1206_Tollenaar_Premsela_nda_spread

568 views

Published on

Premsela Nationaal Design Archief folder

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1206_Tollenaar_Premsela_nda_spread

  1. 1. NationaalDesign Archief/
  2. 2. Premsela, het Nederlands Instituut voor Design en Mode Noodzaak voor het NDAcoördineert het Nederlandse design en mode erfgoed 1 Het Nederlandse culturele landschap is veelzijdig, maarvia het Nationaal Design Archief (NDA). Dat gebeurt in ook verspreid over musea en archieven. Er ontbreekt eensamenspraak met erfgoedinstellingen die de archie- centraal archief, museum of depot voor vormgevingserfgoed. Risico: erfgoed vindt zijn weg niet naar beheerders; verliesven en collecties onder­brengen en toegankelijk maken. (onkundig behoud of beheer, vernietiging, veiling).Kennis over het verspreide materiaal van vorm­gevers, 2 Design archieven en collecties zijn hybride van aard.ontwerpbureaus, fabrikanten, galeries en verenigingen Zowel musea als archiefinstellingen moeten wordenwordt centraal gebundeld en toegankelijk gemaakt betrokken bij het behoud, beheer en toegankelijk maken.door het NDA. Risico: gebrek aan overzicht en communicatie; onevenwichtige collectie Nederlandse vormgeving (hiaten, verdubbelingen, inefficiëntie). Het Nationaal Design Archief Inhoud Nationaal Design Archief Het NDA is een initiatief van Premsela, om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid en zorg voor het Nederlandse design en Totaal aantal ontwerpersnamen (vormgevers, galeries, mode erfgoed. Het is een website met een online doorzoekbaar fabrikanten): 2000. Waarvan biografische informatie gegevensbestand die de centrale toegang geeft tot metadata over bekend: 1500 archieven op het gebied van design en mode, die zich bevinden bij Aantal volledige archiefregistraties: 400 zowel instellingen als particulieren. Per oktober 2012 is het NDA Aantal gelokaliseerde verblijfplaatsen van archieven: 600 online te raadplegen. Het NDA wordt in samenwerking met het RKD Hoofdgegevens over archieven beschikbaar (titel, periode (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) onderhouden. 2a / Mate van registra- en ontwerpdiscipline of verblijfplaats): 900 Het huidige systeem is beschikbaar onder de naam Centraal Register tie in NDA 20% (400) Urgente, bedreigde archieven: 70 van de archieven van Vormgevingsarchieven (www.crva.nl) dat is gekoppeld aan de deze personen is volle- dig geregistreerd, 15% data­­­bases van het RKD. In het CRVa kan men gegevens vinden over (300) van de archie­­­- de globale inhoud, de omvang, de datering en de verblijfplaats ven van deze personen globaal geregistreerd van vormgevingsarchieven. De inhoudelijke beschrijving is met 30% (600) van de 20% trefwoorden doorzoekbaar. De geregistreerde archieven bevinden archieven van deze 35% personen is gelokali- 30% 30% zich bij diverse erfgoedinstellingen of bij particulieren. Waar seerd, van 35% (700) 15% mogelijk wordt verwezen naar online inventarissen bij de betreffende zijn nog geen archief- gegevens bekend. instelling. Het registratiesysteem is gebaseerd op internationale 2b / Verblijfplaats bij tech­nische standaarden en is doorzoekbaar via thesauri zoals de Art erfgoedinstellingen, 35% 35% & Architecture Thesaurus. Het NDA beoogt het Nederlandse vorm­ particulieren of nog ongewis 35% (700) gevingserfgoed van musea en archieven in beeld te brengen, voor van de archieven professionals en publiek. bevindt zich bij erf- 2a / Mate van 2b / Verblijfplaats bij goedinstellingen, 30% registratie in NDA erfgoedinstellingen,Voorbeelden uit (600) bij particulieren. Van 35% (700) archie- 5% particulieren of nogde inhoudelijk ongewisgerelateerde ven dient het bestaanarchieven rondom of de verblijfplaats teontwerpbureau worden achterhaald.Total Design (NAGO,Amsterdam), 2c / Belang 35%Friso Kramer Algemeen Belang: 60%(RKD, Den Haag), 60% (1200) archievenWim Crouwel Nationaal Belang: 35% (700) archieven(Stedelijk Museum Nationaal BelangAmsterdam) en en InternationaleBenno Wissing kwaliteit: 5% (100)(NAGO, Amsterdam). 2c / Belang archieven. 02 / Nationaal Design Archief Nationaal Design Archief / 03
  3. 3. Coördinatie van design erfgoed vormgeving en typografie bij de Bijzondere Collecties van de UvA in Amsterdam. Voor industriële vorm­geving is het Louis Kalff Instituut Het erfgoed van de Nederlandse vormgeving is verspreid bij diverse in Eindhoven, mode vindt een bestem­ming in Modekern, Instituut archief- en museale instellingen in depots en bij particulieren op voor Mode-Erfgoed in Arnhem. Kunstnijverheid, product- en zolder. Premsela lokaliseert de archieven en de museumcollecties interieurvormgeving behoren tot het profiel van het RKD in Den Haag en maakt de hoofdgegevens inzichtelijk via het virtuele Nationaal en voor architectuurarchieven is het NAi in Rotterdam de kern. Design Archief. Door het coördineren van een netwerk en het verbinden van erfgoedinstellingen die elk op hun terrein fysieke Nationaal Design Archief erfgoedcollecties onderbrengen en ontsluiten, is het behoud en beheer van een groot deel van het vormgevingserfgoed gewaarborgd. Erfgoedinstellingen Particulieren Wat is een vormgevingsarchief? Modekern, Instituut voor Mode-erfgoed Erfgoedcentrum voor Grafische vormgevers ontwerpbureaus vormgeving, typografie, BC, UvA en NAGO fabrikanten De meeste verzamelingen van het leven en werk van een vormgever, Schematisch ver­ Louis Kalff Instituut galeries zicht van erfgoed­ RKD (Rijksbureau voor brancheorganisaties ontwerpbureau, fabrikant, galerie of branchevereniging zijn hybride. Kunsthistorische Documentatie) veilinghuizen instellingen en Het gaat dan om zowel tweedimensionale als driedimensionale voor­ particulieren die Nederlands Architectuurinstituut beheerders Audax Textielmuseum en nazaten van ontwerpers werpen. Aan de hand van ontwerptekeningen, correspondentie, finan­ aan het NDA zijn Regionaal Archief Tilburg ciële administratie, beeldmateriaal, prototypes en materiaalstudies verbonden en CODA Apeldoorn zijn de ontwerpprocessen te reconstrueren. Deze bronnen bieden con­ kennis uitwisselen. Nederlands Zilvermuseumlinks text en verklaringen voor de betekenis van Nederlandse vormgeving.Sieraadontwerpenvan ChrisSteenbergen Adviesgroep(1920-2007),archief bij CODA, Een Adviesgroep NDA beoordeelt periodiek de nieuweApeldoorn. aanmeldingen in het NDA. De criteria die zijn ontwikkeld voorrechts het CRVa worden gehanteerd. Nationaal Belang en InternationaleMode-illustraties kwaliteit (NBI), Nationaal Belang, (NB) en Algemeen Belangvan ConstanceWibaut (1920), (AB). De erfgoedinstellingen, de branche en particulieren zijnarchief bij RKD, vertegenwoordigd in de Adviesgroep.Den Haag. Erfgoedinstellingen zorgen voor Taken van het NDA vormgevingserfgoed 1. Matchmaken Erfgoedinstellingen zijn organisaties zoals archieven, musea en Verbinden van ontwerpers (de archiefvormers) en erfgoedinstel­ bibliotheken die als taak hebben voor de Nederlandse culturele lingen (de archiefbeheerders). Als onafhankelijke, niet-collection­ nalatenschap te zorgen; het behouden, beheren en beschikbaar te erende partij begeleidt het NDA archiefvormers bij het vinden van een maken. Materiaal en kennis over vormgevingserfgoed is aanwezig bestemming voor hun archief of museumcollectie, en vice versa. bij diverse grote en kleine erfgoedinstellingen die zich specialiseren op een bepaald onderwerp of met een thematisch profiel. Op dit 2. Agenderen moment zijn er vijf structurele samenwerkingsverbanden gevormd Periodieke rapportage van de bevindingen aan het ministerie tussen erfgoedinstellingen en Premsela. Die partners spannen zich in van OCW om het beleid voor het vormgevingserfgoed stevig om een kenniscentrum of instituut te vormen en het vormgevings­ te verankeren. erfgoed (digitaal) te presenteren, onder meer via het NDA. Het streven is gezamenlijke inzet van expertise op het gebied van archief, museale 3. Bewustmaking collectie, bibliotheek, documentatie en vormgevingsgeschiedenis. Het betrekken van de brancheorganisaties bij de zorg en aandacht Voor (typo)grafisch erfgoed is er het Erfgoedcentrum voor grafische voor het eigen erfgoed van ontwerpers. 04 / Nationaal Design Archief Nationaal Design Archief / 05
  4. 4. 4. Dienstverlening aan erfgoedprofessionals, de ontwerpbranche Traject t/m 2016 en publiek: Het NDA geeft erfgoedprofessionals zoals museumcon­- 1 Afstemmen en verbinden archiefvormers en erfgoedsector. ser­ a­ oren en archivarissen een overzicht van de v t design collectie Nederland, voor afstemming en 2 Voor het NDA een vernieuwde website en user interface kennisuitwisseling via Premsela. ont­­ wikkelen om het huidige CRVa gemakkelijker te Het biedt ontwerpers, ontwerpbureaus, fabrikanten, doorzoeken. Gegevens over museale vormgevings beroepsorganisaties en designgaleries voorbeelden en collecties toevoegen. een informatiepunt voor het ordenen en veilig stellen van het eigen archief. 3 Najaar 2012: symposium over vormgevingserfgoed, Het is een vraagbaak voor publiek dat eenvoudige of rond presentatie van het NDA. wetenschappelijke onderzoeksvragen heeft over de verblijfplaats, de inhoud en de toegankelijkheid van 4 Ontwikkeling van het NDA tot Nationale Design Aggregator. het vormgevingserfgoed. Premsela coördineert het aggregeren van de relevante metadata en thumbnails van erfgoedinstellingen voor 5. Centraal meldpunt voor het vinden van bestemmingen een nationale portal waarin men het erfgoed domein Signaleringen over nieuwe of bedreigde vormgevingsarchieven design kan doorzoeken. Monitoring door DEN (Digitaal worden bij het NDA opgevangen en geregistreerd. Betreft dit Erfgoed Nederland) en CCDD (Culturele Coalitie Digitale archieven en collecties die niet tot het verzorgingsgebied van de Duurzaamheid). bestaande erfgoedclusters horen, dan tracht het NDA hiervoor een bestemming te vinden bij andere erfgoedinstellingen. Top 10 6. Advisering over archivering Het NDA adviseert over het voorordenen en de archivistische Premsela stelt halfjaarlijks een Top tien op van archieven die zonder behandeling van archieven. Daarbij put het uit de ervaring met het extra aandacht geen bestemming vinden. Deze lijst vindt zijn onderbrengen en ontsluiten van vormgevingsarchieven. Brochures tegenhanger in de Top tien van best practice archieven die succes- over het omgaan met archiefstukken in privébeheer en handzame vol zijn ondergebracht en ontsloten. De actuele stand staat oplinksHet ontwerpproces tips over digitaal archiveren worden door Premsela ondersteund. www.premsela.org.bewaard. BeknoptABC archiverenvoor achitecten,ontwerpers en Archief Alarm Top 10vormgevers,NAi, Werkgroep 1 Ahrend / kantoorinrichting Archief in Vorm, 2 Andries Copier / glasondersteund door 3 Rath & Doodeheefver / behangde Mondriaan 4 Maria Blaisse / textiel, autonoom, toegepastStichting, 2007.rechts 5 Droog Design / productSave as… 6 Donald Janssen / tentoonstellingsontwerpVuistregels voor 7 MOSA / keramische industriedigitaal archiveren 8 Jan Jansen / schoenen(in twee talen),Karin van der 9 Klavers Van Engelen / modeHeiden, i.s.m. BNO 10 BNI / branche organisatieen Premsela, 2011. 7. Ontsluiting en presentatie Het vormgevingserfgoed in kaart gebracht, ontsluit en presenteert Premsela in samenwerking met partners nieuw historisch bronnen­ materiaal via (internationale) boeken, lezingen en tentoonstellingen. 06 / Nationaal Design Archief Nationaal Design Archief / 07
  5. 5. Archief Gered Top 10 1 Friso Kramer / RKD, Den Haag 2 Pastoe / Utrechts Archief 3 Total Design / NAGO en Stadsarchief Amsterdam 4 Onno Boekhoudt / CODA, Apeldoorn 5 Weverij De Ploeg / Audax Textielmuseum, Tilburg 6 Galerie Ra / RKD, Den Haag 7 Van Nelle / Gemeentearchief & Historisch Museum R’dam 8 Constance Wibaut / RKD, Den Haag 9 Joop Istha / Louis Kalff Instituut, Eindhoven 10 Spijkers & Spijkers / Modekern, Instituut voor Mode-Erfgoed, Arnhem Over Premsela Premsela, het Nederlands Instituut voor Design en Mode zet zich in voor de groei van de Nederlandse vormgeving. Design heeft daarbij niet alleen een culturele, maar ook een sociale en economische betekenis. Design draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, relevante technische ontwikkelingen en cultuur.Colofon/ Premsela organiseert lezingen, debatten en tentoonstellingen, en is uitgever van het Nederlandse designtijdschrift Morf, en deHet Nationaal internationale portal Design.nl. Hierbij werkt Premsela intensiefDesign Archief is samen met een groot aantal nationale en internationale partners,een project binnenhet programma culturele instituten en bedrijven. Met deze activiteiten richtErfgoed & Geschie­ het instituut zich op ontwerpers, studenten, opdrachtgevers,denis van Premsela, producenten, professionals en geïnteresseerden, zowel in Nederlandhet Nederlands als daarbuiten.Instituut voorDesign en Mode.Premsela/ Contact Nationaal Design ArchiefPrinsesIrenestraat 19 Met signaleringen van archieven en collecties op het gebied1077 WTAmsterdam van vormgeving, vragen over archivering en bestemmingen,020 3449 449 het aansluiten op het Nationaal Design Archief, neem contact opwww.premsela.org met Anja Tollenaar, Projectleider Nationaal Design Archief, tollenaar@premsela.org / 020 3449 449Redactie/Marije LieuwensJob MeihuizenAnja TollenaarOntwerp/Pot & van der Veldengrafisch ontwerpersCopyright/Premsela, juni 2012 08 / Nationaal Design Archief

×