ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย Moodle ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  prachyanun@hotmail.com  http://www.prachyanun.com
ระบบการจัด การเรีย นการ   สอนผ่า นเว็บการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Web-Based InstructionE-Learning : WebLMS : MoodleCMS ...
MoodleM  ModuleO  ObjectO  OrientedD  DynamicL  LearningE  Environment
Moodle คือ    อะไร ???Course Management SystemLearning Management SystemOpen Source (Free ware)PHP ProgrammingMr. Marth...
ทำาไมต้อง Moodle ??Freeง่ายสำาหรับครูOpen SourceLMSOnlineชมรม Moodle E-Learningประเทศไทย
LMS : Learning Management System  เป็น การจัด ระบบกระบวนการเรีย น  การสอนต่า งๆ ในการออนไลน์  ตั้ง แต่เ นื้อ หา การลงทะ...
CMS : Content Management System  เป็น ระบบจัด การเนื้อ หาวิช าที่เ รีย น  ผู้ส อนจะเป็น ผูจ ัด ทำา ขึน และนำา มา    ...
ความแตกต่างระหว่าง CMS/LMS1.       การบริห ารจัด การทั้ง ระบบ2.       กระบวนการจัด การสมบูร ณ์แบบ องค์ป ระกอบเต็ม รูป แบบ3...
Web Programming– HTML,DHTML– Pert, CGI,– JSP : Java Server Page– ASP : Active Server Page– PHP : Professional Home page– A...
Web Authoring– Frontpage– Dreamweaver– Namo– Net Object– Homesite– Active Client
วิธีการใช้งาน Moodleแบบ Offline– การจำาลองเครื่องด้วย AppServ– การติดตั้งฐานข้อมูลด้วย PHP MyAdmin– การติดตั้ง Moodle ในแบ...
การจัด การระบบ Moodleการตั้ง ค่าสมาชิกการสำา รองข้อ มูลการกู้ค ืนรายวิช าทั้ง หมดบัน ทึก การใช้ง านเว็บไฟล์ข องเว็บ ไซต์
การพัฒนาบทเรียนด้วย Moodleการเพิ่มแหล่งข้อมูล– Web Page, Web Site– Label ฯลฯการเพิ่มกิจกรรม– กระดานข่าว, ห้องสนทนา, โพล– แ...
วิท ยากรPrachyanun Nilsook, Ph.D– Ph.D. in Educational and Communications Technology– prachyanun@hotmail.com– http//www.p...
Moodle
Moodle
Moodle
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Moodle

473 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
473
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Moodle

 1. 1. ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วย Moodle ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 2. 2. ระบบการจัด การเรีย นการ สอนผ่า นเว็บการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ Web-Based InstructionE-Learning : WebLMS : MoodleCMS : Mambo , PHP nukeLCMS : A-TutorLearning Management System
 3. 3. MoodleM ModuleO ObjectO OrientedD DynamicL LearningE Environment
 4. 4. Moodle คือ อะไร ???Course Management SystemLearning Management SystemOpen Source (Free ware)PHP ProgrammingMr. Marthinดร.วิมลลักษณ์ สิงหนาท ผู้พัฒนาระบบภาษาไทย
 5. 5. ทำาไมต้อง Moodle ??Freeง่ายสำาหรับครูOpen SourceLMSOnlineชมรม Moodle E-Learningประเทศไทย
 6. 6. LMS : Learning Management System เป็น การจัด ระบบกระบวนการเรีย น การสอนต่า งๆ ในการออนไลน์ ตั้ง แต่เ นื้อ หา การลงทะเบีย น การ เก็บ ข้อ มูล การมีป ฏิส ัม พัน ธ์ ระหว่า งผูส อนกับ ผู้เ รีย นเช่น อีเ มล์ ้ กระดานข่า ว ห้อ งสนทนา เป็น ต้น ซึ่ง จะมีส ่ว นของระบบฐานข้อ มูล ที่ สนับ สนุน การจัด การเนื้อ หาวิช า (Content) โดยจะเอื้อ อำา นวยความ
 7. 7. CMS : Content Management System เป็น ระบบจัด การเนื้อ หาวิช าที่เ รีย น ผู้ส อนจะเป็น ผูจ ัด ทำา ขึน และนำา มา ้ ้ ใส่ไ ว้ใ นระบบฐานข้อ มูล เหมือ น LMS หรือ ผู้ส อนจัด ทำา ขึน เองเป็น ้ อิส ระโดยมีร ะบบเหมือ นกับ LMS แต่ผ ู้ส อนสามารถจัด การบริห าร เพิม เติม เนื้อ หา ติด ตั้ง อุป กรณ์ ่ เครื่อ งมือ บางส่ว นได้ด ้ว ยตนเอง
 8. 8. ความแตกต่างระหว่าง CMS/LMS1.       การบริห ารจัด การทั้ง ระบบ2.       กระบวนการจัด การสมบูร ณ์แบบ องค์ป ระกอบเต็ม รูป แบบ3.       ดำา เนิน การด้ว ยบุค ลากรจำา นวนมาก4.       ค่า ใช้จ ่า ยการดำา เนิน การสูง5.       เหมาะสำา หรับ องค์ก รขนาดใหญ่6.       ใช้เ ป็น สือ หลัก ในการเรีย นการ ่สอน7.       เนือ หามาจากผูเ ชีย วชาญหรือ ้ ้ ่
 9. 9. Web Programming– HTML,DHTML– Pert, CGI,– JSP : Java Server Page– ASP : Active Server Page– PHP : Professional Home page– Active Server
 10. 10. Web Authoring– Frontpage– Dreamweaver– Namo– Net Object– Homesite– Active Client
 11. 11. วิธีการใช้งาน Moodleแบบ Offline– การจำาลองเครื่องด้วย AppServ– การติดตั้งฐานข้อมูลด้วย PHP MyAdmin– การติดตั้ง Moodle ในแบบ Online– การติดตั้ง Moodle ใน Server– การติดตั้งฐานข้อมูล– การติดตั้งค่าต่าง ๆ เพือใช้งาน ่
 12. 12. การจัด การระบบ Moodleการตั้ง ค่าสมาชิกการสำา รองข้อ มูลการกู้ค ืนรายวิช าทั้ง หมดบัน ทึก การใช้ง านเว็บไฟล์ข องเว็บ ไซต์
 13. 13. การพัฒนาบทเรียนด้วย Moodleการเพิ่มแหล่งข้อมูล– Web Page, Web Site– Label ฯลฯการเพิ่มกิจกรรม– กระดานข่าว, ห้องสนทนา, โพล– แบบทดสอบ, แบบสอบถาม, การบ้าน, บทเรียน สำาเร็จรูป ฯลฯการเพิ่มบล็อก– กิจกรรมล่าสุด, สมาชิกออนไลน์, เข้าสู่ระบบ ฯลฯ
 14. 14. วิท ยากรPrachyanun Nilsook, Ph.D– Ph.D. in Educational and Communications Technology– prachyanun@hotmail.com– http//www.prachyanun.com– 01-7037515

×