Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Z droit social des marins

315 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Z droit social des marins

 1. 1. UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT,, DD’’EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD’’AAIIXX MMAARRSSEEIILLLLEE FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEE PPOOLLIITTIIQQUUEE DD’’AAIIXX MMAARRSSEEIILLLLEE DDRROOIITT SSOOCCIIAALL DDEESS MMAARRIINNSS EETT CCOONNCCUURRRREENNCCEE IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE MMéémmooiirree DDee MMaasstteerr IIII DDee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss AANNNNEEEE UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE 22001100--22001111
 2. 2. 2 PPrréésseennttéé ppaarr MMiicchhaaeell MMaacccchhii SSoouuss llaa ddiirreeccttiioonn ddee MMee SSCCAAPPEELL
 3. 3. 3 RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS :: JJ''aaddrreessssee eenn pprreemmiieerr lliieeuu mmeess pplluuss ssiinnccèèrreess rreemmeerrcciieemmeennttss àà MMoonnssiieeuurr PPiieerrrree BBoonnaassssiieess eett MMoonnssiieeuurr CChhrriissttiiaann SSccaappeell ppoouurr lleeuurr eennsseeiiggnneemmeenntt,, lleeuurr ééccoouuttee eett lleeuurrss ccoonnsseeiillss aaiinnssii qquuee ll''eennsseemmbbllee ddeess pprrooffeesssseeuurrss dduu CCDDMMTT.. JJee ttiieennss ééggaalleemmeenntt àà rreemmeerrcciieerr MMaaddaammee MMaarrjjoorriiee VViiaall,, ppoouurr sseess ccoonnsseeiillss dd''oorrddrree tteecchhnniiqquuee eett aaddmmiinniissttrraattiiff aauu ccoommbbiieenn uuttiilleess.. JJee rreemmeerrcciiee ééggaalleemmeenntt MMaaddaammee FFrrééddéérriiqquuee RRooggllyy,, rreessppoonnssaabbllee ddeess rreessssoouurrcceess hhuummaaiinneess cchheezz GGaazzooccééaann ppoouurr ll''eennttrreettiieenn qquu''eellllee aa aacccceeppttéé ddee mm''aaccccoorrddeerr.. EEnnffiinn,, mmaa mmeeiilllleeuurree aammiiee,, FFaannnnyy DDeecchhiiaarraa,, ppoouurr ssoonn ssoouuttiieenn ssaannss ffaaiillllee dduurraanntt llaa rrééddaaccttiioonn ddee ccee mméémmooiirree.. AA vvoouuss,, uunn ggrraanndd mmeerrccii.. AAMMAAPP AAccaaddéémmiiee MMaarriittiimmee ddee ll’’AAssiiee ppaacciiffiiqquuee BBIITT BBuurreeaauu IInntteerrnnaattiioonnaall dduu TTrraavvaaiill CCFFDDTT CCoonnffééddéérraattiioonn FFrraannççaaiissee DDéémmooccrraattiiqquuee dduu TTrraavvaaiill CCGGCC CCoonnffééddéérraattiioonn GGéénnéérraallee ddeess ccaaddrreess CCGGTT CCoonnffééddéérraattiioonn GGéénnéérraallee dduu TTrraavvaaiill CCIITT CCoonnfféérreennccee IInntteerrnnaattiioonnaallee dduu TTrraavvaaiill CCNNUUCCEEDD CCoonnfféérreennccee ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ssuurr llee CCoommmmeerrccee DDIISS EENNIIMM EEttaabblliisssseemmeenntt NNaattiioonnaall ddeess IInnvvaalliiddeess ddee llaa MMaarriinnee FFAAOO FFoooodd aanndd AAggrriiccuullttuurree OOrrggaanniissaattiioonn FFOO FFoorrccee OOuuvvrriièèrree FFTTUUBB FFééddéérraattiioonn ddeess SSyynnddiiccaattss ddee BBiirrmmaanniiee GGDDFF GGaazz ddee FFrraannccee GGIIEE GGrroouuppeemmeenntt dd’’IInnttéérrêêttss EEccoonnoommiiqquueess IIBBFF IInntteerrnnaattiioonnaall BBaarrggaaiinniinngg FFoorruumm IITTFF IInntteerrnnaattiioonnaall TTrraannssppoorrtt FFoorruumm IICCOONNSS IInntteerrnnaattiioonnaall CCoommmmiissssiioonn oonn sshhiippppiinngg IIMMMMAAJJ IInntteerrnnaattiioonnaall MMaarriinneerrss MMaannaaggeemmeenntt AAssssoocciiaattiioonn ooff JJaappaann IITTUUCC IInntteerrnnaattiioonnaall TTrraaddee UUnniioonn CCoonnffeeddeerraattiioonn JJMMMM JJoouurrnnaall ddee llaa MMaarriinnee MMaarrcchhaannddee JJNNGG JJooiinntt NNeeggoottiiaattiinngg GGrroouupp KKSSAA KKoorreeaann SShhiippoowwnneerrss’’ AAssssoocciiaattiioonn MMAARRPPOOLL MMaarriittiimmee ppoolllluuttiioonn CCoonnvveennttiioonn MMLLCC MMaarriittiimmee LLaabboouurr CCoonnvveennttiioonn NNIISS OOIITT OOrrggaanniissaattiioonn IInntteennrraattiioonnaall dduu ttrraavvaaiill OOMMII OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee OONNUU OOrrggaanniissaattiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess
 4. 4. 4 PPaarriiss MMOOUU PPaarriiss MMeemmoorraanndduumm OOff UUnnddeerrssttaannddiinngg PP&&II CClluubb PPrrootteeccttiioonn aanndd IInnddeemmnniittyy CClluubb RRIIFF RReeggiissttrree IInntteerrnnaattiioonnaall FFrraannççaaiiss SSIIAAMM SSyyssttèèmmee dd’’IInnffoorrmmaattiioonn ddeess AAffffaaiirreess MMaarriittiimmeess SSNNPPOOMMMM SSyynnddiiccaatt NNaattiioonnaall PPrrooffeessssiioonnnneell ddeess OOffffiicciieerrss ddee llaa MMaarriinnee MMaarrcchhaannddee SSOOLLAASS SSaaffeettyy OOff LLiiffee AAtt SSeeaa SSTTCCWW SSttaannddaarrss ooff TTrraanniinngg,, CCeerrttiiffiiccaattiioonn aanndd WWaattcchhkkeeeeppiinngg SSUUBB SSeeaaffaarreerrss’’ UUnniioonn ooff BBuurrmmaa –– SSyynnddiiccaatt ddeess mmaarriinnss BBiirrmmaannss TTAAAAFF TTeerrrreess AAuussttrraalleess eett AAnnttaarrccttiiqquueess FFrraannççaaiisseess TTppll TToonnnneess ddee PPoorrtt eenn LLoouurrdd UUEE UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee PPOOEEAA PPhhiilliippppiinneess OOvveerrsseeaass EEmmppllooyymmeenntt AAnnggeennccyy ZZEEEE ZZoonnee EEccoonnoommiiqquuee EExxcclluussiivvee
 5. 5. AA mmeess aarrrriièèrreess--ggrraannddss ppèèrreess JJeeaann ZZeerrbbii eett AAllbbaann LLéévveeqquuee ddiissppaarruuss eenn sseerrvviiccee àà bboorrdd dduu ppaaqquueebboott LLaammoorriicciièèrree llee 99 jjaannvviieerr 11994422 ;; AA mmoonn ggrraanndd--ppèèrree,, RReennéé LLéévveeqquuee,, ddééccééddéé ccee 1111 jjuuiilllleett 22001111.. SSOOMMMMAAIIRREE IInnttrroodduuccttiioonn PPAARRTTIIEE 11 :: DDéécclliinn eett lluuttttee ddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess eeuurrooppééeennnneess SSeeccttiioonn 11 :: AAnnaallyyssee ccoommppaarraattiivvee ddeess ffllootttteess SSeeccttiioonn 22 :: LLaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ppoouurr ffaaiirree ffaaccee àà llaa ccoonnccuurrrreennccee PPAARRTTIIEE 22 :: LL''AACCTTIIOONN PPRROOTTEECCTTRRIICCEE EETT RREEGGUULLAATTRRIICCEE IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE SSeeccttiioonn 11 :: LLaa ccoonnvveennttiioonn MMLLCC 22000066 SSeeccttiioonn 22 :: LLaa mmiissee eenn œœuuvvrree ddeess pprreessccrriippttiioonnss CCoonncclluussiioonn
 6. 6. 6 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN ""OO ccoommbbiieenn ddee mmaarriinnss,, ccoommbbiieenn ddee ccaappiittaaiinneess -- QQuuii ssoonntt ppaarrttiiss jjooyyeeuuxx ppoouurr ddeess ccoouurrsseess llooiinnttaaiinneess,, -- DDaannss ccee mmoorrnnee hhoorriizzoonn ssee ssoonntt éévvaannoouuiiss!! -- CCoommbbiieenn oonntt ddiissppaarruu,, dduurree eett ttrriissttee ffoorrttuunnee!! -- DDaannss uunnee mmeerr ssaannss ffoonndd,, ppaarr uunnee nnuuiitt ssaannss lluunnee...... ""11 CCeess vveerrss ddee VViiccttoorr HHuuggoo rreeffllèètteenntt llee ttrraaggiiqquuee ddeessttiinn ddee nnoommbbrreeuuxx mmaarriinnss,, ttaanntt llaa vviiee eenn mmeerr rreennffeerrmmee rriissqquueess eett ppéérriillss.. PPlluuss dd’’uunn ssiièèccllee pplluuss ttaarrdd llaa vviiee eenn mmeerr,, bbiieenn qquu’’aayyaanntt bbéénnééffiicciiéé dd’’iimmppoorrttaanntteess éévvoolluuttiioonnss,, rreessttee uunn mmooddee ddee vviiee ddoonntt llaa ppaarrttiiccuullaarriittéé rreessttee eennttiièèrree.. LL’’hhiissttoorriieenn AAllaaiinn CCaabbaannttoouuss aa lluuii aauussssii ssoouulliiggnnéé cceettttee ssiinngguullaarriittéé ddeess ggeennss ddee mmeerr :: «« EEnn ffaaiissaanntt ddee lleeuurr pprriinncciippaall iinnssttrruummeenntt ddee ttrraavvaaiill,, llee bbaatteeaauu,, uunn lliieeuu ddee llaabbeeuurr,, uunn lliieeuu dd’’eexxiisstteennccee,, uunn iinntteerrmmééddiiaaiirree mmaattéérriieell eett ssyymmbboolliiqquuee eennttrree eeuuxx eett llee rreessttee ddeess hhoommmmeess,, lleess ggeennss ddee mmeerr ééttaaiieenntt lleess sseeuullss àà eennttrreetteenniirr uunnee rreellaattiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree eett iinnddiissppeennssaabbllee aavveecc uunn eessppaaccee qquuee lleess aauuttrreess iiggnnoorraaiieenntt oouu vvoouullaaiieenntt iiggnnoorreerr.. »»22 AAuussssii eesstt--iill ppaarruutt eesssseennttiieellllee dd’’aaccccoorrddeerr aauuxx ggeennss ddee mmeerr uunnee pprrootteeccttiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree.. DDèèss lleess aannnnééeess 11667700,, eenn iinnssttiittuuaanntt ppaarr oorrddoonnnnaannccee rrooyyaallee uunn sseeccoouurrss vviiaaggeerr ddee ddeeuuxx ééccuuss ppaarr mmooiiss aauuxx aanncciieennss mmiilliittaaiirreess,, yy ccoommpprriiss aauuxx mmaarriinnss,, LLoouuiiss XXIIVV ccrrééaaiitt ccee qquuii eesstt aauujjoouurrdd’’hhuuii ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee llee pplluuss aanncciieenn rrééggiimmee ddee ssééccuurriittéé ssoocciiaallee.. CC’’eesstt eenn eeffffeett àà ppaarrttiirr ddee cceettttee ddaattee qquuee ss’’eesstt ppeeuu àà ppeeuu ddéévveellooppppéé uunn ssttaattuutt ssoocciiaall ppaarrttiiccuulliieerr ppoouurr lleess mmaarriinnss.. 1 Victor Hugo, Les Rayons et les Ombres (1840) 2 A. Cabantous, Les citoyens du large - Les identités maritimes en France (XVII-XIX e siècles), Aubier, coll. « Historique », Paris, 1995.
 7. 7. 7 CCoollbbeerrtt,, aalloorrss SSeeccrrééttaaiirree dd’’EEttaatt àà llaa MMaarriinnee ss’’eexxpprriimmaaiitt eenn cceess mmoottss :: «« TToouutt hhoommmmee qquuii ttrraavvaaiill ssuurr mmeerr aa bbeessooiinn ddee pplluuss ddee pprrootteeccttiioonn qquu''uunn aauuttrree.. VVoouuss sseerreezz mmeess pprroottééggééss.. MMaaiiss jj''eexxiiggee qquuee vvoouuss ssooyyeezz ssaannss cceessssee ssoouuss llaa mmaaiinn dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt.. SSii jjee pprreennddss vvoottrree vviiee,, eenn rreevvaanncchhee jjee ssuuiiss vvoottrree ppèèrree nnoouurrrriicciieerr ;; jj’’iinnssttiittuuee llaa CCaaiissssee ddeess IInnvvaalliiddeess,, qquuii nn’’eexxiissttee nnuullllee ppaarrtt.. QQuuaanndd vvoouuss sseerreezz vviieeuuxx,, qquuaanndd vvoouuss sseerreezz ddeevveennuuss iinnffiirrmmeess aauu sseerrvviiccee,, jjee ppoouurrvvooiirraaii àà vvooss bbeessooiinnss ;; ssii vvoouuss aavveezz uunnee ffeemmmmee eett ddeess eennffaannttss qquuii,, ppeennddaanntt vvooss lloonngguueess aabbsseenncceess,, mmaannqquueenntt ddee ppaaiinn,, llaa CCaaiissssee ddeess IInnvvaalliiddeess lleeuurr eenn ddoonnnneerraa.. TTeellllee aa ééttéé cceettttee iinnssttiittuuttiioonn ddee ppaatteerrnniittéé,, oouu pplluuttôôtt ddee mmaatteerrnniittéé,, qquuii eesstt llee ccoonnttrreeppooiiddss ddee ll’’iinnssccrriippttiioonn mmaarriittiimmee »» EEnn 11667755,, llaa CCaaiissssee ddeess ggeennss ddee mmeerr,, ll’’EENNIIMM,, ééttaaiitt ccrrééee eett ccee ssttaattuutt ppaarrttiiccuulliieerr sseerraa ccoonnsseerrvvéé lloorrss ddee llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé ssoocciiaallee eenn 11994455.. CC’’eesstt ddoonncc ddaannss uunnee llooggiiqquuee nnaattiioonnaallee qquuee ss’’eesstt ccoonnssttrruuiitt llee ddrrooiitt mmaarriittiimmee eett nnoottaammmmeenntt llee ddrrooiitt ssoocciiaall ddeess ggeennss ddee mmeerr.. CCeettttee llooggiiqquuee nnaattiioonnaallee ttrroouuvvee ssoonn eexxpprreessssiioonn ddaannss uunnee ssttrraattééggiiee ttaanntt ééccoonnoommiiqquuee qquuee ppoolliittiiqquuee,, lleess EEttaattss iimmppoossaanntt uunn pprriivviillèèggee ddee nnaattiioonnaalliittéé àà lleeuurrss mmaarriinnss.. AAiinnssii sseeuullss ddeess mmaarriinnss ffrraannççaaiiss nnee ppeeuuvveenntt aalloorrss eemmbbaarrqquueerr àà bboorrdd dd’’uunn nnaavviirree bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss.. CCeettttee ssttrraattééggiiee nnaattiioonnaallee vvaa ccoonnnnaaîîttrree uunn vvéérriittaabbllee ttoouurrnnaanntt aavveecc
 8. 8. 8 ll’’aappppaarriittiioonn dduu pphhéénnoommèènnee ddeess ppaavviilllloonnss ddiittss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. CCee pphhéénnoommèènnee dd ddéévveellooppppéé -- ddee mmaanniièèrree iinnaatttteenndduuee -- aapprrèèss llaa ddééccoolloonniissaattiioonn,, àà ppaarrttiirr ddee llaa sseeccoonnddee mmooiittiiéé dduu XXXXèèmmee ssiièèccllee,, vvaa ppoouusssseerr lleess EEttaattss àà ssee ddootteerr dd’’iinnssttrruummeennttss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ppoouurr ffaaiirree ffaaccee àà uunnee pprraattiiqquuee ssoouuvveenntt ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee nnééffaassttee.. EEnn eeffffeett,, ssii llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eesstt uunn éélléémmeenntt cceennttrraall ddee llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn,, iill nn’’eenn rreessttee ppaass mmooiinnss ssoouummiiss aauuxx mmêêmmeess eeffffeettss qquuee ttoouuttee aauuttrree aaccttiivviittéé.. OOnn ppoouurrrraaiitt mmêêmmee ddiirree qquuee llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, qquuii ccoonnssttiittuuee llee ssooccllee ddee llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn,, ssuubbiitt eenn pprreemmiièèrree lliiggnnee lleess eeffffeettss ddee cceettttee ddeerrnniièèrree.. CCeess eeffffeettss ppeeuuvveenntt ss’’aavvéérreerr pplluuss oouu mmooiinnss ppoossiittiiffss.. IIll eexxiissttee uunnee ccoorrrrééllaattiioonn eennttrree ll''aaccttiivviittéé ééccoonnoommiiqquuee mmoonnddiiaallee,, llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett ll''eemmppllooii.. QQuuee ccee ssooiitt eenn rraaiissoonn dd’’uunnee ccrriissee ffiinnaanncciièèrree oouu dd’’uunnee ffllaammbbééee dduu pprriixx dduu ppééttrroollee ppaarr eexxeemmppllee,, ssii lleess éécchhaannggeess ddiimmiinnuueenntt,, llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee sseerraa llee pprreemmiieerr ttoouucchhéé ppaarr uunnee aauuggmmeennttaattiioonn oouu uunnee bbaaiissssee dd’’aaccttiivviittéé.. AAuu ccoonnttrraaiirree llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ppeeuutt ss’’aavvéérreerr ttrrèèss lluuccrraattiiff lloorrssqquuee ll’’ééccoonnoommiiee mmoonnddiiaallee ssee ppoorrttee bbiieenn.. IIll nn’’eesstt aaiinnssii ppaass ssuurrpprreennaanntt qquuee llee pphhéénnoommèènnee ddeess ddééllooccaalliissaattiioonnss qquuii ssuusscciittee,, nnoottaammmmeenntt eenn FFrraannccee,, ddee vviivveess iinnqquuiiééttuuddeess ssooiitt uunn pphhéénnoommèènnee llaarrggeemmeenntt ddéévveellooppppééee ddaannss llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. OOnn ppaarrlleerraa aalloorrss pplluuss aaiisséémmeenntt ddee ddééppaavviilllloonnnneemmeenntt.. LLaa ddééllooccaalliissaattiioonn ddiittee «« ééccoonnoommiiqquuee »» eesstt «« uuttiilliissééee pprriinncciippaalleemmeenntt ppaarr lleess
 9. 9. 9 ffiirrmmeess mmuullttiinnaattiioonnaalleess,, eett aa ppoouurr oobbjjeeccttiiff llaa rreecchheerrcchhee dd''uunn eennvviirroonnnneemmeenntt jjuurriiddiiqquuee pplluuss ffaavvoorraabbllee eenn mmaattiièèrree ddee rréégglleemmeennttaattiioonn dduu ttrraavvaaiill,, ddee ffiissccaalliittéé,, ddee ttaauuxx ddee cchhaannggee oouu ddee ppoolllluuttiioonn..»»33 CCee ttrraannssffeerrtt dd''aaccttiivviittééss,, ddee ccaappiittaauuxx eett dd''eemmppllooiiss ss’’eeffffeeccttuuee ddoonncc eenn ddeess rrééggiioonnss dduu ppaayyss oouu dduu mmoonnddee bbéénnééffiicciiaanntt dd''uunn aavvaannttaaggee ccoommppééttiittiiff dduu ffaaiitt ssooiitt ddee ccooûûttss pplluuss bbaass ((mmaaiinn dd''œœuuvvrree ppeeuu ccooûûtteeuussee,, mmeeiilllleeuurree aaccccèèss aauuxx rreessssoouurrcceess nnaattuurreelllleess,, ffiissccaalliittéé eett rréégglleemmeennttaattiioonn pplluuss aattttrraaccttiivveess)),, ssooiitt dd''uunn ppôôllee ddee ccoommppéétteennccee tteecchhnnoollooggiiqquuee,, oouu dduu mmooiinnss ddee ppeerrssoonnnneell ccoommppéétteenntt,, ssooiitt dd''iinnffrraassttrruuccttuurreess mmiieeuuxx aaddaappttééeess,, dd''uunn eennvviirroonnnneemmeenntt pplluuss aattttrraayyaanntt oouu dd''uunn mmaarrcchhéé llooccaall aassssuurraanntt ddeess ddéébboouucchhééss pplluuss vvaasstteess oouu iinnttéérreessssaannttss.. LLaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn aa ddoonncc ccoommmmee ccaarraaccttéérriissttiiqquuee pprriinncciippaallee llaa mmiissee eenn ccoonnccuurrrreennccee dd’’hhoommmmeess eett dd’’eessppaacceess.. CC’’eesstt aavveecc llee cchhooiixx ddeess ppaavviilllloonnss ddiittss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn qquuee ss’’eexxpprriimmee ccee pphhéénnoommèènnee eenn mmaattiièèrree mmaarriittiimmee.. SS’’iill eesstt ddeevveennuu ffrrééqquueenntt ddee vvooiirr uunnee eennttrreepprriissee ffeerrmmeerr sseess ppoorrtteess eenn FFrraannccee ppoouurr rréé--oouuvvrriirr ddaannss uunn ppaayyss ééccoonnoommiiqquueemmeenntt pplluuss rreennttaabbllee,, llaa pprraattiiqquuee eenn mmaattiièèrree mmaarriittiimmee eesstt ccoouurraannttee,, mmaaiiss sseemmbbllee mmooiinnss cchhooqquueerr ll’’ooppiinniioonn.. UUnn tteell pphhéénnoommèènnee eennttrraaîînnee iinnéévviittaabblleemmeenntt ddeess ppllaannss ssoocciiaauuxx,, oouu llaa ppoossssiibbiilliittéé ppoouurr ll’’eemmppllooyyéé ddee ssuuiivvrree ssoonn eennttrreepprriissee eett ssee ssoouummeettttrree àà llaa llééggiissllaattiioonn ssoocciiaallee dduu nnoouuvveeaauu ppaayyss dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. AAiinnssii ll’’eemmppllooyyéé ppeeuutt ssee vvooiirr pprrooppoosseerr uunn mmêêmmee eemmppllooii mmaaiiss ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill ddiissccuuttaabblleess eett aavveecc uunnee rréémmuunnéérraattiioonn ddéérriissooiirree aauu nnoomm dd’’uunn ssoouuccii ddee ccoommppééttiittiivviittéé ddee ssoonn eennttrreepprriissee.. EEnn mmaattiièèrree mmaarriittiimmee,, lleess ppaavviilllloonnss ddiittss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn oonntt aaiinnssii 3 Encyclopédie Larousse 2012
 10. 10. 10 iinnttééggrrééss àà lleeuurr fflloottttee ddeess nnaavviirreess ddiitt «« nnaavviirree ppoouubbeelllleess »».. LL''ééqquuiippaaggee ddee tteellss nnaavviirreess vviitt ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss ssoouuvveenntt ddéépplloorraabblleess.. NNoonn sseeuulleemmeenntt iinnssaalluubbrreess,, cceess ccoonnddiittiioonnss ddee vviieess ssoonntt aauussssii ddaannggeerreeuusseess.. UUnn sseeuull oobbjjeeccttiiff ddaannss uunn ccoonntteexxttee gglloobbaalliisséé :: pprroodduuiirree mmooiinnss cchheerr,, ggrrââccee ll’’ééccoonnoommiiee ssuurr ddeess ttaaxxeess ddiivveerrsseess,, nnoottaammmmeenntt ssoocciiaalleess,, lleess nnoorrmmeess eennvviirroonnnneemmeennttaalleess,, lleess iinnvveessttiisssseemmeennttss ppoouurr llaa ssééccuurriittéé ddeess eemmppllooyyééss.. AAuussssii aassssiissttee--tt--oonn ddeeppuuiiss pplluussiieeuurrss ddéécceennnniieess àà uunn pphhéénnoommèènnee ddoonntt llee ccaarraaccttèèrree ppaarraaddooxxaall mméérriittee dd’’êêttrree ssoouulliiggnnéé ;; ssii ddaannss lleess ssiièècclleess ppaassssééss,, llaa ppuuiissssaannccee ééccoonnoommiiqquuee dd’’uunn EEttaatt ssee mmeessuurraaiitt ppaarr ll’’éétteenndduuee ddee ssaa fflloottttee,, cceerrttaaiinnss EEttaattss ss’’iimmppoosseenntt aauujjoouurrdd’’hhuuii ccoommmmee ddee ggrraannddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess dduu ffaaiitt dduu nnoommbbrree ddee nnaavviirreess qquu’’iillss iimmmmaattrriiccuulleenntt ssaannss ppoouurr aauuttaanntt rreepprréésseenntteerr ddee ggrraannddeess ppuuiissssaanncceess ééccoonnoommiiqquueess.. CC’’eesstt llee ccaass ddeess ddeeuuxx pprreemmiieerrss EEttaattss dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ddeess nnaavviirreess,, PPaannaammaa eett LLiibbeerriiaa,, ddoonntt lleess ppaavviilllloonnss ccoouuvvrreenntt uunn ttiieerrss ddee llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee ((eenn TTppll)).. DDèèss lloorrss,, aauu rreeggaarrdd ddee cceess ddoonnnnééeess qquuaannttiittaattiivveess,, ssee ppoossee llaa qquueessttiioonn ddee llaa qquuaalliittéé ddee cceess ssyyssttèèmmee dd’’aattttrriibbuuttiioonn dduu ppaavviilllloonn.. LL’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ddeess nnaavviirreess eemmppoorrttee aauujjoouurrdd’’hhuuii eennccoorree ddeess ccoonnssééqquueenncceess ppoolliittiiqquueess eett ééccoonnoommiiqquueess ppoouurr lleess EEttaattss qquuii aaccccoorrddeenntt lleeuurr ppaavviilllloonn,, eett ppoouurr lleess aarrmmaatteeuurrss qquuii lleess cchhooiissiisssseenntt.. CCeettttee pprrooccéédduurree aaddmmiinniissttrraattiivvee ééttaabblliitt uunn lliieenn ddee ddrrooiitt eennttrree ll’’EEttaatt dduu ppaavviilllloonn eett llee nnaavviirree iimmmmaattrriiccuulléé.. LL’’EEttaatt qquuii bbéénnééffiicciiee dd’’uunn eennrriicchhiisssseemmeenntt ddee ssaa fflloottttee vvaa eenn ccoonnttrree ppaarrttiiee aaccccoorrddeerr uunnee pprrootteeccttiioonn aauuxx nnaavviirreess bbaattttaanntt ssoonn ppaavviilllloonn.. LLee bbéénnééffiiccee ppoouurr ll’’EEttaatt dduu ppaavviilllloonn eesstt ddee ttaaiillllee ccaarr pplluuss ssaa fflloottttee eesstt ccoonnssééqquueennttee,, pplluuss iill sseerraa rreepprréésseennttéé ddaannss lleess oorrggaanniissaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ccoommmmee ll’’OOMMII,, llaa CCNNUUCCEEDD,, ll’’OOIITT oouu llaa FFAAOO.. AAuu ccoonnttrraaiirree iill eesstt ddééssaassttrreeuuxx ppoouurr
 11. 11. 11 uunn EEttaatt qquuii ppoossssèèddee uunnee ZZEEEE éétteenndduuee ((ccoommmmee llaa FFrraannccee oouu llaa GGrraannddee BBrreettaaggnnee)) ddee vvooiirr ssaa fflloottttee ddiimmiinnuueerr,, ppeerrddaanntt aaiinnssii ddee lleeuurr iinnfflluueennccee ddaannss cceess iinnssttaanncceess.. OOrr cc’’eesstt nnoottaammmmeenntt aauu sseeiinn ddee ll’’OOMMII qquuee ssee nnééggoocciieenntt uunnee ggrraannddee ppaarrttiiee ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn eenn mmaattiièèrree mmaarriittiimmee.. CCeess EEttaattss oonntt ddoonncc uunn iinnttéérrêêtt ppaarrttiiccuulliieerr àà ccoonnsseerrvveerr lleeuurr fflloottttee,, aaffiinn ddee ppoouuvvooiirr ppeesseerr ddaannss lleess nnééggoocciiaattiioonnss ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn,, eett aaiinnssii pprroottééggeerr lleeuurr eessppaaccee mmaarriittiimmee ((ssééccuurriittéé,, ppoolllluuttiioonn……)) PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa fflloottttee mmaarrcchhaannddee dd’’uunn EEttaatt ppeeuutt lluuii êêttrree uuttiillee eenn ccaass dd’’ooppéérraattiioonn mmiilliittaaiirreess,, vvooiirree hhuummaanniittaaiirreess,, ppaarr llee bbiiaaiiss ddeess rrééqquuiissiittiioonnss.. EEnnffiinn llaa fflloottttee ddoonntt ddiissppoossee uunn EEttaatt ggéénnèèrree uunn rreevveennuu ppoouurr ccee ddeerrnniieerr,, àà ttrraavveerrss llaa ffiissccaalliittéé,, ll’’eemmppllooii eett llee ddéévveellooppppeemmeenntt ééccoonnoommiiqquuee ddee ll’’aaccttiivviittéé.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee ll’’aarrmmaatteeuurr,, llee cchhooiixx dduu ppaavviilllloonn ss’’aavvèèrree ééggaalleemmeenntt êêttrree uunn cchhooiixx ssttrraattééggiiqquuee,, ccoommmmee nnoouuss ll’’aavvoonnss vvuu,, ddaannss uunn ssoouuccii ppeerrmmaanneenntt ddee rreecchheerrcchhee dduu pprrooffiitt àà mmooiinnddrree ccooûûtt.. EEtt nnoouuss ppoouuvvoonnss iiccii rreelleevveerr uunn sseeccoonndd ppaarraaddooxxee.. CCee nnee ssoonntt ppaass llee EEttaattss qquuii iimmmmaattrriiccuulleenntt llee pplluuss ddee nnaavviirree qquuii aattttiirreenntt llee pplluuss dd’’aarrmmaatteeuurrss.. SSii llee PPaannaammaa eett llee LLiibbeerriiaa ddiissppoosseenntt ddeess ddeeuuxx pplluuss iimmppoorrttaanntteess ffllootttteess eenn nnoommbbrree ddee nnaavviirreess,, llaa GGrrèèccee eett llee JJaappoonn ssoonntt lleess ddeeuuxx pprreemmiieerrss EEttaattss aarrmmaattoorriiaauuxx eett ccoonnttrrôôlleenntt aaiinnssii uunn ttiieerrss ddee llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee ((eenn TTppll)).. DDèèss lloorrss llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess ddééppaavviilllloonnnneemmeennttss mmaassssiiffss eennttrraaîînnee uunnee cchhaaîînnee dd''iinntteerrrrooggaattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt lleess ggeennss ddee mmeerr.. TToouutt dd''aabboorrdd ssuurr llee ppllaann ééccoonnoommiiqquuee,, ccoommmmeenntt lleess EEttaattss ddaannggeerreeuusseemmeenntt ccoonnccuurrrreennccééss ppaarr ll''aappppaarriittiioonn ddee cceess PPaavviilllloonnss dd''uunn nnoouuvveeaauu ggeennrree oonntt--iillss rrééaaggiiss aaffiinn ddee pprréésseerrvveerr lleeuurrss iinnttéérrêêttss ?? EEnn qquuooii llaa llééggiissllaattiioonn ssoocciiaallee ddeess ggeennss ddee mmeerr
 12. 12. 12 ccoonnssttiittuuee--tt--eellllee uunn éélléémmeenntt ddee ccoommppééttiittiivviittéé eennttrree lleess ppaavviilllloonnss eett ddoonncc uunn eennjjeeuu mmaajjeeuurr ppoouurr lleess EEttaattss ?? LLeess ssttrraattééggiieess ééllaabboorrééeess ssee ssoonntt--eelllleess rréévvééllééeess eeffffiiccaacceess ?? EEnn eeffffeett,, qquueellss ffaacctteeuurrss ppeeuuvveenntt ppeerrmmeettttrree aauuxx aarrmmaatteeuurrss ddee rréédduuiirree lleeuurrss ccooûûttss dd’’eexxppllooiittaattiioonn ?? SSii cceerrttaaiinnss ffrraaiiss ccoommmmee uunnee ccaallee ssèècchhee,, dduu ccoommbbuussttiibbllee,, oouu aauuttrreess rreesstteenntt sseennssiibblleemmeenntt lleess mmêêmmeess ppaarrttoouutt ddaannss llee mmoonnddee,, dd''aauuttrreess,, nnoouuss llee vveerrrroonnss,, ppeeuuvveenntt eenn rreevvaanncchhee vvaarriieerr ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ssuurr llee ppllaann hhuummaaiinn,, ccoommmmeenntt ss''aassssuurreerr qquuee cceess ppaavviilllloonnss ddiittss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn rreessppeecctteenntt uunn nniivveeaauu ttoolléérraabbllee ddee pprrootteeccttiioonn ssoocciiaallee eett ooffffrreenntt ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee aacccceeppttaabblleess ppoouurr lleess ggeennss ddee mmeerr ?? CCoommmmeenntt llaa CCoommmmuunnaauuttéé IInntteerrnnaattiioonnaallee,, ssoouucciieeuussee ddee llaa ccoonnddiittiioonn hhuummaaiinnee aa--tt--eellllee rrééaaggiitt ffaaccee àà llaa mmiissee eenn ppéérriill ddee mmiilllliieerrss dd''hhoommmmeess ?? CC''eesstt aaiinnssii aauuttoouurr dd’’iinntteerrrrooggaattiioonnss qquuee vvaa ss''aarrttiiccuulleerr nnoottrree rrééfflleexxiioonn.. EEnn eeffffeett,, ffaaccee àà llaa ccrriissee aayyaanntt ttoouucchhéé lleess ffllootttteess ddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess,, pprroovvooqquuééee ppaarr ll''aappppaarriittiioonn ddeess ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn eett ddee nnoouuvveeaauuxx mmaarrcchhééss ddee ggeennss ddee mmeerr,, cceess ddeerrnniièèrreess oonntt dduu rriivvaalliisseerr dd''iinnggéénniioossiittéé.. LL''iilllluussttrraattiioonn llaa pplluuss mmaarrqquuééee ddee lleeuurr rrééssiissttaannccee rrééssiiddee ssaannss ddoouuttee llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee rreeggiissttrreess bbiiss aaffiinn ddee ccoonnttiinnuueerr àà ppoouuvvooiirr ooffffrriirr uunn ppaavviilllloonn ccoonnccuurrrreennttiieell aauuxx aarrmmaatteeuurrss.. ((II))
 13. 13. 13 CCeess bboouulleevveerrsseemmeennttss pprroovvooqquuééss ppaarr uunnee mmiissee eenn ccoonnccuurrrreennccee ppaarrffooiiss qquuaalliiffiiééee ddee «« ddééllooyyaallee »» oonntt ppaarr aaiilllleeuurrss ppoouusssséé lleess EEttaattss àà ééllaarrggiirr llee ccaaddrree ccllaassssiiqquuee ddee llaa llééggiissllaattiioonn nnaattiioonnaallee ppoouurr ccrrééeerr uunn vvéérriittaabbllee ccaaddrree iinntteerrnnaattiioonnaall rrééggiissssaanntt lleess rrééggiimmeess ddee pprrootteeccttiioonn ssoocciiaallee ddeess mmaarriinnss.. IIll eenn rrééssuullttee uunnee llaarrggee ddiivveerrssiittéé ddeess ssoouurrcceess eenn llaa mmaattiièèrree.. SSii llaa CCoonnvveennttiioonn ddiittee MMLLCC -- MMaarriittiimmee LLaabboouurr CCoonnvveennttiioonn -- aaddooppttééee eenn 22000066 mmaarrqquuee uunn ttoouurrnnaanntt ddaannss llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddee ccee ddrrooiitt ssoocciiaall iinntteerrnnaattiioonnaall ddeess ggeennss ddee mmeerr,, ll’’éépprreeuuvvee ddeess rraattiiffiiccaattiioonnss eett ssuurrttoouutt ll’’aapppplliiccaattiioonn eeffffeeccttiivvee ddee sseess pprreessccrriippttiioonnss rreesstteenntt uunn ddééffii mmaajjeeuurr.. ((IIII)) PPAARRTTIIEE 11 :: DDéécclliinn eett lluuttttee ddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess eeuurrooppééeennnneess
 14. 14. 14 DDèèss lleess aannnnééeess 11997700 uunnee vvéérriittaabbllee «« ccrriissee ddee ll''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn »» eesstt vveennuuee ffrraappppeerr lleess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess ccllaassssiiqquueess,, ppuuiissssaanncceess pprriinncciippaalleemmeenntt eeuurrooppééeennnneess.. JJuussqquu''aalloorrss,, lleess EEttaattss ddiissppoossaanntt ddeess pplluuss ggrroosssseess ffllootttteess ééttaaiieenntt ddeess aanncciieennss eemmppiirreess ccoolloonniiaauuxx,, ddoommiinnaanntt ll''ééccoonnoommiiee mmoonnddiiaallee.. MMaaiiss,, nnoouuss ll''aavvoonnss éévvooqquuéé,, llaa ccaauussee ddee cceettttee ccrriissee aa rraappiiddeemmeenntt ééttéé iiddeennttiiffiiééee.. IIll ss''aaggiitt ddee ll''aappppaarriittiioonn,, ccoommmmee nnoouuss ll''aavvoonnss éévvooqquuéé,, dduu pphhéénnoommèènnee ddeess ppaavviilllloonnss ddiittss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. LLeess EEttaattss oonntt aaiinnssii pprriiss ddiivveerrsseess mmeessuurreess ddeeppuuiiss uunnee ttrreennttaaiinnee dd''aannnnééeess ppoouurr eennrraayyeerr llee pphhéénnoommèènnee.. PPlluussiieeuurrss mmooyyeennss oonntt ddoonncc ééttéé ééllaabboorrééss ppaarr lleess EEttaattss vviiccttiimmeess ddee ddééppaavviilllloonnnneemmeenntt mmaassssiiff,, aaffiinn ddee tteenntteerr ddee ccoonnsseerrvveerr lleeuurr fflloottttee.. SSii cceess ssoolluuttiioonnss aappppaarraaiisssseenntt eeffffiiccaacceess ddaannss lleeuurr ccoonncceepptt,, lleeuurr bbiillaann àà ll''éépprreeuuvvee ddeess ffaaiittss ss''aavvèèrree ppaarrffooiiss ddéécceevvaanntt.. LLee RRaappppoorrtt RRiicchheemmoonntt ddee 2200003355 aappppoorrttee ssuurr cceess ppooiinnttss uunnee pprréésseennttaattiioonn eeffffiiccaaccee.. CCee rraappppoorrtt ccoonnssttiittuuee uunnee rrééfflleexxiioonn ssuurr ll''ééttaatt ddeess ffllootttteess eett lleess mmooyyeennss ddee rreennddrree llee ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss aattttrraaccttiiff.. IIll ppllaaiiddee nnoottaammmmeenntt ppoouurr llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd''uunn rreeggiissttrree IInntteerrnnaattiioonnaall FFrraannççaaiiss.. CCeeppeennddaanntt,, llee RRIIFF eesstt ddeeppuuiiss eennttrréé eenn vviigguueeuurr eenn FFrraannccee eenn 22000055.. SSiixx aannss aapprrèèss ssoonn aaddooppttiioonn,, lleess pprreemmiieerrss bbiillaannss ss''iimmppoosseenntt SSeeccttiioonn 11 :: AAnnaallyyssee ccoommppaarraattiivvee ddeess ffllootttteess 5 Rapport n° 92 (2003-2004) de M. le Sénateur Henri de RICHEMONT, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé au Sénat le 3 décembre 2003
 15. 15. 15 LLee SSéénnaatteeuurr RRiicchheemmoonntt ddrreessssee ddaannss llaa pprreemmiièèrree ppaarrttiiee ddee ssoonn rraappppoorrtt,, uunn ééttaatt ddeess ffllootttteess eeuurrooppééeennnneess.. IIll ccoommppaarree aaiinnssii llee ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss àà cceeuuxx ddee sseess vvooiissiinnss eeuurrooppééeennss.. IIll éévvooqquuee eennssuuiittee lleess ddiifffféérreenntteess mmeessuurreess pprriisseess ppoouurr eennrraayyeerr llee ddéécclliinn ddee llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee.. SS''aappppuuyyaanntt ssuurr cceess eexxeemmpplleess eeuurrooppééeennss,, HHeennrrii ddee RRiicchheemmoonntt pprréésseennttee uunnee sséérriiee ddee mmeessuurreess vviissaanntt àà rreennddrree llee ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss pplluuss aattttrraaccttiiff.. CCee rraappppoorrtt mmeett eenn lluummiièèrree ttrrooiiss éélléémmeennttss àà pprreennddrree eenn ccoommppttee :: llee ddéécclliinn ddee llaa fflloottttee iimmmmaattrriiccuullééee,, ddéécclliinn ddee llaa fflloottttee ccoonnttrrôôllééee eett llee ddéécclliinn dduu nnoommbbrree ddee ppeerrssoonnnneell nnaavviiggaanntt.. CCeettttee pprréésseennttaattiioonn nnoouuss ppaarraaiitt êêttrree uunn mmooyyeenn rreemmaarrqquuaabbllee dd''ééttuuddiieerr ll''éévvoolluuttiioonn ddeess ffllootttteess.. NNoouuss aalllloonnss ddoonncc,, ssuurr ccee sscchhéémmaa,, pprréésseenntteerr uunnee vviissiioonn aaccttuuaalliissééee ddee ll''ééttaatt ddeess ffllootttteess mmoonnddiiaalleess.. PPaarraaggrraapphhee 11 :: LLaa FFrraannccee,, eexxeemmppllee dduu ddéécclliinn ddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess ffaaccee àà ll’’éémmeerrggeennccee ddeess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee.. AAvveecc pprrèèss ddee 880000 bbaatteeaauuxx eett 4455..000000 mmaarriinnss lleess aannnnééeess 11995500 ssoonntt ccoonnssiiddéérrééeess ccoommmmee uunn nnoouuvveell ââggee dd''oorr.. AApprrèèss llaa gguueerrrree,, llee ggoouuvveerrnneemmeenntt eennggaaggee eenn eeffffeett uunn vvaassttee ppllaann ddee rreeccoonnssttrruuccttiioonn ddeessttiinnéé àà rreemmppllaacceerr ddeess cceennttaaiinneess ddee nnaavviirreess hhoorrss dd''ââggee oouu ddééttrruuiittss ppeennddaanntt llee ccoonnfflliitt.. LLeess aarrmmaatteeuurrss oonntt aalloorrss uunnee fflloottttee ffrraaîîcchheemmeenntt ccoonnssttrruuiittee.. CCeerrttaaiinnss bbââttiimmeennttss ddee cceettttee ééppooqquuee ssoonntt rreessttééss eemmbblléémmaattiiqquueess,, ccoommmmee llee BBéérréénniiccee qquuii,, aavveecc sseess 3322..000000 ttoonnnneess ddee ppoorrtt eenn lloouurrdd,, qquuii eesstt aalloorrss llee pplluuss ggrrooss ppééttrroolliieerr dduu mmoonnddee.. MMaaiiss llaa rreeccoonnssttrruuccttiioonn ddee llaa fflloottttee vvaa rraappiiddeemmeenntt ss’’eessssoouufffflleerr.. SSii ll''aappooggééee tteecchhnniiqquuee ddee llaa fflloottttee ccoommmmeerrcciiaallee iinntteerrvviieenntt ddaannss lleess aannnnééeess 6600 eett 7700,, aavveecc llee
 16. 16. 16 ppaaqquueebboott FFrraannccee eett lleess mmééggaass ppééttrroolliieerrss ddee llaa ccllaassssee BBaattiilllluuss ((555500..000000 ttoonnnneess)),, llaa «« MMaarr MMaarr »»66 nnee cceessssee ddee ddééccrrooîîttrree eenn tteerrmmee dd''uunniittééss eett ddee mmaarriinnss.. PPrrééccuurrsseeuurr ddaannss ddee nnoommbbrreeuuxx ddoommaaiinneess,, llee mmoonnddee mmaarriittiimmee aa aaiinnssii ccoonnnnuu ttrrèèss ttôôtt lleess eeffffeettss ddee llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn :: «« LLeess ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee ssoonntt aarrrriivvééss ttrrèèss ttôôtt,, aavveecc ddeess ééqquuiippaaggeess ttrrèèss bboonn mmaarrcchhéé,, lliivvrrééss àà eeuuxx--mmêêmmeess.. CC''eesstt uunnee ppaaggee qquuii ss''eesstt ttoouurrnnééee ppoouurr lleess ppaayyss eeuurrooppééeennss.. TToouutt aa ééttéé ddééllooccaalliisséé eett llaa ppooppuullaattiioonn ddee mmaarriinnss aa ffoonndduu ccoommmmee nneeiiggee aauu ssoolleeiill »»,, eexxpplliiqquuee DDaanniieell SSiiccaarrdd,, hhiissttoorriieenn eett ddiirreecctteeuurr ddee ll''EEccoommuussééee ddee SSaaiinntt--NNaazzaaiirree77.. DDèèss 11996655,, llaa cchhuuttee eesstt vveerrttiiggiinneeuussee.. OOnn nnee rreecceennssee eenn FFrraannccee pplluuss qquuee 660000 nnaavviirreess,, eett sseeuulleemmeenntt 550000 ddiixx aannss pplluuss ttaarrdd.. LLaa ssiittuuaattiioonn eesstt tteellllee qquu''eenn 11998866,, llee cchhiiffffrree ppaassssee ssoouuss llaa bbaarrrree ssyymmbboolliiqquuee ddee 330000.. DDaannss llee mmêêmmee tteemmppss,, llee nnoommbbrree ddee nnaavviiggaannttss ttoommbbee àà 1155..000000,, ppuuiiss 1100..000000,, ssooiitt cciinnqq ffooiiss mmooiinnss qquu''aapprrèèss llaa gguueerrrree.. AA)) UUnn ddéécclliinn eenn tteerrmmee dd''uunniittééss LL''oorriiggiinnee dduu ddéécclliinn ddee llaa fflloottttee mmaarrcchhaannddee ffrraannççaaiissee ppeeuutt êêttrree ssiittuuééee àà ppaarrttiirr ddeess aannnnééeess 11997700.. PPeennddaanntt pprrèèss ddee vviinnggtt aannss,, llee PPaavviilllloonn ffrraannççaaiiss nnee vvaa aavvooiirr ddee cceessssee ddee ppeerrddrree ddeess nnaavviirreess,, jjuussqquu''àà uunnee ssttaabbiilliissaattiioonn ddaannss lleess aannnnééeess 11999900.. SSii eenn 11996622 llaa fflloottttee mmaarrcchhaannddee ffrraannççaaiissee ccoommppttaaiitt 779988 nnaavviirreess,, sseeuulleemmeenntt 551144 nnaavviirreess ééttaaiieenntt rreecceennssééss eenn 11997755.. CCeerrttaaiinnss oonntt tteennttéé dd''eexxpplliiqquueerr cceettttee 6 « Mar Mar » est l'abréviation courante donnée à la Marine Marchande. 7 « Comment redonner de l'éclat à la marine marchande française ? », Mer et Marine du 28 mars 2006
 17. 17. 17 cchhuuttee ppaarr ll''aaccccèèss àà ll''iinnddééppeennddaannccee ddee ll''AAllggéérriiee eett llaa ddiissppaarriittiioonn ddee pplluussiieeuurrss lliiggnneess rréégguulliièèrreess.. PPoouurr aauuttaanntt ccee ddéécclliinn ss''eesstt ppoouurrssuuiivvee jjuussqquu''eenn 11998899 ooùù llee ttoonnnnaaggee eenn mmiilllliioonnss ddee ttoonnnneess eenn lloouurrdd ss''eesstt ssttaabbiilliisséé aauuttoouurr ddeess 66 MMttppll.. AA cceettttee ééppooqquuee,, cc''eesstt llaa fflloottttee ppééttrroolliièèrree aa ééttéé rréédduuiittee ddee pprrèèss ddee mmooiittiiéé ddee sseess uunniittééss rreepprréésseennttaanntt lleess ttrrooiiss qquuaarrttss ddee ssaa ccaappaacciittéé.. LL''iimmppaacctt ddee cceettttee rréédduuccttiioonn eesstt iinnéévviittaabblleemmeenntt ffllaaggrraanntt.. PPeennddaanntt vviinnggtt aannss,, llee PPaavviilllloonn ffrraannççaaiiss aa ppeerrdduu eennvviirroonn uunnee vviinnggttaaiinnee dd''uunniittééss ppaarr aannss.. EEnn 11999911 llaa FFrraannccee aa ccoonnnnuu ssoonn sseeuuiill llee pplluuss bbaass aavveecc 55,,5577 MMttppll.. LLeess aannnnééeess 11999900 mmaarrqquueenntt cceeppeennddaanntt uunnee ssttaabbiilliissaattiioonn ddaannss llee ddéécclliinn ddee llaa fflloottttee aavveecc eenn mmooyyeennnnee 220055 àà 221155 nnaavviirreess.. EEnnttrree 11997755 eett 22000022 llaa ccaappaacciittéé eesstt aaiinnssii ppaassssééee ddee 2200,,88 mmiilllliioonnss ddee ttoonnnneess eenn lloouurrdd ((MMttppll)) àà 66,,2288 MMttppll..88 LLaa ssttaabbiilliissaattiioonn aappppaarruuee aauu ccoouurrss ddeess aannnnééeess 11999900 aa eenn pprreemmiieerr lliieeuu ééttéé llaa ccoonnssééqquueennccee dduu vviieeiilllliisssseemmeenntt ddee ll''ââggee mmooyyeenn ddee llaa fflloottttee.. LLaa ssiittuuaattiioonn nn’’ééttaaiitt ddoonncc gguuèèrree pplluuss ssaattiissffaaiissaannttee.. CCee ddééffaauutt aa nnééaannmmooiinnss ccoonnnnuu uunnee rraappiiddee ccoorrrreeccttiioonn ppuuiissqquu''eenn 22000022 ll''ââggee mmooyyeenn ddee llaa fflloottttee ppééttrroolliièèrree eesstt ddee 99 aannss eett 88aannss ppoouurr llaa fflloottttee nnoonn ppééttrroolliièèrree.. BB)) UUnn ddéécclliinn eenn tteerrmmeess ddee fflloottttee ccoonnttrrôôllééee 8 Rapport Richemont
 18. 18. 18 IIll ss''aaggiitt iiccii ddeess nnaavviirreess bbaattttaanntt ppaavviilllloonnss ééttrraannggeerrss mmaaiiss ccoonnttrrôôllééss ppaarr ddeess iinnttéérrêêttss ffrraannççaaiiss.. IIllss ééttaaiieenntt éévvaalluuééss àà uunn ppeeuu pplluuss ddee 440000 aauu ddéébbuutt ddeess aannnnééeess 11998800.. EEnn 11999988 ccee nnee ssoonntt pplluuss qquuee 8899 nnaavviirreess qquuii ssoonntt aaiinnssii ccoommppttaabbiilliissééss99 .. CCeettttee ddiimmiinnuuttiioonn ddee 2288%% ppeeuutt ttoouutteeffooiiss êêttrree rreellaattiivviissééee ppaarr llee rreeccoouurrss ppoouurr lleess ggrraannddss aarrmmeemmeennttss ffrraannççaaiiss ccoommmmee CCMMAA--CCGGMM oouu LLoouuiiss DDrreeyyffuuss àà ll''aaffffrrèètteemmeenntt ccooqquuee--nnuuee.. OOnn eessttiimmee ddoonncc ggéénnéérraalleemmeenntt qquuee 4400%% ddee llaa fflloottttee ccoonnttrrôôllééee ppaarr ddeess iinnttéérrêêttss ffrraannççaaiiss bbaattttrraaiieenntt ppaavviilllloonn ééttrraannggeerr.. EEnnvviirroonn uunnee cceennttaaiinnee ddee nnaavviirreess bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ttiieerrss ssoonntt aaiinnssii ddéétteennuuss oouu aaffffrrééttééss ppoouurr uunnee lloonngguuee dduurrééee ppaarr ddeess aarrmmaatteeuurrss ffrraannççaaiiss.. AAuu nniivveeaauu eeuurrooppééeenn,, cceettttee pprrooppoorrttiioonn aappppaarraaîîtt rreellaattiivveemmeenntt ffaaiibbllee.. CC)) UUnn ddéécclliinn eenn tteerrmmeess ddee ppeerrssoonnnneell nnaavviiggaannttss CCoorrrrééllaattiivveemmeenntt aauu ddéécclliinn ddee llaa fflloottttee,, llee nnoommbbrree ddee mmaarriinnss ffrraannççaaiiss nn''aa cceesssséé ddee cchhuutteerr.. EEnn FFrraannccee,, llee SSyyssttèèmmee dd’’IInnffoorrmmaattiioonn ddeess AAffffaaiirreess MMaarriittiimmeess ((SSIIAAMM)) eesstt llaa pprriinncciippaallee ssoouurrccee ddee ddoonnnnééeess ddeess nnaavviiggaannttss ffrraannççaaiiss eett ppeerrmmeett dd''éévvaalluueerr lleeuurr eeffffeeccttiiff.. OOnn ddéénnoommbbrraaiitt eenn 11995599 uunn nnoommbbrree ttoottaall ddee 4433555500 mmaarriinnss.. LLee ppeerrssoonnnneell dd’’eexxééccuuttiioonn aalloorrss ccoommppoosséé ddee 3333 662200 mmeemmbbrreess aa ddèèss lleess aannnnééeess 11996600 ccoonnnnuu uunn 9 Cahier statistique du Comité Central d'Armateurs de France, édition 1998
 19. 19. 19 ddéécclliinn bbrruuttaall aavvaanntt ddee ssee ssttaabbiilliisseerr vveerrss 11997755.. IIll nnee rreessttee aalloorrss ppuuss qquuee 1188 888800 mmeemmbbrreess dduu ppeerrssoonnnneell dd''eexxééccuuttiioonn.. PPrrèèss ddee llaa mmooiittiiéé ddeess eemmppllooiiss oonntt aaiinnssii ddiissppaarruuss eenn mmooiinnss ddee vviinnggtt aannss.. CCoonncceerrnnaanntt lleess ooffffiicciieerrss,, ssii lleeuurr nnoommbbrree eesstt ppaasssséé ddee 99 993300 àà 77 553300 eennttrree 11995599 eett 11997799,, ccee nn''eesstt qquu''àà ppaarrttiirr ddeess aannnnééeess 11998800 qquuee lleeuurr nnoommbbrree vvaa sseennssiibblleemmeenntt ddiimmiinnuueerr.. EEnn 11999999,, llee ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss nnee ccoommppttee pplluuss qquuee 22 883399 ooffffiicciieerrss.. LL''eesssseennttiieell ddeess mmaarriinnss ffrraannççaaiiss ooccccuuppeenntt aauujjoouurrdd''hhuuii uunn eemmppllooii ddaannss llee ttrraannssppoorrtt ddee ppaassssaaggeerrss.. CCeeppeennddaanntt,, ll''aaccttuuaalliittéé rréécceennttee,, ccoommmmee nnoouuss llee vveerrrroonnss,, nn''aa ppaass ééttéé ffaavvoorraabbllee aauuxx ppeerrssoonnnneellss ddeess pprriinncciippaauuxx aarrmmeemmeennttss ccoonncceerrnnééss,, àà ssaavvooiirr llaa SSNNCCMM,, SSeeaa FFrraannccee eett BBrriittaannnnyy FFeerrrriieess.. DD)) UUnn ddéécclliinn ccoommmmuunn LLaa FFrraannccee nn''aa ppaass ééttéé llee sseeuull EEttaatt ttoouucchhéé.. CCoommmmee nnoouuss ll''aavvoonnss pprrééccééddeemmmmeenntt éévvooqquuéé,, ttoouutteess lleess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess eeuurrooppééeennnneess oonntt ééttéé ttoouucchhééeess ppaarr llee mmêêmmee pphhéénnoommèènnee.. LL’’IIttaalliiee aa nnoottaammmmeenntt ccoonnnnuu uunn ddéécclliinn sseemmbbllaabbllee àà llaa FFrraannccee.. LLaa ggrraannddee BBrreettaaggnnee eenn ppaarrttiiccuulliieerr aa ééttéé ttoouucchhééee pplluuss vviioolleemmmmeenntt eennccoorree.. EEnn 11998800 llee ttoonnnnaaggee ttoottaall ssoouuss ppaavviilllloonn bbrriittaannnniiqquuee ééttaaiitt ddee 4455,,0088 MMttppll.. LLee ppaarrooxxyyssmmee ddee ccee ddéécclliinn sseerraa aatttteeiinntt eenn 11999944 aavveecc uunn ttoonnnnaaggee rréédduuiitt àà 77,,44 MMttppll rreepprréésseennttaanntt mmooiinnss ddee 440000 nnaavviirreess.. LLaa NNoorrvvèèggee aa vvuu eellllee aauussssii ssaa fflloottttee dduurreemmeenntt ttoouucchhééee.. AA llaa ffiinn ddeess aannnnééeess
 20. 20. 20 11998800,, 8800 %% ddeess nnaavviirreess ssoouuss ppaavviilllloonn nnoorrvvééggiieenn aavvaaiieenntt ééttéé ddééppaavviilllloonnééss aauu pprrooffiitt ddeess ppaavviilllloonnss ddiittss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn,, rreepprréésseennttaanntt 4422 MMttppll.. IIll nnee rreessttaaiitt aalloorrss pplluuss qquuee ll’’ééqquuiivvaalleenntt ddee 88 MMttppll eenn nnaavviirreess iinnssccrriittss ssuurr ccee rreeggiissttrree.. DD''aauuttrreess EEttaattss oonntt cceeppeennddaanntt mmiieeuuxx rrééssiissttéé.. CC''eesstt nnoottaammmmeenntt llee ccaass ddee ll''AAlllleemmaaggnnee oouu dduu DDaanneemmaarrkk qquuii oonntt ssuu ssee mmaaiinntteenniirr,, vvooiirr rreennffoorrcceerr lleeuurr ppoossiittiioonn.. LLeess EEttaattss--UUnniiss oonntt qquuaanntt àà eeuuxx ééttéé ttoouucchhééss pplluuss ttaarrddiivveemmeenntt.. EEnnttrree 22000011 eett 22000022 llee ttoonnnnaaggee eenn ppoorrtt eenn lloouurrdd eesstt ppaasssséé ddee 2288,,6666 MMttppll àà 1111,,77 MMttppll.. LLaa ssiittuuaattiioonn nnee ss''eesstt ddeeppuuiiss gguuèèrree aamméélliioorrééee.. LLee nnoommbbrree dd''EEuurrooppééeennss ppaarr nnaavviirree aa ééggaalleemmeenntt bbaaiisssséé ddee pplluuss ddee 2200%%,, ssaannss ccoommpptteerr lleess ccoonnssééqquueenncceess ddee ll''aauuttoommaattiissaattiioonn ddeess bbaatteeaauuxx,, qquuii ppeerrmmeett aauujjoouurrdd''hhuuii ddee mmaannœœuuvvrreerr uunn bbââttiimmeenntt ddee 330000 mmèèttrreess aavveecc mmooiinnss ddee 3300 hhoommmmeess.. IIll eesstt ddoonncc ttrrèèss vviittee aappppaarruu iinnddiissppeennssaabbllee ddee rrééaaggiirr eett ddee pprrooppoosseerr ddeess ssoolluuttiioonnss ccoommppééttiittiivveess aaffiinn qquuee lleess EEttaattss ppuuiisssseenntt rreettrroouuvveerr lleeuurr fflloottttee ppeerrdduuee.. LL''iilllluussttrraattiioonn eesssseennttiieellllee ddee cceettttee rrééaaccttiioonn ddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess eenn ddéécclliinn rrééssiiddee,, nnoouuss llee vveerrrroonnss,, ddaannss llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee nnoouuvveeaauuxx rreeggiissttrreess ccoommmmuunnéémmeenntt aappppeellééss «« rreeggiissttrreess--bbiiss »».. CCeess rreeggiissttrreess bbiiss oonntt ppoouurr aammbbiittiioonn ddee rrééééqquuiilliibbrreerr lleess rraappppoorrttss ddee ccoonnccuurrrreennccee aavveecc lleess ttrrèèss ddééccrriiééss ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. PPaarraaggrraapphhee 22 :: LL''éémmeerrggeennccee ddeess ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn
 21. 21. 21 LLeess pprreemmiieerrss ccaass aavvéérrééss dd’’uuttiilliissaattiioonn ddééttoouurrnnééee dd’’uunn ppaavviilllloonn rreemmoonnttee aauu ddéébbuutt dduu ddiixx--nneeuuvviièèmmee ssiièèccllee.. AA cceettttee ééppooqquuee,, llee PPoorrttuuggaall,, ppoouurr ccoonnttoouurrnneerr uunn aaccccoorrdd ssiiggnnéé aavveecc ll''AAnngglleetteerrrree iinntteerrddiissaanntt ll’’iimmppoorrttaattiioonn dd’’eessccllaavveess,, ffaaiissaaiitt cciirrccuulleerr sseess nnaavviirreess ssoouuss ppaavviilllloonn bbrrééssiilliieenn aaffiinn ddee ccoonnttiinnuueerr àà eenn ppeerrcceevvooiirr lleess bbéénnééffiicceess.. CCeettttee tteecchhnniiqquuee aa ééttéé uuttiilliissééee ppaarr lleess eessccllaavvaaggiisstteess ddee ll''EEuurrooppee eennttiièèrree.. PPlluuss ttaarrdd,, cc''eesstt llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa ccoonnttrreebbaannddee dd’’aallccooooll aauuxx EEttaass--UUnniiss dduurraanntt llaa PPrroohhiibbiittiioonn ddaannss lleess aannnnééeess 11992200 qquuii ppoouusssseerraa lleess aarrmmaatteeuurrss àà uuttiilliisseerr ccee pprrooccééddéé aavveecc ddeess nnaavviirreess iimmmmaattrriiccuullééss aauu PPaannaammaa.. CCee pprrooccééddéé aa ééggaalleemmeenntt ppeerrmmiiss aauuxx aamméérriiccaaiinnss,, aavvaanntt ddee ss''eennggaaggeerr ddaannss llaa SSeeccoonnddee GGuueerrrree MMoonnddiiaallee,, ddee vveenniirr eenn aaiiddee aauuxx ppaayyss ooccccuuppééss ppaarr ll''AAlllleemmaaggnnee nnaazziiee.. IIllss ccoonnsseerrvvaaiieenntt aaiinnssii,, eenn aappppaarreennccee,, uunnee cceerrttaaiinnee nneeuuttrraalliittéé ddaannss llee ccoonnfflliitt.. MMaaiiss àà ccôôttéé ddee cceess ccaass qquuee nnoouuss ppoouurrrriioonnss qquuaalliiffiieerr «« ddee cciirrccoonnssttaanncceess »»,, llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ss''eesstt rrééeelllleemmeenntt aacccceennttuuéé aauu lleennddeemmaaiinn ddee llaa ddééccoolloonniissaattiioonn.. LLeess nnoouuvveeaauuxx ppaayyss ddééccoolloonniissééss nn''oonntt ppaass ttaarrddéé,, ssoouuss llaa pprreessssiioonn ddee vvéérriittaabblleess lloobbbbiieess mmaarriittiimmeess ddaannss uunn ccoonntteexxttee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt mmaassssiiff ddeess éécchhaannggeess mmoonnddiiaauuxx,, àà mmeettttrree eenn ppllaaccee cceess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee.. SSoonntt aaiinnssii aappppaarruueess ddee nnoouuvveelllleess eennttiittééss oouuvvrraanntt lleeuurrss rreeggiissttrreess aauuxx aarrmmaatteeuurrss dduu mmoonnddee eennttiieerr àà ddee ffaaiibblleess ccoonnddiittiioonnss hhaauutteemmeenntt ccoonnccuurrrreennttiieelllleess..
 22. 22. 22 AAiinnssii,, lleess 1100 pprriinncciippaauuxx ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee rreepprréésseenntteenntt 99%% ddee llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee eenn 11995555.. CCeettttee pprrooppoorrttiioonn ppaassssee àà 2233%% eenn 11997700,, 3377%% eenn 11998855 eett aatttteeiinntt 5566..55%% eenn 11999988.. CCoommmmeenntt ss''eexxpplliiqquuee uunn tteell ssuuccccèèss ?? QQuueellllee oonntt ééttéé lleess ccoonnssééqquueenncceess ddiirreecctteess ssuurr lleess ggeennss ddee mmeerr ?? AA)) UUnnee aattttrriibbuuttiioonn ffaacciilliittééee LL''aarrttiiccllee 9911 ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee MMoonntteeggoobbaayy ddiissppoossee qquuee «« cchhaaqquuee EEttaatt ffiixxee lleess ccoonnddiittiioonnss ddaannss lleessqquueelllleess iill ssoouummeett ll''aattttrriibbuuttiioonn ddee ssaa nnaattiioonnaalliittéé aauuxx nnaavviirreess,, lleess ccoonnddiittiioonnss dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ddeess nnaavviirreess ssuurr ssoonn tteerrrriittooiirree eett lleess ccoonnddiittiioonnss rreeqquuiisseess ppoouurr qquu''iillss aaiieenntt ddrrooiitt ddee bbaattttrree ssoonn ppaavviilllloonn »».. AAiinnssii,, aauu PPaannaammaa,, pprreemmiièèrree fflloottttee mmoonnddiiaallee,, llaa llééggiissllaattiioonn aauuttoorriissee ddeeppuuiiss pplluuss ddee 7700 aannss ttoouuttee ppeerrssoonnnnee pphhyyssiiqquuee oouu mmoorraallee,, dd''oorriiggiinnee ppaannaammééeennnnee oouu ééttrraannggèèrree,, àà eennrreeggiissttrreerr ddeess nnaavviirreess ddee llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee aauu RReeggiissttrree ddee llaa RRééppuubblliiqquuee dduu PPaannaammaa.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ttoouutt nnaavviirree ddee ttoouutt ttyyppee ppeeuutt--êêttrree ssoouummiiss àà ll''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn aauu PPaannaammaa,, ppoouurr aauuttaanntt qquu''iill rrééppoonndd aauuxx eexxiiggeenncceess mmiinniimmaalleess ddee nnaavviiggaabbiilliittéé,, ddee ssééccuurriittéé eett ddee rreessppeecctt ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt rreeqquuiisseess ppaarr lleess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess eett ddeess rréégglleemmeennttaattiioonnss nnaattiioonnaalleess rreellaattiivveess àà ll''oobbjjeett.. AAiinnssii lleess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee ppeerrmmeetttteenntt ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt àà ggrraannddee
 23. 23. 23 éécchheellllee ddee nnaavviirreess ddéétteennuuss ppaarr ddeess iinnttéérrêêttss ééttrraannggeerrss,, ssaannss aauuccuunnee rreellaattiioonn ééccoonnoommiiqquuee aavveecc ll’’EEttaatt dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. DDèèss lloorrss,, llee ppaarraaddooxxee éévvooqquuéé eenn iinnttrroodduuccttiioonn,, sseelloonn lleeqquueell ddeess EEttaattss ddee ffaaiibbllee iimmppoorrttaannccee ééccoonnoommiiqquuee rreepprréésseenntteenntt lleess ffllootttteess lleess pplluuss iimmppoorrttaanntteess,, eesstt uunn iinnddiiccaatteeuurr ddaannss llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn dd''uunn ppaavviilllloonn.. BB)) DDeess ppaavviilllloonnss ééccoonnoommiiqquueemmeenntt uullttrraa ccoommppééttiittiiffss LLaa ccoommppééttiittiivviittéé ddeess ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ddééccoouullee ddee ttrrooiiss ffaacctteeuurrss.. LLeess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee pprréésseenntteenntt eenn pprreemmiieerr lliieeuu uunn aattttrraaiitt ffiissccaall.. EEnn eeffffeett,, ddaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess EEttaattss ccoonncceerrnnééss,, lleess bbéénnééffiicceess ddeess aarrmmaatteeuurrss ssoonntt eexxoonnéérrééss dd’’iimmppôôttss eett lleess ffrraaiiss dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn ssoonntt eennttrree 3300 eett 5500%% mmooiinnss éélleevvééss qquuee ddaannss lleess ppaayyss dd’’EEuurrooppee oocccciiddeennttaallee.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee pprréésseenntteenntt eenn ggéénnéérraall uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn ppeeuu ccoonnttrraaiiggnnaannttee.. CCeellllee--ccii ssee lliimmiittee ggéénnéérraalleemmeenntt aauu rreessppeecctt ddeess pprreessccrriippttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess,, ppoouurr aauuttaanntt qquuee ll''EEttaatt eenn qquueessttiioonn aaiitt rraattiiffiiéé lleess ccoonnvveennttiioonnss aaddooppttééeess ddaannss tteell oouu tteell ddoommaaiinnee.. CCoonncceerrnnaanntt lleess nnoorrmmeess ssoocciiaalleess,, llee rreeggiissttrree ppaannaammééeenn ppaarr eexxeemmppllee nn''iimmppoossee aauuccuunnee nnoorrmmee ssoocciiaallee ppaarrttiiccuulliièèrree.. IIll ss''eenn rreemmeett aauu ddrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall.. CC''eesstt ddoonncc bbiieenn iiccii qquuee llaa nnéécceessssiittéé éépprroouuvvééee ppoouurr ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr ddee llaa MMLLCC ttrroouuvvee ttoouutt ssoonn sseennss..
 24. 24. 24 PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess aarrmmaatteeuurrss ssee ttrroouuvveenntt ddéécchhaarrggééss ddee ttoouutteess lleess ddéémmaarrcchheess aaddmmiinniissttrraattiivveess rreellaattiivveess àà ll’’eemmppllooii dd’’uunn ssaallaarriiéé.. DDaannss llaa mmeessuurree ooùù llee ssaallaarriiéé eesstt ééttrraannggeerr,, cc’’eesstt àà lluuii ddee pprreennddrree eenn cchhaarrggee ssoonn aaffffiilliiaattiioonn aauuxx oorrggaanniissmmeess ssoocciiaauuxx ddee ll’’ééttaatt ddoonntt iill eesstt rreessssoorrttiissssaanntt.. LLeess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee ppeeuuvveenntt aaiinnssii rréédduuiirree ddee ddeeuuxx ttiieerrss lleess ffrraaiiss lliiééss aauu ppeerrssoonnnneell nnaavviigguuaanntt,, ssooiitt uunnee ééccoonnoommiiee aallllaanntt jjuussqquu''àà 550000 000000 ddoollllaarrss ppaarr aann eett ppaarr nnaavviirree,, sseelloonn llee ttyyppee ddee nnaavviirree.. IIll nn''eesstt ddoonncc ppaass ssuurrpprreennaanntt qquuee lleess aarrmmaatteeuurrss,, eenn qquuêêttee ddee pprrooffiittss eett ddoonncc ddee lliimmiittaattiioonn ddeess ccooûûttss,, aaiieenntt mmoonnttrréé uunn aattttrraaiitt pprroonnoonnccéé ppoouurr ccee ttyyppee ddee ppaavviilllloonnss.. PPaarraaggrraapphhee 33 :: LLee ddéévveellooppppeemmeenntt ppaarraallllèèllee ddee nnoouuvveeaauuxx mmaarrcchhééss ddee ppeerrssoonnnneell nnaavviiggaanntt :: LLeess PPhhiilliippppiinneess,, lleeaaddeerr iinnccoonntteessttéé ddee llaa ffoouurrnniittuurree ddee mmaaiinn dd’’œœuuvvrree mmaarriittiimmee SSii lleess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess oonntt ppoouurr bbeeaauuccoouupp ééttéé bbllooqquuééeess ddaannss uunn ssyyssttèèmmee ddee pprriivviillèèggee ddee nnaattiioonnaalliittéé ((vvooiirr iinnffrraa)),, llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess ppaavviilllloonnss ddee lliibbrree iimmmmaattrriiccuullaattiioonn oonntt eennttrraaîînnéé ll''éémmeerrggeennccee ppaarraallllèèllee ddee nnoouuvveeaauuxx ffoouurrnniisssseeuurrss ddee mmaarriinnss.. CC''eesstt aaiinnssii qquuee lleess PPhhiilliippppiinneess ssee ssoonntt iimmppoossééeess ccoommmmee llaa ssoouurrccee pprreemmiièèrree
 25. 25. 25 eenn llaa mmaattiièèrree.. CCeeppeennddaanntt ddee nnoommbbrreeuuxx aauuttrreess ppaayyss ooffffrreenntt ddee llaa mmaaiinn dd’’œœuuvvrree àà ccooûûttss rréédduuiittss.. AAuu ddeellàà ddee llaa rréémmuunnéérraattiioonn,, lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill ddee cceess hhoommmmeess ssoonntt ssoouuvveenntt ttrrèèss ddiissccuuttaabblleess.. MMaaiiss nnoouuss vveerrrroonnss qquuee lleess rreevveennddiiccaattiioonnss ssoocciiaalleess ssoonntt ddee nnaattuurree àà ffrreeiinneerr ll''eemmppllooii eett qquu''aaiinnssii,, ddee nnoommbbrreeuuxx EEttaattss nnee rreeccoonnnnaaiisssseenntt ppaass ddee lliibbeerrttéé ssyynnddiiccaallee àà lleeuurrss mmaarriinnss,, ddaannss llee bbuutt «« dd''eexxppoorrtteerr »» aauu mmiieeuuxx lleeuurrss hhoommmmeess.. LLeess mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss ssoonntt iinnddéénniiaabblleemmeenntt lleess pplluuss eemmppllooyyééss ddaannss llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee iinntteerrnnaattiioonnaallee,, ccoonnssttiittuuaanntt pplluuss ddee 2200%% ddee llaa mmaaiinn dd’’œœuuvvrree.. OOnn eessttiimmee lleeuurr nnoommbbrree àà eennvviirroonn 225500 000000 hhoommmmeess eett ffeemmmmeess,, llooiinn ddeevvaanntt ll''IInnddoonnééssiiee oouu llaa CChhiinnee –– rreessppeeccttiivveemmeenntt eenn ddeeuuxxiièèmmee eett ttrrooiissiièèmmee ppoossiittiioonn –– aavveecc eennvviirroonn 8800 000000 ggeennss ddee mmeerr.. DDaannss uunn ppaayyss ooùù uunn hhaabbiittaanntt ssuurr ddeeuuxx ggaaggnnee mmooiinnss ddee 22eeuurrooss ppaarr jjoouurr,, lleess ssaallaaiirreess ddeess mmaarriinnss,, bbiieenn qquuee ffaaiibblleess àà ll''éécchheellllee iinntteerrnnaattiioonnaallee,, rreepprréésseennttee uunnee ssoouurrccee ddee rreevveennuuss nnoonn nnéégglliiggeeaabbllee ppoouurr ddeess ffaammiilllleess vviivvaanntt ddaannss uunnee eexxttrrêêmmee ppaauuvvrreettéé.. CCeettttee aaccttiivviittéé ggéénnèèrree ppaarr aaiilllleeuurrss uunn pprrooffiitt ppoouurr ll''EEttaatt.. UUnnee llooii aa aaiinnssii ééttéé aaddooppttééee aaffiinn qquuee 8800%% dduu ssaallaaiirree ppeerrççuu àà ééttrraannggeerr rreevviieennnnee aauu ppaayyss.. SSii lleess mmaarriinnss nnee rreepprréésseenntteenntt qquuee 44%% ddee llaa ppooppuullaattiioonn eexxppaattrriiééee,, lleess PPhhiilliippppiinneess ccoommppttaanntt eennvviirroonn 88 mmiilllliioonnss ddee ttrraavvaaiilllleeuurrss eexxppaattrriiééss,, iillss rraappppoorrtteenntt pplluuss ddee 2200%% ddeess ddeevviisseess aauu ppaayyss ssooiitt 11,,55 mmiilllliiaarrddss ddee ddoollllaarrss..
 26. 26. 26 CCeeppeennddaanntt,, iill ccoonnvviieenntt ddee ss''aattttaarrddeerr ssuurr lleess ccoonnddiittiioonnss dd''eemmppllooii ddee cceess ggeennss ddee mmeerr.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa ssiittuuaattiioonn eesstt ppaarrffooiiss pplluuss ddéépplloorraabbllee ddaannss cceerrttaaiinnss aauuttrreess EEttaattss.. NNoouuss éévvooqquueerroonnss aaiinnssii aauu ccoouurrss ddee nnooss ddéévveellooppppeemmeennttss llee ccaass dd''aauuttrreess ppaayyss ccoommmmee llaa BBiirrmmaanniiee àà ttiittrree eexxeemmppllee.. AA)) LLeess ssoocciiééttééss ddee mmaannnniinngg,, iinntteerrmmééddiiaaiirreess ccrriittiiqquuééss.. AAffiinn dd''eessppéérreerr ttrroouuvveerr uunn eemmppllooii,, lleess pphhiilliippppiinnss oonntt llaa ppoossssiibbiilliittéé àà rreeccoouurriirr àà ddeess aaggeennttss ddee mmaannnniinngg.. TTrrèèss ddeemmaannddééss,, iillss ppeerrmmeetttteenntt uunn mmiissee eenn ccoonnttaacctt eennttrree lleess aarrmmaatteeuurrss eett lleess ddeemmaannddeeuurrss dd''eemmppllooiiss.. DDeess aaggeenncceess ddee mmaannnniinngg ssoonntt aaiinnssii aappppaarruueess,, ssoouuss uunn ccoonnttrrôôllee ééttrrooiitt ddeess aauuttoorriittééss PPhhiilliippppiinneess eett dduu MMiinniissttèèrree ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss éémmiiggrrééss.. LLeeuurr rrôôllee eesstt ddee rreeccrruutteerr eett ppllaacceerr ddee nnoouuvveeaauuxx ggeennss ddee mmeerr.. OOnn rreecceennssee eennvviirroonn uunn mmiilllliieerr dd''aaggeennttss ddee mmaannnniinngg aauuxx PPhhiilliippppiinneess,, ddoonntt pprrèèss ddee 440000 àà MMaanniillllee.. IIll nn''eesstt ppaass rraarree ddee vvooiirr cceess aaggeennttss rreeccrruutteerr ddiirreecctteemmeenntt llaa mmaaiinn dd’’œœuuvvrree ddaannss llaa rruuee.. AAffiinn ddee bbéénnééffiicciieerr ddeess sseerrvviicceess dd''uunn aaggeenntt,, nnoommbbrreeuuxx ssoonntt cceeuuxx qquuii nn''hhééssiitteenntt ppaass àà ppaayyeerr,, eett ccee mmaallggrréé ll''iinntteerrddiiccttiioonn ddee cceettttee pprraattiiqquuee ppaarr lleess ccoonnvveennttiioonnss 99 eett 117799 ddee ll’’OOIITT.. LLeess aaggeennttss oonntt aaiinnssii ttrroouuvvéé ddeess aarrttiiffiicceess,, tteellss qquuee llee ppaayyeemmeenntt dd''uunnee «« vviissiittee mmééddiiccaallee »»..
 27. 27. 27 MMaaiiss llaa rréémmuunnéérraattiioonn ddee cceess aaggeennttss pprroovviieenntt ssuurrttoouutt dd''uunn ppoouurrcceennttaaggee ppeerrççuuss ssuurr lleess ssaallaaiirreess ddeess mmaarriinnss aallllaanntt ddee 1100 àà 2255%%.. LLeess aarrmmaatteeuurrss,, qquuaanntt àà eeuuxx ppaayyeenntt aauuxx aaggeennttss uunnee ccoommmmiissssiioonn ppoouurr cchhaaqquuee mmaarriinn eemmppllooyyéé.. LLaa aauussssii,, cceerrttaaiinnss aarrttiiffiicceess ssoonntt ddéénnoonnccééss,, ccoommmmee llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd''aaggeennttss ddee mmaannnniinngg ppaarr llee bbiiaaiiss ddee ssoocciiééttééss ééccrraannss ppaarr lleess aarrmmaatteeuurrss eeuuxx mmêêmmeess.. CCeellaa lleeuurr ppeerrmmeett aaiinnssii ddee nnee ppaass ppaayyeerr ddee ccoommmmiissssiioonn,, mmaaiiss ssuurrttoouutt,, ddee rreecceevvooiirr uunnee ppaarrttiiee ddeess ssaallaaiirreess qquu''iillss vveerrsseenntt àà lleeuurrss eemmppllooyyééss..1100 AAiinnssii,, pplluussiieeuurrss aaggeennttss ddee mmaannnniinngg aaggrrééééss ppaarr ll''EEttaatt aappppaarraaiisssseenntt ssuurr llaa lliissttee nnooiirree ddee ll''IITTFF oouu ffoonntt ll''oobbjjeett dd''uunnee ssuurrvveeiillllaannccee ppaarrttiiccuulliièèrree.. IIll eesstt nnoottaammmmeenntt ssoouuvveenntt rreepprroocchhéé àà cceess aaggeennttss dd''eexxeerrcceerr ddeess rreepprrééssaaiilllleess eennvveerrss lleess mmaarriinnss aayyaanntt tteennttéé ddee ffaaiirree vvaallooiirr lleeuurrss ddrrooiittss oouu ddéénnoonnccéé lleeuurrss ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill.. PPoouurrttaanntt,, uunnee ffooiiss mmiiss eenn rreellaattiioonn aavveecc ll''aarrmmaatteeuurr,, llee nnoouuvveeaauu mmaarriinn ppeeuutt ssee hheeuurrtteerr iiccii eennccoorree àà ddeess pprraattiiqquueess ccoonntteessttaabblleess.. AAuussssii,, iill ppeeuutt aarrrriivveerr qquu''iill ssiiggnnee uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraavvaaiill eenn bbllaanncc,, pprréécciissaanntt sseess mmiissssiioonnss aauu ffiill dduu tteemmppss.. CCeerrttaaiinnss ccoonnttrraattss nnee ssoonntt ssiimmpplleemmeenntt ppaass ééccrriittss eett rrééssuulltteenntt dd''aaccccoorrddss oorraauuxx.. BBiieenn qquuee ddaannss llaa mmaajjoorriittéé ddeess ccaass uunn ccoonnttrraatt ssooiitt ccoonncclluu ppaarr ééccrriitt,, iill aarrrriivvee ééggaalleemmeenntt qquuee cceerrttaaiinneess ccllaauusseess nnee ppoouuvvaanntt ppaass ffiigguurreerr ccoommmmee tteelllleess ddaannss llee ccoonnttrraatt,, ffaasssseenntt ll''oobbjjeett dd''uunn aaccccoorrdd ssééppaarréé.. CCeess aaccccoorrddss ccoonnttiieennnneenntt aalloorrss ddeess ccllaauusseess tteelllleess qquuee llee nnoonn rreeccoouurrss àà llaa jjuussttiiccee,, àà uunn ssyynnddiiccaatt oouu àà llaa ggrrèèvvee.. SSii llaa ffoorrccee jjuurriiddiiqquuee dd''uunn tteell aaddddiittiiff eesstt ccoonntteessttaabbllee,, iill nn''eenn rreessttee ppaass mmooiinnss qquuee llaa pprraattiiqquuee sseemmbbllee ccoouurraannttee aauuxx PPhhiilliippppiinneess.. 10 Les pétroliers de la honte, P. Benquet & T. Laurenceau, Editions n°1, 1994
 28. 28. 28 BB)) UUnnee ffoorrmmaattiioonn ddee qquuaalliittéé,, aapppprréécciiééee eett ssuubbvveennttiioonnnnééee PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa ffoorrmmaattiioonn ddeess mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss eesstt eellllee aauussssii ddeevveennuuee uunnee vvéérriittaabbllee iinndduussttrriiee.. PPrrèèss ddee 115500 ééccoolleess oonntt vvuu llee jjoouurr aauu ccoouurrss ddeess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess.. CCeess ééccoolleess ssoonntt ssoouuvveenntt ffiinnaannccééeess ddiirreecctteemmeenntt ppaarr lleess aarrmmaatteeuurrss eeuurrooppééeennss,, jjaappoonnaaiiss eett aamméérriiccaaiinnss qquuii ttiirreenntt uunn ggrraanndd bbéénnééffiiccee ddee ccee ssyyssttèèmmee.. LLeess ooffffiicciieerrss ssoonntt lleess pplluuss rreecchheerrcchhééss.. AA ttiittrree dd''eexxeemmppllee,, ll''AAccaaddéémmiiee MMaarriittiimmee ddee ll''AAssiiee PPaacciiffiiqquuee ((AAMMAAPP)) eesstt uunn iinnssttiittuutt pprriivvéé aayyaanntt iimmppllaannttéé uunnee vviinnggttaaiinnee ddee cceennttrreess aauuxx PPhhiilliippppiinneess.. CCeett iinnssttiittuutt ooffffrree uunnee ffoorrmmaattiioonn ddee cciinnqq aannss pprriissee eenn cchhaarrggee ppaarr lleess aarrmmaatteeuurrss.. SSoonn oobbjjeett ccoonnssiissttee eenn llaa ffoorrmmaattiioonn dd''ooffffiicciieerrss,, ccaappiittaaiinneess eett cchheeffss mmééccaanniicciieenn.. EEnn rreettoouurr llee mmaarriinn ddooiitt ttrrooiiss aannss ddee sseerrvviiccee aauu mmiinniimmuumm ssuurr lleess nnaavviirreess ddee ssoonn mmééccèènnee.. LLaa ccoommppééttiittiioonn eennttrree aarrmmaatteeuurrss ssee jjoouuee aauussssii ddaannss cceess ééccoolleess.. OOuuttrree ll''aattttrraaiitt ffiinnaanncciieerr,, ccee ggeennrree ddee ffoorrmmaattiioonn eesstt eenn ggéénnéérraall ttrrèèss ssttrriiccttee eett vviissee àà ffoorrmmeerr uunn ppeerrssoonnnneell ddee hhaauuttee qquuaalliittéé.. LLeess ééllèèvveess ddee ll''AAMMAAPP ddooiivveenntt aaiinnssii rreessppeecctteerr uunnee ddiisscciipplliinnee mmiilliittaaiirree.. DDuurraanntt lleeuurr pprreemmiièèrree aannnnééee ddee ffoorrmmaattiioonn,, iill lleeuurr eesstt iinntteerrddiitt ddee ssee ddééppllaacceerr eenn mmaarrcchhaanntt,, oouu eennccoorree ddee mmaannggeerr eenn bbaaiissssaanntt llaa ttêêttee eett ppaarrlleerr ppeennddaanntt lleess rreeppaass.. CC)) DDeess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee eett ddee ttrraavvaaiill àà bboorrdd ssoouuvveenntt ddiiffffiicciilleess
 29. 29. 29 LLeess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill ddiissccuuttaabblleess nnee ccoonncceerrnneenntt ppaass uunniiqquueemmeenntt lleess PPhhiilliippppiinnss,, mmaaiiss ttoouuss lleess mmaarriinnss eemmbbaarrqquuééss ssuurr ddeess nnaavviirreess bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee.. CCeellaa ccoommmmeennccee ppaarr llaa rréédduuccttiioonn mmaassssiivvee ddeess eeffffeeccttiiffss.. IIll eesstt cceerrttaaiinn qquuee ll''éévvoolluuttiioonn tteecchhnniiqquuee ddeess nnaavviirreess ppeerrmmeett uunnee lliimmiittaattiioonn ddee ll''ééqquuiippaaggee.. PPoouurr aauuttaanntt llaa mmooddeerrnniissaattiioonn ddeess bbââttiimmeennttss nnee ppeerrmmeett ppaass uunnee rréédduuccttiioonn ddee 5500%% ddeess eeffffeeccttiiffss ccoommmmee cceellaa eesstt ssoouuvveenntt ccoonnssttaattéé ssuurr ddee nnoommbbrreeuuxx nnaavviirreess.. LLaa ccoonnssééqquueennccee ddiirreeccttee ddee llaa ccoommpprreessssiioonn ddeess eeffffeeccttiiffss rrééssiiddee ddaannss ll''aalllloonnggeemmeenntt ddee llaa dduurrééee ddee ttrraavvaaiill qquuii eennttrraaîînnee ccoorrrrééllaattiivveemmeenntt uunnee ffaattiigguuee ssuupppplléémmeennttaaiirree ppoouurr lleess mmaarriinnss.. LLaa mmuullttiipplliiccaattiioonn ddeess ttââcchheess eett ddeess aattttrriibbuuttiioonnss eesstt ééggaalleemmeenntt ssoouuvveenntt ddéénnoonnccééee.. AA bboorrdd,, lleess mmaarriinnss eenn ssoouuss--eeffffeeccttiiffss ddooiivveenntt aassssuurreerr ll’’eennttrreettiieenn qquuoottiiddiieenn dduu nnaavviirree,, ssoonn vvooyyaaggee,, eett vveeiilllleerr àà ccaacchheerr llaa mmiissèèrree ssoouuss uunnee ccoouucchhee ddee ppeeiinnttuurree.. AArrrriivvééss aauu ppoorrtt,, iill nn''eesstt ppaass rraarree qquuee lleess mmaarriinnss ssooiieenntt ccoonnttrraaiinnttss dd''aaiiddeerr aauu cchhaarrggeemmeenntt eett aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt nnee ppoouuvvaanntt aaiinnssii ppaass pprrooffiitteerr dduu rrééppiitt qquu''ooffffrreenntt lleess eessccaalleess.. LLee mmaannqquuee ddee ssééccuurriittéé eett ddee mmaattéérriieell ssoonntt ééggaalleemmeenntt ppooiinnttééss dduu ddooiiggtt.. AA ttiittrree dd’’eexxeemmpplleess,, 77 bbaatteeaauuxx rroouummaaiinnss ssuurr 1100 iinnssppeeccttééss ddaannss llee ccaaddrree ddee PPaarriiss MMOOUU mmoonnttrraaiieenntt ddeess ccaarreenncceess ddaannss ccee ddoommaaiinnee,, 6600%% ddee bbaatteeaauuxx bbaattttaanntt llee ppaavviilllloonn dduu HHoonndduurraass pprréésseennttaaiieenntt ccee ggeennrree ddee mmaannqquueemmeenntt1111 .. LLee bbiillaann ddeess 11 Ces marins qui travaillent comme des forçats (p. 21), Libération, 22 octobre 1996
 30. 30. 30 iinnssppeeccttiioonnss ffaaiitteess ddaannss llee ccaaddrree ddee cceettttee eenntteennttee eesstt rréévvééllaatteeuurr :: eenn 22001100,, 1111,,1166%% ddeess nnaavviirreess ccoonnttrrôôllééss nn’’ééttaaiieenntt ppaass ccoonnffoorrmmeess qquuaanntt aauuxx ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee eett ddee ttrraavvaaiill àà bboorrdd1122 .. CCeellaa vvaa dduu mmaannqquuee ddee mmooyyeennss ddee ccoouucchhaaggee aauu cchhaauuffffaaggee qquuii nnee ffoonnccttiioonnnnee ppaass,, eenn ppaassssaanntt ppaarr ll’’aabbsseennccee ddee vvêêtteemmeennttss cchhaauuddss eett iimmppeerrmmééaabblleess qquuii ssoonntt ppoouurrttaanntt iinnddiissppeennssaabblleess ppoouurr aaffffrroonntteerr cceerrttaaiinneess ccoonnddiittiioonnss cclliimmaattiiqquueess eexxttrrêêmmeess.. PPlluuss ggéénnéérraalleemmeenntt,, ll’’IICCOONNSS eessttiimmee qquuee 1100 àà 1155%% ddeess ééqquuiippaaggeess ddaannss llee mmoonnddee ttrraavvaaiillllee ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss ddaannggeerreeuusseess eett ssoonntt ssoouuss--aalliimmeennttééss.. LLeess eessppaacceess ccoonnssaaccrrééss aauuxx ééqquuiippaaggeess eett lleess ccaabbiinneess nnee pprréésseenntteenntt ppaass uunnee ssuuppeerrffiicciiee ccoonnvveennaabbllee eett lleess ééccoonnoommiieess ddeess aarrmmaatteeuurrss ppaasssseenntt bbiieenn ssoouuvveenntt ppaarr llaa nnéégglliiggeennccee dduu ccoonnffoorrtt àà bboorrdd.. UUnn aauuttrree éélléémmeenntt nnoonn nnéégglliiggeeaabbllee ddaannss llee bbiieenn êêttrree ddeess ggeennss ddee mmeerr rrééssiiddee ddaannss llaa ddiivveerrssiittéé ddeess ééqquuiippaaggeess eett lleess tteennssiioonnss qquuii ppeeuuvveenntt eexxiisstteerr eennttrree lleess ddiifffféérreenntteess nnaattiioonnaalliittééss.. LLeess rriivvaalliittééss ppoouusssseenntt ssoouuvveenntt lleess hhoommmmeess àà ll''iissoolleemmeenntt qquuii vviieenntt ss''aajjoouutteerr àà ll''ééllooiiggnneemmeenntt ddee lleeuurrss ffaammiilllleess.. AA ccee ssuujjeett,, iill nn''eesstt ppaass rraarree qquuee ll''aaccccèèss aauuxx mmooyyeennss ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn lleeuurr ssooiitt rreeffuusséé eett qquuee lleess mmaarriinnss rreesstteenntt ssaannss nnoouuvveelllleess ddee lleeuurrss pprroocchheess ppeennddaanntt ddee nnoommbbrreeuusseess sseemmaaiinneess.. LLee sseennttiimmeenntt dd''eennffeerrmmeemmeenntt eesstt ppaarr aaiilllleeuurrss rreennffoorrccéé ppaarr llaa bbaarrrriièèrree ddee llaa llaanngguuee qquuii lliimmiittee lleess rraappppoorrttss eennttrree lleess mmeemmbbrreess ddee ll''ééqquuiippaaggee.. CCeess éélléémmeennttss ssoonntt dd''aauuttaanntt pplluuss ddiiffffiicciilleess àà vviivvrree qquuee lleess nnaavviirreess ssoonntt vviieeuuxx eett mmaall eennttrreetteennuuss.. OOnn eessttiimmee qquu''uunn mmaarriinn ssuurr ddiixx sseerraaiitt vviiccttiimmee ddee sséévviicceess eett ddee mmaauuvvaaiiss ttrraaiitteemmeenntt pphhyyssiiqquueess,, ddee hhaarrccèèlleemmeenntt oouu ddee vviioolleenncceess sseexxuueelllleess ddee llaa ppaarrtt ddee lleeuurrss ssuuppéérriieeuurrss.. OOnn ccoommppttee ppaarr aaiilllleeuurrss pprrèèss ddee 22..000000 mmaarriinnss –– ddee llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee –– 12 Voir Annexe 5
 31. 31. 31 qquuii mmeeuurreenntt eenn mmeerr ttoouuss lleess aannss –– ttoouutteess oorriiggiinneess ccoonnffoonndduueess.. LLeess ffaammiilllleess ddee mmaarriinnss oorriiggiinnaaiirreess ddee cceess ppaayyss ddéénnoonnccééss ppaarr ll''IITTFF oonntt éénnoorrmméémmeenntt ddee ppeeiinnee àà rrééccuuppéérreerr uunnee qquueellccoonnqquuee iinnddeemmnniittéé ssuuiittee àà llaa ddiissppaarriittiioonn ddee lleeuurr pprroocchhee.. CCoouurraammmmeenntt cceess iinnddeemmnniittééss ssoonntt ddee ll’’oorrddrree ddee 2200 àà 3300..000000 ddoollllaarrss mmaaiiss llee pplluuss ssoouuvveenntt lleess ffaammiilllleess ddeess vviiccttiimmeess mmeetttteenntt ddeess aannnnééeess àà llaa rreecceevvooiirr eett nn’’oobbttiieennnneenntt ppaarrffooiiss rriieenn ppaarrccee qquuee ll’’aarrmmaatteeuurr aa ddiissppaarruu ((cchhaannggeemmeenntt ddee nnoomm oouu ddiissppaarriittiioonn ddee llaa ssoocciiééttéé qquuii ggéérraaiitt llee bbaatteeaauu ppaarr llee jjeeuu ddeess ssoocciiééttééss ééccrraann qquuii rreenndd ttrrèèss ddiiffffiicciilleess lleess ppoouurrssuuiitteess àà ll’’ééttrraannggeerr eett llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé)).. DD)) EElléévvaattiioonn ddeess mmiinniimmaa ssoocciiaauuxx eett bbaaiissssee ddee llaa ddeemmaannddee LLaa ppllaaccee pprréééémmiinneennttee qquu''ooccccuuppeenntt lleess PPhhiilliippppiinneess ssuurr llee mmaarrcchhéé mmoonnddiiaall ddeess ggeennss ddee mmeerr lleeuurr vvaauutt cceeppeennddaanntt uunnee aatttteennttiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree,, nnoottaammmmeenntt ddee llaa ppaarrtt ddee ll''IITTFF.. NNoouuss ll''aavvoonnss éévvooqquuéé eenn mmaattiièèrree dd''aaggeennttss ddee mmaannnniinngg,, mmaaiiss ssoonn ccoonnttrrôôllee ddee ssee lliimmiittee ppaass àà cceellaa.. CCoommmmee nnoouuss llee vveerrrroonnss pplluuss ttaarrdd,, ll''IITTFF mmèènnee ddeeppuuiiss ddee nnoommbbrreeuusseess aannnnééeess uunn ccoommbbaatt ssaannss rreellââcchhee ccoonnttrree lleess aarrmmaatteeuurrss eett lleess EEttaattss ppeeuu ssoouucciieeuuxx dduu ssoorrtt rréésseerrvvéé àà lleeuurrss mmaarriinnss.. MMaaiiss oouuttrree llaa ssuurrvveeiillllaannccee aauu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall,, uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee ssyynnddiiccaattss nnaattiioonnaauuxx ssoonntt aappppaarruuss.. CCeerrttaaiinnss,, ooffffrreenntt ddeess pprreessttaattiioonnss uunniiqquueess aauu mmoonnddee.. LLee LLAAMMOOSSUUPP eesstt uunn ssyynnddiiccaatt rreeggrroouuppaanntt eennvviirroonn 7755 000000 aaddhhéérreennttss.. SSaa ssiinngguullaarriittéé rrééssiiddee ddaannss llee ffaaiitt qquu''iill ddiissppoossee ddee ssoonn pprroopprree hhôôppiittaall eett pprrooddiigguuee ddeess ssooiinnss ggrraattuuiittss ppoouurr sseess mmeemmbbrreess eett lleeuurrss ffaammiilllleess.. CCeeppeennddaanntt,, ll''éélléévvaattiioonn pprrooggrreessssiivvee ddee llaa pprrootteeccttiioonn aaccccoorrddééee aauuxx mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss eennttrraaîînnee iinnéévviittaabblleemmeenntt uunnee cceerrttaaiinnee bbaaiissssee ddee llaa ddeemmaannddee.. EEnnttrree 11999955 eett 22000000 lleeuurr nnoommbbrree aa rreeccuulléé ddee 66%%..
 32. 32. 32 DD''aauuttaanntt pplluuss qquuee ddaannss llee mmêêmmee tteemmppss dd''aauuttrreess EEttaattss oonn bbéénnééffiicciiéé dd''uunnee hhaauussssee ddee llaa ddeemmaannddee.. LLaa BBiirrmmaanniiee eenn eesstt uunn eexxeemmppllee ffllaaggrraanntt.. LLee nnoommbbrree ddee mmaarriinnss bbiirrmmaannss eesstt ppaasssséé ddee 1155 000000 eenn 11999955 àà 3300 000000 eenn 22000000.. OOrr lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill eenn mmeerr ssoonntt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt aallaarrmmaanntteess.. LLeess ccoonnttrraattss ddee ttrraavvaaiill ddeess mmaarriinnss ééttaaiieenntt ddiirreecctteemmeenntt ssiiggnnééss aavveecc llaa jjuunnttee mmiilliittaaiirree aauu ppoouuvvooiirr.. CCee rrééggiimmee ddéénnoonnccéé ppoouurr ssoonn aauuttoorriittaarriissmmee aa iinntteerrddiitt lleess ssyynnddiiccaattss ddeess ggeennss ddee mmeerr,, eemmpprriissoonnnnaanntt lleeuurrss ddiirriiggeeaannttss,, eett nn''hhééssiittaaiitt ppaass àà eexxeerrcceerr ddeess rreepprrééssaaiilllleess ssuurr lleess mmaarriinnss eett lleeuurrss pprroocchheess eenn ccaass dd''iinncciiddeenntt.. LLee SSeeaaffaarreerrss'' UUnniioonn ooff BBuurrmmaa –– SSUUBB –– pprriinncciippaall ssyynnddiiccaatt ddeess mmaarriinnss bbiirrmmaannss aa aaiinnssii ééttéé ccllaasssséé ccoommmmee uunnee «« aassssoocciiaattiioonn iinntteerrddiittee »» aauuxx tteerrmmeess ddee llaa llooii ssuurr lleess aassssoocciiaattiioonnss iinntteerrddiitteess.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ll''aavviiss nn°° 33//22000055,, éémmiiss llee 2288 aaooûûtt 22000055 ppaarr llee mmiinniissttèèrree ddee ll''IInnttéérriieeuurr ddééccllaarree qquuee llaa «« FFTTUUBB,, -- FFééddéérraattiioonn ddeess ssyynnddiiccaattss ddee BBiirrmmaanniiee -- sseess mmeemmbbrreess aaiinnssii qquuee lleess aauuttrreess ggrroouuppeess eett ppaarrttiiccuulliieerrss yy ééttaanntt aassssoocciiééss"" »» ccoonnssttiittuueenntt uunnee mmeennaaccee ppoouurr llee ppaayyss.. LLee rrééggiimmee ccoonnssiiddèèrree llaa FFTTUUBB ccoommmmee uunnee «« oorrggaanniissaattiioonn tteerrrroorriissttee »»1133 .. LLeess ddiivveerrsseess ccoonnddaammnnaattiioonnss ddee ll''OONNUU eett ddee ll''IITTFF nn''oonntt ppaass eemmppêêcchhéé ll''eexxpplloossiioonn ddee lleeuurr eeffffeeccttiiff ddoonntt llaa mmaajjoorriittéé eesstt eemmbbaarrqquuééee àà bboorrdd ddee nnaavviirreess bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee.. LL''eeffffoonnddrreemmeenntt rréécceenntt dduu rrééggiimmee eenn 22001111 ooffffrree cceeppeennddaanntt uunnee pprroommeessssee 13 Myanmar : information sur le traitement réservé aux marins birmans qui sont retournés au Myanmar (Birmanie) après avoir déserté leur navire et communiqué avec la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) pour se plaindre des conditions de travail alors qu'ils étaient à l'extérieur du Myanmar / 06 août 2008
 33. 33. 33 dd''aamméélliioorraattiioonn ppoouurr lleess mmaarriinnss bbiirrmmaannss.. LLaa lliissttee ddeess EEttaattss ddéénnoonnccééss ppaarr lleess iinnssttaanncceess iinntteerrnnaattiioonnaalleess eesstt lloonngguuee.. LLee HHoonndduurraass nn''eesstt ppaass eenn rreessttee.. EEnn CChhiieenn ééggaalleemmeenntt,, lleess mmaarriinnss -- eennvviirroonn 8800 000000 -- ssoonntt ppllaaccééss ssoouuss llee ccoonnttrrôôllee ddiirreecctt dd''ooffffiicciinneess dd''EEttaatt qquuii ppeeuuvveenntt rreettiirreerr llaa mmooiittiiéé ddee lleeuurr ssaallaaiirree aauuxx mmaarriinnss jjuuggééss iinnddiisscciipplliinnééss.. CCeellaa ppeerrmmeett dd''éévviitteerr qquuee nnee ssee ddéévveellooppppeenntt ddeess iiddééeess ccoonntteessttaattaaiirreess eett ddeess aassppiirraattiioonnss àà llaa lliibbeerrttéé,, nnoottaammmmeenntt ssyynnddiiccaallee.. DDeeppuuiiss 22001100,, llee nnoommbbrree ddee mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss rreeppaarrtt nnééaannmmooiinnss àà llaa hhaauussssee aatttteeiiggnnaanntt uunn rreeccoorrdd aavveecc pprrèèss ddee 334400 000000 mmaarriinnss,, ttoouutteess ccllaasssseess ccoonnffoonndduueess.. CCoommppttee tteennuu ddee llaa mmaannnnee ffiinnaanncciièèrree qquuee rreepprréésseennttee cceettttee iinndduussttrriiee,, oonn ccoommpprreenndd eenn eeffffeett qquuee ll''EEttaatt,, bbiieenn qquu''iill eessssaayyee dd''iimmppoosseerr cceerrttaaiinnss mmiinniimmaass ssoocciiaauuxx,, ffaassssee ppaarrffooiiss pprreeuuvvee dd''uunnee cceerrttaaiinnee ccoommppllaaiissaannccee.. MMaaiiss lleess ccoonnfflliittss ssoocciiaauuxx ssee mmuullttiipplliieenntt.. DDee pplluuss eenn pplluuss ffrrééqquueemmmmeenntt,, ddeess ffaaiittss ddee ggrrèèvveess oouu ddee bbllooccaaggeess ssoonntt rraappppoorrttééss ppaarr llaa pprreessssee.. CCeellaa aa nnoottaammmmeenntt ééttéé llee ccaass rréécceemmmmeenntt dduu ttaannkkeerr cchhyypprriioottee llee «« LLiissaa »».. AApprrèèss qquuaattrree jjoouurrss ddee ggrrèèvvee,, llaa qquuiinnzzaaiinnee ddee mmaarriinnss uukkrraaiinniieennss eett pphhiilliippppiinnss dduu nnaavviirree oonntt oobbtteennuu llee 1122 mmaaii ddeerrnniieerr llee ppaaiieemmeenntt ddee lleeuurrss ssaallaaiirreess,, ggeelléé ppeennddaanntt ddeeuuxx mmooiiss ppoouurr cceerrttaaiinnss.. LLaa ccoommppaaggnniiee -- AAddmmiibbrrooss sshhiippmmaannaaggmmeenntt --,, ll’’aarrmmaatteeuurr -- OOcceeaann ttaannkkeerrss -- eett ll’’aassssuurreeuurr ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee oonntt vveerrsséé lleess 7766 000000 ddoollllaarrss rrééccllaammééss ppaarr lleess ggrréévviisstteess qquuii aavvaaiieenntt bbllooqquuéé llee nnaavviirree aauu ppoorrtt ddee BBaasssseennss eenn GGiirroonnddee.. «« NNoouuss ssaavviioonnss qquu''eenn FFrraannccee,, nnoouuss aalllliioonnss êêttrree ddééffeenndduuss »»,, eexxpplliiqquuaaiitt llee sseeccoonndd ooffffiicciieerr
 34. 34. 34 dduu nnaavviirree àà ssoonn aarrrriivvééee aauu ppoorrtt ffrraannççaaiiss1144 .. LLaa pplluuppaarrtt ddeess mmaarriinnss oonntt aaiinnssii tteerrmmiinnéé lleeuurr ccoonnttrraatt eett qquuiittttéé llee ppoorrtt.. LLeess ttrrooiiss ggrréévviisstteess qquuii ssoouuhhaaiittaaiieenntt ppoouurrssuuiivvrree oonntt nnééaannmmooiinnss ééttéé lliicceenncciiééss,, pprreeuuvvee qquu''iill rreessttee bbeeaauuccoouupp àà ffaaiirree,, nnoottaammmmeenntt eenn mmaattiièèrree ddee ddrrooiitt ddee ggrrèèvvee.. RReessttee llaa qquueessttiioonn ddeess ssaallaaiirreess.. OOnn eessttiimmee qquuee llee ccooûûtt dd''uunn mmaarriinn ffrraannççaaiiss ééqquuiivvaauutt àà cceelluuii ddee ssiixx mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss.. SSii ll''IITTFF aa ffiixxéé llee ssaallaaiirree mmiinniimmuumm aacccceeppttaabbllee àà 11 440000 eeuurrooss,, ddee nnoommbbrreeuuxx mmaarriinnss ssoonntt rréémmuunnéérrééss bbiieenn eenn ddeeççàà.. LLeess mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss ssoonntt ssoouuvveenntt rréémmuunnéérrééss aauuxx aalleennttoouurrss ddeess 770000 ddoollllaarrss aauuxxqquueellss iill ffaauutt eennccoorree rreettrraanncchheerr llaa ccoommmmiissssiioonn ppeerrççuuee ppaarr ll''aaggeenntt ddee mmaannnniinngg eett qquuii ssee ssiittuuee eennttrree 1100 eett 2255%%.. LLeess ooffffiicciieerrss qquuaanntt àà eeuuxx,, pplluuss rreecchheerrcchhééss eenn rraaiissoonn ddee llaa ppéénnuurriiee qquuii ffrraappppee llaa pprrooffeessssiioonn,, oonntt pplluuss ddee cchhaannccee.. LLeeuurr ssaallaaiirree ppeeuutt aatttteeiinnddrree 88 000000 eeuurrooss ppaarr mmooiiss.. CCeettttee ffoonnccttiioonn lleeuurr ppeerrmmeett ddoonncc uunnee éélléévvaattiioonn ssoocciiaallee dd''iimmppoorrttaannccee ddaannss uunn ppaayyss ttoouucchhéé ppaarr llaa ppaauuvvrreettéé.. IIll ssoonntt cceeppeennddaanntt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt ttoouucchhééss ppaarr llaa bbaaiissssee ddee llaa ddeemmaannddee ddeess aarrmmaatteeuurrss eeuurrooppééeennss qquuii ddee pplluuss eenn pplluuss pprrééffèèrreenntt ssee ttoouurrnneerr vveerrss llaa mmaaiinn dd’’œœuuvvrree uukkrraaiinniieennnnee,, mmooiinnss rreevveennddiiccaattrriiccee,, eett ddiissppoossaanntt dd''uunn ssaavvooiirr ffaaiirree hhiissttoorriiqquuee eenn mmaattiièèrree mmééccaanniiqquuee.. UUnn aarrmmaatteeuurr mmaarrsseeiillllaaiiss nnoouuss ccoonnffiiaaiitt rréécceemmmmeenntt qquuee lleess PP&&II CClluubbss lloonnddoonniieennss eennvviissaaggeeaaiieenntt ddee ssee llaanncceerr eenn ccaammppaaggnnee ppoouurr rreemmppllaacceerr lleess mmaarriinnss pphhiilliippppiinnss ppaarr cceess ddeerrnniieerrss.. SSeeccttiioonn 22 :: LLaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ppoouurr ffaaiirree ffaaccee àà llaa ccoonnccuurrrreennccee 14 « Les marins du "Lisa" en grève en attendant d'être payés », par Delnesty Yannick 9/05/2011 SudOuest.fr
 35. 35. 35 LLeess rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, pplluuss qquu''uunnee ssoolluuttiioonn,, ssoonntt aappppaarruuss ccoommmmee uunnee nnéécceessssiittéé aaffiinn dd''eennrraayyeerr uunn pprroocceessssuuss aauussssii rraappiiddee qquu''iimmpprréévvuu.. LLeeuurr aappppeellllaattiioonn ddee ««ppaavviilllloonnss bbiiss »» ffrrééqquueemmmmeenntt eemmppllooyyééee ddaannss llee llaannggaaggee ccoouurraanntt eesstt eerrrroonnééee eett pprrêêttee àà ccoonnffuussiioonn.. LLeess EEttaattss ddiissppoosseenntt eenn eeffffeett dd''uunn sseeuull eett uunniiqquuee ppaavviilllloonn.. LLee ppaavviilllloonn ssee ddiivviissee qquuaanntt àà lluuii eenn ddiifffféérreennttss rreeggiissttrreess.. TToouutt EEttaatt ddiissppoossee ttoouutt dd''aabboorrdd dd''uunn pprreemmiieerr rreeggiissttrree ddoonntt iill ddééffiinniitt lleess mmooddaalliittééss dd''aattttrriibbuuttiioonn.. EEnn EEuurrooppee cceess rreeggiissttrreess ggaarraannttiisssseenntt eenn ggéénnéérraall uunn hhaauutt nniivveeaauu pprrootteeccttiioonn ssoocciiaallee.. LLeess ccooûûttss dd''eexxppllooiittaattiioonn ssoonntt ddee ccee ffaaiitt éélleevvééss eett ppeeuu aattttrraaccttiiffss ppoouurr lleess aarrmmaatteeuurrss1155 .. LLeess EEttaattss ddiissppoossaanntt ddee tteerrrriittooiirreess àà ll''OOuuttrree--mmeerr oonntt aaiinnssii mmiiss eenn ppllaaccee ddeess rreeggiissttrreess bbiiss ddiittss tteerrrriittoorriiaauuxx,, ccaarraaccttéérriissééss,, ccoommmmee lleess pprreemmiieerrss rreeggiissttrreess ppaarr uunn lliieenn ffoorrtt aavveecc ll''EEttaatt dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn.. PPaarraaggrraapphhee 11 :: UUnn mmêêmmee oobbjjeeccttiiff,, pplluussiieeuurrss mméétthhooddeess PPlluussiieeuurrss rreeggiissttrreess tteerrrriittoorriiaauuxx ffrraannççaaiiss oonntt aaiinnssii ééttéé ccrrééeess àà ccoottéé dduu rreeggiissttrree mmééttrrooppoolliittaaiinn:: WWaalllliiss eett FFuuttuunnaa ppoouurr lleess ppaaqquueebboottss ddee ccrrooiissiièèrree,, NNoouuvveellllee CCaallééddoonniiee,, PPoollyynnééssiiee oouu eennccoorree TTAAAAFF rreemmppllaaccéé ppaarr llee RRIIFF.. LLeess aauuttrreess aanncciieennnneess ppuuiissssaanncceess ccoolloonniiaalleess ddiissppoosseenntt aauussssii ddee rreeggiissttrreess tteerrrriittoorriiaauuxx ccoommmmee ll''EEssppaaggnnee aavveecc llee rreeggiissttrree ddeess CCaannaarriieess,, llee PPoorrttuuggaall aavveecc llee rreeggiissttrree ddee MMaaddèèrree oouu lleess PPaayyss bbaass aavveecc llee rreeggiissttrree ddeess AAnnttiilllleess--NNééeerrllaannddaaiisseess.. CC''eesstt àà ccôôttéé ddee cceess rreeggiissttrreess tteerrrriittoorriiaauuxx qquuee ssoonntt iinnssttaauurrééss lleess rreeggiissttrreess 15 Dans les Etats dits de libre immatriculation, il n'existe en revanche souvent qu'un seul registre, très compétitif, n'imposant pas de minima sociaux sur leurs navires.
 36. 36. 36 bbiiss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. OOnn lleess qquuaalliiffiiee ééggaalleemmeenntt ddee «« rreeggiissttrreess ppaappiieerr »».. SSii llee lliieenn aavveecc ll''EEttaatt ccoonnsseerrvvee uunnee cceerrttaaiinnee ffoorrccee,, iillss nnee ssoonntt ppaass bbaassééss ssuurr uunn tteerrrriittooiirree nnaattiioonnaall.. LL''oobbjjeeccttiiff eesstt ddoouubbllee.. IIll ss''aaggiitt dd''uunnee ppaarrtt dd''eennddiigguueerr llaa ppeerrttee ddee nnaavviirreess ssoouuss ppaavviilllloonn nnaattiioonnaall,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt dd''êêttrree aasssseezz aattttrraaccttiiff ppoouurr eenn aattttiirreerr ddee nnoouuvveeaauuxx.. LLeess aanncciieennnneess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess oonntt aaiinnssii tteennttéé ddee rrééééqquuiilliibbrreerr llaa ccoonnccuurrrreennccee.. LLaa ccrrééaattiioonn ddee rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx eesstt eenn rrééaalliittéé uunn mmooyyeenn ppeerrmmeettttaanntt ddee llééggaalliisseerr lleess ddiissccrriimmiinnaattiioonnss ssoocciiaalleess àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess.. EEnn cchhooiissiissssaanntt dd''iimmmmaattrriiccuulleerr ssoonn nnaavviirree ssoouuss rreeggiissttrree iinntteerrnnaattiioonnaall,, ll''aarrmmaatteeuurr ppeeuutt aaiinnssii eemmppllooyyeerr ddeess mmaarriinnss ééttrraannggeerrss ssaannss lliimmiittaattiioonn,, ssoouummiiss àà uunnee llééggiissllaattiioonn ssoocciiaallee iinnfféérriieeuurree qquuee cceellllee ddee ll''EEttaatt qquuii ooffffrree ssoonn ppaavviilllloonn.. CC''eesstt ssuurr llee ppllaann ssoocciiaall qquuee rrééssiiddee llaa ddiifffféérreennccee eennttrree lleess pprreemmiieerrss rreeggiissttrreess eett lleess rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ccoonnsseerrvvaanntt ddeess nnoorrmmeess éélleevvééeess eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess.. CCeess rreeggiissttrreess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx ssoonntt ggéénnéérraalleemmeenntt aaccccoommppaaggnnééss ddee mmeessuurreess ffiissccaalleess aavvaannttaaggeeuusseess.. AA)) SSuuccccèèss ddeess mmeessuurreess pprriisseess ddaannss lleess aauuttrreess PPaayyss EEuurrooppééeennss.. LLee RRaappppoorrtt RRiicchheemmoonntt pprraattiiqquuee uunnee ccoommppaarraaiissoonn ddeess rreeggiissttrreess bbiiss iinnssttaauurrééss ddaannss lleess aauuttrreess ppaayyss EEuurrooppééeennss..
 37. 37. 37 SSoonn aannaallyyssee mmeett eenn éévviiddeennccee llee ssuuccccèèss rreennccoonnttrréé ppaarr cceess EEttaattss.. LLaa NNoorrvvèèggee ffaaiitt aaiinnssii ffiigguurree dd''eexxeemmppllaarriittéé eenn mmaattiièèrree ddee ggeessttiioonn ddee ssaa fflloottttee.. CCoommmmee llee ssoouulliiggnnee llee rraappppoorrtt,, cc''eesstt 8800%% ddee llaa fflloottttee nnaattiioonnaallee qquuii aavvaaiitt aalloorrss qquuiittttéé llee ppaavviilllloonn nnoorrvvééggiieenn eenn 11998877,, ddaattee dd''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr dduu NNIISS.. LLeess 2200%% rreessttaanntt rreepprréésseennttaaiitt aalloorrss sseeuulleemmeenntt 88 MMttppll.. TTrrèèss vviittee,, lleess aarrmmaatteeuurrss vvoonntt rreevveenniirr ssoouuss ppaavviilllloonn nnoorrvvééggiieenn eenn iimmmmaattrriiccuullaanntt lleeuurrss nnaavviirreess aauu NNIISS,, eett cc''eesstt aaiinnssii qquu''eenn 11999911 llaa fflloottttee ééttaaiitt rreeppaassssééee àà 4411 MMttllpp.. PPoouurr llee SSéénnaatteeuurr ffrraannççaaiiss,, «« ccee rreeddrreesssseemmeenntt eesstt ddûû aauu vvoolloonnttaarriissmmee eett aauu rrééaalliissmmee nnoonn sseeuulleemmeenntt dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt nnoorrvvééggiieenn eett ddeess aarrmmaatteeuurrss mmaaiiss ééggaalleemmeenntt ddeess ssyynnddiiccaattss.. »» BBiieenn qquuee ddeess aallllèèggeemmeennttss ffiissccaauuxx ssooiieenntt pprréévvuuss,, iill nn''eexxiissttee ppaass,, ddaannss llaa llééggiissllaattiioonn rreellaattiivvee aauu NNIISS,, ddee ddééffiissccaalliissaattiioonn nnii ppoouurr lleess aarrmmaatteeuurrss,, nnii ppoouurr lleess mmaarriinnss –– lleess cchhaarrggeess ssoocciiaalleess ss''éélleevvaanntt aa 1144%% ppoouurr ll''aarrmmaatteeuurr eett 77%% ppoouurr lleess mmaarriinnss.. CCeellaa nn''aa ppaass eemmppêêcchhéé llaa ccrrooiissssaannccee ddee llaa fflloottttee.. IIll sseemmbbllee ddoonncc qquuee llee ssuuccccèèss dduu NNIISS ttiieennnnee ssuurrttoouutt aauu ffaaiitt qquu''iill nn''eexxiissttee ppaass ddee qquuoottaass eenn mmaattiièèrree dd''eemmppllooii ddee mmaarriinnss nnaattiioonnaauuxx.. SSeeuull llee ccoommmmaannddaanntt ddooiitt êêttrree ddee nnaattiioonnaalliittéé nnoorrvvééggiieennnnee.. MMaaiiss eenn pprraattiiqquuee ddeess ddéérrooggaattiioonnss ssoonntt llaarrggeemmeenntt aaccccoorrddééeess aauuxx aarrmmaatteeuurrss nnoottaammmmeenntt eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa ddaannggeerroossiittéé ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee ttrraannssppoorrttééee.. LLeess aarrmmaatteeuurrss ppeeuuvveenntt aaiinnssii rreeccoouurriirr àà ddeess aaggeenncceess ddee mmaannnniinngg ((ccff.. iinnffrraa)) ppoouurr eemmbbaauucchheerr ddeess hhoommmmeess eett ddeess ffeemmmmeess aauuxx ccoonnddiittiioonnss ssoocciiaalleess ddee lleeuurr EEttaatt dd''oorriiggiinnee.. LLeess ccooûûttss dd’’eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess ssoouuss rreeggiissttrree NNIISS ssoonntt aaiinnssii ééqquuiivvaalleennttss aauuxx ccooûûttss ddee nnaavviirreess ssoouuss ppaavviilllloonn ddee ccoommppllaaiissaannccee.. EEnn rreevvaanncchhee,, llee
 38. 38. 38 ssyyssttèèmmee ddee ccoonnttrrôôllee ppaarr ll''EEttaatt ddeess nnaavviirreess bbaattttaanntt ssoonn ppaavviilllloonn ooffffrreenntt uunn ggaaggee ddee qquuaalliittéé,, qquuii eesstt pprroobbaabblleemmeenntt ll''éélléémmeenntt cceennttrraall dd''uunn tteell rreeggaaiinn dd''uunniittééss.. EEnn rreevvaanncchhee,, cceess mmeessuurreess nn''oonntt ppaass ffaavvoorriisséé ll''eemmppllooii,, ppuuiissqquuee lleess mmaarriinnss nnoorrvvééggiieennss oonntt ddiissppaarruuss.. CCee rreeggiissttrree ssoouuffffrree ddoonncc dd''uunnee ccaarreennccee ppeeuutt--êêttrree nnéécceessssaaiirree aauu ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa fflloottttee.. CCeeppeennddaanntt,, llee DDaanneemmaarrkk qquuii nn''iimmppoossee ppaass nnoonn pplluuss ddee qquuoottaass ssoouuss ssoonn rreeggiissttrree DDIISS eennrreeggiissttrree pprrèèss ddee 7700%% ddee mmaarriinnss nnaattiioonnaauuxx ssoouuss ssoonn ppaavviilllloonn.. CCeeppeennddaanntt,, iill ffaauutt ssoouulliiggnneerr qquuee llee ddrrooiitt ddaannooiiss nnee ccoonnnnaaîîtt ppaass ddee ssaallaaiirree mmiinniimmuumm,, llaa lliibbeerrttéé ccoonnttrraaccttuueellllee pprréévvaallaanntt ddaannss lleess ccoonnttrraattss ddee ttrraavvaaiill.. AAiinnssii llee mmaarriinn ddaannooiiss nn''eesstt ppaass nnéécceessssaaiirreemmeenntt pplluuss cchheerr qquu''uunn aauuttrree dd''aauuttaanntt qquuee llee DDIISS pprréévvooiitt llaa ddééffiissccaalliissaattiioonn ddeess ssaallaaiirreess ddeess nnaattiioonnaauuxx.. AA llaa ffiinn ddeess aannnnééeess 11998800,, ddeess mmeessuurreess ssiimmiillaaiirreess oonntt ééttéé pprriisseess ddaannss ttoouuttee ll''EEuurrooppee,, eett lleess rrééssuullttaattss ssee ssoonntt rréévvééllééss ssaattiissffaaiissaannttss.. LLaa FFrraannccee aa qquuaanntt àà eellllee ppeeiinnéé àà mmeettttrree eenn ppllaaccee uunn ssyyssttèèmmee ooffffrraanntt ddee tteellss rrééssuullttaattss.. AAuu rraanngg ddeess aanncciieennnneess ppuuiissssaanncceess ccoolloonniiaalleess,, llaa FFrraannccee ffaaiitt ffiigguurree ddee mmaauuvvaaiiss ééllèèvvee.. NNoouuss cciitteerroonnss nnoottaammmmeenntt llaa GGrraannddee BBrreettaaggnnee qquuii aa nnaattuurreelllleemmeenntt uuttiilliisséé sseess aanncciieennss tteerrrriittooiirreess ppoouurr ccrrééeerr uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee
 39. 39. 39 rreeggiissttrreess bbiiss1166 .. LLeess PPaayyss--BBaass ssoonntt qquuaanntt àà eeuuxx ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee uunn ddeess ppaavviilllloonn lleess pplluuss ccoommppééttiittiiffss ddee ll''UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee.. CCeess ddeeuuxx aanncciieennnneess ppuuiissssaanncceess ccoolloonniiaalleess oonntt aaiinnssii ppuu eett ssuu ffaaiirree ffaaccee aauuxx eeffffeettss ddee llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn.. SSuurr llee ppllaann ssoocciiaall,, eelllleess ppeerrmmeetttteenntt nnoottaammmmeenntt lléé ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddee llaa llooii aapppplliiccaabbllee aauu ccoonnttrraatt.. CCeettttee ssiittuuaattiioonn pprréésseennttee uunn aavvaannttaaggee ccoommppééttiittiiff cceerrttaaiinn mmaaiiss eennttrraaîînnee iinnéévviittaabblleemmeenntt ddeess ddiifffféérreenncceess ddee ttrraaiitteemmeenntt ppoouurr ddeess hhoommmmeess eett ddeess ffeemmmmeess eemmbbaarrqquuééss àà bboorrdd dd''uunn mmêêmmee nnaavviirree.. BB)) UUnnee aaddaappttaattiioonn ddiiffffiicciillee ppoouurr llaa FFrraannccee :: LL’’éécchheecc dduu rreeggiissttrree TTAAAAFF «« LLeess aarrmmaatteeuurrss nn''oonntt ppaass vvrraaiimmeenntt llee cchhooiixx,, àà ppaarrttiirr dduu mmoommeenntt ooùù iillss ssee bbaatttteenntt ddaannss uunn mmoonnddee ttoottaalleemmeenntt lliibbéérraalliisséé aavveecc uunnee bbaaiissssee ddeess ccooûûttss aauu mmaaxxiimmuumm.. OOnn tteennttee ddoonncc ddee mmaaiinntteenniirr ccee qquuii eexxiissttee aavveecc ddeess bboouuttss ddee ffiicceelllleess.. DD''ooùù ll''iiddééee dd''uunn sseeccoonndd rreeggiissttrree,, qquuii eesstt ttoouujjoouurrss mmiieeuuxx qquuee dd''aavvooiirr ddeess ppaavviilllloonnss ddee ccoommppllaaiissaannccee »»,, eessttiimmee uunn ssppéécciiaalliissttee dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee1177 .. MMiiss eenn ppllaaccee ppaarr llee ggoouuvveerrnneemmeenntt CChhiirraacc eennttrree 11998866 eett 11998877,, llee rreeggiissttrree TTAAAAFF ((TTeerrrreess AAuussttrraalleess eett AAnnttaarrccttiiqquueess FFrraannççaaiisseess)),, ffaaiitt rrééfféérreennccee aauu ppoorrtt dd''aattttaacchhee ddeess nnaavviirreess,, PPoorrtt aauuxx FFrraannççaaiiss,, ssuurr lleess îîlleess KKeerrgguueelleenn.. IIll ccoonnnnaaîîttrraa uunn pprreemmiieerr éécchheecc aavveecc ssoonn aannnnuullaattiioonn ppaarr llee CCoonnsseeiill dd''EEttaatt llee 2277 ooccttoobbrree 11999955.. SSeess ddééccrreettss dd''aapppplliiccaattiioonn nn''eennttrreerroonntt jjaammaaiiss eenn vviigguueeuurr,, yy ccoommpprriiss aapprrèèss ssaa mmooddiiffiiccaattiioonn ppaarr llaa llooii dduu 2266 fféévvrriieerr 11999966.. AAiinnssii llee rrééggiimmee dduu ttrraavvaaiill ddeess mmaarriinnss ééttrraannggeerrss àà bboorrddss ddeess nnaavviirreess iimmmmaattrriiccuullééss ssoouuss ccee rreeggiissttrree nn''aa jjaammaaiiss ééttéé 16 Nous pouvons citer le registre Ile de Man, Iles Jersey et Guernesey. Ces territoires ont un statut particulier ; sont autonomes mais leurs habitants considérés comme citoyens britannique 17 28/03/2006 mer et marine « Comment redonner de l'éclat à la marine marchande française? »
 40. 40. 40 pprréécciisséé ccrrééaanntt uunn vvéérriittaabbllee vviiddee jjuurriiddiiqquuee.. ««NNoouuss ééttiioonnss ddaannss ll''iinneexxiissttaanntt,, oouu dduu mmooiinnss,, llee fflloouu jjuurriiddiiqquuee.. IIll ffaallllaaiitt rreeccaaddrreerr llaa ssiittuuaattiioonn eett ss''aappppuuyyeerr ssuurr uunnee llooii ooùù ééttaaiitt ééccrriitt,, nnooiirr ssuurr bbllaanncc,, ccee qquu''iill eenn ééttaaiitt dduu ttrraaiitteemmeenntt ddeess mmaarriinnss »»,, eessttiimmee GGuuyy SSuullppiiccee,, aanncciieenn rreessppoonnssaabbllee dduu ppôôllee RReellaattiioonnss SSoocciiaalleess cchheezz AArrmmaatteeuurrss ddee FFrraannccee.. CCeettttee ssiittuuaattiioonn lluuii vvaauuddrraa nnoottaammmmeenntt ddeess ccoonntteessttaattiioonnss dduu BBIITT.. 11)) UUnn rreeggiissttrree ppeeuu ccoommppééttiittiiff LLaa qquueessttiioonn ddee llaa ccoommppééttiittiivviittéé dduu rreeggiissttrree TTAAAAFF ss''eesstt aauussssii ppoossééee aasssseezz rraappiiddeemmeenntt.. EEnn eeffffeett,, ssii llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee ccee rreeggiissttrree aa nneetttteemmeenntt eennddiigguuéé llaa cchhuuttee vveerrttiiggiinneeuussee dduu nnoommbbrree ddee nnaavviirreess,, eellllee nn''eenn aa ppaass,, ppoouurr aauuttaanntt,, eennrraayyeerr llee ddéécclliinn.. AAiinnssii,, ppeennddaanntt 2200 aannss,, llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee ffrraannççaaiissee aa ssttaaggnnéé aauuttoouurr ddee 220000 nnaavviirreess ddee pplluuss ddee 110000 ttoonnnneeaauuxx,, uunnee cceennttaaiinnee dd''uunniittééss sseeuulleemmeenntt aayyaanntt ééttéé eennrreeggiissttrrééeess aauuxx KKeerrgguueelleenn.. LLee rreeggiissttrree TTAAAAFF ééttaaiitt aalloorrss pprriinncciippaalleemmeenntt ccoonnssttiittuuéé ddee ggrrooss nnaavviirreess :: ppééttrroolliieerrss,, ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss,, mmaaiiss ééggaalleemmeenntt rroouulliieerrss eett ddeess ttrraannssppoorrtteeuurrss ssppéécciiaalliissééss.. EEnn 22000033 ccee ssoonntt eexxaacctteemmeenntt 9944 nnaavviirreess ddee ccoommmmeerrccee ddee pplluuss ddee 220000 TTJJBB qquuii yy ssoonntt iimmmmaattrriiccuullééss.. IIll ccoonnssttiittuuee aaiinnssii llee pprriinncciippaall rreeggiissttrree ddee llaa fflloottttee ffrraannççaaiissee.. EEnn tteerrmmeess dd''eeffffeeccttiiffss,, llaa mmêêmmee aannnnééee,, sseeuulleemmeenntt 22 558877 mmaarriinnss nnaavviigguuaaiieenntt ssoouuss rreeggiissttrree TTAAAAFF,, rreepprréésseennttaanntt 6666%% ddeess eeffffeeccttiiffss ffrraannççaaiiss..

×