7 เทศกาลอิสราเอล และนัยสำคัญเชิงพยากรณ์

730 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

7 เทศกาลอิสราเอล และนัยสำคัญเชิงพยากรณ์

  1. 1. คำำเทศนำประจำำวันที่คำำเทศนำประจำำวันที่ 33 ตุลำคมตุลำคม 25532553
  2. 2. The seven feasts of Israel were prophetic pictures of God's plan for mankind. Most of them can be proven to be fulfilled, but there are still some to be fulfilled... 7 เทศกำลของอิสรำเอล คือนัยยะสำำคัญ เชิงพยำกรณ์ของพระเจ้ำต่อมนุษย์ หลำย แผนกำรสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำสำำเร็จแล้ว โดยนัยยะ แต่ก็ยังมีบำงเทศกำลยังไม่ สำำเร็จ
  3. 3. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28 ผู้ที่เหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อย เป็นสุข มัทธิว 11.28
  4. 4. ภาพนัยยะสำาคัญเชิงพยากรณ์ที่สำาเร็จแล้วของ เทศกาลนี้คือ การที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน เทศกาลปัสกากล่าวถึงพระเยซูทรงสละพระ โลหิตของพระองค์เพื่อทรงไถ่ประชากรของ พระองค์ “จงชำาระเชื้อเก่าเสีย เพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบ ก้อนใหม่ เหมือนขนมปังไร้เชื้อ เพราะพระคริสต์ ”ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้ว 1 คร. 5.7
  5. 5. เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เล็งถึงช่วงเวลา ที่ระหว่างความตายบนไม้กางเขนและก พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็นอาหารแห่ง ชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่วางใจ ในเรา จะไม่กระหายอีกเลยารฟื้นคืน พระชนม์ของพระเยซูคริสต์” ยอห์น 6.35
  6. 6. แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็น ขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผล แรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไป แล้วนั้น 1 คร. 15.20 เมื่อพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์จากความ ตาย ทรงเป็นผลแรกของการเก็บเกี่ยวใน อาณาจักรของพระเจ้า
  7. 7. เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จำาพวกศิษย์ จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน ในทันใดนั้นมีเสียง มาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่ เขานั่งอยู่นั้น มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น ปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคน เขา เหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึง ตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรง โปรดให้พูด (กิจการ 2.1-4) เทศกาลเพ็นเทคอสต์ เล็งถึงพระเยซูทรงส่ง พระวิญญาณของพระองค์สู่หัวใจของผู้ได้รับ การทรงไถ่ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวใน ประชากรของพระองค์
  8. 8. ดูก่อนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความลำ้าลึกที่จะบอกแก่ ท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราจะถูก เปลี่ยนแปลงใหม่หมด ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครั้ง สุดท้าย เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็น ขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อย แล้วเราทั้งหลายจะถูก เปลี่ยนแปลงใหม่ เพราะว่า สิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย และ สภาพมตะนี้ต้องสวมสภาพอมตะ เมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย และสภาพม ตะนี้จะสวมสภาพอมตะ เมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระ คัมภีร์จะสำาเร็จว่า ความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแล้ว โอ มัจจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน(1 คร. 15.51-55)

×