Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie plenairev1

4,335 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie plenairev1

 1. 1. Plenaire Vergadering | 23 februari 2012
 2. 2. eerst het goede nieuws:ons cultureel erfgoed wordt in toenemende mate digitaal!
 3. 3. Hoe? er wordt steeds meer digital born cultureel erfgoed geproduceerd; er wordt steeds meer analoog cultureel erfgoed gedigitaliseerd.Waarom? betere toegankelijkheid: geen fysieke belemmering, permanente toegankelijkheid, meerdere gebruikers tegelijkertijk; betere vindbaarheid en doorzoekbaarheid: zoeken m.b.v. zoektermen; opslag en bewaring: meer informatie opslagen in kleinere fysieke ruimte m.b.v. digitale opslagtechnologie; conservering: raadpleging van digitale kopie i.p.v. analoog origineel.
 4. 4. en dan de keerzijde:we dreigen in een digitaal zwart gat te belanden.
 5. 5. Hoe komt dit? gedigitaliseerd en digital born cultureel erfgoed is voor raadpleging en bewaring afhankelijk van technologie; maar OOK: gedigitaliseerd en digital born cultureel erfgoed is zonder goede bewaring evenzeer (en sneller) onderhevig aan verval.DUS: geen eenmalige, maar permanente financiële inspanning vereist! bedreiging voor toegankelijkheid in toekomst van digitaal erfgoed!
 6. 6. Toch is er een oplossing……de duurzame bewaring van digitaalcultureel erfgoed!
 7. 7. Wat zijn de voorwaarden? een bewustzijn van het probleem; een goede definiëring van de rollen en verantwoordelijkheden; een gepaste infrastructuur; diensten en instrumenten; een structurele financiering; goede afspraken over de selectie; kennis en expertise.
 8. 8. Coalitievorming?
 9. 9. De initiatiefnemers• Amsab-Isg;• FARO;• FelixArchief;• KADOC-LIAS;• PACKED;• Vlaamse Erfgoedbibliotheek.
 10. 10. Wat zijn de doelstellingen? versterken van bewustzijn; bepleiten van noodzaak aan een infrastructuur; diensten en instrumenten, normen; vorm van structurele financiering; opbouwen en verspreiden van kennis en expertise.
 11. 11. In een notendopHet platform Digitale Duurzame Toegankelijkheid Vlaanderen is een netwerk van organisaties en instellingen in Vlaanderen die actief samenwerken rond het versterken van de duurzame bewaring en ontsluiting van ons digitale cultureel erfgoed.Oproep aan organisaties en instellingen: “wordt actief lid van het platform Digitale Duurzame Toegankelijkheid Vlaanderen !”
 12. 12. Andere initiatieven en actoren…Vlaams Instituut voor Audiovisuele archieven en ontsluiting vanhet Audiovisueel erfgoed (VIAA), “Waalse Krook”Om het VIAA uit te tekenen gaf de Vlaamse Regering, eind 2010aan de vzwde Waalse Krook de opdracht om een strategisch en operationeel plan voorhet VIAA uit te werken.Voor de opmaak van dit plan werd vertrokken vande toen reeds beschikbare resultaten van de onderzoeksprojecten BOM-Vlaanderen, ARCHIPEL en Vlaanderen in Beeld. Daarnaast werd er eenberoep gedaan op tal van experten uit toonaangevende instellingen uit decultuur- en erfgoedsector en de audiovisuele mediasector. Het strategischen operationeel plan werd eind juni van dit jaar gefinaliseerd. Het reiktbouwstenen aan voor de stapsgewijze operationalisering van een VlaamsInstituut voor de archivering en ontsluiting van het audiovisueel erfgoed inVlaanderen. eerste fase focussen op de historische audiovisuele archievenvan de culturele en erfgoedinstellingen en van de audiovisuele mediasector.Plan ligt momenteel bij de Vlaamse Regering…
 13. 13. Andere initiatieven en actoren…Archipel-project (www.archipelproject.be)In dit onderzoeksproject werd een prototype vaneen genetwerkte, digitale infrastructuur voor dearchivering en ontsluiting van multimediale contentuit de cultuur- en cultureel erfgoedsector. MetArchipel leverde een belangrijke bijdrage tot detechnologische innovatie van langetermijnarchivering.Ze ontwikkelden een langetermijnvisie voor digitaalarchiveren en voor het digitaliseren van bewegendbeeld en geluid. En ze namen de mogelijkheden vanCreative Commons als antwoord op de juridischeproblemen onder de loep.
 14. 14. Andere initiatieven en actoren…FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed(www.faronet.be)FARO erkent digitale cultuur als blijvende motor van innovatie voorhet cultureelerfgoedveld en blijft daarom verder inzetten op hetinnoveren en ontwikkelen van de praktijken rond duurzaam digitaalerfgoedbeheer en blijft inzoomen op nieuwe tendensen enontwikkelingen rond ICT en sociale media. Acties zoals uitbouwenen aanbieden van modulaire vormingstrajecten rondICT, digitaliseren en digitaal archiveren, i.s.m. alle relevantespelers, participeren aan transversale innovatieprojecten,aandacht voor e-learning, gaming, mobiele dragers en de ontsluitingen inventarisatie van immaterieel erfgoed.FARO faciliteert alsknooppunt de informatiedoorstroming naar alle onderdelen vanhet cultureelerfgoedveld (disseminatie, sensibilisering) Actiesworden afgestemd met het expertisecentrum PACKED.
 15. 15. Andere initiatieven en actoren…PACKED – expertisecentrum digitaal erfgoed(www.packed.be)- kennis, ervaring en deskundigheid opbouwen;- beschikbare kennis, ervaring en deskundigheid hertalen naar decultureel-erfgoedsector, en haar vertrouwd maken met debeschikbare werkinstrumenten;- in overleg CEST (www.projectcest.be) als richtinggevend kaderontwikkelen en beheren;- ondersteuning en begeleiding bieden bij het opstellen en hetuitvoeren van digitaliseringbeleid, alsook het implementeren vanstandaarden met het oog op de duurzame bewaring entoegankelijkheid;- activiteiten kaderen in de Belgische, Europese en bredereinternationale context;- erkenning en bewustmaking van problematiek van duurzamedigitale bewaring en toegankelijkheid bevorderen.
 16. 16. Andere initiatieven en actoren…Vlaamse Erfgoedbibliotheek (www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be)Samenwerkingsverband van zes belangrijkeerfgoedbibliothekenEén van de doelen: opbouw en verspreiding vanexpertise rond digitalisering van erfgoedcollecties vanbibliothekenBetrokken bij overleg en projecten rond digitaliseringen digitale duurzaamheidGezamenlijk project Flandrica.be – Virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek – Lancering eind 2012-02-15
 17. 17. Andere initiatieven en actoren… Expertisecentrum eDAVID (www.edavid.be) Expertisecentrum eAVID vzw is een onderzoeks- en kenniscentrum inzake digitaal archiveren. Het onderzoeksdomein van eDAVID betreft: – digital born documenten, en in het bijzonder deze die een duurzame bewaring vragen – Kwaliteitseisen en functionaliteiten voor digitale depots – Authenticiteit voor digitale of gedigitaliseerde documenten, fotos, geluids- en beelddocumenten Daartoe neemt eDAVID innoverende initiatieven met als doel:• de ontwikkeling van archiveringsstrategieën voor digitale archieven,• de voortzetting van de laboratoriumfunctie voor projecten inzake duurzaam en permanent bewaren en archiveren• de promotie van de ontwikkeling van methodes, technieken, procedures en tools die een duurzame digitale archivering ondersteunen en mogelijk maken,• de realisatie van de aanbevelingen van het UNESCO-charter inzake de zorg voor digitaal erfgoed zodat geen informatie verloren gaan wegens onzorgvuldig digitaal beheer of het ontbreken van een archiveringsstrategie,• de werking in Vlaanderen/België en samenwerking met partners in Europa en ingeschakeld in Europese projecten en samenwerkingsverbanden.
 18. 18. Andere initiatieven en actoren…LIAS (www.lias.be)Leuvens Integraal Archiveringssysteem: consortium aan de KU Leuven dateen digitaal depot met geautomatiseerd archiefbeschrijvingssysteem heeftopgezet.LIBIS biedt in dit kader services aan aan mogelijk andere geïnteresseerdepartners .Lias KU Leuven wil samenwerken in een complementair verband metandere spelers op het terrein, om te werken aan digitale duurzaamheid inVlaanderen.LIAS is gebaseerd op internationale standaarden, is OAIS-compliant envervult de diverse functies van een OAIS-systeem (ingest, datamanagement, preservation planning, access);- combineert diverse componenten(scopeArchiv, ODIS, Digitool/Rosetta, Sharepoint enz.);- werkt aan preservatie via Rosetta teneinde alle in het depot aanwezigedigitale documenten permanent te bewaren en leesbaar te houden.
 19. 19. MissieDigitale informatiebronnen vormen een steeds belangrijkeronderdeel van ons cultureel erfgoed, maar ze dreigen vaak verlorente gaan voor ze als erfgoed kunnen worden erkend. Ze zijn immersheel kwetsbaar tijdens hun hele levensloop, van bij hun creatie totaan hun raadpleging in de verre toekomst. Veel van de uitdagingenbij de duurzame bewaring en ontsluiting van digitaleinformatiebronnen overstijgen de mogelijkheden van individueleinstellingen en sectoren.Het platform Digitale Duurzame ToegankelijkheidVlaanderen verenigt daarom een brede groep belanghebbenden inde cultureel-erfgoedsector die actief bijdragen aan het vinden vanoplossingen voor de langetermijnbewaring en -raadpleging vandigitaal cultureel erfgoed. Openheid, samenwerking, het nastrevenvan collectief voordeel en een leveranciersonafhankelijkebenadering zijn daarbij richtinggevende principes.
 20. 20. Structuur Voorzitter • V: leidt SG en LV, woordvoerder, gezicht platform (Kandidaat I. Schoups), herverkiesbaar Secretaris • S: administratie, communicatie (B. De Nil) • initiatiefnemers aangevuld met leden uit LV • Min. 6 -, max. 12 ledenStuurgroep (SG) • voorbereiding LV, ontwikkeling en uitvoering acties en communicatie = engagementLedenvergadering • = Platform: netwerk organisaties en instellingen • Bespreekt, ammendeert en geeft toestemming voor alle (LV) acties en standpunten
 21. 21. Verkiezing voorzitter• Kandidaat voorzitter: Inge Schoups | stadsarchivaris en directeur FelixArchief , voorzitter eDAVID
 22. 22. Huisregels(1)• Basisidee: een kleine groep (SG) zet de grote lijnen uit, vraagt instemming van de groep die ze vertegenwoordigt (LV) , bewaakt de missie en zorgt voor het goede verloop van het acties.• De SG peilt in beginfase bij de LV naar de verwachtingen die men koestert, de verwachtte taken van de SG en de werkingsprocedures van het platform.• Een aanwezige op de LV vertegenwoordigt zijn/haar instelling.
 23. 23. Huisregels(2)Voorstel beslissingsprocedure LV:De LV kan slechts geldig beslissen als ten minste de helft van de leden vertegenwoordigt is. Is dit niet het geval, dan kan de LV op de eerstvolgende vergadering, ongeacht het aantal aanwezige vertegenwoordigers, geldig beslissen over het reeds voorgelegde onderwerp.Voor nieuwe agendapunten is opnieuw de aanwezigheid van de meerderheid vereist. De LV beslist bij meerderheid van stemmen van de vertegenwoordigde leden. Een vertegenwoordiger kan zich laten vervangen doormiddel van kennisgeving aan de secretaris en de voorzitter ten laatste 24 uur voor aanvang van de vergadering.Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Een vertegenwoordiger (of instelling) die particulier belang heeft bij het besproken onderwerp, mag noch de bespreking ervan noch de beraadslaging door de LV en de stemming erover bijwonen.
 24. 24. Huisregels(3)• Het Platform streeft naar een consensus bij het opstellen van haar acties. Een actie van het Platform wordt bij goedkeuring gedragen door de volledige LV.• De voorzitter treedt op als woordvoerder van het Platform.
 25. 25. Korte pauze
 26. 26. Acties (1)• Versterken van het Platform - Zeer Korte Termijn (ZKT): 1. intentieverklaringen (medio april) 2. Een inspirerende naam voor het Platform 3. Verhelderen en concretiseren van de doelstellingen en missie - Korte Termijn (KT): 1. Samenwerkingsverbanden en partnerschappen met buitenlandse organisaties
 27. 27. Acties (2)• Sensibiliseringsacties – ZKT: persbericht – KT: laagdrempelige sensibiliserings acties om het bewustzijn over de problematiek van digitale duurzaamheid te in maatschappij en het beleid te vergroten (middelen/kanalen: pers, open brief, gerichte presentaties bij beleidsmakers, enzovoort) – Lange(re) termijn (LT): aansluiten bij publieksevenementen (Digitale Week(21 - 27 april 2012), Erfgoeddag (22 april 2012) en breed sector- evenement rond digitale duurzaamheid (genre groot onderhoud) , eventueel internationaal i.s.m. met andere coalities (NCDD, DCP,…).
 28. 28. Acties (3)• Opbouwen en verspreiden van kennis en expertise, ook over selectie - KT: - website, best practices, - sessies expertenoverleg - LT :
 29. 29. Data ledenvergadering• 6 maandelijks, volgende vergadering tweede week september 2012
 30. 30. Dank u wel !• Contactgegevens: Inge Schoups, inge.schoups@stad.antwerpen.be Bart De Nil, bart.denil@faronet.be

×