CCeennttrree ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss
FFaaccuullttéé ddee DDrrooiitt eett ddee SS...
RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS
PPoouurr mm’’aavvooiirr aaiigguuiillllééee ddaannss llee cchhooiixx dduu ssuujjeett ddee ccee m...
2
CCHHAAPPIITTRREE 11 :: LL’’AARRMMAATTEEUURR................................................................................
3
IISSGGOOTTTT IInntteerrnnaattiioonnaall SSaaffeettyy GGuuiiddee ffoorr OOiill TTaannkkeerrss aanndd
TTeerrmmiinnaallss
I...
4
LLaa pprreemmiièèrree ccoonnvveennttiioonn iinntteerrvviieenntt eenn 11991144,, aauu lleennddeemmaaiinn dduu nnaauuffrra...
5
ééttaatt,, iinnddiissppeennssaabbllee àà ssoonn eexxppllooiittaattiioonn eett àà ssoonn aassssuurraannccee11
.. PPuuiiss...
6
dd''hhyyddrrooccaarrbbuurreess eett ddee pprroodduuiittss cchhiimmiiqquueess oouu ggaazziieerrss11
.. CCeess ccoommppaag...
7
ccoommmmuunnaauuttaaiirree oouu iinntteerrnnee nn''oobblliiggee lleess ccoommppaaggnniieess àà vvéérriiffiieerr llaa ssé...
8
QQuuaanntt àà llaa jjuurriisspprruuddeennccee,, dduu mmooiinnss nnaattiioonnaallee,, eellllee nnee ss''eesstt ppaass een...
9
PPAARRTTIIEE II :: LL''OOBBJJEETT DDUU VVEETTTTIINNGG
LL’’oobbjjeett ddee llaa pprrooccéédduurree vveettttiinngg ddooiit...
10
CCHHAAPPIITTRREE 11 :: CCOONNTTRRÔÔLLEE DDEE SSÉÉCCUURRIITTÉÉ SSUURR LLEESS NNAAVVIIRREESS
PPÉÉTTRROOLLIIEERRSS
PPoouur...
11
LLee sseerrvviiccee vveettttiinngg ddee cceettttee ccoommppaaggnniiee ppééttrroolliièèrree eexxaammiinnee aalloorrss ll...
12
BB)) CCoonnssiiggnneess aauuxx bboorrddss
DDee pplluuss eenn pplluuss,, lleess ccoommppaaggnniieess dd’’aarrmmeemmeennt...
13
22)) CCeerrttaaiinneess vvéérriiffiiccaattiioonnss ppeeuuvveenntt êêttrree rreeqquuiisseess ppaarr ll’’iinnssppeeccttee...
14
ggoouuvveerrnneerr eett ttoouutteess lleess aauuttrreess mmaattiièèrreess ttoouucchhaanntt llaa ssééccuurriittéé dduu n...
15
ppuuiissssee aajjoouutteerr sseess ccoommmmeennttaaiirreess aavvaanntt ddee ssiiggnneerr llee rraappppoorrtt dd’’iinnss...
16
SSEECCTTIIOONN 22 :: DDoommaaiinnee
AApprrèèss ddéévveellooppppeemmeenntt ppeeuutt--oonn ccoonncclluurree ssuurr ll’’oo...
17
iinntteerrnnaattiioonnaalleess ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess,, aauuxxqquueelllleess ss’’aajjoouutt...
18
ddooccuummeennttss rreessttaanntt llaa pprroopprriiééttéé eexxcclluussiivvee ddeessddiitteess ssoocciiééttééss aaiinnss...
19
ggrraannddeess ssoocciiééttééss ppééttrroolliièèrreess.. OOnn lleeuurr rrééppoonnddrraa aalloorrss qquu''iill ééggaalle...
20
LLee cchhaappiittrree 11eerr
aabboorrddee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ggéénnéérraalleess rreellaattiivveess aauu pp...
21
ssaallllee ddee ccoonnttrrôôllee ddee ccaarrggaaiissoonn,, aauuxx ssyyssttèèmmeess ddee jjaauuggeeaaggee,, dd''éécchhaa...
22
LLaa pprreemmiièèrree ccoommpprreenndd 117755 qquueessttiioonnss rreellaattiivveess àà llaa ssééccuurriittéé eett àà ll...
23
ppoouurrqquuooii ll''iinnssppeecctteeuurr ddooiitt ééggaalleemmeenntt ss''iinnttéérreesssseerr àà llaa ppoolliittiiqquu...
24
DDaannss llaa ppaarrttiiee ttrraaiittaanntt ddee ll''aappppaarreennccee ggéénnéérraallee dduu nnaavviirree ((oorriiggii...
25
mmaanniippuullaattiioonn ddeess pprroodduuiittss ppééttrroolliieerrss.. LL’’iinnssppeecctteeuurr ddooiitt,, ssii ppooss...
26
CC)) LLeess qquueessttiioonnnnaaiirreess pprroopprreess àà cceerrttaaiinneess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrree...
27
DD''uunnee mmooiinnddrree iimmppoorrttaannccee,, llee qquueessttiioonnnnaaiirree ""MMiinniimmuumm SSaaffeettyy CCrriitt...
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Dess  vetting
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dess vetting

467 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dess vetting

 1. 1. CCeennttrree ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss FFaaccuullttéé ddee DDrrooiitt eett ddee SScciieennccee PPoolliittiiqquuee dd’’AAiixx-- MMaarrsseeiillllee IIIIII LLEE ""VVEETTTTIINNGG"" MMéémmooiirree ddee DDEESSSS,, ooppttiioonn DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss DDiirriiggéé ppaarr MM.. CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL,, PPrréésseennttéé ppaarr MMeellllee CCaarroolliinnee NNOOEELL.. AAnnnnééee 22000022--22000033
 2. 2. RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS PPoouurr mm’’aavvooiirr aaiigguuiillllééee ddaannss llee cchhooiixx dduu ssuujjeett ddee ccee mméémmooiirree,, jj’’aaddrreessssee uunn rreemmeerrcciieemmeenntt pprréélliimmiinnaaiirree eett ppaarrttiiccuulliieerr àà MMaaîîttrree PPhhiilliippppee RRAAMMEESS,, aavvooccaatt aauu CCaabbiinneett GGIIDDEE--LLOOYYRREETTTTEE-- NNOOUUEELL ((PPaarriiss)).. PPoouurr aavvooiirr ccoonnttrriibbuuéé ggrraannddeemmeenntt àà ll’’aavvaanncceemmeenntt ddee mmeess rreecchheerrcchheess,, jjee rreemmeerrcciiee cchhaalleeuurreeuusseemmeenntt :: -- MMeessssiieeuurrss FFrrééddéérriicc FFIIEEVVEETT,, AAllaaiinn PPIIEETTTTEE eett DDaavviidd PPEEAANNOO,, rreessppeeccttiivveemmeenntt FFlleeeett MMaannaaggeerr eett SSaaffeettyy CCaappttaaiinnss ddee llaa CCoommppaaggnniiee dd’’AArrmmeemmeenntt PPééttrroolliieerr FFOOUUQQUUEETT-- SSAACCOOPP ((MMaarrsseeiillllee)),, -- MMeessssiieeuurrss BBeerrnnaarrdd LLEESSEEGGRREETTAAIINN eett PPiieerrrree DDEECCAARRPPIIGGNNYY,, ssuuppeerriinntteennddaannttss aauu sseerrvviiccee vveettttiinngg ddee TTOOTTAALL,, -- MMoonnssiieeuurr PPhhiilliippppee VVOOLLLLMMEERR,, iinnssppeecctteeuurr vveettttiinngg ppoouurr llee ccoommppttee ddee TTOOTTAALL,, -- MMaaîîttrree AAlleexxaannddrree JJOOBB,, aavvooccaatt aauu CCaabbiinneett GGIIDDEE--LLOOYYRREETTTTEE--NNOOUUEELL ((PPaarriiss)),, EEnnffiinn ppoouurr aavvooiirr pprriiss mmoonn ttrraavvaaiill ssoouuss ssaa ttuutteellllee,, jjee rreemmeerrcciiee MMoonnssiieeuurr CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL,, RReessppoonnssaabbllee dduu DDEESSSS ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss ((UUnniivveerrssiittéé dd’’AAiixx--MMaarrsseeiillllee IIIIII)).. SSOOMMMMAAIIRREE PPAARRTTIIEE II :: LL''OOBBJJEETT DDUU VVEETTTTIINNGG .............................................................. 99 CCHHAAPPIITTRREE 11 :: CCOONNTTRRÔÔLLEE DDEE SSÉÉCCUURRIITTÉÉ SSUURR LLEESS NNAAVVIIRREESS PPÉÉTTRROOLLIIEERRSS..1100 SSEECCTTIIOONN 11 :: OOrrggaanniissaattiioonn ..................................................................................................................................................................................1100 SSEECCTTIIOONN 22 :: DDoommaaiinnee..................................................................................................................................................................................................1166 CCHHAAPPIITTRREE 22 :: PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN CCOONNTTRREE LLEESS RRIISSQQUUEESS DDEE PPOOLLLLUUTTIIOONN MMAARRIITTIIMMEE 2277 SSEECCTTIIOONN 11 :: PPrréévveennttiioonn aauu sseerrvviiccee ppaarrttiiccuulliieerr ddee ll’’aaffffrréétteeuurr ................................................2277 SSEECCTTIIOONN 22 :: PPrréévveennttiioonn aauu sseerrvviiccee ggéénnéérraall ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ..........................3311 PPAARRTTIIEE IIII :: LLEESS AACCTTEEUURRSS DDUU VVEETTTTIINNGG ..............................................3399
 3. 3. 2 CCHHAAPPIITTRREE 11 :: LL’’AARRMMAATTEEUURR..................................................................................................................................................................................4400 SSEECCTTIIOONN 11 :: AAddaappttaattiioonn ddee ll’’aarrmmaatteeuurr aauuxx eexxiiggeenncceess dduu vveettttiinngg....................................4400 SSEECCTTIIOONN 22 :: AAccttiivviittéé vveettttiinngg aauu sseeiinn ddee llaa ccoommppaaggnniiee dd''aarrmmeemmeenntt............................4444 CCHHAAPPIITTRREE 22 :: LL’’AAFFFFRREETTEEUURR ..............................................................................................................................................................................4477 SSEECCTTIIOONN 11 :: LLee sseerrvviiccee vveettttiinngg ............................................................................................................................................................4477 SSEECCTTIIOONN 22 :: SSéélleeccttiioonn ddeess nnaavviirreess ppééttrroolliieerrss........................................................................................................5544 CCHHAAPPIITTRREE 33 :: LL''IINNSSPPEECCTTEEUURR ........................................................................................................................................................................6655 SSEECCTTIIOONN 11 :: SSttaattuutt ......................................................................................................................................................................................................6666 SSEECCTTIIOONN 22 :: CCoommppéétteenncceess................................................................................................................................................................................7711 AABBRRÉÉVVIIAATTIIOONNSS EETT SSIIGGLLEESS BBuullll BBuulllleettiinn CCaassss.. aassss.. pplléé.. AAsssseemmbbllééee pplléénniièèrree ddee llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn CCaassss.. cciivv.. CChhaammbbrree cciivviillee ddee llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn CCaassss.. ssoocc.. CChhaammbbrree ssoocciiaallee ddee llaa CCoouurr ddee CCaassssaattiioonn CCDDII CChheemmiiccaall DDiissttrriibbuuttiioonn IInnssttiittuuttee // CChheemmiiccaall DDaattaa IInnssppeeccttiioonn CCEEDDRREE CCeennttrree ddee ddooccuummeennttaattiioonn,, rreecchheerrcchhee eett eexxppéérriimmeennttaattiioonn ddeess ppoolllluuttiioonnss aacccciiddeenntteelllleess ddeess eeaauuxx.. DD.. RReeccuueeiill DDaalllloozz EEBBIISS EEuurrooppeeaann BBaarrggeess IInnssppeeccttiioonn SSyysstteemm EExx.. EExxeemmppllee FFOOBB FFrreeee oonn bboorrdd // FFrraannccoo bboorrdd IIMMTT IInntteerrnnaattiioonnaall MMaarriinnee TTrraannssppoorrttaattiioonn LLiimmiitteedd IINNTTEERRTTAANNKKOO IInntteerrnnaattiioonnaall AAssssoocciiaattiioonn ooff IInnddeeppeennddaanntt TTaannkkeerr OOwwnneerrss IISSCC IInntteerrnnaattiioonnaall SShhiippppiinngg CChhaammbbeerr
 4. 4. 3 IISSGGOOTTTT IInntteerrnnaattiioonnaall SSaaffeettyy GGuuiiddee ffoorr OOiill TTaannkkeerrss aanndd TTeerrmmiinnaallss IISSMM IInntteerrnnaattiioonnaall SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt IISSOO IInntteerrnnaattiioonnaall SSttaannddaarrddiizzaattiioonn OOrrggaanniizzaattiioonn JJCCPP GG JJuurriiss--CCllaasssseeuurr PPéérriiooddiiqquuee ééddiittiioonn GGéénnéérraallee OObbss.. OObbsseerrvvaattiioonnss OOCCIIMMFF OOiill CCoommppaanniieess IInntteerrnnaattiioonnaall MMaarriinnee FFoorruumm OOMMII OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee PP&&II CClluubbss PPrrootteeccttiioonn aanndd IInnddeemmnniittyy CClluubbss pp.. PPaaggee PPSSCC PPoorrtt SSttaattee CCoonnttrroollss RRTTDD cciivv.. RReevvuuee ttrriimmeessttrriieellllee ddee ddrrooiitt cciivviill SSIIRREE SShhiipp IInnssppeeccttiioonn RReeppoorrtt SSOOLLAASS SSaaffeettyy ooff LLiiffee aatt SSeeaa SSTTCCWW SSttaannddaarrddss oonn TTrraaiinniinngg,, CCllaassssiiffiiccaattiioonn aanndd WWaattcchhkkeeeeppiinngg VV.. VVooiirr VVIIQQ VVeesssseell IInnssppeeccttiioonn QQuueessttiioonnnnaaiirree VVPPQQ VVeesssseell PPaarrttiiccuullaarrss QQuueessttiioonnnnaaiirree IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN PPlluuss eennccoorree qquuee ppaarr llaa rréépprreessssiioonn ddee sseess aauutteeuurrss,, llaa lluuttttee ccoonnttrree lleess ppoolllluuttiioonnss mmaarriittiimmeess ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess ppaassssee ppaarr llaa pprréévveennttiioonn ddeess aacccciiddeennttss.. DDuu ""TToorrrreeyy CCaannyyoonn""11 aauu ""PPrreessttiiggee""22 ,, ssaannss qquu''iill ssooiitt bbeessooiinn ddee rraappppeelleerr ttoouuss lleess ssiinniissttrreess ppoolllluuaannttss iinntteerrmmééddiiaaiirreess,, lleess mmeessuurreess eett lleess ccoonnttrrôôlleess ddee ssééccuurriittéé ssuurr lleess nnaavviirreess nn''oonntt eeuu ddee cceessssee ddee ssee ddéévveellooppppeerr aauu ffiill ddeess aannss,, ssooiitt aauu ffiill ddeess ccaattaassttrroopphheess.. 1 Le "Torrey Canyon", navire battant pavillon libérien, s'est échoué le 18 mars 1967 à proximité des îles Scilly (Grande- Bretagne), déversant dans la mer près de 120.000 tonnes de pétrole brut. 2 Le "Prestige", navire battant pavillon des Bahamas, s'est échoué le 19 novembre 2002 au large des côtes de Galice (Espagne), déversant dans la mer près de 30.000 tonnes de pétrole brut.
 5. 5. 4 LLaa pprreemmiièèrree ccoonnvveennttiioonn iinntteerrvviieenntt eenn 11991144,, aauu lleennddeemmaaiinn dduu nnaauuffrraaggee dduu ""TTiittaanniicc"".. IIll ss''aaggiitt ddee llaa CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS ((SSaaffeettyy ooff LLiiffee aatt SSeeaa)),, rreellaattiivvee àà llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr.. LLee ssoouuccii ddee pprréésseerrvvaattiioonn ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt aappppaarraaîîtt,, qquuaanntt àà lluuii,, aapprrèèss llee ttrraauummaattiissmmee ddee ll''éécchhoouueemmeenntt dduu ""TToorrrreeyy CCaannyyoonn"",, qquuii ccaauussaa llaa pprreemmiièèrree ppoolllluuttiioonn mmaarriittiimmee ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11996699 ddoonnnnee aalloorrss ppoouuvvooiirr àà ll''EEttaatt ccôôttiieerr dd''iinntteerrvveenniirr aauu ddeellàà ddee sseess eeaauuxx tteerrrriittoorriiaalleess,, aauu mméépprriiss ddee llaa lliibbeerrttéé ddee llaa hhaauuttee mmeerr,, eenn ccaass dd''aacccciiddeenntt ""rreepprréésseennttaanntt uunn ddaannggeerr ggrraavvee eett iimmmmiinneenntt ddee ppoolllluuttiioonn ppoouurr sseess ccôôtteess oouu iinnttéérrêêttss ccoonnnneexxeess"".. LLee ddiissppoossiittiiff eesstt ccoommppllééttéé eenn 11997733 ppaarr llaa CCoonnvveennttiioonn MMAARRPPOOLL,, ppoouurr llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ooppéérraattiioonnnneellllee11 ddeess mmeerrss ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. PPuuiiss vviieenntt llaa CCoonnvveennttiioonn SSTTCCWW ((SSttaannddaarrddss oonn TTrraaiinniinngg,, CCllaassssiiffiiccaattiioonn aanndd WWaattcchhkkeeeeppiinngg)) ddee 11997788,, qquuii ppoorrttee ssuurr llaa ffoorrmmaattiioonn ddeess ggeennss ddee mmeerr eett llaa ddéélliivvrraannccee ddeess bbrreevveettss.. EEnn 11999933,, ll''OOMMII ((OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee)) pprreenndd ccoonnsscciieennccee dduu rrôôllee ffoonnddaammeennttaall ddee ll''éélléémmeenntt hhuummaaiinn ddaannss llaa ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. EEllllee aaddooppttee ddoonncc llee CCooddee IISSMM ((IInntteerrnnaattiioonnaall SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt CCooddee)),, lleeqquueell pprréévvooiitt ttoouuttee uunnee sséérriiee ddee pprrooccéédduurreess qquuii ddeevvrroonntt êêttrree aapppplliiqquuééeess ppaarr lleess ccoommppaaggnniieess mmaarriittiimmeess aaffiinn ddee ggaarraannttiirr ttaanntt llee mmaaiinnttiieenn ddee llaa ccoommppéétteennccee ddee lleeuurrss ccaappiittaaiinneess,, ooffffiicciieerrss eett ééqquuiippaaggeess,, qquuee cceellllee ddee lleeuurrss nnaavviirreess22 .. EEnnffiinn pplluuss rréécceemmmmeenntt,, llaa CCoonnvveennttiioonn HHNNSS ((HHaazzaarrddoouuss aanndd NNooxxiioouuss SSuubbssttaanncceess)) aaddooppttééee eenn 11999966 ssaannss êêttrree eennccoorree eennttrrééee eenn vviigguueeuurr,, iinnssttaauurree uunn nnoouuvveeaauu rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eett dd''iinnddeemmnniissaattiioonn ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess lliiééss aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddee ssuubbssttaanncceess nnoocciivveess eett ppootteennttiieelllleemmeenntt ddaannggeerreeuusseess.. PPoouurr qquuee cceess rréégglleemmeennttaattiioonnss nnee rreesstteenntt ppaass lleettttrree mmoorrttee,, lleess nnaattiioonnss mmaarriittiimmeess oonntt ddûû iinnssttaauurreerr ppaarraallllèèlleemmeenntt ddeess ssyyssttèèmmeess ddee ccoonnttrrôôlleess ssuurr lleess nnaavviirreess,, aaffiinn ddee ss''aassssuurreerr qquuee cceeuuxx--ccii rreessppeecctteenntt bbiieenn lleess ssttaannddaarrddss ddee ssééccuurriittéé nnéécceessssaaiirreess.. LLeess ccoonnttrrôôlleess ttrraaddiittiioonnnneellss ssoonntt ddee llaa ccoommppéétteennccee dd''uunnee ppaarrtt ddee ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn,, dd''aauuttrree ppaarrtt ddeess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn.. CCeelllleess--ccii ddéélliivvrreenntt aauu nnaavviirree ssaa ""ccllaassssee"",, ccoottaattiioonn ééttaabblliiee eenn ffoonnccttiioonn ddee ssoonn 1 La pollution opérationnelle par les navires est celle qui se produit dans leur exploitation quotidienne, en dehors de tout événement accidentel. V. R. VALLET, La pollution opérationnelle par les navires, Mémoire DESS Droit Maritime et des Transports, Aix 1998. 2 V. A.M. CHAUVEL, Le Code ISM : une nouvelle approche de la sécurité maritime, Annales de l'IMTM 1993-1994, p. 113.
 6. 6. 5 ééttaatt,, iinnddiissppeennssaabbllee àà ssoonn eexxppllooiittaattiioonn eett àà ssoonn aassssuurraannccee11 .. PPuuiiss ppoouurr ppaalllliieerr llee llaaxxiissmmee ddee cceerrttaaiinnss ppaavviilllloonnss eett ddee cceerrttaaiinneess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, llee MMéémmoorraanndduumm ddee PPaarriiss aa iinnssttaauurréé,, eenn 11998822,, lleess ccoonnttrrôôlleess ddee ll''EEttaatt dduu ppoorrtt,, eenn EEuurrooppee àà ttoouutt llee mmooiinnss.. CCee ssyyssttèèmmee ppeerrmmeett àà cchhaaccuunn ddeess EEttaattss ssiiggnnaattaaiirreess ddee ccoonnttrrôôlleerr llaa ccoonnffoorrmmiittéé ddeess nnaavviirreess ééttrraannggeerrss ((ffuusssseenntt--iillss rreessssoorrttiissssaannttss dd''EEttaattss nnoonn ssiiggnnaattaaiirreess)) aauuxx nnoorrmmeess iinntteerrnnaattiioonnaalleess ddoonntt iill ddoonnnnee llaa lliissttee.. OOrr eenn mmaarrggee ddee cceess ddiissppoossiittiiffss ooffffiicciieellss,, mmééddiiaattiissééss ccaarr rreemmiiss eenn qquueessttiioonn àà cchhaaqquuee nnoouuvveellllee mmaarrééee nnooiirree,, ss''eesstt ddéévveellooppppéé pplluuss rréécceemmmmeenntt uunn aauuttrree ttyyppee ddee ccoonnttrrôôllee ddee ssééccuurriittéé,, cceettttee ffooiiss dd''iinniittiiaattiivvee pprriivvééee,, eett mmooiinnss ccoonnnnuu dduu ggrraanndd ppuubblliicc :: llee ""vveettttiinngg"".. DDuu vveerrbbee aannggllaaiiss ""ttoo vveett"" qquuii ssiiggnniiffiiee ""eexxaammiinneerr"",, llee vveettttiinngg ccoorrrreessppoonndd lliittttéérraalleemmeenntt àà uunn ccoonnttrrôôllee ddééttaaiilllléé ddaannss uunn ddoommaaiinnee ssppéécciiaalliisséé,, aalllliiaanntt llee ssoouuccii dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess ddééffaauuttss àà cceelluuii ddee lleeuurr ccoorrrreeccttiioonn.. AApppplliiqquuéé aauu ccoommmmeerrccee mmaarriittiimmee,, llee vveettttiinngg ddeevviieenntt uunn eexxaammeenn ssccrruuppuulleeuuxx ddeess nnaavviirreess ppééttrroolliieerrss,, ggaazziieerrss eett cchhiimmiiqquuiieerrss pprrooppoossééss àà ll’’aaffffrrèètteemmeenntt,, aaffiinn ddee ffaaiirree ccoorrrreessppoonnddrree cceeuuxx--ccii aauuxx mmeeiilllleeuurrss ssttaannddaarrddss eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé eett ddee pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt22 .. IInniittiiéé ppaarr ll''iinndduussttrriiee ppééttrroolliièèrree,, llee vveettttiinngg nnee vviissaaiitt aauu ddééppaarrtt qquuee lleess nnaavviirreess ppééttrroolliieerrss,, oouu ""ttaannkkeerrss"".. DDeeppuuiiss,, ssoonn ddoommaaiinnee ss''eesstt éétteenndduu aauuxx ggaazziieerrss eett cchhiimmiiqquuiieerrss.. LL''aappppaarriittiioonn dduu vveettttiinngg ddaattee dduu mmiilliieeuu ddeess aannnnééeess 11998800.. AA cceettttee ééppooqquuee,, llaa ccoonnccuurrrreennccee eennttrree lleess ddiifffféérreennttss ooppéérraatteeuurrss dduu ccoommmmeerrccee mmaarriittiimmee ccoonndduuiitt cceerrttaaiinnss iinntteerrvveennaannttss àà ssee ddéésseennggaaggeerr ddee ll''aaccttiivviittéé ddee ttrraannssppoorrtt ddééffiicciittaaiirree qquuii ppèèssee lloouurrddeemmeenntt ssuurr lleess ccoommpptteess.. LLeess MMaajjoorrss ppééttrroolliièèrreess,, qquuii aauuttrreeffooiiss ppoossssééddaaiieenntt ddeess ffllootttteess iimmppoorrttaanntteess,, ddéécciiddeenntt ddoonncc ddee rreecceennttrreerr lleeuurr aaccttiivviittéé ddaannss lleess sseecctteeuurrss dduu rraaffffiinnaaggee,, ddee llaa pprroodduuccttiioonn eett ddee llaa ddiissttrriibbuuttiioonn,, ttoouutt eenn llaaiissssaanntt aauu mmaarrcchhéé llee ssooiinn ddee rréégguulleerr llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee 1 V. Christian SCAPEL, L'insécurité maritime : L'exemple de la pollution par les hydrocarbures, Extrait de "Le Droit face à l'exigence contemporaine de sécurité", Actes du Colloque de la Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille (11-12 mais 2000). 2 V. Bertrand THOUILIN, L'action de l'industrie pétrolière en matière de sécurité : le "vetting" des navires, Bull. d'information du CEDRE n°11, 1er semestre 1998.
 7. 7. 6 dd''hhyyddrrooccaarrbbuurreess eett ddee pprroodduuiittss cchhiimmiiqquueess oouu ggaazziieerrss11 .. CCeess ccoommppaaggnniieess ddéécciiddeenntt eenn oouuttrree ddee rréédduuiirree ffoorrtteemmeenntt lleess rreellaattiioonnss dduurraabblleess qquu''eellllee eennttrreetteennaaiieenntt aavveecc cceerrttaaiinnss aarrmmaatteeuurrss,, ddaannss llee ccaaddrree dd''aaffffrrèètteemmeennttss ccooqquuee--nnuuee22 oouu àà tteemmppss33 .. LL''aaffffrrèètteemmeenntt ddeess nnaavviirreess aauu vvooyyaaggee44 ,, qquuii ééttaaiitt aauuttrreeffooiiss ll''eexxcceeppttiioonn,, ddeevviieenntt ddééssoorrmmaaiiss llaa rrèèggllee.. OOrr ttoouutt eenn ppeerrddaanntt vvoolloonnttaaiirreemmeenntt llaa mmaaîîttrriissee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, lleess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess nnee ssee ddéésseennggaaggeenntt ppaass ppoouurr aauuttaanntt ddeess iimmppéérraattiiffss tteennaanntt àà llaa ssééccuurriittéé eett àà llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt.. AAvveecc lleess pprreemmiièèrreess mmaarrééeess nnooiirreess eett ll''eessssoorr dduu mmoouuvveemmeenntt ééccoollooggiissttee ddaannss lleess aannnnééeess 11997700,, lleeuurr iimmpplliiccaattiioonn ddeevviieenntt uunnee nnéécceessssiittéé ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn.. EEnn ccrrééaanntt ssoonn pprroopprree ssyyssttèèmmee ddee ccoonnttrrôôllee ddee ssééccuurriittéé,, ll''iinndduussttrriiee ppééttrroolliièèrree eessppèèrree aaiinnssii ddéémmoonnttrreerr qquu''eellllee nn''eesstt ppaass iinnddiifffféérreennttee àà llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt mmaarriinn.. AAuu ddéébbuutt ddeess aannnnééeess 11999900,, ll''aaccttiivviittéé vveettttiinngg ssee ggéénnéérraalliissee.. LLeess mmoottiivvaattiioonnss ddeess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess,, ddeevveennuueess mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt aaffffrréétteeuurrss,, ttiieennnneenntt ddééssoorrmmaaiiss pplluuss dd''uunnee ddééffiiaannccee eennvveerrss lleess ccoonnttrrôôlleess ooffffiicciieellss qquuee dd''uunnee ppoolliittiiqquuee ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn.. LLeess cceerrttiiffiiccaattss ddee ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn ssoonntt,, ppoouurr llaa pplluuppaarrtt,, jjuuggééss ttrroopp llaaxxiisstteess.. QQuuaanntt aauu ccoonnttrrôôllee ddeess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, iill nnee ccoouuvvrree ppaass ssuuffffiissaammmmeenntt àà lleeuurrss yyeeuuxx lleess aassppeeccttss ooppéérraattiioonnnneellss lliiééss àà llaa ccaarrggaaiissoonn eett àà llaa pprréévveennttiioonn ddeess ppoolllluuttiioonnss.. LLee nnoommbbrree aannnnuueell dd''iinnssppeeccttiioonnss vveettttiinngg ppaarr aaffffrréétteeuurr aauuggmmeennttee aaiinnssii sseennssiibblleemmeenntt,, ppaassssaanntt dd''uunnee cceennttaaiinnee àà uunn mmiilllliieerr eennttrree 11998855 eett 1199995555 .. AAuujjoouurrdd''hhuuii,, llee vveettttiinngg ffaaiitt ppaarrttiiee iinnttééggrraannttee ddee ll''aaccttiivviittéé dd''aaffffrrèètteemmeenntt ddeess nnaavviirreess ppééttrroolliieerrss,, ggaazziieerrss eett cchhiimmiiqquuiieerrss.. BBiieenn qquu''aauuccuunnee rréégglleemmeennttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee,, 1 V. Jean-Pierre DAGORNE, Sécurité maritime : Etat des lieux et dernières avancées de la réglementation européenne, Petites Affiches, 29 novembre 2000, n°238. 2 L'affrètement coque-nue est le contrat par lequel le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre à la disposition d'un affréteur un navire déterminé, sans armement ni équipement. C'est ainsi l'ensemble des pouvoirs de gestion nautique et commerciale qui est transféré à l'affréteur. 3 L'affrètement à temps est le contrat par lequel le fréteur s'engage, contre paiement d'un fret, à mettre un navire armé à la disposition de l'affréteur. Celui-ci exerce alors la gestion commerciale du navire, tandis que la gestion nautique demeure à la charge du fréteur. 4 L'affrètement au voyage est le contrat par lequel tous les pouvoirs de gestion nautique et commerciale sont conservés par le fréteur. Celui-ci a l'entière maîtrise du navire et doit faire toutes diligences pour exécuter le voyage prévu. L'affréteur n'a en charge, quant à lui, que le paiement du fret et le chargement de la marchandise. 5 Pour un schéma montrant l'évolution du nombre d'inspections vetting de 1985 à nos jours, v. Yves BERTRAND, Le "vetting", in Le transport des produits pétroliers par mer, Actes du Colloque, Marseille, 9 décembre 1999, Annales IMTM 1999, p. 135.
 8. 8. 7 ccoommmmuunnaauuttaaiirree oouu iinntteerrnnee nn''oobblliiggee lleess ccoommppaaggnniieess àà vvéérriiffiieerr llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess qquu''eelllleess aaffffrrèètteenntt,, llee vveettttiinngg eesstt ddeevveennuu uunnee vvéérriittaabbllee rrèèggllee pprrooffeessssiioonnnneellllee ddaannss llee mmiilliieeuu mmaarriittiimmee.. AAlloorrss qquu''iinniittiiaalleemmeenntt,, llee vveettttiinngg ssee lliimmiittaaiitt àà ll''iinnssppeeccttiioonn ddeess nnaavviirreess ssuurr lleessqquueellss ppllaannaaiitt uunn ddoouuttee,, iill ddeevviieenntt ddééssoorrmmaaiiss uunnee ccoonnddiittiioonn pprrééaallaabbllee àà ll''aaffffrrèètteemmeenntt ddee ttoouutt nnaavviirree.. AA ll''iissssuuee dd''uunnee iinnssppeeccttiioonn,, uunn rraappppoorrtt eesstt ddrreesssséé ppuuiiss aannaallyysséé ppaarr llee sseerrvviiccee vveettttiinngg ddee ll''aaffffrréétteeuurr,, lleeqquueell ddéécciiddee aalloorrss ddee ccllaasssseerr llee nnaavviirree ""aacccceeppttaabbllee"" oouu ""nnoonn aacccceeppttaabbllee"".. CCeettttee ddéécciissiioonn ss''iimmppoosseerraa eennssuuiittee aauu sseerrvviiccee aaffffrrèètteemmeenntt ddee llaa ccoommppaaggnniiee.. AA ll''oorriiggiinnee,, lleess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess eeffffeeccttuuaaiieenntt lleeuurrss vveettttiinnggss ddee mmaanniièèrree aauuttoonnoommee,, sseelloonn lleeuurr pprrooccéédduurree eett ccrriittèèrreess pprroopprreess,, aaffiinn dd''ééttaabblliirr uunnee bbaassee ddee ddoonnnnééeess ppeerrssoonnnneellllee ddeess nnaavviirreess aaffffrrééttaabblleess oouu nnoonn.. MMaaiiss rraappiiddeemmeenntt,, lleeuurr mmaannqquuee ddee ccoooorrddiinnaattiioonn aa eennggeennddrréé uunnee pprroolliifféérraattiioonn dd''iinnssppeeccttiioonnss ddee ddiifffféérreennttss aaffffrréétteeuurrss ssuurr lleess mmêêmmeess nnaavviirreess,, cchhaaccuunn iimmppoossaanntt ddeess ccrriittèèrreess ddee sséélleeccttiioonn ddiifffféérreennttss.. DDaannss cceettttee ccoonnffuussiioonn,, lleess aarrmmaatteeuurrss ssoouuffffrraaiieenntt ddee rrééssuullttaattss dd''iinnssppeeccttiioonn iinnccoohhéérreennttss,, eett ssuurrttoouutt dd''uunnee ssuurrcchhaarrggee ddee ttrraavvaaiill ppaatteennttee.. EEnn 11999933,, lleess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess mmeemmbbrreess ddee ll''OOCCIIMMFF ((OOiill CCoommppaanniieess IInntteerrnnaattiioonnaall MMaarriinnee FFoorruumm)) oonntt ddoonncc ddéécciiddéé ddee mmeettttrree eenn ccoommmmuunn ttoouuss lleess rreennsseeiiggnneemmeennttss qquu''eelllleess ppoouuvvaaiieenntt ddéétteenniirr ssuurr ll''ééttaatt eett ll''eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess iinnssppeeccttééss.. CCee ppaarrttaaggee dd''iinnffoorrmmaattiioonnss ss''eesstt ccoonnccrrééttiisséé ssoouuss llaa ffoorrmmee dduu SSIIRREE ((SShhiipp IInnssppeeccttiioonn RReeppoorrtt)),, uunnee bbaassee ddee ddoonnnnééeess ccoommmmuunnee aavveecc ssyyssttèèmmee iinnffoorrmmaattiisséé ddee ttrraannssmmiissssiioonn.. AAffiinn dd''aamméélliioorreerr ll''eeffffiiccaacciittéé ddee ccee pprrooggrraammmmee,, lleess pprrooccéédduurreess dd''iinnssppeeccttiioonn oonntt ééggaalleemmeenntt ééttéé uunniiffiiééeess ppaarr ll''uussaaggee ccoommmmuunn dduu VVPPQQ ((VVeesssseell PPaarrttiiccuullaarrss QQuueessttiioonnnnaaiirree)),, ééttaatt ddeessccrriippttiiff dduu nnaavviirree rrééddiiggéé ppaarr ll''aarrmmaatteeuurr eett ttrraannssmmiiss àà llaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess,, eett dduu VVIIQQ ((VVeesssseell IInnssppeeccttiioonn QQuueessttiioonnnnaaiirree)),, rraappppoorrtt uunniiffoorrmmee dd''iinnssppeeccttiioonn uuttiilliisséé ppaarr ttoouuss lleess iinnssppeecctteeuurrss ddee ll''OOCCIIMMFF.. PPaarraallllèèlleemmeenntt ssee ssoonntt ddéévveellooppppééeess dd''aauuttrreess bbaasseess ddee ddoonnnnééeess,, ssppéécciiaalliissééeess ddaannss lleess nnaavviirreess eett bbaarrggeess ggaazziieerrss eett cchhiimmiiqquuiieerrss.. AAiinnssii llee vveettttiinngg aappppaarraaîîtt--iill ccoommmmee uunnee aaccttiivviittéé cceerrtteess rreellaattiivveemmeenntt rréécceennttee,, mmaaiiss ddoonntt llee rrooddaaggee sseemmbbllee aabboouuttiirr.. CCeeppeennddaanntt ttoouutteess lleess qquueessttiioonnss tteennaanntt àà cceettttee aaccttiivviittéé,, nnoottaammmmeenntt lleess qquueessttiioonnss jjuurriiddiiqquueess,, nn''oonntt ppaass eennccoorree eeuu llee tteemmppss ddee ssee ppoosseerr.. EEnn eeffffeett,, nnii llee ddrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall,, nnii lleess nnoorrmmeess ccoommmmuunnaauuttaaiirreess,, nnii llaa llooii ffrraannççaaiissee nnee rréégglleemmeennttee ccee ddoommaaiinnee..
 9. 9. 8 QQuuaanntt àà llaa jjuurriisspprruuddeennccee,, dduu mmooiinnss nnaattiioonnaallee,, eellllee nnee ss''eesstt ppaass eennccoorree pprroonnoonnccééee ssuurr ddeess ppooiinnttss aayyaanntt ttrraaiitt ddee pprrèèss oouu ddee llooiinn aauu vveettttiinngg.. EEnnffiinn llaa ddooccttrriinnee ssee mmoonnttrree aasssseezz ppeeuu pprroolliixxee ssuurr uunn tthhèèmmee rreessttaanntt jjuussqquu''àà cceettttee hheeuurree pplluuss tteecchhnniiqquuee qquuee jjuurriiddiiqquuee.. PPoouurr aauuttaanntt,, nnuull ddoouuttee qquuee llee vveettttiinngg ppoorrttee eenn lluuii llee ggeerrmmee dd''uunnee nnoouuvveellllee qquueessttiioonn ddee ddrrooiitt,, àà mmêêmmee ddee ssoolllliicciitteerr llaa ssaaggaacciittéé ddeess jjuuggeess,, aaiinnssii qquuee ll''iinnttéérrêêtt ddee llaa ddooccttrriinnee.. DDeeppuuiiss llaa ccaattaassttrroopphhee ddee ll''""EErriikkaa""11 ,, llee vveettttiinngg ss''eesstt eenn eeffffeett rréévvéélléé ccoommmmee uunnee ssoouurrccee ppootteennttiieellllee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr lleess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess.. LLee sseerrvviiccee vveettttiinngg ddee TTOOTTAALL aa--tt--iill eennggaaggéé ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn jjuuggeeaanntt llee nnaavviirree ""aacccceeppttaabbllee"",, ddéécciissiioonn ssaannss llaaqquueellllee llaa ccoommppaaggnniiee nn''aauurraaiitt ppuu ll''aaffffrréétteerr ?? CCeettttee qquueessttiioonn ffaaiissaanntt ll''oobbjjeett dd''uunnee iinnssttrruuccttiioonn eenn ccoouurrss22 ,, iill sseerraaiitt pprrééssoommppttuueeuuxx ddee pprréétteennddrree yy rrééppoonnddrree àà ll''ooccccaassiioonn ddee nnoottrree ééttuuddee.. TToouutt aauu pplluuss nnoouuss ppeerrmmeettttrroonnss nnoouuss,, àà ssoonn iissssuuee,, ddee ss''aaddoonnnneerr àà qquueellqquuee ssppééccuullaattiioonn jjuurriiddiiqquuee,, aaffiinn dd''éévvaalluueerr lleess ppeerrssppeeccttiivveess qquu''oouuvvrree llee vveettttiinngg ssuurr llee ddrrooiitt ffrraannççaaiiss.. PPoouurr aapppprrééhheennddeerr llee ppootteennttiieell jjuurriiddiiqquuee dd''uunnee aaccttiivviittéé,, iill aappppaarraaîîtt cceeppeennddaanntt eesssseennttiieell dd''aavvooiirr uunnee ppeerrcceeppttiioonn pprréécciissee ddee ccee ddoonntt eellllee rreellèèvvee.. LLee vveettttiinngg,, rrèèggllee pprrooffeessssiioonnnneellllee ppeeuu ccoonnnnuuee dduu ggrraanndd ppuubblliicc,, ll''eesstt cceerrtteess mmiieeuuxx ddeess aacctteeuurrss dduu mmoonnddee mmaarriittiimmee,, mmaaiiss dd''uunnee mmaanniièèrree ssaannss ddoouuttee eemmppiirriiqquuee,, ccaarr pprrooccééddaanntt ddee llaa pprraattiiqquuee.. CCeettttee ééttuuddee aa ddoonncc ppoouurr aammbbiittiioonn ddee pprréésseenntteerr ll''aaccttiivviittéé vveettttiinngg aavveecc uunn rreeccuull pprroopprree aauu tthhééoorriicciieenn,, aaffiinn ddee pprrééppaarreerr llee tteerrrraaiinn dd''uunnee rrééfflleexxiioonn jjuurriiddiiqquuee qquuii ss''iimmppoosseerraa pprroocchhaaiinneemmeenntt ddaannss lleess rreeccuueeiillss jjuurriisspprruuddeennttiieellss eett aauuttrreess rreevvuueess ddooccttrriinnaalleess.. LL’’ééttuuddee dduu vveettttiinngg aappppeellllee ddeeuuxx aapppprroocchheess.. LL''uunnee,, oobbjjeeccttiivvee,, ccoonnssiissttee àà ss''iinntteerrrrooggeerr ssuurr ll''oobbjjeett mmêêmmee ddee llaa pprrooccéédduurree,, cc''eesstt rrééppoonnddrree àà llaa qquueessttiioonn ""qquu''eesstt--ccee qquuee llee vveettttiinngg ??"" ((PPAARRTTIIEE II)).. LL''aauuttrree,, ssuubbjjeeccttiivvee,, ccoonnssiissttee àà ss''iinnttéérreesssseerr aauuxx aacctteeuurrss ddee llaa pprrooccéédduurree,, cc''eesstt rrééppoonnddrree àà llaa qquueessttiioonn ""qquuii iinntteerrvviieenntt ddaannss llee vveettttiinngg ??"" ((PPAARRTTIIEE IIII)).. 1 L'"Erika", navire battant pavillon maltais, s'est brisé en deux le 12 décembre 1999, avant de couler au large de Penmarc'h (Bretagne). Près de 20.000 tonnes de pétrole brut se sont déversées dans la mer, causant la pollution de 400 kilomètres du littoral français. 2 Madame le Juge Dominique De TALANCE poursuit son instruction. Elle devrait rendre son ordonnance de renvoi au cours de l’automne 2003. Les plaideurs sauront alors si le service vetting de TOTAL est oui ou non renvoyé devant le Tribunal Correctionnel.
 10. 10. 9 PPAARRTTIIEE II :: LL''OOBBJJEETT DDUU VVEETTTTIINNGG LL’’oobbjjeett ddee llaa pprrooccéédduurree vveettttiinngg ddooiitt êêttrree aapppprrééhheennddéé eenn sseess ddeeuuxx sseennss.. TToouutt dd’’aabboorrdd eenn ssaa mmaattéérriiaalliittéé,, eenn ccee qquuee llee vveettttiinngg eesstt uunn ccoonnttrrôôllee ddee ssééccuurriittéé ooppéérréé ssuurr lleess nnaavviirreess ppééttrroolliieerrss ((CCHHAAPPIITTRREE II)).. EEnnssuuiittee eenn ssaa ffiinnaalliittéé,, eenn ccee qquuee llee vveettttiinngg pprréévviieenntt lleess rriissqquueess ddee ppoolllluuttiioonn mmaarriittiimmee ((CCHHAAPPIITTRREE IIII))..
 11. 11. 10 CCHHAAPPIITTRREE 11 :: CCOONNTTRRÔÔLLEE DDEE SSÉÉCCUURRIITTÉÉ SSUURR LLEESS NNAAVVIIRREESS PPÉÉTTRROOLLIIEERRSS PPoouurr mmiieeuuxx ccoommpprreennddrree ccee qquuee ssoouuss--tteenndd llee ccoonnttrrôôllee ddee ssééccuurriittéé pprroopprree aauu vveettttiinngg,, iill ccoonnvviieenntt dd’’eenn ééttuuddiieerr ssoonn oorrggaanniissaattiioonn ((SSEECCTTIIOONN 11)),, aaiinnssii qquuee ssoonn ddoommaaiinnee dd’’eexxeerrcciiccee ((SSEECCTTIIOONN 22)).. SSEECCTTIIOONN 11 :: OOrrggaanniissaattiioonn LLee vveettttiinngg oobbééiitt àà uunnee pprrooccéédduurree rriiggoouurreeuussee ddoonntt ll’’oorrggaanniissaattiioonn ppeeuutt êêttrree sscchhéémmaattiiqquueemmeenntt ddééccoommppoossééee eenn ttrrooiiss ééttaappeess :: pprrééppaarraattiioonn ((§§11)),, iinnssppeeccttiioonn ((§§22)),, ccoonncclluussiioonnss ((§§33)).. §§ 11 :: PPhhaassee pprrééppaarraattooiirree àà ll’’iinnssppeeccttiioonn DDaannss cceettttee pphhaassee pprrééppaarraattooiirree àà ll’’iinnssppeeccttiioonn,, iill ffaauutt eenntteennddrree dd’’uunnee ppaarrtt llee ddéécclleenncchheemmeenntt ddee ll’’iinnssppeeccttiioonn ((AA)),, dd’’aauuttrree ppaarrtt llaa pprrééppaarraattiioonn pprroopprreemmeenntt ddiittee dduu bboorrdd11 àà ll’’iinnssppeeccttiioonn ((BB)).. AA)) DDeemmaannddee dd’’iinnssppeeccttiioonn IIll ppeeuutt aarrrriivveerr qquu’’uunnee ccoommppaaggnniiee ppééttrroolliièèrree ddeemmaannddee eellllee--mmêêmmee àà ll’’aarrmmaatteeuurr dd’’iinnssppeecctteerr ll’’uunn ddee sseess nnaavviirreess,, nnoottaammmmeenntt ddaannss llee ccaass dd’’uunnee iinnssppeeccttiioonn rrééccuurrrreennttee ffaaiittee ssuurr uunn nnaavviirree aaffffrrééttéé àà tteemmppss22 .. MMaaiiss eenn rrèèggllee ggéénnéérraallee,, cc’’eesstt ll’’aarrmmaatteeuurr qquuii ssoolllliicciittee ll’’aaffffrréétteeuurr ppoouurr qquuee sseess nnaavviirreess ssooiieenntt iinnssppeeccttééss.. IIll eenn vvaa aaiinnssii ddee ssoonn pprroopprree iinnttéérrêêtt,, ccaarr aavvooiirr uunnee fflloottttee àà jjoouurr aauu nniivveeaauu ddeess vveettttiinnggss ppeerrmmeett àà ll’’aarrmmaatteeuurr ddee ppoouuvvooiirr ffrréétteerr ll’’uunn qquueellccoonnqquuee ddee sseess nnaavviirreess eenn ppeerrmmaanneennccee,, nnoottaammmmeenntt aauuxx mmaajjoorrss.. DDaannss ccee ccaass,, llee sseerrvviiccee ccoommmmeerrcciiaall ddee llaa ccoommppaaggnniiee dd’’aarrmmeemmeenntt aaddrreessssee ssaa ddeemmaannddee dd’’iinnssppeeccttiioonn aauu sseerrvviiccee vveettttiinngg ddee llaa ccoommppaaggnniiee ppééttrroolliièèrree.. 1 En langage courant, le « bord » constitue l’ensemble des personnes présentes à bord d’un navire (officiers, marins, cuisiniers). 2 Chez TOTAL, par exemple, les tankers affrétés à temps sont automatiquement inspectés tous les 6 mois, ce à l’initiative de la compagnie pétrolière elle-même.
 12. 12. 11 LLee sseerrvviiccee vveettttiinngg ddee cceettttee ccoommppaaggnniiee ppééttrroolliièèrree eexxaammiinnee aalloorrss llee pprrééccééddeenntt rraappppoorrtt dd’’iinnssppeeccttiioonn dduu nnaavviirree ((ddiilliiggeennttéé ppaarr eellllee mmêêmmee oouu ddiissppoonniibbllee ssuurr llee SSIIRREE11 )),, ppuuiiss ddéécciiddee :: ssooiitt ddee nnee ppaass ffaaiirree dd’’iinnssppeeccttiioonn,, ccaarr eellllee nn’’aa ppaass bbeessooiinn dduu nnaavviirree oouu ccaarr lleess rraappppoorrttss ddiissppoonniibblleess ssoonntt ffaavvoorraabblleess eett llee nnaavviirree eesstt aacccceeppttaabbllee àà lleeuurr sseeuullee vvuuee // ssooiitt ddee ffaaiirree uunnee iinnssppeeccttiioonn.. LLee sseerrvviiccee ccoommmmeerrcciiaall dduu nnaavviirree aavviissee aalloorrss ddee ll’’iinnssppeeccttiioonn ssoonn sseerrvviiccee «« ssaaffeettyy »»,, eett lluuii ddeemmaannddee ddee ffaaiirree ppaarrvveenniirr àà llaa ccoommppaaggnniiee ppééttrroolliièèrree uunn «« VVeesssseell PPaarrttiiccuullaarr QQuueessttiioonnnnaaiirree »».. PPlluuss ccoouurraammmmeenntt aappppeelléé «« VVPPQQ »»,, ccee qquueessttiioonnnnaaiirree aa ééttéé ééttaabbllii ppaarr lleess sseerrvviicceess vveettttiinngg ddeess mmeemmbbrreess ddee ll’’OOCCIIMMFF.. DD’’uuttiilliissaattiioonn ssiimmppllee,, aavveecc uunnee mmaajjoorriittéé ddee qquueessttiioonnss nn’’aappppeellaanntt qquu’’uunnee rrééppoonnssee ppoossiittiivvee oouu nnééggaattiivvee,, iill ccoommpprreenndd àà ppeeuu pprrèèss 770000 qquueessttiioonnss ddoonntt sseeuulleemmeenntt 2255 ddooiivveenntt êêttrree mmiisseess àà jjoouurr rréégguulliièèrreemmeenntt.. LLee VVPPQQ ccoorrrreessppoonndd àà uunn ééttaatt ddeessccrriippttiiff dduu nnaavviirree,, cc’’eesstt--àà--ddiirree qquu’’iill rreenndd ccoommppttee ddeess ppaarrttiiccuullaarriittééss tteecchhnniiqquueess dduu nnaavviirree,, mmaaiiss eenn aauuccuunn ccaass ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss lliiééeess àà ssaa ppaarrttiiee ccoommmmeerrcciiaallee22 .. RReemmppllii ppaarr ll’’ooppéérraatteeuurr dduu nnaavviirree33 lluuii--mmêêmmee,, llee VVPPQQ ddooiitt eennssuuiittee êêttrree ttrraannssmmiiss àà llaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess SSIIRREE.. LL’’OOCCIIMMFF ffoouurrnniitt dd’’aaiilllleeuurrss ggrraattuuiitteemmeenntt aauuxx ooppéérraatteeuurrss ddee nnaavviirreess uunn llooggiicciieell lleeuurr ppeerrmmeettttaanntt uunnee tteellllee ttrraannssmmiissssiioonn iinnffoorrmmaattiiqquuee.. LLee nnaavviirree eesstt lluuii aauussssii iinnffoorrmméé ddee llaa ddeemmaannddee dd’’iinnssppeeccttiioonn aaiinnssii qquuee,, nnoorrmmaalleemmeenntt,, dduu rrééssuullttaatt ddee cceettttee ddeemmaannddee.. MMaaiiss llaa pprriissee ddee rreennddeezz--vvoouuss ppoouurr uunnee iinnssppeeccttiioonn nn’’eesstt ppaass ttoouujjoouurrss aaiissééee,, ccaarr lleess ddiissppoonniibbiilliittééss dduu bboorrdd,, lleess eexxiiggeenncceess ddee ll’’aaffffrréétteeuurr44 ,, aaiinnssii qquuee llaa ppoossiittiioonn ggééooggrraapphhiiqquuee dduu nnaavviirree ssoonntt ddiiffffiicciilleemmeenntt ccoonncciilliiaabblleess.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii uunn iinnssppeecctteeuurr ddooiitt ttoouujjoouurrss ssee tteenniirr pprrêêtt àà iinnssppeecctteerr uunn nnaavviirree.. EEnn ggéénnéérraall,, ll’’aaffffrréétteeuurr ddoonntt iill ddééppeenndd lluuii aaccccoorrddee uunn pprrééaavviiss dd’’uunn ddééllaaii mmiinniimmuumm ddee 1122 hheeuurreess ppoouurr uunnee iinnssppeeccttiioonn llooccaallee,, eett ddee 2244 àà 4488 hheeuurreess ppoouurr uunnee iinnssppeeccttiioonn àà ll’’ééttrraannggeerr.. 1 Infra p. 29. 2 Infra p. 18. 3 Le terme « opérateur de navire » correspond, selon l’OCIMF, à la compagnie ou à l’entité qui exerce jour après jour le contrôle opérationnel du voyage et qui en assume la responsabilité. 4 Chez TOTAL, par exemple, le vetting doit être effectué durant les opérations de déchargement. Le personnel responsable des opérations pouvant être mobilisé par l’inspection, le risque de débordement des citernes est ainsi évité.
 13. 13. 12 BB)) CCoonnssiiggnneess aauuxx bboorrddss DDee pplluuss eenn pplluuss,, lleess ccoommppaaggnniieess dd’’aarrmmeemmeenntt oonntt ccoommpprriiss ll’’iimmppoorrttaannccee ddee llaa pprrééppaarraattiioonn ddee ll’’iinnssppeeccttiioonn ppaarr lleess bboorrddss,, cceeccii «« aaffiinn qquu’’iillss ssee pprréémmuunniisssseenntt ccoonnttrree lleess rreemmaarrqquueess iiddiiootteess,, éévviittaabblleess eett aassssaassssiinneess ddee ll’’iinnssppeecctteeuurr,, tteelllleess qquuee llaa tteennuuee ddee ll’’ééqquuiippaaggee oouu llaa pprroopprreettéé dduu nnaavviirree »»11 .. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii nnoommbbrree dd’’eennttrree cceess ccoommppaaggnniieess ééttaabblliisssseenntt ddeess ddiirreeccttiivveess ééccrriitteess oouu oorrggaanniisseenntt ddeess sséémmiinnaaiirreess àà ll’’aatttteennttiioonn ddeess ccoommmmaannddaannttss,, sseeccoonnddss ccaappiittaaiinneess eett cchheeffss mmééccaanniicciieennss,, ppoouurr sseennssiibbiilliisseerr cceeuuxx--ccii ssuurr lleess ppooiinnttss àà ssooiiggnneerr aavvaanntt ll’’aarrrriivvééee àà bboorrdd ddee ll’’iinnssppeecctteeuurr22 .. PPaarrffooiiss mmêêmmee,, lleess «« ssaaffeettyy ccaappttaaiinnss »» ddee llaa ccoommppaaggnniiee ((cc’’eesstt--àà--ddiirree lleess ccaappiittaaiinneess dduu ssiièèggee cchhaarrggééss ddee llaa ppoolliittiiqquuee qquuaalliittéé--ssééccuurriittéé ddee llaa fflloottttee)) ooppèèrreenntt ddeess pprréé-- vveettttiinnggss,, aaffiinn ddee ss’’aassssuurreerr qquuee ttoouutt eesstt bbiieenn eenn ppllaaccee ppoouurr llee pprroocchhaaiinn vveettttiinngg.. DD’’uunnee mmaanniièèrree ggéénnéérraallee,, llee bboorrdd sseerraa tteennuu ddee rreessppeecctteerr 55 ttyyppeess ddee ccoonnssiiggnneess pprréévveennttiivveess :: 11)) LLee bboorrdd ddooiitt aavvooiirr àà ddiissppoossiittiioonn ttoouuss lleess cceerrttiiffiiccaattss,, bbrreevveettss,, mmaannuueellss eett aauuttrreess ddooccuummeennttss ssuusscceeppttiibblleess dd’’êêttrree ddeemmaannddééss ppaarr ll’’iinnssppeecctteeuurr.. AAiinnssii ffaauutt--iill ccoolllleecctteerr àà ll’’aavvaannccee lleess ddiivveerrss rreeggiissttrreess ddee ssééccuurriittéé,, lleess mmaannuueellss CCOOWW33 ,, ssttaabbiilliittéé eett IInneerrtt GGaass SSyysstteemm44 aapppprroouuvvééss ppaarr llaa ssoocciiééttéé ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, lleess OOiill RReeccoorrdd BBooookkss55 ((ddûûmmeenntt rreemmpplliiss)),, uunn eexxeemmppllaaiirree ccoommpplleett dduu CCooddee IISSMM ((eenn ssaacchhaanntt eenn pplluuss ooùù cchheerrcchheerr ddeeddaannss)),, lleess pprrooccéédduurreess ddee ttrraannssffeerrtt ddee ccaarrggaaiissoonn eett ssoouutteess,, llaa ppoolliiccee ddrroogguuee//aallccooooll aaiinnssii qquuee lleess ddeerrnniieerrss tteessttss eeffffeeccttuuééss,, lleess eennrreeggiissttrreemmeennttss ddee mmaaiinntteennaannccee mmaacchhiinnee eett ppoonntt,, eett eennffiinn bbiieenn ssûûrr lleess cceerrttiiffiiccaattss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, uunn VVPPQQ ddûûmmeenntt rreemmppllii eett uunnee lliissttee dd’’ééqquuiippaaggee.. 1 Le vetting, une initiative privée qui s’ajoute aux contrôles de sécurité réglementaires, A.C. ARDILLON, site de l’AFCAN (www.afcan.org/dossiers_securite/vetting.html). 2 Pour exemple, consulter les recommandations de la FOUQUET SACOP (Compagnie d'armement pétrolier à Marseille) en annexe n°1 p. 75 à 77. 3 Le manuel COW (Crude Oil Washing Operation and Equipment Manual) est un manuel sur l’équipement de lavage au pétrole brut et son exploitation (MARPOL – annexe I – règle 13 B). 4 L’Inert Gas System Operation, Safety and Maintenance Manuel est un manuel sur le fonctionnement, la sécurité et l’entretien du dispositif à gaz inerte (SOLAS – règle II-2/62-21). Pour un schéma explicatif dudit dispositif, voir Dictionnaire maritime thématique anglais et français, A. BRUNO et C. MOUILLERON-BECAR, Infomer, 3ème édition, page 183. 5 Registres des hydrocarbures (MARPOL – annexe I – règle 20).
 14. 14. 13 22)) CCeerrttaaiinneess vvéérriiffiiccaattiioonnss ppeeuuvveenntt êêttrree rreeqquuiisseess ppaarr ll’’iinnssppeecctteeuurr ((eenn ffoonnccttiioonn ddeess bbeessooiinnss eett ddiissppoonniibbiilliittééss)).. LL’’iinnssppeeccttiioonn ssee ffaaiitt eenn oouuttrree ggéénnéérraalleemmeenntt eenn ccoouurrss ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt.. IIll ppeeuutt ddoonncc êêttrree uuttiillee ddee tteesstteerr àà ll’’aavvaannccee cceerrttaaiinnss aappppaarreeiillss tteellss qquuee llee ddiissppoossiittiiff ddee ggaazz iinneerrttee,, ll’’OODDMMEE,, llaa bbaarrrree ddee sseeccoouurrss,, llaa ppoommppee àà iinncceennddiiee ddee sseeccoouurrss,, lleess ccoommmmuunniiccaattiioonnss,, ssaannss oouubblliieerr llaa vvéérriiffiiccaattiioonn ddee llaa pprreessssiioonn ddeess aappppaarreeiillss ppoommppiieerrss.. 33)) LL’’iinnssppeecctteeuurr ppeeuutt ééggaalleemmeenntt vvéérriiffiieerr lleess ccaarrtteess eett ddooccuummeennttss nnaauuttiiqquueess,, aaiinnssii qquuee lleeuurr ssyyssttèèmmee ddee ccoorrrreeccttiioonn.. 44)) IIll eesstt iimmppoorrttaanntt ddee pprréésseenntteerr uunn nnaavviirree pprroopprree eett ccoorrrreecctteemmeenntt ééqquuiippéé.. LL’’iinnssppeecctteeuurr pprrêêttee ttoouuttee ssoonn aatttteennttiioonn àà llaa ccoouuppééee ((pprroopprreettéé eett ffiilleettss ddee pprrootteeccttiioonn)),, àà llaa pprroopprreettéé ddee ll’’ééqquuiippaaggee,, àà ll’’ééttaatt eett aauu nnoommbbrree ddee vvêêtteemmeennttss ddee ssééccuurriittéé ppoouurr llee ppeerrssoonnnneell ddee qquuaarrtt,, àà ll’’ééttaatt ddeess llooccaauuxx àà ppeeiinnttuurree,, àà cceelluuii ddeess bboouutteeiilllleess dd’’aaccééttyyllèènnee eett ooxxyyggèènnee,, àà llaa rréégglleemmeennttaattiioonn eett aauu rreessppeecctt ddeess zzoonneess ffuummeeuurrss,, eett eennffiinn àà llaa bboonnnnee ffeerrmmeettuurree ddeess ppoorrtteess eexxttéérriieeuurreess.. 55)) LL’’iinnssppeecctteeuurr ddooiitt êêttrree aaccccuueeiillllii àà llaa ccoouuppééee eett aaccccoommppaaggnnéé eenn ppeerrmmaanneennccee àà bboorrdd.. IIll ccoonnvviieenntt ((mmêêmmee ssii cceellaa ppeeuutt ccooûûtteerr cchheerr !!)) ddee llee rreecceevvooiirr aavveecc ppoolliitteessssee eett ssoouurriirree.. §§ 22 :: LL’’iinnssppeeccttiioonn LL’’iinnssppeeccttiioonn eesstt bbaassééee ssuurr llee VVPPQQ,, qquueellqquueeffooiiss aaddddiittiioonnnnéé dd’’uunn qquueessttiioonnnnaaiirree pprroopprree àà llaa ccoommppaaggnniiee ppééttrroolliièèrree.. PPeennddaanntt ll’’iinnssppeeccttiioonn,, ll’’iinnssppeecctteeuurr aa ppoouurr mmiissssiioonn eesssseennttiieellllee ddee rreemmpplliirr llee «« VVeesssseell IInnssppeeccttiioonn QQuueessttiioonnnnaaiirree »»,, ééttaabbllii ttoouutt ccoommmmee llee VVPPQQ ppaarr lleess sseerrvviicceess vveettttiinngg ddee ll’’OOCCIIMMFF.. CCoommmmuunnéémmeenntt aappppeelléé «« VVIIQQ »»,, ccee qquueessttiioonnnnaaiirree aappppoorrttee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss àà llaa ffooiiss ccoonncciisseess eett pprréécciisseess ssuurr ll’’ééttaatt ggéénnéérraall dduu nnaavviirree,, ddee sseess ééqquuiippeemmeennttss,, aaiinnssii qquuee ssuurr llaa mmaanniièèrree ddoonntt eesstt ooppéérréé llee nnaavviirree.. BBaasséé ssuurr lleess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ((tteelllleess qquuee SSOOLLAASS,, MMAARRPPOOLL,, SSTTCCWW……)) aaiinnssii qquuee ssuurr lleess ccrriittèèrreess ddeess iinndduussttrriieellss ((tteellss qquuee IISSGGOOTTTT,, IISSCC,, OOCCIIMMFF……)),, llee VVIIQQ aabboorrddee ddiivveerrsseess mmaattiièèrreess tteelllleess qquuee llaa cceerrttiiffiiccaattiioonn,, llaa ggeessttiioonn dd’’ééqquuiippaaggee,, llaa nnaavviiggaattiioonn,, llaa mmaannuutteennttiioonn ddee llaa ccaarrggaaiissoonn,, ll’’aammaarrrraaggee,, lleess mmaacchhiinneess,, lleess aappppaarreeiillss àà
 15. 15. 14 ggoouuvveerrnneerr eett ttoouutteess lleess aauuttrreess mmaattiièèrreess ttoouucchhaanntt llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree eett llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn11 .. LLee VVIIQQ eesstt rreemmppllii ddee llaa mmêêmmee mmaanniièèrree ppaarr ttoouuss lleess iinnssppeecctteeuurrss.. LL’’uuttiilliissaattiioonn ddee ccee ddooccuummeenntt eesstt dd’’aaiilllleeuurrss mmiinnuuttiieeuusseemmeenntt rréégglleemmeennttééee ppaarr sseess rrééddaacctteeuurrss ddaannss ssoonn iinnttrroodduuccttiioonn22 .. ÀÀ llaa ffiinn ddee ll’’aannnnééee 11999999,, ll’’OOCCIIMMFF aa ppuubblliiéé uunnee ddeeuuxxiièèmmee ééddiittiioonn dduu VVIIQQ33 .. CCee nnoouuvveeaauu qquueessttiioonnnnaaiirree,, llee «« RReeoorrggaanniisseedd VVeesssseell IInnssppeeccttiioonn QQuueessttiioonnnnaaiirree »» oouu «« RROOVVIIQQ »»,, aa ééttéé ccoonnççuu aaffiinn dd’’uunniiffoorrmmiisseerr llee sseennss dduu ppaarrccoouurrss ddee ll’’iinnssppeeccttiioonn.. DDééssoorrmmaaiiss,, ll’’iinnssppeecctteeuurr ccoommmmeennccee ppaarr ccoonnssuulltteerr lleess cceerrttiiffiiccaattss eett ddooccuummeennttss,, ppuuiiss iill vviissiittee llaa ppaasssseerreellllee,, llee llooccaall rraaddiioo,, ddeesscceenndd ppaarr ll’’eexxttéérriieeuurr jjuussqquu’’àà llaa ssaallllee ddeess ppoommppeess,, ppuuiiss iinnssppeeccttee llee ppoonntt pprriinncciippaall,, lleess llooccaauuxx aavvaanntt,, llaa mmaacchhiinnee,, eett eennffiinn lleess llooccaauuxx hhaabbiittaabblleess.. AAuu ccoouurrss ddee ssoonn ccoonnttrrôôllee,, ll’’iinnssppeecctteeuurr nnee ddooiitt êêttrree sseeuull àà aauuccuunn mmoommeenntt.. GGéénnéérraalleemmeenntt,, llaa vvéérriiffiiccaattiioonn ddeess ddooccuummeennttss aa lliieeuu aavveecc llee ccoommmmaannddaanntt,, aauuqquueell vviieennnneenntt éévveennttuueelllleemmeenntt ss’’aaddjjooiinnddrree ppoouurr llaa vviissiittee ddee llaa ppaasssseerreellllee llee lliieeuutteennaanntt cchhaarrggéé ddee llaa nnaavviiggaattiioonn aaiinnssii qquuee ll’’ooffffiicciieerr SSMMDDSSSS44 .. LL’’iinnssppeeccttiioonn ddee llaa ppaarrttiiee eexxttéérriieeuurree ppoonntt eesstt mmeennééee eenn ccoommppaaggnniiee dduu ccoommmmaannddaanntt,, cceellllee ddee llaa ppaarrttiiee ccaarrggaaiissoonn ll’’ééttaanntt aavveecc llee sseeccoonndd ccaappiittaaiinnee,, ttaannddiiss qquuee llee cchheeff mmééccaanniicciieenn ooffffiicciiee ppoouurr llaa mmaacchhiinnee.. LL’’iinnssppeeccttiioonn nnee ppoorrttee qquuee ssuurr llaa ppaarrttiiee vviissiibbllee dduu nnaavviirree,, eett nnoonn ssuurr ll’’ééttaatt ddee ssaa ssttrruuccttuurree.. AA llaa ffiinn ddee ll’’iinnssppeeccttiioonn,, ll’’iinnssppeecctteeuurr iinnffoorrmmee llee ccoommmmaannddaanntt ddeess rrééssuullttaattss ddee sseess ccoonnssttaattaattiioonnss aaffiinn ddee ddiissccuutteerr aavveecc lluuii ddeess ppooiinnttss àà pprroobbllèèmmee eett ddee vvooiirr qquueellss ssoonntt cceeuuxx qquuii ppeeuuvveenntt êêttrree éélliimmiinnééss aauussssiittôôtt.. CCeellaa eesstt ééggaalleemmeenntt iinnddiissppeennssaabbllee ppoouurr qquuee llee ccoommmmaannddaanntt 1 Infra p. 20. 2 V. annexe n°2 p. 78 à 80. 3 La première édition du VIQ a été publiée par l’OCIMF en 1997. 4 Officier SMDSS : officier formé au Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer, système lancé par l’OMI en 1988 afin de permettre l’établissement de communications bidirectionnelles entre un navire en mer en détresse (quelle que soit sa position) et la terre.
 16. 16. 15 ppuuiissssee aajjoouutteerr sseess ccoommmmeennttaaiirreess aavvaanntt ddee ssiiggnneerr llee rraappppoorrtt dd’’iinnssppeeccttiioonn.. CCooppiiee ddee ccee ddooccuummeenntt eesstt bbiieenn ssûûrr ffaaxxééee aauu sseerrvviiccee tteecchhnniiqquuee dduu nnaavviirree.. LL’’iinnssppeecctteeuurr ttrraannssmmeett eennssuuiittee ssoonn rraappppoorrtt aauu sseerrvviiccee vveettttiinngg ddee llaa ccoommppaaggnniiee ppééttrroolliièèrree.. NNoottoonnss qquuee ccee rraappppoorrtt ccoommpprreenndd llee VVIIQQ ddûûmmeenntt rreemmppllii,, aaccccoommppaaggnnéé ddeess pprreessccrriippttiioonnss eett oobbsseerrvvaattiioonnss ppeerrssoonnnneelllleess ddee ll''iinnssppeecctteeuurr.. CCeelllleess--ccii ppoorrtteenntt ssuurr ddeess ppooiinnttss nn''aayyaanntt ppaass ffaaiitt ll''oobbjjeett ddee pprreessccrriippttiioonnss,, mmaaiiss ddoonntt llaa mmeennttiioonn aaiiddeerraa àà jjuussttiiffiieerr uunn éévveennttuueell rreeffuuss dduu nnaavviirree.. §§ 33 :: TTrraaiitteemmeenntt ddeess rrééssuullttaattss ddee ll’’iinnssppeeccttiioonn AAuu vvuu dduu rraappppoorrtt dd’’iinnssppeeccttiioonn ((ccoommpprreennaanntt lleess oobbsseerrvvaattiioonnss dduu ccoommmmaannddaanntt)),, llee sseerrvviiccee vveettttiinngg ddee llaa ccoommppaaggnniiee ppééttrroolliièèrree ssee pprroonnoonnccee ssuurr ll’’aacccceeppttaabbiilliittéé dduu nnaavviirree.. SSii lleess ccrriittèèrreess dd’’aacccceeppttaabbiilliittéé ddééppeennddeenntt ddee cchhaaqquuee ccoommppaaggnniiee,, ll’’ééttuuddee ddee cceess ccrriittèèrreess ssuuiitt eenn rreevvaanncchhee ttoouujjoouurrss llaa mmêêmmee llooggiiqquuee :: cchhaaqquuee qquueessttiioonn eesstt aaffffeeccttééee dd’’uunn ccooeeffffiicciieenntt ddee ppéénnaalliittéé,, cchhaaqquuee rrééppoonnssee aannaallyyssééee sseelloonn uunn ppoouurrcceennttaaggee ddee bboonnss//mmaauuvvaaiiss rrééssuullttaattss.. LLeess rrééssuullttaattss ddee ll’’iinnssppeeccttiioonn ssoonntt aalloorrss ttrraannssmmiiss aauu sseerrvviiccee ccoommmmeerrcciiaall ppuuiiss tteecchhnniiqquuee dduu nnaavviirree,, aaccccoommppaaggnnééss ddee ddiifffféérreenntteess rreemmaarrqquueess eett dd’’uunn ddééllaaii ppoouurr ccoorrrriiggeerr lleess ppooiinnttss aayyaanntt ffaaiitt ll’’oobbjjeett ddee cceess rreemmaarrqquueess.. QQuuaanntt àà ll’’ «« OOCCIIMMFF RReeppoorrtt »»,, iill eesstt ppllaaccéé ssuurr llee SSIIRREE.. IIll iinnddiiqquuee,, ssaannss mmeennttiioonn ddééttaaiillllééee ddeess rrééssuullttaattss,, ssii llee nnaavviirree eesstt bboonn oouu ssuurr lliissttee nnooiirree.. AA ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù ll’’OOCCIIMMFF RReeppoorrtt eesstt ppuubblliiéé,, llee sseerrvviiccee tteecchhnniiqquuee aa 1144 jjoouurrss ppoouurr ddoonnnneerr sseess ccoommmmeennttaaiirreess ((aapprrèèss ddiissccuussssiioonn aavveecc llee bboorrdd,, ll’’iinnssppeecctteeuurr eett llee sseerrvviiccee ccoommmmeerrcciiaall)) ssuurr llee mmêêmmee ssiittee ddee ll’’OOCCIIMMFF.. MMiieeuuxx,, lleess ppooiinnttss aayyaanntt ffaaiitt ll’’oobbjjeett dd’’uunnee rreemmaarrqquuee ppeeuuvveenntt dd’’oorreess eett ddééjjàà êêttrree ccoorrrriiggééss.. MMaaiiss aauu--ddeellàà dduu ddééllaaii ddee 1144 jjoouurrss,, llee rraappppoorrtt nnee ppeeuutt pplluuss êêttrree mmooddiiffiiéé..
 17. 17. 16 SSEECCTTIIOONN 22 :: DDoommaaiinnee AApprrèèss ddéévveellooppppeemmeenntt ppeeuutt--oonn ccoonncclluurree ssuurr ll’’oorriiggiinnaalliittéé qquuii ccaarraaccttéérriissee ll’’oorrggaanniissaattiioonn dduu vveettttiinngg ppaarr rraappppoorrtt aauuxx aauuttrreess ccoonnttrrôôlleess ddee ssééccuurriittéé.. CCeettttee oorriiggiinnaalliittéé ssee rreettrroouuvvee--tt--eellllee ddaannss llee ddoommaaiinnee dduu vveettttiinngg ?? RRiieenn nn’’eesstt mmooiinnss ssûûrr.. MMaaiiss ssii llee ddoommaaiinnee rréésseerrvvéé dduu vveettttiinngg eesstt ssuujjeett àà ccaauuttiioonn ((§§11)),, iill ddeemmeeuurree uuttiillee ddee pprréésseenntteerr lleess mmaattiièèrreess qquuii llee ccoonnssttiittuueenntt ((§§22)).. §§ 11 :: LLee ddoommaaiinnee rréésseerrvvéé dduu vveettttiinngg FFaaccee àà llaa mmuullttiipplliiccaattiioonn ddeess ccoonnttrrôôlleess ddee ssééccuurriittéé ooppéérrééss ssuurr ttoouuss lleess nnaavviirreess ddee ccoommmmeerrccee qquueellss qquu’’iillss ssooiieenntt ((AA)),, iill ccoonnvviieenntt ddee ss’’iinntteerrrrooggeerr ssuurr ll’’aauuttoonnoommiiee eett llaa ppeerrttiinneennccee dd’’uunn ccoonnttrrôôllee pprroopprree aauuxx nnaavviirreess ppééttrroolliieerrss ((BB)).. AA)) CCoonnccuurrrreennccee ddeess aauuttrreess ccoonnttrrôôlleess ddee ssééccuurriittéé LLeess nnaavviirreess ppééttrroolliieerrss,, ggaazziieerrss eett cchhiimmiiqquuiieerrss,, eenn ttaanntt qquuee nnaavviirreess ddee ccoommmmeerrccee,, ssoonntt aauujjoouurrdd’’hhuuii ppootteennttiieelllleemmeenntt ssoouummiiss àà ppaass mmooiinnss dd’’uunnee ddeemmii--ddoouuzzaaiinnee ddee ccoonnttrrôôlleess ddee ssééccuurriittéé.. TToouutt dd’’aabboorrdd cceess nnaavviirreess ppeeuuvveenntt êêttrree ccoonnttrrôôllééss ppaarr ll’’ÉÉttaatt dduu ppaavviilllloonn,, lleeqquueell ddééllèègguuee llee pplluuss ssoouuvveenntt cceettttee cchhaarrggee àà ddeess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn.. IInnvveessttiieess dd’’uunnee mmiissssiioonn ddee sseerrvviiccee ppuubblliicc,, cceess ssoocciiééttééss ddéélliivvrreenntt aauu nnoomm eett ppoouurr llee ccoommppttee ddee cceett ÉÉttaatt lleess cceerrttiiffiiccaattss ooffffiicciieellss qquuii aatttteesstteenntt ddee llaa ccoonnffoorrmmiittéé dduu nnaavviirree aauu rreeggaarrdd ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee rreellaattiivvee àà llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee eett àà llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt.. EEnnssuuiittee lleess nnaavviirreess ééttrraannggeerrss ppeeuuvveenntt êêttrree ssoouummiiss aauu ccoonnttrrôôllee ddee ll’’ÉÉttaatt dduu PPoorrtt ddeeppuuiiss ll’’aaddooppttiioonn,, eenn 11998800,, dduu MMéémmoorraanndduumm ddee PPaarriiss ppaarr lleess ÉÉttaattss mmaarriittiimmeess ddee llaa CCoommmmuunnaauuttéé EEuurrooppééeennnnee eett lleess ÉÉttaattss nnoorrddiiqquueess.. IInnttiittuulléé «« MMéémmoorraanndduumm dd’’eenntteennttee ssuurr llee ccoonnttrrôôllee ddeess nnaavviirreess ppaarr ll’’ÉÉttaatt dduu ppoorrtt »»,, llee MMéémmoorraanndduumm ddee PPaarriiss ((oouu MMOOUU,, ppoouurr MMéémmoorraanndduumm ooff uunnddeerrssttaannddiinngg)) pprréévvooiitt qquuee cchhaaccuunn ddeess ÉÉttaattss ssiiggnnaattaaiirreess mmeettttrraa eenn ppllaaccee uunn ssyyssttèèmmee ddee ccoonnttrrôôllee eenn vvuuee dd’’aassssuurreerr qquuee lleess nnaavviirreess ééttrraannggeerrss,, mmêêmmee rreessssoorrttiissssaanntt dd’’uunn ÉÉttaatt nnoonn ssiiggnnaattaaiirree,, ssoonntt ccoonnffoorrmmeess aauuxx nnoorrmmeess iinntteerrnnaattiioonnaalleess ddoonntt iill ddoonnnnee llaa lliissttee ((lliissttee qquuii ccoommpprreenndd ttoouutteess lleess ccoonnvveennttiioonnss
 18. 18. 17 iinntteerrnnaattiioonnaalleess ssuurr llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess,, aauuxxqquueelllleess ss’’aajjoouuttee llaa ccoonnvveennttiioonn ddee ll’’OO..II..TT.. ddee 1199776611 )).. EEnnffiinn ttoouutteess lleess aauuttrreess ppeerrssoonnnneess iinnttéérreessssééeess aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett àà sseess rriissqquueess ((cc’’eesstt--àà--ddiirree lleess cchhaarrggeeuurrss,, lleess aassssuurreeuurrss,, lleess PP&&II CClluubbss,, lleess ccoouurrttiieerrss,, lleess ttrraaddeerrss,, eettcc)) ppeeuuvveenntt eexxeerrcceerr àà lleeuurr gguuiissee llee ccoonnttrrôôllee ddee ssééccuurriittéé qquu’’iillss ssoouuhhaaiitteenntt ssuurr llee nnaavviirree qquuii lleess ccoonncceerrnnee.. CCee ccoonnttrrôôllee ppeeuutt aalllleerr ddee llaa ssiimmppllee ccoonnssuullttaattiioonn ddee llaa ccllaassssee dduu nnaavviirree àà uunn ccoonnttrrôôllee ssuupppplléémmeennttaaiirree ooppéérréé ppaarr ddeess eexxppeerrttss oouu aauuddiitteeuurrss ssppéécciiaalliissééss.. SSii lleess eexxiiggeenncceess tteecchhnniiqquueess oouu ccoommmmeerrcciiaalleess ppeeuuvveenntt vvaarriieerr dd’’uunn ccoonnttrrôôlleeuurr àà ll’’aauuttrree,, uunn ssooccllee dd’’eexxiiggeenncceess ddee ssééccuurriittéé ddeemmeeuurree ccoommmmuunn àà ll’’eennsseemmbbllee ddee cceess ccoonnttrrôôlleess.. PPoouurr uunn ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ssûûrr ((ddaannss llee sseennss aanngglloo--ssaaxxoonn ddee «« ssaaffee »»)),, uunn nnaavviirree,, ssoonn ééqquuiippaaggee eett ssoonn ooppéérraatteeuurr ddooiivveenntt ssaattiissffaaiirree aauuxx rréégglleemmeennttaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ppoorrttaanntt ssuurr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee eett llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt.. PPaarrmmii cceelllleess--ccii,, oonn ppeeuutt rreetteenniirr :: llaa CCoonnvveennttiioonn MMAARRPPOOLL ddee 11997733,, qquuii rréégglleemmeennttee lleess rreejjeettss dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess // llaa CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS ddee 11997744,, qquuii ddééffiinniitt lleess rrèègglleess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn ddeess nnaavviirreess,, lleess rrèègglleess ccoonncceerrnnaanntt ll’’ééqquuiippeemmeenntt ddee pprrootteeccttiioonn ccoonnttrree ll’’iinncceennddiiee,, lleess eennggiinnss ddee ssaauuvveettaaggee,, ll’’ééqquuiippeemmeenntt ddee rraaddiioo--ttééllééggrraapphhiiee eett rraaddiioo--ttéélléépphhoonniiee,, lleess tteecchhnniiqquueess ddee ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess,, lleess rrèègglleess ppoouurr pprréévveenniirr lleess aabboorrddaaggeess eenn mmeerr // llaa CCoonnvveennttiioonn SSTTCCWW ddee 11997788,, qquuii ppoorrttee ssuurr llaa ffoorrmmaattiioonn ddeess ggeennss ddee mmeerr eett llaa ddéélliivvrraannccee ddeess bbrreevveettss.. BB)) PPeerrttiinneennccee dduu vveettttiinngg QQuuiidd dduu vveettttiinngg ddaannss cceettttee pprrooffuussiioonn ddee ccoonnttrrôôlleess ddee ssééccuurriittéé ?? OOnn eesstt eenn eeffffeett eenn ddrrooiitt ddee ssee ddeemmaannddeerr ss’’iill ssee jjuussttiiffiiee eett,, llee ccaass éécchhééaanntt,, ddaannss qquueellllee mmeessuurree.. CCoommmmee lleess aauuttrreess ccoonnttrrôôlleess,, llee vveettttiinngg aa ppoouurr pprriimmee oobbjjeett ddee vvéérriiffiieerr llee rreessppeecctt ddeess nnoorrmmeess rreellaattiivveess àà llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee eett àà llaa pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt ((MMAARRPPOOLL,, SSOOLLAASS,, SSTTCCWW,, eettcc)).. NNoottoonnss qquu’’aauu jjoouurr dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,, lleess iinnssppeecctteeuurrss nn’’oonntt ppaass eennccoorree aaccccèèss ddiirreecctteemmeenntt aauuxx ddooccuummeennttss ddéétteennuuss ppaarr lleess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, cceess 1 La convention de l’O.I.T (Organisation Internationale du Travail), adoptée le 13 octobre 1976, porte sur les normes minimales à observer sur les navires marchands pour les locaux affectés à l’équipage. Aux termes de ce texte, tout État signataire peut retenir dans l’un de ses ports tout navire étranger qui ne se conforme pas aux normes figurant dans la convention, et ce jusqu’à ce qu’il ait été remédié à la situation existant à bord.
 19. 19. 18 ddooccuummeennttss rreessttaanntt llaa pprroopprriiééttéé eexxcclluussiivvee ddeessddiitteess ssoocciiééttééss aaiinnssii qquuee ddeess aarrmmaatteeuurrss pprroopprriiééttaaiirreess ddee nnaavviirreess.. PPaarr ccoonnssééqquueenntt,, lleess iinnssppeecctteeuurrss nn’’oonntt dd’’aauuttrree cchhooiixx qquuee ddee ssee ffiieerr,, ssaannss vvéérriiffiiccaattiioonn ppoossssiibbllee,, aauuxx ddoonnnnééeess ccoonntteennuueess ddaannss lleess rraappppoorrttss ddee ccllaassssee.. CCeettttee ssiittuuaattiioonn nn’’eesstt ppaass ssaannss ssuusscciitteerr llaa ccoollèèrree ddeess aarrmmaatteeuurrss,, vviiccttiimmeess eett àà llaa ffooiiss ddéébbiitteeuurrss ddee ddeeuuxx ccoonnttrrôôlleess ssuucccceessssiiffss11 ,, eett ddoonntt llee ddeeuuxxiièèmmee ((llee vveettttiinngg)) ssee ccoonntteennttee ddee rreepprreennddrree lleess ccoonncclluussiioonnss dduu pprreemmiieerr ((llee rraappppoorrtt ddee ccllaassssee)).. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llee vveettttiinngg aappppaarraaîîtt ppoouurr cceerrttaaiinnss ccoommmmee uunn ccoonnttrrôôllee eesssseennttiieelllleemmeenntt ddooccuummeennttaaiirree,, iinnssuuffffiissaanntt ddee ccee ffaaiitt ppoouurr ddéécceelleerr lleess rrééeelllleess ccaarreenncceess qquuee ppeeuutt pprréésseenntteerr uunn nnaavviirree eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. NNoottoonnss ééggaalleemmeenntt qquuee ll’’iinnssppeeccttiioonn pprroopprreemmeenntt mmaattéérriieellllee dduu nnaavviirree nnee ppeeuutt ppoorrtteerr qquuee ssuurr ssaa ppaarrttiiee vviissiibbllee.. LL’’ééttaatt ddee llaa ssttrruuccttuurree,, qquuii eesstt ppoouurrttaanntt –– sseelloonn AA..CC.. AARRDDIILLLLOONN,, CCoommmmaannddaanntt ddee VVLLCCCC22 –– ll’’eesssseennttiieell eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa ssoolliiddiittéé dduu nnaavviirree,, nnee ffaaiitt ll’’oobbjjeett dd’’aauuccuunn ccoonnttrrôôllee.. OOnn ppeeuutt mmêêmmee ssuuppppoosseerr qquu’’iill nnee ddooiitt ppaass êêttrree bbiieenn ddiiffffiicciillee ddee ddiissssiimmuulleerr cceerrttaaiinnss pprroobbllèèmmeess pprroopprreess àà cceettttee ssttrruuccttuurree33 .. UUnn mmaanniiffoolldd rruuttiillaanntt nn’’aa eenn eeffffeett jjaammaaiiss ll’’aaiirr ddee ffuuiirr…… SSii cceettttee pprriissee ddee ppoossiittiioonn ssee jjuussttiiffiiee,, eellllee rreessttee nnééaannmmooiinnss ttrrèèss ssuubbjjeeccttiivvee ppuuiissqquu’’eellllee pprroovviieenntt dd’’aarrmmaatteeuurrss ppoouurr qquuii llaa pprrooccéédduurree vveettttiinngg eesstt uunnee ccoonnttrraaiinnttee.. IInntteerrrrooggeeoonnss ddoonncc lleess aaffffrréétteeuurrss eett lleess vveetttteeuurrss ssuurr llaa ppeerrttiinneennccee dduu vveettttiinngg,, eett llee vveettttiinngg aappppaarraaîîttrraa ttoouutt ddee ssuuiittee pplluuss ppeerrttiinneenntt !! PPoouurr lleess aaffffrréétteeuurrss,, llee vveettttiinngg eesstt uunnee ddéémmaarrcchhee ddee ssééccuurriittéé uuttiillee ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss ppoouurr llaa bboonnnnee iimmaaggee ddee lleeuurr eennsseeiiggnnee.. LL’’aaccttuuaalliittéé mmaarriittiimmee ééttaanntt àà ll’’hheeuurree ddee ll’’aaccccaabblleemmeenntt ddeess ggrraannddeess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess,, cceelllleess--ccii oonntt eenn eeffffeett ttoouutt iinnttéérrêêtt àà mmoonnttrreerr lleeuurr iimmpplliiccaattiioonn ddaannss llaa lluuttttee ccoonnttrree ll’’iinnssééccuurriittéé eett llaa ppoolllluuttiioonn mmaarriittiimmeess.. LLee vveettttiinngg eesstt uunnee iinniittiiaattiivvee pprriivvééee eett ssuurrttoouutt ffaaccuullttaattiivvee,, ppuuiissqquuee nnee ffaaiissaanntt ll’’oobbjjeett dd’’aauuccuunnee oobblliiggaattiioonn rréégglleemmeennttaaiirree.. DD’’aauuccuunn pprréétteennddrraaiitt qquu’’iill aa ppoouurr uunniiqquuee bbuutt ddee sseerrvviirr llaa ccoommmmuunniiccaattiioonn ddeess 1 Les armateurs financent les rapports de classe en alimentant les caisses des sociétés de classification, mais ils financent également les vettings, contrôles leur étant facturés par les affréteurs. 2 VLCC : Very Large Crude Carrier. 3 Le « vetting », une initiative privée qui s’ajoute aux contrôles de sécurité réglementaires, A.C. ARDILLON, site de l’AFCAN (www.afcan.org/dossiers_securite/vetting.html).
 20. 20. 19 ggrraannddeess ssoocciiééttééss ppééttrroolliièèrreess.. OOnn lleeuurr rrééppoonnddrraa aalloorrss qquu''iill ééggaalleemmeenntt eett ssuurrttoouutt uunn iinnttéérrêêtt ééccoonnoommiiqquuee ppoouurr ddeess aaffffrréétteeuurrss qquuii ssoouuhhaaiitteenntt ssee pprréémmuunniirr ccoonnttrree lleess ccooûûttss jjuuddiicciiaaiirree eett ccoommmmeerrcciiaall dd''uunnee éévveennttuueellllee mmaarrééee nnooiirree11 .. CCoonnssiiddéérraanntt lleess cceerrttiiffiiccaattss ddee ll''EEttaatt dduu ppaavviilllloonn llaaxxiisstteess,, eett lleess cceerrttiiffiiccaattss ddee ccllaassssee ppeeuu rréévvééllaatteeuurrss ddeess aassppeeccttss ooppéérraattiioonnnneellss lliiééss àà llaa ccaarrggaaiissoonn eett llaa pprréévveennttiioonn ddeess ppoolllluuttiioonnss,, lleess aaffffrréétteeuurrss oonntt pprrééfféérréé ss''oorrggaanniisseerr ppoouurr vvéérriiffiieerr eeuuxx--mmêêmmeess llaa qquuaalliittéé ddeess nnaavviirreess.. QQuuaanntt aauuxx iinnssppeecctteeuurrss,, iillss ssaavveenntt éévviiddeemmmmeenntt ddééffeennddrree ll''iinnttéérrêêtt ddee lleeuurr pprrooffeessssiioonn.. SS''iillss aaddmmeetttteenntt qquu''uunnee aannaallyyssee ssttrruuccttuurreellllee aapppprrooffoonnddiiee dduu nnaavviirree eesstt iimmppoossssiibbllee lloorrss dd''uunnee iinnssppeeccttiioonn,, iillss mmaaiinnttiieennnneenntt qquu''uunnee ccoommppaarraaiissoonn eennttrree llaa ssttrruuccttuurree vviissiibbllee dduu nnaavviirree eett lleess iinnddiiccaattiioonnss dduu rraappppoorrtt ddee ccllaassssee rreessttee uunn ccoonnttrrôôllee ssttrruuccttuurreell ssuuffffiissaanntt ss''iill eesstt eeffffeeccttuuéé aavveecc pprrooffeessssiioonnnnaalliissmmee.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, nnuull ddoouuttee qquu''uunn iinnssppeecctteeuurr aauu sseerrvviiccee ddee ll''aaffffrréétteeuurr rreepprréésseennttee uunn rriissqquuee ddee ccoorrrruuppttiioonn bbiieenn mmooiinnss iimmppoorrttaanntt qquu''uunn iinnssppeecctteeuurr aauu sseerrvviiccee ddeess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, rréémmuunnéérrééeess ppaarr lleess aarrmmaatteeuurrss eeuuxx--mmêêmmeess.. §§ 22 :: LLeess mmaattiièèrreess rreelleevvaanntt dduu vveettttiinngg LLee vveettttiinngg ééttaanntt uunn ccoonnttrrôôllee ddee ssééccuurriittéé ssppéécciiaalliisséé,, cc''eesstt--àà--ddiirree ppoorrttaanntt ssuurr ddeess nnaavviirreess ppééttrroolliieerrss,, ggaazziieerrss eett cchhiimmiiqquuiieerrss,, iill aabboorrddee ddiifffféérreenntteess mmaattiièèrreess tteecchhnniiqquueess qquu''iill ccoonnvviieenntt ddee pprréésseenntteerr iiccii,, aauu ttrraavveerrss dduu VVeesssseell PPaarrttiiccuullaarrss QQuueessttiioonnnnaaiirree ((AA)),, dduu VVeesssseell IInnssppeeccttiioonn QQuueessttiioonnnnaaiirree ((BB)) eett ddee qquueessttiioonnnnaaiirreess pprroopprreess àà cceerrttaaiinneess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess ((CC)).. AA)) LLee VVeesssseell PPaarrttiiccuullaarrss QQuueessttiioonnnnaaiirree ((VVPPQQ)) CCoommmmee ddééjjàà vvuu22 ,, llee VVPPQQ eesstt uunn qquueessttiioonnnnaaiirree rreennddaanntt ccoommppttee ddeess ppaarrttiiccuullaarriittééss tteecchhnniiqquueess dduu nnaavviirree,, ssaannss ccoonnssiiddéérraattiioonn ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss lliiééeess àà ssaa ppaarrttiiee ccoommmmeerrcciiaallee33 .. IIll ssee ddiivviissee eenn qquuiinnzzee cchhaappiittrreess.. 1 Infra p. 25 à 27. 2 Supra p. 11. 3 Pour un exemple de VPQ, voir celui de l'"Alexander", navire de la FOUQUET SACOP, en annexe n°3 p. 81 à 107.
 21. 21. 20 LLee cchhaappiittrree 11eerr aabboorrddee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss ggéénnéérraalleess rreellaattiivveess aauu pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree,, àà ssoonn ooppéérraatteeuurr,, àà ssoonn ccoonnssttrruucctteeuurr,, àà llaa ssoocciiééttéé qquuii llee ccllaassssee,, aauuxx ddiimmeennssiioonnss dduu nnaavviirree,, àà sseess ccaappaacciittééss ddee ttoonnnnaaggee eett àà ssoonn hhiissttoorriiqquuee.. IIll ccoonnssttiittuuee eenn qquueellqquuee ssoorrttee llaa ccaarrttee ddee vviissiittee dduu nnaavviirree.. LLee cchhaappiittrree 22 ppoorrttee ssuurr lleess cceerrttiiffiiccaattss eett ddooccuummeennttss ddee bboorrdd.. IIll ss''aaggiitt ppoouurr ll''ooppéérraatteeuurr dd''iinnddiiqquueerr àà ll''aaffffrréétteeuurr ss''iill ddiissppoossee bbiieenn ddeess cceerrttiiffiiccaattss ddee ssééccuurriittéé nnéécceessssaaiirreess ((eexx:: IInntteerrnnaattiioonnaall OOiill PPoolllluuttiioonn PPrreevveennttiioonn CCeerrttiiffiiccaattee)),, eett ddeess ddeerrnniièèrreess ééddiittiioonnss ddeess ddiifffféérreennttss mmaannuueellss ssééccuurriittéé àà bboorrdd ((eexx:: mmaannuueell IISSGGOOTTTT)).. LLee cchhaappiittrree 33 ppoorrttee ssuurr llee mmaannaaggeemmeenntt dd''ééqquuiippaaggee.. OOuuttrree ll''iinnddiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinnss ccoonnttaaccttss ((nnoottaammmmeenntt cceeuuxx ddee ll''ooffffiicciieerr cchhaarrggéé dduu rreeccrruutteemmeenntt ddeess mmeemmbbrreess dd''ééqquuiippaaggeess)),, iill vviissee àà ss''aassssuurreerr dduu sséérriieeuuxx aavveecc lleeqquueell lleess nnaavviiggaannttss ssoonntt rreeccrruuttééss,, ssuuiivviiss,, ffoorrmmééss,, mmuuttééss oouu pprroommuuss.. LLee cchhaappiittrree 44 ppoorrttee ssuurr llaa nnaavviiggaattiioonn.. LL''ooppéérraatteeuurr ddooiitt rreennddrree ccoommppttee ddeess ddiifffféérreennttss iinnssttrruummeennttss ddee nnaavviiggaattiioonn ddoonntt ssoonn nnaavviirree eesstt ppoouurrvvuu ((eexx:: ccoommppaass,, rraaddaarrss,, GGPPSS,, eettcc)).. LLee cchhaappiittrree 55 ppoorrttee ssuurr llee mmaannaaggeemmeenntt ddee ssééccuurriittéé.. IIll iinnddiiqquuee lleess nnoorrmmeess aauuxxqquueelllleess llee nnaavviirree eesstt cceerrttiiffiiéé ((eexx:: IISSOO 99000022)),, aaiinnssii qquuee ddiifffféérreenntteess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr llee ddiissppoossiittiiff ddee lluuttttee ccoonnttrree lleess iinncceennddiieess ((eexx:: ttyyppee ddee ssyyssttèèmmee ddee lluuttttee ccoonnttrree iinncceennddiieess ddaannss llaa ssaallllee ddeess ppoommppeess)).. LLee cchhaappiittrree 66 ppoorrttee ssuurr llaa pprréévveennttiioonn ddee ppoolllluuttiioonn.. IIll ppoossee ddiifffféérreenntteess qquueessttiioonnss tteecchhnniiqquueess ssuurr lleess ééqquuiippeemmeennttss ppoouuvvaanntt ccaauusseerr oouu ppaalllliieerr uunnee ppoolllluuttiioonn ((eexx:: ssppéécciiffiiccaattiioonnss dduu ttyyppee ddee vvaallvveess eemmppllooyyééss,, ééttaatt ddee ll''iinncciinnéérraatteeuurr dd''oorrdduurreess,, eettcc)).. LLee cchhaappiittrree 77 ppoorrttee ssuurr lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ssttrruuccttuurree dduu nnaavviirree ((eexx:: ttyyppee dd''aannooddeess uuttiilliissééeess,, ccoonnddiittiioonnss ddee pprrootteeccttiioonn dduu cchhaarrggeemmeenntt,, eettcc)).. LLee cchhaappiittrree 88 ppoorrttee ssuurr lleess ccaarrggaaiissoonnss eett bbaallllaassttss dduu nnaavviirree.. LL''ooppéérraatteeuurr ddooiitt sscchhéémmaattiisseerr llaa ccoonnffiigguurraattiioonn ddee ssoonn nnaavviirree,, iinnddiiqquueerr llaa ppoossiittiioonn ddeess ccaarrggaaiissoonnss eett bbaallllaassttss,, lleeuurr ccaappaacciittéé,, lleeuurr ssyyssttèèmmee ddee ppoommppaaggee.. IIll ddooiitt ééggaalleemmeenntt rrééppoonnddrree àà ddiifffféérreenntteess qquueessttiioonnss tteennaanntt àà llaa
 22. 22. 21 ssaallllee ddee ccoonnttrrôôllee ddee ccaarrggaaiissoonn,, aauuxx ssyyssttèèmmeess ddee jjaauuggeeaaggee,, dd''éécchhaannttiilllloonnnnaaggee,, ddee ccoonnttrrôôllee dd''éémmiissssiioonnss ddee vvaappeeuurrss eett ddee vveennttiillaattiioonn.. IIll ddooiitt eennffiinn eexxpplliiqquueerr lleess ddiifffféérreenntteess iinnssttaallllaattiioonnss ddee mmaanniiffoollddss.. LLee cchhaappiittrree 99 ppoorrttee ssuurr llee ddiissppoossiittiiff àà ggaazz iinneerrttee eett ll''ééqquuiippeemmeenntt ddee llaavvaaggee aauu ppééttrroollee bbrruutt.. DDiifffféérreenntteess pprréécciissiioonnss ssuurr llee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddee cceess ssyyssttèèmmeess ssoonntt ddeemmaannddééeess ((eexx:: llee ssyyssttèèmmee ddee llaavvaaggee eesstt--iill ppeerrffoorrmmaanntt ppeennddaanntt llee ddéécchhaarrggeemmeenntt??)).. LLee cchhaappiittrree 1100 ppoorrttee ssuurr ll''aammaarrrraaggee.. IIll eesstt ddeessttiinnéé àà rreennddrree ccoommppttee ddee llaa ccoommppoossiittiioonn eett ddee ll''ééttaatt ddee ll''ééqquuiippeemmeenntt dd''aammaarrrraaggee dduu nnaavviirree ((eexx:: aannccrreess,, aauussssiièèrreess,, cchhaauummaarrddss,, ttrreeuuiillss,, eettcc)).. LLee cchhaappiittrree 1111 ppoorrttee ssuurr lleess mmooyyeennss ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn eett lleess oouuttiillss éélleeccttrroonniiqquueess ((nnoommbbrree ddee rraaddiiooss VVHHFF ddaannss llaa ssaallllee ddee rraaddiioo,, llaa ssaallllee ddee ccoonnttrrôôllee oouu ssuurr llee ppoonntt,, ééqquuiippeemmeenntt dd''uunnee aallaarrmmee ddee rraaddiioottééllééggrraapphhiiee oouu ddee rraaddiioottéélléépphhoonniiee,, eettcc)).. LLee cchhaappiittrree 1122 ppoorrttee ssuurr llaa ssaallllee ddeess mmaacchhiinneess eett llaa ddiirreeccttiioonn ((mmooyyeennss ddee pprrooppuullssiioonn,, ggéénnéérraatteeuurrss,, ccoommpprreesssseeuurrss,, ssoouutteess,, aallaarrmmeess aannttii--ppoolllluuttiioonn)).. LLee cchhaappiittrree 1133 ppoorrttee ssuurr ll''iinnffoorrmmaattiioonn ddee ttrraannssffeerrtt ddee nnaavviirree àà nnaavviirree.. IIll ss''aaggiitt llàà ddee ssaavvooiirr ssii llee nnaavviirree ddiissppoossee ddee ll''ééqquuiippeemmeenntt nnéécceessssaaiirree ppoouurr ooppéérreerr uunn ttrraannssffeerrtt ddee ccaarrggaaiissoonn vveerrss uunn aauuttrree nnaavviirree.. EEnnffiinn lleess cchhaappiittrreess 1144 eett 1155 ttrraaiitteenntt rreessppeeccttiivveemmeenntt ddeess nnaavviirreess cchhiimmiiqquuiieerrss eett ggaazziieerrss.. IIllss ssoouullèèvveenntt ddeess qquueessttiioonnss tteecchhnniiqquueess ((eexx:: mmooyyeennss ddee pprriissee ddee tteemmppéérraattuurreess,, pprrooccéédduurreess ddee vveennttiillaattiioonn,, eettcc)) eett ddooccuummeennttaaiirreess ((eexx:: vvaalliiddiittéé dduu cceerrttiiffiiccaatt SSOOLLAASS)) pprroopprreess aauuxx ssppéécciiffiicciittééss ddee cceess nnaavviirreess.. BB)) LLee VVeesssseell IInnssppeeccttiioonn QQuueessttiioonnnnaaiirree ((VVIIQQ)) CCoommmmee ddééjjàà vvuu11 ,, llee VVIIQQ eesstt uunn qquueessttiioonnnnaaiirree ppoorrttaanntt ssuurr ll''ééttaatt ggéénnéérraall dduu nnaavviirree eett ddee sseess ééqquuiippeemmeennttss,, aaiinnssii qquuee ssuurr llaa mmaanniièèrree ddoonntt iill eesstt ooppéérréé.. LLee VVIIQQ ssee ddiivviissee eenn ddeeuuxx ppaarrttiieess.. 1 Supra p. 13.
 23. 23. 22 LLaa pprreemmiièèrree ccoommpprreenndd 117755 qquueessttiioonnss rreellaattiivveess àà llaa ssééccuurriittéé eett àà llaa pprréévveennttiioonn ddee ppoolllluuttiioonn.. CCeess qquueessttiioonnss ssoonntt rreeggrroouuppééeess eenn ddiixx--sseepptt cchhaappiittrreess.. QQuuiinnzzee dd''eennttrree eeuuxx ccoorrrreessppoonnddeenntt aauuxx qquuiinnzzee cchhaappiittrreess dduu VVPPQQ,, aauuxxqquueellss ss''aajjoouutteenntt uunn cchhaappiittrree ssuurr ll''aappppaarreennccee ggéénnéérraallee dduu nnaavviirree eett uunn aauuttrree ssuurr lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss ccoommbbiinnééss.. LLaa ddeeuuxxiièèmmee ppaarrttiiee dduu VVIIQQ,, qquuaanntt àà eellllee,, ccoommpprreenndd lleess ddiifffféérreenntteess rrééfféérreenncceess tteexxttuueelllleess eett rreeccoommmmaannddaattiioonnss sseerrvvaanntt ddee bbaassee ddee ttrraavvaaiill àà ll''iinnssppeecctteeuurr.. PPoouurr éévviitteerr uunnee rreepprriissee ffaassttiiddiieeuussee ddeess mmaattiièèrreess aabboorrddééeess ddaannss cchhaaqquuee cchhaappiittrree,, oonn ssee ppeerrmmeettttrraa uunnee aannaallyyssee mmooiinnss ffoorrmmaalliissttee qquuee cceellllee dduu VVPPQQ,, eenn pprriivviillééggiiaanntt ll''iinnttéérrêêtt ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn àà ssoonn eexxhhaauussttiivviittéé.. LLee VVIIQQ aabboorrddee ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss ttoouutteess lleess qquueessttiioonnss rreellaattiivveess àà ll''aassppeecctt eexxttéérriieeuurr dduu nnaavviirree :: ccoouuppééee,, éécchheelllleess ddee ppiilloottee,, ttrreeuuiillss dd''aammaarrrraaggee,, ééttaatt ggéénnéérraall ddee llaa ccooqquuee,, ééttaatt ddeess mmaarrqquuaaggeess ssuurr llaa ccooqquuee,, eettcc.. CC''eesstt aavvaanntt ttoouutt eemmbbaarrqquueemmeenntt qquuee ll''iinnssppeecctteeuurr ttrraaiittee cceess mmaattiièèrreess.. UUnnee ffooiiss eemmbbaarrqquuéé,, iill ppeeuutt ccoommmmeenncceerr àà vvéérriiffiieerr lleess cceerrttiiffiiccaattss eett ddooccuummeennttss ddee bboorrdd.. AApprrèèss aavvooiirr oobbtteennuu aauupprrèèss dduu CCoommmmaannddaanntt uunnee ccooppiiee ddee llaa ddeerrnniièèrree mmiissee àà jjoouurr dduu VVPPQQ,, iill ss''iinnttéérreessssee àà llaa bbiibblliiootthhèèqquuee oobblliiggaattooiirree dduu bboorrdd,, eett ssuurrttoouutt aauuxx ddiifffféérreennttss cceerrttiiffiiccaattss.. OOuuttrree lleeuurr ssiimmppllee pprréésseennccee àà bboorrdd,, iill ss''aaggiitt ssuurrttoouutt ddee vvéérriiffiieerr lleeuurr vvaalliiddiittéé.. EEnnttrree aauuttrreess eexxeemmpplleess,, llaa CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS iimmppoossee uunn rreennoouuvveelllleemmeenntt aannnnuueell dduu cceerrttiiffiiccaatt dd''ééqquuiippeemmeenntt rraaddiioo,, uunn rreennoouuvveelllleemmeenntt ttoouuss lleess 22 aannss dduu cceerrttiiffiiccaatt dd''ééqquuiippeemmeenntt ddee ssuurrvviiee,, eett uunn rreennoouuvveelllleemmeenntt ttoouuss lleess 55 aannss dduu cceerrttiiffiiccaatt ddee ccoonnssttrruuccttiioonn.. LL''iinnssppeecctteeuurr ppeeuutt ééggaalleemmeenntt ddeemmaannddeerr àà ccoonnssuulltteerr ddeess rraappppoorrttss aannnneexxeess,, tteellss qquuee llee ddeerrnniieerr rraappppoorrtt ddee ll''EEttaatt dduu ppoorrtt,, llee ddeerrnniieerr rraappppoorrtt ddee ccllaassssee ((mmeennttiioonnnnaanntt lleess ttrraavvaauuxx pprréévvuuss ppoouurr llee pprroocchhaaiinn aarrrrêêtt tteecchhnniiqquuee oouu ppaassssaaggee eenn ccaallee ssèècchhee)) oouu llee ddeerrnniieerr rraappppoorrtt ddee ssttrruuccttuurree ((aavveecc ééppaaiisssseeuurr ddeess ttôôlleess,, ttyyppeess dd''aannttiiccoorrrroossiioonn,, ééttaatt ddeess cciitteerrnneess eett bbaallllaassttss,, eettcc)).. PPaarr llaa ssuuiittee,, iill ccoonnttrrôôllee lleess cceerrttiiffiiccaattss eett ll''eexxppéérriieennccee ddeess ooffffiicciieerrss.. OOrr uunn nnaavviiggaanntt qquuii aarrbboorree ttoouuss lleess cceerrttiiffiiccaattss rreeqquuiiss ppaarr llaa SSTTCCWW nn''eesstt ppaass iippssoo ffaaccttoo uunn bboonn mmaarriinn.. CC''eesstt
 24. 24. 23 ppoouurrqquuooii ll''iinnssppeecctteeuurr ddooiitt ééggaalleemmeenntt ss''iinnttéérreesssseerr àà llaa ppoolliittiiqquuee ddee ggeessttiioonn dd''ééqquuiippaaggee mmeennééee ppaarr llaa ccoommppaaggnniiee dd''aarrmmeemmeenntt.. CCeettttee ppoolliittiiqquuee ddooiitt êêttrree ccoohhéérreennttee,, ccoommpprreennddrree ddeess ssttaaggeess ddee ffoorrmmaattiioonn,, ssuuiivvrree ll''éévvoolluuttiioonn ddee cchhaaqquuee mmeemmbbrree dd''ééqquuiippaaggee,, eett ss''iinnssccrriirree eenn ppaarrffaaiitt aaccccoorrdd aavveecc lleess pprriinncciippeess ddee llaa ssoocciiééttéé ddee rreeccrruutteemmeenntt.. LLoorrss dd''uunnee iinnssppeeccttiioonn,, ll''aanncciieennnneettéé dduu nnaavviiggaanntt aauu sseeiinn ddee llaa ccoommppaaggnniiee,, llaa dduurrééee ddee sseess eemmbbaarrqquueemmeennttss,, sseess tteemmppss ddee rreeppooss eett ssoonn eexxppéérriieennccee aauu ppééttrroollee ppeeuuvveenntt êêttrree rreeggaarrddééss aatttteennttiivveemmeenntt,, aaffiinn ddee ssee rreennddrree ccoommppttee ddee ssoonn eeffffiiccaacciittéé.. FFoorrtt ddee sseess ccoonnssttaattaattiioonnss,, uunn iinnssppeecctteeuurr ppeeuutt mmêêmmee pprreessccrriirree àà ll''aaffffrréétteeuurr dd''eexxiiggeerr ll''eemmbbaarrqquueemmeenntt dd''uunn nnaavviiggaanntt ssuupppplléémmeennttaaiirree,, ssoouuss ppeeiinnee ddee rreeffuusseerr llee nnaavviirree.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa nnaavviiggaattiioonn,, llee bboonn ééttaatt ddeess ééqquuiippeemmeennttss ddooiitt êêttrree vvéérriiffiiéé,, llaa bbaarrrree tteessttééee,, uunn ccoommppttee--rreenndduu dd''eessssaaiiss ppéérriiooddiiqquueess ffoouurrnnii,, eettcc.. LL''iinnssppeecctteeuurr ppeeuutt ééggaalleemmeenntt iinnssiisstteerr ssuurr cceerrttaaiinnss ppooiinnttss ccoommmmee ll''ééttaabblliisssseemmeenntt ddee ffeeuuiilllleess ddee rroouuttee ddee qquuaaii àà qquuaaii ((eett nnoonn ddee ppiilloottee àà ppiilloottee)),, ll''eexxiisstteennccee dd''uunn ccaahhiieerr ddee ccoonnssiiggnneess dduu CCoommmmaannddaanntt,, oouu eennccoorree llaa mmiissee àà jjoouurr ddeess ddooccuummeennttss SSOOLLAASS eett MMAARRPPOOLL.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, iill ddooiitt ss''aassssuurreerr ddee llaa bboonnnnee oorrggaanniissaattiioonn dduu bboorrdd,, aavveecc ddeess pprrooccéédduurreess eett cchheecckk--lliissttss ccoonnffoorrmmeess àà llaa rréégglleemmeennttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee.. CChhaaqquuee mmeemmbbrree ddee ll''ééqquuiippaaggee ddooiitt aavvooiirr ccoonnsscciieennccee ddeess ddaannggeerrss eennccoouurruuss eenn ccaass ddee mmééccoonnnnaaiissssaannccee dduu nnaavviirree eett ddee sseess ccaarraaccttéérriissttiiqquueess tteecchhnniiqquueess,, eenn ccaass ddee mmaauuvvaaiissee uuttiilliissaattiioonn ddeess ééqquuiippeemmeennttss oouu eenn ccaass ddee mmaannqquuee ddee ccoonncceennttrraattiioonn ppaarr llee ppeerrssoonnnneell ddee qquuaarrtt.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa ccoommmmuunniiccaattiioonn,, iill ss''aaggiitt ddee vvéérriiffiieerr ssii llee nnaavviirree eesstt ééqquuiippéé ddee ll''aappppaarreeiillllaaggee rréégglleemmeennttaaiirree àà ssaa zzoonnee ddee nnaavviiggaattiioonn,, ssii llee ccaahhiieerr rraaddiioo eesstt tteennuu àà jjoouurr,, eett ss''iill eexxiissttee uunn ppllaann ddee mmaaiinntteennaannccee ddeess aappppaarreeiillss rraaddiioo.. QQuuaanntt aauu ccoonnttrrôôllee dduu mmaannaaggeemmeenntt ggéénnéérraall,, iill vviissee àà ss''aassssuurreerr dd''uunnee ppaarrtt qquuee lleess pprrooccéédduurreess ddee ssééccuurriittéé ssoonntt bbiieenn aapppplliiqquuééeess ppaarr ll''eennsseemmbbllee dduu ppeerrssoonnnneell,, dd''aauuttrree ppaarrtt qquuee lleess ooffffiicciieerrss ccoonnnnaaiisssseenntt lleess eexxiiggeenncceess ddeess CCoonnvveennttiioonnss SSOOLLAASS eett MMAARRPPOOLL,, eett ttiieennnneenntt ccoommppttee ddeess rreeccoommmmaannddaattiioonnss ddeess aaffffrréétteeuurrss..
 25. 25. 24 DDaannss llaa ppaarrttiiee ttrraaiittaanntt ddee ll''aappppaarreennccee ggéénnéérraallee dduu nnaavviirree ((oorriiggiinnaalliittéé dduu VVIIQQ)),, ll''iinnssppeecctteeuurr ss''iinnttéérreessssee àà ll''eexxttéérriieeuurr dduu nnaavviirree,, cc''eesstt--àà--ddiirree aauuxx eemmmméénnaaggeemmeennttss eett aauu ppoonntt pprriinncciippaall,, àà ll''ééqquuiippeemmeenntt ddee ssééccuurriittéé,, dd''aabbaannddoonn eett dd''aannttii--ppoolllluuttiioonn,, àà ll''ééttaatt ddeess éécchheelllleess,, ddeess ssttrruuccttuurreess ddee ssuuppppoorrtt eett ddee ttuuyyaauuttaaggee,, llee mmaauuvvaaiiss ééttaatt ddee cceess iinnssttaallllaattiioonnss ppoouuvvaanntt êêttrree àà ll''oorriiggiinnee dd''uunn aacccciiddeenntt.. LLoorrss ddee ssaa rroonnddee,, ll’’iinnssppeecctteeuurr aa ttoouutt llooiissiirr ppoouurr vvéérriiffiieerr lleess ppooiinnttss qquu''iill jjuuggee iimmppoorrttaanntt ((eexx:: bbaalliisseess ddee ddééttrreessssee,, ééttaatt ddeess gguuiiddeess dd''oonnddee ddeess rraaddaarrss,, ddaattee ddee ppéérreemmppttiioonn ddeess rraaddeeaauuxx ddee ssuurrvviiee,, ppoossiittiioonn ddee llaa ppoommppee aannttii--ppoolllluuttiioonn,, ééttaatt ddeess sseerrppeennttiinnss ddee rréécchhaauuffffaaggee,, eettcc)).. PPoouurr ccee qquuii eesstt ddee ll''aammaarrrraaggee,, ll''iinnssppeecctteeuurr ccoonnttrrôôllee ll''ééttaatt ddeess aauussssiièèrreess,, ddeess cchhaaîînneess ddee mmoouuiillllaaggee oouu ddeess ttrreeuuiillss.. IIll ss''aassssuurree ééggaalleemmeenntt ddeess bboonnnneess mméétthhooddeess dd''aammaarrrraaggee uussiittééeess ppaarr llee bboorrdd.. LLee mmééllaannggee dd''aauussssiièèrreess eett ddee ccââbblleess dd''aacciieerr ccoonnssttiittuuee ppaarr eexxeemmppllee uunnee eerrrreeuurr ppaatteennttee ddee mméétthhooddee dd''aammaarrrraaggee.. RReepprréésseennttaanntt ll''eennddrrooiitt llee pplluuss sseennssiibbllee dd''uunn ppééttrroolliieerr,, llaa ssaallllee ddeess ppoommppeess rreettiieenntt ttoouuttee ll''aatttteennttiioonn ddee ll''iinnssppeecctteeuurr qquuii vvéérriiffiiee llee lliissttiinngg ddeess eennttrrééeess,, llaa pprroopprreettéé dduu ffoonndd,, ll''aabbsseennccee ddee ffuuiitteess ((ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt aauu nniivveeaauu ddeess ggaarrnniittuurreess ddeess ppoommppeess ddee ccaarrggaaiissoonn)) eett llee bboonn ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddeess ddéétteecctteeuurrss ddee ggaazz.. DDaannss llee ddoommaaiinnee ddee llaa ssééccuurriittéé,, ll''iinnssppeecctteeuurr eesstt eenn ddrrooiitt dd''iimmppoosseerr llee ddéémmaarrrraaggee ddee 33 aappppaarreeiillss ddiifffféérreennttss:: llee ggrroouuppee ddee sseeccoouurrss ((ssii ttoouutteeffooiiss llee nnaavviirree eenn eesstt ppoouurrvvuu)),, llaa ppoommppee iinncceennddiiee ddee sseeccoouurrss eett ll''aappppaarreeiill àà ggoouuvveerrnneerr.. SSoonntt ccoonnssttaattééss ll''ééttaatt ddeess aappppaarreeiillss aaiinnssii qquuee lleeuurr mmiissee eenn sseerrvviiccee ppaarr ll''ééqquuiippaaggee.. SSoonntt ppaarr aaiilllleeuurrss vvéérriiffiiééss ll’’ééttaatt ddeess vvaannnneess ,, llee ggrraaiissssaaggee ddeess ccaannoonnss,, ll’’ééttaatt ddeess ééqquuiippeemmeennttss ddee ssééccuurriittéé,, aaiinnssii qquuee lleess mmaarrqquuaaggeess ddee ssééccuurriittéé.. AA nnootteerr qquuee ppoouurr TTOOTTAALL,, ll''eexxeerrcciiccee ddee ssééccuurriittéé nn’’eesstt ppaass eexxiiggéé,, àà pplluuss ffoorrttee rraaiissoonn qquuaanndd llee nnaavviirree eesstt eenn ooppéérraattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee.. CCoonnttrraaiirreemmeenntt aauu VVPPQQ qquuii ss''aattttaacchhee eexxcclluussiivveemmeenntt aauuxx ddoonnnnééeess tteecchhnniiqquueess dduu nnaavviirree,, llee VVIIQQ ss''iinnttéérreessssee ééggaalleemmeenntt aauuxx pprrooccéédduurreess,, ooppéérraattiioonnss eett ééqquuiippeemmeennttss lliiééss àà ll’’eexxppllooiittaattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee dduu nnaavviirree.. LL’’IISSGGOOTTTT ((IInntteerrnnaattiioonnaall SSaaffeettyy GGuuiiddee ffoorr OOiill TTaannkkeerrss aanndd TTeerrmmiinnaallss)),, ppuubblliiéé ppaarr ll’’OOCCIIMMFF,, ccoonnttiieenntt ddee mmuullttiipplleess ccoonnsseeiillss ssuurr llee ttrraannssppoorrtt eett llaa
 26. 26. 25 mmaanniippuullaattiioonn ddeess pprroodduuiittss ppééttrroolliieerrss.. LL’’iinnssppeecctteeuurr ddooiitt,, ssii ppoossssiibbllee,, oobbsseerrvveerr llee ddéérroouulleemmeenntt ddeess ooppéérraattiioonnss ccoommmmeerrcciiaalleess,, eexxaammiinneerr lleess pprrooccéédduurreess,, eett ccoonnssttaatteerr qquuee llee ppeerrssoonnnneell ccoonnnnaaîîtt lleess ddiivveerrss rrèègglleemmeennttss eett rreeccoommmmaannddaattiioonnss ssppéécciiffiiqquueess aauu ppééttrroollee.. IIll ppeeuutt eenn oouuttrree iinnssiisstteerr ssuurr ll''aassppeecctt ssééccuurriittéé dduu ddéécchhaarrggeemmeenntt eenn oobbsseerrvvaanntt cceerrttaaiinnss ppooiinnttss tteellss qquuee :: llee ppllaann ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt aaddddiittiioonnnnéé ddeess ccoonnssiiggnneess dduu SSeeccoonndd CCaappiittaaiinnee,, llaa ccoommmmuunniiccaattiioonn eennttrree llee bboorrdd eett llaa tteerrrree,, llee bboonn ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ddeess aallaarrmmeess ddeess cciitteerrnneess ddee ccaarrggaaiissoonn,, lleess mmooyyeennss ddee ccoonnttrrôôllee ddeess ooppéérraattiioonnss ccoommmmeerrcciiaalleess ((ccoommmmaannddee àà ddiissttaannccee ddee vvaannnneess,, lleeccttuurree ddee nniivveeaauuxx,, eettcc)),, ll''iinnssttaallllaattiioonn ddee ggaazz iinneerrttee,, oouu eennccoorree lleess ffiicchheess ssééccuurriittéé ddeess pprroodduuiittss cchhaarrggééss.. LL''iinnssppeecctteeuurr eesstt ppaarr aaiilllleeuurrss cchhaarrggéé ddee vvéérriiffiieerr ll''ééqquuiippeemmeenntt ddee lluuttttee ccoonnttrree llaa ppoolllluuttiioonn,, aaiinnssii qquuee lleess ddiifffféérreenntteess pprrooccéédduurreess dd''uurrggeennccee.. PPoouurr ccee ffaaiirree,, iill ééttuuddiiee llee SSOOPPEEPP ((SShhiippbbooaarrdd OOiill PPoolllluuttiioonn EEmmeerrggeennccyy RReessppoonnssee PPllaann)),, ddooccuummeenntt rreenndduu oobblliiggaattooiirree ddeeppuuiiss 11999933 ppaarr llaa CCoonnvveennttiioonn MMAARRPPOOLL,, eett qquuii ccoonnttiieenntt eennttrree aauuttrreess ddeess pprrooccéédduurreess dd''uurrggeennccee ppoouurr cchhaaqquuee ttyyppee ddee ppoolllluuttiioonn ((ddéébboorrddeemmeenntt ddee cciitteerrnnee,, ffuuiitteess,, ddéévveerrsseemmeenntt aacccciiddeenntteell ddaannss llee ppoorrtt,, eettcc)) eett uunn pprrooggrraammmmee dd''eexxeerrcciiccee aannttii--ppoolllluuttiioonn.. QQuuaanntt aauu ccoonnttrrôôllee ddee llaa ssaallllee ddeess mmaacchhiinneess,, ll''iinnssppeecctteeuurr yy oobbsseerrvvee eennttrree aauuttrreess llee ssééppaarraatteeuurr àà eeaauuxx ddee ccaallee,, llee rreeggiissttrree ddeess hhyyddrrooccaarrbbuurreess,, llee ppllaann ddee mmaaiinntteennaannccee ((mmaannuueell oouu iinnffoorrmmaattiisséé)),, llaa pprrootteeccttiioonn ddeess iinnssttaallllaattiioonnss éélleeccttrriiqquueess,, eett ll''aappppaarreeiill àà ggoouuvveerrnneerr ((eessssaaiiss,, aaffffiicchhaaggee ddeess pprrooccéédduurreess dd''uurrggeennccee,, eettcc)).. PPoouurr ccee qquuii eesstt ddeess eemmmméénnaaggeemmeennttss,, ll''iinnssppeecctteeuurr ss''iinnttéérreessssee eesssseennttiieelllleemmeenntt àà lleeuurr ééttaatt ddee pprroopprreettéé,, aauu mmaarrqquuaaggee ddeess eessppaacceess ffuummeeuurrss eett aauu ssyyssttèèmmee ddee ddéétteeccttiioonn ddeess iinncceennddiieess.. EEnnffiinn iill vvéérriiffiiee ssii llee nnaavviirree eesstt aappttee àà eeffffeeccttuueerr uunn ttrraannssffeerrtt ddee ccaarrggaaiissoonn vveerrss uunn aauuttrree nnaavviirree ((""ddee nnaavviirree àà nnaavviirree"")),, eett ssii uunn ooffffiicciieerr aauu mmooiinnss ppoossssèèddee uunnee eexxppéérriieennccee ddee ccee ttyyppee.. UUnn gguuiiddee ““SShhiipp ttoo SShhiipp TTrraannssffeerrtt”” aa ééttéé ééddiittéé ppaarr ll’’OOCCIIMMFF.. LLee ttrraannssffeerrtt ddee ccaarrggaaiissoonn dd’’uunn nnaavviirree àà uunn aauuttrree eennggeennddrree ddeess rreessppoonnssaabbiilliittééss ttrrèèss iimmppoorrttaanntteess àà llaa cchhaarrggee ddee ll’’aaffffrréétteeuurr.. CC’’eesstt ppoouurrqquuooii,, ddaannss uunnee tteellllee ooppéérraattiioonn,, lleess ddeeuuxx nnaavviirreess ddooiivveenntt aavvooiirr ééttéé pprrééaallaabblleemmeenntt aapppprroouuvvééss ppaarr llee sseerrvviiccee vveettttiinngg..
 27. 27. 26 CC)) LLeess qquueessttiioonnnnaaiirreess pprroopprreess àà cceerrttaaiinneess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess SSii lleess VVPPQQ eett VVIIQQ oonntt ééttéé ééllaabboorréé dd''uunn ccoommmmuunn aaccccoorrdd ppaarr lleess sseerrvviicceess vveettttiinngg ddeess mmeemmbbrreess ddee ll''OOCCIIMMFF,, iill ddeemmeeuurree qquuee cchhaaqquuee ccoommppaaggnniiee ppééttrroolliièèrree pprréésseennttee ssoonn pprroopprree ddeeggrréé dd''eexxiiggeennccee.. CCeerrttaaiinneess ppeeuuvveenntt vvoouullooiirr iinnssiisstteerr ssuurr uunn ppooiinntt ddee ccoonnttrrôôllee ppaarrttiiccuulliieerr,, ttaannddiiss qquuee dd''aauuttrreess ssee mmoonnttrreerroonntt mmooiinnss rreeggaarrddaanntteess ssuurr ccee mmêêmmee ppooiinntt.. CCoonnttrraaiirreemmeenntt àà sseess ccoonnccuurrrreennttss,, TTOOTTAALL aattttaacchhee ppaarr eexxeemmppllee uunnee aatttteennttiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree àà ll''ééttaatt ddeess sseerrppeennttiinnss ddee rréécchhaauuffffaaggee ddee ccaarrggaaiissoonn,, ssoonn aannaallyyssee ddeess rriissqquueess aayyaanntt ddéémmoonnttrréé qquu''iill ppoouuvvaaiitt êêttrree àà ll''oorriiggiinnee ddee ggrraavveess pprroobbllèèmmeess.. EEnn ttoouutt ééttaatt ddee ccaauussee,, llee VVIIQQ ccoonnssttiittuuee uunn ssooccllee ddee ssééccuurriittéé qquuee ttoouuss lleess mmeemmbbrreess ddee ll''OOCCIIMMFF ddooiivveenntt rreessppeecctteerr.. PPoouurr aauuttaanntt,, rriieenn nn''eemmppêêcchhee aauuxx ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess dd''ééttaabblliirr uunn qquueessttiioonnnnaaiirree aaddddiittiioonnnneell qquuii lleeuurr eesstt pprroopprree,, aaffiinn ddee vvéérriiffiieerr ddeess ppooiinnttss qquuii nnee ffiigguurreerraaiieenntt ppaass ddééjjàà ddaannss llee VVIIQQ.. AAuujjoouurrdd''hhuuii,, oonn ppeeuutt rreetteenniirr llee qquueessttiioonnnnaaiirree ééttaabbllii ppaarr llee sseerrvviiccee vveettttiinngg dd''EExxxxoonn ((aalliiaass ll''IInntteerrnnaattiioonnaall MMaarriinnee TTrraannssppoorrttaattiioonn LLiimmiitteedd,, oouu IIMMTT)).. BBaappttiisséé ""MMaarriinnee EEnnvviirroonnnneemmeennttaall aanndd SSaaffeettyy CCrriitteerriiaa"" oouu MMEE&&SSCC,, oonn llee ddééssiiggnnee pplluuss vvoolloonnttiieerrss ssoouuss llee nnoomm ddee ""qquueessttiioonnnnaaiirree IIMMTT""11 .. RReepprreennaanntt lleess cchhaappiittrreess dduu VVIIQQ,, iill vviissee àà iinnddiiqquueerr aauuxx ooppéérraatteeuurrss ddee nnaavviirreess lleess ccrriittèèrreess aaddddiittiioonnnneellss ddee sséélleeccttiioonn pprroopprreess àà EExxxxoonn.. CChhaaqquuee eexxiiggeennccee eesstt ffoorrmmuullééee eenn ""MMUUSSTT"",, eett llee nnoommbbrree ddee ""MMUUSSTT"" nnoonn rreessppeeccttéé sseerraa ccoommppttaabbiilliisséé ddaannss llaa ggrriillllee dd''aannaallyyssee ddee rriissqquueess,, aaffiinn ddee jjuuggeerr ssii llee nnaavviirree eesstt aaffffrrééttaabbllee oouu nnoonn.. CChheezz TTOOTTAALL,, cc''eesstt llee ""VVeesssseell IInnssppeeccttiioonn RReeppoorrtt"",, aauussssii aappppeelléé ""IInnssppeeccttiioonn BBooookklleedd"",, qquuii ccoommbbllee lleess ppooiinnttss nnoonn ttrraaiittééss ppaarr llee VVIIQQ.. LLee ddeerrnniieerr ffeeuuiilllleett ddrreessssee uunn ttaabblleeaauu dd''éévvaalluuaattiioonn ddeess rriissqquueess mmaajjeeuurrss,, ddiivviissééss eenn qquuaattrree tthhèèmmeess ((nnaauuttiiqquuee,, ffeeuu eett eexxpplloossiioonn,, ssttrruuccttuurree eett ssttaabbiilliittéé,, ddiivveerrss)).. AA cchhaaqquuee tthhèèmmee,, ll''iinnssppeecctteeuurr ddooiitt ccoommppttaabbiilliisseerr lleess ppooiinnttss ddééffaaiillllaannttss sseelloonn qquu''iillss ccoonncceerrnneenntt ll''ééqquuiippeemmeenntt,, lleess pprrooccéédduurreess oouu ll''ééqquuiippaaggee.. LL''""iinnssppeeccttiioonn bbooookklleedd"" sseerraa eennffiinn ttrraannssmmiiss aauu sseerrvviiccee vveettttiinngg ddee ll''aaffffrréétteeuurr 1 Pour un aperçu du questionnaire, voir annexe n°4 p. 108 à 115.
 28. 28. 27 DD''uunnee mmooiinnddrree iimmppoorrttaannccee,, llee qquueessttiioonnnnaaiirree ""MMiinniimmuumm SSaaffeettyy CCrriitteerriiaa"" ddee llaa ccoommppaaggnniiee AAggiippPPééttrroollii pprrooccèèddee dduu mmêêmmee pprriinncciippee.. IIll ttrraaiittee ddeess cceerrttiiffiiccaattss eett ddooccuummeennttss,, dduu ppeerrssoonnnneell,, ddee llaa ssééccuurriittéé,, ddee llaa pprréévveennttiioonn àà llaa ppoolllluuttiioonn,, ddeess ssyyssttèèmmeess ddee ccaarrggaaiissoonn,, ddee bbaallllaassttss,, ddee ggaazz iinneerrttee eett ddee vveennttiillaattiioonn,, ddee ll''ééqquuiippeemmeenntt dd''aammaarrrraaggee,, ddee llaa ppaasssseerreellllee eett ddee llaa ssaallllee ddeess mmaacchhiinneess.. AA ll''iissssuuee ddee ssoonn ccoonnttrrôôllee,, ll''iinnssppeecctteeuurr ddrreessssee ll''iinnvveennttaaiirree ddeess ddééffiicciieenncceess qquuee ppeeuutt pprréésseenntteerr llee nnaavviirree,, aaiinnssii qquu''uunnee lliissttee ddee rreeccoommmmaannddaattiioonnss ppoouurr ppaalllliieerr cceess ddééffiicciieenncceess.. SSeelloonn llee nnoommbbrree eett llaa ggrraavviittéé ddeess pprroobbllèèmmeess ccoonnssttaattééss eett llaa rrééaaccttiivviittéé ddee ll''ooppéérraatteeuurr aauuxx rreeccoommmmaannddaattiioonnss qquuii lluuii oonntt ééttéé ffaaiitteess,, AAggiippPPééttrroollii cchhooiissiirraa dd''aaffffrréétteerr oouu nnoonn llee nnaavviirree.. CCee ttyyppee ddee qquueessttiioonnnnaaiirreess nn''eesstt ppaass ssaannss ddééppllaaiirree aauuxx ccoommppaaggnniieess dd''aarrmmeemmeenntt.. DDééjjàà ooccccuuppééeess àà llaa ggeessttiioonn dd''uunnee mmuullttiittuuddee ddee ccoonnttrrôôlleess ddee ssééccuurriittéé,, eelllleess ddooiivveenntt eenn oouuttrree ssaattiissffaaiirree aauuxx vvoolloonnttééss pprroopprreess ddee cceerrttaaiinnss aaffffrréétteeuurrss.. MMaaiiss aaddmmeettttoonnss qquu''uunnee pprréévveennttiioonn ddeess rriissqquueess ppaarr lleess aaffffrréétteeuurrss vvaauutt bbiieenn uunnee ssuurrcchhaarrggee ddee ttrraavvaaiill ppoouurr lleess aarrmmaatteeuurrss.. CCHHAAPPIITTRREE 22 :: PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN CCOONNTTRREE LLEESS RRIISSQQUUEESS DDEE PPOOLLLLUUTTIIOONN MMAARRIITTIIMMEE CCoonnssiissttaanntt àà ccoonnttrrôôlleerr llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess ppééttrroolliieerrss,, llee vveettttiinngg pprreenndd iippssoo ffaaccttoo ttoouuttee ssaa ddiimmeennssiioonn ddaannss llaa pprréévveennttiioonn ccoonnttrree lleess rriissqquueess ddee mmaarrééeess nnooiirreess.. OOrr cceettttee pprréévveennttiioonn sseerrtt ddeeuuxx ttyyppeess dd’’iinnttéérrêêttss :: dd’’uunnee ppaarrtt ll’’iinnttéérrêêtt ppaarrttiiccuulliieerr ddee llaa ccoommppaaggnniiee ppééttrroolliièèrree aaffffrréétteeuussee ((SSEECCTTIIOONN 11)),, dd’’aauuttrree ppaarrtt ll’’iinnttéérrêêtt ggéénnéérraall ddee ttoouuttee llaa ccoommmmuunnaauuttéé mmaarriittiimmee ((SSEECCTTIIOONN 22)).. SSEECCTTIIOONN 11 :: PPrréévveennttiioonn aauu sseerrvviiccee ppaarrttiiccuulliieerr ddee ll’’aaffffrréétteeuurr SSeelloonn llee ccoommmmaannddaanntt AA..CC.. AArrddiilllloonn,, llee vveettttiinngg eesstt ll’’iinnssppeeccttiioonn eexxtteerrnnee dd’’uunn nnaavviirree ppééttrroolliieerr aayyaanntt ppoouurr bbuutt ddee «« ddéétteerrmmiinneerr lleess rriissqquueess qquuee ppeeuutt pprréésseenntteerr ccee nnaavviirree ppoouurr llaa ccoommppaaggnniiee

×