Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Finansejuma piesaiste

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Finansejuma piesaiste

 1. 1. Projekts “Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” Projekta Nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Tālākizglītības kurss Projektu metode un vadība kultūrizglītībā Lektores: Guna Kalnača Ieva Zemīte
 2. 2. Finansējuma piesaiste kultūras projektiem Ieva Zemīte [email_address]
 3. 3. Kas ir sponsorēšana? <ul><li>finansiālu vai cita veidu resursu ieguldījums kādā pasākumā, pretī saņemot iespēju gūt komerciālu labumu saistībā ar atbalstīto pasākumu </li></ul><ul><li>pakalpojums = pretpakalpojums!!! </li></ul>
 4. 4. Sponsori Latvijā <ul><li>21% bankas, finanšu sektors </li></ul><ul><li>20% IT un telekomunikācijas </li></ul><ul><li>11 % enerģētikas uzņēmumi </li></ul><ul><li>10% tirdzniecības uzņēmumi </li></ul><ul><li>9% transporta sfēra </li></ul>
 5. 5. Pasaulē <ul><li>Nosaukumu mārketings </li></ul><ul><li>(title marketing) </li></ul><ul><li>Pasākumu mārketings </li></ul><ul><li>(venue marketing) </li></ul>
 6. 6. Kam jāpievērš uzmanība? <ul><li>būtiski pārzināt finansētāja politiku un mērķus </li></ul><ul><li>domāt par to, ko gūst sponsors! </li></ul><ul><li>kvalitatīvi sagatavots piedāvājumus </li></ul><ul><li>līgums, tā izpilde </li></ul><ul><li>atskaites </li></ul>
 7. 7. Kas ir ziedošana? <ul><li>ziedošana – mērķis ir labdarība! </li></ul><ul><li>nodokļu atlaides 85 % apmērā no ziedotās summas (Latvijā) </li></ul>
 8. 8. Kas ir klasisks fonds? <ul><li>Fonds ir privāta bezpeļņas organizācija, kuras īpašums tiek izlietots sabiedriski derīgam mērķim. (procentu nauda) </li></ul>
 9. 9. Projekta pieteikums atbalsta saņemšanai <ul><li>Šī brīža aktualitāte – rakstīt projektu rakstīšanas pēc, nevis vajadzības pēc. </li></ul>
 10. 10. Svarīgi!!! <ul><li>Kvalitatīvu projektu var uzrakstīt tikai tad, ja tas rakstīts sekojot </li></ul><ul><li>Programmas vadlīnijām vai nolikumam! </li></ul>
 11. 11. Projektu izvērtēšanā <ul><li>ja projekti ir līdzīgi pēc kvalitātes, priekšroka tiks dota tiem, kuros veiksmīgāk iekļautas programmas vispārējās prioritātes un specifiskās prioritātes. </li></ul>
 12. 12. www.jaunatne.gov.lv <ul><li>Apmaiņu projektu būtisks nosacījums ir jauniešu (13 – 30 gadi) iesaistīšana visos projekta realizācijas posmos - sagatavošanā, realizēšanā un novērtēšanā, kas praktiski nozīmē: </li></ul><ul><li>„ Nekas par jauniešiem bez jauniešiem!”. </li></ul>
 13. 13. Projektu iesniegšana <ul><li>1.februāris  (pirmais maksājums laikā no 1.maija līdz 30.septembrim); </li></ul><ul><li>1.aprīlis  (pirmais maksājums laikā no 1.jūlija līdz 30.novembrim); </li></ul><ul><li>1.jūnijs  (pirmais maksājums laikā no 1.septembra līdz 31.janvārim); </li></ul><ul><li>1.septembris  (pirmais maksājums laikā no 1.decembra līdz 30.aprīlim); </li></ul><ul><li>1.novembris  (pirmais maksājums laikā no 1.februāra līdz 30.jūnijam). </li></ul>
 14. 14. Iesnieguma forma <ul><li>1.daļa. Projekta identifikācija un kopsavilkums </li></ul><ul><li>Nosaukums, mērķi, prioritātes, galvenie pasākumi </li></ul><ul><li>2.daļa. Iesniedzējs (organizācijas apraksts) </li></ul><ul><li>3.daļa. Partnerorganizācijas apraksts </li></ul>
 15. 15. Iesnieguma forma <ul><li>4.daļa. Projekta dalībnieki </li></ul><ul><li>5.daļa. Projekta apraksts </li></ul><ul><li>1. Projekta temats un mērķi. </li></ul><ul><li>2. Projekta laikā paredzētie pasākumi, t.sk. novērtēšanas un sagatavošanas pasākumi. </li></ul><ul><li>3. Jauniešu iesaistīšana. </li></ul><ul><li>4. Projekta partneri. </li></ul><ul><li>5. Pasākuma aktivitātes. </li></ul><ul><li>6. Eiropas dimensija, jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaistīšana, drošība, turpinājuma pasākumi </li></ul>
 16. 16. Iesnieguma forma <ul><li>6.daļa. Pieprasītais finansējums </li></ul><ul><li>7.daļa. Iesniedzēja bankas un norēķinu informācija </li></ul><ul><li>8.daļa. Paraksts </li></ul><ul><li>9.daļa. Deklarācija </li></ul><ul><li>+ 2 pielikumi – budžets un aktivitāšu plāns pa dienām un stundām </li></ul>
 17. 17. Kā nonākt no idejas līdz projektam? <ul><li>Projekta ideja </li></ul><ul><li>Projekta budžets </li></ul><ul><li>Formālā atbilstība </li></ul><ul><li>Laika plānošana </li></ul><ul><li>Resursi </li></ul><ul><li>Izdevīgums </li></ul>
 18. 18. ERAF projekti <ul><li>Projekti ar ES līdzfinansējumu </li></ul><ul><li>www.esfondi.lv </li></ul>
 19. 19. 1. Projekta ideja <ul><li>Vai man ir atbilstoša projekta ideja? </li></ul><ul><ul><li>Noformulējiet ideju </li></ul></ul><ul><ul><li>Noformulējiet precīzi kāda ir projekta perspektīva (mērķis) </li></ul></ul>
 20. 20. 2. Projekta budžets <ul><li>Sastādiet projekta budžetu </li></ul><ul><ul><li>Sastādiet izmaksu pozīcijas un nedomājiet par aktivitātēm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saprotiet, kuras izmaksas ir atbalstāmas. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Izdomājiet, kā tieši šī izmaksa radīsies (piemēram, līgums, darbinieka alga) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Visām izmaksām būs jābūt oficiālām !!!  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pārliecinieties par katras izmaksas atbilstību </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sasummējiet atbalstāmās izmaksas un aprēķiniet iespējamā atbalsta apjomu </li></ul></ul>
 21. 21. 3. Formālā atbilstība <ul><li>Pārliecinieties par uzņēmuma formālo atbilstību </li></ul><ul><ul><li>Finanšu kritēriji </li></ul></ul><ul><ul><li>Nodokļu parādi </li></ul></ul><ul><ul><li>Citi administratīvie kritēriji </li></ul></ul>
 22. 22. 4. Laika plānošana <ul><li>Sastādiet projekta laika plānu </li></ul><ul><ul><li>Projekta sagatavošana (1-2 mēneši) </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekta izvērtēšana (3-4 mēneši) </li></ul></ul><ul><ul><li>Naudas saņemšana (2 mēneši pēc projekta pabeigšana) </li></ul></ul><ul><li>Vai Jūs varat atļauties gaidīt? </li></ul>
 23. 23. 5. Resursi <ul><li>Projekta sagatavošana </li></ul><ul><ul><li>Gatavosim paši </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projekta sagatavošana ir pilna laika darbs, neuzticiet to kādam, kam ir citi pienākumi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vai būs cilvēks, kas uzraudzīs projektu (jāseko formai)? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kas sagatavos gala atskaiti? </li></ul></ul></ul><ul><li>Projekta ieviešana </li></ul><ul><ul><li>Vai man ir finansu resursi, lai ieviestu projektu? </li></ul></ul>
 24. 24. 6.Izdevīgums <ul><li>Aprēķinot izdevīgumu ņemiet vērā risku un tagadnes vērtības </li></ul><ul><li>Lietojiet sekojošu formulu: </li></ul><ul><ul><li>+ Iespējamā granta apjoms (pēc laika) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Papildus izmaksas projekta sagatavošanai (šodien) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Papildus izmaksas projekta ieviešanai (rīt) </li></ul></ul><ul><ul><li>= Ieguvums </li></ul></ul><ul><li>Pieņemiet lēmumu! </li></ul>
 25. 25. Valsts Kultūrkapitāla fonds <ul><li>Projekta aprakstu nosaka projekta specifika, tajā obligāti jāietver: </li></ul><ul><li>projekta nepieciešamības pamatojums; </li></ul><ul><li>informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem (projekta ilgtermiņa, īstermiņa mērķu formulējums); </li></ul><ul><li>darbības programma; </li></ul><ul><li>informācija par paredzamajiem rezultātiem, ko plānots sasniegt, īstenojot projektu; </li></ul><ul><li>informācija par projekta īstenotājiem (īstenošanā iesaistītās personas un organizācijas); </li></ul><ul><li>informācija par plānoto mērķauditoriju; </li></ul><ul><li>kopējā tāme (sastādīta atbilstoši LR nodokļu likumdošanai) un tās pamatojums. Tāmē atsevišķi jānorāda VKKF prasīto summu, kā arī citus iespējamos finanšu avotus un iespējamos ieņēmumus, projekta realizācijai jau esošos finanšu un materiālos resursus, kā arī informāciju par nepieciešamo un par jau piesaistīto līdzfinansējumu un tā apmēru. </li></ul>

×