ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ  ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ     1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ ΚΑΗ Δ.Φ...
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ                                ΢ΔΛ.ΓΑ΢ΜΟΛΟΓΗΟ – ΓΑ΢ΜΟΛΟΓΖΣΔΑ ΑΞΗΑ – Φ.Π.Α..………...
-2-
ΓΑ΢ΜΟΛΟΓΗΟ – ΓΑ΢ΜΟΛΟΓΖΣΔΑ ΑΞΗΑ – Φ.Π.Α.  1. Ση είλαη ην Γαζκνιφγην ηεο Δ.Δ. ;  (Α) Κνηλφ Γαζκνιφγην ηεο Δ.Δ.   Οη δαζ...
παξέρεηαη νπνηαδήπνηε εγγχεζε γηα ηπρφλ ιάζε πνπ ζα δηαπηζησζνχλ. Ννκηθήηζρχ έρνπλ κφλν ηα λνκηθά θείκελα πνπ δεκνζηεχνληα...
2) ΢χκβαζε πψιεζεο ε νπνία πξνζθνκίδεηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πηπρψλ  ηνπ ηηκνινγίνπ (πηζαλνί πεξηνξηζκνί, φξνη ή παξνρ...
2) Να έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζπκθσλία θαλφλεο θαηαγσγήο  θαη3) Να ζπλνδεχεηαη απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα πιαί...
11. Πνηά είλαη ηα απνδεηθηηθά θαηαγσγήο θαη πφηε πξέπεη λα    ζπκπιεξψλεηαη ε ζέζε 7 (Παξαηεξήζεηο) ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ...
ε. ε ζπλαιιαγή λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηεονηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν ηνπ πσιεηή φζν θαη ηνπ αγνξαζηή....
16. Πνχ θαηαβάιιεηαη ν ΦΠΑ θαηά ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ ; Ο   ΦΠΑ απνηειεί θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ;    Ο ΦΠΑ ...
θνξνινγία ηνπο Γ.Ο.Τ., ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα VIES, πξνθεηκέλνπ νη  εγθαηεζηεκέλνη ζηα άιια Κξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλ...
20. Κάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο θαη κε πνηα δηθαηνινγεηηθά είλαη    δπλαηή ε απαιιαγή απφ ην Φ.Π.Α. γηα αγνξέο εγρσξίσλ...
ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ΢ – ΑΠΑΛΛΑΓΔ΢ Φ.Π.Α. – Κ.Α.Δ   23. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ή απαιιαγήο απφ ην Φ.Π.Α. ν     νπνίν...
-  ν ίδηνο ν πσιεηήο ή εθπξφζσπφο ηνπ, πξνζθνκίδεη ηα αγαζά ζην    Σεισλείν εμφδνπ απφ ηελ Διιάδα θαη ηα παξαδίδεη ζην...
24. Ση δηθαηνχληαη λα θέξνπλ νη ηαμηδηψηεο χζηεξα απφ έλα ηαμίδη ζε    Σξίηε ρψξα;    ΢ηνπο ηαμηδηψηεο πνπ πξνέξρνλ...
β)Γηα ηα πνχξα θαη ζηγαξίιινο: 73,37 € ην κηζφ θηιφ, εθηφο απφ ηα πνχξαπαξαγσγήο Κνχβαο, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο...
28. Πνηνη δηθαηνχληαη λα αγνξάδνπλ θνξνινγεκέλα είδε απφ ηα κεηθηά    θαηαζηήκαηα Φνξνινγεκέλσλ θαη Αθνξνινγήησλ Δηδψλ;...
πεξηπηψζεηο βάζηκσλ ππνλνηψλ, έιεγρνο ησλ αγνξαζζέλησλ απφ ην θαηάζηεκαεηδψλ ζε ζρέζε, κε ηελ εθδνζείζα ζρεηηθή απφδεημε ι...
ΜΔΣΟΗΚΟΤΝΣΔ΢  35. Πνηα πξφζσπα δηθαηνχληαη λα παξαιάβνπλ κε απαιιαγέο ηα    πξνζσπηθά ηνπο είδε, φηαλ έξρνληαη λα εγθα...
έρεη ηνπο πξνζσπηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ηνπ δεζκνχο ή κφλνλ ηνποπξνζσπηθνχο ηνπ δεζκνχο.  37. Πψο απνδεηθλχνληαη νη πξν...
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νδεγνχ (ή έλα απηνθηλνχκελν ηξνρφζπηην) θαη ην ξπκνπιθνχκελν απφ απηφ φρεκα, - έλα ξπκνπιθνχκελν ...
- Ζ θπξηφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ηίηιν θπξηφηεηαο θαη ηελ άδεηαθπθινθνξίαο ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο πνπ ηζρχεη ζε θάζε θξάην...
Απαιιαγή απφ ην 80% ηνπ αληηζηνηρνχληνο ζην φρεκα ηέινποηαμηλφκεζεο:- Γηα ηελ παξνρή ηεο απαιιαγήο (80%) ην επηβαηηθφ απην...
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

726 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 1. 1. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ ΚΑΗ Δ.Φ.Κ. 2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ΢ ΤΠΟ΢ΣΖΡΗΞΖ΢ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ΢/ΣΜΖΜΑ ΢ΥΔ΢ΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢-ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡ ΗΓ ΗΟΣΩΝ ΢ΤΝΖΘΔ΢ΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΠΟΛΗΣΔ΢ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗ΢ΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖ΢ΔΩΝ, ΢Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΘΖΝΑ, ΑΠΡΗΛΗΟ΢ 2011
 2. 2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΢ΔΛ.ΓΑ΢ΜΟΛΟΓΗΟ – ΓΑ΢ΜΟΛΟΓΖΣΔΑ ΑΞΗΑ – Φ.Π.Α..……………………………………….…..3ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ΢ – ΑΠΑΛΛΑΓΔ΢ Φ.Π.Α. – Κ.Α.Δ……………………………………………....….12ΜΔΣΟΗΚΟΤΝΣΔ΢………………………………………………………………………………..…18ΑΝΑΠΖΡΟΗ…………………………………………………………………………………..….…..24ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ………………………………………………………………………………..….….28ΓΟΝΔΗ΢ ΜΔ ΣΡΗΑ ΠΑΗΓΗΑ……………………………………………………………………..….30ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΜΔΣΑΒΗΒΑ΢Ζ ΔΗΓΧΝ ΜΔΣΑ ΠΑΡΟΓΟ ΓΔΚΑΔΣΗΑ΢ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΣΔΛΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ΢…………………………………………….…………....32ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΠΛΟΗΑ ΑΝΑΦΤΥΖ΢…………………………………………………………….…..…33ΑΛΗΔΤΣΗΚΑ - ΛΟΗΠΑ ΠΛΟΗΑ - ΑΣΔΛΔΗΔ΢/ΔΦΟΓΗΑ΢ΜΟΗ……………………………...……..35ΠΡΟ΢ΧΡΗΝΖ ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ-ΥΡΖ΢ΗΜΟΠΟΗΖ΢Ζ…………………………………….………….…38ΠΡΟ΢ΧΡΗΝΖ ΔΞΑΓΧΓΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ……………………………………...…..45ΓΔΛΣΗΟ ΑΣΑ………………………………………………………………………………...……...46ΠΡΟΓΡΟΜΔ΢ ΟΤ΢ΗΔ΢………………………………………………………………………….....48ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΠΡΟ΢ ΔΠΑΝΔΞΑΓΧΓΖ………………………………………………….…...51ΣΔΛΔΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΠΡΟ΢ ΔΠΑΝΔΗ΢ΑΓΧΓΖ……………………………………………….….….53ΜΔΣΑΠΟΗΖ΢Ζ ΤΠΟ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ……………………………………………...…..54ΔΠΗ΢ΣΡΟΦΖ Δ.Φ.Κ. ΢ΣΗ΢ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ΢…………………………………...…..…………..…55ΔΗΓΗΚΟΗ ΦΟΡΟΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧ΢Ζ΢ – ΓΔΝΗΚΑ……………………………………….………….56 Α. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ…………………………………………………….….………...58 Β. ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΚΑΠΝΑ…………………………………………...…………...63 Γ. ΑΣΔΛΔΗΔ΢ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΚΑΠΝΧΝ/ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ………………………………………….………………...64 Γ. ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ……………………………………………………….……….66ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ & ΔΗΓΖ ΠΟΤ ΤΠΟΚΔΗΝΣΑΗ ΢Δ ΦΟΡΟ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ΢……....69ΑΡΗΘΜΟ΢ EORI(ECONOMIC OPERATOR REGISTRATION AND INDENTIFICATION)…84ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ΢ ΦΟΡΔΑ΢(AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR)..87΢ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑ΢ΑΦΖ΢Ζ ΔΗ΢ΟΓΟΤ(ENTRY SUMMARY DECLARATION-ENS)………..96ΔΗ΢ΑΓΧΓΔ΢ – ΔΞΑΓΧΓΔ΢……………………………………………………………………....101ΠΑΡΑΠΟΗΖΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ………………………………………………………………….112ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΖ ΑΠΟΣΑΜΗΔΤ΢Ζ………………………………………………………………...115ΑΠΟΘΖΚΔ΢ ΑΝΔΦΟΓΗΑ΢ΜΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 37 ΚΑΝ( Δ.Κ) 612/09…………………………..117ΔΛΔΤΘΔΡΔ΢ ΕΧΝΔ΢ – ΔΛΔΤΘΔΡΔ΢ ΑΠΟΘΖΚΔ΢ …………………………………………119ΓΗΑΜΔΣΑΚΟΜΗ΢Ζ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ…………………………………………….……….....122ΔΚΣΔΛΧΝΗ΢ΣΔ΢……………………………………………………………………….………….124ΔΠΗ΢ΣΡΟΦΖ ΑΥΡΔΧ΢ΣΖΣΧ΢ ΔΗ΢ΠΡΑΥΘΔΗ΢Α΢ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΖ΢ ΟΦΔΗΛΖ΢……………126ΡΤΘΜΗ΢ΔΗ΢ ΟΦΔΗΛΧΝ……………………………………………………………….…………..131ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΔ΢ ΠΑΡΑΒΑ΢ΔΗ΢……………………………………………………………….....137ΚΡΑΣΖ-ΜΔΛΖ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΢ΣΟ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΟΔΓΑΦΟ΢ ΣΖ΢ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ΢………………………………………………………………..….139ΚΡΑΣΖ-ΜΔΛΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΢ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΔΓΑΦΟ΢ ΣΖ΢ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ΢(ΔΚΣΟ΢ ΠΔΓΗΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΦΠΑ)…………………….140ΓΗΔΘΝΔΗ΢ ΟΓΗΚΔ΢ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΔ΢ ΜΔΣΑΦΟΡΔ΢ ΜΔ ΣΡΗΣΔ΢ ΥΧΡΔ΢…………...141ΡΔΤ΢ΣΑ ΓΗΑΘΔ΢ΗΜΑ………………………………………………………………………..…...143ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ΢-ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ……………………………………………………………….…..144 -1-
 3. 3. -2-
 4. 4. ΓΑ΢ΜΟΛΟΓΗΟ – ΓΑ΢ΜΟΛΟΓΖΣΔΑ ΑΞΗΑ – Φ.Π.Α. 1. Ση είλαη ην Γαζκνιφγην ηεο Δ.Δ. ; (Α) Κνηλφ Γαζκνιφγην ηεο Δ.Δ. Οη δαζκνινγηθέο επηβαξχλζεηο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ εηζαγσγήεκπνξεπκάησλ απφ ηξίηεο (εθηφο Δ.Δ.) ρψξεο ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ.,θαζνξίδνληαη ζην «Κνηλφ Γαζκνιφγην ηεο Δ.Δ.» (΢πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία -Καλ. 2658/87 ηνπ ΢πκβνπιίνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). Σν ελ ιφγσΚνηλφ Γαζκνιφγην ηξνπνπνηείηαη θάζε έηνο θαη δεκνζηεχεηαη ζπλήζσο ηεληειεπηαία εκέξα ηνπ κελφο Οθησβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ηνπ έηνποεθαξκνγήο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ, ζεηξά L. Σν Κνηλφ Γαζκνιφγην πνπ ηζρχεη γηα ην έηνο 2011 πεξηιακβάλεηαη ζηνλΚαλ(ΔΔ) 861/2010 (ηεχρνο L284/29-10-2010) θαη κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελαθφινπζε ηζηνζειίδα: http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm - επηινγή«Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.». Σν χςνο ηεο δαζκνινγηθήο επηβάξπλζεο γηα θάζε εκπφξεπκα πνπεηζάγεηαη ζηελ Δ.Δ., πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηνλ ηεισληζκφ απφ ην αξκφδην ηεισλείνεηζαγσγήο κε βάζε ηε «δαζκνινγηθή θαηάηαμε» ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηνπξναλαθεξφκελν Κνηλφ Γαζκνιφγην, δειαδή ηελ εχξεζε ηεο ζσζηήοδαζκνινγηθήο δηάθξηζεο πνπ ππάγεηαη ην εκπφξεπκα θαη ηεο δαζκνινγηθήοεπηβάξπλζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηάθξηζε απηή. Πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη εηζαγσγείο ή εμαγσγείο λα γλσξίδνπλ εθησλ πξνηέξσλ ζε πνηα δαζκνινγηθή δηάθξηζε ππάγεηαη ην πξντφλ πνπ πξφθεηηαηλα εηζαρζεί ή λα εμαρζεί, κπνξνχλ λα δεηνχλ ηελ έθδνζε «ΓεζκεπηηθήοΓαζκνινγηθήο Πιεξνθνξίαο» (Γ.Γ.Π.) απφ ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή (Γ/λζε17ε – Σκήκα Α΄). Ζ λνκηθή βάζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο παξνρήο Γ.Γ.Π.βξίζθεηαη ζηνλ Κνηλνηηθφ Σεισλεηαθφ Κψδηθα (θαλ. 2913/92) θαη ζηηο ΓηαηάμεηοΔθαξκνγήο απηνχ (θαλ. 2454/93). Κάζε Γ.Γ.Π. δεζκεχεη ηηο ηεισλεηαθέο αξρέοφισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. γηα πεξίνδν έμη (6) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελίαέθδνζήο ηεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα παξνρήο Γ.Γ.Π.θαζψο θαη ην έληππν αίηεζεο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο, κπνξνχλ λααλαδεηεζνχλ ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα: http://www.gsis.gr, επηινγή«Σεισλεηαθή ελεκέξσζε» - «Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο». (Β) TARIC Σν TARIC είλαη ην Οινθιεξσκέλν Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην ηεοΔπξσπατθήο Έλσζεο θαη βαζίδεηαη ζηε ΢πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία. Σν TARICείλαη ε ζπιινγή κε θσδηθνπνηεκέλν ηξφπν ησλ θνηλνηηθψλ λνκνζεηηθψλξπζκίζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔπξσπατθήοΈλσζεο θαη αθνξνχλ ζηνπο δαζκνχο έλαληη ησλ ηξίησλ ρσξψλ, ζηηο αλαζηνιέοδαζκψλ, ζηηο δαζκνινγηθέο πξνηηκήζεηο, ζηηο δαζκνινγηθέο πνζνζηψζεηο, ζηνποδαζκνχο αληηληάκπηλγθ θαη αληηζηαζκηζηηθνχο δαζκνχο θαζψο θαη ζηα άιιακέηξα εκπνξηθήο θαη αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. Οη θσδηθνί TARIC είλαηδεθαςήθηνη. Σα δεδνκέλα ηνπ TARIC κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσληεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα:http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_el.htm΢εκείσζε: Παξφιν πνπ ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη ε παξνρή ζεειεθηξνληθή κνξθή ησλ νξζψλ πιεξνθνξηψλ, εληνχηνηο απφ κέξνπο ηεο δελ -3-
 5. 5. παξέρεηαη νπνηαδήπνηε εγγχεζε γηα ηπρφλ ιάζε πνπ ζα δηαπηζησζνχλ. Ννκηθήηζρχ έρνπλ κφλν ηα λνκηθά θείκελα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδαηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 2. Ση είλαη ην «Δζληθφ Γαζκνιφγην»; Σν TARIC ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα ηεο εζληθήο θνξνινγίαοαπνηεινχλ ην Οινθιεξσκέλν Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην θαη κπνξνχκε λα ηννλνκάζνπκε Δζληθφ Γαζκνιφγην. Ζ εζληθή θνξνινγία πεξηιακβάλεη ηνλ Φ.Π.Α.,ηνπο Δδηθνχο Φφξνπο Καηαλάισζεο θαη ινηπνχο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη θαηάηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηξίηεο (εθηφο Δ.Δ) ρψξεο, εθφζνλπξφθεηηαη λα αλαισζνχλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Σν εζληθφ δαζκνιφγην απφην έηνο 2009 δελ δηαηίζεηαη πιένλ ζε έληππε κνξθή. Δίλαη φκσο δπλαηή ε αλαδήηεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηεο εζληθήοθνξνινγίαο, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζσ ελφο πξφζζεηνπ θσδηθνχ εζληθήοθνξνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θσδηθφ ηνπ εκπνξεχκαηνο, ζηελ αθφινπζεηζηνζειίδα:http://www.gsis.gr/teloneia/synallages_icis/taric.html . 3. Πσο νξίδεηαη ν φξνο δαζκνινγεηέα αμία ; Με ηνλ φξν δαζκνινγεηέα αμία ησλ εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλελλννχκε ηε ζπλαιιαθηηθή αμία, δειαδή ηελ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέαηηκή γηα ηα εκπνξεχκαηα , φηαλ πσινχληαη πξνο εμαγσγή κε πξννξηζκφ ηνηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο. ΢ηε δαζκνινγεηέα αμία εθηφο απφ ηεληηκνινγηαθή αμία πξνζηίζεληαη ζηνηρεία φπσο έμνδα κεηαθνξάο, αζθάιηζηξα,πξνκήζεηεο, royalties θιπ κέρξη ην ιηκάλη εηζαγσγήο ζηελ Κνηλφηεηα. 4. Οη ηεισλεηαθέο Αξρέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ακθηζβεηήζνπλ ηε δαζκνινγεηέα (ζπλαιιαθηηθή) αμία ; Με βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φηαλ νη Σεισλεηαθέο Αξρέο, έρνπλιφγνπο λα ακθηβάιινπλ γηα ην αιεζέο ή ηελ αθξίβεηα ηεο αμίαο πνπ δειψζεθεκπνξνχλ λα δεηήζνπλ πεξαηηέξσ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εηζαγσγείο.Δάλ νη ακθηβνιίεο απηέο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ νη Σεισλεηαθέο Αξρέοπξέπεη λα θνηλνπνηνχλ ζην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν, πξηλ ιάβνπλ ηελ ηειηθήαπφθαζε, γξαπηψο εθφζνλ απηφ δεηείηαη, ηελ αηηηνινγία ζηελ νπνία ζηεξίδνληαηνη ακθηβνιίεο απηέο θαη λα ηνπ παξέρνπλ ινγηθά πεξηζψξηα απάληεζεο. Ζ ηειηθήαπφθαζε θαζψο θαη ε ζρεηηθή αηηηνιφγεζή ηεο θνηλνπνηνχληαη ζηνελδηαθεξφκελν πξφζσπν εγγξάθσο. 5. Πνηα είλαη ηα έγγξαθα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα απαηηεζνχλ απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαο; Σα αθφινπζα παξαδείγκαηα (πνπ δελ εμαληινχλ ην ζέκα) δείρλνπλνξηζκέλα έγγξαθα πνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο αλάινγα κεηηο ζπλζήθεο ηεο ζπλαιιαγήο ή/θαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, φζνλ αθνξάνξηζκέλα ή φια ηα δεισζέληα ζηνηρεία.1) Δκπνξηθφ ηηκνιφγην ηνπ εκπνξεχκαηνο εθφζνλ ην εκπφξεπκα έρεη πσιεζεί -4-
 6. 6. 2) ΢χκβαζε πψιεζεο ε νπνία πξνζθνκίδεηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πηπρψλ ηνπ ηηκνινγίνπ (πηζαλνί πεξηνξηζκνί, φξνη ή παξνρέο, έμνδα πνπ αλαθέξνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη κεηά ηελ εηζαγσγή, λφκηζκα ζην νπνίν θαζνξίδεηαη ε ηηκή ηνπ εκπνξεχκαηνο, ζπκβάζεηο ή άιια έγγξαθα φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα αλαπαξαγσγήο ησλ εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ).3) ΢χκβαζε royalties ε νπνία νξίδεη θαηά πφζνλ ε πιεξσκή royalties πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηε δαζκνινγεηέα αμία θαη εάλ λαη ζε πνην βαζκφ.4) ΢χκβαζε αληηπξνζσπείαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ επηπιένλ πνζνχ γηα πξνκήζεηεο ή έμνδα κεζηηείαο ή γηα ηελ εμαίξεζε ησλ πξνκεζεηψλ αγνξάο.5) Έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά θαη αζθάιηζε ησλ εκπνξεπκάησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ κεηαμχ άιισλ : α) ησλ φξσλ παξάδνζεο (Cif, Fob, Ex Factory, θ.ι.π.) β) ησλ εμφδσλ παξάδνζεο ζηνλ ηφπν εηζφδνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο. γ) ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο κεηά ηελ άθημε ζηνλ ηφπν εηζφδνπ.6) Λνγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο θπξίσο ηνπ εηζαγσγέα ή ηνπ αγνξαζηή γηα ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε πξνκήζεηεο θαη θέξδε ή γεληθά έμνδα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο αθαηξεηηθήο κεζφδνπ θαη ηεο κεζφδνπ ηεο ππνινγηδφκελεο αμίαο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ κπνξνχλ λα δεηεζνχλ, θαηά πεξίπησζε, θαη άιιαέγγξαθα απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δαζκνινγεηέαο αμίαοπ.ρ. έγγξαθα φζνλ αθνξά ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο ησλ ζπλδενκέλσλ ζε κηαζπλαιιαγή εηαηξεηψλ ή πξνζψπσλ, ηηκνιφγην γηα ηελ πιεξσκή πνζνζηψζεσλ,ζπκβάζεηο γηα δηαθήκηζε, εκπνξία ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαηκεηά ηελ εηζαγσγή, νηθνλνκηθά έγγξαθα π.ρ. γηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ πνζνχ ησληφθσλ θαζψο θαη ζπκβάζεηο, ζπκθσλίεο ρνξήγεζεο άδεηαο ή άιια έγγξαθαζρεηηθά κε δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 6. Πφηε θαηαζέηνπκε ην έληππν DV1 ; Σν έληππν DV1 πνπ αθνξά ηε δήισζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηεδαζκνινγεηέα αμία, ζπκπιεξψλεηαη θαη θαηαηίζεηαη ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο γηαεηζαγσγή εκπνξεπκάησλ αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 10.000 επξψ. 7. Πφηε επηβάιινληαη ηα κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο ; Σα κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο φπσο δαζκνί αληηληάκπηλγθ θαηαληηζηαζκηζηηθνί δαζκνί, πξνζσξηλνί ή νξηζηηθνί, επηβάιινληαη κε θαλνληζκνχοθαη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή ην Δπξσπατθφ΢πκβνχιην, δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,εθαξκφδνληαη φηαλ ηα εκπνξεχκαηα ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαηεηζπξάηηνληαη αλεμάξηεηα απφ δαζκνχο, θφξνπο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο. 8. Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο πξνηηκεζηαθψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ Δπξσπατθήο Έλσζεο – Σξίησλ Υσξψλ; Γηα λα ηχρεη έλα πξντφλ πξνηηκεζηαθήο δαζκνινγηθήο κεηαρείξηζεο (θαηάηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ Κνηλφηεηα) ζηα πιαίζηα κηαο πξνηηκεζηαθήο εκπνξηθήοζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Δ. Έλσζεο θαη κηαο ηξίηεο ρψξαο ζα πξέπεη :1) Σν πξντφλ λα θαιχπηεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ πξνηηκεζηαθή ζπκθσλία -5-
 7. 7. 2) Να έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζπκθσλία θαλφλεο θαηαγσγήο θαη3) Να ζπλνδεχεηαη απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα πιαίζηα ηεο ζπκθσλίαο πξνηηκεζηαθφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαγσγήο θαη λα έρεη ηεξεζεί ν θαλφλαο ηεο απεπζείαο κεηαθνξάο. 9. Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο έθδνζεο πξνηηκεζηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θαηαγσγήο (EUR1, δήισζεο ηηκνινγίνπ) θαηά ηελ εμαγσγή ελφο εκπνξεχκαηνο ζηα πιαίζηα κηαο πξνηηκεζηαθήο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο, κεηαμχ Δ.Δ. θαη κηαο ηξίηεο ρψξαο;1) Σν πξντφλ λα θαιχπηεηαη θαηά ηελ εμαγσγή απφ ηελ ελ ιφγσ πξνηηκεζηαθή ζπκθσλία2) Να έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζπκθσλία θαλφλεο θαηαγσγήο 10. Ση είλαη Παλεπξσκεζνγεηαθή δψλε Διεπζέξσλ ΢πλαιιαγψλ, πνηέο ρψξεο κεηέρνπλ θαη ηη είλαη ε Γηαγψληα ΢ψξεπζε Καηαγσγήο. ΢ηα πιαίζηα ηεο Δπξσκεζνγεηαθήο δηάζθεςεο ζηε Βαξθειψλε, εΔπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη νξηζκέλεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, πξνζππέγξαςαλ ηεδηαθήξπμε ηεο Βαξθειψλεο κε ηελ νπνία εθδήισζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λαδεκηνπξγήζνπλ κηα Δπξσκεζνγεηαθή Εψλε Διεπζέξσλ ΢πλαιιαγψλ. ΢ηεζπλέρεηα νη ρψξεο ηεο Παλεπξσπατθήο Εψλεο θαη νη Νήζνη Φεξφεο δήηεζαλ θαηζπκπεξηιήθζεζαλ ζηε Εψλε απηή ή νπνία νλνκάζηεθε ΠαλεπξσκεζνγεηαθήΕψλε Διεπζέξσλ ΢πλαιιαγψλ. ΢ηελ Παλεπξσκεζνγεηαθή Εψλε Διεπζέξσλ ΢πλαιιαγψλ έρνπλ δεζκεπηείλα ζπκκεηέρνπλ νη παξαθάησ ρψξεο θαη εδάθε: - Δπξσπατθή Κνηλφηεηα - Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο (ΔΟΥ) - Υψξεο Παλεπξσπατθήο Εψλεο (Ννξβεγία, Ηζιαλδία, Διβεηία, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) ηνπ Ληρηελζηάηλ, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη Σνπξθία) - Μεζνγεηαθέο ρψξεο (Λίβαλνο, ΢πξία, Ηνξδαλία, Ηζξαήι, Γπηηθή „Όρζε, θαη Λσξίδα ηεο Γάδαο, Αίγππηνο, Αιγεξία, Σπλεζία θαη Μαξφθν) - Νήζνη Φεξφεο. Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Εψλε απηή, είλαη ε ζχλαςεΔπξσκεζνγεηαθψλ ΢πκθσληψλ ΢χλδεζεο ηνπ θαζελφο απφ ηα παξαπάλσ κέξεηεο Παλεπξσκεζνγεηαθήο Εψλεο Διεπζέξσλ ΢πλαιιαγψλ κε φια ηα ππφινηπακέξε απηήο. Όηαλ κηα λέα ΢πκθσλία νινθιεξψλεηαη θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ,δεκνζηεχεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ ΔπξσπατθψλΚνηλνηήησλ, ζηε ζεηξά C. Σα Πξσηφθνιια Καηαγσγήο ησλ ΢πκθσληψλ πνπ πεξηιακβάλνπλπαλνκνηφηππνπο Καλφλεο Καηαγσγήο νλνκάδνληαη ΠαλεπξσκεζνγεηαθάΠξσηφθνιια. Βάζεη ησλ Παλεπξσκεζνγεηαθψλ απηψλ Πξσηνθφιισλ, δίλεηαη εδπλαηφηεηα ζε εκπνξεχκαηα πνπ ζηελ παξάγσγε ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ χιεοθαηαγφκελεο απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Παλεπξσκεζνγεηαθήο Εψλεο,λα απνθηήζνπλ ηελ θαηαγσγή κηαο απφ ηηο ρψξεο απηέο, ρσξίο ηελ ππνρξέσζελα ππνζηνχλ νη ελ ιφγσ χιεο επαξθή επεμεξγαζία ή κεηαπνίεζε (Γηαγψληα΢ψξεπζε Καηαγσγή). -6-
 8. 8. 11. Πνηά είλαη ηα απνδεηθηηθά θαηαγσγήο θαη πφηε πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ε ζέζε 7 (Παξαηεξήζεηο) ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θπθινθνξίαο EUR-MED ζηα πιαίζηα ηεο Παλεπξσκεζνγεηαθήο Εψλεο Διεπζέξσλ ΢πλαιιαγψλ ; Σα απνδεηθηηθά θαηαγσγήο είλαη : πηζηνπνηεηηθφ θπθινθνξίαο EUR 1,δήισζε ηηκνινγίνπ EUR 1, πηζηνπνηεηηθφ θπθινθνξίαο EUR-MED θαη δήισζεηηκνινγίνπ EUR-MED. Ζ ζέζε 7 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ EUR-MED πξέπεη πάληα λα ζπκπιεξψλεηαηκε Υ αλάινγα κε ην ηεηξαγσλίδην πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα απφ ηηο παξαθάησελδείμεηο: - “ cumulation applied with…” ζα ζπκπιεξψλεηαη κε ην/ηα φλνκα/ηα ηεο/ησλ ρψξαο/ψλ, εάλ ν ραξαθηήξαο θαηαγσγήο απνθηάηαη κε εθαξκνγή ζψξεπζεο κε χιεο θαηαγφκελεο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο ηεο Παλεπξσκεζνγεηαθήο Εψλεο, ή - “ No cumulation applied” εάλ ν ραξαθηήξαο θαηαγσγήο απνθηάηαη ρσξίο εθαξκνγή ζψξεπζεο κε χιεο θαηαγφκελεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο ηεο Παλεπξσκεζνγεηαθήο Εψλεο. 12. Πνηα ε δηαθνξά εηζαγσγήο θαη ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο εκπνξεπκάησλ ; Δηζαγσγή αγαζψλ ζεσξείηαη ε είζνδνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο αγαζψλπξνεξρφκελσλ απφ ηξίηεο (εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ρψξεο θαη θνξνινγείηαηαληηθεηκεληθά, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηδηφηεηα ηνπ εηζαγσγέα, δειαδήρσξίο λα εμεηάδεηαη αλ ν εηζαγσγέαο είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν ή φρη, ή αλαπηφο ελεξγεί θαηά ηελ εηζαγσγή κέζα ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηεο επαγγεικαηηθήοδξαζηεξηφηεηαο ηνπ. ΢πλεπψο ε εηζαγσγή αγαζψλ ζα θνξνινγεζεί αθφκα θαηφηαλ εηζαγσγέαο είλαη πξφζσπν πνπ δελ αζθεί θακία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα(ηδηψηεο). Δπηπιένλ, ε εηζαγσγή θνξνινγείηαη αλεμάξηεηα αλ απνηειεί απφξξνηαζπλαιιαγήο κε αληάιιαγκα, δσξεάο, κίζζσζεο θιπ. Δλδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ζεσξείηαη ε απφθηεζε αγαζψλ πνπαπνζηέιινληαη ή κεηαθέξνληαη ζηνλ απνθηψληα απφ ηνλ πσιεηή ή ηνλ ίδην ηνλαπνθηψληα ή απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ζην εζσηεξηθφηεο ρψξαο απφ άιιν θξάηνο κέινο απφ ην νπνίν αλαρψξεζε ε απνζηνιή ή εκεηαθνξά ηνπ αγαζνχ. Ζ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ θνξνινγείηαη φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήοπξνυπνζέζεηο: α. λα πξφθεηηαη γηα αγαζά πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ Διιάδα απφ άιινθξάηνο κέινο, β. ν απνθηψλ (αγνξαζηήο) λα είλαη ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν ή κεππνθείκελν ζην θφξν λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηα ηνπππνθεηκέλνπ ζην θφξν. γ. ν πσιεηήο λα είλαη ππνθείκελνο ζην θφξν ζε άιιν θξάηνο κέινο, λακελ απαιιάζζεηαη ιφγσ χςνπο αθαζαξίζησλ εζφδσλ ζηε ρψξα ηνπ, νχηε λαπξαγκαηνπνηεί παξαδφζεηο αγαζψλ, γηα ηηο νπνίεο ν ηφπνο θνξνινγίαοβξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο δ. ε ζπλαιιαγή λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ επαρζή αηηία δει. λα ππάξρεηαληάιιαγκα ζε ρξήκα ή είδνο, -7-
 9. 9. ε. ε ζπλαιιαγή λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηεονηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν ηνπ πσιεηή φζν θαη ηνπ αγνξαζηή. Δηδηθφηεξα, ε ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαηλνχξγηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπππφθεηηαη ζε θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπεγθαηεζηεκέλνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο πξνζψπνπ. 13. Kαηά ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ πψο δηακνξθψλεηαη ε θνξνινγεηέα αμία γηα ηελ επηβνιή ηνπ ΦΠΑ ; ΢χκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Ν. 2859/2000 “Κχξσζε Κψδηθα ΦΠΑ”, θαηάηελ εηζαγσγή αγαζψλ, ε θνξνινγεηέα αμία δηακνξθψλεηαη απφ : α. ηε δαζκνινγεηέα αμία, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεοθνηλνηηθέο δηαηάμεηο (δει. ηελ πξάγκαηη πιεξσζείζα ή πιεξσηέα ηηκή -ηηκνινγηαθή ηηκή ζηελ νπνία πξνζηίζεηαη ζηνηρεία φπσο έμνδα κεηαθνξάο θαηαζθάιηζεο, πξνκήζεηεο, royalties θ.ι.π), β. ηνπο δαζκνχο, θφξνπο, ηέιε, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα πνπ νθείινληαηεθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ρψξαο θαζψο θαη φζα εηζπξάηηνληαη θαηά ηελεηζαγσγή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ εθηφο απφ ην πνζφ ηνπ θφξνππξνζηηζεκέλεο αμίαο, γ. ηα παξεπφκελα έμνδα ηεο εηζαγσγήο αγαζψλ, φπσο ηα έμνδαπξνκήζεηαο, κεζηηείαο, ηφθσλ, ζπζθεπαζίαο, θφξησζεο, εθθφξησζεο, αζθάιηζεοθαη κεηαθνξάο κέρξη ηνπ πξψηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεορψξαο εθφζνλ θαη θαηά ην κέξνο πνπ δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηε δαζκνινγεηέααμία, δ. ηα έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηπρφλ κεηαθνξά ησλ αγαζψλαπφ ηνλ πξψην ηφπν πξννξηζκνχ ζε άιιν ηφπν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή ζηνεζσηεξηθφ άιινπ Κξάηνπο-Μέινπο ηεο Κνηλφηεηαο πνπ είλαη γλσζηφο θαηά ηνρξφλν ηεισληζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζε αλάισζε. 14. Ση ζεσξείηαη “κεηαθνξηθφ κέζν” γηα ζθνπνχο ΦΠΑ ; Γηα ζθνπνχο ΦΠΑ, "κεηαθνξηθά κέζα" ζεσξνχληαη, ηα ζθάθε κήθνπο άλσησλ 7,5 κέηξσλ, ηα αεξνζθάθε ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ βάξνο θαηά ηελαπνγείσζε ππεξβαίλεη ηα 1.550 ρηιηφγξακκα θαη ηα ρεξζαία νρήκαηα κε θηλεηήξαθπβηζκνχ άλσ ησλ 48 θπβηθψλ εθαηνζηψλ ή ηζρχνο άλσ ησλ 7,2 kW, ηα νπνίαπξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ ή εκπνξεπκάησλ. 15. Πνηα κεηαθνξηθά κέζα ζεσξνχληαη θαηλνχξγηα γηα ζθνπνχο ΦΠΑ ; Σα κεηαθνξηθά κέζα ζεσξνχληαη “θαηλνχξγηα” ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο : α. γηα ηα ρεξζαία νρήκαηα κε θηλεηήξα, εθφζνλ παξαδίδνληαη εληφο έμηκελψλ απφ ηελ πξψηε ηνπο ζέζε ζε θπθινθνξία ή πξνηνχ ην φρεκα δηαλχζεη6.000 ρηιηφκεηξα, β. γηα ηα πινία, εθφζνλ παξαδίδνληαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ πξψηεηνπο ζέζε ζε θπθινθνξία ή πξνηνχ ην πινίν πξαγκαηνπνηήζεη 100 ψξεοπιεχζεο, γ. γηα ηα αεξνζθάθε, εθφζνλ παξαδίδνληαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελπξψηε ηνπο ζέζε ζε θπθινθνξία ή πξνηνχ ην αεξνζθάθνο πξαγκαηνπνηήζεη 40ψξεο πηήζεο. -8-
 10. 10. 16. Πνχ θαηαβάιιεηαη ν ΦΠΑ θαηά ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ ; Ο ΦΠΑ απνηειεί θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ; Ο ΦΠΑ θαηά ηελ εηζαγσγή αγαζψλ, ηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζεθαηλνχξγησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (νρήκαηα, πινία, αεξνζθάθε), ππνθείκελσλ ζεΔΦΚ αγαζψλ θαζψο θαη κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ ππαγφκελσλ ζε ηέινοηαμηλφκεζεο θαηαβάιιεηαη ζην ηεισλείν κε ηελ θαηάζεζε ηνπ αληίζηνηρνπηεισλεηαθνχ παξαζηαηηθνχ (ΔΓΔ εηζαγσγήο ή Δηδηθή Γήισζε). Ο ΦΠΑ πνπ θαηαβάιιεηαη ζην ηεισλείν αλαγξάθεηαη ζηελ πεξηνδηθήδήισζε πνπ ππνβάιιεη ν ππνθείκελνο ζην θφξν εηζαγσγέαο ψζηε λα έρεη ηνδηθαίσκα έθπησζεο ηνπ πνζνχ ΦΠΑ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζην ηεισλείν. Καηάζπλέπεηα, ν θφξνο πξνζηηζεκέλεο αμίαο δελ απνηειεί θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 17. Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, ν ηφπνο θαηαβνιήο ηνπ Φ.Π.Α. θαη πνηα ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ απφθηεζε κεηαρεηξηζκέλσλ Η.Υ. απηνθηλήησλ απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο; Οη ζεκαληηθφηεξεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηακεηαρεηξηζκέλα Η.Υ. απηνθίλεηα πνπ απνθηνχληαη απφ ηηο άιιεο ρψξεο ηεοΔπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ην Σέινο Σαμηλφκεζεο (Σ.Σ.) θαη ν ΦφξνοΠξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.). Χο πξνο ην Φ.Π.Α.:1. Χο πξνο ην ζέκα ηνπ ηφπνπ θαηαβνιήο ηνπ Φ.Π.Α. ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ εξψηεζε Νν 18.2. Χο πξνο ην ζπληειεζηή Φ.Π.Α. θαη ηε δηακφξθσζε ηεο Φνξνινγεηέαο Αμίαο Φ.Π.Α., ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ εξψηεζε Νν 140 18. Πφηε θαηαβάιιεηαη ν Φ.Π.Α. ζηελ Διιάδα θαη πφηε ζηε ρψξα αγνξάο, φηαλ αγνξάδνληαη απφ εγθαηεζηεκέλα ζηε ρψξα καο πξφζσπα, απηνθίλεηα, κνηνζηθιέηεο θ.ι.π. απφ πσιεηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πνηα ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ εηδψλ απηψλ ζηε ρψξα καο;1. Πφηε θαηαβάιιεηαη ν Φ.Π.Α. ζηελ Διιάδα : α) φηαλ αγνξάδνληαη θαηλνχξγηα απηνθίλεηα ή κνηνζηθιέηεο απφ νπνηνλδήπνηε αγνξαζηή εγθαηεζηεκέλν ζηε ρψξα καο. β) φηαλ αγνξάδνληαη κεηαρεηξηζκέλα επηβαηηθά απηνθίλεηα κέρξη ελλέα (9) ζέζεσλ καδί κε ηε ζέζε ηνπ νδεγνχ, απφ εγθαηεζηεκέλεο ζηε ρψξα καο εηαηξείεο πψιεζεο ή κίζζσζεο απηνθηλήησλ ή κεηαθνξάο πξνζψπσλ κε θφκηζηξν (έκπνξνη απηνθηλήησλ, εθκεηαιιεπηέο ΣΑΥΗ, εηαηξείεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ), απφ πσιεηέο εληαγκέλνπο ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α. γ) φηαλ αγνξάδνληαη κεηαρεηξηζκέλα θνξηεγά απηνθίλεηα απφ ηνπο αγνξαζηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε β, θαζψο θαη απφ νπνηνλδήπνηε άιιν επηηεδεπκαηία (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) πνπ αζθεί αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα καο, απφ πσιεηέο εληαγκέλνπο ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α. Οη αγνξαζηέο ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ππνρξενχληαη, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, λα εγγξάθνληαη, κέζσ ηεο αξκφδηαο γηα ηε -9-
 11. 11. θνξνινγία ηνπο Γ.Ο.Τ., ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα VIES, πξνθεηκέλνπ νη εγθαηεζηεκέλνη ζηα άιια Κξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πσιεηέο λα εθδίδνπλ ηα ηηκνιφγηα ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ.2. Πφηε θαηαβάιιεηαη ν Φ.Π.Α. ζηε ρψξα πψιεζεο : α) αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ απφ αγνξαζηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο νη νπνίνη δελ αζθνχλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (ηδηψηεο, θ.η.ι.), απφ πσιεηέο εληαγκέλνπο ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α. β) αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν εγθαηεζηεκέλν ζηε ρψξα καο φηαλ ν εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν Κξάηνο κέινο πσιεηήο είλαη εληαγκέλνο ζην εηδηθφ θαζεζηψο Φνξνινγίαο Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο θαη ελεξγεί ηελ πψιεζε κε ην θαζεζηψο απηφ.3. α) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α., ζεσξείηαη κεηαρεηξηζκέλν έλα απηνθίλεην, φηαλ έρνπλ παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο απφ ηε ζέζε ηνπ ζε πξψηε θπθινθνξία (απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο) θαη έρεη δηαλχζεη πεξηζζφηεξα απφ έμη ρηιηάδεο (6.000) ρηιηφκεηξα. Όηαλ δελ ζπληξέρεη θακία ή κφλν κία απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ην απηνθίλεην ζεσξείηαη, φζνλ αθνξά ην Φ.Π.Α. θαηλνχξγην. β) Ζ θαηαβνιή ηνπ Φ.Π.Α. ζηε ρψξα αγνξάο, πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ην ηηκνιφγην πψιεζεο. γ) Όηαλ ν πσιεηήο είλαη ηδηψηεο, ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πψιεζεο πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλν απφ Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή ηεο ρψξαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πψιεζε. δ) ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ν πσιεηήο είλαη ηδηψηεο, είλαη απαξαίηεην ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε ηειεπηαία άδεηα θπθινθνξίαο, λα ζπκπίπηεη κε ην πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζαλ πσιεηήο ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πψιεζεο. 19. Πνηνο είλαη ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ ; Καηά ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ, ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ αλέξρεηαη ζε 23%επί ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο κε εμαίξεζε ηα είδε ηνπ Παξαξηήκαηνο III ηνπ ΚψδηθαΦΠΑ γηα ηα νπνία ν ζπληειεζηήο αλέξρεηαη ζε 13%. Δηδηθά γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγνληαη ζηα λεζηά ησλ λνκψλ Λέζβνπ,Υίνπ, ΢άκνπ, Γσδεθαλήζνπ, Κπθιάδσλ θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Θάζν,΢ακνζξάθε, Βφξεηεο ΢πνξάδεο θαη ΢θχξν, ν θαλνληθφο ζπληειεζηήο ΦΠΑαλέξρεηαη ζε 16%, ελψ ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ αλέξρεηαη ζε 9%. Σέινο, ζπληειεζηήο ΦΠΑ 6,5% εθαξκφδεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή :- θαξκάθσλ γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ 3003 θαη3004,- εκβνιίσλ γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 3002,- βηβιίσλ ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 4901,- βηβιίσλ κε εηθφλεο γηα παηδηά ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 4903 θαη- εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 4902. Οη ζπληειεζηέο ΦΠΑ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ εηζαγσγή αγαζψλεθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο ινηπέο θνξνινγεηέεο πξάμεηο ηεο παξάδνζεο θαη ηεοελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο αγαζψλ. - 10 -
 12. 12. 20. Κάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο θαη κε πνηα δηθαηνινγεηηθά είλαη δπλαηή ε απαιιαγή απφ ην Φ.Π.Α. γηα αγνξέο εγρσξίσλ πξντφλησλ ή εηζαγνκέλσλ απφ ηξίηεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ρψξεο, ηα νπνία πξννξίδνληαη λα εμαρζνχλ ζε ηξίηεο ρψξεο ή λα πσιεζνχλ ζε άιιεο Κνηλνηηθέο ρψξεο, απηνχζηα ή κεηαπνηεκέλα; α) Οη Διιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ηχρνπλ απαιιαγήοαπφ ην Φ.Π.Α. γηα ηα αγαζά πνπ αγνξάδνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο κεζθνπφ λα ηα εμάγνπλ ζε ηξίηεο ρψξεο ή λα ηα πσιήζνπλ ζε άιιεο Κνηλνηηθέορψξεο απηνχζηα ή κεηαπνηεκέλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπνξίδνληαη κε ηελ 1103551/8478/Α 0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 Α.Τ.Ο., φπσο απηήέρεη ζπκπιεξσζεί κε ηηο ΠΟΛ. 1075/95, ΠΟΛ. 1155/95 θαη ΠΟΛ. 1198/95 φκνηεο. β) Οη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ηχρνπλ απαιιαγήο απφ ηνΦ.Π.Α. θαη γηα ηα αγαζά πνπ εηζάγνπλ ζηε ρψξα καο απφ ηξίηεο πξνο ηελΚνηλφηεηα ρψξεο κε ζθνπφ λα ηα εμάγνπλ ζε ηξίηεο ρψξεο ή λα ηα πσιήζνπλ ζεάιιεο Κνηλνηηθέο ρψξεο απηνχζηα ή κεηαπνηεκέλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηοπξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ηελ Γ. 1163/678/Δ 0017/30.8.2001 Α.Τ.Ο. ενπνία θνηλνπνηήζεθε κε ηελ Γ. 1612/928/Δ 0017/20.12.2001 Γ.Τ.Ο. Ζ απαιιαγή ρνξεγείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε Δηδηθνχ Γηπιφηππνπ ΓειηίνπΑπαιιαγήο απφ ΦΠΑ ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ”. 21. Πνηα εκπνξεχκαηα απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή Φ.Π.Α., φηαλ εμάγνληαη ζε ηξίηεο πξνο ηελ Δ.Δ. ρψξεο; Ζ εμαγσγή αγαζψλ ζε ηξίηεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ρψξεο,αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θαη ηε θχζε ηνπο (αγαζά γηα εκπνξηθή ή πξνζσπηθήρξήζε), απαιιάζζεηαη απφ ην Φ.Π.Α. σο εμήο :1) Όηαλ ηα αγαζά εμάγνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πσιεηή ή απφ άιιν πξφζσπν πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πσιεηή : ΢ηελ πεξίπησζε απηή ν πσιεηήο εθδίδεη Σηκνιφγην Πψιεζεο πξνο ηνλεγθαηεζηεκέλν ζηελ ηξίηε ρψξα αγνξαζηή κε ηελ έλδεημε «ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟΦ.Π.Α. ΛΟΓΧ ΔΞΑΓΧΓΖ΢» θαη πξνζθνκίδεη ηα πξνο εμαγσγή αγαζά ζηνΣεισλείν Δμαγσγήο. Χο δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία ηεο απαιιαγήο απφ ην Φ.Π.Α.δηαηεξεί ζην αξρείν ηνπ ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ Σηκνινγίνπ Πψιεζεο απφ ηνΣεισλείν Δμαγσγήο θαζψο θαη ην ζεσξεκέλν αληίηππν Νν 3 ηνπ ΔΓΔ(Γηαζάθεζεο Δμαγσγήο) απφ ην Σεισλείν Δμφδνπ.2) Όηαλ ηα αγαζά εμάγνληαη απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζε ηξίηε ρψξα αγνξαζηή: Βιέπε εξψηεζε Νν 23 22. Πνηεο είλαη νη επηβαξχλζεηο γηα ηεισληζκφ απφ ηξίηε ρψξα Ζ/Τ (θαη δηαθφξσλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ);Χο πξνο ην Φ.Π.Α. : Οη εηζαγφκελνη απφ ηξίηεο ρψξεο ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, επηβαξχλνληαηκε ζπληειεζηή Φ.Π.Α., είθνζη ηξία ηνηο εθαηφ (23%). Ο παξαπάλσ ζπληειεζηήο κεηψλεηαη ζε δεθαέμη ηνηο εθαηφ (16%) φηαλ εεηζαγσγή γίλεηαη ζηα λεζηά ησλ λνκψλ Λέζβνπ, Υίνπ, ΢άκνπ, Γσδεθαλήζνπ,Κπθιάδσλ θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Θάζν, ΢ακνζξάθε, Βφξεηεο ΢πνξάδεο θαη΢θχξν. - 11 -
 13. 13. ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ΢ – ΑΠΑΛΛΑΓΔ΢ Φ.Π.Α. – Κ.Α.Δ 23. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ή απαιιαγήο απφ ην Φ.Π.Α. ν νπνίνο αλαινγεί ζε αγνξέο αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηελ Κνηλφηεηα ηαμηδηψηεο κφληκνη θάηνηθνη ηξίησλ κε θνηλνηηθψλ ρσξψλ θαη νη νπνίνη ηα ζπλαπνθνκίδνπλ ζηηο πξνζσπηθέο απνζθεπέο ηνπο θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπο γηα ηξίηεο ρψξεο; Οη κε εγθαηεζηεκέλνη ζην εζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο ηαμηδηψηεο,δηθαηνχληαη απαιιαγήο απφ ην Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηα είδε πνπ αγνξάδνπλ ζηνεζσηεξηθφ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηα νπνία ηα πξννξίδνπλ γηα πξνζσπηθή ήνηθνγελεηαθή ρξήζε θαη ηα ζπλαπνθνκίδνπλ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο απνζθεπέοθαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπο γηα ηξίηε ρψξα. Ζ δηαδηθαζία απαιιαγήο θαζψο θαη ηνζρεηηθφ ππφδεηγκα ηεο Απφδεημεο Ληαληθήο Πψιεζεο, νξίδεηαη κε ηελ αξηζκ.1138050/4085/1436/Α0014/ΠΟΛ1338/30.12.96 Α.Υ.Ο. Ζ απαιιαγή απηή κπνξείλα είλαη άκεζε ή έκκεζε.Α. Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο1. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο, πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : - Ο αγνξαζηήο - ηαμηδηψηεο λα έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ εθηφο Κνηλφηεηαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην δηαβαηήξηφ ηνπ ή ην δειηίν ηαπηφηεηάο ηνπ ή άιιν επίζεκν έγγξαθν. - Σα αγαζά πνπ αγνξάδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, λα πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ πξνζσπηθέο ή νηθνγελεηαθέο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηή - ηαμηδηψηε θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζσπηθέο απνζθεπέο ηνπ, αλεμάξηεηα αλ ζπλνδεχνληαη ή φρη απφ ηνλ ίδην. - Σα αγαζά λα κελ είλαη είδε δηαηξνθήο, νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη θαπλνβηνκεραληθά πξντφληα. - Σα αγαζά λα κελ πξννξίδνληαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ ή ηνλ εθνδηαζκφ ηδησηηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο (απηνθηλήησλ, ζθαθψλ, αεξνζθαθψλ θ.ι.). - Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο θάζε κίαο Απφδεημεο Ληαληθήο Πψιεζεο, ζπκπεξη- ιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α., λα ππεξβαίλεη ην ειάρηζην φξην ησλ 120 €.2. Γελ παξέρεηαη δηθαίσκα απαιιαγήο ή επηζηξνθήο Φ.Π.Α., ζην πξνζσπηθφ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ελεξγνχλ κεηαθνξέο κεηαμχ Διιάδαο θαη άιισλ ρσξψλ, θαζψο θαη φηαλ ν πσιεηήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ απαιιαζζνκέλσλ απφ ην Φ.Π.Α. επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ηδίξνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ λ. 2859/2000 (Μηθξέο επηρεηξήζεηο).Β. Γηαδηθαζία απαιιαγήο1. Άκεζε απαιιαγή : - ν αγνξαζηήο - ηαμηδηψηεο δειψλεη ζηνλ πσιεηή εγγξάθσο, φηη πξφθεηηαη λα αλαρσξήζεη θαη΄ επζείαλ απφ ηελ Διιάδα γηα ρψξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ρσξίο δειαδή ελδηάκεζν ζηαζκφ ζε άιιε θνηλνηηθή ρψξα - ν πσιεηήο εθδίδεη ηελ πξνβιεπφκελε Απφδεημε Ληαληθήο Πψιεζεο κε ηελ έλδεημε «ΥΧΡΗ΢ Φ.Π.Α. - ΔΞΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ΢ΣΖ-ΣΑΞΗΓΗΧΣΖ ΔΚΣΟ΢ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ΢» θαη - 12 -
 14. 14. - ν ίδηνο ν πσιεηήο ή εθπξφζσπφο ηνπ, πξνζθνκίδεη ηα αγαζά ζην Σεισλείν εμφδνπ απφ ηελ Διιάδα θαη ηα παξαδίδεη ζηνλ αγνξαζηή - ηαμηδηψηε θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπ γηα ηελ Σξίηε ρψξα, καδί κε Γειηίν Απνζηνιήο θαη ηελ Απφδεημε Ληαληθήο Πψιεζεο, ην πξψην αληίηππν ηεο νπνίαο, αθνχ ζεσξεζεί γηα ηελ εμαγσγή απφ ην Σεισλείν παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ πσιεηή.2. Έκκεζε απαιιαγή : - ν αγνξαζηήο πξέπεη λα δεηάεη απφ ηνλ πσιεηή λα ηνπ εθδψζεη ηελ εηδηθνχ ηχπνπ ηξηπιφηππε Απφδεημε Ληαληθήο Πψιεζεο. - ηα αγαζά λα εμάγνληαη εθηφο ηεο Κνηλφηεηαο πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ ηξίηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν εθδφζεθε ε Απφδεημε Ληαληθήο Πψιεζεο. - ηα αγνξαζζέληα είδε πξέπεη λα επηδεηθλχνληαη απφ ηνλ αγνξαζηή - ηαμηδηψηε ηελ αξκφδηα Σεισλεηαθή Αξρή, θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ ηε ρψξα γηα ηξίηε ρψξα (εθφζνλ ε ρψξα καο είλαη ν ηειεπηαίνο ζηαζκφο εμφδνπ ηνπ απφ ηελ Κνηλφηεηα), πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψλεηαη ε εμαγσγή ησλ αγαζψλ κε ηε ζεψξεζε ηνπ πξψηνπ αληηηχπνπ ηεο Απφδεημεο Ληαληθήο Πψιεζεο - ν αγνξαζηήο - ηαμηδηψηεο επηζηξέθεη ζηνλ πσιεηή ηε ζεσξεκέλε απφ ηελ Σεισλεηαθή Αξρή απφδεημε εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο ησλ αγαζψλ, πξνθεηκέλνπ ν πσιεηήο λα επηζηξέςεη ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. , πνπ αλαγξάθεηαη ζ΄απηή, ζηνλ ίδην ηνλ αγνξαζηή - ηαμηδηψηε ή ζε λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή λα πξνβεί ζε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο κε ππφδεημε ηνπ αγνξαζηή. Αληί ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο, ν αγνξαζηήο κπνξεί λαπαξαδίδεη ηε ζεσξεκέλε Απφδεημε Ληαληθήο Πψιεζεο κεηά ηε ζθξάγηζή ηεο απφηελ Σεισλεηαθή Αξρή θαη πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπ, ζε Γξαθεία Γηακεζνιάβεζεοπνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ρψξνπο αλαρψξεζεο (Αεξνδξφκηα θ.ι.π.), ηα νπνία,έλαληη ακνηβήο, είηε αλαιακβάλνπλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη απνζηέιινπλ ην πνζφηνπ Φ.Π.Α. ζηνλ αγνξαζηή, είηε ηνπ πξνθαηαβάιινπλ ην πνζφ απηφ θαη ζηεζπλέρεηα ην εηζπξάηηνπλ απφ ηνλ πσιεηή. Γ. ΢ηελ πεξίπησζε αγνξάο αγαζψλ ζηε ρψξα καο θαη αλαρψξεζε ηνπαγνξαζηή - ηαμηδηψηε γηα ηξίηε ρψξα κέζσ άιιεο Κνηλνηηθήο ρψξαο, ε ζεψξεζεηεο Απφδεημεο Ληαληθήο Πψιεζεο, γηα ηελ εμαγσγή ησλ αγαζψλ, γίλεηαη απφ ηνΣεισλείν ειέγρνπ ηνπ ηειεπηαίνπ ζεκείνπ αλαρψξεζεο απφ ηελ άιιε Κνηλνηηθήρψξα γηα ηελ ηξίηε ρψξα, κε ηελ επίδεημε ησλ αγνξαζζέλησλ αγαζψλ. Ζ επηζηξνθή ηνπ Φ.Π.Α. γίλεηαη απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηε ρψξα καοπσιεηή είηε απεπζείαο ζηνλ αγνξαζηή - ηαμηδηψηε, είηε κέζσ ΓηακεζνιαβεηηθνχΓξαθείνπ, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθνB2. Γ. ΢ηελ πεξίπησζε αγνξάο αγαζψλ απφ άιιε Κνηλνηηθή ρψξα θαηαλαρψξεζε ηνπ αγνξαζηή - ηαμηδηψηε γηα ηξίηε ρψξα απφ ηελ Διιάδα, εζεψξεζε ηεο Απφδεημεο Ληαληθήο Πψιεζεο, γηα ηελ εμαγσγή ησλ αγαζψλ,γίλεηαη απφ ην Σεισλείν ειέγρνπ ηνπ ηειεπηαίνπ ζεκείνπ αλαρψξεζεο απφ ηερψξα καο γηα ηελ ηξίηε ρψξα, κε ηελ επίδεημε ησλ αγνξαζζέλησλ αγαζψλ. Ζ επηζηξνθή ηνπ Φ.Π.Α. γίλεηαη απφ ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζε άιιε Κνηλνηηθήρψξα πσιεηή, κε δηαδηθαζία αλάινγε εθείλεο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζηελπαξάγξαθν B2. - 13 -
 15. 15. 24. Ση δηθαηνχληαη λα θέξνπλ νη ηαμηδηψηεο χζηεξα απφ έλα ηαμίδη ζε Σξίηε ρψξα; ΢ηνπο ηαμηδηψηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ Σξίηεο Υψξεο πξνο ηηο ρψξεο ηεοΔ.Δ. παξέρνληαη απαιιαγέο ζηηο εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ ησλ νπνίσλ εζπλνιηθή αμία δελ ππεξβαίλεη ηα 300 ΔΤΡΧ. ΢ε πεξίπησζε επηβαηψλ αεξνπιάλσλ θαη πινίσλ, ην ρξεκαηηθφ φξηναπαιιαγήο είλαη 430 ΔΤΡΧ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηαμηδηψηεο θάησ ησλ (15) εηψλ ε απαιιαγή πεξηνξίδεηαηζε είδε ζπλνιηθήο αμίαο κέρξη 150 ΔΤΡΧ αλεμάξηεηα απφ ην κεηαθνξηθφ κέζν. Ζ αμία ησλ πξνζσπηθψλ απνζθεπψλ ελφο ηαμηδηψηε, νη νπνίεο εηζάγνληαηπξνζσξηλά ή επαλεηζάγνληαη κεηά απφ πξνζσξηλή εμαγσγή ηνπο θαη ε αμία ησλθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνζσπηθψλαλαγθψλ ηνπ ηαμηδηψηε δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσαπαιιαγψλ.- Πξνθεηκέλνπ γηα θαηνίθνπο παξακεζνξίσλ δσλψλ ή κεζνξηαθνχο εξγαδφκελνποθαη κέιε ηνπ πιεξψκαηνο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε απαιιαγή πεξηνξίδεηαη ζε είδεζπλνιηθήο αμίαο κέρξη 175 ΔΤΡΧ.- Γηα ηα παξαθάησ εκπνξεχκαηα νη πνζφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλαηειψο αλά ηαμηδηψηε είλαη νη εμήο:Α:Πξντφληα θαπλνχ:α)Γηα ηαμηδηψηεο πνπ ηαμηδεχνπλ αεξνπνξηθψο200 ηεκ. ηζηγάξα ή100 ηεκ. Πνπξάθηα ή50 πνχξα ή250 γξακ. θαπλνχ, ή αλαινγηθφο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλπξντφλησλ β)Γηα ηαμηδηψηεο πνπ ηαμηδεχνπλ κε ηα ινηπά κεηαθνξηθά κέζα:40 ηεκ. Σζηγάξα ή20 ηεκ. Πνπξάθηα ή10 ηεκ. Πνχξα ή50 γξακ. θαπλφο γηα θάπληζκα, ή αλαινγηθφο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλδηαθνξεηηθψλ πξντφλησλΒ:Αιθνφιε θαη αιθννινχρα πνηά, εθηφο ηνπ κε αθξψδνπο νίλνπ θαη ηεοκπχξαο:- αιθνφιε θαη αιθννινχρα πνηά, κε αιθννιηθφ ηίηιν κεγαιχηεξν απφ 22% vol , ήαηζπιηθή αιθνφιε κε κεηνπζησκέλε κε αιθννιηθφ ηίηιν 80% vol ή κεγαιχηεξν:1 ιίηξν ή- αιθνφιε θαη αιθννινχρα πνηά κε αιθννιηθφ ηίηιν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 22%vol : 2 ιίηξα, ή αλαινγηθφο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ θαη - ζπλνιηθά 4 ιίηξα κε αθξψδνπο νίλνπ θαη 16 ιίηξα κπχξαο. Γηα ηαμηδηψηεο θάησ ησλ (17) εηψλ δελ δίλεηαη απαιιαγή γηα ηα θαπληθάπξντφληα θαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά 25. Πνηεο είλαη νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο φηαλ νη ηαμηδηψηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ Σξίηε Υψξα κεηαθέξνπλ ζηηο απνζθεπέο ηνπο βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά ζε πνζφηεηεο πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο δηθαηνχκελεο αηέιεηαο; α)Γηα ηζηγάξα : 73,37 € ηα 1.000 ηζηγάξα. - 14 -
 16. 16. β)Γηα ηα πνχξα θαη ζηγαξίιινο: 73,37 € ην κηζφ θηιφ, εθηφο απφ ηα πνχξαπαξαγσγήο Κνχβαο, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο, γηα ηα νπνία ε ηηκήνξίδεηαη ζε 293,47 € ην κηζφ θηιφ (κ.β.). γ)Γηα ηνλ ιεπηνθνκκέλν θαπλφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπήρεηξνπνίεησλ (ζηξηθηψλ) ηζηγάξσλ: 35,22 € ην κηζφ θηιφ (κ.β.). δ)Γηα ηα άιια θαπλά γηα θάπληζκα: 35,22 € ην κηζφ θηιφ (κ.β.).  Γηα πνζφηεηεο πέξαλ ησλ αλσηέξσ νξίσλ εθαξκφδνληαη νη θαλνληθνί ζπληειεζηέο θνξνινγίαο. 26. Πνηεο πνζφηεηεο θαπληθψλ θαη νηλ/δψλ πξντφλησλ, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαβιεζεί νη θφξνη ζε άιιν Κξάηνο-Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη απφ ηαμηδηψηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην θξάηνο απηφ ζηε ρψξα καο ρσξίο ηελ θαηαβνιή θφξσλ; Καπληθά θαη αιθννινχρα πξντφληα, γηα ηα νπνία έρνπλ θαηαβιεζεί νηθφξνη ζην Κξάηνο-Μέινο απφθηεζεο θαη κεηαθέξνληαη απηνπξνζψπσο απφ ηνποηαμηδηψηεο δελ ππφθεηληαη ζε Δ.Φ.Κ. ζηε ρψξα καο, εθφζνλ απηά πξννξίδνληαηγηα αηνκηθή ρξήζε θαη φρη γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Γηα ηελ απφδεημε φηη ηα ελ ιφγσ πξντφληα πξννξίδνληαη γηα αηνκηθήρξήζε θαη φρη γηα εκπνξηθφ ζθνπφ ιακβάλεηαη σο θξηηήξην απφ ηηο αξκφδηεοΑξρέο εθηφο ησλ άιισλ (εκπνξηθή ηδηφηεηα ηνπ θαηφρνπ, ιφγνη θαηνρήο ησλπξντφλησλ, είδνο ησλ πξντφλησλ θ.ι.π.) θαη ε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ, ε νπνίααλά πξντφλ νξίδεηαη σο θαησηέξσ:Α) Πξντφληα Καπλνχ:- Σζηγάξα : 800 ηεκάρηα- Πνπξάθηα (πνχξα βάξνπο φρη πάλσ απφ 3γξ. ην ηεκάρην): 400 ηεκάρηα- Πνχξα: 200 ηεκάρηα- Καπλφο γηα θάπληζκα: 1 θηιφΒ) Αιθννινχρα Πνηά:- Οηλνπλεπκαηψδε πνηά: 10 ιίηξα- Δλδηάκεζα πξντφληα: 20 ιίηξα- Οίλνη (απφ ηνπο νπνίνπο ην πνιχ 60 ιίηξα αθξψδεηο): 90 ιίηξα- Μπχξεο: 110 ιίηξαΠνζφηεηα, δειαδή, θάησ απφ ηα φξηα απηά αλά πξντφλ δελ κπνξεί λαπξνζδψζεη εκπνξηθφ ραξαθηήξα ζηε δηαθίλεζε, εθηφο αλ ζπλεθηηκεζεί κε άιιαθξηηήξηα. 27. Πνηνη δηθαηνχληαη λα αγνξάδνπλ αδαζκνιφγεηα θαη αθνξνιφγεηα είδε απφ ηα Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδψλ; Σα αθνξνιφγεηα θαη αδαζκνιφγεηα είδε πσινχληαη κφλν ζηνποεμεξρφκελνπο ηεο ρψξαο ή δηεξρφκελνπο απφ απηή εκεδαπνχο ή αιινδαπνχοεπηβάηεο κε πξννξηζκφ ηξίηε ρψξα θαζψο επίζεο θαη ζηα πιεξψκαηα ησλκεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ πξννξηζκφ ηξίηε ρψξα θαη παξαδίδνληαη ζεαπηνχο θαηά ην ρξφλν αλαρσξήζεψο ηνπο απφ ηελ Διιάδα - 15 -
 17. 17. 28. Πνηνη δηθαηνχληαη λα αγνξάδνπλ θνξνινγεκέλα είδε απφ ηα κεηθηά θαηαζηήκαηα Φνξνινγεκέλσλ θαη Αθνξνινγήησλ Δηδψλ; Όινη νη επηβάηεο-ηαμηδηψηεο πνπ έρνπλ πξννξηζκφ άιιν ζεκείν ηεο Δ.Δ.(π.ρ Αζήλα-Ρψκε αιιά θαη ΢άκνο-Αζήλα). 29. Πνίν είλαη ην χςνο ηεο ηηκήο πσιήζεσο ησλ αδαζκνθνξνινγήησλ εηδψλ; Δίλαη θαηψηεξε απφ ηελ ηηκή πσιήζεσο ησλ ηδίσλ πξντφλησλ ζηελεζσηεξηθή αγνξά θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ εηζπξάηηνληαη δαζκνίθαη θφξνη. 30. Τπάξρεη πεξηνξηζκφο ζηηο πνζφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ νη επηβάηεο απφ ηα Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδψλ; ΄Ορη, πξέπεη φκσο νη αγνξαδφκελεο πνζφηεηεο λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λαηθαλνπνηνχλ κφλν ηηο πξνζσπηθέο-νηθνγελεηαθέο αλάγθεο ησλ επηβαηψλ θαη φρηεκπνξηθέο. 31. Πψο δηελεξγνχληαη (δηαδηθαζία) νη πσιήζεηο ησλ αδαζκνθνξνινγήησλ εηδψλ ζηα Κ.Α.Δ;α) Γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Αεξνδξφκηα θαη ζηα ιηκάληα: α1.Με ηελ ζθξάγηζε απφ ην πσιεηή ή ηελ επηθχξσζε κέζσ ηακηαθήοκεραλήο ή κέζσ κεραλνγξαθεκέλνπ ζπζηήκαηνο, ηεο θάξηαο επηβίβαζεο ηνπεπηβάηε, ε νπνία ρξεζηκεχεη ζαλ ζηνηρείν απφδεημεο ηνπ πξννξηζκνχ ηνπεπηβάηε. α2. Με ηελ έθδνζε απφ ηνλ πσιεηή απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο γηα θάζεαγνξαζηή.β) Γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Μεζνξηαθνχο ΢ηαζκνχο: Με ηελ έθδνζε απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο. 32. Πψο δηελεξγνχληαη (δηαδηθαζία) νη πσιήζεηο ησλ θνξνινγεκέλσλ εηδψλ απφ ηα κεηθηά Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Αεξνδξφκηα θαη ιηκάληα ηεο ρψξαο; Με ηελ έθδνζε απφδεημεο ιηαληθήο πσιήζεσο 33. Γίλνληαη έιεγρνη απφ ηελ Σεισλεηαθή Τπεξεζία ζηνπο επηβάηεο πνπ αγνξάδνπλ είδε απφ ηα Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδψλ; Ναη, ζηνπο επηβάηεο κε πξννξηζκφ ηξίηε ρψξα ελεξγνχληαηδεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη κε βάζε ηελ θάξηα επηβίβαζεο θαη ηελ απφδεημειηαληθήο πψιεζεο. ΢ηνπο ινηπνχο επηβάηεο αζθείηαη δηαθξηηηθή επνπηεία θαη ζηηο - 16 -
 18. 18. πεξηπηψζεηο βάζηκσλ ππνλνηψλ, έιεγρνο ησλ αγνξαζζέλησλ απφ ην θαηάζηεκαεηδψλ ζε ζρέζε, κε ηελ εθδνζείζα ζρεηηθή απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο 34. Ζ ηπρφλ αγνξά εηδψλ απφ ηα Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδψλ απφ κε δηθαηνχρα πξφζσπα δηψθεηαη; Ναη, θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ιαζξεκπνξίαο ηνπΣεισλεηαθνχ Κψδηθα. - 17 -
 19. 19. ΜΔΣΟΗΚΟΤΝΣΔ΢ 35. Πνηα πξφζσπα δηθαηνχληαη λα παξαιάβνπλ κε απαιιαγέο ηα πξνζσπηθά ηνπο είδε, φηαλ έξρνληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Διιάδα; Σα θπζηθά πξφζσπα (αιινδαπνί ή θαη Έιιελεο) πνπ έρνπλ ηεζπλήζε θαηνηθία ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ κεηαθέξνπλ ζηελ Διιάδα, γηαλα εγθαηαζηαζνχλ κφληκα, κπνξνχλ λα εηζάγνπλ κε ηηο πξνβιεπφκελεοαπαιιαγέο ηα πξνζσπηθά ηνπο είδε (νηθνζθεπή, απηνθίλεην θ.ι.π.). ΢ηελθαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη νη Έιιελεο-Οκνγελείο Πνιηηηθνί πξφζθπγεο πνπεπαλαπαηξίδνληαη ζηελ Διιάδα. Όηαλ ην πξφζσπν πνπ κεηαθέξεη ηελ ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδαείλαη αιινδαπφο, ζα κπνξέζεη λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ηεο Μεηνηθεζίαο εθφζνλππάγεηαη ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:- είλαη νκνγελήο- είλαη ζχδπγνο Διιελίδαο - Έιιελα ππεθφνπ- κεηαθέξεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα κε ηελ επθαηξία γάκνπ- αλ είλαη ππήθννο άιινπ θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ζαπξνζθνκίζεη ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή νπνηνδήπνηε ζηνηρείν απφ ην νπνίνλα πξνθχπηεη φηη πξνηίζεηαη λα κεηαθέξεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδαθαη ηδίσο:→ άδεηα δηακνλήο,→ ή ζχκβαζε εξγαζίαο αφξηζηεο δηάξθεηαο→ ή ζπκβφιαην κίζζσζεο νηθίαο ζεσξεκέλν απφ αξκφδηα ΓΟY→ ή ζηνηρεία ηδηφθηεηεο νηθίαο- αλ είλαη ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., λα έρεη πάξεη άδεηαπαξακνλήο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο. Γηα λα ρνξεγεζνχλ νη απαιιαγέο, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα έρεη ηελζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζην εμσηεξηθφ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηειεπηαία δχν (2)δσδεθάκελα πξηλ κεηνηθήζεη, δειαδή πξηλ πάξεη πηζηνπνηεηηθφ Μεηνηθεζίαο απφηελ αξκφδηα Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή. 36. Πψο θαζνξίδεηαη πνηνο είλαη ν ηφπνο ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο ελφο πξνζψπνπ; ΢πλήζεο θαηνηθία είλαη ν ηφπνο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν δηακέλεη ζπλήζσο,δειαδή, ηνπιάρηζηνλ 185 εκέξεο αλά δσδεθάκελν ιφγσ πξνζσπηθψλ θαηεπαγγεικαηηθψλ δεζκψλ. ΢ε πεξίπησζε αηφκνπ ρσξίο επαγγεικαηηθνχοδεζκνχο, ζπλήζεο θαηνηθία είλαη ν ηφπνο ζηνλ νπνίν δηακέλεη ζπλήζσο(ηνπιάρηζηνλ 185 εκέξεο θάζε 12κελν), ιφγσ πξνζσπηθψλ δεζκψλ, απφ ηνπονπνίνπο πξνζσπηθνχο δεζκνχο πξνθχπηνπλ ζηελνί δεζκνί απηνχ ηνπ αηφκνπ θαηηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίνλ θαηνηθεί, δειαδή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλήζνποθαηνηθίαο ελφο αηφκνπ ππεξηζρχνπλ νη πξνζσπηθνί (νηθνγελεηαθνί) δεζκνί. Ζ θνίηεζε ζε Παλεπηζηήκην ή άιιε ζρνιή ζε κηα ρψξα, δελ ζεκαίλεη φηηζηε ρψξα απηή ην πξφζσπν έρεη ζπλήζε θαηνηθία. Γηα λα δηαπηζησζεί επνκέλσοαλ έλα άηνκν έρεη ηελ ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζε έλα ηφπν ζην εμσηεξηθφ, ζα πξέπεηλα απνδεηθλχεη, αθελφο φηη παξακέλεη ζηνλ ηφπν απηφ ηνπιάρηζηνλ 185 εκέξεοθάζε 12κελν, αθεηέξνπ φηη ε παξακνλή ηνπ ζηνλ ηφπν απηφ νθείιεηαη ζην φηη εθεί - 18 -
 20. 20. έρεη ηνπο πξνζσπηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ηνπ δεζκνχο ή κφλνλ ηνποπξνζσπηθνχο ηνπ δεζκνχο. 37. Πψο απνδεηθλχνληαη νη πξνζσπηθνί θαη επαγγεικαηηθνί δεζκνί ελφο αηφκνπ ζε θάπνην ηφπν; Οη επαγγεικαηηθνί δεζκνί απνδεηθλχνληαη νινζρεξψο αλάινγα κε ηνεπάγγεικα ηνπ αηφκνπ. Οη πξνζσπηθνί δεζκνί απνδεηθλχνληαη απφ ην αλ ην πξφζσπν απηφ έρεηηνπο νηθνγελεηαθνχο (ή άιινπο δεζκνχο) ζηνλ ηφπν απηφ, θαζψο θαη άιινποζηαζεξνχο θαη κφληκνπο δεζκνχο κε ηνλ ηφπν απηφ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία αζξνηζηηθά(αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) δηαπηζηψλεηαη ε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνοκεηνηθεζίαο:- είλαη εγθαηεζηεκέλνο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (ζηνηρεία δηακνλήο - εξγαζίαο θαηινηπψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο),- έρεη ππεθνφηεηα ηεο ρψξαο ή, αλ είλαη Έιιελαο, έρεη άδεηα κφληκεο δηακνλήοθαη εξγαζίαο ησλ αξκφδησλ αξρψλ,- είλαη θνξνινγνχκελνο πνιίηεο ηεο ρψξαο απηήο,- έρεη ηδηφθηεηε ή κηζζσκέλε νηθία ζηε ρψξα απηή,- έρεη θνηλσληθή αζθάιεηα ηεο ρψξαο απηήο,- είλαη δεκφηεο ηεο πφιεο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο,- ζηνηρεία εθπαίδεπζεο παηδηψλ (αλ ππάξρνπλ παηδηά),- ζηνηρεία δηάθνξσλ ζπλαιιαγψλ (ινγαξηαζκνί ειεθηξηζκνχ, ηειεθψλνπ θ.ιπ.),- άιια ζηνηρεία απφ ηα νπνία αζξνηζηηθά πξνθχπηνπλ ζηελνί δεζκνί ηνπ αηφκνπκε ηνλ ηφπν απηφ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 38. Πνηα είλαη ηα πξνζσπηθά είδε γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη απαιιαγή φηαλ έλα πξφζσπν κεηαθέξεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ; Πξνζσπηθά είδε θαηά ηελ έλλνηα ηεο κεηνηθεζίαο, είλαη ηα είδε πνππξννξίδνληαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ησλ κειψλ ηεονηθνγελείαο ηνπ ή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπ.΢πγθεθξηκέλα, πξνζσπηθά είδε είλαη: Σα είδε νηθνζθεπήο: Γειαδή ηα αηνκηθά ηνπ αληηθείκελα πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπ πνδειάηνπ, ν νηθηαθφο ξνπρηζκφο, ηα είδεεπίπισζεο θαη εμνπιηζκνχ ηνπ ζπηηηνχ. Πξνθεηκέλνπ γηα είδε νηθνζθεπήο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηζκφ, εαπαιιαγή παξέρεηαη γηα έλα θνκκάηη απφ θάζε είδνο. Παξέρεηαη απαιιαγή θαηγηα δεχηεξν θνκκάηη απφ ην ίδην είδνο, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη λα ππάξρεη θαηδεχηεξν θνκκάηη, αλάινγα κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ κεηνηθεί, φπσοδεχηεξε ηειεφξαζε (θνξεηή), δεχηεξν πιπληήξην (κηθξφ), θ.ιπ. Δηδηθά γηα ηηοζπζθεπέο θιηκαηηζκνχ παξέρεηαη απαιιαγή γηα φζα θνκκάηηα δηθαηνινγνχληαη γηαην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ζην νπνίν δηακέλεη ην δηθαηνχρν πξφζσπνζηελ Διιάδα. (ΟΥΗ θεληξηθφ ζχζηεκα - κεράλεκα θιηκαηηζκνχ νηθνδνκήο). Οη κεηνηθνχληεο απφ άιια θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεοκπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηα είδε νηθνζθεπήο ηνπο, ρσξίο ηήξεζε ηεισλεηαθψλδηαηππψζεσλ, θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Διιάδα. Σα κέζα κεηαθνξάο: - έλα επηβαηηθφ απηνθίλεην ηδησηηθήο ρξήζεο κέρξη ελληά (9) ζέζεσλ - 19 -
 21. 21. πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νδεγνχ (ή έλα απηνθηλνχκελν ηξνρφζπηην) θαη ην ξπκνπιθνχκελν απφ απηφ φρεκα, - έλα ξπκνπιθνχκελν ηξνρφζπηην (δελ επηηξέπεηαη αλ εηζάγεηαη θαη απηνθηλνχκελν ηξνρφζπηην), - έλα κνηνπνδήιαην ή κία κνηνζηθιέηα, - έλα ζθάθνο αλαςπρήο, - έλα ηδησηηθφ αεξνπιάλν. Λνηπά είδε: - νηθηαθέο πξνκήζεηεο, - νηθφζηηα δψα, - ηππεπφκελα δψα, - θνξεηά φξγαλα κεραληθψλ ή ειεχζεξσλ ηερλψλ πνπ είλαη ζρεηηθά θαη απαξαίηεηα, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ, δειαδή πξφθεηηαη γηα ειαθξά εξγαιεία θαη φξγαλα πνπ είλαη θνξεηά θαηά ηε ρξήζε ηνπο θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Σα πξνζσπηθά είδε δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κε ην είδνο ή ηελπνζφηεηά ηνπο νπνηνδήπνηε εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ, νχηε λα πξννξίδνληαηγηα νηθνλνκηθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε εμαίξεζε ηα θνξεηάφξγαλα θαη εξγαιεία πνπ είλαη ζρεηηθά θαη απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπεπαγγέικαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ. 39. Πνηα είδε δελ κπνξεί λα παξαιάβεη κε απαιιαγέο ν κεηνηθψλ;ΓΔΝ παξέρεηαη απαιιαγή γηα:- Ορήκαηα δεκφζηαο ρξήζεο (επηβαηηθφ απηνθίλεην δέθα ζέζεσλ θαη πάλσζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νδεγνχ, θνξηεγφ απηνθίλεην γηα κεηαθνξάεκπνξεπκάησλ, θάζε άιιν εηδηθφ φρεκα).- Σα είδε πνπ παξνπζηάδνπλ κε ην είδνο ή ηελ πνζφηεηά ηνπο νπνηνδήπνηεεκπνξηθφ ελδηαθέξνλ ή πξννξίδνληαη γηα νηθνλνκηθή – επαγγεικαηηθήδξαζηεξηφηεηα (κε εμαίξεζε ηα θνξεηά φξγαλα).- Σα νηλνπλεπκαηψδε πξντφληα, ηνλ θαπλφ θαη ηα πξντφληα θαπλνχ, κε εμαίξεζεηηο πνζφηεηεο πνπ παξαδίδνληαη αηειψο ζηνπο ηαμηδηψηεο. 40. Πνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη, φζνλ αθνξά ηα είδε, γηα λα κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ κε απαιιαγέο;Πξνυπνζέζεηο:- Σα είδε νηθνζθεπήο κπνξεί λα είλαη θαη θαηλνχξηα κε ηνλ φξν φηη απνθηήζεθαλαπφ ην δηθαηνχρν πξφζσπν ζηε ρψξα απφ ηελ νπνία κεηνηθεί, πξηλ απφ ηελέθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κεηνηθεζίαο θαη αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνπηζηνπνηεηηθφ κεηνηθεζίαο.- Γηα ηα κέζα κεηαθνξάο (απφ έλα φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ), παξέρεηαηαπαιιαγή φηαλ εηζάγνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα κέζα κεηαθνξάο πνπ είρε ζηελθπξηφηεηά ηνπ ην δηθαηνχρν πξφζσπν θαη ρξεζηκνπνίεζε ζηνλ ηφπν ηεοπξνεγνχκελεο θαηνηθίαο ηνπ επί έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ ηελέθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κεηνηθεζίαο θαη αλαγξάθνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφκεηνηθεζίαο.- Ζ πξνυπφζεζε ηεο 6κελεο θπξηφηεηαο, ε νπνία απαξαίηεηα πξέπεη λα είλαηπιήξεο θαη απνθιεηζηηθή θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλκεηαθνξάο πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ζηνηρεία. - 20 -
 22. 22. - Ζ θπξηφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ηίηιν θπξηφηεηαο θαη ηελ άδεηαθπθινθνξίαο ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο πνπ ηζρχεη ζε θάζε θξάηνο θαη θαιχπηεη ηελαπαηηνχκελε πεξίνδν ησλ έμη (6) κελψλ πξηλ ηε κεηνίθεζε. Ζ ρξεζηκνπνίεζεηνπ κέζνπ κεηαθνξάο επί έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ άδεηανδήγεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμάκελε θπξηφηεηα, ζπλδπάδεηαη κε ηελ ηαπηφρξνλερξεζηκνπνίεζε θαη θπθινθνξία ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηεοπξνεγνχκελεο θαηνηθίαο ηνπ δηθαηνχρνπ, φπνπ θαη πξέπεη λα βξίζθνληαηηαπηφρξνλα ν δηθαηνχρνο θαη ην κέζνλ κεηαθνξάο. Ζ άδεηα νδήγεζεο κπνξεί λα ππάξρεη θαη ζε άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο(ζχδπγνη θαη άγακα παηδηά) απφ απηφ ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ή ηεισλίδεηαηην απηνθίλεην, αξθεί λα κεηνηθνχλ καδί θαη λα ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ζηα κεηαθνξηθά κέζα, παξέρεηαη πιήξεοαπαιιαγή απφ ην αλαινγνχλ ηέινο ηαμηλφκεζεο θαη εθφζνλ πξνέξρνληαη απφρψξα εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ην δαζκφ θαη ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ. ΢εθάζε πεξίπησζε φκσο θαηαβάιιεηαη ν εηδηθφο θφξνο πνιπηειείαο.Δηδηθά γηα ην επηβαηηθφ απηνθίλεην ή απηνθηλνχκελν ηξνρφζπηην, επξνυπφζεζε ηεο 6κελεο θπξηφηεηαο θαη ρξήζεο, κπνξεί λα ζπληξέρεη ζηνζχλνιφ ηεο, είηε αζξνηζηηθά, ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο(ζχδπγνη θαη άγακα παηδηά) πνπ κεηνηθνχλ καδί, αξθεί λα ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα,δειαδή ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα έρνπλ ζπλήζε θαηνηθία ζην εμσηεξηθφ πάλσαπφ δχν ζπλερφκελα ρξφληα, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαπάλσ γηα ηαδηθαηνχρα πξφζσπα.- Σα πξφζσπα πνπ κεηνηθνχλ απφ ρψξα ηεο Δ.Δ. θαη εηζάγνπλ ηα ζπγθεθξηκέλακέζα κεηαθνξάο πξέπεη λα έρνπλ πιεξψζεη θαλνληθά ηνπο θφξνπο πνπ ηζρχνπλγηα ηελ θαλνληθή θπθινθνξία ηνπο ζηε ρψξα απηή θαη λα κελ ηπραίλνπλαπαιιαγήο ή επηζηξνθήο ησλ θφξσλ επεηδή εμάγνληαη απφ ηελ ρψξα απηή γηαλα εηζαρζνχλ ζηελ Διιάδα.Δμαηξνχληαη ηα κέζα κεηαθνξάο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε θξάηνο ηεο Δ.Δ.:→ ζηα πιαίζηα ησλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ ζρέζεσλ,→ ζηα πιαίζηα αλαγλσξηζκέλσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ,→ ζηα πιαίζηα ησλ παξαρσξήζεσλ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ ΢πκθψλνπ,→ ζηα πιαίζηα θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο.Δηδηθή εμαίξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ απφ ηελ 6-κελε θπξηφηεηα θαη ρξήζε θαηηελ πξνζεζκία εηζαγσγήο (παξ. 4 άξζξν 5 ηεο Γ. 245/1988): Όηαλ ην δηθαηνχρν πξφζσπν κεηνηθεί απφ ηηο Ζπείξνπο, Ακεξηθή, Αθξηθήή Απζηξαιία θαζψο θαη απφ ηα Κξάηε ηνπ ΗΡΑΚ, ηεο Ηνξδαλίαο, Κνπβέηη,΢ανπδηθήο Αξαβίαο, Μπαρξέηλ, Καηάξ θαη ησλ Δλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλθαη αλεμάξηεηα αλ είρε ζηελ θπξηφηεηα θαη ρξήζε ηνπ απηνθίλεην ζηνλ ηφπν ηεοπξνεγνχκελεο θαηνηθίαο ηνπ, κπνξεί λα απνθηήζεη επηβαηηθφ απηνθίλεην ήαπηνθηλνχκελν ηξνρφζπηην απφ νπνηαδήπνηε ρψξα εθηφο Διιάδνο ή απφ ηααπηνθίλεηα πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, αθφκα θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνππηζηνπνηεηηθνχ κεηνηθεζίαο, κε ηνλ φξν φηη ν ηεισληζκφο ζα γίλεη κέζα ζεδψδεθα κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κεηνηθεζίαο θαη κε ηελπξνυπφζεζε φηη ν δηθαηνχρνο έρεη άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ (ειιεληθή ήαιινδαπή) πνπ ηζρχεη θαηά ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κεηνηθεζίαο θαη ζαθαηαβάιιεη ζηελ Διιάδα ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.).΢ηελπεξίπησζε απηή, φηαλ ην απηνθίλεην έρεη απνθηεζεί ζε άιιε ρψξα ηεο Δ.Δ. δελείλαη απαξαίηεην λα έρεη θαηαβιεζεί ν Φ.Π.Α. θαη άιινη θφξνη ζηε ρψξα ηεο Δ.Δ.ζηελ νπνία απνθηήζεθε, γηαηί ζα θαηαβιεζεί ζηελ Διιάδα ν Φ.Π.Α.νπσζδήπνηε. - 21 -
 23. 23. Απαιιαγή απφ ην 80% ηνπ αληηζηνηρνχληνο ζην φρεκα ηέινποηαμηλφκεζεο:- Γηα ηελ παξνρή ηεο απαιιαγήο (80%) ην επηβαηηθφ απηνθίλεην απαηηείηαη λαείλαη εληειψο θαηλνχξγηαο, λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο (κε θαηαιχηε) θαηκέρξη 2.000 θ.ε.- ΢ηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ ην επηβαηηθφ απηνθίλεην Η.Υ. πνπ εηζάγεηαη είλαηπάλσ απφ 2000 θπβηθά εθαηνζηά (ή πάλσ απφ 2000 θ.ε. γηα απηνθηλνχκελνηξνρφζπηην) θαηαβάιιεηαη ν Φ.Π.Α. θαη ην 50% ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηέινποηαμηλφκεζεο. ΢ε θάζε πεξίπησζε φκσο θαηαβάιιεηαη ν εηδηθφο θφξνοπνιπηειείαο. 41. ΢ε ηη πεξηνξηζκνχο ππφθεηληαη ηα είδε πνπ έρνπλ παξαιεθζεί κε ηηο απαιιαγέο ησλ πεξί κεηνηθεζίαο δηαηάμεσλ; Σα πξνζσπηθά είδε πξέπεη λα πξννξίδνληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφην δηθαηνχρν πξφζσπν θαη ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ ή γηα ηηο αλάγθεο ηνπλνηθνθπξηνχ ηνπ ζηελ Διιάδα φπνπ εγθαζίζηαηαη θαη λα κελ πξννξίδνληαη γηαηξίηα κε δηθαηνχρα πξφζσπα. Σα είδε νηθνζθεπήο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο, κέρξη λα ζπκπιεξσζεί έηνοαπφ ηνλ ηεισληζκφ ηνπο (απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηνπ ηεισλεηαθνχπαξαζηαηηθνχ), δελ επηηξέπεηαη, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ηππηθφ ή άηππν:- λα κεηαβηβαζηνχλ- λα εθκηζζσζνχλ- λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ελερχξνπ ή ρξεζηδαλείνπ- λα παξαρσξεζεί ε ρξήζε ηνπο ζε ηξίηνπο- λα παξακέλνπλ, έζησ θαη γηα θχιαμε, ζε ρψξνπο εκπνξίαο παξφκνησλ εηδψλ ήπξνθεηκέλνπ γηα απηνθίλεηα, θαη ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ είλαηθαη ρψξνη εκπνξίαο απηνθηλήησλ- πξνθεηκέλνπ γηα απηνθίλεηα, λα νδεγνχληαη, έζησ θαη γηα κία κφλν θνξά απφηξίηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ. Δηδηθά γηα ην απηνθίλεην, θαηά ην εηήζην πεξηνξηζηηθφ δηάζηεκα,επηηξέπεηαη λα ην νδεγνχλ εθηφο απφ ην δηθαηνχρν πξφζσπν, ν/ε ζχδπγνο απηνχή ηα άγακα παηδηά ηνπ. Δάλ ην δηθαηνχρν πξφζσπν είλαη άγακν ηφηε επηηξέπεηαη λα ην νδεγνχλ νηγνλείο ηνπ θαη ηα άγακα αδέιθηα ηνπ. ΢ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο επηζπκεί λα δηαζέζεη ηα είδε νηθνζθεπήοθαη ηα κέζα κεηαθνξάο πξηλ πεξάζεη ην πεξηνξηζηηθφ έηνο, πξέπεηπξνεγνπκέλσο λα δεηήζεη ηελ έγθξηζε ηνπ ηεισλείνπ θαη λα θαηαβάιεη ηνποδαζκνχο θαη θφξνπο απφ ηνπο νπνίνπο έηπρε απαιιαγήο, κε ηέιε εθπξφζεζκεοθαηαβνιήο απφ ηεο εηζαγσγήο. Δηδηθά γηα ην απηνθίλεην, ην ηεισλείν ρνξεγεί εηδηθφ πηζηνπνηεηηθφ κε ηννπνίν αίξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ έηνπο. 42. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία θαη ε απαηηνχκελε επηβάξπλζε γηα ηε κεηαβίβαζε απηνθηλήηνπ πνπ παξαιήθζεθε αηειψο απφ κεηνηθνχληα; Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εηήζηνπ πεξηνξηζηηθνχ δηαζηήκαηνο ην δηθαηνχρναηέιεηαο πξφζσπν, έρεη ηε δπλαηφηεηα, κφλν κε έγθξηζε ηεο αξκφδηαοΣεισλεηαθήο Αξρήο (Σεισλείν πνπ ηεισλίζηεθε ην απηνθίλεην) λα κεηαβηβάζεη ηναπηνθίλεην, εθφζνλ φκσο θαηαβιεζεί πνζνζηφ ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο αλάινγα - 22 -

×