Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

813 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Διδακτικό σενάριο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία:«Εξερευνώντας τις ζωές των ποιητών»

 1. 1. ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ – ΦΙΛΟ΢ΟΦΙΚΗ ΢ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟ΢ΟΦΙΑ΢ – ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ΢ – ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΢ΠΟΤΓΧΝ «ΘΔΧΡΙΑ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ»Γιδακηικό ζενάριο: «Δμεξεπλψληαο ηηο δσέο ησλ πνηεηψλ»Γιδάζκων: θ. Χ. ΚπλεγφοΠαροσζίαζη: Σδνβάξα ΑιεμάλδξαΚαηεύθσνζη: ΢χγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζεΑ.Μ. : 211029 ΜΑΡΣΙΟ΢ 2011 1
 2. 2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ΢ηοιτεία ζεναρίοσ............................................................................ζέι.31)Δπιζκόπηζη ζεναρίοσ.................................................................ζέι.3-5 -Πξνβιεκαηηθή...........................................................ζέι.5-62)Πλαίζιο εθαρμογής.......................................................................ζέι.6 -Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο.......................................ζέι.6-8 -Απαηηνχκελα βνεζεηηθά εξγαιεία............................ζέι.8 -Κνηλσληθή ελνξρήζηξσζε........................................ζέι.9-10 -΢ηφρνη......................................................................ζέι.10-143)Ανάλσζη δραζηηριόηηηας.............................................................ζέι.14 -Α’ Φάζε...................................................................ζέι.14-16 -Β’ Φάζε...................................................................ζέι.16-18 -Γ’ Φάζε...................................................................ζέι.18-23 -Γ’ Φάζε...................................................................ζέι.24-25 -Δ’ Φάζε...................................................................ζέι.254)Δπέκηαζη ηης δραζηηριόηηηας.....................................................ζέι.265)Κριηική προζέγγιζη ζεναρίοσ...................................................ζέι.26-276)Παράρηημα...................................................................................ζέι.28-297)Βιβλιογραθία...................................................................................ζέι.30 2
 3. 3. Τίηλος ζεναρίοσ«Δμεπξελψληαο ηηο δσέο ησλ πνηεηψλ»Τασηόηηηα ζεναρίοσ ΢πγγξαθέαο: Αιεμάλδξα Σδνβάξα Μάζεκα: Νενειιεληθή ΛνγνηερλίαΓ’ Λπθείνπ (θαηεχζπλζε) Θέκα:Project - Αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ πνηεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «Πνηήκαηα γηα ηελ πνίεζε»: «Καηζαξίσλ» – «Γαξείνο» –«Μειαγρνιία ηνπ Ιάζσλνο Κιεάλδξνππνηεηνχ ελ Κνκκκαγελή – 595 κ.Χ.» (Κ. Καβάθεο), «Μφλν γηαηί κ’αγάπεζεο» (Πνιπδνχξε), «Διεγθηήο» (΢αρηνχξεο), «Μηθξή πξάζηλε ζάιαζζα» (Διχηεο), «Αληηθιείδηα» (Παπιφπνπινο) 1) Δπιζκόπηζη ζεναρίοσ Σν ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ πξνηείλεηαη απνηειείκία ζεκαληηθή θαηλνηνκία γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψοπξνζθέξεη ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα δηεηζδχζεη ζηε καγεία ηεοηέρλεο ηεο Λνγνηερλίαο κε ηξφπνπο πνπ δελ ζα κπνξνχζε λαζπκβεί κε ηε ρξήζε ηνπ ραξηηνχ θαη ηνπ κνιπβηνχ. Μέζα απν ηνλκηθξφθνζκν «Σαμηλνκνχκε» θαη ησλ ινγηζκηθψλ φπσο νεπεμεξγαζηήο θεηκέλσλ (MicrosoftWord), ην Γηαδίθηπν (Internet)θαη ην ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ (PowerPoint), νη καζεηέο ζαεπηρεηξήζνπλ λα εμεπξεπλήζνπλ ηελ πνηεηηθή δηάζηαζε ηεοπξνζσπηθφηεηαο ησλ πνηεηψλ θαη λα επαιεζεχζνπλ ηα ζηνηρείααπηά πνπ ζα αλαθαιχςνπλ κε ηε δηεξεχλεζε θαη ηε ζχγθξηζε ησλπνηεκάησλ ηνπο. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, επίζεο, ζα αλαθαιχςνπλ 3
 4. 4. νπζηαζηηθά λνήκαηα, πνπ ζα κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ θαη ζηελπξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία βηψλνπλ.΢πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηαινγηζκηθά, ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ηαηξνπνπνηήζνπλ, λα ηα δηνξζψζνπλ, έηζη ψζηε λα αλαθαιχςνπλθαη λα νηθνδνκήζνπλ κφλνη ηνπο ηε γλψζε, θαζψο θαη λαεκπιαθνχλ ζην παηρλίδη ηεο αλάγλσζεο δπλακηθά,ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο, γηα λα εληζρπζεί ηνελδηαθέξνλ ηνπο. Η θχξηα ηδέα πνπ πξνσζείηαη είλαη λα βνεζήζεηηνπο καζεηέο λα κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ. Δίλαη εκθαλέο φ,ηη νκαζεηήο εηζέξρεηαη ζε έλαλ θαηλνχξην θφζκν, φπνπ ε πξφθιεζεηεο αλαδήηεζεο, ζα ηνλ ελεξγνπνηήζεη θαη ζα αθαηξέζεη απφ πάλσηνπ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ παζεηηθνχ δέθηε αθαηέξγαζησλπιεξνθνξηψλ. Γηαρεηξίδνληαο ηα γεγνλφηα ζε ςεθίδεο απνθηά ηνλξφιν ηνπ κηθξνχ εξεπλεηή. Ο πξσηαγσληζηηθφο απηφο ξφινο ηνπκαζεηή απνηειεί έλαλ δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν κάζεζεο γη’ απηφλ,θαζψο εμάπηεηαη ε θαληαζία ηνπ θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο δηαηζζήζεηοηνπ. Φέξλεη ηνλ καζεηή αληηκέησπν κε ηηο ήδε θαηαθηεκέλεογλψζεηο ηνπ θαη κπαίλεη πην αλψδπλα ζηε δηαδηθαζίαηξνπνπνίεζεο ηνπο, εθφζνλ ην έδαθνο είλαη πξφζθνξν γηα λαδεκηνπξγεζνχλ λέεο ηδέεο θαη λα έρεη ην ζάξξνο λα ζπδεηά ηηοαπφςεηο, λα πξνηείλεη ηηο ηδέεο ηνπ, αιιά θαη λα είλαη δηαιιαθηηθφοζε πεξίπησζε πνπ απηέο ρξήδνπλ αιιαγέο. Καηά ζπλέπεηα, κέζααπφ απηή ηε δηάδξαζε πξνθχπηνπλ λένη ζπιινγηζκνί θαη ιχζεηοπνπ ζα έρνπλ νπζηαζηηθφ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο θαη έηζημεθεχγνπλ απφ ηελ θαζηεξσκέλε δηδαζθαιία. Σν λα ηνπο γίλεηβίσκα ε φιε δηαδηθαζία θαη λα κελ πεξηνξίδνληαη ζ’ απηφ πνπ ηνποδίλεηαη, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπκαζεζηαθνχ ζηφρνπ, θαζψο ν θάζε καζεηήο έρεη ηνλ δηθφ ηνπξπζκφ θαη ζηχι κάζεζεο θαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλινγηζκηθψλ είλαη ν ζεβαζκφο πξνο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζεκαζεηή. Η αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχθαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είλαη έληνλε θαη θαζίζηαηαηππεχζπλε γηα ην ζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. Οεθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα κπνχλ ζηε βαζεία δνκήησλ ινγηζκηθψλ θαη είλαη απηφο πνπ ζα δψζεη ζηνπο καζεηέο ηνέλαπζκα, ηελ πξψηε χιε, σο ππνζηεξηθηηθά κέζα, γηα λα μεθηλήζεη 4
 5. 5. ε ελ ιφγσ δηάδξαζε. Ο ξφινο ηνπ δελ θαηαξγείηαη, αληηζέησο είλαηζπκβνπιεπηηθφο, ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα πάξνπλπξσηνβνπιίεο θαη είλαη εθεί γηα λα ηνπο επαλαθέξεη, φηαλαπνθιίλνπλ απφ ηνλ ζηφρν ηνπο. Δίλαη εκθαλέο φ,ηη νεθπαηδεπηηθφο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν έρεη ηνλ ρξφλν λα αμηνινγήζεηπην έγθπξα ηνπο καζεηέο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηλα επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ, ζηελ εχξεζε θαηλνχξησλ θάζεθνξά ηξφπσλ φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη ηελπαξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο, ζα πξέπεη νη καζεηέο λαελζαξξχλνληαη γηα ζπλεξγαηηθή κάζεζε, έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλθνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο θξηηηθνχδηαιφγνπ, απνβάιινληαο ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο δηάζεζε. Ηζεσξία πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη απηφ ην ζελάξην είλαη απηή ηνπΚνλζηξνπθηηβηζκνχ, θαζψο ηα θχξηα ζεκεία ηνπ είλαη ε ελεξγήζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαογλψζεο κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.Προβλημαηική Η κέρξη ηψξα ζηήξημε ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ζεηερληθέο πεηζνχο, καο πξνηξέπεη ζηελ πηνζέηεζε απηνχ ηνπ λένπηξφπνπ δηδαζθαιίαο, κε βάζε ην νπνίν νη καζεηέο δελ εκπιέθνληαηζε θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ θαη λαζπγθξηζνχλ κε ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο θφζκν. Η κε ζαθήλεηα ηνπινγνηερληθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, ε παξνρή αθαηαλφεησλ ελλνηψλ θαηζπιινγηζκψλ πνπ δελ αλαθέξεηαη επαξθψο ν ηξφπνο ζχλδεζεοκεηαμχ ηνπο θαη κε ην εθάζηνηε ινγνηερληθφ θείκελν, έρεηθαηαζηήζεη ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο αλνχζην,απνζηαζηνπνηεκέλν απφ ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ηελθνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ. Αληηκεησπίδεηαη σο έλα επηπιένλθξηηήξην αμηνιφγεζεο, πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη, απιά, λα πεξάζνπλζηελ επφκελε ζρνιηθή βαζκίδα θαη ηα αηζζήκαηα αλίαο θαη πιήμεοείλαη έληνλα. Όια απηά εληζρχνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα,ην νπνίν επηβάιιεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δηδαζθαιίαο, κε 5
 6. 6. ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, θάλνληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφθαη ηνλ καζεηή άβνπια θαη παζεηηθά φληα κπξνζηά ζε θάζεπιεξνθνξία πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη. 2) Πλαίζιο εθαρμογής Σν ζελάξην πνπ πξνηείλνπκε απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεοΓ’ Λπθείνπ (θαηεχζπλζεο) θαη ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνοπινπνίεζεο ηνπ κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 18 έσο 20 δηδαθηηθέοψξεο, αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ηάμεο θαη ηνλ πξνζσπηθφρεηξηζκφ ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. ΢’ απηέο ζα κπνξνχζαλ λαζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη ψξεο πνπ ζα αθηεξψζνπλ νη καζεηέο θαηεθηφο ζρνιείνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα project. Όζνλ αθνξά ηνλρψξν πινπνίεζήο ηνπ, αξρηθά, ην πξψην ζηάδην ηνπιάρηζηνλ ζακπνξνχζε λα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, φπνπ ζα γίλεηζπδήηεζε γηα λα εηζαγάγεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο καζεηέο ζηνλφεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Έπεηηα, φκσο, ζα πξέπεη νεθπαηδεπηηθφο λα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θαζεγεηή ηνπκαζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο, έηζη ψζηε λα παξαρσξεζεί γηα ηηοππφινηπεο δηδαθηηθέο ψξεο, ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο.Κάπνηεοαπφ απηέο ζα κπνξνχζαλ λα δηεμαρζνχλ θαη ζε ρψξνπο πνπ ζαζπκθσλήζνπλ νη καζεηέο κεηαμχ ηνπο, θαζψο ζα ρσξηζηνχλ θαηζα δνπιέςνπλ ζε νκάδεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ καζεζηαθνχ ζηφρνπ.Προαπαιηούμενες γνώζεις Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζελαξίνπ πξνβιέπεηαηφ,ηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θάπνηεο ζηνηρεηψδεοπξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηνζπγθεθξηκέλν είδνο καζήκαηνο, αιιά θαη ησλ ινγηζκηθψλ πνππξνηείλνληαη γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγήηεο δηδαζθαιίαο. ΢πγθεθξηκέλα, ινηπφλ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λαέρνπλ έξζεη ζε επαθή θαη κε άιια ινγνηερληθά θείκελα ησλζπγθεθξηκέλσλ πνηεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ κέζα απφ ην 6
 7. 7. ζελάξην ή έζησ κε πνηήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία«Πνηήκαηα γηα ηελ Πνίεζε», φπσο εληάζζνληαη θαη απηά πνππξφθεηηαη λα δηεξεπλήζνπλ. Ο ιφγνο πνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηνείλαη φ,ηη ζα είλαη πην εχθνιν γηα ηνπο καζεηέο θαη φρη ρξνλνβφξν,λα εληαρζνχλ ζην λφεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηεηηθήοπξνζέγγηζεο ησλ πνηεηψλ, θαζψο απηή ε θαηεγνξία πνηεκάησλαλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα θαη επίζεο ν θάζε πνηεηήοέρεη ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη επεξεαζκέλνο απφ δηαθνξεηηθέοζρνιέο θαη επνρέο, θξίλεη γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο απφδηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Δπηπιένλ, σθέιηκν ζα ήηαλ νη καζεηέολα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γεληθφηεξεο γλψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηεΛνγνηερλία, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλδηακνξθψζεη, κέζα απφ απηή, θαζψο θαη ηελ αλαγλσζηηθή ηνποεκπεηξία, έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζεί ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζεκαζεηή θαη λα νηθνδνκεζεί ηειηθά ε λέα γλψζε. Θα πξέπεη επίζεο,λα ζεκεησζεί φ,ηη εθφζνλ νη ηερλνινγίεο παίδνπλ έλαλ απφ ηνποζεκαληηθφηεξνπο ξφινπο ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεοδηδαζθαιίαο, θξίλεηαη ρξήζηκν νη καζεηέο λα έρνπλ θάπνηεοβαζηθέο γλψζεηο πάλσ ζηνλ ηνκέα απηφ. Οη βαζηθέο γλψζεηοαθνξνχλ ην θαηά πφζν νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηοηερλνινγίεο θαη ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλππνινγηζηψλ, ηφζν ζην ηερληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηνπο, φζνθαη ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ, πνπ πξνηείλνληαη ζηνζπγθεθξηκέλν ζελάξην. Αλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λαγλσξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ MicrosoftWord γηα ηε ζχληαμεεθζέζεσλ πνπ ζα ηνπο δεηεζεί λα ζπλζέζνπλ θαη λα γλσξίδνπλ θαηησλ ηξφπν δεκηνπξγίαο δηαθαλεηψλ, κέζα απφ ην Powerpoint,εθφζνλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ζην ηέινο ηα επξήκαηά ηνπο,ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Δπίζεο, λα μέξνπλ ηνλ ηξφπνδηαρείξηζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, έρνληαο πιεξνθνξεζεί πξνεγνπκέλσογηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ζ’ απηφ θαη λα είλαη ζε ζέζε λααλαηξέρνπλ ζε δηεπζχλζεηο γηα ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζαηνπο ρξεζηκεχζνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο. ΢θφπηκν είλαη λα αλαθεξζείθαη ην φ,ηη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη ην επηθνηλσληαθφ κέξνο ηνπειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), ηηο ηαρπδξνκηθέο ιίζηεο(mailinglists), ηηο ιίζηεο ζπδήηεζεο (discussiongroups) θαη ηε 7
 8. 8. γξαπηή ζπλνκηιία (chat). Μέζα απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ζαεπηηεπρζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη κεηαμχκαζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Σέινο, νη γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλρεηξηζκφ θαη ηηο ιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπ κηθξφθνζκνπ, ζα πξέπεη λαζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ.΢πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φ,ηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν εθπαηδεπηηθφοζα βνεζεζεί έηζη ψζηε λα κελ αλαιψζεη πνιχ ρξφλν γηα λα δίλεηνδεγίεο θαη λα θάλεη ππνδείμεηο ζηνπ καζεηέο. Δπηπιένλ, νηκαζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα μεθηλήζνπλ απεπζείαο ηελ έξεπλά ηνπο,ρσξίο λα ρξνλνηξηβνχλ, λα δπζθνιεχνληαη θαη ηειηθά λα ράλνπλ ηνελδηαθέξνλ ηνπο. Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο επηβάιιεηαη λα έρεηθαη ν εθπαηδεπηηθφο, θαζψο απηφο ζα είλαη ν ζπληνληζηήο ηεο φιεοδηαδηθαζίαο θαη ζα παξεκβαίλεη ζε πεξίπησζεαπνπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο νκάδαο θαη ηνπ καζεζηαθνχ ζηφρνπ.Δμάιινπ, σο εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη ήδε «πεηξάμεη» θαη αιιάμεη ηαινγηζκηθά, αθνινπζψληαο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο, γηα λα επηηεπρζείν ζθνπφο. Ωθέιηκν ζα ήηαλ ινηπφλ, ν εθπαηδεπηηθφο λα εηζέιζεη ζεκηα αέλαε δηαδηθαζία επηκφξθσζεο, ηελ ιεγφκελε δηαβίνπ κάζεζε.Απαιηούμενα βοηθηηικά εργαλεία Απαηηνχκελα βνεζεηηθά εξγαιεία ζηε ζπγθεθξηκέλεπεξίπησζε απνηεινχλ, θαηαξρήλ, ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ησλθεηκέλσλ ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο γηα ηελ Γ΄ ηάμε ΔληαίνπΛπθείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο, θαζψο θαηνη θσηνηππίεο ησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη ησλ πνηεκάησλ πνπ ζακνηξαζηνχλ ζηνπο καζεηέο ζε απηή ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.Δπίζεο, ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα είλαηεμνπιηζκέλν κε ηα απαηηνχκελα ινγηζκηθά. Απηά είλαη ην Αβάθηνθαη ν κηθξφθνζκνο «Σαμηλνκνχκε», θαζψο θαη ηα βνεζεηηθάινγηζκηθά: επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ (MicrosoftWord), ινγηζκηθφπαξνπζηάζεσλ (PowerPoint) θαη ην δηαδίθηπν (Internet). Νααλαθεξζεί θαη ν πξνηδέθηνξαο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηοπαξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ. 8
 9. 9. Κοινωνική ενορτήζηρωζη ΢ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, πνπ ζηεξίδεηαηζηε δηαδηθαζία εξέζηζκα – αληίδξαζε – αμηνιφγεζε, επηβάιινληαοζηνπο καζεηέο λα απαληνχλ κεραληθά ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζέηεη νεθπαηδεπηηθφο, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θξίλεη απαξαίηεην λαππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. ΢πγθεθξηκέλα,πξνηείλεη ηε δηακφξθσζε επλντθψλ καζεζηαθψλ ζπλζεθψλ θαηζπλεξγαηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ ν δάζθαινο δηαδξακαηίδεη ηνξφιν ηνπ ζπληνληζηή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο λα θαζνδεγεί.Γηεπθξηλίδνληαο θαηαζηάζεηο θαη πξνηείλνληαο ιχζεηο ζε ηπρφλπξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχησλ νκάδσλ ησλ καζεηψλ, ελζαξξχλεη θαη δηακνξθψλεη ηνθαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία. Καηά ζπλέπεηα,ινηπφλ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο ησλ δχν κεηξηψλ αηφκσλ θαη ζηελ θάζε νκάδα ζα αληηζηνηρεί έλαοππνινγηζηήο. Γηα ηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, είλαη δπλαηφλ λαδεκηνπξγεζνχλ θαη ξφινη κέζα ζηηο νκάδεο, φπσο απηφο ηνπκαζεηή πνπ ζα ρεηξίδεηαη ην πιεθηξνιφγην ή απηφο πνπ ζαζεκεηψλεη ηνπο ζπιινγηζκνχο ηεο νκάδαο θαη ηέινο απηφο ηνπζπληνληζηή. Ο ηειεπηαίνο ζα είλαη απηφο πνπ ζα έρεη κεγαιχηεξεεκπεηξία φζνλ αθνξά ηηο ηερλνινγίεο, έηζη ψζηε κέζα απφ έλαθιίκα ζπλεξγαζίαο λα ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ θαηεκπνδίσλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φ,ηη νη ξφινη κέζα ζηελ νκάδα,κπνξνχλ λα ελαιιάζνληαη. Η δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ, ζα γίλεηζχκθσλα κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε, θαη ηηο γλψζεηοηνπο ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλθαζψο ζα ήηαλεπλντθφηεξν γηα ηνπο καζεηέο θαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ καζεζηαθνχζηφρνπ, ην λα απνηεινχληαη νη νκάδεο απφ θαινχο θ ιηγφηεξνθαινχο καζεηέο. ΢πγθεθξηκέλα, ε αιιειεπίδξαζε απηή ζα δψζεηζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα αληαιιάμνπλ γλψζεηο θαη απφςεηο,λα αλαπηχμνπλ δηάινγν θαη θξηηηθή ζθέςε, λα επηθνηλσλήζνπλαπνηειεζκαηηθφηεξα θαη ζπλεπψο λα θνηλσληθνπνηεζνχλ. Απηή εαίζζεζε φ,ηη αλήθνπλ ζε κηα νκάδα, λα πξνζπαζνχλ γηα ηελεπίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ θαη λα κνηξάδνληαη θνηλέο αμίεο, θάλεη 9
 10. 10. πην ελδηαθέξνλ θαη νπζηαζηηθή ηελ εκπινθή ηνπο ζηεδξαζηεξηφηεηα απηή. Γίλεηαη, ινηπφλ, έλα πξνζσπηθφ κήλπκα ζηελαλαδήηεζε ηεο γλψζεο, φπνπ νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηοεμειίζζνληαη, νηθνδνκνχληαη, κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηνβίσκα θαη νη ζπιινγηζκνί γίλνληαη φιν θαη πην ζχλζεηνη θαηαθεξεκέλνη. Ο ζπληνληζκφο, ινηπφλ, ηεο θνηλσληθήοελνξρήζηξσζεο θαη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζα είλαη έλα απφ ηαθαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Απηφ δελ ζεκαίλεη, φκσο, φ,ηη ζαδψζεη φιεο ηηο πεξνθνξίεο απφ ηελ αξρή, αληίζεηα ζα πξέπεη λαηνπο δψζεη λα θαηαιάβνπλ φ,ηη είλαη ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλκφλνη ηνπο, έηζη ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ ηα θίλεηξα θαη ηνελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη απφθηεζε ηεο λέαογλψζεο. Η αλαηξνθνδφηεζε κε ηνπο καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαηάκεζε γηα λα πξνσζεζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν εαιιειεπίδξαζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φ,ηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαηαπηφο πνπ ζα πξνζαξκφζεη ζηα κέηξα ησλ καζεηψλ ηελ πξαθηηθήηνπ κέζα απφ ηηο ηερλνινγίεο.ΣηότοιΑ) Παιδαγωγικοί Σν ζελάξην πνπ πξνηείλεηαη έρεη σο θχξηνκέιεκαφζνλαθνξά ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο, λα δψζεη ζηνποκαζεηέο ηε δπλαηφηεηα γηα πξνζσπηθή εκπινθή ζηελ φιεδηαδηθαζία. Να δεκηνπξγήζνπλ, λα αλαθαιχςνπλ, έηζη ψζηε απηέονη δξαζηεξηφηεηεο λα ηνπο γίλνπλ βίσκα θαη λα ρηίζνπλ ζηαδηαθάκηα επνηθνδνκεηηθή γλψζε. Δπίζεο, κέζα απφ ηελ απηελέξγεηα ζαληψζνπλ ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ππνζέζεσλ θαη ζπιινγηζκψλ,θαζψο ζα πξνζπαζνχλ λα επαιεζεχζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, λα ηηοθσδηθνπνηήζνπλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα.Μέζα απφ απηή ηε δηεξεχλεζε ζα απνθηήζνπλ θαη ηελ ηθαλφηεηαζσζηήο αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη είηεαπφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, είηε απφ ην δηαδίθηπν. Θα αλαπηχμνπλθξηηηθή ζθέςε θαη δελ ζα δέρνληαη παζεηηθά φ,ηη ηνπο πξνηείλεηαη. 10
 11. 11. Οη καζεηέο ζα πξνζεγγίζνπλ ην ζελάξην θαη ηα εξγαιεία πνπ ηνποδίλνληαη πην δεκηνπξγηθά θαη ζα αλαπηχμνπλ ηηο θαιιηηερληθέο ηνποδεμηφηεηεο. Η ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλπνηεκάησλ είλαη έλαο απφ ηνπο πξσηαγσληζηηθνχο παηδαγσγηθνχοζηφρνπο, θαζψο ε εξγαζία ησλ καζεηψλ ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο,ζα ζπκβάιιεη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο αληαιιαγήοαπφςεσλ ζηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο ζθέςεο θαη ζηελ αληίιήςεησλ θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ κέζα ζηελ νκάδα ηνπο. Οηκαζεηέο ζα γίλνπλ πην ππεχζπλνη, ζα αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπο κεζνβαξφηεηα, θάλνληαο ην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη δηθφ ηνπο.Δπίζεο, ζα ζπγθξίλνπλ, ζα δηαθσλήζνπλ, ζα ζπκβνπιέςνπλ θαηκέζα απφ απηή ηε γλσζηηθή ζχγθξνπζε ζα θηάζνπλ ζε πηναλαιπηηθή θαη ζθέςε. Παηδαγσγηθφο ζηφρνο απνηειεί θαη εθαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ βαζχηεξσλ λνεκάησλ ησλ θεηκέλσλ, έηζηψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο ηδαληθά, ηηο δηθέο ηνποζηάζεηο θαη αμίεο, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγίαζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ πνπκπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, είηε απηάεληάζζνληαη ζε θνηλσληθά, είηε ζε πξνζσπηθά πιαίζηα. Γεληθφηεξα,ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξνχλ λακεηαθέξνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη,ζηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπο , έηζη ψζηε λακπνξνχλ λα θξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηα δεηήκαηα πνπαπαζρνινχλ ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνχλ θαη λα κελ ζπλππάξρνπλκε απηά. Β) Γιδακηικοί Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο πνπ εμππεξεηείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλνζελάξην είλαη πξψη’ απ’ φια νη καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ ηνλθφζκν ησλ πνηεηψλ κέζα απφ ηελ έξεπλα ησλ βηνγξαθηθψλ ηνποζηνηρείσλ θαη ηελ εμεξεχλεζε ησλ πνηεκάησλ ηνπο. ΢πγθεθξηκέλα,ζα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνπο δεκηνπξγνχο ησλ θεηκέλσλ, ηνλθφζκν θαη ηελ επνρή ζηελ νπνία δνχζαλ, ηα βαζηθάραξαθηεξηζηηθά ησλ εθάζηνηε ζρνιψλ απφ ηηο νπνίεο έρνπλ 11
 12. 12. επεξεαζηεί, ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα , ηανπνία άγγηδαλ ηελ επνρή ηνπο, αιιά ηίζνληαη θαη ζην ζήκεξα.Δπίζεο, ζα αλαθαιχςεη ηηο αμίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη νηαπφςεηο ηνπο, ηηο πνιηηηθέο θαη θηινζνθηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, ηαγεληθφηεξα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.΢ηφρνο, επίζεο, είλαη λα έρνπλ ηελδπλαηφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνπξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλινγνηερληθά, απνθηψληαο έηζη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κηθξνχ πνηεηή, λααληηιεθζνχλ ην ζθεπηηθφ θαη ηα κελχκαηα πνπ πξνβάιιεη ν θάζεπνηεηήο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ηα θξίλνπλ θαη λα ηα αμηνινγνχλ,θηάλνληαο ζηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα, πξνζζέηνληαο ηπρφλπαξαηεξήζεηο θαη δηθέο ηνπο απφςεηο. Να εθθξαζηεί δεκηνπξγηθά,έηζη ψζηε λα θηάζεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην φινλ. Δπηπιένλ,απφ ηελ παξνρή ερεηηθνχ πιηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ε απαγγειίααπφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνηεηέο, ν καζεηήο ζα πξνζεγγίζεη πηνζπλαηζζεκαηηθά ην θείκελν. Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην δίλεη θαη ηεδπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ νη καζεηέο έλα δηθφ ηνπο εληαίνθείκελν, φπνπ ζα αλαθέξνληαη φιεο νη πηπρέο ησλ πνηεηηθψλθεηκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλφπσο θαη ε ρξήζε εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη γξακκαηνινγηθψλθαλφλσλ, πνπ θάλεη ν θάζε πνηεηήο. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζίαζχληαμεο θεηκέλνπ, ζηφρνο είλαη λα πξνζπαζνχλ λαρξεζηκνπνηήζνπλ ην θαηάιιειν ιεμηιφγην θαη επηθνηλσληαθφπιαίζην, λα ηεξνχλ ηνπο ζπληαθηηθνχο θαλφλεο, νη ζπιινγηζκνίηνπο λα είλαη αθεξεκέλνη θαη λα εμειίμνπλ ηνλ γξαπηφ ηνπο ιφγν,ηεθκεξηψλνληαο ηηο απφςεηο ηνπο θαη παξέρνληαο κία ινγηθήζπλέρεηα ζην θείκελν. Σέινο, απηφ ην ζελάξην δηδαζθαιίαοζηνρεχεη ζηελ εθκάζεζε ησλ καζεηψλ, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπναλαδήηεζεο θαη ζπγθέληξσζεο ηνπ πιηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνγηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζα νδεγήζεη ζηελαπνηειεζκαηηθή κάζεζε. Γ) Τετνολογικοί 12
 13. 13. Όζνλ αθνξά ηνπο ηερλνινγηθνχο ζηφρνπο, απηνί αθνξνχλθαηαξρήλ ζην λα μέξνπλ νη καζεηέο λα ρεηξηζηνχλ βαζηθέοιεηηνπξγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηεξεπλεηηθνχινγηζκηθνχ. Δπίζεο, λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηήθεηκέλνπ (MicrosoftWord), θαη ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο(PowerPoint), γηα ηελ ζχλζεζε θαη παξνπζίαζε θεηκέλνπαληίζηνηρα, κε δπλακηθφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο ρξψκαηα θαηεηθφλεο, γηα λα απνιαχζνπλ πεξηζζφηεξν ηε δηαδηθαζία κάζεζεο.΢ηε ζπλέρεηα, ζηφρνο είλαη λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζην λαδηαρεηξίδνληαη αξρεία θαη λα νξγαλψλνπλ ην πιηθφ ηνπο, λα κάζνπληνλ ηξφπν αλαδήηεζεο κέζα απφ ην δηαδίθηπν, γηα ηελ πξφζιεςεπεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, λα θαηαζθεπάζνπλ θψδηθεο κέζαζηελ θάζε νκάδα, κέζσ ηνπ ππνινγηζηή, έηζη ψζηε λαδεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο γιψζζα, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηζρχηεο νκάδαο θαη ηέινο, λα κάζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηαεπηθνηλσληαθά κέζα πνπ δίλεη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (chat,mailinglists, e-mail, discussiongroups), γηα ηελ επίηεπμεαληαιιαγήο απφςεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κεκαζεηέο άιισλ ζρνιείσλ. Γ) Σηότοι ποσ αθορούν ηον εκπαιδεσηικό ΢ηφρνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη θαη ε αιιαγή ηνπ ξφινπηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο κέζσ απηήο αιιάδεη ξηδηθά ηελαξλεηηθή αληίιεςε πνπ ππάξρεη γηα ην επάγγεικά ηνπ θαη απφέλαο απιφο δηαθνκηζηήο πιεξνθνξίαο, αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπζπλεξεπλεηή κε ηνπο καζεηέο, θαζψο καδί μεθηλάλε ην ηαμίδη πξνοηε γλψζε. Η ελζάξξπλζε εληζρχεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα πνπ ηνππαξέρεηαη λα πξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία ζηνπο δηθνχο ηνπζθνπνχο, λα ρξεζηκνπνηήζεη δηθέο ηνπ ηαθηηθέο κε ζπλέπεηα ηελαιιαγή ηνπ αξλεηηθνχ αηζζήκαηνο πνπ κπνξεί λα έρεη γεληθφηεξαγηα ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη επηπιένλ, έλαο ηξφπνο λαεμνηθεησζεί κε ηελ ηδέα ηεο δηαβίνπ κάζεζεο θαη λα κελεθεζπράδεηαη ζηηο ήδε θαηαθηεκέλεο γλψζεηο ηνπ. Θα πξέπεηδειαδή λα δηαθαηέρεηαη απφ έλα αλήζπρν πλεχκα πνπ ζπλερψο 13
 14. 14. ζα αλαζηνράδεηαη, ζα ζθέθηεηαη θαη ζα επηρεηξεί λέεο κεζφδνπο,πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε φιν θαη πην νπζηαζηηθψλπαηδαγσγηθψλ αμηψλ. Η θεληξηθή, ινηπφλ, ηδέα είλαη λα κελ κέλεηπαζεηηθφο αλαγλψζηεο ζ’ απηά πνπ αλαθέξεη ην ΑλαιπηηθφΠξφγξακκα. Δπίζεο, κπνξεί λα πξνσζεζεί θαη ε ζπλεξγαζίακεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα αληαιιαγή απφςεσλ. 3) Ανάλσζη δραζηηριόηηηας:Α’ ΦΑΣΗ (2 διδακηικές ώρες) Ωο πξψηε θάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο,πξνηείλεηαη κία εηζαγσγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαηκαζεηψλ γηα ην ηη πξφθεηηαη αθξηβψο λα δηεμαρζεί είηε ζηελ ζρνιηθήηνπο αίζνπζα θαη ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο είηε ζην ρψξν πνπζα επηιέμεη ε θάζε νκάδα, εθηφο ζρνιείνπ. Αξρηθά, ινηπφλ, επξψηε επαθή ζα ιάβεη κέξνο ζηελ ζρνιηθή ηάμε ησλ καζεηψλ,φπνπ ηα ζξαλία ζα έρνπλ πάξεη ηε κνξθή «Π», έηζη ψζηε λαππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία θαη λα ππνζηεξηρζεί ε ζπλνκηιίακεηαμχ ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηε ζπλέρεηα ζα ελεκεξψζεη ηνποκαζεηέο φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν πνπ ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ, ννπνίνο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη απηφο ηνπ εξεπλεηή, λαεμεγήζεη κε ιεπηνκέξεηα ην ηη ζα ηνπο δεηεζεί λα θάλνπλ, ηελζεκαληηθφηεηα ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπεπηζπκνχληαη λα επηηεπρζνχλ, θαζψο θαη ηνλ θαίξην ξφιν πνππαίδνπλ νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Μεάιια ιφγηα ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηα καζεζηαθά νθέιε, πνπ ζαέρνπλ νη καζεηέο κέζα απφ απηή ηελ δηεξεχλεζε θαη λα ηνπο δψζεηλα θαηαιάβνπλ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο,εθφζνλ φια απηά ζα επηηεπρζνχλ κφλν κε ηελ δηθή ηνποπξνζσπηθή θαη ππεχζπλε εκπινθή. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λαδηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη λα απμήζεη ηελ επηζπκίαηνπο γηα ελαζρφιεζε κε απηή ηε δηαδηθαζία, ζα ήηαλ ζθφπηκν λααλαθεξζεί ζηε δεκνζίεπζε ηνπ ηειηθνχ «πξντφληνο», πνπ ζα 14
 15. 15. παξαρζεί. Η δεκνζίεπζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο κπνξεί λα πινπνηεζείζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα, κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε, αιια θαηελψπηνλ ησλ άιισλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, φπσο επίζεο θαη ζηεληζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φ,ηη εθηφο ηεοζπκβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζεκαληηθή είλαη θαη εζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθψλκαζεζηαθψλ ζηφρσλ. Θα ηνπο ελεκεξψζεη, ινηπφλ, φηη ζαδνπιέςνπλ ζε κηθξέο νκάδεο θαη ζα επηζεκάλεη ηνπο θαλφλεο πνππξέπεη λα ηεξνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. Αθνχ,ινηπφλ, γίλνπλ γλσζηέο φιεο νη πηπρέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπζα δηεμαρζεί ζηελ πνξεία, ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λαζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ παξνρή θχιισλ εξγαζίαο κεεξσηήζεηο, πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο πνηεηέο θαη επίζεο ζα ηνποδσζνχλ ζε έληππε κνξθή ηα πνηεηηθά θείκελα πνπ πξφθεηηαη λααλαιπζνχλ, ρσξίο λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο θαη ν δεκηνπξγφο ησλπνηεκάησλ. Απηφ έρεη σο ζθνπφ λα κείλνπλ νη καζεηέοαλεπεξέαζηνη, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηαηζζήζεηο, ηηο εκπεηξίεοθαη ηελ θαληαζία ηνπο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζ’ απηή ηεδεδνκέλε ζηηγκή είλαη λα δψζεη ην έλαπζκα ζηνπο καζεηέο, κέζααπφ εξσηήζεηο θαη λχμεηο, λα μεθηλήζνπλ λα θάλνπλ ππνζέζεηο, λαζέζνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, λαθξίλνπλ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. ΢πγθεθξηκέλα ζακπνξνχζε λα ηνπο δεηεζεί λα ζθηαγξαθήζνπλ ην πξνθίι ηνππνηεηή,λα ζρνιηάζνπλ ην χθνο θαη ηε γιψζζα πνπρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πνηήκαηα, πνπ εθζέηνληαη κπξνζηά ηνπο,θαζψο επίζεο θαη λα δηαθξίλνπλ ην θεληξηθφ ζέκα, πνπ κπνξεί λαπξνβάιιεηαη απφ ην θάζε πνίεκα θαη πνπ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κεέλα αλάινγν δήηεκα πνπ βξίζθεηαη θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν,ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ο εθπαηδεπηηθφο θξαηά κία απφζηαζεαπφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Γελπαξεκβαίλεη γηα λα δηαθφςεη ηνλ εηξκφ ηνπο, αιιά ζέηεη εξσηήζεηο,γηα λα ελζαξξχλεη φια ηα παηδηά λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζίααπηή θαη λα θάλνπλ φιν θαη πην ζχλζεηνπο ζπιινγηζκνχο, γηα λαθαηαιήμνπλ ζ’ έλα ζπκπέξαζκα. ΢πλεπψο, ν εθπαηδεπηηθφο απιάθαηαγξάθεη εξσηήζεηο θαη παξνηξχλεη. Οη καζεηέο ζα απαληήζνπληηο εξσηήζεηο ζηα θχιια εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνποζπιινγηζκνχο θαη φια απηά πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ ηάμε, έηζη 15
 16. 16. ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο, σοπξψην πιηθφ. ΢ηε ζπλέρεηα γηα λα πξνζεγγηζηνχλ αθφκαπεξηζζφηεξν ηα πνηήκαηα απφ ηνπο καζεηέο θαη κάιηζηα λα γίλεηπην απνιαπζηηθή απηή ε πξνζέγγηζε, ζα ήηαλ δεκηνπξγηθφ λα ηνποδψζνπκε ηελ επθαηξία λα αθνχζνπλ ηελ απαγγειία ησλπνηεκάησλ, απφ ηε θσλή ησλ ίδησλ ησλ δεκηνπξγψλ. Έηζη θαη νηκαζεηέο ζα πάξνπλ κία πξψηε γεχζε, γηα ην πνηά ζεκεία ησλπνηεκάησλ ηνλίδνληαη πην έληνλα απφ ηνπο πνηεηέο, αλάινγα κε ηνχθνο θαη ηελ έληαζε ηεο θσλήο ηνπο. Αθνχ ηειηθά, απνθαιπθζνχλνη δεκηνπξγνί θαη νη ηίηινη ησλ πνηεκάησλ, πεξλάκε ζηελ επφκελεθάζε.Β’ ΦΑΣΗ(3-4 διδακηικές ώρες) ΢’ απηή ηε θάζε νη καζεηέο ζα θχγνπλ απφ ηνλ νηθείν ρψξνηνπο, δειαδή ηελ ζρνιηθή αίζνπζα θαη ζα εξγαζηνχλ ζηνεξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο. ΢ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη θαη νδηαρσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε κηθξέο νκάδεο ησλ δχν κε ηξηψλαηφκσλ, έηζη ψζηε λα έρνπλ φινη πξφζβαζε ζηνπο ειεθηξνληθνχοππνινγηζηέο. Με ηελ ζπγξφηεζε ησλ νκάδσλ ζα πξνθχςνπλ θαη νηξφινη κέζα ζηελ νκάδα, νη νπνίνη ζα ελαιιάζνληαη. Οη πηζαλνίξφινη κπνξεί λα είλαη: 1) ρεηξηζηήο πιεθηξνινγίνπ, 2) ζπληνληζηήοηεο νκάδαο, 3) απηφο πνπ ζα θξαηάεη ζεκεηψζεηο θαη ζαθαηαγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ ηνπο. Ηζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ, κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηελ επίδνζεησλ καζεηψλ, αιιά θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο πξνηηκήζεσλ.Αθνχ, ινηπφλ, γίλεη ε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ ν εθπαηδεπηηθφο ζαπξνζπαζήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηεο πιεξνθνξηθήολα δψζεη δηεπθξηλήζεηο ελ ζπληνκία, γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ησλινγηζκηθψλ πνπ πξνηείλνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα ηελπινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ. Θα αθήζνπκε ηνπο καζεηέο λαεμεξεπλήζνπλ κφλνη ηνπο γηα 5 κε 10 ιεπηά ηα ινγηζκηθά απηά, έηζηψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε δνκή ηνπο θαη λα αξρίζνπλ λααλππνκνλνχλ γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο, ζα 16
 17. 17. αξρίζνπλ λα εμνηθεηψλνληαη κε ηελ ηδέα φ,ηη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεοδηαδηθαζίαο ζα δνπιεχνπλ νκαδηθά, κε ελεξγή ζπκκεηνρή θαη φ,ηηέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θηάζνπλ κφλνη ηνπο ζην ζσζηφαπνηέιεζκα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε θαζνδήγεζε απφ ηνλεθπαηδεπηηθφ. Έπεηηα, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή νξγάλσζε ηεοεθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κνηξάδεηαη ζηελ θάζε νκάδα έλαδεχηεξν θχιιν εξγαζίαο, πάλσ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πνξείαγηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ, ρσξίο βέβαηα ηα βήκαηα λαζηεξνχλ απφ ηνλ καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα δξάζεη ειεχζεξα λαπάξεη πξσηνβνπιίεο, γηαηί δηαθνξεηηθά αλαηξείηαη φιν ην ζθεπηηθφαπηήο ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο. ΢ηα θχιια εξγαζίαο ινηπφλ, ζααλαθέξνληαη θαη δηάθνξεο δηεπζχλζεηο, πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκν γηαηνπο καζεηέο λα παξαπεκθζνχλ, κέζσ ηνπ Google, φρη φκσο λαζηεξηρζνχλ ζε απηέο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ σο νδεγφ, αιιά λααλαδεηήζνπλ θαη επηπιένλ ηζηνζειίδεο. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λαδηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο εμεξεχλεζεο ησλ πνηεκάησλ,θαινχληαη λα αλαηξέμνπλ ζην δηαδίθηπν θαη λα βξνχλ πιεξνθνξίεογηα ηνπο πνηεηέο, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηαηνπο: Καβάθεο, Πνιπδνχξε, Διχηεο, ΢αρηνχξεο, Παπιφπνπινο.Σα ζηνηρεία ζα αθνξνχλ ηε δσή ηνπο, είηε πξνζσπηθή, είηεθνηλσληθή θαη γεληθφηεξα ηελ επνρή ζηελ νπνία δνχζαλ. Δπίζεο,ζα ςάμνπλ γηα ηα ινγνηερληθά ξεχκαηα απφ ηα νπνία έρνπλεπεξεαζηεί, θαζψο θαη γηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έηζη νηκαζεηέο ζα γίλνπλ κηθξνί εξεπλεηέο, ζα εκβαζχλνπλ ζηε δσή ησλπνηεηψλ θαη ζα αλαιάβνπλ έπεηηα ηνλ ξφιν λα εμεξεπλήζνπλ ζεπνηά ζεκεία, απηά πνπ αλαθάιπςαλ, παξαηεξνχληαη θαη ζηαπνηήκαηα ηνπ θάζε δεκηνπξγνχ. Οη καζεηέο κε ηελ αλαδήηεζε ζηνδηαδίθηπν ζα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζθέςε, θαζψο ζα επηιέγνπλ θαηζα αλαιχνπλ πξνζεθηηθά θάζε πιεξνθνξία πνπ βξίζθνπλ θαη ζαηελ ζπγθξίλνπλ κε άιιεο, έηζη ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ ηελαμηνπηζηία ηεο πεγήο ηνπο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα δνχλ εηθφλεο θαηβίληεν γηα ηνπο πνηεηέο, γηα λα απνθηήζνπλ κία πην νινθιεξσκέλεεηθφλα γη’ απηνχο. Όια απηά ζα δηεξεπλψληαη κέζα απφ έλα θιίκαζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, φπνπ έπεηηα απφ εθηελήζπδήηεζε ζα απνθαζίζνπλ, πνηέο πιεξνθνξίεο ζα θξαηήζνπλ θαηπνηέο φρη. ΢ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη θαηαγξαθή φισλ ησλπιεξνθνξηψλ, ζ’ έλα εληαίν θείκελν, κε ηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή 17
 18. 18. θεηκέλνπ (MicrosoftWord), φπνπ ζα εμνηθεησζνχλ ζηελ παξαγσγήγξαπηνχ ιφγνπ θαη ζηε ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λαππάξρεη κία ινγηθή ζπλέρεηα. Έλα γξαπηφ θείκελν ζε ειεθηξνληθήκνξθή είλαη εχινγα αηζζεηηθά πην σξαίν απ’ φ,ηη ζε ρεηξφγξαθεκνξθή θαη βγάδεη απφ ηε δηαδηθαζία, ηνπο καζεηέο, λα ζβήλνπλ θαηλα μαλαγξάθνπλ νιφθιεξα θνκκάηηα, γεγνλφο πνπ ηνπο θνπξάδεηθαη ηνπο απνζπά ηε πξνζνρή. Σν επφκελφ ηνπο βήκα αθνξά ηελ αληαιιαγή ησλεθηππσκέλσλ θεηκέλσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ, πνπ έρνπλ ζπλζέζεη,φζνλ αθνξά ηα βηνγξαθηθά θαη ηα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλζπγθεθξηκέλσλ πνηεηψλ θαη ηεο πνίεζεο ηνπο. Μέζα απφ απηή ηελελέξγεηα νη καζεηέο ζα βηψζνπλ γηα άιιε κία θνξά ηελ έλλνηα ηεοζπλεξγαζίαο, ζα αληαιιάμνπλ απφςεηο, ζα έξζνπλ ζεεπνηθνδνκεηηθή αληηπαξάζεζε, έηζη ψζηε λα πξνζζέζνπλ ή θαη λαηξνπνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο, έρνληαο πιήξσο θαηαλνήζεη ηνλιφγν πνπ ην θάλνπλ. Καη ζε απηή ηε θάζε ν ξφινο ηνπεθπαηδεπηηθνχ είλαη απηφο ηνπ ζπληνληζηή θαη ηνπ πξνζεθηηθνχπαξαηεξεηή ησλ ελεξγεηψλ ησλ καζεηψλ. Πξνζέρεη, επίζεο, ηνπσο ιεηηνπξγνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη παξεκβαίλεηζε θαηαζηάζεηο απνπξνζαλαηνιηζκνχ θαη ξήμεσλ κεηαμχ ησλζρέζεσλ ησλ καζεηψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φ,ηη απηή ε θάζεζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί θαη ζε ηφπνπο ζπλάληεζεο ησλνκάδσλ, εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ, νπφηε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαηαπηέο ζηηο δηδαθηηθέο ψξεο.Γ’ ΦΑΣΗ (5-6 διδακηικές ώρες) Σψξα νη καζεηέο ζα ζπλερίζνπλ ηελ έξεπλά ηνπο κέζα απφηνλ κηθξφθνζκν«Σαμηλνκνχκε». Με ηε βνήζεηα απηνχ, ινηπφλ, ζααλαδεηήζνπλ ζηα πνηεηηθά ηνπο θείκελα ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλαλαθαιχςεη κέρξη ζηηγκήο ζην δηαδίθηπν θαη ηα νπνία έρνπλζπγθεληξψζεη ζ’ έλα εληαίν θείκελν κε ηε ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηήθεηκέλνπ (MicrosoftWord), αθνχ πξίλ είρε πξνεγεζεί ζπδήηεζεκεηαμχ ηνπο. Η δηαδηθαζία ζα μεθηλήζεη κε ην λα κνηξαζηεί ζηνποκαζεηέο έλα ηξίην θχιιν εξγαζίαο, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη, 18
 19. 19. θαηαξρήλ, θάπνηα ζηνηρεηψδε βήκαηα γηα ηελ ρξήζε ηνπζπγθεθξηκέλνπ κηθξφθνζκνπ, θαζψο θαη εξσηήζεηο πνπ ζα πξέπεηλα απαληεζνχλ , ζ’ απηφ ην παηρλίδη θαηαλφεζεο θαη απφθηεζεολνεκάησλ. ΢ηε ζπλέρεηα, αθνχ πξνεγεζεί γηα άιιε κηα θνξάπινήγεζε ζηνλ κηθξφθνζκν «Σαμηλνκνχκε», κε βνεζφ ην θχιινεξγαζίαο πνπ ηνπο κνηξάζηεθε ζε απηή ηε θάζε ζα μεθηλήζνπλ ηελεμεξεχλεζε, θάλνληαο ππνζέζεηο θαη εθθξάδνληαο ηελ γλψκε ηνπογηα ην πσο ζα κπνξνχζαλ λα δηακνξθψζνπλ ην ινγηζκηθφ κε βάζεηα επξήκαηά ηνπο απφ ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο. ΢πγθεθξηκέλα, ζ’απηή ηε θάζε νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαιχζνπλ έλα – έλα ηαπνηήκαηα θ ζ’ απηφ ην ζεκείν ζα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά σοπαξάδεηγκα ην πνίεκα «Καηζαξίσλ» ηνπ Καβάθε. Πξηλ πεξάζνπκεζηελ πεξηγξαθήζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φ,ηη ν κηθξφθνζκνο ζαπεξηέρεη ήδε θάπνηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζα έρνπλ πξνζηεζεί απφηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε λα ηνδηακνξθψζεη ζχκθσλα κε ηνπο δηθνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχοζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο. Αλνίγνπλ, ινηπφλ ην Αβάθην νηκαζεηέο θαη κέζα απ΄απηφ ηνλ κηθξφθνζκν «Σαμηλνκνχκε», πνπέρεη ππνζηεη επεμεξγαζία ζε έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ βέβαηα,έηζη ψζηε λα κελ θαηαξγεζεί ν ξφινο ησλ καζεηψλ. Οζπγθεθξηκέλνο κηθξφθνζκνο απνηειείηαη απφ ηξείο πίλαθεο: 1)Δπεμεξγαζηήο βάζεσλ, 2) Δξψηεζε, 3) ΢χλνιν. Σα ζηνηρεία πνπέρνπλ πξνζηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ βξίζθνληαη ζηνλ πξψηνπίλαθα, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ θειηά, ηα ιεγφκελα «πεδία» θαη«εγγξαθέο». Έηζη ινηπφλ, ην πξψην πεδίν έρεη νλνκαζηεί σο«Απνζπάζκαηα – ιέμεηο» θαη θάησ απφ απηφ έρνπλ πξνζηεζεί ζηηοεγγξαθέο θνκκάηηα θαη ιέμεηο, απφ ην πνίεκα «Καηζαξίσλ» (βι.Παξάξηεκα ζει.28, Δηθφλα 1). Απηφ πνπ θαινχληαη νη καζεηέο λαθάλνπλ είλαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ππφινηπα πεδία θαη ηηοεγγξαθέο πνπ έρνπλ κείλεη θελέο. Χξεζηκνπνηψληαο, ινηπφλ, ηαζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη, ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ηνπο θαη ηεβνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο πξνθαιεί ηε ζθέςε ηνπο κεηελ ρξήζε εξσηήζεσλ, ζα θαηαιήμνπλ λα νλνκάζνπλ ηα ππφινηπαπεδία κε ηηο εμήο νλνκαζίεο: ραξαθηεξηζηηθφ 1, ραξαθηεξηζηηθφ 2,ραξαθηεξηζηηθφ 3, ραξαθηεξηζηηθφ 4, ραξαθηεξηζηηθφ 5,ραξαθηεξηζηηθφ 6, ραξαθηεξηζηηθφ 7. ΢’ απηή ηελ πεξίπησζε ηνραξαθηεξηζηηθφ 1 παξαπέκπεη ζηελ εηξσληθφηεηα, ην 19
 20. 20. ραξαθηεξηζηηθφ 2 ζηελ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή, ην ραξαθηεξηζηηθφ3 ζηνλ εξσηηζκφ, ην ραξαθηεξηζηηθφ 4 ζηε ζπγθξάηεζεζπλαηζζεκάησλ, ην ραξαθηεξζηηθφ 5 ζην πεδνινγηθφ χθνο, ηνραξαθηεξηζηηθφ 6 ζηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ 7 ζηεδεκνηηθή γιψζζα. Όια απηά απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία κφλνηηνπο νη καζεηέο αλαθάιπςαλ ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο ηεοδηαδηθαζίαο κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. Σψξα ε θάζε νκάδα ζαείλαη ζε ζέζε λα ζπκπιεξψζεη θ ηηο εγγξαθέο ζπδεηψληαο κεηαμχηνπο. Κάζε ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ, ζα αληηζηνηρείθαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θξάζεηο θαη ιέμεηο ηνπ πξψηνπ πεδίνπ(βι. Παξάξηεκα ζει.28, Δηθφλα 1). Δπφκελν βήκα ησλ καζεηψλ είλαη λα εξγαζηνχλ ζηνλδεχηεξν πίλαθα (Δξψηεζε). ΢’ απηφλ ζα εθρσξεζνχλ νη εξσηήζεηοπνπ δίλνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο, κε θσδηθνπνηεκέλν ηξφπν,γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε αθαηξεηηθήο ζθέςεο. ΢ηεαξηζηεξή ηνπ ζηήιε έρνπλ πξνζηεζεί απηφκαηα ηα ζηνηρεία πνππεξηέρνληαη ζηα πεδία θαη ζηε δεμηά εκθαλίδνληαη πάιη απηφκαηαηα ζηνηρεία ησλ εγγξαθψλ. Αλάκεζα απφ ηηο δχν απηέο ζηήιεοππάξρνπλ ζχκβνια κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ θσδηθνπνηνχληαηνη εξσηήζεηο. ΢ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθέοεξσηήζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα: 1) ραξαθηεξηζηηθφ 1=εηξσληθφηεηα, 2) ραξαθηεξηζηηθφ 4= ζπγθξάηεζε ζπλαηζζεκάησλ,3) ραξαθηεξηζηηθφ 3= εξσηηζκφο (βι. Παξάξηεκα ζει.28, Δηθφλα1). Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε πξψηε εξψηεζε γηα λαπεξηγξάςνπκε ηελ δηαδηθαζία. Οη καζεηέο αθνχ ζέζνπλ ηελεξψηεζε, πεγαίλνπλ ζην ηξίην πίλαθα (΢χλνιν), φπνπ ζαπαξαηεξήζνπλ φ,ηη έρνπλ εκθαληζηεί καχξεο θνπθίδεο θαη ε θάζεκία πεξηέρεη έλα απφ ηα ζηνηρεία ησλ εγγξαθψλ ηνπ πξψηνππεδίνπ, δειαδή ηα απνζπάζκαηα θαη ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ, ηανπνία έρνπλ πξνζηεζεί απηφκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεοδηακφξθσζεο ηνπ πίλαθα Δπεμεξγαζηήο βάζεσλ. Πάλσ αξηζηεξάζηε γξακκή εξγαιεηψλ ηνπ πίλαθα ΢χλνιν ππάξρεη κία εληνιή πνπαλ επηιερζεί ζα εκθαληζηεί έλαο κεγάινο θχθινο ζην θέληξν ηνππίλαθα. Αθνχ επηιερζεί λα πξνζηεζεί απηφο ν θχθινο, νη καζεηέογπξίδνπλ πάιη ζηνλ πίλαθα Δξψηεζε θαη επηιέγνπλ ηελ εληνιή κεην εηθνλίδην «V», έηζη ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε εξψηεζε πνπηέζεθε πξνεγνπκέλσο. ΢ην ζεκείν απηφ ν πίλαθαο ΢χλνιν ζα 20
 21. 21. παξνπζηάζεη ακέζσο ηελ απάληεζε θαηά έλαλ καγηθφ θαηπξσηφηππν ηξφπν, πνπ ζα παξαθηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλκαζεηψλ θαη ζα γίλεη πην επράξηζηε ε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Μέζα,ινηπφλ, ζ’ απηφ ηνλ θχθιν ζα κεηαθηλεζνχλ φιεο νη θνπθίδεο κε ηηοθξάζεηο θαη ιέμεηο πνπ πεξηέρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζέζακεζηελ εξψηεζε δειαδή ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηξσληθφηεηαο. Καηάηνλ ίδην ηξφπν ζα ηεζνχλ θαη νη άιιεο εξσηήζεηο (βι. Παξάξηεκαζέι.28, Δηθφλα 1). Να ζεκεησζεί φ,ηη θάπνηεο απφ ηηο θξάζεηο ήιέμεηο κπνξεί λα πεξηέρνπλ δχν θαη ηξία ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ζηνζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, πνπ ηέζεθε ε θξάζε « ΢’ έπιαζα ...ζπλαηζζεκαηηθφ» θαη ε νπνία πεξηέρεη θαη ην ζηνηρείν ηνπεξσηηζκνχ θαη ηεο εηξσληθφηεηαο. ΢’ απηή ηελ πεξίπησζεδεκηνπξγείηαη έλαο θνηλφο ρψξνο γηα ηα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά,κεηαμχ ησλ θχθισλ, φπνπ πεξηθιείεηαη ε θξάζε απηή. Απηφλ ηνλρψξν νη καζεηέο κπνξνχλ λα ηνλ ρξσκαηίζνπλ, ηνλίδνληαο έηζηηελ ηδηαηηεξφηεηα απηή, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα βγάινπλεπθνιφηεξα ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο (βι. Παξάξηεκα ζει.28,Δηθφλα 1). ΢πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, νη καζεηέο ζα δηεξεπλήζνπλ κε ηελππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζα θηάζνπλ ρσξίοθαζνδεγνχκελα βήκαηα ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ. Σελ ίδηαδηαδηθαζία ζα αθνινπζήζνπλ θαη γηα ηα ππφινηπα πνηήκαηα, ηανπνία ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη: 1) «Γαξείνο» (Καβάθεο), 2)«Μειαγρνιία ηνπ Ιάζσλνο Κιεάλδξνππνηεηνχ ελ Κνκκαγελή –595 κ.Χ.» (Καβάθεο), 3) «Μφλν γηαηί κ’ αγάπεζεο» (Πνιπδνχξε),4) «Διεγθηήο» (΢αρηνχξεο), 5) «Μηθξή πξάζηλε ζάιαζζα»(Διχηεο) θαη «Αληηθιείδηα» (Παπιφπνπινο). Σα πεξαηηέξσ ζηνηρείαπνπ ζα αλαθαιχςνπλ κε ηελ αλάιεζε φισλ ησλ πνηεκάησλ, ζαπξνζηεζνχλ ζην θείκελν πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη έηζη ψζηε λαζπκπιεξσζνχλ ηα λεα λνήκαηα πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαη λαπξνεθηείλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, δνπιεχνληαο, πάληα, σο νκάδα. Η αλάιπζε ησλ πνηεκάησλ ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζηελαπφθηεζε κηαο «θαζαξφηεξεο» εηθφλαο ηνπ θάζε πνηήκαηνο, ζααθαηξέζεη ηπρφλ απνξίεο θαη ζα ηνπο βνεζήζεη λα εμάγνπλ ηαβαζχηεξα λνήκαηα πνπ κε ηφζε ηέρλε έρνπλ θξχςεη νη πνηεηέο,θαζψο ζα δνχλ θαη ζηελ πξάμε λα επηβεβαηψλνληαη ηα ζηνηρεία 21
 22. 22. πνπ είραλ ήδε αλαθαιχςεη. Σν πνηεηηθφ θείκελν δελ ζα είλαη πιένλγη’ απηνχο έλα θείκελν απξφζηην, βαξεηφ θαη έμσ απφ ηαελδηαθέξνληά ηνπο. Η εμεξεχλεζε, βέβαηα, δελ ηειεηψλεη εδψ. Δπφκελν βήκαησλ καζεηψλ είλαη λα ζπγθξίλνπλ ηψξα φια ηα ηα ζηνηρεία πνπζπγθέληξσζαλ, πάιη κέζα απφ ηνλ κηθξφθνζκν «Σαμηλνκνχκε»,δειαδή λα ζπγθξίλνπλ φια ηα πνηήκαηα. Μνηξάδεηαη, ινηπφλ, έλαλέν θχιιν εξγαζίαο, πνπ ζα πεξηέρεη εξσηήζεηο, ζρεηηθά κε απηήηελ δηαδηθαζία. ΢ηελ πεξίπησζε απηή νη καζεηέο ζαζπκπιεξψζνπλ κφλνη ηνπο θαη ηα πεδία θαη ηηο εγγξαθέο, κέζσηεο ζπδήηεζεο θαη επίβιεςεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο ζαπαξέκβεη ζε πεξίπησζε εκθάληζεο δπζθνιηψλ, ζε φια ηα επίπεδα.Σν πξψην πεδίν ζα νλνκαζηεί κε ηε ιέμε πνηήκαηα θαη ηαππφινηπα σο ραξαθηεξηζηηθφ 1, ραξαθηεξηζηηθφ 2, ραξαθηεξηζηηθφ3, .... , ραξαθηεξηζηηθφ 12, χθνο θαη γιψζζα. Δδψ θαη πάιη νηκαζεηέο κε ζχκβνπιν ηα επξήκαηά ηνπο, ηηο απφςεηο πνπδηαηππψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο λχμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζαζπκπιεξψζνπλ ηηο εγγξαθέο κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλπνηεκάησλ. Καη εδψ θάζε πεδίν παξαπέκπεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλνραξαθηεξηζηηθφ. (βι. Παξάξηεκα ζει.29, Δηθφλα 2). Οη εξσηήζεηοζα ππνβιεζνχλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο πεξηγξάςακεπξνεγνπκέλσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ελδεηθηηθέο εξσηήζεηοπνπ κπνξεί λα ηεζνχλ είλαη νη εμήο: 1) γιψζζα πεξηέρεη δεκνηηθή,2) χθνο πεξηέρεη πεδνινγηθφ, 3) ραξαθηεξηζηηθν 2 = εηξσληθφηεηα.Οη απαληήζεηο ζα εκθαληζηνχλ απηφκαηα ζηνλ πίλαθα ΢χλνιν θαηζα παξαηεξεζνχλ θαη εδψ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ησλπνηεκάησλ «Καηζαξίσλ», «Γαξείνο» θαη «Αληηθιείδηα» θαη ηνζεκείν ζην νπνίν ζπγθιίλνπλ ζα ρξσκαηηζηεί (βι. Παξάξηεκαζει.29, Δηθφλα 2). Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο ζα έρνπλ κία πηνζπλεθηηθή εηθφλα γηα ηα πνηήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζ’ αχηε ηελθαηεγνξία πνηεκάησλ, θαζψο θαη ηφζν γηα ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθάησλ πνηεηψλ, φζν θαη γηα ηηο δηαθνξέο ηνπο. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν ζααληηιεθζνχλ θαη ηνλ ιφγν ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπο θαηγεληθφηεξα ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο ζέζεηο πνπ πξεζβεχνπλ.Καη ζε απηή ηε θάζε θχξην φπιν ησλ καζεηψλ είλαη ε ζπλεξγαζία, 22
 23. 23. ε νπνία ζα ζπληειέζεη ζην λα παξζνχλ νκαδηθέο απνθάζεηο γηαηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ ηεο νκάδαο. Έηζη ζαπαξαθηλεζνχλ γηα δεκηνπξγία λέσλ ηδεψλ, ζα αληηθξνχνπλαπφςεηο ρσξίο αληαγσληζηηθφηεηα, ζα δηνξζψλνπλ ζηνηρεία ηνπραξαθηήξα ηνπο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηοπξνζέζεηο ηεο νκάδαο θαη ζα αληηιεθζνχλ πφζν ζεκαληηθέο είλαηνη ελέξγεηέο ηνπο, θαζψο φιε ε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζε απηνχο. Οπεηξακαηηζκφο ζ’ απηή ηε θάζε είλαη πνιχ έληνλν ζηνηρείν, θαζψονη καζεηέο πξνζαξκφδνπλ δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο θάζε θνξά κέρξηλα δνχλ ην κπζηήξην λα απνθαιχπηεηαη ζηγά ζηγά, ζπλεπψοθαζίζηαληαη θάζε άιιν παξά παζεηηθνί δέθηεο πιεξνθνξηψλ.΢εκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην γεγνλφο φ,ηη νη καζεηέο, έρνπλ άκεζεαλαηξνθνδφηεζε, θαζψο ακέζσο βιέπνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλπξάμεψλ ηνπο θαη έηζη είλαη ζε ζέζε λα πάξνπλ απνθάζεηο γηα ηελκειινληηθή εμέιημε ηεο έξεπλάο ηνπο. Να αλαθεξζεί, επίζεο, φ,ηη εθσδηθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεοαθαηξεηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ πτνζέηεζε πηνπξαθηηθψλ ιχζεσλ. Δίλαη, ινηπφλ, επλφεην φ,ηη απφ ηελ φιεδηαδηθαζία ν καζεηήο δελ ζα βγεί θνπξαζκέλνο θαη κπεξδεκέλνο,αληηζέησο, ην παξεμεγεκέλν απηφ κάζεκα ζα έρεη απνθηήζεη έλαληειείσο δηαθνξεηηθφ λφεκα γη’ απηφλ. Πξσηαγσληζηήο είλαη ν ίδηνο,αλαιακβάλεη πξσηφηππνπο, γηα ην ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,ξφινπο θαη ε δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηαελδηαθέξνληά ηνπ. Όζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ε παξνπζία ηνπζε απηή ηε θάζε είλαη ελεξγεηηθή. ΢ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεηλα ζεσξεζεί φ,ηη ν ξφινο ηνπ ππνβαζκίδεηαη, αληηζέησο είλαη απηφοπνπ ζα δψζεη ηελ ελζάξξπλζε γηα δεκηνπξγία θαη απφθηεζε λέσλγλψζεσλ. Θα ηξνπνπνηήζεη ηνλ κηθξφθνζκν αλάινγα κε ηνγλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ νηθαηάιιεινη δηδαθηηθνί ζηφρνη. Με ηελ ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχνη καζεηέο δελ ππνρσξνχλ ζε πεξηπηψζεηο ιάζνπο, θαζψο επίζεοεπαλαθέξεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, φηαλ απηή εθιείπεη. 23
 24. 24. Γ’ ΦΑΣΗ (2-3 διδακηικές ώρες) ΢ε απηή ηε θάζε νη καζεηέο ζα ζπγθεληξψζνπλ φια ηαζηνηρεία ηνπο θαη ζηφρνο ηνπο είλαη λα θηηάμνπλ ην ηειηθφ θείκελνκε ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (MicrosoftWord), φπσο επίζεο θαη λαδεκηνπξγήζνπλ δηαθάλεηεο κε ην ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ(Powerpoint), γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλάοηνπο. Ξεθηλψληαο κε ην θείκελν ζα ηνπο δεηεζεί, ζχκθσλα κε ηαζηνηρεία πνπ αλαθάιπςαλ λα πξνβνχλ ζε δηθά ηνποζπκπεξάζκαηα θαη λα ηα γεληθεχζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.Σα ζπκπεξάζκαηα απηά κπνξνχλ λα αθνξνχλ γηα παξάδεηγκα ηνλέξσηα θαη ην ζάλαην, δχν πνιχ έληνλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηαπεξηζζφηεξα, ηνπιάρηζηνλ, πνηήκαηα πνπ δηεξεπλήζεθαλ. Δδψ νηκαζεηέο κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηελ έξεπλά ηνπο θαη κε άιιαζηνηρεία απφ ην δηαδίθηπν, λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο γηαζπδήηεζε πάλσ ζην ζέκα πνπ ηνπο απαζρνιεί. ΢ηε ζπλέρεηα ζαεληάμνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα θαηαιήμνπλ ζε έλανινθιήξσκέλν θαη εκπεξηζηαησκέλν θείκελν, ην νπνίν πξνζθέξεηπεξηζζφηεξα καζεζηαθά νθέιε απφ έλα ρεηξφγξαθν θείκελν.Καηαξρήλ, είλαη μεθάζαξε ε γξαθή θαη ε δνκή ηνπ. Μπνξεί λαεληαρζνχλ ζε απηφ ρξψκαηα, ιέμεηο ηνληζκέλεο πην έληνλα,πίλαθεο, εηθφλεο θαη φια απηά ζα ζπληειέζνπλ ζηελ δεκηνπξγίαελφο επαλάγλσζηνπ θεηκέλνπ. Δπφκελν βήκα ηνπο, αθνχ ηειείσζαλ ηε ζχληαμε ηνπθεηκέλνπ, είλαη ε δεκηνπξγία δηαθαλεηψλ, ην νπνίν ζα πεξηέρεηζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ, πνπδεκηνχξγεζαλ ζε απηή ηε θάζε. Η θάζε δηαθάλεηα ζα αλαθέξεη έλαζέκα κε ηα βαζηθά ηεο ζηνηρεία, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε νηαθξναηέο λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ,ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα εκβαζχλνπλ θαη λα καθξπγνξνχλ. Θαεζηηάζνπλ ινηπφλ, αθαηξεηηθά θαη πξαθηηθά ζηα πην ζεκαληηθά. Καηζε απηφ ην ινγηζκηθφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηθφλεο,βίληεν, ζχλδεζκνη πνπ παξαπέκπνπλ ζην δηαδίθηπν θαη γεληθφηεξαφ,ηη θξίλεηαη φ,ηη ζα εληζρχζεη ηελ θαιή ηνπο αηζζεηηθή. Όια απηά 24
 25. 25. ζα γίλνπλ θαη πάιη κέζα ζε έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο εληφο θαη εθηφοζρνιηθνχ ρψξνπ. Οη καζεηέο έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπο θαηβιέπνληαο ηα επηηεχγκαηά ηνπο ζα ληψζνπλ πεξήθαλνη, θαζψοφια απηά πξνήιζαλ απφ ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο θαη ηδέεο. Έηζη εαξλεηηθή αληίιεςε πνπ είραλ γηα ην κάζεκα ζα αιιάμεη θαη ζαθαηαλνήζνπλ φ,ηη κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζα είλαη έηνηκνη λαδηαπξέςνπλ θαη λα απνθηήζνπλ σθέιηκεο γλψζεηο θαη ζε άιιακαζήκαηα.Δ’ ΦΑΣΗ (2-3 διδακηικές ώρες) Η ηειεπηαία θάζε αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλαπνηειεζκαησλ ηεο θάζε νκάδαο κέζα ζηελ ηάμε. ΢ηεζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε δηδαζθαιία κεηαθέξεηαη απφ ηνεξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο, ζηε ζρνιηθή αίζνπζα ησλκαζεηψλ, φπνπ ζα ππάξρεη ν πξνηδέθηνξαο, κε ηε βνήζεηα ηνπνπνίνπ ζα δηεμαρζνχλ νη παξνπζηάζεηο. Αθνχ παξνπζηαζηεί απφηελ θάζε νκάδα ε έξεπλα ηνπο, ζεηξά έρεη ε αμηνιφγεζε φισλ ησλθεηκέλσλ, ηφζν απφ ηνπο καζεηέο, φζν θαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.Οη καζεηέο, ινηπφλ, ζα πάξνπλ κέξνο ζε κία ζπδήηεζε φπνπ ζαηεζνχλ ηα δεηήκαηα, πνπ έρνπλ δηαηππσζεί. Θα θξίλνπλ, ζαθξηζνχλ, ζα αλαξσηεζνχλ θαη κέζσ απηήο ηεο γλσζηηθήοζχγθξνπζεο ζα θαηαιήμνπλ ζε επνηθνδνκεηηθά γη’ απηνχοζπκπεξάζκαηα. Η θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζα ζπληειέζεη ζηελαλάπηπμε ηεο θξηηηθή ηνπο ζθέςεο θαη ζηελ αθφκε βαζχηεξεθαηαλφεζε ησλ λνεκάησλ. Δπηπιένλ, ζα εθθξάζνπλ ηαζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηελ φιε δηαδηθαζία θαη ζα εθζέζνπλ ηνποπξνβιεκαηηζκνχο ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο απφ ηε κεξηά ηνπ ζαθάλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη παξαηεξήζεηο, φζνλ αθνξάηε ζχληαμε θαη ηελ δνκή ησλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηα λνήκαηαπνπ πξνέθπςαλ. ΢εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ δηεμαγσγήκηαο δεκνθξαηηθήο ζπδήηεζεο, πνπ ζα πξνσζεί ηνλ ζεβαζκφ ζηηοδηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχησλ καζεηψλ. 25
 26. 26. 4) Δπέκηαζη δραζηηριόηηηας Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ project ζα κπνξνχζακε λαπξνηείλνπκε δχν ηξφπνπο σο πξνέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.Καηαξρήλ, ζα ήηαλ δφθηκν λα δεκνζηεπζνχλ νη εξγαζίεο ησλκαζεηψλ ζηε ζρνιηθή εθεκεξίδα ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ,θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηελζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπο ζηε δηαδηθαζία απηή θαη ζα ληψζνπλπεξήθαλνη γηα ην φ,ηη νη γλψζεηο ηνπο είλαη ηφζν ζεκαληηθέο,εθφζνλ ζα πξνζθεξζνχλ θαη ζε άιινπο καζεηέο. Ηαπηνπεπνίζεζε ηνπο, ινηπφλ, ζα εληζρπζεί. Δπηπιένλ, έλαοδεχηεξνο ηξφπνο πξνέθηαζεο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη νπαξαιιειηζκφο θεηκέλσλ. ΢πγθεθξηκέλα, ζα κνηξαζηνχλ θχιιαεξγαζίαο, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη πνηεηηθά θείκελα, ηα νπνία είλαηδπλαηφλ λα παξαιιειηζηνχλ, σο πξνο ηα κελχκαηα πνππεξηέρνπλ, κε απηά πνπ δηεξεχλεζαλ νη καζεηέο. Έλα ηέηνηνθείκελν γηα παξάδεηγκα απνηειεί ην πνηήκα «Αιεμαλδξηλνχοβαζηιείο», ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε ην πνηήκα«Καηζαξίσλ», κέζσ ηνπ κηθξφθνζκνπ «Σαμηλνκνχκε», γηα λανηθνδνκήζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ γλψζε πνπ έρεη θαηαθηεζεί. 5) Κριηική προζέγγιζη ηοσ ζεναρίοσ Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, νπψο εηπψζεθε, πξφθεηηαη γηαέλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο , ν νπνίνο ζεσξεί θπξίαξρνηνλ καζεηή θαη φρη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οη ξφινη αιιάδνπλ θαη ζεαπηφ ζα βνεζήζεη ε πξνζζήθε έλνο ζεκαληηθνχ παξάγνληα, πνπείλαη νη λέεο ηερλνινγίεο. Μέζσ απηψλ ζα πξναρζεί εαιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ, καζεηή θαη ππνινγηζηή.Δίλαη απηέο πνπ δίλνπλ ιχζεηο, έηζη ψζηε λα απαιιαρζεί ην 26
 27. 27. εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απφ έλαλ απνζηεηξσκέλν ηξφπνδηδαζθαιίαο. ΢πγθεθξηκέλα, εληζρχεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλκαζεηψλ θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, παξάγνληεο πνπ νδεγνχλζηελ πτνζέηεζε θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηα πξάγκαηα. Μέζαζηελ φιε δηαδηθαζία νη καζεηέο ζα πξνζεγγίζνπλ ην θείκελν σοεξεπλεηέο θαη εηζέξρνληαο ζηνλ θφζκν ηεο πνίεζεο ζαζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο Λνγνηερλίαο. Η δηεξεχλεζε ζαπξνθαιέζεη αηζζήκαηα επραξίζηεζεο. Όζνλ αθνξά ηνλεθπαηδεπηηθφ, απηφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη κία ζπλνιηθή εηθφλαγηα ηνπο δηδαθηηθνχο θαη καζεζηαθνχο ζηφρνπο, πνπ επηηεχρζεθαλθαη λα δηνξζψζεη ηπρφλ παξεθιίζεηο απφ απηνχο. Πξφθεηηαη γηα κίαπξφηαζε πνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη δελ είλαη δεζκεπηηθή. Ηεηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιάδεη, θαζψο ε λέα απηή κέζνδνο ζαηνπ δψζεη ηελ επθαξία ζπλερήο επηκφξθσζεο θαη ν εθπαηδεπηηθφοζα πξέπεη λα έηλαη πνιχ θαιφο γλψζηεο ηεο, ηφζν ηνπ γλσζηηθνχαληηθεηκέλνπ, φζν θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ απηφλ ηνληξφπν δηδαζθαιίαο, αθνξνχλ ην γεγνλφο φ,ηη θάπνηνη καζεηέοελδερνκέλσο λα κελ γλσξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελδεκηνπξγία κηαο θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη λα πξνθχςνπλπξνβιήκαηα ζπλελλφεζεο θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηηοζρέζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λαεκθαληζηνχλ δπζιεηηνπξγίεο ζηνπο ππνινγηζηέο πνπ ζαθαζπζηεξήζνπλ ηελ εμέιημε ηεο δηδαζθαιίαο. Σέινο, κπνξεί λαζεσξεζεί κία ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη παξά ην δηαζθεδαζηηθφηεο χθνο, λα θνπξάζεη ηνπο καζεηέο θαη επηπιένλ ε εκθάληζεδπζθνιηψλ ζηε ρξήζε, λα απμήζεη ην αξλεηηθφ απηφ ζπλαίζζεκα. Όια απηά, φκσο, κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη λααληηκεησπηζηνχλ, θαζψο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη,ππεξηζρχνπλ. ΢αλ θαηαθιείδα, ζα αλαθέξνπκε κία θξάζε ηνπSeymourPapert, ε νπνία πεξηθιείεη φιν ην ζθεπηηθφ ηνπ ζελαξίνπ: «Η θαιχηεξε κάζεζε δελ ζα πξνθχςεη απφ ηνπο θαιχηεξνποηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ζα δηδάμνπκε ηνπο καζεηέο, αιιά απφηηο θαιχηεξεο επθαηξίεο, πνπ ζα ηνπο δψζνπκε γηα λανηθνδνκήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο». 27
 28. 28. 6) Παράρηημα 28
 29. 29. (ΔΙΚΟΝΑ 1) 29
 30. 30. (ΔΙΚΟΝΑ 2) 30
 31. 31. 7) ΒιβλιογραθίαΚπλεγφο, Χ., Γεκαξάθε, Β. (2002): Ννεηηθά εξγαιεία θαηΠιεξνθνξηαθά Μέζα: Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο΢χγρξνλεο Σερλνινγίαο γηα ηε Μεηεμέιημε ηεο ΔθπαηδεπηηθήοΠξαθηηθήο, εθδ. Καζηαληψηε, Αζήλα.Κπλεγφο, Χ. (2007): Σν κάζεκα ηεο Γηεξεχλεζεο.Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο ΢χγρξνλεο Σερλνινγίαο γηα ηεδηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ: Απφ ηελ Έξεπλα ζηε ΢ρνιηθήΣάμε, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα Α.Δ.Ράπηεο, Α., Ράπηε, Α. (1996): Η πιεξνθνξηθή ζηελεθπαίδεπζε, Παηδαγσγηθή Πξνζέγγηζε, εθδ. ΢πκεψλ, Αζήλα.Φξπδάθε, Δ.: Η Γηδαζθαιία ζηελ ηνκή ηεο Νεσηεξηθήο θαηΜεηαλεσηεξηθήο ΢θέςεο, εθδ. Κξηηηθή.Μπνπθφξνπ, Κ., Μπνπθφξνπ, Μ. (2005): Δμσζρνιηθφβνήζεκα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ’ Λπθείνπ ζεσξεηηθήοθαηεχζπλζεο, εθδ. ΢αββάιαο.Γηαδίθηπν:1)www.slideboom.com/presentations/164688/ΣΠΔ-θαη-Λνγνηερλία, 2)www.slideshare.net/guestdd8878/ss-456719,3)www.slideboom.com/presentations/133961/εθπαηδεπηηθάζελάξηα . 31
 32. 32. 32

×