4
Copyright©2004 South-Western
77Хэрэглэгчийн
сонголтын онол
Copyright©2004 South-Western
• Хэрэглэгчийн сонголтын онол нь дараах
асуултуудад ханддаг:
• Бүх эрэлтийн муруйнууд доош на...
Copyright©2004 South-Western
ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ: ХЭРЭГЛЭГЧ
ЯМАРБОЛОМЖТОЙ ВЭ?
• Төвийн хязгаарлалт нь хэрэглэгчийн
худалда...
Copyright©2004 South-Western
ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ: ХЭРЭГЛЭГЧ
ЯМАРБОЛОМЖТОЙ ВЭ?
• Төсвийн хязгаарлалт нь орлого болон
үнийн ...
Copyright©2004 South-Western
Хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт
Copyright©2004 South-Western
ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ: ХЭРЭГЛЭГЧ
ЯМАРБОЛОМЖТОЙ ВЭ?
• Хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт
• Төсвийн...
Зураг 1 Хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт
Quantity
of Pizza
Quantity
of Pepsi
0
Consumer’s
budget constraint
500
B
100
A
Co...
Copyright©2004 South-Western
ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ: ХЭРЭГЛЭГЧ
ЯМАРБОЛОМЖТОЙ ВЭ?
• Хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт
• Сонголт...
Зураг 1 Хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт
Quantity
of Pizza
Quantity
of Pepsi
0
Consumer’s
budget constraint
500
B
250
50
C...
Copyright©2004 South-Western
ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ: ХЭРЭГЛЭГЧ
ЯМАРБОЛОМЖТОЙ ВЭ?
• Төсвийн хязгаарлалтын шугамын налалт нь
ту...
Copyright©2004 South-Western
ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ: ХЭРЭГЛЭГЧ
ЯМАРБОЛОМЖТОЙ ВЭ?
• Хэрэглэгчийн илүүд үзэж байгаа
хэрэглээний...
Copyright©2004 South-Western
Сонголтыг ялгаагүйн муруйд дүрслэх нь
• Ялгаагүйн муруй нь хэрэглэгчид ижил
ханамж өгөх хэрэг...
Зураг 2 Хэрэглэгчийн сонголтууд
Quantity
of Pizza
Quantity
of Pepsi
0
Indifference
curve,I1
I2
C
B
A
D
Copyright©2004 Sout...
Copyright©2004 South-Western
Сонголтыг ялгаагүйн муруйд дүрслэх нь
• Хэрэглэгчийн сонголт
• Хэрэглэгчид A, B, C цэгүүд дээ...
Зураг 2 Хэрэглэгчийн сонголт
Quantity
of Pizza
Quantity
of Pepsi
0
Indifference
curve,I1
I2
1
MRS
C
B
A
D
Copyright©2004 S...
Copyright©2004 South-Western
Ялгаагүйн муруйн дөрвөн шинж чанар
• Ялгаагүйн муруйнуудын дээд зэрэглэл нь
доод зэрэглэлээсэ...
Copyright©2004 South-Western
Ялгаагүйн муруйн дөрвөн шинж чанар
• Шинж чанар 1: Ялгаагүйн муруйн дээд
зэрэглэл нь доод зэр...
Зураг 2 Хэрэглэгчийн сонголт
Quantity
of Pizza
Quantity
of Pepsi
0
Indifference
curve,I1
I2
C
B
A
D
Copyright©2004 South-W...
Copyright©2004 South-Western
Ялгаагүйн муруйн дөрвөн шинж чанар
• Шинж чанар 2: Ялгаагүйн муруйнууд
доош налсан хэлбэртэй ...
Зураг 2 Хэрэглэгчийн сонголт
Quantity
of Pizza
Quantity
of Pepsi
0
Indifference
curve,I1
Copyright©2004 South-Western
Copyright©2004 South-Western
Ялгаагүйн муруйн дөрвөн шинж чанар
• Шинж чанар 3: Ялгаагүйн муруйнууд
огтлолцохгүй
• A болон...
Зураг 3 Ялгаагүйн муруйнууд огтлолцох нь боломжгүй юм
Quantity
of Pizza
Quantity
of Pepsi
0
C
A
B
Copyright©2004 South-Wes...
Copyright©2004 South-Western
Ялгаагүйн муруйн дөрвөн шинж
• Шинж чанар 4: Ялгаагүйн муруй нь дотогш
тахир хэлбэртэй байна....
Зураг 4 Гүдгэр ялгаагүйн муруй
Quantity
of Pizza
Quantity
of Pepsi
0
Indifference
curve
8
3
A
3
7
B
1
MRS = 6
1
MRS = 1
4
...
Copyright©2004 South-Western
Ялгаагүйн муруйн хоёр онцгой жишээ
• Төгс орлуулах
• Төгс хослох
Copyright©2004 South-Western
Ялгаагүйн муруйн хоёр онцгой жишээ
• Төгс орлуулах
• Хоёр барааны шулуун шугаман ялгаагүйн му...
Зураг 5 Төгс орлодог батөгс хосолдог
Dimes0
Nickels
(a) Төгс орлодог
I1 I2 I3
3
6
2
4
1
2
Copyright©2004 South-Western
Copyright©2004 South-Western
Ялгаагүйн муруйн хоёр онцгой жишээ
• Төгс хосолдог
• Хоёр барааны шулуун өнцөгт ялгаагүйн мур...
Зураг 5 Төгс орлодог батөгс хосолдог
Right Shoes0
Left
Shoes
(b) Төгс хосолдог
I1
I2
7
7
5
5
Copyright©2004 South-Western
Copyright©2004 South-Western
Оновчлол: Хэрэглэгчийн сонголт юу
вэ?
• Хэрэглэгчид ялгаагүйн муруйн дээд
зэрэглэл дээрх бара...
Copyright©2004 South-Western
Хэрэглэгчийн оновчтой сонголт
• Ялгаагүйн муруй болон төсвийн
хязгаарлалтын хослол нь хэрэглэ...
Copyright©2004 South-Western
Хэрэглэгчийн оновчтой сонголт
• Хэрэглэгч хоёр барааны хослолыг сонгоход
орлуулалт ын ахиу но...
Copyright©2004 South-Western
Хэрэглэгчийн оновчтой сонголт
• Хэрэглэгчийн оновчлол дээр хоёр барааны
талаарх хэрэглэгчийн ...
Зураг 6 Хэрэглэгчийн оновчлол
Quantity
of Pizza
Quantity
of Pepsi
0
Budget constraint
I1
I2
I3
Optimum
A
B
Copyright©2004 ...
Copyright©2004 South-Western
Хэрэглэгчийн сонголтод орлого хэрхэн
нөлөөлдөг вэ?
• Орлогын өсөлт нь төсвийн хязгаарлалтыг
б...
Зураг 7 Орлогын өсөлт
Quantity
of Pizza
Quantity
of Pepsi
0
New budget constraint
I1
I2
2. . . . raising pizza consumption...
Copyright©2004 South-Western
Орлого хэрэглэгчийн сонголтод хэрхэн
нөлөөлөх вэ?
• Ердийн болон дорд бүтээгдэхүүн
• Хэрэв хэ...
Зураг 8 Доод зэрэглэлийн бараа
Quantity
of Pizza
Quantity
of Pepsi
0
Initial
budget
constraint
New budget constraint
I1
I2...
Copyright©2004 South-Western
Үнэ хэрэглэгчийн сонголтод хэрхэн
нөлөөлдөг вэ?
• Барааны үнийн бууралт нь төсвийн
хязгаарлал...
Зураг 9 Үнийн өөрчлөлт
Quantity
of Pizza
Quantity
of Pepsi
0
1,000 D
500 B
100
A
I1
I2
Initial optimum
New budget constrai...
Copyright©2004 South-Western
Орлого баорлуулалтын нөлөө
• Үнийн өөрчлөлт нь хэрэглээнд хоёр янзаар
нөлөөлдөг.
• Орлогын нө...
Copyright©2004 South-Western
Орлого баорлуулалтын нөлөө
• Орлогын нөлөө
• Орлогын нөлөө нь үнийн өөрчлөлт ялгаагүйн
муруйн...
Copyright©2004 South-Western
Орлого баорлуулалтын нөлөө
• Үнийн өөрчлөлт: Орлуулалтын нөлөө
• Үнийн өөрчлөлт нь ялгаагүйн ...
Зураг 10 Орлого баорлуулалтын нөлөө
Quantity
of Pizza
Quantity
of Pepsi
0
I1
I2
A
Initial optimum
New budget constraint
In...
Хүснэгт Pepsi-ний үнэ унахад орлого баорлуулалтын
нөлөө
Copyright©2004 South-Western
Copyright©2004 South-Western
Үүсмэл эрэлтийн муруй
• Хэрэглэгчийн эрэлтийн муруй нь
хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт болон...
Зураг 11 Үүсмэл эрэлтийн муруй
Quantity
of Pizza
0
Demand
(a) Хэрэглэгчийн оновчлол
Quantity
of Pepsi
0
Price of
Pepsi
(b)...
Copyright©2004 South-Western
Гурван хэрэглээ
• Бүх эрэлтийн муруй доош налсан байдаг уу?
• Ялгаагүйн муруй заримдаадээш на...
Зураг 12 Giffen бараа
Quantity
of Meat
Quantity of
Potatoes
0
I2
I1
Initial budget constraint
New budget
constraint
D
A
B
...
Copyright©2004 South-Western
Гурван хэрэглээ
• Цалин хөдөлмөрийн нийлүүлэлтэд хэрхэн
нөлөөлдөг вэ?
• Хэрэв ажилчдын хувьд ...
Зураг 13 Ажиллах болон амрах тухай шийдвэр
Hours of Leisure0
Consumption
$5,000
100
I3
I2
I1
Optimum
2,000
60
Copyright©20...
Зураг 14 Цалингийн өсөлт
Hours of
Leisure
0
Consumption
(a) For a person with these preferences. . .
Hours of Labor
Suppli...
Зураг 14 Цалингийн өсөлт
Hours of
Leisure
0
Consumption
(b) For a person with these preferences. . .
Hours of Labor
Suppli...
Copyright©2004 South-Western
Гурван хэрэглээ
• Хүүгийн түвшин өрх гэрийн хадгаламжинд
хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
• Хэрэв хүүгийн...
Зураг 15 Хэрэглэх болон хадгалах тухай шийдвэр
Consumption
when Young
0
Consumption
when Old
$110,000
100,000
I3
I2
I1
Bud...
Зураг 16 Хүүгийн норм өсөхөд
0
(a) Higher Interest Rate Raises Saving (b) Higher Interest Rate Lowers Saving
Consumption
w...
Copyright©2004 South-Western
Гурван хэрэглээ
• Иймд, хүүгийн нормын өсөлт нь
хадгаламжийг урамшуулна эсвэл
хязгаарлана.
Copyright©2004 South-Western
Дүгнэлт
• Хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт нь
өгөгдсөн орлого болон үнийн түвшинд
худалдан ав...
Copyright©2004 South-Western
Дүгнэлт
• Ялгаагүйн муруй координатын эхээс
алслах тусам их утгатай байна.
• Ялгаагүйн муруйн...
Copyright©2004 South-Western
Дүгнэлт
• Барааны үнэ унахад хэрэглэгчийн
сонголтод орлогын болон орлуулалтын
нөлөө бий болдо...
Copyright©2004 South-Western
Дүгнэлт
• Орлуулалтын нөлөө нь харьцангуй хямд
болсон барааг илүү ихээр хэрэглэх
хандлагаюм.
...
Copyright©2004 South-Western
Дүгнэлт
• Хэрэглэгчийн сонголтын онол нь дараах
зүйлсийг тайлбарладаг:
• Эрэлтийн муруй яагаа...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6 consumer choice

566 views
466 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
566
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
228
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6 consumer choice

 1. 1. 4
 2. 2. Copyright©2004 South-Western 77Хэрэглэгчийн сонголтын онол
 3. 3. Copyright©2004 South-Western • Хэрэглэгчийн сонголтын онол нь дараах асуултуудад ханддаг: • Бүх эрэлтийн муруйнууд доош налсан хэлбэртэй байдаг уу? • Цалин хөдөлмөрийн нийлүүлэлтэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? • Хүүгийн норм өрхийн хадгаламжинд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
 4. 4. Copyright©2004 South-Western ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ: ХЭРЭГЛЭГЧ ЯМАРБОЛОМЖТОЙ ВЭ? • Төвийн хязгаарлалт нь хэрэглэгчийн худалдаж авч чадах хэрэглээний хязгаарыг илэрхийлнэ. • Хүмүүс хүссэнээсээ бага хэрэглэдэг, учир нь тэдгээрийн хэрэглээ нь орлогоороо хязгаарлагддаг.
 5. 5. Copyright©2004 South-Western ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ: ХЭРЭГЛЭГЧ ЯМАРБОЛОМЖТОЙ ВЭ? • Төсвийн хязгаарлалт нь орлого болон үнийн өгөгдсөн түвшинд хэрэглэгчдийн худалдан авч болох бараануудын янз бүрийн хувилбаруудыг харуулдаг.
 6. 6. Copyright©2004 South-Western Хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт
 7. 7. Copyright©2004 South-Western ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ: ХЭРЭГЛЭГЧ ЯМАРБОЛОМЖТОЙ ВЭ? • Хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт • Төсвийн хязгаарлалтын шугамын цэг бүр дээр хэрэглэгчийн 2 барааны хослолыг харуулна. • Жишээ нь, хэрэв хэрэглэгч пизза худалдаж авахгүй бол 500 пинт Pepsi худалдаж авч чадна (point B). Хэрэв тэр Pepsi худалдаж авахгүй гэвэл 100 пиззахудалдаж авч чадна(point A).
 8. 8. Зураг 1 Хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт Quantity of Pizza Quantity of Pepsi 0 Consumer’s budget constraint 500 B 100 A Copyright©2004 South-Western
 9. 9. Copyright©2004 South-Western ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ: ХЭРЭГЛЭГЧ ЯМАРБОЛОМЖТОЙ ВЭ? • Хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт • Сонголт, хэрэглэгч 50 пизза, 250 пинт Pepsi худалдаж авч болно.
 10. 10. Зураг 1 Хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт Quantity of Pizza Quantity of Pepsi 0 Consumer’s budget constraint 500 B 250 50 C 100 A Copyright©2004 South-Western
 11. 11. Copyright©2004 South-Western ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ: ХЭРЭГЛЭГЧ ЯМАРБОЛОМЖТОЙ ВЭ? • Төсвийн хязгаарлалтын шугамын налалт нь тухайн хоёр барааны үнийн харьцаатай тэнцүү, нэг бүт ээгдэхүүний үнийг нөгөө бүт ээгдэхүүний үнэд харьцуулсан харьцаа .юм • Энэ нь хэрэглэгч нэг барааг нөгөө бараагаар солилцох түвшинг хэмжинэ.
 12. 12. Copyright©2004 South-Western ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ: ХЭРЭГЛЭГЧ ЯМАРБОЛОМЖТОЙ ВЭ? • Хэрэглэгчийн илүүд үзэж байгаа хэрэглээний багцыг ялгаагүйн муруйгаар дүрсэлж болно.
 13. 13. Copyright©2004 South-Western Сонголтыг ялгаагүйн муруйд дүрслэх нь • Ялгаагүйн муруй нь хэрэглэгчид ижил ханамж өгөх хэрэглээний багцуудыг илэрхийлэх муруй юм.
 14. 14. Зураг 2 Хэрэглэгчийн сонголтууд Quantity of Pizza Quantity of Pepsi 0 Indifference curve,I1 I2 C B A D Copyright©2004 South-Western
 15. 15. Copyright©2004 South-Western Сонголтыг ялгаагүйн муруйд дүрслэх нь • Хэрэглэгчийн сонголт • Хэрэглэгчид A, B, C цэгүүд дээр ижил ханамж авна. Учир нь эдгээр сонголтууд нь нэг муруй дээр оршиж байна. • Орлуулалтын ахиуц норм • Ялгаагүйн муруйн цэг бүр дээрх утга нь орлуулалт ын ахиуц нормыг илэрхийлнэ. • Энэ нь хэрэглэгч нэг барааг нөгөөгөөр солиход бэлэн байгаатүвшин юм. • Энэ нь хэрэглэгч бусад бараанаас нэг нэгжийг өгөөд өөрт шаардлагатай бараанаас авч болох дүн юм.
 16. 16. Зураг 2 Хэрэглэгчийн сонголт Quantity of Pizza Quantity of Pepsi 0 Indifference curve,I1 I2 1 MRS C B A D Copyright©2004 South-Western
 17. 17. Copyright©2004 South-Western Ялгаагүйн муруйн дөрвөн шинж чанар • Ялгаагүйн муруйнуудын дээд зэрэглэл нь доод зэрэглэлээсээ ямагт илүү байна. • Ялгаагүйн муруйнууд доош налсан хэлбэртэй байна. • Ялгаагүйн муруйнууд огтлолцохгүй. • Ялгаагүйн муруйнууд дотогш тахир хэлбэртэй байна.
 18. 18. Copyright©2004 South-Western Ялгаагүйн муруйн дөрвөн шинж чанар • Шинж чанар 1: Ялгаагүйн муруйн дээд зэрэглэл нь доод зэрэглэлээсээ ямагт илүү байна. • Хэрэглэгчид ямагт илүү ихийг хүсдэг. • Ялгаагүйн муруйн дээд зэрэглэл нь доод зэрэглэлээсээ илүү олон тооны барааг илэрхийлдэг.
 19. 19. Зураг 2 Хэрэглэгчийн сонголт Quantity of Pizza Quantity of Pepsi 0 Indifference curve,I1 I2 C B A D Copyright©2004 South-Western
 20. 20. Copyright©2004 South-Western Ялгаагүйн муруйн дөрвөн шинж чанар • Шинж чанар 2: Ялгаагүйн муруйнууд доош налсан хэлбэртэй байна. • Хэрэглэгч нэг барааг өгөөд нөгөө барааг авахад сэтгэл ханамж нь хэвээрээ байх сонголтыг хийхэд бэлэн байдаг. • Хэрэв нэг барааны тоо хэмжээ буурвал нөгөө барааны тоо хэмжээ өсөх ёстой • Энэ шалтгааны улмаас ихэнх ялгаагүйн муруйнууд доош налсан хэлбэртэй байдаг.
 21. 21. Зураг 2 Хэрэглэгчийн сонголт Quantity of Pizza Quantity of Pepsi 0 Indifference curve,I1 Copyright©2004 South-Western
 22. 22. Copyright©2004 South-Western Ялгаагүйн муруйн дөрвөн шинж чанар • Шинж чанар 3: Ялгаагүйн муруйнууд огтлолцохгүй • A болон B цэгүүд хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг ижил түвшинд байлгана. • B болон C цэгүүд хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг ижил түвшинд байлгана. • Энэ нь A болон C цэгүүд ижил сэтгэл ханамжтай байнагэсэн үг юм. • Гэвч C нь A цэгтэй харьцуулахад илүү хэмжээтэй байна.
 23. 23. Зураг 3 Ялгаагүйн муруйнууд огтлолцох нь боломжгүй юм Quantity of Pizza Quantity of Pepsi 0 C A B Copyright©2004 South-Western
 24. 24. Copyright©2004 South-Western Ялгаагүйн муруйн дөрвөн шинж • Шинж чанар 4: Ялгаагүйн муруй нь дотогш тахир хэлбэртэй байна. • Хүмүүс өөрт их байгаа зүйлээ илүү их солилцохыг, бага байгаа зүйлээ бага солилцдог. . • Хэрэглэгчийн орлуулалтын ахиу харьцаан дахь эдгээр ялгаа нь ялгаагүйн муруйн дотогш тахир хэлбэртэй байх шалтгаан болдог.
 25. 25. Зураг 4 Гүдгэр ялгаагүйн муруй Quantity of Pizza Quantity of Pepsi 0 Indifference curve 8 3 A 3 7 B 1 MRS = 6 1 MRS = 1 4 6 14 2 Copyright©2004 South-Western
 26. 26. Copyright©2004 South-Western Ялгаагүйн муруйн хоёр онцгой жишээ • Төгс орлуулах • Төгс хослох
 27. 27. Copyright©2004 South-Western Ялгаагүйн муруйн хоёр онцгой жишээ • Төгс орлуулах • Хоёр барааны шулуун шугаман ялгаагүйн муруй нь төгс орлуулдаг. • Орлуулалтын ахиуц норм нь тогтмол тоо байна.
 28. 28. Зураг 5 Төгс орлодог батөгс хосолдог Dimes0 Nickels (a) Төгс орлодог I1 I2 I3 3 6 2 4 1 2 Copyright©2004 South-Western
 29. 29. Copyright©2004 South-Western Ялгаагүйн муруйн хоёр онцгой жишээ • Төгс хосолдог • Хоёр барааны шулуун өнцөгт ялгаагүйн муруй нь төгс хосолдог.
 30. 30. Зураг 5 Төгс орлодог батөгс хосолдог Right Shoes0 Left Shoes (b) Төгс хосолдог I1 I2 7 7 5 5 Copyright©2004 South-Western
 31. 31. Copyright©2004 South-Western Оновчлол: Хэрэглэгчийн сонголт юу вэ? • Хэрэглэгчид ялгаагүйн муруйн дээд зэрэглэл дээрх барааны хослолийг хүснэ. • Хэдий тийм боловч хэрэглэгч төсвийн хязгаарлалтаасаа доогуур сонголт хийх ёстой.
 32. 32. Copyright©2004 South-Western Хэрэглэгчийн оновчтой сонголт • Ялгаагүйн муруй болон төсвийн хязгаарлалтын хослол нь хэрэглэгчийн оновчтой сонголтыг тодорхойлдог. • Ялгаагүйн муруйн дээд зэрэглэл болон төсвийн хязгаарлалтын шүргэлцлийн цэг дээр хэрэглэгчийн оновчлол тодорхойлогдоно.
 33. 33. Copyright©2004 South-Western Хэрэглэгчийн оновчтой сонголт • Хэрэглэгч хоёр барааны хослолыг сонгоход орлуулалт ын ахиу норм нь хоёр барааны .үнийн харьцаат ай т энцүү байна
 34. 34. Copyright©2004 South-Western Хэрэглэгчийн оновчтой сонголт • Хэрэглэгчийн оновчлол дээр хоёр барааны талаарх хэрэглэгчийн үнэлгээ зах зээлийн үнэлгээтэй тэнцүү байна.
 35. 35. Зураг 6 Хэрэглэгчийн оновчлол Quantity of Pizza Quantity of Pepsi 0 Budget constraint I1 I2 I3 Optimum A B Copyright©2004 South-Western
 36. 36. Copyright©2004 South-Western Хэрэглэгчийн сонголтод орлого хэрхэн нөлөөлдөг вэ? • Орлогын өсөлт нь төсвийн хязгаарлалтыг баруун тийш шилжүүлдэг. • Хэрэглэгч ялгаагүйн муруйн дээд зэрэглэл дээрх барааны хослолыг сонгох нь хамгийн сайн сонголт юм.
 37. 37. Зураг 7 Орлогын өсөлт Quantity of Pizza Quantity of Pepsi 0 New budget constraint I1 I2 2. . . . raising pizza consumption . . . 3. . . . and Pepsi consumption. Initial budget constraint 1. An increase in income shifts the budget constraint outward . . . Initial optimum New optimum Copyright©2004 South-Western
 38. 38. Copyright©2004 South-Western Орлого хэрэглэгчийн сонголтод хэрхэн нөлөөлөх вэ? • Ердийн болон дорд бүтээгдэхүүн • Хэрэв хэрэглэгчийн орлого өсвөл хэрэглэгч илүү их бараа худалдаж авч байвал түүнийг ердийн бараа бараагэдэг • Хэрэв хэрэглэгчийн орлого өсөхөд хэрэглэгч өмнөхөөсөө бага бараа авч байвал түүнийг доод зэрэглэлийн бараа гэдэг
 39. 39. Зураг 8 Доод зэрэглэлийн бараа Quantity of Pizza Quantity of Pepsi 0 Initial budget constraint New budget constraint I1 I2 1. When an increase in income shifts the budget constraint outward . . .3. . . . but Pepsi consumption falls, making Pepsi an inferior good. 2. . . . pizza consumption rises, making pizza a normal good . . . Initial optimum New optimum Copyright©2004 South-Western
 40. 40. Copyright©2004 South-Western Үнэ хэрэглэгчийн сонголтод хэрхэн нөлөөлдөг вэ? • Барааны үнийн бууралт нь төсвийн хязгаарлалтыг цацраг хэлбэрээр гадагш шилжүүлэх ба төсвийн хязгаарлалтын налалт өөрчлөгддөг.
 41. 41. Зураг 9 Үнийн өөрчлөлт Quantity of Pizza Quantity of Pepsi 0 1,000 D 500 B 100 A I1 I2 Initial optimum New budget constraint Initial budget constraint 1. A fall in the price of Pepsi rotates the budget constraint outward . . . 3. . . . and raising Pepsi consumption. 2. . . . reducing pizza consumption . . . New optimum Copyright©2004 South-Western
 42. 42. Copyright©2004 South-Western Орлого баорлуулалтын нөлөө • Үнийн өөрчлөлт нь хэрэглээнд хоёр янзаар нөлөөлдөг. • Орлогын нөлөө • Орлуулалтын нөлөө
 43. 43. Copyright©2004 South-Western Орлого баорлуулалтын нөлөө • Орлогын нөлөө • Орлогын нөлөө нь үнийн өөрчлөлт ялгаагүйн муруйн дээд эсвэл доод зэрэглэл рүү хөдөлгөсний үр дүн юм. • Орлуулалтын нөлөө • Орлуулалт ын нөлөө нь үнийн өөрчлөлт ялгаагүйн муруйн цэгийн дагуу орлуулалтын ахиуц норм нь ялгаатай байхаар шилжсэнээр хэрэглээнд гарч буй өөрчлөлт юм.
 44. 44. Copyright©2004 South-Western Орлого баорлуулалтын нөлөө • Үнийн өөрчлөлт: Орлуулалтын нөлөө • Үнийн өөрчлөлт нь ялгаагүйн муруйн нэг цэгээс нөгөө цэг рүү шилжих шалтгаан болдог. • A цэгээс B цэг рүү шилжсэнээр дүрслэгдэнэ. • Үнийн өөрчлөлт: Орлогын нөлөө • Нэг цэгээс нөгөө цэг рүү шилжсэний дараа, хэрэглэгч өөр ялгаагүйн муруй руу шилжинэ. • B цэгээс C цэг рүү шилжсэнээр дүрслэгдэнэ.
 45. 45. Зураг 10 Орлого баорлуулалтын нөлөө Quantity of Pizza Quantity of Pepsi 0 I1 I2 A Initial optimum New budget constraint Initial budget constraint Substitution effect Substitution effect Income effect Income effect B C New optimum Copyright©2004 South-Western
 46. 46. Хүснэгт Pepsi-ний үнэ унахад орлого баорлуулалтын нөлөө Copyright©2004 South-Western
 47. 47. Copyright©2004 South-Western Үүсмэл эрэлтийн муруй • Хэрэглэгчийн эрэлтийн муруй нь хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт болон ялгаагүйн муруйг өсгөх оновчтой шийдвэрүүдийн үр дүн байдаг.
 48. 48. Зураг 11 Үүсмэл эрэлтийн муруй Quantity of Pizza 0 Demand (a) Хэрэглэгчийн оновчлол Quantity of Pepsi 0 Price of Pepsi (b) Pepsi-ийн эрэлтийн муруй Quantity of Pepsi 250 $2 A 750 1 B I1 I2 New budget constraint Initial budget constraint 750 B 250 A Copyright©2004 South-Western
 49. 49. Copyright©2004 South-Western Гурван хэрэглээ • Бүх эрэлтийн муруй доош налсан байдаг уу? • Ялгаагүйн муруй заримдаадээш налсан байдаг. • Энэ тохиолдолд хэрэглэгч барааны үнэ өсөхөд илүү ихийг худалдаж авдаг. • Giffen бараа • Эдийн засагчид эрэлтийн хуулийг зөрчдөг барааг дүрслэхдээ Giffen бараа гэсэн ухагдахууныг ашигладаг. • Giffen бараа нь үнэ өсөхөд тоо хэмжээ өсдөг бараа юм. • Орлогын нөлөө нь орлуулалтын нөлөөнөөс илүү байна. • Тэд дээш налсан эрэлтийн муруйтай байна
 50. 50. Зураг 12 Giffen бараа Quantity of Meat Quantity of Potatoes 0 I2 I1 Initial budget constraint New budget constraint D A B 2. . . . which increases potato consumption if potatoes are a Giffen good. Optimum with low price of potatoes Optimum with high price of potatoes E C 1. An increase in the price of potatoes rotates the budget constraint inward . . . Copyright©2004 South-Western
 51. 51. Copyright©2004 South-Western Гурван хэрэглээ • Цалин хөдөлмөрийн нийлүүлэлтэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? • Хэрэв ажилчдын хувьд орлуулалтын нөлөө нь орлогын нөлөөнөөс илүү байвал ажилчид илүү их ажиллана. • Хэрэв орлогын нөлөө нь орлуулалтын нөлөөнөөс их байвал ажилчид багаажиллана.
 52. 52. Зураг 13 Ажиллах болон амрах тухай шийдвэр Hours of Leisure0 Consumption $5,000 100 I3 I2 I1 Optimum 2,000 60 Copyright©2004 South-Western
 53. 53. Зураг 14 Цалингийн өсөлт Hours of Leisure 0 Consumption (a) For a person with these preferences. . . Hours of Labor Supplied 0 Wage . . . the labor supply curve slopes upward. I1 I2BC2 BC1 2. . . . hours of leisure decrease . . . 3. . . . and hours of labor increase. 1. When the wage rises . . . Labor supply Copyright©2004 South-Western
 54. 54. Зураг 14 Цалингийн өсөлт Hours of Leisure 0 Consumption (b) For a person with these preferences. . . Hours of Labor Supplied 0 Wage . . . the labor supply curve slopes backward. I1 I2 BC2 BC1 1. When the wage rises . . . 2. . . . hours of leisure increase . . . 3. . . . and hours of labor decrease. Labor supply Copyright©2004 South-Western
 55. 55. Copyright©2004 South-Western Гурван хэрэглээ • Хүүгийн түвшин өрх гэрийн хадгаламжинд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? • Хэрэв хүүгийн өндөр түвшинд орлуулалтын нөлөө нь орлогын нөлөөнөөс их бол өрх гэрүүд илүү их хадгална. • Хэрэв хүүгийн өндөр түвшинд орлогын нөлөө нь орлуулалтын нөлөөнөөс их бол өрх гэрүүд багахадгална.
 56. 56. Зураг 15 Хэрэглэх болон хадгалах тухай шийдвэр Consumption when Young 0 Consumption when Old $110,000 100,000 I3 I2 I1 Budget constraint 55,000 $50,000 Optimum Copyright©2004 South-Western
 57. 57. Зураг 16 Хүүгийн норм өсөхөд 0 (a) Higher Interest Rate Raises Saving (b) Higher Interest Rate Lowers Saving Consumption when Old I1 I2 BC1 BC2 0 I1 I2 BC1 BC2 Consumption when Old Consumption when Young 1. A higher interest rate rotates the budget constraint outward . . . 1. A higher interest rate rotates the budget constraint outward . . . 2. . . . resulting in lower consumption when young and, thus, higher saving. 2. . . . resulting in higher consumption when young and, thus, lower saving. Consumption when Young Copyright©2004 South-Western
 58. 58. Copyright©2004 South-Western Гурван хэрэглээ • Иймд, хүүгийн нормын өсөлт нь хадгаламжийг урамшуулна эсвэл хязгаарлана.
 59. 59. Copyright©2004 South-Western Дүгнэлт • Хэрэглэгчийн төсвийн хязгаарлалт нь өгөгдсөн орлого болон үнийн түвшинд худалдан авах янз бүрийн барааны боломжит хослол юм. • Төсвийн хязгаарлалтын налалт нь бараануудын харьцангуй үнэтэй тэнцүү байна. • Хэрэглэгчийн ялгаагүйн муруй нь түүний эрхэмлэж байгаазүйлийг илэрхийлнэ.
 60. 60. Copyright©2004 South-Western Дүгнэлт • Ялгаагүйн муруй координатын эхээс алслах тусам их утгатай байна. • Ялгаагүйн муруйн налалтын аливаа нэг цэг нь хэрэглэгчийн орлуулалтын ахиуц нормыг илэрхийлнэ. • Хэрэглэгчийн оновчтой сонголт нь төсвийн хязгаарлалт болон ялгаагүйн муруйн шүргэлцлийн цэг дээр тодорхойлогдоно.
 61. 61. Copyright©2004 South-Western Дүгнэлт • Барааны үнэ унахад хэрэглэгчийн сонголтод орлогын болон орлуулалтын нөлөө бий болдог. • Орлогын нөлөө нь үнийн бага түвшинд хэрэглээ өсөхийг илэрхийлнэ. • Орлогын нөлөө нь ялгаагүйн муруйн бага түвшнээс өндөр түвшинд хөдлөхтэй холбоотой.
 62. 62. Copyright©2004 South-Western Дүгнэлт • Орлуулалтын нөлөө нь харьцангуй хямд болсон барааг илүү ихээр хэрэглэх хандлагаюм. • Орлуулалтын нөлөө нь ялгаагүйн муруйн дагуу өөр налалттай цэг рүү шилжихтэй холбоотой юм.
 63. 63. Copyright©2004 South-Western Дүгнэлт • Хэрэглэгчийн сонголтын онол нь дараах зүйлсийг тайлбарладаг: • Эрэлтийн муруй яагаад эерэг налалттай байх боломжтойг. • Цалин хөдөлмөрийн нийлүүлэлтэд хэрхэн нөлөөлөхийг. • Хүүгийн норм өрх гэрийн хадгаламжид хэрхэн нөлөөлөхийг.

×