Mūzikas valoda 1. dala

9,457 views
8,864 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
561
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mūzikas valoda 1. dala

 1. 1. Mūzikas mācība Mūzikas literatūras un solfedžo integrētā kursa piedāvājums Lektori: ILMA GRAUZDIŅA VALDIS BERNHOFS Tālākizglītības kurss: Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes un profesionālo vidējo mūzikas izglītības programmu mācību priekšmetā Mūzikas valoda Projekts “Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” Projekta Nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
 2. 2. Kāds ir mūsu darbības mērķis? <ul><li>Mācību priekšmeta Mūzikas mācība mērķis ir: </li></ul><ul><ul><li>sekmēt audzēkņu vēlēšanos nodarboties ar mūziku, </li></ul></ul><ul><ul><li>krāt emocionālo pieredzi, </li></ul></ul><ul><ul><li>izkopt intelektuālās spējas, </li></ul></ul><ul><ul><li>attīstīt mūzikas uztverei un atskaņošanas praksei nepieciešamās muzikālās dzirdes sastāvdaļas. </li></ul></ul>
 3. 3. Mūsu darbības uzdevumi <ul><li>Mācību priekšmeta Mūzikas mācība uzdevumi: </li></ul><ul><li>apgūt mūzikas valodas elementu uztverei nepieciešamās zināšanas un prasmes, </li></ul><ul><li>a ttīstīt mūzikas kompleksai uztverei nepieciešamās iemaņas un apgūt nepieciešamās zināšanas, </li></ul><ul><li>s ekmēt muzikāli radošo darbību. </li></ul>
 4. 4. Mācību priekšmeta obligātais saturs I <ul><li>1.Mūzikas valodas elementu apguve: </li></ul><ul><li>1.1. dinamika, reģistrs, tembrs, skaņveide; </li></ul><ul><li>1.2. temps, metrs, ritms; </li></ul><ul><li>1.3. skaņkārtas pakāpes, melodiskie intervāli, melodijas līnija; </li></ul><ul><li>1.4. skaņkārtas funkcijas, harmoniskie intervāli, akordi; </li></ul><ul><li>1.5. forma, faktūra. </li></ul><ul><li>2.Mūzikas kompleksā uztvere: </li></ul><ul><li>2.1. iekšējās dzirdes un muzikālās atmiņas attīstība; </li></ul><ul><li>2.2. muzikāli intelektuālo spēju attīstība; </li></ul><ul><li>2.3. mūzikas uztvere pēc dzirdes; </li></ul><ul><li>2.4. mūzikas uztvere pēc notīm. </li></ul>
 5. 5. Mācību priekšmeta obligātais saturs II <ul><ul><li>3. Muzicēšana un radošā darbība: </li></ul></ul><ul><li>3.1. dziedāšana no notīm; </li></ul><ul><li>3.2. improvizācija; </li></ul><ul><li>3.3. eksperimenti ar skaņām un skanējumiem; </li></ul><ul><li>3.4. mūzikas iespaidu atveide vārdos, kustībā, zīmējumā; </li></ul><ul><li>4. Informatīvā izziņa: </li></ul><ul><ul><li>4.1. mūzikas teorijas jēdzieni un termini; </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2. komponisti un skaņdarbi; </li></ul></ul><ul><ul><li>4.3. mūzikas žanri un atskaņošanas līdzekļi; </li></ul></ul><ul><ul><li>4.4. mūzikas vēsturiskie laikmeti. </li></ul></ul>
 6. 6. I pakāpe (1.-3.klase) <ul><li>Mūzikas ABC </li></ul><ul><li>apgūst vokālās iemaņas un mūzikas ābeces zināšanas teorijas jomā; </li></ul><ul><li>veido melodiskā zīmējuma uztveres, skaņkārtas izjūtas un metroritma izjūtas bāzi; </li></ul><ul><li>mūzikas uztverē virzās no tiešas emocionālas reakcijas ar tās izpausmēm kustībā, žestos, mīmikā uz pirmajām iemaņām saistīt mūzikas tēlu ar mūzikas izteiksmes līdzekļiem. </li></ul><ul><li>Mūzikas materiāls : tautasdziesmas, bērnu dziesmas; stilistiski daudzveidīgs klausāmās mūzikas materiāls – galvenokārt mūzikas fragmenti dažādu mūzikas izteiksmes līdzekļu apguvei. </li></ul>
 7. 7. Sasniegumu līmeņa kontrole I pakāpes (3.klases) noslēgumā <ul><li>Sasniegumu līmeņa kontrole I pakāpes (3. klases) noslēgumā </li></ul><ul><li>Mutiski: </li></ul><ul><li>dzied no galvas tautasdziesmas un kanonus ar vārdiem un ar nošu nosaukumiem; </li></ul><ul><li>dzied mažora vai minora gammu (tonalitātēs līdz divām zīmēm), tonikas trijskani, ievadskaņas; </li></ul><ul><li>dzied/ spēlē šajā tonalitātē noturīgās un nenoturīgās pakāpes, tercu sekvenci, noturīgo pakāpju apdziedāšanas motīvus, noturīgos intervālus (1,3,4,5,8); </li></ul><ul><li>lasa no lapas/ spēlē ar ritma instrumentiem vienbalsīga ritma rindas; </li></ul><ul><li>dzied no lapas melodiju (1. klases prasību līmenī). </li></ul><ul><li>Rakstiski – dzirdes tests: </li></ul><ul><li>nosaka skaņkārtu (mažors/ minors); </li></ul><ul><li>nosaka atsevišķas pakāpes un pakāpju motīvus; </li></ul><ul><li>nosaka atsevišķus intervālus; </li></ul><ul><li>pieraksta ritma diktātu; </li></ul><ul><li>klausās apgūtu skaņdarbu – uzraksta tā nosaukumu, komponista vārdu, uzvārdu, atskaņotājsastāvu. </li></ul><ul><li>Rakstiski – teorijas zināšanas tests: </li></ul><ul><li>uzraksta prasītās tonalitātes skaņurindu; </li></ul><ul><li>sagrupē notis vienkāršā taktsmērā vai aizpilda taktīs tukšās vietas; </li></ul><ul><li>uzraksta prasītos intervālus; </li></ul><ul><li>izpēta skaņdarba fragmenta nošu tekstu: nosaka apgūtos/ prasītos mūzikas valodas elementus. </li></ul>
 8. 8. II pakāpe (4.-5.klase) <ul><li>Nostiprina skaņkārtas izjūtu mažora un minora skaņkārtās; </li></ul><ul><li>Veido bāzi skaņkārtas funkciju (T,S,D) izjūtai, apgūst akordu simbolus; </li></ul><ul><li>Attīsta metroritma iemaņas uz dažādu deju muzikālā materiāla bāzes; </li></ul><ul><li>Mūzikas uztverē mūzikas izteiksmes līdzekļus saista ar deju žanru tempometroritma raksturīgām iezīmēm un faktūras formulām; </li></ul><ul><li>Iegūst sākotnējo priekšstatu par mūzikas attīstības vēsturiskajiem laikmetiem, balstoties uz informāciju par attiecīgā laikmeta cilvēku sadzīves tradīcijām, kultūrvidi, raksturīgajiem mūzikas instrumentiem, tērpiem; </li></ul><ul><li>Iepazīst katra laikmeta dažu komponistu vārdus un skaņdarbus. </li></ul>
 9. 9. Sasniegumu līmeņa kontrole II pakāpes (5.klases) noslēgumā <ul><li>Mutiski: </li></ul><ul><li>Dzied/ spēlē no galvas tautasdziesmas, kanonus un deju melodijas (dažas – ar paša spēlētu pavadījumu); </li></ul><ul><li>dzied mažora vai minora gammu (tonalitātēs līdz trijām zīmēm); improvizē uz gammas bāzes melodiju kādas dejas raksturā; </li></ul><ul><li>dzied šajā tonalitātē diatoniskās pakāpes secības veidā; </li></ul><ul><li>veido muzikālu dialogu ar skolotāju vai pabeidz muzikālu domu – nodzied perioda 2. teikumu; </li></ul><ul><li>dzied un spēlē intervālu secību modeļus (apzinoties balssvirzi, intervālu grupas); </li></ul><ul><li>dzied un spēlē T, S, D trijskaņus, apvērsumus; īsas trīsbalsīgas akordu secības ar šiem akordiem; </li></ul><ul><li>lasa no lapas/ spēlē ar ritma instrumentiem vienbalsīga ritma rindas; </li></ul><ul><li>dzied no lapas melodiju (3. klases prasību līmenī). </li></ul><ul><li>Rakstiski – dzirdes tests: </li></ul><ul><li>nosaka skaņkārtu (t.sk. minora veidu); </li></ul><ul><li>nosaka atsevišķus intervālus un atsevišķus akordus; </li></ul><ul><li>pieraksta melodiju – vienbalsīgu diktātu ar dotiem pieturas punktiem ; </li></ul><ul><li>klausās nepazīstamu skaņdarbu fragmentus, nosaka atskaņotājsastāvu, žanru, apgūtos mūzikas izteiksmes līdzekļus – nosaka skaņdarba fragmenta raksturīgās īpašības, kas pamato atbildes izvēli; </li></ul><ul><li>klausās apgūtu skaņdarbu – uzraksta tā nosaukumu, komponista vārdu, uzvārdu, nacionālo piederību, argumentēti spēj pamatot savu izvēli (pēc kādām pazīmēm skaņdarbs tika noteikts). </li></ul><ul><li>Rakstiski – teorijas zināšanas tests: </li></ul><ul><li>uzraksta prasītās tonalitātes skaņurindu; </li></ul><ul><li>sagrupē notis vienkāršā taktsmērā; </li></ul><ul><li>uzraksta trijskaņus pēc burtu&ciparu simboliem; </li></ul><ul><li>aizpilda melodijas tukšās taktis, izmantojot sekvenci; </li></ul><ul><li>izpēta skaņdarba fragmenta nošu tekstu: nosaka tonalitāti, prasītos intervālus, prasīto akordu funkciju, tempa un rakstura apzīmējumus u.tml.; </li></ul><ul><li>izpilda mūzikas terminu testu – krustvārdu mīklu. </li></ul>
 10. 10. III pakāpe (6.-7.klase) <ul><li>Panāk veiklu orientēšanos skaņkārtā: pakāpēs, melodiskos modeļos, intervālos skaņkārtā; </li></ul><ul><li>Turpina akordikas apguvi – nostiprina iemaņas akordu veidošanā gan vadoties no to struktūras, gan funkcionālās lomas skaņkārtā; </li></ul><ul><li>Turpina metroritma iemaņu attīstību; </li></ul><ul><li>Veido diferencētākas mūzikas uztveres iemaņas un analītiskās prasmes; </li></ul><ul><li>Veido priekšstatu par mūzikas žanru sistēmu – par skaņdarbu iedalījumu žanru grupās pēc līdzīgām pazīmēm; iepazīst akadēmiskās mūzikas raksturīgākos žanrus – katru uz nedaudzu, bet spilgtu skaņdarbu bāzes; </li></ul><ul><li>Iepazīst katra laikmeta vēl dažu komponistu vārdus un skaņdarbus. </li></ul>
 11. 11. Sasniegumu līmeņa kontrole II pakāpes (7.klases) noslēgumā <ul><li>Mutiski: </li></ul><ul><li>Dzied/ spēlē no galvas tautasdziesmas (dažas – ar paša spēlētu pavadījumu), mūzikas literatūras tēmas; </li></ul><ul><li>dzied mažora un minora tonalitātēs līdz trim zīmēm diatoniskās pakāpes, melodiskos modeļus, sekvences; </li></ul><ul><li>veido muzikālu dialogu ar skolotāju vai pabeidz muzikālu domu – nodzied perioda 2. teikumu; </li></ul><ul><li>dzied un spēlē diatonisku intervālu secības; </li></ul><ul><li>dzied un spēlē T, S, D trijskaņus, apvērsumus un D7 ar apvērsumiem, kā arī īsas akordu secības; </li></ul><ul><li>lasa no lapas/ spēlē ar ritma instrumentiem vienbalsīga un divbalsīga ritma rindas; </li></ul><ul><li>dzied no lapas melodiju (5. klases prasību līmenī). </li></ul><ul><li>Rakstiski – dzirdes tests: </li></ul><ul><li>nosaka skaņkārtu (t.sk. minora veidu); </li></ul><ul><li>nosaka atsevišķus intervālus un atsevišķus akordus; </li></ul><ul><li>nosaka īsas intervālu un akordu secības skaņkārtā (T,S,D ar apvērsumiem, D7 ar apvērsumiem); </li></ul><ul><li>pieraksta melodiju – vienbalsīgu diktātu ar dotiem pieturas punktiem ; </li></ul><ul><li>klausās nepazīstamu skaņdarbu fragmentus, nosaka atskaņotājsastāvu, žanru, apgūtos mūzikas izteiksmes līdzekļus, iespējamo rašanās laikmetu un pamato atbildes izvēli; </li></ul><ul><li>Rakstiski – teorijas zināšanu tests: </li></ul><ul><li>uzraksta prasītās tonalitātes skaņurindu (līdz 6 atslēgas zīmēm; minorus – trīs veidos) prasītā taktsmērā vijoles vai basa atslēgā; </li></ul><ul><li>sagrupē notis saliktā taktsmērā; </li></ul><ul><li>uzraksta akordus pēc burtu&ciparu simboliem un/vai pēc norādītajām funkcijām; </li></ul><ul><li>aizpilda mūzikas piemēra tukšās taktis – sacer melodiju vai ieraksta harmoniju; </li></ul><ul><li>klausās apgūtu skaņdarbu – uzraksta tā nosaukumu, komponista vārdu, uzvārdu, nacionālo piederību, laikmetu, pamato savu izvēli (pēc kādām pazīmēm skaņdarbs tika noteikts). </li></ul><ul><li>izpēta skaņdarba fragmenta nošu tekstu: nosaka tonalitāti, prasītos intervālus, prasīto akordu funkciju, tempa un rakstura apzīmējumus, faktūras veidu u.tml.; </li></ul><ul><li>Izpilda mūzikas jēdzienu un terminu testu. </li></ul>
 12. 12. IV pakāpe (8.-9.klase) <ul><li>Sarunas par mūziku </li></ul><ul><li>Praktisko iemaņu nostiprināšana un kvalitatīva pilnveide; </li></ul><ul><li>Papildus teorijas materiāla apguve (~VII7, II7; harmoniskais mažors, senās skaņkārtas, novirzes un modulācijas u.tml.); </li></ul><ul><li>Diferencētas analīzes prasmju pilnveide, klausoties mūziku pēc dzirdes un analizējot no notīm; </li></ul><ul><li>Specialitātē apgūto skaņdarbu padziļināta analīze; </li></ul><ul><li>Iepriekš apgūtā mūzikas literatūras materiāla atkārtojums, sistematizācija, papildinājums ar jaunu informāciju un jauniem skaņdarbiem; </li></ul><ul><li>Projekta darbi audzēkņu izvēlētu tēmu padziļinātai izpētei (individuāli vai grupā). </li></ul>
 13. 13. EMOCIJA -> KUSTĪBA ->MŪZIKA 60 stundas 4. klase – AR DEJU CAURI LAIKMETIEM I 6 Kustības atspoguļojums mūzikā. Deju pamatkustības un deju veidi. K.Orfs. Carmina burana Skaņdarbi no iepriekšējo gadu repertuāra 12 Latviešu tautasdejas. Žanra paveidi: rotaļas, rotaļdejas, dejas. Pamatsoļi 2/4 un 3/8 dejās. A.Jurjāns. Latvju dejas Dejiska rakstura tautasdziesmu apdares lauku kapelai, korim, klavierēm, orķestrim, 12 Eiropas tautu dejas: igauņu, lietuviešu, krievu, poļu, čehu, vācu u.c. Tautasdejas tautā un profesionālajā mūzikā. 10 Senās dejas: pavana, galjarda, menuets, gavote, burē, kontrdeja G.F.Hendelis Mūzika uz ūdens ; Ž.B.Lullī. Gavote. L.Bokerīni Menuets 12 Romantisma laikmeta balles dejas: valsis, polka, polonēze, mazurka, galops. J.Štrauss, M.Ogiņskis, P.Čaikovskis, K. Sensānss (pēc izvēles) 8 Gājienu un marša ritmi mūzikā: gājiena dejas, sadzīves polonēzes, dažāda veida marši. No Kur tu teci gailīti un Ai, jel manu vieglu prātu līdz ES himnai (L.van Bēthovens).
 14. 14. EMOCIJA -> KUSTĪBA ->MŪZIKA 60 stundas 5. klase – AR DEJU CAURI LAIKMETIEM II 6 Atkārtojums: renesanses, baroka un klasicisma laikmeta balles dejas Iepriekšējās + sarabanda, žiga. J.S.Bahs, G.F.Hendelis. Vīnes klasiķi. 6 Atkārtojums: romantisma laikmeta balles dejas Iepriekšējās + kadriļa, kankāns (F. Šūberts, F. Šopēns, Ž.Ofenbahs) 12 Eiropas tautu dejas, to atspoguļojums nacionālo skolu klasiski romantiskajā akadēmiskajā mūzikā Ungāru, spāņu, itāļu, poļu, norvēģu dejas F.Lista, J. Brāmsa, A. Dvoržāka, E.Grīga u.c. komponistu daiļradē 10 Balles deju standarti mūsdienās. Latīņamerikas dejas. Ātrais valsis, lēnais valsis, tango, fokstrots, samba, rumba, ča-ča-ča u.c. 10 Modes dejas 20. gs. sadzīvē Lambetvogs, sirtaki, letkiss, līnijdejas, rokenrols, tvists, breiks, putniņdeja u.c. 16 Deju žanri skatuves un simfoniskajā mūzikā. Dejas no simfoniskās un operliteratūras (E. Dārziņš, M.Gļinka, M.Musorgskis, P.Čaikovskis)
 15. 15. Mūzikas literatūras/teorijas daļa Pārklājumzona Solfedžo/teorijas daļa Mūzikas mācības satura daļu integrācija 4. klase <ul><li>Kustības atspoguļojums mūzikā. Deju pamatkustības un deju veidi. </li></ul><ul><li>Latviešu tautasdejas. Žanra paveidi: rotaļas, rotaļdejas, dejas. </li></ul><ul><li>Eiropas tautu dejas: igauņu, lietuviešu, krievu, poļu, čehu, vācu u.c. </li></ul><ul><li>Senās dejas: pavana, galjarda, menuets, gavote, burē, kontrdeja </li></ul><ul><li>Romantisma laikmeta balles dejas: valsis, polka, polonēze, mazurka, galops. </li></ul><ul><li>Gājienu un marša ritmi mūzikā: gājiena dejas, sadzīves polonēzes, dažāda veida marši. </li></ul>Melodiskā improvizācija dejas raksturā, izmantojot atbilstošas ritma grupas. Ritmu spēle deju žanros. Pavadījuma spēle deju melodijām ar TSD, izmantojot vienkāršas faktūrformulas. Raksturo noklausītu, agrāk nepazīstamu skaņdarbu Atpazīst un raksturo noklausītu, klasē iepazītu skaņdarbu. + trijskaņi pēc burtu simboliem; + skaņdarba fragmenta nošu teksta analīze apgūto zināšanu ietvaros; + prot saviem vārdiem paskaidrot visus apgūtos teorijas jēdzienus un terminus. Tonalitātes praktiskai darbībai – līdz divām atslēgas zīmēm; minora divi veidi; priekšstata līmenī – līdz četrām atslēgas zīmēm. Diatoniskās pakāpes; intervālu secību modeļi (apzinoties balsvirzi, intervālu grupas). T,S,D trijskaņi. D7. Taktsmēri 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, nošu grupēšana tajos. Punktētais ritms. Sinkope. Dziesmas, kanoni, lasīšana no lapas. 5. klase <ul><li>Atkārtojums: renesanses, baroka un klasicisma laikmeta balles dejas </li></ul><ul><li>Atkārtojums: romantisma laikmeta balles dejas </li></ul><ul><li>Eiropas tautu dejas, to atspoguļojums nacionālo skolu klasiski romantiskajā akadēmiskajā mūzikā </li></ul><ul><li>Balles deju standarti mūsdienās. Latīņamerikas dejas. </li></ul><ul><li>Modes dejas 20. gs. sadzīvē </li></ul><ul><li>Deju žanri skatuves un simfoniskajā mūzikā. </li></ul>Tonalitātes praktiskai darbībai – līdz trijām atslēgas zīmēm; minora divi veidi; priekšstata līmenī – līdz piecām atslēgas zīmēm. Diatoniskās pakāpes, intervālu secību modeļi (apzinoties balsvirzi, intervālu grupas). T,S,D trijskaņi un apvērsumi, D7; īsas secības ar šiem akordiem. Taktsmēri 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, nošu grupēšana tajos. Mainīgs taktsmērs. Sinkopes. Salīgotas notis. Dziesmas, kanoni, lasīšana no lapas.
 16. 16. No mūzikas žanra uz solfedžo 60 6.klase – MŪZIKAS ŽANRI I 6 Simfoniskā mūzika B.Smetana, simfoniskā poēma Vltava 8 Koncerts A.Vivaldi, Gadalaiki 12 Opera Dž.Rosīni, Seviljas bārddzinis 8 Balets P.Čaikovskis, Riekstkodis 6 Kamermūzika - stīgu kvartets V.A.Mocarts, Mazā nakts mūzika 10 Simfoniskā mūzika S.Prokofjevs, Pirmā simfonija (Klasiskā) 10 Simfoniskā mūzika Dž.Gēršvins, Rapsodija blūza stilā 60 7.klase – MŪZIKAS ŽANRI II 6 Kamermūzika M.Zariņš, Partita baroka stilā 8 Simfoniskā mūzika L.van Bēthovens, 5.simfonija c moll, I d. 8 Vokālā kamermūzika F.Šūberta dziesmas pēc izvēles 8 Klaviermūzika M.Musorgskis, Izstādes gleznas 10 Kora mūzika Dziesmu svētku vēsture, t.dz.apdare, oriģināldziesma 10 Opera Ž.Bizē, Karmena 10 Skatuves mūzikas žanri mūsdienās Projekta darbs- mūzikls, rokopera, balets, opera
 17. 17. 6.kl. 7.kl. Mūzikas literatūras daļa Solfedžo daļa Mūzikas mācības satura daļu integrācija <ul><li>Simfoniskā mūzika - B.Smetana, simfoniskā poēma Vltava </li></ul><ul><li>Koncerts - A.Vivaldi, Gadalaiki </li></ul><ul><li>Opera - Dž.Rosīni, Seviljas bārddzinis </li></ul><ul><li>Balets - P.Čaikovskis, Riekstkodis </li></ul><ul><li>Kamermūzika - stīgu kvartets, V.A.Mocarts, Mazā nakts mūzika </li></ul><ul><li>Simfoniskā mūzika - S.Prokofjevs, Pirmā simfonija (Klasiskā) </li></ul><ul><li>Simfoniskā mūzika - Dž.Gēršvins, Rapsodija blūza stilā </li></ul>tonalitātes ar trijām atslēgas zīmēm minora divi veidi T , S un D apvērsumi D7 pamatveidā l2 uz IV, m7 uz V ar atrisinājumiem nošu grupēšana 2/4, ¾, taktsmērā sinkope tempa un rakstura apzīmējumi (6) kulminācija akordu burtu simboli <ul><li>Kamermūzika - M.Zariņš, Partita baroka stilā </li></ul><ul><li>Simfoniskā mūzika - L.van Bēthovens, 5.simfonija c moll, I d. </li></ul><ul><li>Vokālā kamermūzika - F.Šūberta dziesmas pēc izvēles </li></ul><ul><li>Klaviermūzika – M.Musorgskis Izstādes gleznas </li></ul><ul><li>Kora mūzika - latviešu komponistu kordziesmas </li></ul><ul><li>Opera - Ž.Bizē, Karmena </li></ul><ul><li>Skatuves mūzikas žanri mūsdienās - projekta darbs- mūzikls, rokopera, balets, opera </li></ul>tonalitātes ar trijām atslēgas zīmēm minora trīs veidi D7 un apvērsumi , pl4 uz IV, pm5 uz VII priekšstats par kvintu apli . nošu grupēšana 4/4 un 6/8 taktsmērā faktūras pamatveidi : unisons, akordu, homofona, polifona faktūra. triole kadence tempa un rakstura apzīmējumi (6) vienkāršākie džeza stilam raksturīgie akordi
 18. 18. 6.kl. 7.kl. Mūzikas literatūras daļa Solfedžo daļa tonalitātes līdz 6 zīmēm harmoniskais mažors akords plašā salikumā VII, II pakāpes septakordi hromatiskie pm un pl intervāli dažādas ritma grupas sonātes forma rondo komponisti – laikabiedri komponisti – citu laikmetu pārstāvji utt. priekšstata līmenī <ul><li>Simfoniskā mūzika - B.Smetana, simfoniskā poēma Vltava </li></ul><ul><li>Koncerts - A.Vivaldi, Gadalaiki </li></ul><ul><li>Opera - Dž.Rosīni, Seviljas bārddzinis </li></ul><ul><li>Balets - P.Čaikovskis, Riekstkodis </li></ul><ul><li>Kamermūzika - stīgu kvartets, V.A.Mocarts, Mazā nakts mūzika </li></ul><ul><li>Simfoniskā mūzika - S.Prokofjevs, Pirmā simfonija (Klasiskā) </li></ul><ul><li>Simfoniskā mūzika - Dž.Gēršvins, Rapsodija blūza stilā </li></ul>tonalitātes ar trijām atslēgas zīmēm minora divi veidi T , S un D apvērsumi D7 pamatveidā l2 uz IV, m7 uz V ar atrisinājumiem tokāta, siciliāna, sarabanda nošu grupēšana 2/4, ¾, taktsmērā sinkope tempa un rakstura apzīmējumi (6) kulminācija akordu burtu simboli <ul><li>Kamermūzika - M.Zariņš, Partita baroka stilā </li></ul><ul><li>Simfoniskā mūzika - L.van Bēthovens, 5.simfonija c moll, I d. </li></ul><ul><li>Vokālā kamermūzika - F.Šūberta dziesmas pēc izvēles, </li></ul><ul><li>Klaviermūzika - M.Musorgskis, Izstādes gleznas </li></ul><ul><li>Kora mūzika - latviešu komponistu kordziesmas </li></ul><ul><li>Opera - Ž.Bizē, Karmena </li></ul><ul><li>Skatuves mūzikas žanri mūsdienās - projekta darbs- mūzikls, rokopera, balets, opera </li></ul>tonalitātes ar trijām atslēgas zīmēm minora trīs veidi D7 un apvērsumi , pl4 uz IV, pm5 uz VII priekšstats par kvintu apli . nošu grupēšana 4/4 un 6/8 taktsmērā faktūras pamatveidi : unisons, akordu, homofona, polifona faktūra. triole kadence variācijas, pavana, korālis tempa un rakstura apzīmējumi (6) vienkāršākie džeza stilam raksturīgie akordi
 19. 19. Tēmas satura plānošanas shēma komponists skaņdarbs laikmets žanrs laikabiedri dzīves dati mūzikas valoda (solfedžo) laikmeti pirms un pēc iezīmes līdzīgie žanri iezīmes komponisti pirms un pēc klases darbs, pāru un grupu projekta darbs
 20. 20. Tēmas Koncerts - A.Vivaldi Gadalaiki apguve 8 nodarbības (4 nedēļas) Mūzikas laikmeti, 2/4, ¾, T-S-D, Intervāli, pakāpes, skaņkārtas koncerts, orķestris, tempa apzīmējumi, pm5 Baroka laikmets, koncerts, reģistrs, štrihs, 3/8 taktsmērs, Mūzikas laikmetu hronoloģija un raksturīgās dejas baroka laikm., ritma grupas tēmas izklāsts (1), mūzikas klausīšanās (2), pāru darbs (1), dzirdes analīze (3) Koncerta veidi, orķ.instr.grupas pm5 uz VII, Allegro, Largo, Adagio instrumentu skaņojums, alta atslēga, skaņkārta izveidot informatīvu plakātu par apgūto vai iepazīto! apgūtas mūzikas valodas elementu uztverei nepieciešamās zināšanas un prasmes 1), 2), 3) apgūtas iemaņas....................../ iegūtas z ināšanas....................... sagatavot CD: Vivaldi Gadalaiki, J.Haidns Gadalaiki, P.Čaikovskis Gadalaiki sagatavot darba lapu (īsa informācija +attēli), sagatavot mūz.teorijas darba lapu (dzirdes elementi un 3 diktāti), formulēt pārb.d.uzd.
 21. 21. Apgūstamo elementu kartēšana 4 2 3 1 5 6 7 8 Darbs ar izdales materiālu ( baroks, Vivaldi, koncerts (+ skaņdarbu tēmas), orķestris , Allegro , Largo , Adagio , pm5 ) Klausīšanās – Vivaldi pakāpes ( II-VI) Vai internetā ir atrodams Vivaldi rokraksts? Kas ir rokraksts ? Darbs ar izdales materiālu (baroks, Vivaldi, koncerts (+ skaņdarbu tēmas ), orķestris , Allegro , Largo Adagio , pm5, T-S-D ) Vivaldi vārds enciklopēdijā? Kas ir enciklopēdija un leksikons? Kurus vārdus var atrast enciklopēdijā un leksikonā? 1) Izveidot enciklopēdisku uzziņas plakātu par Vivaldi! (teksts, attēli, nošu materiāls, kur atrodams V.vārds) 2) Vivaldi veltītais koncertdiktāts, Vivaldi pakāpes, Vivaldi akordi un intervāli pakāpes ( VII-IV) Fa mažors, re minors Klausīšanās – Haidns??? Klausīšanās – Čaikovskis Klausīšanās – Vivaldi (ar uzd.) diktāts: solo-tutti salīdz.diktāts: uz latv.t.dz. bāzes ritmizēšana ritmizēšana pm5 ton.ar 1 zīmi pm5 ton.ar 1 zīmi Sol mažors, mi minors Nod.p.k.

×