroopprriiééttaaiirree oouu aauu «« ddeemmiissee--cchhaarrtteerreerr »»,, cc''eesstt--àà--ddiirree àà ll’’aaffffrréétteeuurr qquuii ss’’eesstt ffaaiitt ttrraannssfféérreerr ttoouuss lleess ppoouuvvooiirrss ddee ggeessttiioonn33 .. MMoonnssiieeuurr WWiilllliiaamm TTEETTLLEEYY ssoouuttiieenntt cceettttee ooppiinniioonn,, eenn iinnddiiqquuaanntt qquuee lleess ddeeuuxx ccllaauusseess ssoonntt ssiimmiillaaiirreess,, mmaaiiss ppaass iiddeennttiiqquueess44 .. PPeeuu iimmppoorrttee qquuee lleess ddeeuuxx ccllaauusseess ssooiieenntt iiddeennttiiqquueess,, eelllleess ssoonntt ggéénnéérraalleemmeenntt ccoonnssiiddéérrééeess ccoommmmee iinnooppppoossaabblleess aauu ttiieerrss ppoorrtteeuurr dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt55 .. 1 A.CHAO, op.cit., p.16 2 Ibid. p.12 et s. 3 DU PONTAVICE E. et CORDIER P., Transports et affrètements maritimes, Delmas 1990, p.42 4 TETLEY W., Marine Cargo Claims, BLAIS 3ème Edition 1988, p.258 5 Infra p.42
 33. 33. 33 PPAARRTTIIEE IIII:: DDEESS RREEGGIIMMEESS PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS DDAANNSS CCEERRTTAAIINNSS PPAAYYSS EENN VVUUEE DDEE LL’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR MMAARRIITTIIMMEE CChhaappiittrree II :: LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee eenn ddrrooiitt ppoossiittiiff ffrraannççaaiiss LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess aa ééttéé aapppprroouuvvééee eenn FFrraannccee ppaarr llaa llooii dduu 99 aavvrriill 11993366.. LLaa llooii dduu 2211 ddéécceemmbbrree 11997799 eett llaa llooii dduu 2233 ddéécceemmbbrree 11998866 oonntt iinnttééggrréé rreessppeeccttiivveemmeenntt lleess pprroottooccoolleess ddee 11996688 eett ddee 11997799.. BBiieenn qquuee llaa FFrraannccee nn’’aaiitt ppaass rraattiiffiiéé lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg

×