Εργασία για τον Ιατρικό Τουρισμό - Παρουσίαση HARMONY S.A.

626 views

Published on

An examination of demographic trends clearly indicates that the population is ageing. It can be stated that there is a growth of mature age market (over 65 year old) and semi mature age market (over 55 year old). These population changes have created the pleasure travel market for the elderly. This mature age market is, on average; better educated, more affluent and has greater expectations than the generation before them and forms a large and influential market sector. Tourism industry can expect to face changing demands, needs and opportunities as population ageing.
Medical tourism, where patients travel overseas for operations, has grown rapidly in the past decades. High costs and long waiting lists at home, new technology and skills in destination countries alongside reduced transport costs and Internet marketing have all played a role. Several Asian countries are dominant, but most countries have sought to enter the market, Greece is one of these with a new project HARMONY. Conventional tourism has been a by-product of this growth, despite its tourist packaging, and overall benefits to the travel industry have been considerable. The rise of medical tourism emphasizes the privatization of health care, the growing dependence on technology, uneven access to health resources and the accelerated globalisation of both health care and tourism. In the recent past, a trend known as medical tourism has emerged wherein citizens of highly developed countries choose to bypass care offered in their own communities and travel to less developed areas of the world to receive a wide variety of medical services. This phenomenon is driven by marketplace forces and occurs outside of the view and control of the organized healthcare system. Medical tourism presents important concerns and challenges as well as potential opportunities. This trend will have increasing impact on the healthcare landscape in industrialized and developing countries around the world. The objective of this study is to identify the size and importance of the mature age (senior) travel market and its implications for the travel and tourism industry. Furthermore to examine the strengths and the weaknesses of the new project of our team THE MEDICS.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
626
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Εργασία για τον Ιατρικό Τουρισμό - Παρουσίαση HARMONY S.A.

 1. 1. Καζεγεηήο : Ησάλλεο Α. ΠνιιάιεοΦΟΗΣΖΣΔ΢ : Θνδσξήο Γεκόπνπινο - Μαξη-Αιίο ΕηώγαΔπηζηήκε ΢αρηηδή - Ησάλλα ΥξαΊξηο Δπζπκίνπ - Εαραξέληα ΒιαράθεΠΔΗΡΑΗΑ΢, ΜΑΗΟ΢ 2013ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗ΢ΜΟΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ «HARMONY S.A.»
 2. 2. 2ΠεξηερόκελαΟμάδα Μελζτθσ ...............................................................................................................................4Παρουςίαςθ των μελϊν...................................................................................................................4Περίλθψθ .........................................................................................................................................7Abstract ............................................................................................................................................81. ΕΙ΢ΑΓΩΓΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΕΙΑ....................................................................................................................91.1 Εννοιολογικι Προςζγγιςθ του Σουριςμοφ ............................................................................91.2 Ο Ιατρικόσ Σουριςμόσ ..........................................................................................................101.2.1 Εννοιολογικι Προςζγγιςθ ............................................................................................101.2.2 Διάκριςθ ειδϊν Ιατρικοφ Σουριςμοφ ...........................................................................111.2.3 Παροχζσ υπθρεςιϊν ςτον Ιατρικό Σουριςμό................................................................121.2.4 Οι δθμογραφικζσ τάςεισ και ο ιατρικόσ τουριςμόσ .....................................................141.3. Η HARMONY S.A..................................................................................................................151.3.1 Η ετυμολογία του όρου «αρμονία» .............................................................................151.3.2 Η φιλοςοφία μασ και ο ςκοπόσ τθσ HARMONY S.A......................................................161.3.3 Η αποςτολι τθσ HARMONY S.A....................................................................................171.3.4 Σο όραμα μασ και οι μελλοντικοί ςτόχοι ανάπτυξθσ ...................................................182. Ανάλυςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ..........................................................................202.1 Ειςαγωγι..............................................................................................................................202.2 Ο τουριςμόσ ςτθν Ελλάδα ςτοιχεία και αρικμοί .................................................................232.3 Η Κριτθ ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ ..................................................................................252.4 Η Σουριςτικι ηιτθςθ ςε υπθρεςίεσ τρίτθσ θλικίασ..............................................................272.5 Περιγραφι του οικονομικοφ και πολιτικοφ κλίματοσ ςτθν Ελλάδα ...................................293. Νομικό Πλαίςιο ..........................................................................................................................313.1 Ευρωπαϊκι κάρτα αςφάλιςθσ αςκζνειασ............................................................................313.2 Διαςυνοριακι περίκαλψθ ...................................................................................................313.3 Σα δικαιϊματα των θλικιωμζνων. .......................................................................................333.4 Κακοριςμόσ πλαιςίου λειτουργίασ των κζντρων ιαματικοφ τουριςμοφ καικαλαςςοκεραπείασ ςτθν Ελλάδα (Ειδικό ςιμα – Ζλεγχοσ). .....................................................344. Ανταγωνιςτικό Περιβάλλον........................................................................................................35
 3. 3. 34.1 Ανταγωνιςμόσ ςε εγχϊριο επίπεδο .....................................................................................354.2 Ανταγωνιςμόσ από το εξωτερικό.........................................................................................354.3 Μία ματιά ςε ζνα κόςμο πιο μακρινό .................................................................................425. Εταιρικό περιβάλλον .................................................................................................................445.1 Περιγραφι τθσ επιχείρθςθσ.................................................................................................445.2 Προμθκευτζσ........................................................................................................................456. Πελάτεσ ΢τόχοσ...........................................................................................................................486.1 Ηλικιακι ςφνκεςθ του παγκόςμιου πλθκυςμοφ.................................................................486.2 Σμθματοποίθςθ των πελατϊν τρίτθσ θλικίασ......................................................................516.3 Σο ψυχογραφικό προφίλ των πελατϊν τθσ τρίτθσ θλικίασ..................................................517. SWOT analysis ............................................................................................................................54Δυνατά ΢θμεία ...........................................................................................................................55Αδφνατα ςθμεία.........................................................................................................................56Ευκαιρίεσ....................................................................................................................................56Απειλζσ.......................................................................................................................................588. Περιλθπτικό κεωρθτικό υπόβακρο για ΢τόχουσ........................................................................608.1 ΢χεδιαςμόσ ςτρατθγικισ λειτουργίασ..................................................................................628.2 ΢χεδιαςμόσ- ανάπτυξθ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ.................................................................638.3 Χαρακτθριςτικά ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ..........................................................................668.4 ΢τρατθγικζσ Μάρκετινγκ τθσ HARMONY .............................................................................69ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ...................................................................................................................................729.1 Η Εφαρμογι των 4Ps ςτθ Λειτουργία του HARMONY.........................................................729.2 Παράγοντασ Σοποκζτθςθσ Ξενοδοχειακοφ Προϊόντοσ .......................................................739.3 Παράγοντασ Σιμολόγθςθσ Ξενοδοχειακοφ Προϊόντοσ ........................................................759.4 Παράγοντασ Διανομισ Ξενοδοχειακοφ Προϊόντοσ..............................................................779.5 Παράγοντασ Προβολισ Ξενοδοχειακοφ Προϊόντοσ.............................................................799.6 ΣΑ 10 Ps ...........................................................................................................................829.7 ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟ΢ΕΓΓ΢Η .........................................................................................................8310. Επίλογοσ ...................................................................................................................................86ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................................88
 4. 4. 4Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ΗαηξηθνχΣνπξηζκνχ, ηφζν ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, φζν θαη ησλ ηάζεσλ πνπαλαπηχζζνληαη δηεζλψο. Δπηπξνζζέησο εκπεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηεο εηαηξείαο“HARMONY S.A.”, ε νπνία θαη απνηειεί έλα λνεηφ εηαηξηθφ ζρήκα, ην νπνίννξακαηίδεηαη ζην λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. Ζ παξνπζίαζε ηεοπαξνχζεο έξεπλαο δηελεξγείηαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο “TheMedics”, ηνπ ΠΜ΢ Γηνίθεζεο ηεο Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά θαηζπγθεθξηκέλα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θχθινπ ησλ εηζεγήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην κάζεκαMarketing & Τγεία.Οκάδα ΜειέηεοΣν φλνκα ηεο νκάδαο είλαη : The Medics.Πξφθεηηαη γηα έλα ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο φλνκα, ζην νπνίν ζπκππθλψλεηαηε πνιπζρηδήο δξάζε ησλ αηφκσλ απφ ηηο απαξρέο ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο ηνποέσο ζηελ ησξηλή δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν. Έλαο ηίηινο ν νπνίνοπξφθεηηαη γηα ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν απφ ηελ πξνγελέζηεξε δξαζηεξηφηεηα ζηελζεκεξηλή ελαζρφιεζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηελΓηνίθεζε ηεο Τγείαο θαη ην φρεκα κέζα απφ ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί εαλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εγρψξηαο δψλεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο πξννπηηθήοαλάπηπμεο ηνπ πνιπδχλακνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ κέζα ζε απηή.Παξνπζίαζε ησλ κειώλΕαραξέληα ΒιαράθεΔίλαη απφθνηηε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ ΠαλεπηζηεκίνπΠεηξαηά θαη ζήκεξα εξγάδεηαη σο Γηνηθεηηθή Τπάιιεινο – Αλαπι. Πξντζηακέλεηνπ Λνγηζηεξίνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ζηνλ Γήκν Διεπζίλαο
 5. 5. 5Θνδσξήο ΓεκφπνπινοΔίλαη απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ ΑΣΔΗ Πάηξαο θαηπηζηνπνηεκέλνο Δηδηθφο Παηδαγσγφο ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλθαη ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ. Γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα εξγάζηεθε σοΓηνηθεηηθφο Τπάιιεινο θαη σο Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο ζηελ Γεληθή ΗδησηηθήΠνιπθιηληθή Λακίαο (Γεληθή & Μαηεπηηθή Κιηληθή – Κέληξν Απνθαηάζηαζεο &Απνζεξαπείαο) (2010). ΢ήκεξα είλαη Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο ζηηο Κνηλσληθέοδνκέο ησλ Γήκσλ Εσγξάθνπ – Καηζαξηαλήο θαη εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο –Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο ζε δχν Μνλάδεο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ. Σέινο απνηειείΜέινο ηνπ Γ.΢. ησλ δηαζπλδεφκελσλ Ννζνθνκείσλ Λακίαο – Άκθηζζαο –Καξπελεζίνπ.Ίξηο ΔπζπκίνπΜεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηεο ζηα νηθνλνκηθά (Διιάδα, ΖΠΑ), εΊξηο πξνζειήθζε σο Γηεπζχληξηα Γεκνζίσλ ΢ρέζεσλ γηα έλα δηαθνξεηηθφΠαλεπηζηήκην. ΢ηε ζπλέρεηα ζχζηεζε θαη έηξεμε ηελ δηθή ηεο εηαηξεία, PublicAffairs. Μεηά απφ 7 ρξφληα απνθάζηζε λα θάλεη έλα δηάιεηκκα θαη λα αθηεξσζείζηελ νηθνγέλεηά ηεο. Σψξα είλαη πάιη πίζσ γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεοπξνθιήζεηοΜαξη-Αιίο ΕηψγαΔίλαη απφθνηηε ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΑλψηαηνπΣερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Αζελψλ θαη ηελ πεξίνδν 2005 – 2010παξείρε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζε έξγα πιεξνθνξηθήο Γ‟ Κνηλνηηθνχ πιαηζίνπζηήξημεο θαη Δ΢ΠΑ (Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε) ζηελ Κνηλσλία ηεο ΠιεξνθνξίαοΑ.Δ. ΢ήκεξα είλαη Τπεχζπλε Δπηθνηλσλίαο & Πνηφηεηαο ζην E-Learning ηνπΣκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά.Δπηζηήκε ΢αρηηδήΔίλαη απφθνηηε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ηνπ ηκήκαηνοΟξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Ζ επαγγεικαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα
 6. 6. 6μεθίλεζε ην 1984 σο ππεχζπλε αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ. Απφ ην 1986έσο ην 2001 απαζρνιήζεθε κε ηελ ιηαληθή πψιεζε παηδηθψλ εηδψλ ζηνλ Πεηξαηάθαη ζηελ Κξήηε σο κέηνρνο ζε ηξία θαηαζηήκαηα. Σν 1987 μεθίλεζε ηελνηθνγελεηαθή επηρείξεζε Μνλάδα Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ «ΜΑΡΔΠΖ» ε νπνίαιεηηνπξγεί έσο θαη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά.Ησάλλα ΥξαΔίλαη απφθνηηε ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΑλψηαηνπΣερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Αζελψλ θαη ζήκεξα ζπλεξγάδεηαη ζεεζεινληηθή βάζε κε ηελ Κιηληθή «ΜΖΣΔΡΑ».
 7. 7. 7ΠεξίιεςεΖ εμέηαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ηάζεσλ δείρλεη ζαθψο φηη ν πιεζπζκφογεξάζθεη. Γελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη αλάπηπμε ζηελ αγνξά ηεο ψξηκεοειηθίαο (65 over εηψλ) θαη ηεο εκί ψξηκεο ειηθίαο (over 55 εηψλ). Απηέο νηκεηαβνιέο ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ αγνξά ηαμηδηψλ αλαςπρήο γηαηνπο ειηθησκέλνπο. Απηή ε αγνξά ησλ ψξηκσλ ειηθηψλ είλαη, θαηά κέζν φξνθαιχηεξα κνξθσκέλνη, πην εχπνξνη θαη έρνπλ κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο απφ ηελγεληά πξηλ απφ απηνχο θαη απνηεινχλ έλα κεγάιν θαη ηζρπξφ ηνκέα ηεο αγνξάο.Σνπξηζηηθή βηνκεραλία αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο κεηαβαιιφκελεοαπαηηήζεηο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο επθαηξίεο, φπσο ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ.Ο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη αζζελείο ηαμηδεχνπλ ζηνεμσηεξηθφ γηα επεκβάζεηο, έρεη αλαπηπρζεί ξαγδαία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σαπςειά θφζηε θαη νη κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο ζηηο παηξίδεο ηνπο, ε αλάπηπμε ησλλέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο καθξηλέο ρψξεο πξννξηζκνχ, παξάιιεια κε ηε κείσζε ηνπθφζηνπο κεηαθνξάο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ ζην δηαδίθηπν έρνπλ παίμεη ζεκαληηθφξφιν. Μπνξεί πνιιέο αζηαηηθέο ρψξεο λα είλαη θπξίαξρεο, αιιά πνιιέο αθφκεπξνζπαζνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά, κε ηελ Διιάδα λα είλαη κία απφ απηέο κε ηνproject ηεο «HARMONY S.A». Ο παξαδνζηαθφο ηνπξηζκφο έρεη ππάξμεηππνπξντφλ απηήο ηεο αλάπηπμεο, παξφιν πνπ έρνπλ ιεθζεί ζνβαξά ππ‟ φςηλ φια ηαπιενλεθηήκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχδίλεη έκθαζε ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζηελ εμάξηεζεαπφ ηελ ηερλνινγία, ζηελ άληζε πξφζβαζε ζε πγεηνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ πγείαθαη ηελ επηηάρπλζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηφζν ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φζνθαη ηνπ ηνπξηζκνχ. ΢ην πξφζθαην παξειζφλ, ε ηάζε πνπ είλαη θαη γλσζηή σοηαηξηθφο ηνπξηζκφο έρεη αλαδεηρζεί εθεί φπνπ πνιίηεο αλεπηπγκέλσλ ρσξψλεπηιέγνπλ λα παξαθάκςνπλ ηελ θξνληίδα πνπ πξνζθέξεηαη ζηηο δηθέο ηνποθνηλφηεηεο θαη λα ηαμηδέςνπλ ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ γηαλα ιάβνπλ έλα επξχ θάζκα ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Σν θαηλφκελν απηφ θαζνδεγείηαηαπφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη εκθαλίδεηαη έμσ απφ ηε νπηηθή γσλία θαη ηνλέιεγρν ηνπ νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ο ηαηξηθφοηνπξηζκφο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο, θαζψο θαη πηζαλέοεπθαηξίεο. Απηή ε ηάζε ζα έρεη απμαλφκελν αληίθηππν ζην ηνπίν ηεο πγεηνλνκηθήοπεξίζαιςεο ζηηο βηνκεραληθέο θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο
 8. 8. 8ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ην κέγεζνο θαη ηελ ζεκαζίαηεο ηαμηδησηηθήο αγνξάο πνπ αθνξά άηνκα Σξίηεο Ζιηθίαο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπαπηή έρεη ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Δπηπιένλ ζθνπφο είλαη λα εμεηάζεη ηαδπλαηά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαηλνχξγηνπ project ηεο νκάδνο καο, “TheMedics”.AbstractAn examination of demographic trends clearly indicates that the population isageing. It can be stated that there is a growth of mature age market (over 65 yearold) and semi mature age market (over 55 year old). These population changes havecreated the pleasure travel market for the elderly. This mature age market is, onaverage; better educated, more affluent and has greater expectations than thegeneration before them and forms a large and influential market sector. Tourismindustry can expect to face changing demands, needs and opportunities aspopulation ageing.Medical tourism, where patients travel overseas for operations, has grownrapidly in the past decades. High costs and long waiting lists at home, newtechnology and skills in destination countries alongside reduced transport costs andInternet marketing have all played a role. Several Asian countries are dominant, butmost countries have sought to enter the market, Greece is one of these with a newproject HARMONY. Conventional tourism has been a by-product of this growth,despite its tourist packaging, and overall benefits to the travel industry have beenconsiderable. The rise of medical tourism emphasizes the privatization of healthcare, the growing dependence on technology, uneven access to health resources andthe accelerated globalisation of both health care and tourism. In the recent past, atrend known as medical tourism has emerged wherein citizens of highly developedcountries choose to bypass care offered in their own communities and travel to lessdeveloped areas of the world to receive a wide variety of medical services. Thisphenomenon is driven by marketplace forces and occurs outside of the view andcontrol of the organized healthcare system. Medical tourism presents importantconcerns and challenges as well as potential opportunities. This trend will haveincreasing impact on the healthcare landscape in industrialized and developing
 9. 9. 9countries around the world. The objective of this study is to identify the sizeand importance of the mature age (senior) travel market and its implications for thetravel and tourism industry. Furthermore to examine the strengths and theweaknesses of the new project of our team THE MEDICS.1. ΔΗ΢ΑΓΩΓΗΚΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ1.1 Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε ηνπ ΣνπξηζκνύΖ ιέμε «ηνπξηζκφο» πξνέξρεηαη απφ ηε γαιιηθή ιέμε “tour” θαη ηελαγγιηθή ιέμε “touring”, πνπ έρνπλ σο ξίδα ηελ ιαηηληθή ιέμε “tornus” θαηζεκαίλνπλ γχξνο. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη θπξίσο απφ ηελ απαξρή ηνπ 20νπαηψλα, δφζεθαλ πνιπάξηζκνη νξηζκνί πνπ πεξηέγξαθαλ ην θαηλφκελν απηφ.Δλδεηθηηθά θαη γηα ηηο αλάγθεο θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνππαξαηίζεληαη νη παξαθάησ.Σν 1993, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ φξηζε ηνλ ηνπξηζκφ σο «ηνθαηλφκελν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο επηζθέςεηο ή παξακνλέο αηφκσλεθηφο ηνπ κφληκνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πέξα απφ ηελαπαζρφιεζε ηνπο κε ακνηβή απφ ηνλ ηφπν επίζθεςεο» θαη ηνπο ηνπξίζηεο σο «ηαάηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ θαη κέλνπλ ζε κέξε δηαθνξεηηθά απφ ην ζπλεζηζκέλνπεξηβάιινλ ηνπο, γηα δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ελφο ζπλερνχο έηνπο, γηα αλαςπρή,εξγαζία θαη άιινπο ιφγνπο, πνπ φκσο δε ζρεηίδνληαη κε ηελ εμάζθεζενπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο ακείβεηαη απφ ηνλ ηφπν επίζθεςήο ηνπο».Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 1994 θαη γηα λα απνζαθεληζηεί ε ηνπξηζηηθήδξαζηεξηφηεηα, ηα Ζλσκέλα Έζλε πξνέβεζαλ ζε δηάθξηζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε ηξεηοκνξθέο :Δγρψξην ηνπξηζκφ (Domestic tourism) : ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαηνίθνποκηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο πνπ ηαμηδεχνπλ κφλν εληφο ηεο ρψξαο απηήο.Δηζεξρφκελν ηνπξηζκφ (Inbound tourism) : ν νπνίνο έρεη λα θάλεη κε ηαεηζεξρφκελα ηνπξηζηηθά ξεχκαηα πνπ επηζθέπηνληαη κηα ζπγθεθξηκέλερψξα θαη ηαμηδεχνπλ κέζα ζε απηή.
 10. 10. 10Δμεξρφκελν ηνπξηζκφ (Outbound tourism) : πνπ πεξηιακβάλεη θαηνίθνποκηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο νη νπνίνη ηαμηδεχνπλ ζε θάπνηα άιιε ρψξα.Δπηρεηξψληαο κία πνιχ ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή φζνλ αθνξά ηελελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, δφθηκν είλαη λααλαθεξζνχλ νξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαζία ηνπ, κεραξαθηεξηζηηθφηεξεο εθείλεο ησλ J. Gouer θαη J. Medecin. Σν 1929 πξψηνο ν J.Gouer πξνζδηφξηζε ηνλ ηνπξηζκφ σο «ηνλ ηξφπν ηνπ λα ηαμηδεχεηο, ζπλδπάδνληαοζε δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο, ζχκθσλα κε ηα άηνκα, ηελ πεξηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνοκαδί κε ηνλ πφζν ηνπ λα πξνζαξκνζηεί θάπνηνο ζηα μέλα ήζε θαη έζηκα».Γεπηεξεπφλησο ν J. Medecin ην 1933, αλέθεξε φηη: «ηνπξηζκφο είλαη κηαδξαζηεξηφηεηα επθαηξίαο ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην λα παξακέλεη θάπνηνο καθξηάαπφ ηνλ ηφπν ηεο κνλίκνπ δηακνλήο ηνπ, γηα ιφγνπο δηαζθέδαζεο, αλάπαπζεο,εκπεηξίαο ηνπ, αλχςσζεο ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπ επηπέδνπ, απφ ηελ παξνπζία λέσλκνξθψλ ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο θαη απφ ηηο εηθφλεο κηαο άγλσζηεο θχζεο».1.2 Ο Ηαηξηθόο Σνπξηζκόο1.2.1 Εννοιολογική ΠποζέγγιζηΩο ηαηξηθφο ηνπξηζκφο ή ηνπξηζκφο πγείαο ζεσξείηαη «ν ηνκέαο παξνρήοππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο πγείαο απφ αλαγλσξηζκέλνπο
 11. 11. 11δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ΚνηλσληθήοΑιιειεγγχεο ζε Έιιελεο ή αιινδαπνχο πνιίηεο, φπνπ κέξνο ησλ παξερφκελσλππεξεζηψλ ζηεξίδεηαη ζε ππνδνκέο ή κέζα πνπ παξέρνληαη απφ θνξείο ηεοηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο». (Παπαδφπνπινο Γηάλλεο, «Πξάζηλν θσο γηα ηα ΚέληξαΣνπξηζκνχ Τγείαο», www.xenia.gr, Μάξηηνο, 2007 www.tganews.com).Υσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη δπζεξκήλεπηνη φξνη ζα κπνξνχζακε λα πνχκεφηη ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο είλαη επί ηεο νπζίαο ε παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ζηαπιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε απηφ πνπ νλνκάδνπκε «βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ», ζεεκεδαπνχο ή αιινδαπνχο ελδηαθεξφκελνπο, νη νπνίνη ρξήδνπλ δηεπηζηεκνληθήοθξνληίδαο θαη εμεηδηθεπκέλεο αγσγήο.1.2.2 Διάκπιζη ειδών Ιαηπικού ΤοςπιζμούΑπαξαίηεηε είλαη κία πξσηνγελήο παξάζεζε ησλ ηνκέσλ ηνπ ηαηξηθνχηνπξηζκνχ. Σα θάησζη είδε εμππεξεηνχλ ηελ αλάγθε απηήο ηεο δηάθξηζεο.Ηακαηηθφο ηνπξηζκφοΣνπξηζκφο ζαιαζζνζεξαπείαο (spa)Σνπξηζκφο αλάπαπζεοΣνπξηζκφο ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλΣνπξηζκφο δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπΣνπξηζκφο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη άιισλ εγρεηξήζεσλΣνπξηζκφο γηα δηαβεηηθνχο, γηα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ παζήζεηο ηνπαλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ρξφληεο ξεπκαηηθέο παζήζεηο, κεπξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο, κε παζήζεηο ηνπ θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο,λεπξνπαζείο, κε κεηαηξαπκαηηθά θαη κεηεγρεηξεηηθά πξνβιήκαηα, αιιεξγίεοθαη άιια.Πέξαλ ηνχησλ ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο έρεη άξξεθηε ζρέζε κε :Γηάξθεηα παξακνλήοo Σνπξηζκφο κηθξήο δηάξθεηαοo Σνπξηζκφο κεγάιεο δηάξθεηαοo Σνπξηζκφο ηνπ ΢αββαηνθχξηαθνπ (weekend)
 12. 12. 12΢ε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο νκάδαο:o Αηνκηθφο ηνπξηζκφοo Οηθνγελεηαθφο ηνπξηζκφοo Οκαδηθφο ηνπξηζκφο (γθξνππ)΢ε ζρέζε κε ηελ ειηθία:o Σνπξηζκφο λέσλo Σνπξηζκφο ηεο ηξίηεο ειηθίαο(Ίθθνο Άξεο & ΢θιαβφιηα Σίλα, «Σνπξηζκφο πγείαο: λέα πξφθιεζε ζηνληνπξηζκφ», www.jbrconsulting.gr, Ηνχιηνο 2002)1.2.3 Παποσέρ ςπηπεζιών ζηον Ιαηπικό ΤοςπιζμόΟ ηαηξηθφο ηνπξηζκφο θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο απηνχ ζπλίζηαληαη ζεδχν θαηεγνξίεο :Δλ αξρή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε δηαρείξηζε θαη εμππεξέηεζε ησλεκθαληδφκελσλ ηαηξηθψλ αλαγθψλ ησλ επηζθεπηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεοπαξακνλήο ηνπο ζε κία μέλε ρψξα, είηε γηα λα πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο, είηε γηαθάπνην επαγγεικαηηθφ ηαμίδη, ή αθφκε θαη γηα πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε. ΢πλήζσοπεξηιακβάλεη επείγνληα πεξηζηαηηθά πγείαο (π.ρ. θαξδηαθφ επεηζφδην) ή ηαθηηθέοπγεηνλνκηθέο αλάγθεο γηα ρξφληα λνζήκαηα (π.ρ. αηκνθάζαξζε λεθξνπαζψλ)΢ε απηή νη ζεκαληηθφηεξεο νκάδεο αζζελψλ κε ρξφληεο παζήζεηο είλαη θπξίσο :ΝεθξνπαζείοΚαξθηλνπαζείοΚαξδηνπαζείοΆηνκα κε αηκαηνινγηθά λνζήκαηαΆηνκα ηξίηεο ειηθίαο πνπ ρξήδνπλ ζπζηεκαηηθήο ηαηξηθήο θαηθαξκαθεπηηθήο παξαθνινχζεζεο(Πεγή : www.un.org)Γεπηεξεπφλησο πεξηιακβάλεη ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαηθαη‟ επηινγήλ (elective medical tourism). ΢ε απηφλ ν αζζελήο επηιέγεη λα ηαμηδέςεη
 13. 13. 13γηα λα γίλεη δέθηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο, πξνζκεηξψληαονξηζκέλεο κείδνλνο ζεκαζίαο παξακέηξνπο. Απηέο είλαη νη εμήο:Σν θφζηνο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο θαη ηελ ειαζηηθφηεηα πνππαξέρεηαη σο πξνο ηνλ ηξφπν απνπιεξσκήοΣελ χπαξμε δηαζχλδεζεο κε αζθαιηζηηθνχο θνξείο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λαθαιχςνπλ κέξνο ή θαη εμ‟ νινθιήξνπ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ηαηξηθψλππεξεζηψλΣελ πνηφηεηα θαη ηελ ζηφρεπζε ηεο ππεξεζίαο θαη ζπλνιηθά ηεοπγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεοΣελ ειθπζηηθφηεηα ησλ παθέησλ θαη ηηο ελδερφκελεο πξνζθνξέοΣνλ ρξφλν αλακνλήο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ γηα ηελ παξνρή παξφκνηαοππεξεζίαοΣελ επθαηξία λα ζπλδπάζεη ηαηξηθή θξνληίδα κε ηελ αλαςπρή θαη ηελςπραγσγίαΟη πην δηαδεδνκέλεο ππεξεζίεο είλαη:Γεληθή ΥεηξνπξγηθήΠιαζηηθή/ αηζζεηηθή ρεηξνπξγηθήΣερλεηή γνληκνπνίεζεΚαξδηνινγία/ θαξδηνρεηξνπξγηθήΟδνληηαηξηθήΟξζνπεδηθή ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζεΟθζαικνινγίαΟπξνινγηθέο παξεκβάζεηοΑληηκεηψπηζε παρπζαξθίαο- Γηαρείξηζε ζσκαηηθνχ βάξνποΑληηκεηψπηζε ΓηαβήηεΘεξαπεία θαξθίλνπΜεηακνζρεχζεηο νξγάλσλΠξνγξάκκαηα επεμίαοΔλαιιαθηηθέο Θεξαπείεο(Παπαδφπνπινο Γηάλλεο, «Πξάζηλνθσο γηα ηα ΚέληξαΣνπξηζκνχ Τγείαο»,www.xenia.gr, Μάξηηνο, 2007)
 14. 14. 141.2.4 Οι δημογπαθικέρ ηάζειρ και ο ιαηπικόρ ηοςπιζμόρ΢ηελ επηινγή απηνχ ηνπ είδνπο ηνπξηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ζηε επηινγήηνπ είδνπο ηνπ θέληξνπ παίδνπλ ξφιν πνιινί παξάγνληεο. Οη θπξηφηεξνη εμ‟ απηψλείλαη ην θφζηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε εκπεηξία ηνπ εθάζηνηεθέληξνπ θαη αθνινχζσο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ ρνξήγεζε θαηπαξνρή ησλ βέιηηζησλ πγεηνλνκηθψλ θαη ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Παξάιιειαζεκαληηθέο είλαη θαη νη παξάκεηξνη πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ εχξπζκν ζπληνληζκφηεο αγνξάο. Κσδηθνπνηεκέλα αλαθέξνληαη :Ζ ρξήζε δηαδηθηχνπ πνπ επλνεί ηελ έξεπλαΟη πξνζηηέο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλΖ δηεζλνπνίεζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ ππεξεζηψλ θαη ε πηνζέηεζε πξαθηηθψλθαη κεζφδσλ απφ άιιεο – αλάινγεο θχζεσο – δνκέο΢εκαίλνπζα ζεκαζία έρεη ε εμεηδίθεπζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλπαξερφκελσλ πγεηνλνκηθψλ θαη ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.Ωζηφζν ζεκειηψδε ζεκαζία έρεη θαη ην target group πνπ αθνξά ηα άηνκαΣξίηεο Ζιηθίαο (elderly people), θαζψο ε αλνδηθή πνξεία ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήοηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν αλαπξνζαξκφδεη ηνπο ζρεδηαζκνχο ηεοαγνξά πγείαο θαη ελ γέλεη ζχκπαζαο ηεο αγνξάο. Οη δεκνγξαθηθνί κεηαζρεκαηηζκνίκαθξνπξφζεζκα εθηηκάηαη φηη ζα κεηαβάιινπλ ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ άλσ ησλ60 εηψλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Αλακέλεηαη λα αλέιζεη απφ ην 1/5 ζην 1/3.Δπηπιένλ θαη φζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ ζθέινο ηεο ππφζεζεο, είλαη δεδνκέλν φηη ε
 15. 15. 15θξίζε έρεη ζπκπηέζεη εηο ην ειάρηζηνλ ηηο δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα – θαη – φζνλαθνξά ηνλ ηνκέα πγείαο θαη ηεο πεξίζαιςεο.Ζ πηζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δεκνζηνλνκηθήο πεξηζηνιήο απφ πνιιά θξάηεθπξίσο ηεο επξσπατθήο δψλεο φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ νδεγεί ζηελ αηειέζθνξεθάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ αλαθχπηνπλ. Ζ νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη ε έλδεηαπφξσλ, αθήλνπλ πξφζθνξν έδαθνο ζηελ θαιιηέξγεηα θαη έθθξαζε ηεο ηδησηηθήοπξσηνβνπιίαο, φηαλ απηή βέβαηα ελζαξξχλεηαη θαη απφ ηελ ζηαζεξφηεηα ηεοπνιηηηθήο θαηάζηαζεο. Ζ αλαπηπμηαθή ηάζε ηνπ «επηρεηξείλ» θαη ε πεξαηηέξσπξνψζεζε επελδχζεσλ δηαθαίλεηαη λα είλαη κία πεηζηηθή ιχζε ζην δχζθνινζηαπξφιεμν πνπ έρεη επηβάιιεη ε αλάγθε εμφδνπ απφ ηελ θξίζε.1.3. Ζ HARMONY S.A.1.3.1 Η εηςμολογία ηος όπος «απμονία»Ξεθηλψληαο λα καζαίλεη θαλείο ηη ζεκαίλεη αξκνλία γηα εκάο, ζεσξείηαηεπηβεβιεκέλν λα έρεη κία άπνςε γηα ηελ εηπκνινγία ηνπ φξνπ πξνθεηκέλνπ λαπξνζεγγίζεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ.
 16. 16. 16What is the meaning of the word harmony?Σhe word harmony meanspeace,unity,calmco-existanceIt means a beautiful blending (latin)Ο φξνο «αξκνλία» ζήκαηλε ζηελ αξραία Διιάδα γεληθά ηελ αξκνγή, ηε ζχλδεζε,ην ηαίξηαζκα ησλ κεξψλ ελφο δνκεκέλνπ ζπλφινπ (π.ρ. ησλ ιίζσλ ελφονηθνδνκήκαηνο, ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ ζην ζχκπαλ) θαη ηαπηφρξνλα αμηνινγνχζεζεηηθά ηε ζπκκεηξία, ηελ επξπζκία, ηηο ζσζηέο αλαινγίεο, ηελ ηέιεηα εθαξκνγή ησλδνκηθψλ ζηνηρείσλ. Απνηέιεζκα ηεο αξκνλίαο ζχκθσλα κε ηηο αηζζεηηθέο ιήςεηοαπφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ ήηαλ ην σξαίν. Ζ ιέμε αξκνλία, εθ ηνπ ξήκαηνο«αξκφδσ» ή «άξσ» (βάζε θαη ηεο ιέμεσο «Αξεηή») ζεκαίλεη αξκνγή, κνπζηθήζπκθσλία, ζπλνκνινγία, ζπλαξκνγή, ζχλδεζκνο θαη, θαη‟ επέθηαζηλ, ε ελαξκφληζεησλ πξαγκάησλ. (Πεγή: Wikipedia )1.3.2 Η θιλοζοθία μαρ και ο ζκοπόρ ηηρ HARMONY S.A.Ζ θηινζνθία καο ζπκππθλψλεηαη αληηπξνζσπεπηηθά ζε έλα κφην. Your Health isyour wealth. Ζ δέζκε ησλ ζπληζησζψλ απηήο ηεο θηινζνθίαο είλαη νη εμήο :΢εβαζκφο ζηελ απζχπαξθηε αμία ηεο αηνκηθήο αλζξψπηλεο ππφζηαζεοΑλζξσπηζηηθή θξνληίδα, θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, πξνζηαζία ησλδηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ.Αθεξαηφηεηα, αίζζεκα επζχλεο θαη εζηθφ πιενλέθηεκα.Καηλνηνκία θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε.Δληζρπκέλν αίζζεκα αζθάιεηαο ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο φζν θαη γηαηνπο επηζθέπηεο.Δμαζθάιηζε άξηζησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλνξηνζεηεκέλσλ θαλφλσλ απφ φινπο ηνπο ζπληειεζηέο.
 17. 17. 17΢θνπφο ηεο εηαηξείαο :Ζ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαηγεξηαηξηθψλ μελψλσλ.Ζ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλΖ παξνρή ππεξεζηψλ θπζηθνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεοΖ παξνρή δηαγλσζηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλΖ παξνρή ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεοΖ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη έξεπλα ζε ζέκαηα θνηλσληθά, πγείαο θαηπξφλνηαοΖ ζπκκεηνρή ζε δηεζλή, επξσπατθά θαη θξαηηθά πξνγξάκκαηα1.3.3 Η αποζηολή ηηρ HARMONY S.A.Ζ απνζηνιή καο είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ λνζειεπηηθήο θαηηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ζε άηνκα ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ειηθίαο πνπ επηζπκνχλ λαζπλδπάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε αληίζηνηρε θξνληίδα. Δπηζηακέλσο πξνβιέπεηαη επαξνρή πςεινχ επηπέδνπ εμαηνκηθεπκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαηε εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ κεζφδσλ ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ψζηε λαδηαζθαιίδεηαη ην βέιηηζην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε ζχγρξνλεο πνιπηειείοεγθαηαζηάζεηο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ.Απνηέιεζκα, ε επαλελεξγνπνίεζε ησλ αηφκσλ απηψλ κέζσ ηεοαπνθαηάζηαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ε ελίζρπζε ηεο θπζηθήο θαη ςπρηθήοπγείαο ηνπο. ΢ηνπο ρψξνπο ηεο αξκνλίαο, αζζελείο θαη επηζθέπηεο έρνπλ ηελδπλαηφηεηα λα απνιαχζνπλ έλα δεζηφ θαη νηθείν πεξηβάιινλ, κε επαγγεικαηίεοπξφζπκνπο θαη θηιηθνχο, πξνζεισκέλνπο ζην εθηεινχκελν έξγν, ην νπνίν πάληαζπληειείηαη έρνληαο σο επίθεληξν ηνλ άλζξσπν.
 18. 18. 181.3.4 Το όπαμα μαρ και οι μελλονηικοί ζηόσοι ανάπηςξηρΣν φξακά καο είλαη θάζε αζζελήο λα εθκεηαιιεπηεί φιεο ηηο δπλαηφηεηέοηνπ θαη λα βειηηψζεη ζην έπαθξν ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. Γηα ην επηζηεκνληθφπξνζσπηθφ ηεο Αξκνλίαο, νη αλάγθεο ησλ αζζελψλ είλαη επαγγεικαηηθή πξφθιεζεθαη εζηθή δέζκεπζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο είλαηεμαηνκηθεπκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπο θάζε αζζελνχο. Δίλαηαπνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ησλ ζεξαπεπηψλ ηνπ Κέληξνπ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπΔπηζηεκνληθνχ Γηεπζπληή, κε ηελ ζπκκεηνρή θπζηθά φπνπ είλαη εθηθηφ ηνπ αζζελήθαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.Βαζηθφο ζηφρνο καο είλαη ην φλνκα Harmony λα εμειηρζεί ζε ζπλψλπκν ησλνιηζηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζε έλα ζηνρεπκέλν θαη ζαθψονξηνζεηεκέλν target group πειαηψλ – εμππεξεηνπκέλσλ, εθείλν ησλ αηφκσλ ΣξίηεοΖιηθίαο. Σαπηφρξνλα θηινδνμνχκε ζην λα απνηειέζεη ηελ πξψηε θαη πην ειθπζηηθφπξννξηζκφ δηαθνπψλ κηθξήο ή κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο.Οη κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη :Να δεκηνπξγήζνπκε κηα απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή δνκήΝα παξέρνπκε ζπλερψο ππεξεζίεο κε πξνζηηζέκελε αμία πξνο ηνπο πειάηεοκαοΝα δεκηνπξγήζνπκε έλα ειθπζηηθφ θαη παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαοπνπ ζα επελδχεη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ζα θηλεηξνδνηεί ηνπο λπλαιιά θαη ελ δπλάκεη παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο
 19. 19. 19Οη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη :Ζ εηζαγσγή θαη εκπνξία νξζνπεδηθψλ θαη παξαθαξκαθεπηηθψλ εηδψλ γηαειηθησκέλνπο θαη γηα άηνκα κε αλαπεξία.Ζ απνθφκηζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο κέζσ ηεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαοζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαζψο επίζεο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθνχ,παξαθαξκαθεπηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πιηθνχ.Γεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ επηρεηξεκαηηθήο δηαζπλνξηαθήο δηθηχσζεο θαηζπλεξγαζίαο κε Medical Tourism Facilitators σο βάζε κίαο ζηξαηεγηθήοκίαο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο.
 20. 20. 202. Αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο2.1 Δηζαγσγή΢χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, ε Δπξψπε ζα παξακείλεη ηαεπφκελα ρξφληα έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη εηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεοΔπξσπατθήο νηθνλνκίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο απφ φινηνλ θφζκν ζηελ Δπξψπε ην 1950 ήηαλ 25,3 εθ., ην 2003 ήηαλ 414 εθ. ελψ ην2020πξνβιέπεηαη ε Δπξψπε λα έρεη 717 εθ. αθίμεηο (πεγή: ΔΝΑΣ).Σν 2012 ν OECD ζε δεκνζίεπκα ηνπ, καο γλσζηνπνηεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληαπαξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ.Σν εκπφξην ζην ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλπνιιψλ επελδπηψλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ζηνλ ηνκέαηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Ζ αχμεζε απηήο ηεο δήηεζεο νθείιεηαη ζε πνιινχοπαξάγνληεο φπσο: νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηα πιεξνθνξηαθά θαη επηθνηλσληαθάζπζηήκαηα ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο νη δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (πρ. γηα ην εκπφξην ππεξεζηψλ) θαη νη εμειίμεηο ζηελ αγνξά ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο .Δλψ ινηπφλ παιαηφηεξα, ην ηαμίδη ζην εμσηεξηθφ γηα ηαηξηθνχο ιφγνποζεσξνχληαλ κηα αξθεηά πεξίπινθε ππφζεζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαηπεξηζζφηεξνη είλαη απηνί πνπ επηιέγνπλ λα θχγνπλ εθηφο ζπλφξσλ γηα ηαηξηθνχοιφγνπο.Οη νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ιφγσηεο παγθνζκηνπνίεζεο, έρνπλ ελζαξξχλεη κηα πην δηαθξαηηθή θαη δηεζλήο πνιηηηθήγηα ηελ πγεία, ε νπνία ζα νδεγήζεη κε ηελ ζεηξά ηεο ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεοθηλεηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ. Απηέο ινηπφλ νη δηαθξαηηθέο δηαζπλδέζεηοδηεπθνιχλνπλ ηφζν ηε κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ φζν θαη ηε κεηαθίλεζε ησλθεθαιαίσλ θαη πξνζθέξνπλ λέεο επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο γηα δηαζπλνξηαθήπεξίζαιςε.΢ην ζεκείν απηφ, ρξήζηκν είλαη λα παξαζέζνπκε δηαγξάκκαηα κε ηηο εηζαγσγέοθαη ηηο εμαγσγέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα
 21. 21. 21ηελ πγεία ην 2010, θαζψο θαη ηνλ εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο2005-2010 (πεγή :OECD).
 22. 22. 22Οη εμειίμεηο απηέο, νδεγνχλ ηηο ρψξεο λα επελδχνπλ ζε κηα ελαιιαθηηθή κνξθήηνπξηζκνχ πνπ είλαη ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο θαη θαη‟ επέθηαζε ν ηνπξηζκφο πγείαο.Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχηνπξηζκνχ θαη θαη επέθηαζε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζε κία ρψξα είλαη νη θάησζη : Ζ χπαξμε θαηάιιεια εμνπιηζκέλσλ ππνδνκψλ . Ζ χπαξμε έκπεηξνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ. Ζ χπαξμε ζσζηήο νξγαλσηηθήο δνκήο. Ζ χπαξμε θαηάιιειεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο . Οη δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο (εθηηκάηαη φηη ην πνζνζηφ ησλαλζξψπσλ άλσ ησλ 60 εηψλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζα αλέιζεη απφ ην 1/5 ζην1/3).΢ηελ Διιάδα ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο απνηεινχλ κηα κεγάιε επθαηξία, ζε κηααγνξά πνπ ζην εμσηεξηθφ αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, δηφηη δηαζέηεη κηααμηφινγε ηνπξηζηηθή ππνδνκή, πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία, θαη ηακαηηθέοπεγέο θαη παξαιίεο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ ηακαηηθψλ θέληξσλ, φζνθαη ησλ θέληξσλ ζαιαζζνζεξαπείαο. Ο Διιεληζκφο άιισζηε, δελ αλέδεημε κφλν έλαΗππνθξάηε θαη έλα Γαιελφ, πνπ ππήξμαλ νη παηέξεο ηεο ηαηξηθήο, αιιά δηαρξνληθάαλέδεημε θαη άιιεο ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ζηνλ ηαηξηθφ ρψξν, κε αμηφινγεοδηαθξίζεηο παγθνζκίσο. Σν ηαηξηθφ ινηπφλ δπλακηθφ ηεο ρψξαο πξέπεη λααμηνπνηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη ν θιάδνο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχαπνηειεί κηα ηδαληθή επθαηξία γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ. ΢ηφρνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθφ
 23. 23. 23δεκνζίεπκα ηνπ 2012, είλαη λα εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα πεξίπνπ 100.000 ηνπξίζηεοκε αλάγθε παξνρήο ππεξεζηψλ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη νη νπνίνη ζα δαπαλνχλ θαηάκέζν φξν πεξίπνπ 4000 επξψ έθαζηνο. Ζ δαπάλε απηή ζα πεξηιακβάλεη 3000 επξψηαηξηθά έμνδα θαη 1000 επξψ μελνδνρεηαθά θαη ινηπά έμνδα. Γηα λα επηηεπρζεί φκσοαπηφ, ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ πνιινί θνξείο ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη ζεηνπηθφ επίπεδν.2.2 Ο ηνπξηζκόο ζηελ Διιάδα ζηνηρεία θαη αξηζκνί΢χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ ΢χιινγν ΔιιεληθψλΣνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ην 2011, ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ην 2010απαζρνινχληαλ ην 17,9% δει 746.200 απαζρνινχκελνη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνΑΔΠ ηεο ρψξαο αλήξρεην ζην 15,3%, θαηείρε δε ην 3,15% ηνπ κεξηδίνπ ηεοεπξσπατθήο αγνξάο.Πηγή :ΣΕΤΕ 2010΢χκθσλα επίζεο κε ηελ αλσηέξσ πεγή ην 2010 νη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηοαλήιζαλ πεξίπνπ ζε 15 εθαη. (πνζνζηηαία κεηαβνιή 2009-2010 0,6%) απφ ηηονπνίεο ην 55% πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ηξίκελν Ηνχιηνο –Αχγνπζηνο –΢επηέκβξηνο.
 24. 24. 24Απφ ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Διιάδα ζα πξέπεη λα επελδχζεη ζεελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηκεθχλεη ηελ ηνπξηζηηθήπεξίνδν. Μία ηέηνηα κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη θαη ν ηνπξηζκφο πγείαο .Σέινο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ηνπξηζηψλ εθείλε ηελ ρξνληά πξνήξρεην απφηελ Δπξψπε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Έπεηαηε ΠΓΓΜ (FYROM), ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία .
 25. 25. 252.3 Ζ Κξήηε σο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόοΖ Κξήηε είλαη ζήκεξα έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχοπαγθνζκίσο, θαηαμησκέλε ζηελ ζπλείδεζε ησλ ηνπξηζηψλ θαη έρεη ηηοπξνδηαγξαθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεοζε θάζε κνξθή ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηαηξηθνχηνπξηζκνχ. Γηαζέηεη πνιχ θαιή μελνδνρεηαθή ππνδνκή έρνληαο ην 30,31% ηνπζπλφινπ ησλ θιηλψλ 5 αζηέξσλ ζηελ Διιάδα θαη ην 24,57% θιηλψλ 4 αζηέξσλαληίζηνηρα.Πηγή ΣΕΤΕ :Καηανομή Ξενοδοσειακών Μονάδων, Δωμαηίων και Κλινών ζηην Κπήηη ηο 2011Σν 2010 νη ζπλνιηθέο δηαλπθηεξεχζεηο ζηελ Κξήηε αλήιζαλ ζε 16.449.065πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 24,6 ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ πνππξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, νη δε δηεζλείοηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηα δχν κεγάια αεξνδξφκηα ηεο Κξήηεο, ηνπ Ζξαθιείνπ θαηησλ Υαλίσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία αλήιζαλ ην 2010 ζε 2.523.383, ην 2011 ζε2.830.123 θαη ζε 2.830.750 ην 2012.΢χκθσλα επίζεο κε ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ην αεξνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπθαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο είλαη ην πξψην αεξνδξφκην ζεδηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζε φιε ηελ Διιάδα .
 26. 26. 26Διεθνείρ ηοςπιζηικέρ αθίξειρ ζηα κςπιόηεπα αεποδπόμια ηηρ Κπήηηρ και ζηην Αθήνα (ΠηγήΥΠΑ 2012)Σα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ην λεζί λα μερσξίδεη ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνχοπξννξηζκνχο ζηελ Διιάδα είλαη ε πινχζηα ηζηνξία θαη νη παξαδφζεηο ηεο, εθξεηηθή θηινμελία ηεο θαη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή ηεο. Σν ήπην επίζεο θιίκα ηεο,ηελ θαζηζηά θαηάιιειε σο επηινγή θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Άιισζηε νηπαλέκνξθεο νξεηλέο δηαδξνκέο ζηελ θαξδηά ησλ πην άγξησλ θαη εληππσζηαθψληνπίσλ, ηα νξνπέδηα ηεο, νη κηλσηθνί νηθηζκνί ηεο, θαη νη απέξαληεο ακκνπδεξέοπαξαιίεο ηεο, ηθαλνπνηνχλ αθφκα θαη ηνλ πην απαηηεηηθφ επηζθέπηε.Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Κξήηε πξνζπαζεί λα θαζηεξσζεί θαη σο ηαηξηθφοηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ζηνπο ηνκείοηεο νθζαικνινγίαο, ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο θαη ηεο εμππεξέηεζεοαζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα. Ήδε ην 2005, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκαεθείλεο ηεο επνρήο, 1700 αιινδαπνί ηνπξίζηεο θαη 200 Έιιελεο πνπ ρξεηάδνληαληαηξηθή βνήζεηα ζέιεζαλ λα απνιαχζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο καδί κε ηηο νηθνγέλεηεοηνπο ζην λεζί, θάλνληαο παξάιιεια ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηαηξηθή θξνληίδαο,πξαγκαηνπνηψληαο ζπλνιηθά 47000 δηαλπθηεξεχζεηο. Ωζηφζν νη πξννπηηθέοαλάπηπμεο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Κξήηε είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο, θαη κε ηελαμηνπνίεζε φισλ ησλ αλσηέξσ επλντθψλ παξαγφλησλ ην λεζί κπνξεί λα απνηειέζεηζην κέιινλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ παγθνζκίσο.
 27. 27. 272.4 Ζ Σνπξηζηηθή δήηεζε ζε ππεξεζίεο ηξίηεο ειηθίαο΢χκθσλα κε δεκνζίεπζε ηεο εθεκεξίδαο ην «Βήκα» (23/9/12), ππάξρεη δπλακηθήαχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ειηθησκέλσλ ζην γεληθφ ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θάηηπνπ πξνθαλψο ζα επεξεάζεη ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ζηηοειηθίεο απηέο .Ο ειηθησκέλνο ηνπ 21νπαηψλα αηζζάλεηαη πην λένο απφ ζπλνκήιηθνποπαιαηφηεξσλ επνρψλ, κε δηάζεζε λα γλσξίζεη ηνλ θφζκν θαη έρεη ζαθψοπεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο λα ην θάλεη απφ φηη κεξηθέο δεθαεηίεο πξηλ.΢πκθσλά κε ην αλσηέξσ δεκνζίεπκα νη κέζεο εηήζηεο απνδνρέο ησλ Δπξσπαίσλειηθίαο 50-59 εηψλ αλέξρνληαη ζε 33.218 € έλαληη 34.038 € φζσλ είραλ ππεξβεί ην60ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο φηαλ ν κέζνο φξνο ησλ εηζνδεκάησλ φινπ ηνπ πιεζπζκνχήηαλ κφιηο 29.638 €.Απφ ην πην πάλσ δηάγξακκα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη Γεξκαλνί πνιίηεο θαηέρνπληελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο ζε ηνπξηζηηθέο δαπάλεο θαη αθνινπζνχλ νη Βξεηαλνί,νη Γάιινη θαη νη Οιιαλδνί.Δπίζεο ε Γεξκαλία έρεη ζηελ Δπξψπε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ηαμηδηψλ (11.576εθαη. ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ) πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη άλσ ησλ 65 εηψλ θαηαθνινπζνχλ ε Βξεηαλία κε 4.652, ε Γαιιία κε 3.074 θαη ε Οιιαλδία κε 1.690.΢χκθσλα επίζεο κε ηελ έξεπλα απηή ην 7,3% ησλ ελήιηθσλ θαηνίθσλ ηεο Δ.Δ.δειψλνπλ πσο επηζπκνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζην εμσηεξηθφ κεηά ηελζπληαμηνδφηεζε ηνπο θαη έλα 22% φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ρξήκαηα ηνπ εθάπαμγηα ηελ απφθηεζε θάπνηνπ λένπ αθηλήηνπ ζηνλ Δπξσπατθφ Νφην.Σέινο, έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε είλαηηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε πνιιέο ρψξεο .΢ηελ Ηζπαλία γηα
 28. 28. 28παξάδεηγκα ππάξρεη ην πξφγξακκα European Senior Tourism γηα άηνκα άλσ ησλ 55εηψλ φπνπ επηδνηεί ρεηκεξηλά ηαμίδηα εθηφο πεξηφδσλ αηρκήο. Σν πξφγξακκα απηφηελ πξψηε δηεηία πξνζέιθπζε 100.000 ηνπξίζηεο απφ 16 ρψξεο ηεο Δπξψπεοδεκηνπξγψληαο 1.700 ζέζεηο εξγαζίαο θαη 53 εθαη. επξψ έζνδα ζηηο ηνπηθέονηθνλνκίεο. ΢ηελ Διιάδα ππάξρεη έλα παξφκνην πξφγξακκα ην «55 plus», θαζψοεπίζεο θαη εμεηδηθεπκέλα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα γηα ηνπο ειηθησκέλνπορακειήο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο, φπσο ην πξφγξακκα «Σνπξηζκφο γηα φινπο».Απφ ηα αλσηέξσ ινηπφλ ζπκπεξαίλνπκε, φηη ε θαηαθφξπθε απηή αχμεζε ηνπηνπξηζκνχ ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο νδεγεί κε ηελ ζεηξά ηεο ζε αχμεζε ηεοδήηεζεο γηα κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ είλαη ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο θαηθαη επέθηαζε ν ηνπξηζκφο πγείαο, ζηνλ νπνίν θαη ζα πξέπεη λα επελδχζνπκε σορψξα ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ.
 29. 29. 292.5 Πεξηγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θαη πνιηηηθνύ θιίκαηνο ζηελ Διιάδα .Ο ηνπξηζκφο ινηπφλ γηα ηελ Διιάδα είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεονηθνλνκίαο θαη παξά ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζα θαηαγξάςεηζεκαληηθή άλνδν, κε ζηφρν ην 2021 ε Διιάδα λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο 10 πξψηνποηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηνπ θφζκνπ, θαη λα πξνζθέξεη ζρεδφλ ηελ κηζήκειινληηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο (18 δηζ. Δπξψ επηπιένλ - ζχλνιν 50 δηζ. Δπξψθαη‟ έηνο) θαη 220.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ( πεγή: ζπλέδξην ΢ΔΣΔ 2012).Γηα λα απνηειέζεη φκσο ν ηνπξηζκφο κνριφ αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαοβνεζψληαο ζηελ ππέξβαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη βαζηθφ λα ζηεξηρζεί πάλσζε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πξφηαζε, κε θχξηα ζεκεία ηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλαληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ρψξνπ, ηελ βειηίσζε ηεοπνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαηηζφξξνπεο αλάπηπμεο ζην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Βαζηθφ πξφβιεκαηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη νη πνιχπινθεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπππάξρνπλ αθφκα θαη ζήκεξα θαη απνηεινχλ απνηξεπηηθφ παξάγνληα ζε λέεοεπελδχζεηο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ππάξμνπλ κεηαξξπζκίζεηο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεονξγάλσζεο φζν θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εάξζε φισλ ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηφζν ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ φζν θαηηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ ηελ Διιάδα. Ζ αλάγθε απηή γίλεηαη επηηαθηηθφηεξε ιφγσηεο δηαξθνχο αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλαιιά θαη ηνπ αξηζκνχ ηνπο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα, ν ηνπξίζηαο λα είλαη πηναπαηηεηηθφο, αθνχ έρεη πνιιέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο. ΢‟ απηφ ζπληειεί θαη εδηαδηθηπαθή ελεκέξσζε ησλ ηνπξηζηψλ παγθνζκίσο, πνπ ηψξα πηα έρνπλ ηελδπλαηφηεηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα ελεκεξψλνληαη ηφζν γηα ηνπξηζηηθά παθέηα φζνθαη γηα ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο παξαζρεζνχλθαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο.Γηα λα απνθηήζνπλ φκσο νη ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο αληαγσληζηηθφπιενλέθηεκα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ππνδνκψλ ζηνζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ππνινίπσλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαηκε ην ρψξν απηφ, ε πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνοαιιά θαη ε επαξθή πξνψζεζε ηνπ, ζηνλ Δπξσπαίν ηνπξίζηα κε ηελ αμηνπνίεζε ησλζχγρξνλσλ κεζφδσλ marketing. Λφγσ επίζεο ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο,παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε κείσζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ κε
 30. 30. 30απνηέιεζκα λα έρεη θαζπζηεξήζεη ε θαηαζθεπή βαζηθψλ έξγσλ ππνδνκήο (καξίλεο,ιηκάληα, νδηθά έξγα θιπ).Ζ επηηάρπλζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ φπσο θαη ε δεκηνπξγία εηδηθψλεγθαηαζηάζεσλ (πρ ζπλεδξηαθά θέληξα, εηδηθή αζιεηηθή ππνδνκή ηδηαίηεξα γηα ηαάηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο) είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λαπξνζειθχζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπξίζηεο κε πςειά εηζνδήκαηα θαη λα θαηαθέξνπλλα επηκεθχλνπλ ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν.Σέινο, απφ ηελ πιεπξά ηεο ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηηο θαηάιιειεοζπλζήθεο πνπ ζα θάλνπλ ηνλ ηνπξίζηα λα δεη ηελ ρψξα καο ζαλ έλα αζθαιή θαηπξφζθνξν απφ θάζε πιεπξά ηφπν γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ. Ζ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαηε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ κέρξη θαη ζήκεξα δελέρεη επηηεπρζεί, είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθείκελνπ νη επηρεηξεκαηίεο λαπεηζζνχλ λα επελδχζνπλ ζηε ρψξα καο ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσοείλαη ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο. ΢ηελ πξνζπάζεηα απηή ην 2011 δεκνζηεχζεθε ν λένοεπελδπηηθφο λφκνο 3908/11 ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη λα αλαζεξκαλζεί ην ελδηαθέξνλησλ επηρεηξεκαηηψλ γηα λέεο επελδχζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη νηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ ηα ηνπηθάαληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε πεξηνρήο.Σα ηειεπηαία ινηπφλ ρξφληα ην ειιεληθφ θξάηνο πξνζπαζεί κε ηελ ρνξήγεζερακειφηνθσλ δαλείσλ ή κέζσ δηαθφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνίαζα αμηνπνηνχλ ζην έπαθξν Δζληθνχο θαη Δπξσπατθνχο πφξνπο, λα ελζαξξχλεη ηνποεπηρεηξεκαηίεο λα ζηξαθνχλ ζε απηνχο ηνπο γξήγνξα αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο,πξάγκα πνπ είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί ιφγσ ηνπ θιίκαηνο αβεβαηφηεηαο πνπεπηθξαηεί ζηε ρψξα καο.
 31. 31. 313. Ννκηθό Πιαίζην3.1 Δπξσπατθή θάξηα αζθάιηζεο αζζέλεηαο΢ηελ ζεκεξηλή επνρή πνπ ε πγεία είλαη ην ζεκαληηθφηεξν αγαζφ φινη νηΔπξσπαίνη πνιίηεο έρνπλ ην δηθαίσκα, νη ίδηνη λα επηιέμνπλ ηελ ρψξα πνπ επηζπκνχλλα κεηαβνχλ ψζηε παξάιιεια κε ηηο δηαθνπέο ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε θαη ζεπςεινχ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Γηα ην ιφγν απηφ, δεκηνπξγήζεθε εΔπξσπατθή θάξηα αζθάιηζεο αζζέλεηαο, ε νπνία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνποθαηφρνπο ηεο λα ηνπο παξέρεηαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαηά ηελ δηάξθεηαπαξακνλήο ηνπο ζε θάπνην άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηνποίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ νη ππήθννη ηεο ρψξαο ζηελ νπνίακεηαβαίλνπλ. Οη θάηνρνη ηεο θάξηαο απηήο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πέξα απφ ηελέθηαθηε ηαηξηθή βνήζεηα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ρξεηαζηεί ζην ηαμίδη ηνπ, λα ηελρξεζηκνπνηήζεη θαη γηα πξνγξακκαηηζκέλε ηαηξηθή θξνληίδα, κε ηελ πξνυπφζεζε λαέρεη έγθξηζε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ηεο ρψξαο ηνπ. Δπίζεο κε ηελ θάξηα απηήαλ ν αζζελήο πιεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ηαηξηθή θξνληίδα πνπ ζα ηνππαξαζρεζεί, έρεη ην δηθαίσκα επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ηνπ είηε απφ ηελ ρψξακεηάβαζεο, είηε αλ δελ πξνιάβεη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ νξγαληζκφ φηαλ ζαεπηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ. Ζ θάξηα απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζεπεξηπηψζεηο ρξφλησλ παζήζεσλ. ΢ε πεξίπησζε δε πνπ ν θάηνρνο ηεο ηελ μεράζεηκπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ νξγαληζκφ λα ηνπ εθδψζεηπηζηνπνηεηηθφ αληηθαηάζηαζεο, πνπ έρεη ηελ ίδηα αθξηβψο ηζρχ.3.2 Γηαζπλνξηαθή πεξίζαιςεΛφγσ ινηπφλ ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο γηα δηαζπλνξηαθή πεξίζαιςε ην 2011 εΔπξσπατθή Έλσζε εμέδσζε νδεγία πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηήζεη ηνπο θαλφλεο θαηην πιαίζην γηα ηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο –κέινοηεο ΔΔ. Σα θξάηε –κέιε απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ ηηονδεγίεο απηέο ζηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηηο25/10/2013. ΢ηφρνο ηεο νδεγία απηήο είλαη, ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλθξαηψλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο ησλ βέιηηζησλπξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζην ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δπίζεο ν
 32. 32. 32ίδηνο αζζελήο ζα έρεη πιένλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κεηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην θάζε θξάηνο κέινοηεο ΔΔ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα ιεγφκελα επξσπατθά δίθηπααλαθνξάο απφ φπνπ ν αζζελήο πέξα απφ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζεξαπείεοπνπ παξέρεη ν θάζε θνξέαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζα ελεκεξψλεηαη θαη γηα ηελδπλαηφηεηα επηζηξνθήο δαπαλψλ. Δπίζεο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κεηαβνχλρσξίο πξνέγθξηζε ζην εμσηεξηθφ γηα πεξηπηψζεηο κε λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο θαηλα δηεθδηθνχλ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ πνπ έρνπλ δαπαλήζεη, ζχκθσλα κε ηνλθαλνληζκφ ηνπο αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα. Δπηπιένλ κε ηελ νδεγία απηή,δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηφζν ηεο ηαηξηθήο φζν θαη ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαοθαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ θνξέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα έρεη πξφζβαζεζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ αζζελή, πάληα φκσο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδεην λφκνο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ δηάηαμε απηή ζα βνεζήζεηζηελ βειηίσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ( δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχθαθέινπ) θαη ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Δζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Έλαεπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ βήκα είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο ζπληαγήο πνπεθδίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ θαη ε νπνία ζα είλαη εθηειεζηείεθφζνλ ην ζπληαγνγξαθνχκελν θάξκαθν πσιείηαη ζηε ρψξα κεηάβαζεο. Γηα πξψηεθνξά γίλεηαη θαζνξηζκφο ησλ εξγαιείσλ κε ηα νπνία νη θαξκαθνπνηνί ζα έρνπλ ηελδπλαηφηεηα λα εθηεινχλ απηέο ηεο δηαζπλνξηαθέο ζπληαγέο. Απφ ηελ κεξηά ηνπο ηαθξάηε κέιε ζα κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ πξνέγθξηζε γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςεζην εμσηεξηθφ. Ωζηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα ζεξαπεία δελ είλαη δηαζέζηκε ζεέλα θξάηνο – κέινο ηεο ΔΔ ηφηε ν αζζελήο έρεη ην δηθαίσκα λα ηνπ παξαζρεζείαπηή ε ζεξαπεία ζε θάπνηα άιιε ρψξα ηεο ΔΔ.Σέινο, ζε πεξίπησζε έγθξηζεο, ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ηνπ αζζελή νθείιεηλα επηζηξέςεη ην ίδην πνζφ πνπ ζα επέζηξεθε ζε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο δηάιεγεηελ ρψξα ηνπ, γηα λα ηνπ παξέρεη ηαηξηθή θξνληίδα. Ζ νδεγία ινηπφλ απηή ζηνρεχεηζην λα δεκηνπξγήζνπλ φια ηα θξάηε κέιε έλα ηνπιάρηζηνλ εζληθφ ζεκείν επαθήο,ην νπνίν ζα ζπκκεηέρεη ζην επξσπατθφ θέληξν αλαθνξάο θαζψο θαη ηηο δηνηθεηηθέοεθείλεο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηαζπλνξηαθή πεξίζαιςε.Απφ ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ηφζν ε επξσπατθή θάξηα αζθάιηζεοαζζέλεηαο φζν θαη ε νδεγία ηεο ΔΔ ελζαξξχλνπλ πεξεηαίξσ ηελ αχμεζε ηεοδήηεζεο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ γηα δηαζπλνξηαθή πεξίζαιςε θαη δηεπθνιχλνπλθαη νξηνζεηνχλ ην έξγν ησλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο.
 33. 33. 333.3 Σα δηθαηώκαηα ησλ ειηθησκέλσλ.Ο επξσπατθφο ράξηεο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ειηθησκέλσλδεκνζηεχζεθε ην 2010 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν φινη νη θνξείο ζα πξέπεη λα παξέρνπλππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα απηά. Δλδεηθηηθάαλαθέξνπκε ηα θάησζη δηθαηψκαηα:΢εβαζκφο ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθήεπεμία.Πξνζηαζία ηνπ ειηθησκέλνπ απφ αθαηάιιειε ηαηξηθή πεξίζαιςε θαηαπφ νπνηαδήπνηε κνξθή θαθνκεηαρείξηζεο θαη παξακέιεζεο.Σν δηθαίσκα λα νξίζεη ν ίδηνο ην άηνκν πνπ ζα ηνλ εθπξνζσπεί ζεπεξίπησζε πνπ ν ίδηνο δελ κπνξεί.Σν δηθαίσκα λα είλαη γλψζηεο ηεο πνξείαο ηεο πγείαο ηνπ, ηνπηαηξηθνχ ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ πνπ ππάξρνπλ,θαζψο θαη ησλ παξελεξγεηψλ πνπ ζα έρνπλ ηα θάξκαθα πνπ ζα ιακβάλεη.Σν αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ απφξξεηνπ ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ηνπζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο.Σν δηθαίσκα γηα εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα πςειήο πνηφηεηαο.Σν δηθαίσκα ηεο ελεκέξσζεο πξηλ δνζεί ε ζπγθαηάζεζε γηανπνηαδήπνηε παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο.Σν δηθαίσκα ν αζζελήο λα κπνξεί λα πάξεη θαη κηα δεχηεξε γλψκεπξηλ απνθαζίζεη γηα ηελ ζεξαπεία πνπ ζα αθνινπζήζεη.Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε έλδηθά κέζα ζε πεξίπησζε παξακέιεζεοθαη θαθνπνίεζεο.
 34. 34. 343.4 Καζνξηζκόο πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ ηακαηηθνύ ηνπξηζκνύθαη ζαιαζζνζεξαπείαο ζηελ Διιάδα (Δηδηθό ζήκα – Έιεγρνο).΢ηελ Διιάδα νη κνλάδεο ηακαηηθήο ζεξαπείαο, ηα θέληξα ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχθαζψο θαη ηα θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο θαη αλαδσνγφλεζεο ιεηηνπξγνχλ κε εηδηθφζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ρνξεγείηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Σ. θαη αλαξηάηαη ζε εκθαλέοθνηλφρξεζην ζεκείν ηεο επηρείξεζεο πξνζηηφ ζην θνηλφ, ζην ρψξν ππνδνρήο ή ηεοθπξίαο εηζφδνπ (Ν 14759/2011).Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, ε νπνία εθδίδεηαη θαηφπηλπξνηάζεσο ηνπ Δ.Ο.Σ. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,νξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, νη νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο, ε δηαδηθαζία, ηααπαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπεηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.Ο έιεγρνο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ αλήθεη ζηνλ ΔΟΣ θαη νη αλσηέξσεπηρεηξήζεηο νθείινπλ λα γλσζηνπνηνχλ ζηνλ Δ.Ο.Σ., ζηελ αξρή θάζε έηνπο, ηηοηηκέο ησλ παξερφκελσλ απφ απηά ππεξεζηψλ θαη λα ηηο ηεξνχλ ακεηάβιεηεο γηα έλα(1) έηνο. Κάζε επηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηνχο ηνπο ηνκείοαπαηηείηαη λα πιεξνί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηνπο φξνπο θαη ηηοπξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ηεο ρνξεγήζεθε ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο.
 35. 35. 354. Αληαγσληζηηθό Πεξηβάιινλ4.1 Αληαγσληζκόο ζε εγρώξην επίπεδνΈσο ζήκεξα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν δελ ππάξρεη κνλάδα πνπ λα εζηηάδεηαη ζηελθηινμελία ειηθησκέλσλ ηνπξηζηψλ, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ππεξεζίεο μελνδνρείνπαιιά θαη λνζειεπηηθή θαη ηαηξηθή θξνληίδα long term, ζε ειηθησκέλα άηνκα πνπ ηνέρνπλ αλάγθε. Έηζη αζρνινχκαζηε κε δχν θνκκάηηα ην μελνδνρεηαθφ θαη ηνηαηξηθφ. ΢πλεπψο σο αληαγσληζηέο, ζηελ ελαζρφιεζε «ηαηξηθφο ηνπξηζκφο ζεάηνκα ηξίηεο ειηθίαο» ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ην επξχ θνκκάηη ησλμελνδνρείσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ spa θαη θάπνηα εμεηδηθεπκέλα θέληξα ηαηξηθήοθξνληίδαο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πγείαο εληφο θαη εθηφο Διιάδαο΢ε ηαηξηθφ επίπεδν, έλα απφ απηά ηα εμεηδηθεπκέλα θέληξα είλαη ην Μεζφγεηνο,ην νπνίν είλαη φκηινο λεθξνινγηθψλ θέληξσλ πνπ έρεη σο αθεηεξία ην ΖξάθιεηνΚξήηεο θαη έσο ζήκεξα έρεη επεθηαζεί ζηηο ΢έξξεο, Καιακάηα, Υαιθίδα θαηΑηηηθή. Σν ζπγθεθξηκέλν θέληξν δελ παξέρεη δηακνλή έρνληαο ηελ ππνδνκή λαιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά ζηηο ππεξεζίεο καο, δηφηη ζα κπνξνχζακε λαθηινμελήζνπκε seniors λεθξνπαζείο, θαιχπηνληαο ηελ ππεξεζία απηή κε εμσηεξηθήεγρψξεζε (outsourcing).΢ε μελνδνρεηαθφ επίπεδν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ Διιάδαθαη εηδηθά ζηελ Κξήηε, πνιιά θέληξα Θαιαζζνζεξαπείαο θαη Spa ηαο νπνίααζρνινχληαη κε ην θνκκάηη ηεο νκνξθηάο θαη ηεο ραιάξσζεο θαη θαζφινπ κε ηεληαηξηθή θξνληίδα θαη ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ.4.2 Αληαγσληζκόο από ην εμσηεξηθόΖ πξνζέγγηζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ ζα γίλεη κε βάζε ηελ κειέηεηεο πνιηηηθήο ηνπξηζκνχ πνπ αζθείηαη ζε «αληαγσληζηηθέο ρψξεο». Γηα λακπνξέζνπκε λα θάλνπκε ζχγθξηζε ζα εμεηάζνπκε αλ νη «αληαγσληζηηθέο ρψξεο»,ζηελ ηνπξηζηηθή ηνπο πνιηηηθή, πξνσζνχλ ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε άηνκαηξίηεο ειηθίαο. Σνλ ειηθησκέλν ηνπξίζηα ηνλ ελδηαθέξνπλ γεληθφηεξα πνηνηηθάζηνηρεία, φπσο ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο, πνιηηηζηηθά, ε πξνζηαζία ηνππεξηβάιινληνο, ν ζπλσζηηζκφο ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θνθ.
 36. 36. 36ΚύπξνοΖ Κχπξνο έρεη έλα κεγάιν αξηζκφ δξάζεσλ ζηε δεκηνπξγία θαη πξνψζεζε λέσλκνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο ν ηνπξηζκφο ηξίηεο ειηθίαο. Οη δξάζεηο ηεο ζηνρεχνπλζηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ζηεξίδνληαη ζην θαιφ θιηκαηηθφπεξηβάιινλ θαη πξνζπαζνχλ λα θαζηεξψζνπλ ηελ Κχπξν σο δσδεθάκελνπξννξηζκφ.Απηφ ζα ηεο εμαζθαιίζεη βειηίσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ ηεοκνλάδσλ θαη ησλ ρψξσλ εζηίαζεο θαη κείσζε ηεο επνρηαθήο αλεξγίαο. Ο ΚΟΣ(Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ) ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπξηζκνχ 2011-2015.επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ, ηνπηνπξηζκνχ ηξίηεο ειηθίαο θαη γεληθφηεξα ηελ βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο1γηαάηνκα ηξίηεο ειηθίαο, πνπ ην έρνπλ αλάγθε. Ζ Κχπξνο έρεη αλαγλσξίζεη ηελζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ Σνπξηζκφ, δίλεη θνξνινγηθά θίλεηξα ειάθξπλζεοζε λέεο ζχγρξνλεο επελδχζεηο, πξνσζεί ηελ δεκηνπξγία γθνιθ, ζεκαηηθψλ θαηζαιάζζησλ πάξθσλ, κνπζείσλ, πάξθσλ αλαςπρήο. Τινπνηεί ην πξφγξακκα«Γαιάδηα ΢εκαία» πνπ αθνξά ηελ βξάβεπζε παξαιηψλ. Πξνβάιεη ηα ζηνηρεία,πνηφηεηα, εθπαίδεπζε, αζθάιεηα, ζηνηρεία πνπ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπλ ηαειηθησκέλα άηνκα. ΢ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ πγείαο είλαη:1ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΣΟΤΡΙ΢ΜΟΤ-ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΟΤ ΑΚΑΠΟΤΛΚΟ1-27 Αυγοφςτου 1982«…Συνιςτά παραπέρα, ότι τα εκνικά νομοκετικά, καταςτατικά και οικονομικά όργανα, οιεμπορικζσ ενϊςεισ, οι ενϊςεισ των εργοδοτϊν, τα πολιτικά όργανα, τα κρθςκευτικά ιδρφματα, οιεπαγγελματικζσ ενϊςεισ τουριςμοφ και τα όργανα και κάκε άλλο όργανο ι αρμόδια δθμόςιαυπθρεςία, κα πρζπει να ςυνεργαςτοφν ςε αυτι τθ ςυνολικι προςπάκεια με ςκοπό τονεναρμονιςμό των παρακάτω ενεργειϊν:………(ε)Σθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν μεταφοράσ(αεροπορικϊσ, οδικϊσ, ςιδθροδρομικϊσ, ακτοπλοϊκϊσ), για παράδειγμα με τθν κζςπιςθευνοϊκότερων ειςιτθρίων ι άλλων μορφϊν ταξιδιωτικϊν κινιτρων για τα μεςαία και χαμθλάςτρϊματα των τουριςτϊν, τα νεαρά άτομα, τουσ θλικιωμζνουσ και τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ.»
 37. 37. 37 O ζπληνληζκφο δηαδηθαζίαο δηαπίζηεπζεο ηδησηηθψλ λνζειεπηεξίσλ ΢πγρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ Δλζάξξπλζε ζπλεξγαζηψλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέακε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζην εμσηεξηθφ Δλζάξξπλζε θαζνδήγεζε θαη ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ηνπηδησηηθνχ ηνκέα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ειθπζηηθψλ παθέησλππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο θαη επεμίαο Δλζάξξπλζε ζπλεξγαζηψλ γηα θσηνζεξαπεπηηθφ, ηακαηηθφ θαηηνπξηζκφ απνθαηάζηαζεοΗζπαλίαΖ Ηζπαλία πξνζπαζεί λα αλαβαζκίζεη πνηνηηθά ηνλ ηνπξηζκφ ηεο δεκηνπξγψληαοπεξηβαιινληηθά αλαβαζκηζκέλεο επηρεηξήζεηο θαη πεξηνρέο. Παξέρεη επελδπηηθάθίλεηξα ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, εθπαηδεχεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο θαηπξνσζεί ηε δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ δίλνληαο έκθαζε ζε πνηνηηθάζηνηρεία πνπ φπσο έρνπκε αλαθέξεη, ηα ειηθησκέλα άηνκα είλαη ηδηαίηεξαεπαίζζεηα. Πξνσζεί ηελ δεκηνπξγία μελνδνρείσλ 4 θαη 5 αζηέξσλ, ηα φπνηαπξνηηκψληαη απφ ηνπο seniors, κνξθέο ηνπξηζκνχ φπσο ηα εηδηθά Μνπζεία(παηρληδηψλ θιπ), ζεκαηηθά πάξθα, πάξθα ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχελδηαθέξνληνο, γήπεδα γθνιθ θαη γεληθφηεξα ρψξνπο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο(πρ. Γηαδξνκή κνληέξλαο ηέρλεο).Απφ ην 2009, ηξέρεη ην πξφγξακκα European Senior Tourism, πξνζθέξνληαοεπηδνηνχκελα παθέηα δηαθνπψλ ζε ηνπξίζηεο άλσ ησλ 55 εηψλ, γηα ηελΑλδαινπζία, ηηο Βαιεαξίδεο Νήζνπο θαη ηελ Βαιέλζηα, ηελ πεξίνδν απφ Οθηψβξηνέσο Απξίιην. Σα δπν πξψηα ρξφληα ην πξφγξακκα πξνζέιθπζε 100.000 ηνπξίζηεο
 38. 38. 38απφ 16 ρψξεο ηεο Δπξψπεο νη νπνίνη έθαλαλ 800.000 δηαλπθηεξεχζεηο θαηαπέθεξαλ ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο έζνδα 53 εθαη. επξψ, δεκηνπξγψληαο 1.700ζέζεηο εξγαζίαο. Σν 2010, κέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηαμίδεςαλ ζηελ Ηζπαλία15.254 Έιιελεο, κε ηηκή βαζηθνχ παθέηνπ ηα 420 επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 100επξψ ήηαλ ηζπαληθή επηδφηεζε, γηα δηακνλή άλσ ησλ 8 εκεξψλ. Σέινο,δεκηνχξγεζε έλα ηειενπηηθφ ζηαζκφ πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ ησλ ΚαλαξίσλΝήζσλ, πνπ κεηαμχ άιισλ πξνβάιιεη θαη ηηο ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο,ζηνρεχνληαο ζηελ πξνζέιθπζε ειηθησκέλσλ ηνπξηζηψλ πςειήο εηζνδεκαηηθήοειαζηηθφηεηαο.Πνξηνγαιία΢ηελ Πνξηνγαιία έρεη δεκηνπξγεζεί Οξγαληζκφο πνπ ππνδέρεηαη ηηο μέλεοεπελδχζεηο ζηνλ Σνπξηζκφ θαη βνεζάεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνποζηε ρψξα. Γίλεη επελδπηηθά θίλεηξα ζε κεγάιεο επελδχζεηο, πξνσζεί θαη δηαθεκίδεηέληνλα ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαη πξνσζεί ηνλ ηνπξηζκφ «πφιεσλ» δεκηνπξγψληαοπνιηηηζηηθά δξψκελα, πνιηηηζηηθέο πφιεηο, πξάζηλεο πφιεηο, γθνιθ. Έρνπλδεκηνπξγεζεί ζηε ρψξα δέθα ηζηνξηθά ρσξηά θαη έρεη δνζεί έκθαζε ζηε δεκηνπξγίακνπζείσλ θαη spa. Σέινο δηνξγαλψλνληαη πνιηηηζηηθά Φεζηηβάι κε γαζηξνλνκηθάθαη άιια πξνγξάκκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο.

×