Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Academisch Erfgoed in Vlaanderen: synthese

1,229 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Academisch Erfgoed in Vlaanderen: synthese

 1. 1. ACADEMISCHERFGOED INVLAANDERENEen voorlopige syntheseAntwerpen, 4 mei 2012
 2. 2. WAAROM EEN • Stijgende interesse voor erfgoedDOORLICHTING? • Crisis van academisch erfgoed (nieuwe vormen van onderwijs en onderzoek, universiteit als erfgoedbeheerder?) • Nieuwe modellen/standaarden voor academisch erfgoed (vb. SAE, UMAC, Universeum) • Belang van interuniversitaire samenwerking (registratie, ontsluiting, expertise) • Plaatsbepaling binnen Vlaamse erfgoedbeleid
 3. 3. DOELSTELLINGEN • Visibiliteit van academisch erfgoed vergroten (registratie, website) • Identificatie van sterktes en zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen • Onderzoek en vorming van een erfgoedgemeenschap (incl. Vlaamse overheid, academische instellingen,…) • Eerste stap naar een academisch erfgoedbeleid
 4. 4. UITGANSPUNTEN • Academisch erfgoed in dit onderzoek beperkt tot ‘museale’ collecties met directe link naar onderwijs en/of onderzoek (wat met archiefstukken, documenten, correspondentie, digitaal erfgoed,…?) • Nadruk op ‘historisch’ erfgoed (wat met ‘hedendaags’ erfgoed?) • Academisch erfgoed benaderd als collecties met historische of institutionele samenhang (wat met individuele stukken? Wat met collectiebeheer?)
 5. 5. VOORLOPIGE 1. Analyse van de huidige toestand SWOTCONCLUSIES 2. Aanzet tot beleid
 6. 6. STERKTES • Grote diversiteit • Visueel attractief • Verankering in stabiele en grote instellingen • Gesitueerd in stedelijke omgeving met toeristische waarde • Potentieel grote erfgoedgemeenschap (universitaire gemeenschap, alumni, media, scholen, publiek) • Wat nog steeds bestaat, heeft al een geschiedenis (=selectie) doorgemaakt • Link met onroerend erfgoed
 7. 7. ZWAKTES • Weinig bekend • Thema is ‘moeilijk’ • Universiteiten zijn geen musea  beperkte toegankelijkheid, ontbreken van (centraal) erfgoedbeleid, weinig (virtuele) zichtbaarheid • Verlies van ‘academische’ functie • Presentatie weinig publieksgericht • Weinig visuele documentatie • Geen of verouderde inventaris • Publieksgerichte context ontbreekt vaak • Combinatie van inhoudelijke expertise met erfgoedbeheer en –ontsluiting • Afhankelijk van vrijwilligers • Geen gecoördineerd beleid (universiteit, Vlaamse overheid,…) • Weinig contact met doelgroepen buiten de universiteit
 8. 8. OPPORTUNITEITEN • Groeiende interesse voor erfgoed • Internationale voorbeelden • Mogelijkheid voor universiteiten om meer zichtbaar te worden (o.a. bij rekrutering en alumni-netwerken) • Inzet bij wetenschapscommunicatie en wetenschapseducatie • Aansluiting bij erfgoedbeleid binnen bibliotheken en archieven • Ontwikkeling van digitale databanken (Move, Erfgoedplus, Europeana, Archiefbank Vlaanderen,…) • Interesse vanuit city-marketing • Erfgoeddag, herdenkingen, cultuurbeleid,…
 9. 9. BEDREIGINGEN • Nieuwbouw, verhuizingen • Ontbreken van depotruimte • Isolement t.o.v. andere universitaire opdrachten • Plaatsbepaling t.o.v. industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed • Aandacht voor topstukken of topcollecties leidt tot verwaarlozing van andere (ook in vergelijking met buitenland)
 10. 10. AANZET TOT Drie doelstellingen:BELEID • Structurele ondersteuning • Duurzame expertise-opbouw • Verankering in erfgoedgemeenschap Op te splitsen naar: • Vlaamse Overheid • Universiteiten/hogescholen • Erfgoedbeheerders Door • Vastleggen prioriteiten • Uitwisseling en coördinatie van expertise • Publieksgerichte context ontwikkelen
 11. 11. IUPAE • Bouwen aan een interuniversitair overleg • Website www.academischerfgoed.be • Bijeenbrengen van expertise • Bevorderen van dialoog met overheid, universiteiten en erfgoedbeheerders

×