Moodle - e-Learning

6,333 views

Published on

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,142
Actions
Shares
0
Downloads
191
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Moodle - e-Learning

  1. 1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Moodle บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) http://www.stks.or.th [email_address]
  2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>ประวัติการทำงาน </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หัวหน้างานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หัวหน้างานวิชาการ , หัวหน้างานเทคนิค </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เนคเทค </li></ul></ul></ul></ul>
  3. 3. เนื้อหาการอบรม <ul><li>รู้จักกับ e-Learning </li></ul><ul><li>การสร้างบทเรียนออนไลน์ </li></ul><ul><li>การทำกิจกรรมการเรียนออนไลน์ </li></ul>
  4. 4. <ul><li>IT2010 พิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ </li></ul><ul><li>พิจารณาและเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ </li></ul>กรอบนโยบายเพื่อ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ . ศ . 2544-2553
  5. 5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ ๒๕๔ ๔ - ๒๕ ๕๓ เศรษฐกิจ สังคม ปริมาณ คุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม นวัตกรรม , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , การวิจัยและพัฒนา , ความรู้ การพัฒนาสารสนเทศ , ทักษะพื้นฐานของประชาชน และบุคลากรด้านไอที e-Industry e-Commerce e-Society e-Education e-Government
  6. 6. กลยุทธ ตามนโยบาย IT2010 มาตรการและแนวทาง e-Commerce e-Industry e-Government e-Society e-Education ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมการค้าบริการ ส่งเสริมการบริโภคจากผู้ประกอบการภายในประเทศ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย สร้างความตระหนักและความเข้าใจ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม สร้างตลาดให้ภาคเอกชนผ่าน e-Procurement ของภาครัฐ พัฒนาบุคลากร จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะสมและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย ยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตโดยใช้ไอที ขยายฐานการตลาดโดยใช้ ไอที ใช้ไอทีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ไอทีที่มีศักยภาพ จัดให้มี Thailand Exchange ส่งเสริมการใช้ไอทีในภาคการผลิต จัดให้มีข้อมูลทางด้านการตลาด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตให้มีและแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีเพื่อลดการนำเข้าและเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการใช้ไอทีในภาคการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุปกรณ์ ที่มีอยู่แล้ว (Value-added) ลดความเหลื่อมล้ำโดยลงทุนอย่างเหมาะสม (Equity) วางแผนก้าวกระโดดในระยะยาว (Quantum-jump) ยกระดับครูให้มีทักษะด้านไอที (Teachers’ Training) เร่งผลิตฐานความรู้ (Content Development) สร้างเครือข่ายการศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี (Networking) สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย ลดความเหลื่อมล้ำของการ เข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide) เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชน ( Quality of Life) ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Society) สร้างโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ ส่งเสริมชุมชนและองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะของประชาชนในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ไอทีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อวัฒนธรรม และความเอื้ออาทรในสังคม ส่งเสริมการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เหมาะสมและสนับสนุนอุตสาหกรรมไอทีของไทย จัดทำแผนแม่บท จัดให้มีหน่วยงานติดตามและสนับสนุน ปรับปรุงระบบงานและการจัดระบบข้อมูลทั้งในส่วนกลางและองค์กรท้องถิ่น พัฒนาข้าราชการให้มีทักษะ ปรับกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้ออำนวย จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศของไทย สร้างความตระหนักและความเชี่อมั่นของประชาชน พัฒนา ประสิทธิภาพภายในองค์กร (Back Office) พัฒนาระบบบริการประชาชน ( Front Office) ปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อนำไปสู่ Good Governance
  7. 7. e-Learning คือ เครื่องมือของ e-Education <ul><li>ยกระดับครูให้มีทักษะด้านไอที ( Teachers’ Training ) </li></ul><ul><li>เร่งผลิตฐานความรู้ ( Content Development ) </li></ul><ul><li>สร้างเครือข่ายการศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ( Networking ) </li></ul><ul><li>สนับสนุนการใช้ไอทีเพื่อยกระดับความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย </li></ul>
  8. 8. พัฒนาการของ e-Learning m-Learning e-Learning WBI Distance Learning CAI
  9. 9. CAI <ul><li>Computer-aided Instruction (CAI) </li></ul><ul><li>Computer-aided Learning (CAL) </li></ul><ul><li>บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน </li></ul><ul><li>เน้นการนำเสนอแบบ Stand Alone </li></ul><ul><ul><li>Macromedia Authorware </li></ul></ul><ul><ul><li>Macromedia Director </li></ul></ul><ul><ul><li>Show Partner F/X </li></ul></ul>
  10. 10. Distance Learning <ul><li>การเรียนทางไกล </li></ul><ul><li>อาศัยวิทยุ โทรทัศน์ ไปรษณีย์นำเสนอเนื้อหา </li></ul>
  11. 11. Web - Based Instruction ( WBI ) <ul><li>Web-Based Training (WBT) </li></ul><ul><li>Web-Based Learning (WB L ) </li></ul><ul><li>บทเรียนที่อยู่บนฐานของเว็บ </li></ul><ul><li>นำเสนอผ่านโปรโทคอล TCP / IP และ HTTP </li></ul><ul><li>เป็นได้ทั้งในรูปแบบประสานเวลา (chat, video conference) และไม่ประสานเวลา (e-Mail) </li></ul>
  12. 13. WBI/WBT/WBL Web & Content Server ครูผู้สอน สร้างหลักสูตร / เนื้อหา FTP นักเรียน ผู้เรียน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รูปแบบต่างๆ
  13. 14. นิยาม e-Learning อิง ICT <ul><li>ระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก WBI (Web Based Instruction) </li></ul><ul><li>มีระบบบริหารจัดการการเรียน (Learning Management System : LMS) เข้ามาบริหารควบคุมการจัดการการสอน </li></ul><ul><li>( อาจจะ ) มีระบบบริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ (Content Management System : CMS) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>นำเสนอได้ทั้งระบบ Online และ Offline </li></ul><ul><li>นำเสนอได้ทั้งระบบ Synchronous และ Asynchronous </li></ul>
  14. 16. e-Learning
  15. 17. e-Learning <ul><li>Electronics Learning </li></ul><ul><li>การเรียนการสอนที่อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ความหมายทั่วไป ) </li></ul>
  16. 18. บริบทของ e-Learning institutional ethical resource support management evaluation interface design technological pedagogical Student
  17. 19. บริบทของ e-Learning <ul><li>The pedagogical – การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียน เนื้อหา วัตถุประสงค์ สื่อที่ใช้ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ </li></ul><ul><li>The technological – การวิเคราะห์เทคโนโลยีทั้งผู้สร้างบทเรียน ระบบ และผู้เรียน </li></ul><ul><li>The interface design – การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ลักษณะ </li></ul><ul><li>The evaluation – การจัดการเรียนการสอนต้องมีการประเมินผลเป็นระยะๆ รวมทั้งประเมินสื่อและระบบที่ใช้ </li></ul>
  18. 20. บริบทของ e-Learning <ul><li>The management – การจัดการสภาพแวดล้อมการจัดการเรียน และเนื้อหาที่นำเสนอ </li></ul><ul><li>The resource support – การจัดการเรียนต้องบ่งชี้แหล่งทรัพยากรเพิ่มเติม </li></ul><ul><li>The ethical – ให้ความสำคัญกับคุณธรรม จริยธรรม และกฏหมาย </li></ul><ul><li>The institutional – ให้ความสำคัญกับนโยบายของสถานศึกษา ระบบการศึกษาที่เหมาะสม </li></ul>
  19. 21. Open Source Software <ul><li>ซอฟต์แวร์ฟรี </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ต้นฉบับ - รหัสเปิด </li></ul><ul><ul><li>เปิดเผย Source Code </li></ul></ul><ul><li>OSS </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เสรี </li></ul>
  20. 22. ทำไม OSS คือทางเลือก <ul><li>งบประมาณจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>กฏหมายลิขสิทธิ์ </li></ul><ul><li>กฏหมายการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ . ศ . 2550 </li></ul>
  21. 23. ยอดรวม <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    30,000.00 </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 </li></ul></ul>76,000.00
  22. 24. ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน
  23. 25. การกระทำความผิด <ul><li>สปายแวร์ (Spyware) </li></ul><ul><li>Sniffer </li></ul><ul><li>การใช้ชุดคำสั่งในทางมิชอบ (Malicious code) เช่น Viruses, Worms, Trojan horses </li></ul><ul><li>Spamming </li></ul>
  24. 26. บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกัน ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
  25. 27. บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ - ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒ ( ๑ ) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูล ไม่เกิน 10 ปี ( และ ) ไม่เกิน 200,000 มาตรา ๑๒ ( ๒ ) กระทบความมั่นคง 3 - 15 ปี 60,000 - 300,000 มาตรา ๑๒ เป็นเหตุให้เสียชีวิต 10 – 20 ปี - มาตรา ๑๓ จำหน่าย / เผยแพร่ชุดคำสั่ง ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๑๔ เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000
  26. 28. มุมมอง / ทางเลือกใหม่
  27. 29. มูลค่าซอฟต์แวร์ <ul><li>OpenOffice.org (MS Office) ฟรี </li></ul><ul><li>GIMP (PhotoShop) ฟรี </li></ul><ul><li>PDF Creator (Acrobat Professional) ฟรี </li></ul><ul><li>7-Zip (WinZip) ฟรี </li></ul><ul><li>Xn-View (ACDSee) ฟรี </li></ul>
  28. 30. เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>หน่วยงานของประเทศให้การสนับสนุน </li></ul><ul><ul><li>NECTEC </li></ul></ul><ul><ul><li>NSTDA </li></ul></ul><ul><ul><li>SIPA </li></ul></ul><ul><ul><li>STKS </li></ul></ul><ul><ul><li>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย </li></ul></ul><ul><ul><li>การบินไทย </li></ul></ul>
  29. 31. OSS for Education <ul><li>e-Learning Solution </li></ul><ul><ul><li>ATutor </li></ul></ul><ul><ul><li>Moodle </li></ul></ul><ul><ul><li>LearnSquare </li></ul></ul><ul><li>Multimedia Production </li></ul><ul><ul><li>CamStudio </li></ul></ul><ul><ul><li>Wink </li></ul></ul><ul><li>Mindmap </li></ul><ul><ul><li>FreeMind </li></ul></ul><ul><li>Sound </li></ul><ul><ul><li>Audacity </li></ul></ul>
  30. 32. e-Learning System Framework Learning Management System Content Management System Learning Tools
  31. 33. LMS – Learning Management System <ul><li>ระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>หัวใจสำคัญของ e-Learning </li></ul><ul><li>สร้างสภาพแวดล้อมเปรียบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ </li></ul><ul><ul><li>ตรวจสอบการเข้าเรียน , ชื่อผู้ที่เข้าเรียน , ความก้าวหน้าในการเรียน , บทที่เรียน , เวลาที่เรียน , ชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียน , การสมัครเรียน , การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น , การถามตอบ , ระบบประเมินผล , ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับค้นคว้า , เอกสารอ้างอิง ระบบติว ระบบพี่เลี้ยง </li></ul></ul>
  32. 35. เขียนอย่างไร <ul><li>eLearning </li></ul><ul><li>E-Learning </li></ul><ul><li>e-Learning </li></ul>
  33. 36. Moodle คือ <ul><li>Moodle </li></ul><ul><ul><li>Modular Objected Dynamic Learning Environment </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) หรือ ระบบจัดการคอร์ส (CMS) ที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ Open Source ภายใต้ GPL license </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างขึ้นด้วยระบบ LAMP ( Linux, Apache server, MySQL, PHP) </li></ul></ul><ul><ul><li>พัฒนาโดย Dr.Martin Dougiamas </li></ul></ul>
  34. 37. ความสามารถ <ul><li>สามารถนำเอกสารหรือไฟล์รูปแบบต่างๆ เข้าไปได้ เช่น Word, PowerPoint, PDF, Webpage (html) Video และ Image </li></ul><ul><li>มีระบบติดต่อสื่อสารให้เลือกใช้หลากหลาย เช่น Webboard </li></ul><ul><li>มีระบบการทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ส่งและรับการบ้าน </li></ul><ul><li>มีระบบ UPLOAD ด้วยความสามารถของ .zip </li></ul>
  35. 38. ปรัชญาการสร้าง Moodle <ul><li>การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) </li></ul><ul><ul><li>คนเรานั้นจะมีการสร้างความรู้ใหม่เสมอหากมีสภาวะแวดล้อมเอื้ออำนวย การเรียนรู้แบบเดิมที่มาจากการฟัง เห็น ล้วนเป็นการเรียนรู้ทางเดียวนั่นคือเราเป็นผู้รับสารและเก็บเอาไว้ จึงมีการเรียกผู้ที่มีความจำดีว่า “พจนานุกรมเดินได้” หากแต่เราจะเรียนรู้ได้มากกว่าหากเป็นการถ่ายทอดจากสมองสู่สมองนั่นคือมีการแลกเปลี่ยนทัศนะและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น </li></ul></ul>
  36. 39. ปรัชญาการสร้าง Moodle <ul><li>การเรียนรู้แบบคิดเอง สร้างเอง (Constructionvism) </li></ul><ul><ul><li>การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ไม่ว่าจะเป็นการพูด การโพสต์แสดงความคิดเห็นบนกระดานเสวนา </li></ul></ul><ul><ul><li>ตัวอย่างเช่น ปกติอ่านหนังสือพอวางหนังสือก็จะลืม แต่ถ้าได้อธิบายให้คนอื่นฟังจะทำให้จำได้มากขึ้น </li></ul></ul>
  37. 40. ปรัชญาการสร้าง Moodle <ul><li>การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ในสังคม (Social Constructivism) </li></ul><ul><li>การเรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยอาศัยหลักการว่าความสำเร็จของหมู่คณะคือความสำเร็จของตน </li></ul><ul><ul><li>ทุกคนสามารถเป็นครูและนักเรียนได้ในเวลาเดียวกัน </li></ul></ul><ul><ul><li>เรียนรู้ด้วยการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่นเห็น </li></ul></ul><ul><ul><li>เรียนรู้ด้วยการสังเกตการณ์การกระทำของเพื่อนร่วมชั้นเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับบริบทส่วนบุคคลของผู้เรียน ( เรียกว่า transformative knowledge and constructivism) </li></ul></ul><ul><ul><li>มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนและปรับแต่งได้ เนื่องจากทุกคนในห้องเรียนออนไลน์มีส่วนร่วมในการสร้างห้องเรียน </li></ul></ul>
  38. 41. ปรัชญาการสร้าง Moodle <ul><li>การเชื่อมโยงและการแยกส่วน (Connected and Separated Knowing) </li></ul><ul><ul><li>ผู้ที่มีพฤติกรรมแบบเชื่อมโยงภายในกลุ่มจะเป็นผู้ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกจากจะทำให้คนในกลุ่มมีความสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วยังช่วยให้แต่ละคนได้สะท้อนความคิดของตน </li></ul></ul>
  39. 42. บทบาทของ Moodle <ul><li>Moodle ไม่ใช่เครื่องมือที่นำมาทดแทนบทเรียนในห้องเรียน แต่เป็นเครื่องมือที่นำมาช่วยเสริมการเรียนในห้องเรียน ผู้สอนต้องวางแผนการสอน ออกแบบการสอนสำหรับรายวิชาอย่างเหมาะสม มีการโต้ตอบกับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน </li></ul>
  40. 43. ดาวน์โหลด Moodle
  41. 44. ติดตั้งบนพีซี <ul><li>ติดตั้ง AppServ (Apache, PHP, MySQL) </li></ul><ul><li>คัดลอกต้นฉบับ Moodle มาไว้ในโฟลเดอร์ www ของ AppServ </li></ul><ul><li>เปลี่ยนชื่อ Folder Moodle ตามต้องการ </li></ul><ul><li>สร้างฐานข้อมูล MySQL </li></ul><ul><li>ติดตั้ง Moodle </li></ul><ul><li>ปรับแต่ง Moodle </li></ul>
  42. 45. พีซีธรรมดาเป็น Web Server AppServ คือคำตอบ Open Source Software ง่ายในการติดตั้ง ทำงานได้กับ PC และ OS ทุกระบบ
  43. 46. ความต้องการระบบ <ul><li>จำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บบน Microsoft Windows </li></ul><ul><ul><li>MS-Windows 2000++ </li></ul></ul><ul><ul><li>Apache </li></ul></ul><ul><ul><li>MySQL </li></ul></ul><ul><ul><li>PHP </li></ul></ul>AppServ
  44. 47. http://www.appservnetwork.com
  45. 49. C:AppServ ไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ควรจำ
  46. 50. Server Name : ชื่อ Server หรือ IP-Address กรณีที่เป็น เว็บจำลองให้ระบุเป็น localhost Administrator's Email Address: อีเมล์ของผู้ดูแลระบบ Apache HTTP Port: เลขที่พอร์ทสื่อสารของ Apache ปกติคือ พอร์ท 80
  47. 51. ค่าควบคุมสำหรับฐานข้อมูล MySQL ประกอบด้วย root password รหัสผ่าน ( ต้องจำให้ได้ด้วย ) ‏ Character set กรณีที่ใช้ภาษาไทย ควรระบุเป็น UTF-8 Unicode
  48. 52. ติดตั้ง AppServ สำเร็จ
  49. 53. ทดสอบ AppSer v <ul><li>เรียกใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เช่น IE </li></ul><ul><li>พิมพ์ 127.0.0.1 หรือ localhost </li></ul>
  50. 54. ติดตั้ง Moodle <ul><li>คัดลอกต้นฉบับ Moodle </li></ul><ul><li>วางที่ c:AppServWWW </li></ul><ul><li>เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ </li></ul><ul><ul><li>ชื่อโฟลเดอร์จะต้องเป็น </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลข </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ห้ามเว้นวรรค หรือใส่เครื่องหมายพิเศษใดๆ ยกเว้น - </li></ul></ul></ul>
  51. 55. สร้างฐานข้อมูล MySQL <ul><li>เปิด IE พิมพ์ 127.0.0.1 หรือ localhost </li></ul><ul><li>คลิกเลือก phpMyAdmin Database Manager </li></ul><ul><li>ป้อน user name เป็น root และรหัสผ่านที่กำหนด </li></ul>
  52. 56. สร้างฐานข้อมูล MySQL <ul><li>พิมพ์ชื่อฐานข้อมูลสำหรับ Moodle ในรายการ “สร้างฐานข้อมูลใหม่” เลือกรายการ Collection เป็น utf8_unicode_ci คลิกปุ่มสร้าง </li></ul>
  53. 57. ฐานข้อมูล MySQL <ul><li>ห้ามตั้งชื่อไฟล์ฐานข้อมูลซ้ำกัน </li></ul><ul><li>ชื่อฐานข้อมูลจะต้องเป็น </li></ul><ul><ul><li>ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลข </li></ul></ul><ul><ul><li>ห้ามเว้นวรรค หรือใส่เครื่องหมายพิเศษใดๆ ยกเว้น – </li></ul></ul>
  54. 58. เริ่มติดตั้ง Moodl e <ul><li>เปิดเว็บเบราว์เซอร์ </li></ul><ul><li>พิมพ์ http://127.0.0.1/moodle หรือชื่อโฟลเดอร์ที่กำหนด </li></ul>
  55. 59. เริ่มติดตั้ง Moodl e
  56. 60. เริ่มติดตั้ง Moodl e ปรับแก้ไขรายการ ไดเรกทอรีข้อมูล เป็น C:AppServwwwmoodle/moodledata
  57. 61. เริ่มติดตั้ง Moodl e ระบุชื่อฐานข้อมูล ในรายการ Database User name ในรายการ User รหัสผ่าน ในรายการ Password แล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป”
  58. 62. เริ่มติดตั้ง Moodl e
  59. 63. เริ่มติดตั้ง Moodl e
  60. 64. เริ่มติดตั้ง Moodl e ขั้นตอนที่เหลือให้คลิกปุ่ม Continue จนจบขั้นตอน
  61. 65. เริ่มติดตั้ง Moodl e
  62. 68. ชื่อเต็มของเว็บไซต์ <ul><li>เป็น Title ของเว็บ </li></ul><ul><li>ใช้เป็น Keyword สืบค้นให้กับ Search Engine </li></ul><ul><li>ควรเป็นภาษาอังกฤษ ยาวไม่เกิน 65 ตัว </li></ul><ul><li>มีภาษาไทยต่อท้ายได้ </li></ul><ul><li>เช่น </li></ul><ul><ul><li>Math for Fun : สนุกกับเลขคณิต </li></ul></ul><ul><ul><li>Life Science : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต </li></ul></ul>
  63. 69. ชื่อย่อเว็บไซต์ <ul><li>เปรียบเสมือนเมนู Home </li></ul><ul><li>ใช้เป็นจุด link เพื่อกลับมาสู่หน้าแรกของ Home page นั้น </li></ul><ul><li>เป็นเมนูลัด </li></ul><ul><li>ควรตั้งชื่อให้สื่อถึงเว็บไซต์มากกว่า Home เช่น ตั้งชื่อ Title ว่า Math for Fun ก็ควรตั้งชื่อย่อว่า Mfun เป็นต้น </li></ul>
  64. 72. คลิกเพื่อ Login เข้าสู่ระบบ
  65. 74. ปรับระบบภาษา <ul><li>คลิกเลือก Language, Language Packs จาก Site Administration </li></ul>
  66. 75. ปรับระบบภาษา <ul><li>เลือก Thai จาก Available language packs ส่งไป Installed language packs </li></ul>
  67. 76. ปรับระบบภาษา
  68. 78. เปลี่ยนรูปแบบเว็บ
  69. 79. การสร้างบทเรียนออนไลน์ <ul><li>สร้างสมาชิก </li></ul><ul><li>สร้างประเภทรายวิชา </li></ul><ul><li>สร้างรายวิชา </li></ul><ul><li>กำหนดสมาชิกให้กับรายวิชา </li></ul><ul><ul><li>อาจารย์ </li></ul></ul><ul><ul><li>นักเรียน </li></ul></ul>
  70. 80. สมาชิก <ul><li>ผู้ดูแล (admin) ติดตั้งระบบ บำรุงรักษา กำหนดค่าเริ่มต้น และกำหนดสิทธิ์ต่างๆ </li></ul><ul><li>ผู้สอน (teacher) เพิ่มเนื้อหา เพิ่มข้อสอบ ให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผู้เรียนตอบคำถาม และสนทนากับนักเรียน </li></ul><ul><li>ผู้เรียน (student) เข้าเรียนหัวข้อต่างๆ ทำแบบฝึกหัด ตามที่ได้รับมอบหมาย </li></ul><ul><li>ผู้มาเยี่ยม (guest) เข้าเรียนได้เฉพาะวิชาที่อนุญาต และไม่มีสิทธิ์ทำแบบทดสอบใดๆ </li></ul>
  71. 81. ทำงานกับสมาชิก
  72. 82. เพิ่มสมาชิกจากไฟล์ Text
  73. 83. เพิ่มสมาชิกจากไฟล์ Text
  74. 84. เพิ่มสมาชิกจากไฟล์ Text
  75. 85. แสดงรายชื่อสมาชิก
  76. 86. เพิ่ม / แก้ไขประเภทของรายวิชา ( กลุ่มวิชา ) เพิ่มกลุ่มวิชา e-Learning โดยคลิก “เพิ่มประเภท”
  77. 87. เพิ่ม / แก้ไขประเภทของรายวิชา ( กลุ่มวิชา )
  78. 88. เพิ่ม / แก้ไขรายวิชา
  79. 89. เพิ่ม / แก้ไขรายวิชา
  80. 90. เพิ่ม / แก้ไขรายวิชา
  81. 91. เพิ่ม / แก้ไขรายวิชา
  82. 92. เพิ่ม / แก้ไขรายวิชา
  83. 93. เพิ่ม / แก้ไขรายวิชา
  84. 94. Editor
  85. 95. Upload Files
  86. 96. Upload Files
  87. 97. กิจกรรมหลัก
  88. 98. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลการบ้าน (Assignment) กำหนดวันส่ง , คะแนนสูงสุด ให้การบ้านออนไลน์ ผู้สอนสามารถให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะสำหรับการบ้านแต่ละชิ้น </li></ul><ul><li>โมดูลห้องสนทนา (Chat) สื่อสารแบบต่อเนื่องในเวลาจริง แสดงภาพประวัติส่วนตัว , แสดงลิงก์ URL รูปภาพเป็นต้น </li></ul>
  89. 99. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลแบบสอบถาม (Choice) สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนในชั้น </li></ul><ul><li>โมดูลกระดานเสวนา (Forum) มีหลายประเภทให้เลือก สมัครเป็นสมาชิกจะได้รับเมล์เมื่อมีการโพสต์ในกระดานเสวนา ให้คะแนนได้ </li></ul>
  90. 100. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลบันทึกความก้าวหน้า (journal) ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและนักเรียนโดยเฉพาะ สะท้อนให้เห็นความคิดของนักเรียนที่มีต่อวิชานั้น ๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือให้ผู้สอนได้ดูพัฒนาการเรียนของนักเรียน </li></ul><ul><li>โมดูลแบบทดสอบ (Quiz) ตัดเกรดอัตโนมัติ ปรนัย เติมคำ ถูก / ผิด จับคู่ แบบสุ่ม ตัวเลข หลายตัวเลือก นำเข้าคำถามได้หลายรูปแบบ และสามารถกำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบได้ </li></ul>
  91. 101. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลแหล่งข้อมูล (Resource) นำเสนอเนื้อหาหลายรูปแบบ </li></ul><ul><li>โมดูลแบบสอบถาม (Survey) แบบสอบถามสำเร็จรูป (COLLES ATLAS) สะท้อนความคิดเห็นจากนักเรียนในชั้นที่มีต่อรายวิชา </li></ul><ul><li>โมดูลห้องปฏิบัติการ (workshop) ห้องปฏิบัติการออนไลน์ นักเรียนช่วยกันให้คะแนนและนักเรียนให้คะแนนตัวเอง </li></ul>
  92. 102. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลบทเรียนสำเร็จรูป (Lesson) แตกบทเรียนได้หลายสาขาย่อย นักเรียนศึกษาและทำแบบทดสอบจนกว่าจะเข้าใจ นำเข้าคำถามเข้าได้ </li></ul><ul><li>โมดูลอภิธานศัพท์ (Glossary) เพิ่มคำศัพท์สำหรับแต่ละรายวิชา นักเรียนเพิ่มคำศัพท์ได้ มีระบบการให้คะแนนคำศัพท์ แสดงความเห็นของการให้ความหมายของคำศัพท์ </li></ul><ul><li>โมดูล Wiki สร้างสารานุกรมของเว็บหรือรายวิชาเก็บไว้เพื่ออ้างอิง </li></ul>
  93. 103. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูล SCORM นำเข้าแพกเกจ SCORM ที่สร้างโดยโปรแกรมอื่นจากนั้นบันทึกคะแนนกลับลงใน moodle </li></ul><ul><li>โมดูลหนังสือ (Book) สำหรับสร้างเนื้อหาที่มีหลายหน้า </li></ul><ul><li>โมดูล Hotpot สำหรับนำเข้าคำถามที่สร้างจาก hot potatoes </li></ul>
  94. 104. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลบันทึกการเข้าเรียน (Attendance) ใช้ในการบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนจากหมายเลขไอพีที่ใช้เข้ามาโดยบันทึกวันเวลาที่เข้ามาศึกษา </li></ul><ul><li>โมดูลแบบสำรวจ (Questionnaire) ใช้สร้างแบบสำรวจที่ต้องการคิดคำถามขึ้นเองในหัวข้อที่ต้องการถาม </li></ul>
  95. 105. กิจกรรมหลัก <ul><li>โมดูลบทสนทนา (Dialogue) นักเรียนสามารถเปิดบทสนทนาหรือถามคำถามอาจารย์และอาจารย์สามารถโต้ตอบ คล้ายกับการฝากข้อความถึงกัน นักเรียนสามารถเปิดบทสนทนากับเพื่อนได้ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบเปิดการใช้งานให้ </li></ul><ul><li>โมดูลแบบฝึกหัด (Exercise) คล้ายโมดูลห้องปฏิบัติการรวมกับโมดูลการบ้านแต่เป็นการให้นักเรียนประเมินผลตนเอง </li></ul>
  96. 106. การเข้าเรียนในโหมดนักเรียน
  97. 107. การเข้าเรียนในโหมดนักเรียน
  98. 108. Guest
  99. 109. ส่งท้าย <ul><li>Moodle ไม่ได้มาแทนครู </li></ul><ul><li>Moodle ไม่ได้มาแทนระบบการเรียนตามปกติ </li></ul><ul><li>Moodle ไม่ได้มาแทนความสัมพันธ์ของครู และนักเรียน </li></ul>
  100. 110. แหล่งความรู้เพิ่มเติม <ul><li>http://stks.or.th </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/elearning </li></ul>

  ×