เทศกาลเป่าเขาสัตว์ 2013

802 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
802
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทศกาลเป่าเขาสัตว์ 2013

 1. 1. เทศกาลเป่าเทศกาลเป่า เขาสัตว์เขาสัตว์ Rosh HashanahRosh Hashanah เสียงปลุกให้ตื่นขึ้นสู่
 2. 2. หนึ่งของเดือนที่เจ็ด เจ้าทั้งหลายจงถือ เป็นวันหยุดพักสงบวันหนึ่ง เป็นวันประชุม บริสุทธิ์ประกาศเป็นที่ระลึกด้วย เสียงเสียง แตรแตร 27 "ในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ดนี้เป็นวัน ทำาการลบบาปลบบาป จะเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ แก่เจ้า และเจ้าจงบังคับใจตนเอง และนำา เครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้า 28 ในวันเดียวกันนั้นเจ้าอย่าทำางานใดๆ เพราะเป็นวันทำาการลบบาป ที่จะทำาการ ลบบาปของเจ้าต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้า ของเจ้า
 3. 3. เทศกาลเป่าเขาเทศกาลเป่าเขา สัตว์สัตว์ เป็น “วันต้นปี” เป็น “วันเกิดของโลก” เป็น “วันครบรอบการทรง สร้าง” ทำาไม “ ”ต้นปี ถึงมาเริ่มเอาเดือนที่เจ็ด ? 1.วัฎจักรแห่งพระพร
 4. 4. เป่าเขาสัตว์เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วย สันติสุข พลานามัย ความชื่นชมยินดี และการจัดเตรียมในการทรงสถิตของ พระเจ้า วัฎจักรแห่งการไถ่วัฎจักรแห่งการไถ่ เริ่มช่วงปัส กา เป็นการช่วยกู้เราออกจากผลของความ บาป และ รื้อฟื้นเราสู่แผนการดั้งเดิมของ พระเจ้า ยืนยันถึงการปลดปล่อยพ้นจากมือ ของศัตรู และรับฤทธิ์อำานาจและการสำาแดง ของพระเจ้าอย่างสดใหม่ เมื่อวัฎจักรแห่ง การไถ่ครบสมบูรณ์
 5. 5. เป็นสัญญาณของการเคลื่อนย้ายจาก วัฎจักรเก่า และเข้าสู่การทรงสถิตของ พระเจ้า เป็นเดือนแรก เป็น “ ”ต้นปี ในปีใหม่ แห่งพระพร เป็นการสร้างทางเข้าสู่พระสิริของ พระเจ้า เป็นการเริ่มต้นนับถอยหลังสู่การทรง สถิตของพระเจ้า ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. เทศกาลเป่าเขาสัตว์ - เป็นเสียงปลุกให้ ตื่น 2. 10 วันแห่งความเกรงขาม – เวลาในการ
 6. 6. เราอยู่ในยุคที่พระเจ้าต้องการดึง เราเข้าสู่ การทรงสถิตของพระองค์ ในแบบที่ไม่มีอื่นใดเหมือน นี่เป็นเวลาที่ “ฤทธิ์อำานาจ” และ “พระพร” ของพระเจ้าจะเทลงมา และ
 7. 7. เทศกาลเป่าเขาสัตว์เทศกาลเป่าเขาสัตว์ เป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญาณของ เราต้องถูกปลุกให้ตื่นตัว เพื่อเข้าสู่ ฤดูกาลใหม่ เป็นการเริ่มต้นการ ฟื้นฟู เมื่อเราได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์ ขอพระเจ้าทรงสำาแดงว่ามีสิ่งใดที่ อาจเป็นอุปสรรคต่องานของพระเจ้า
 8. 8. 1010 วันแห่งความวันแห่งความ เกรงขามเกรงขาม ช่วงเวลา 10 วันหลังจากเสียง เป่าเขาสัตว์ เป็นช่วงเวลาที่เราจะ “กลับใจใหม่”
 9. 9. เมื่อพระเจ้าปลุกเราเมื่อพระเจ้าปลุกเรา ให้ตื่นขึ้นมาให้ตื่นขึ้นมา ด้วยเสียงเป่าเขาสัตว์ด้วยเสียงเป่าเขาสัตว์ ก็ถึงเวลาที่เราจะ “หันกลับ” จาก สิ่งใดก็ตามที่เป็นอุปสรรคในการเดิน กับพระเจ้า และ “หันมาหา” พระเจ้า เพื่อเราจะมีประสบการณ์ในการ
 10. 10. อาจจบลงแบบ “ ”หลุด ออกจากทาง ของพระเจ้า อาจละเลยเวลานัดหมายสำาคัญกับ พระองค์ อาจจะติดอยู่กับความบาป เมื่อเสียงเป่าเขาสัตว์ดังขึ้นเมื่อเสียงเป่าเขาสัตว์ดังขึ้น ก็เรียกเราเข้าสู่การ “ ”ตื่นตัว และช่วงเวลาและช่วงเวลา 1010 วันหลังเสียงวันหลังเสียง เป่าเขาสัตว์เป่าเขาสัตว์ ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะ “ ”หันกลับ ถึงเวลาที่เราจะ “ ”เข้าใกล้
 11. 11. เสียงเป่าเขาสัตว์เสียงเป่าเขาสัตว์ -เป็นการนับถอยหลังสู่พระสิริของ พระเจ้า -เป็นเวลาที่พระเจ้ากำาหนดไว้ -เป็นเวลาที่พระวิญญาณของ พระองค์ทรงพร้อมที่จะพบปะกับเราใน แบบที่ไม่ธรรมดา เมื่อเราได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์ และบางสิ่งตื่นขึ้นในจิตวิญญาณ
 12. 12. มีเวลาวาระที่เราจะมีเวลาวาระที่เราจะ ต้องทำาให้ต้องทำาให้ “การแสวงหา ”พระเจ้า เป็นสิ่งสำาคัญอันดับเป็นสิ่งสำาคัญอันดับ แรกสุดแรกสุด
 13. 13. เยเรมีย์เยเรมีย์ 29:12-1329:12-13 12 แล้วเจ้าจะทูลขอต่อเรา และมา อธิษฐานต่อเรา และเราจะฟังเจ้า 13 เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อ เจ้าแสวงหาเราด้วย สิ้นสุดใจของเจ้า ยากอบยากอบ 4:84:8 ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า และ พระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาป ทั้งหลายเอ๋ย จงชำาระมือให้สะอาด และคนสองใจ จงชำาระใจของตนให้
 14. 14. ในช่วงเวลาในช่วงเวลา 1010 วันแห่งวันแห่ง ความเกรงขามความเกรงขาม 1.1. สรรเสริญพระเจ้าและอ่านพระสรรเสริญพระเจ้าและอ่านพระ คำาของพระองค์คำาของพระองค์ 2.2. ให้พระเจ้าสำาแดงวัฏจักรเก่าในให้พระเจ้าสำาแดงวัฏจักรเก่าใน ชีวิตชีวิต (เป็นหนี้/เจ็บป่วย/สูญเสีย/หัวใจ เย็นชา/ไม่สัมผัสพระเจ้า) และให้รู้ยุทธศาสตร์สู่เสรีภาพและให้รู้ยุทธศาสตร์สู่เสรีภาพ 3.3. ขอพระเจ้าสำาแดงความบาปขอพระเจ้าสำาแดงความบาป ใดๆ ในชีวิตใดๆ ในชีวิต
 15. 15. เมื่อเราได้แสวงหาเมื่อเราได้แสวงหา พระเจ้าอย่างขันแข็งพระเจ้าอย่างขันแข็ง ในช่วงในช่วง 1010 วันแห่งวันแห่ง ความเกรงขามแล้วความเกรงขามแล้ว เราก็จะพร้อมสำาหรับเราก็จะพร้อมสำาหรับ “ ”วันลบบาป“ ”วันลบบาป
 16. 16. วันลบบาปวันลบบาป เป็นวันที่เราเอาบาปทั้งหมด มาไว้ใต้โลหิตของพระเมษ โปดก และรับการรื้อฟื้นอย่าง สมบูรณ์สู่พระเจ้าและพระ ประสงค์ของพระองค์ อิสยาห์อิสยาห์ 44:2244:22 เราได้ลบล้างการทรยศของเจ้าเสีย เหมือนเมฆ และลบล้างบาปของเจ้า
 17. 17. สัตว์สัตว์ ช่วยจัดย่างเท้าของเราบน ถนนการฟื้นฟู ในเทศกาลนี้ ... ขอพระเจ้าทรงปลุกจิต วิญญาณของเราให้แสวงหา พระองค์ ขอพระองค์ทรงจัดเตรียมเรา สำาหรับ 10 วันแห่งความเกรง ขาม และวันลบมลทินบาป ขอพระองค์ทรงนำา ประสบการณ์สดใหม่แห่งพระสิริ
 18. 18. คำาสั่งของพระเจ้าในคำาสั่งของพระเจ้าใน เทศกาลเป่าเขาสัตว์เทศกาลเป่าเขาสัตว์ คือ ฟังเสียงเขาสัตว์ – เสียง โชฟาร์ (เสียงเขาแกะผู้) เราอาจจะไม่เข้าใจอย่างหมด เปลือกว่า “ ”เหตุใดสิ่งนี้จึงสำาคัญ แต่ “ ”นั่นสำาคัญ เพราะ พระเจ้า ทรงออกแบบเสียงของ โชฟาร์ไว้
 19. 19. ขอพระเจ้าเคลื่อนขยับ เรา เมื่อเราได้ฟังเสียงเป่าเขาสัตว์ที่ ดังสนั่น ให้เรา ...... ทิ้งรูปแบบทิ้งรูปแบบ ความมั่นคงเก่าๆ ไปเสียความมั่นคงเก่าๆ ไปเสีย ให้เรา ...... ตัดขาดนิสัยตัดขาดนิสัย เก่าเก่า ให้เรา ...... กลับใจใหม่กลับใจใหม่
 20. 20. ด้วยว่าด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจาก สวรรค์สวรรค์ ด้วยด้วยพระดำารัสสั่งพระดำารัสสั่ง และคนทั้งปวงในและคนทั้งปวงใน พระคริสต์พระคริสต์ ที่ตายแล้วที่ตายแล้วจะเป็นจะเป็น ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน (1(1ธสธส..4:16)4:16) ด้วยด้วยสำาเนียงสำาเนียง เรียกเรียก ของเทพบดีของเทพบดีและด้วยและด้วย เสียงแตรเสียงแตร ของของ พระเจ้าพระเจ้า

×