Moodle - OSS LCMS

1,108 views

Published on

จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Moodle

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,108
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Moodle - OSS LCMS

 1. 1. จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสดวยระบบ Moodle Moodle เปนซอฟตแวร Open Source ที่ใชสําหรับทําคอรสหรือบทเรียนออนไลน ที่เราเรียกกันติดปากวาระบบ LMS หรือ Learning Management System โดยที่ Moodle นับเปนทูลตัวหนึ่งที่มีความสามารถสูง ตามมหาวิทยาลัยและโรงเรียนตางๆ เลือกใช ตัว Moodle เองมีระบบ Backend (ระบบจัดการคอรส ที่ดีตัวหนึ่ง) ผูควบคุมสามารถแบงแยกระหวางอาจารย ผูเรียน ไดอยางงาย และเปนซอรฟแวรท่ีมีลิขสิทธิ์แบบ GPL (GeneralPublic License) หรือลิขสิทธิ์แบบฟรีนั่นเอง ผูนําไปใชสามารถพัฒนาตอยอดได ดังนั้นในบทความชุดนี้จึงขอแนะนําระบบ Moodle ตั้งแตการติดตั้งจนถึงการใชงานในภาพรวมทั้งหมด ถาจะใหพูดถึงระบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่เปนที่นิยมในปจจุบันไมวาจะที่ประเทศไทยหรือ ตางประเทศ คงหลีกไมพนคําวา e-Learning ซึ่งเปนระบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตไมวาจะอยูที่ไหนในโลกก็สามารถที่จะเรียนได แคขอใหมีสัญญาณอินเทอรเน็ตเขาถึง แตใชวาจะตองมีอินเทอรเน็ตเทานั้นถึงจะเรียนได ถึงจะไมมีอินเทอรเน็ตใชก็สามารถที่จะเรียนได เพียงดาวนโหลดเนื้อหา ที่ทานตองการเรียนไปเก็บไวในเครื่องกอน จากนั้นทานไปที่ไหนก็สามารถเรียนได โดยเปดเนื้อหาที่ดาวนโหลดมา เมื่อเรียนเสร็จทานก็มาตอสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อเรียนตอ หรือบางระบบสามารถที่จะติดตามการเรียนของทานที่ออฟไลนไปก็สามารถทําไดเพียงแคเชื่อมตออินเทอรเน็ต ระบบจะไปดึงขอมูลในเนื้อหาที่ไดเรียนไปเมื่อไมมีการเชื่อมตอ e-Learning คือระบบการเรียนการสอนที่ที่ประกอบไปดวย ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) และระบบจัดการคอรส (CMS) ที่ชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลนใหมีบรรยากาศเหมือนเรียนในหองเรียนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ คือ 1. ระบบที่พัฒนาตอเนื่องมาจาก WBI (Web Based Instruction) 2. เพิ่มเติมระบบจัดการ/บริหารหลักสูตรและการเรียนรู (Course/Learning Management System: CMS/LMS) เขามาเพื่อใหสามารถบริหารเนื้อหาและติดตามการเรียนรูของผูเรียน 3. นําเสนอไดทั้งระบบ Online และ Offline 4. นําเสนอไดทั้งระบบ Synchronous และ Asynchronous ซึ่งโปรแกรม ที่มีลักษณะเปน e-Learning นั้นมีอยูมากมายทั้งที่ตองเสียเงินซื้อมา หรือของฟรีบนอินเทอรเน็ต ที่เรียกกันวา โอเพนซอรส โดยความหมายของ โอเพนซอรส ก็คือ โปรแกรมที่ใหทั้ง Source Codeและตัวโปรแกรม สามารถที่จะนําไปทําซ้ํา ดัดแปลง แกไขได แตหามหากําไรจากโอเพนซอรสตางๆ เหลานี้ ใน นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 2. 2. ที่นี้จะขอแนะนําการใชโปรแกรม Moodle ที่เปนทั้ง LMS และ CMS หรือที่เรียกรวมกันวา LCMS (LearningContent Management System) Moodle (Modular Objected Dynamic Learning Environment) เปนระบบ e-Learning ที่สมบูรณแบบโปรแกรมหนึ่งที่มีเครื่องมือ ฟงกชั่นตางๆ มาให อีกทั้งเปนโปรแกรมในตระกูลโอเพนซอรสที่แจกจายใหฟรีและสามารถปรับแกไขใหตรงกับความตองการของแตละทานได อีกดวย หากฟงกชั่นที่โปรแกรมมอบใหยังไมพอ ทานก็สามารถดาวนโหลด module ตางๆ มาติดตั้งเพิ่มได ซึ่งมีผูพัฒนาขึ้นมาไวมากมาย บนอินเทอรเน็ต หรือทานจะเปนผูที่พัฒนา Module ใหแกบุคคลอื่นก็จะเปนสิ่งที่ดีในการแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดดวยMoodle มีอะไร?การออกแบบโดยรวม การออกแบบของ Moodle อยูบนพื้นฐานของหลักทางการศึกษา โดยสามารถติดตาม พฤติกรรมการเรียน ผลกระทบที่มตอผูเรียนถึงการใหความสนในหลักสูตร ผูเรียนมีความรูสึกคลายกับกําลังเรียนกับครูผูสอน ีเนื่องจากตองการให มีการเรียกใชงานผานเว็บไดอยางรวดเร็วการออกแบบ จะดูเรียบงายมี graphic นอย และสามารถใชงานรวมกับ Browser รุนเกาได การติดตั้งตองมีความงาย โดยการติดตั้งสนับสนุนการการนํา PHP มาใชในการติดตั้งและ รองรับกับระบบฐานขอมูลเดียวกันทั้งระบบและสามารถที่จะใชงานรวมกันไดในระบบรองรับระบบจัดการฐานขอมูลที่เปนโอเพนซอรส สามารถแสดงหลักสูตรมีรายระเอียดของแตละรายวิชา หรือทั้งหมดที่อยูบนเครื่องแมขาย (Server) สามารถกําหนดไดวาจะใหผสนใจทั่วไปไดใชงาน หรือ กําหนดใหเฉพาะ ูสมาชิกเทานั้น ระบบใหความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยโดยจะมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการเขารหัสคุกกี้ในการ Login ใชงานรหัสผานมีการเก็บในฐานขอมูลที่มีการเขารหัสสวนในระบบที่ตองมีการเขียน บทความ หรือ แมแตกระทู จะมีเครื่องมือชวยเขียนที่เปนแบบ WYSIWYG จะทําใหใชงานและจัดเรียงรูปแบบไดตามที่มองเห็นระบบบริหารจัดการไซท (Site Management) ระบบบริหารจัดการไซท ดูแลโดย Admin ซึ่งกําหนดในครั้งแรกที่ติดตั้ง มี plug-in เพื่อกําหนดใหadmin สามารถเลือกเปลียนรูปแบบเว็บไซทไดโดยสามารถเปลียน สี ตัวอักษร ภาษาตามการใชงานของประเทศสามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเติม Plug-in หรือ Modulesg ใหม ๆ ได ผูใชงานที่มีความสามารถดานภาษา PHP แกไขโปรแกรมไดตามเงื่อนไขของ GNU license รองรับภาษาตางประเทศทั้งหมด 70 ภาษา สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 3. 3. ระบบบริหารจัดการผูใชงาน (User Management) ระบบมีเปาหมายที่จะลดงานของ Admin แตอยูบนพื้นฐานของความปลอดภัยของระบบ จึงมีการแบงระดับของการดูแล ใหกับ ผูดูแลระบบ ทานอื่นได หรือ อาจารยผูสอนในแตละรายวิชา ผูเรียนสามารถที่จะสรางAccount ใหตัวเองไดโดยการตรวจสอบผานทาง e-mail และมีการยืนยันตัวตนกลับมา มีระบบที่รองรับการเขาใชงานระบบ (Login) โดยผาน LDAP server รองรับการใชงาน SSL ผูใชงานแตละคน มีไดเพียง Account เดียวโดย Admin account สามารถควบคุมการสรางหลักสูตรและมอบหมายอาจารยประจําวิชาใหสรางหลักสูตรของตนเอง อาจารยผูสอนสามารถที่จะกําหนดผูเรียน เพิ่ม กลุมผูเรียน และกรณีที่มีสมาชิกมาก ระบบมีการ Importผูใชจาก Excel ไฟล หรือ Text ไฟลตามมาตรฐานที่กําหนด สําหรับผูสอนที่เปนผูสอนชั่วคราว (part-time) นั้นผูดูแลระบบสามารถถอดถอนรายวิชาที่ผูสอนชั่วคราวรับผิดชอบได แตจะไมสามารถกลับเขามาแกไขหลักสูตรไดอก อาจารยผูสอนสามารถที่จะสราง enrolment key อีกชั้นโดยผูเรียนตอง ใสรหัสผานประจําวิชา นักเรียน ีสามารถเขามาแกไขขอมูลสวนตัวของตนเอง เปลี่ยนรูปถายในไฟลสวนตัว และกําหนดไมใหแสดงอีเมลของตัวเองตอผูอื่น ผูใชงานแตละคนสามารถที่จะ เลือกเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล Moodle เปลี่ยนภาษาในการInterface ของเว็บไซต รวมทั้งเปลี่ยน Time Zone ไดระบบบริหารจัดการหลักสูตร (Course management) ในระบบนี้อาจารยผูสอนสามารถที่จะจัดการกับโครงสรางหลักสูตรไดอยางเต็มที่ รวมทั้งอาจารยทานอื่นที่อยูในหลักสูตรเดียวกัน การเขียนโครงสรางของหลักสูตร สามารถกําหนดใหเรียนเปนรูปแบบรายสัปดาหหรือเปนแบบไมกําหนดผูเรียนเลือกเรียนไดเอง การจัดการในเนื้อหารายวิชามีความยืดหยุนสูง สามารถที่จะปรับเปลี่ยนใหมีกิจกรรมในแตละสัปดาห ของหลักสูตรเชนการสอบ (Quizzes) กระทูในเนื้อหาประจําสัปดาห(Forums) การบาน (Assignments) Glossaries, Resources, Choices, Surveys, Chats, Workshops การใชงานในพื้นที่ ของการเขียนเนื้อหา การโพสตขอความใน Forums เครื่องมือจะมีรูปแบบจะเปน WYSIWYG HTMLโมดูลการบาน (Assignment Module) อาจารยผูสอนสามารถที่จะกําหนดระยะเวลาสงการบานได ถาเลยกําหนดแลวจะยังรับอีกหรือไมสามารถใหคะแนนในสวนของการบานได ผูเรียนสามารถสงการบานในรูปของไฟลอะไรก็ได ผูสอนสามารถที่จะสงคําแนะนํากลับไปใหผูเรียนหลังจากตรวจการบาน ทางอีเมลเมื่อมีผูสงการบานมา อีกทั้งยังหนดไดวาจะใหมีอีเมลมาเตือนผูสอน รวมทั้งการเลือกตรวจการบานผูสอน สามารถรูไดวามีจํานวนผูสงมาแลวเทาใด นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 4. 4. โมดูลสนทนา (Chat Module) โมดูลการสนทนาจะชวยทําใหผเู รียนสื่อสารกับผูสอนไดอยางราบลื่น และยังเห็นรูปของผูสนทนาดวยและเมื่อคลิกที่รูปจะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปหาขอมูลสมาชิกโมดูลกระทู (Forum Module) เปนกระดานถามตอบโดยที่แตกตางจากกระดานถามตอบโดยทั่วไปคือสามารถกําหนดเปนรายวิชาได,กําหนดใหเฉพาะอาจารยประจําหมวดวิชานั้นๆ ได หรือจะใหเฉพาะผูเรียนดวยกัน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมหรือ จะอนุญาตใหบุคคลภายนอก ก็ไดเชนกัน ในโมดูลนี้สามารถใสรูปประกอบดวยไดโมดูลขอสอบ (Quiz Module) โมดูลขอสอบผูสอนสามารถรวมกันออกขอสอบ สะสมไวเปนฐานขอมูลไดแลวเลือกมาใช การสอบกําหนดใหสุมเลือกมาเปนบางขอได การสอบกําหนดใหเขามาสอบตามกําหนดเวลา หรือไมก็ได สวนเวลาในการสอบก็สามารถที่จะกําหนดเวลาที่ใชสอบในแตละขอ โดยมีนาฬิกากําหนด สามารถที่จะสงคําตอบ พรอมกันทุกขอ หรือสงคําตอบที่ละขอได การนําเขาขอสอบสามารถนําเขาจากไฟลเอกสารไดโดยมีมาตรฐานบอกไวจึงสามารถนําเขาขอสอบหรือแลกเปลี่ยนขอสอบกับผูสอนทานอื่นได รูปแบบ ของขอสอบมีทั้งขอสอบแบบปรนัยคําถามถูกผิด คําถามอัตนัย คําถามเติมคําตอบดวยตัวเลข หรือ เติมคําในชองวาง คําถามคํานวณ คําถามจับคูคําถามแบบเติมคําในชองวางโมดูลแหลงขอมูล (Resource Module) ในสวนเนื้อหาหรือบทเรียน สามารถที่จะเพิ่มเนื้อหาจากแหลงตางๆไดเชนจากเว็บเพจ จากไฟล Word,Power point, Flash, Video, Sounds ไฟลตาง ๆ สามารถที่จะ upload จาก zip ไฟลแลว unzipโดยที่ควบคุมจากระบบได การจัดการไฟลสามารถที่จะลบออก เปลี่ยนชื่อ สรางโฟรเดอรเพื่อจัดการกับไฟล รองรับการนําเขาขอมูลที่มีมาตรฐาน SCROM เครื่องมือในการจัดการเนื้อหาที่เปนเว็บเพจ มีเครื่องประเภท WYSIWYG สรุปวาโมดูลนี้ Moodle รองรับไฟลทุกประเภทโมดูลแบบสํารวจ (Survey Module) โมดูลนี้เตรียมคําถามไว 24 ขอเพื่อสํารวจความคิดเห็นของการเรียนของนักเรียนตอบทเรียน หรือ สื่อตางๆ ที่ผูเตรียมไว สามารถโหลดผลของแบบสํารวจออกมาเปนรายงานในรูปของ Excel File นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 5. 5. การติดตั้งโปรแกรม Moodle ในการติดตั้งโปรแกรม Moodle นั้นจําเปนที่จะตองมีทั้งเครื่องแมขายและ เครื่องลูกขาย และในการที่จะนําโปรแกรม Moodle ใชงานจริงๆ นั้นคงตองเปนหนาที่ของผูดูแลระบบที่จะเซ็ตคาตางๆ ของเครื่องแมขายใหกับโปรแกรม แตในบทความชุดนี้จะขอแนะนําการจําลองเครื่องพีซีที่ทานใชอยูเปนเครื่องแมขายหรือเครื่อง แมขาย เพื่อใหสามารถใชงานโปรแกรม Moodle ได ดวยโปรแกรมจําลองที่ชื่อวา Appserv โดยในโปรแกรมนี้จะมีโปรแกรมยอยอีก 3 โปรแกรมไดแก Apache, Mysql, PHP ซึ่งถาทานจะติดตั้งเครื่องเปนแมขายจริงๆ นั้นจําเปนที่จะตองนําทั้ง 3 โปรแกรมที่กลาวมานั้นติดตั้งแยกกัน เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตั้งโปรแกรม Appserv โปรแกรม Appserv สามารถดาวนโหลดไดจาก www.nectec.or.th/download/appserv-win32-2.4.1.exeโดยเวอรชั่นที่ขอแนะนําเปนเวอรชั่น 2.4.1 เมื่อดาวนโหลดเรียบรอยแลวใหดับเบิลคลิก แสดงขอความตอนรับคุณเขาสูการติดตั้งโปรแรกม Appserv นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 6. 6. เลือกไดรฟ/โฟลเดอร ถือวาเปน Root Directory Administrator’s Email Address ระบุอีเมลของผูดูแลServer Name: กรณีที่เปนเครื่องทดสอบ ใช localhost แตเครื่อง Server จริง ใหระบุ IP Address ของ Server นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 7. 7. การเขารหัสอักขระ กรณี ภาษาไทยใหเลือกเปน TIS620ระบุ User Name, Password ของผูดูแลระบบ Server และฐานขอมูล MySQLCharacter set คืออะไร • คอมพิวเตอรเก็บขอมูลโดยรหัสดิจิทัล 0 กับ 1 - รหัส 1 ตัว เรียกวาเปน 1 bit - รหัส 8 bit เรียกวาเปน 1 byte • ผูที่คิดคนคอมพิวเตอรในยุคแรกๆ นั้นเปนผูที่ใชภาษาอังกฤษ จึงคิดคนระบบการเก็บขอมูล โดยใชรหัสยาว 7 บิต (ASCII) สามารถเก็บอักขระตางๆ ได แตกตางกันทั้งหมด 27 ตัว = 128 ตัว นับวาเพียงพอสําหรับการใชงานทั่วไป เชน - ตัวอักษร A จะตรงกับรหัส ASCII 65 เขียนเปนเลขฐาน 2 เรียงกัน 7 ตัว ดังนี้ 100 0001 • ตอมาคอมพิวเตอรไดแพรหลายไปยังประเทศที่ไมไดใชแคภาษาอังกฤษ ไดมีวิธีการแกไข แบบเฉพาะหนา โดยการเพิ่มความยาวของรหัสที่เก็บจาก 7 ตัว ใหเปน 8 ตัว สามารถเก็บ อักษรไดทั้งหมดเปน 28 = 256 ตัว • ประเทศตางๆ สามารถใชสวนที่เกินมาอีก 128 ตัวนั้น ใชเก็บรหัสอักขระเพิ่มเติม ที่เปน เฉพาะของภาษาตนเอง เชน - รหัส 228 จะเปนตัว a umlaut คือ a แลวมีจุดอยูขางบน 2 จุด ใชกันในภาษาเยอรมัน - ประเทศไทยเก็บรหัสไมมลาย "ไ" ไวที่รหัสหมายเลข 228 เปนตน • ดังที่กลาวมาแลวนั้น เราจําเปนตองมีตารางที่จะแสดงวา หมายเลขอะไร หมายถึงตัวอักษร อะไร ตารางนี้ ก็จะแตกตางกันไปในแตละภาษา ซึ่งมีอักขระซึ่งตางๆ กัน นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 8. 8. • ดูๆ ไปแลว ก็ยังไมเห็นวาจะมีปญหาอะไร ตราบใดที่ในเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานมี 2 ภาษา เชน ภาษาไทย กับ ภาษาอังกฤษ ถาทานไดรับรหัสมามีคา 228 ก็สรุปไดเลยวาผูสงตองการจะ สงไมมลาย มา • แตหากทานตองการจะสงขอมูล ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่น หรือเปด Web Site ให ผูคนจากทั่วโลกเขามาดู ที่ไมไดใชภาษาไทย อยูดวย ผูคนเหลานั้น จะเขาใจไดอยางไรวา ทานตองการสง ไมมลาย ซึ่งเปนอักขระหนึ่งของภาษาไทย? • ถาคนเยอรมันไดรับรหัสนั้น ยอมตองแปลความหมายของรหัส 228 ที่ทาน สงไปวาเปน อักขระ a umlaut ที่พวกเขาใชกัน? เขาควรจะรูไดอยางไรวา เขาควรจะหยิบตารางที่ใชแปลง คารหัสเปนภาษาไทย แทนที่จะใชตารางของภาษาเยอรมัน? • วิธีแกปญหานั้นก็งายดาย เพียงแตระบุ ใหชัดเจนวา Server หรือระบบของเราใชรหัสใด เรียกวา Character setTis - 620/Windown - 874 • windows-874 เปน character set ที่ใชภายในระบบปฏิบัติการที่ผลิตโดยบริษัท ไมโครซอฟต เทานั้น ไมไดเปน character set ที่ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครื่อง มีสวนขยายเพื่อ  การแสดงผล เชน bullet, smart quote, dash ฯลฯ • tis-620 เปน character set ที่จดทะเบียน ถูกตอง เปนที่รับรูกันทั่วโลก ทุกระบบปฏิบัติการ (แมแตระบบปฏิบติการของไมโครซอฟตเอง) ั นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 9. 9. ติดตั้งเสร็จเรียบรอย เมื่อติดตั้งเสร็จแลวใหทดสอบการทํางานของ Appserv วาทํางานไดหรือไม ใหเปดเบราวเซอร แลวพิมพ http://127.0.0.1/ ที่ชอง Address การติดตังโปรแกรม Appserv สําเร็จและสามารถใชงานได ้ การติดตั้ง Moodle สามารถดาวนโหลดโปรแกรม Moodle ไดท่ี http://moodle.org เมื่อดาวนโหลดเรียบรอยแลว ตอมาก็สรางโฟลเดอร ไวภายใต path ดังนี้ “C:AppServwwwชื่อโฟลเดอรของเรา” จากนั้นจะตองแตกไฟลที่ดาวนโหลดมาลงในโฟลเดอรที่สรางขึ้น เมื่อไดแตกไฟลไวในโฟลเดอร แลวก็ตองมาสรางฐานขอมูลใหกับโปรแกรม Moodle กอนเนื่องจากเปนกฏในการติดตั้งโปรแกรม Moodle • เปดเบราวเซอรขึ้นมาพิมพ http://127.0.0.1 • คลิกเลือกรายการ phpMyAdmin Database Manager เวอรชั่น 2.6.0-rc1 นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 10. 10. • เขาสูหนาจอ phpMyAdmin ใสชื่อฐานขอมูล• พิมพชื่อฐานขอมูลสําหรับ Moodle ในรายการ “สรางฐานขอมูลใหม” แลวคลิกปุมสราง - ระบบ Moodle แตละระบบ (ใน Server เดียวกัน) หามตั้งชื่อไฟลฐานขอมูลซ้ํากัน - ควรเปนชื่อเดียวกับโฟลเดอร• ปดเว็บเบราวเซอร• แกไขคา Memory จากไฟล c:windowsphp.ini เปดไฟล c:windowsphp.ini ดวย NotePad คนหาบรรทัด memory_limit เปลี่ยนคาตัวเลขให สูงขึ้น เชน 20M บันทึกและปดไฟล สาเหตุที่ตองแกไขเนื่องจากเพื่อใหการทํางานของระบบเร็ว  ขึ้น สามารถแกไขเพิ่มไดแลวแตคุณสมบัติของเครื่องแตละเครื่อง• Restart AppServe โดย - คลิกเลือก Start, Program, AppServ, Apache Control Server, Restart นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 11. 11. • ติดตั้ง Moodle โดยเปดเว็บเบราวเซอรพิมพ http://127.0.0.1/ชื่อโฟลเดอร เลือกภาษาที่ใชในการติดตั้ง เลือกภาษาในการติดตั้ง คลิกปุม Next โปรแกรม Moodle ตรวจสอบคา ตางๆ ที่จําเปนในการตดตั้ง ตรวจสอบการติดตัง PHP คลิกปุมตอไป ้ URL ที่ใชเรียกระบบ สถานที่เก็บไฟล และ ระบบ Moodle สถานที่เก็บขอมูลตางๆ ที่ ไดเพิ่มเขาไปในระบบ ยืนยันที่ตั้งของการติดตั้ง Moodle คลิกปุมตอไป User และรหัสผานใน การเขาใชงาน mysql นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 12. 12. ตั้งคาในการติดตอฐานขอมูล คลิกปุมตอไปตั้งคาตางๆ เสร็จเรียบรอย โดยเก็บไวในไฟล config.php คลิกปุมขั้นตอไป ขอตกลงในการใชงานโปรแกรม Moodle หากยอมรับคลิกใช ติดตั้งฐานขอมูล คลิกปุมขั้นตอไป นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 13. 13. เวอรชั่นที่ใชงานเปนเวอรชั่นอะไร คลิกปุมขั้นตอไปรายละเอียดตางๆ ของเวอรชั่นที่ใชงานอยูวามีอะไรบาง คลิกปุมขั้นตอไป เลือกภาษาไทยแกไขคาตัวแปรตางๆ เมื่อแกไขเสร็จแลว คลิกปุมบันทึกการเปลี่ยนแปลง นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 14. 14. ระบบจะติดตั้งตาราง Database ที่โปรแกรม Moodle จําเปนตองใชงาน• ขั้นตอนตอจากนี้ไปจะเปนการติดตั้งฐานขอมูลเปนสวนใหญ ใหทําตามที่ระบบบอก• การตั้งคาเว็บไซต - ชื่อเต็มเว็บไซต คือ ชื่อที่แสดงบน Title Bar เพื่อแสดงชื่อของเว็บไซต - ชื่อยอเว็บไซต คือ ชื่อที่แสดงถึงหนาแรกของเว็บไซตนี้ - รายละเอียดหนาแรก คือ รายละเอียดที่แสดงตรงมุมขวาของหนาเว็บ เพื่อแสดงขอความ ตอนรับผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 15. 15. - รูปแบบหนาแรกของเว็บ คือ รูปแบบที่ทางเว็บตองการใหแสดงจะมีอยู 4 รูปแบบใหเลือกโดย จะแสดงอยูบริเวณตรงกลางหนาเว็บไซต ไดแก แสดงขาว แสดงรายวิชา แสดงประเภท แสดง HTML หรือ กิจกรรม• เมื่อไดติดตั้งโปรแกรมมาถึงขั้นตอนนี้ โปรแกรมจะใหตั้งคา user และ password ของผูดูแลระบบ ซึ่ง user อันนี้นั้นสําคัญมา เปน user ที่ควบคุมระบบทั้งหมด รวมทั้งขอมูลรายละเอียดของผูแล ระบบสามารถที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงได หากกรอกไมคบระบบจะแจงเตือนเปนขอความสีแดงให ทําตามที่ระบบบอก• เมื่อไดใส user และ password เรียบรอยแลว ก็เปนอันเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม Moodle จะได หนาจอนี้ ชื่อเว็บไซต นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม
 16. 16. ขอความตอนรับ รูปแบบหนาแรกของ เว็บ ในที่นี้เลือกเปน แบบรายวิชา • หากไมพอใจขอความตอนรับหรือชื่อเว็บไซต ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขอความไดตอนรับหรือ ชื่อเว็บไซตได แตตอง login เพื่อเขาสูระบบกอนในฐานะผูดูแลระบบ ฉบับนี้คงขอจบที่การติดตั้งโปรแกรมเพียงเทานี้กอนนะครับ ฉบับหนาจะมาดูวิธีการใชงานโปรแกรมMoodle กันวาโปรแกรม Moodle มีความสามารถอะไรบาง และการสรางวิชาขึ้นมา จนถึงการติดตามผลการเรียนของผูเรียน หรือหากมีเนื้อหาอยูแลวสามารถนําเขาสูระบบไดอยางไร มีวิธีการใดบางจะสะดวกงายดายเพียงใดมาติดตามกันตอในฉบับหนานะครับ นายบุญเกียรติ เจตจํานงนุช นายวุฒิชัย สุขเกษม

×