55632188 isi-isi-sivik-good

5,224 views
5,063 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
168
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

55632188 isi-isi-sivik-good

 1. 1. KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAMPENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAANPengenalan Gabbard, LeBlanc dan Lovy (1994) menyatakan bahawa kaedah dan teknikpengajaran pembelajaran merujuk pada suatu proses mengatur lingkungan belajar danmerupakan gabungan beberapa pembolehubah. Pembolehubah yang penting dalamkaedah dan teknik pengajaran pembelajaran adalah kaedah penyampaian bahan ajar,pola organisasi yang digunakan guru untuk menyampaikan materi, dan bentukkomunikasi yang dipergunakan. Secara terperinci, kaedah dan teknik pengajaranpembelajaran seperti yang dikemukakan di atas dapat diuraikan satu-persatu sebagaiberikut. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) mengatakan bahawa kaedah mengajar ialahperedaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan dengan teratur.Hasan Langgulung (1981) pula mengatakan bahawa kaedah itu sebenarnya bermaksudjalan untuk mencapai tujuan. Jadi, apa saja cara yang guru lakukan untuk memberifaham kepada pelajar bagi mencapai objektif pengajaran, maka itu adalah kaedah. Abu Saleh (1988) mengatakan bahawa kaedah itu ialah satu aktiviti pengajaranyang mengandungi langkah-langkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu pulamempunyai kemahiran dan latihan yang terancang. Padanya, kaedah mengajarbukanlah tujuan utama pengajaran, tetapi ia merupakan wasilah, iaitu satu jalan untukmencapai objektif pengajaran. Demikian juga dengan Hasan Langgulung (1981) mengatakan bahawa kaedahitu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi apa sahaja cara tindakandan aktiviti yang dilakukan oleh guru untuk memberi faham kepada pelajar bagimencapai objektif pengajaran maka itu adalah kaedah, walau pun ia tidak mempunyainama-nama khas, seperti yang dibawa oleh Sharifah Alwiah, Atan Long (1981) dan lain-lain.
 2. 2. Berdasarkan kepada ini bermakna tidak ada satu kaedah yang terbaik untuk semua mata pelajaran bagi semua pelajar dalam semua keadaan. Kaedah harus berubah mengikut keadaan masa, tempat dan pelajar. Dengan demikian, guru harus pandai memilih kaedah yang baik, yang sesuai dengan keadaan masa, tempat dan pelajar. Al-Kailany (1986) menyenarai sedikit panduan kepada guru sebelum mengaplikasi sesuatu kaedah pengajaran, antaranya ialah:1. Kaedah mestilah secocok dengan tujuan dan matlamat pelajaran.2. Kaedah mesti sejajar dengan objektif pelajaran yang hendak dicapai.3. Kaedah juga haruslah sesuai dengan tabiat (nature) pelajaran yang diajar.4. Kaedah mesti sepadan atau setara dengan umur pelajar.5. Kaedah itu mestilah yang boleh atau mampu diaplikasi oleh guru.6. Mempunyai masa yang cukup untuk mengaplikasikan kaedah berkenaan.7. Kaedah yang dipilih mestilah sesuai dengan kemudahan yang ada. An-Nashmy (1980) mencadangkan supaya guru memilih kaedah yang boleh memberi kesan yang mendalam bukan sahaja kepada kefahaman pelajar yang diajar, malah yang memberi kesan kepada jiwa dan menyentuh perasaan pelajar. Dengan cara ini pelajar akan memberi tumpuan yang padu dan dapat mengingati pelajaran dengan lebih cepat dan bertahan lebih lama. Untuk mencapai hasrat ini guru haruslah pandai memilih pendekatan yang sesuai dan teknik yang menarik dan ditambah pula dengan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang canggih dan menarik. Kaedah pengajaran yang baik ialah yang mempunyai langkah-langkah dan strategi yang tersusun serta objektif yang tepat dan boleh dicapai. Di samping itu, matlamat yang hendak dituju juga mestilah terang dan jelas. Strategi pengajaran ialah satu yang sangat penting dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Congelosi (1992) mencadangkan bahawa setiap pengajaran harus terlebih dahulu disediakan rancangannya dan dalam rancangan pengajaran ini harus mempunyai perkara-perkara berikut, iaitu:
 3. 3. 1. Tujuan am (learning goal)2. Objektif pelajar (specific objective)3. Langkah-langkah pengajaran yang mengandungi aktiviti-aktiviti tertentu untukmenolong pelajar mencapai objektif pelajaran.4. Perlu ada mekanisma untuk memantau kemajuan pelajar.5. Penilaian (sumative evaluation) untuk mengukur pencapaian pelajar. Pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama olehguru dan muridnya. Pengajaran ini adalah dirancangkan guru secara sisitematik danteliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai,membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untukbelajar, demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yangdiperlukan. Mengikut Woolfolk (1980) dalam Educational Psychology for Teachers,pembelajaran dilihat sebagai perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorangdengan membentuk perkaitan yang baru, atau sebagai potensi yang sanggupmenghasilkan tindak balas yang baru. Umumnya ³Pembelajaran merupakan proses memperolehi ilmu pengetahuanatau kemahiran´. Mengikut Robert M. Gagne (1970) dalam The Condition of Learning,pembelajaran merupakan ³perubahan tingkahlaku atau kebolehan seseorang yangdapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan´.
 4. 4. 1.Kaedah Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukanmurid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satumatlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasaran adalah tahap pembelajaran yangmaksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain.Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah:saling bergantung antara satu sama lain secara positif,saling berinteraksi secara bersemuka,akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri,kemahiran koperatif, danpemprosesan kumpulan Ganjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini.Individu dalam kumpulan dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing danmemainkan peranan berbeza bergilir-gilir. Kemahiran sosial dan pemprosesankumpulan digalakkan. Beberapa cara pembelajaran koperatif telah diperkembangkan oleh tokoh-tokohpendidikan, misalnya Jigsaw, TGT (teams-games-tournaments), STAD (StudentsTeams- Achievement Division), Belajar Bersama (Learning together), PermainanPanggil Nombor (Numbered Heads), dan Meja Bulat (Round Table). Pengajaran sebaya memainkan peranan yang sangat penting menurut caraJigsaw. Dalam cara ini, pembahagian tuigas diagihkan di kalangan murid dalamkumpulan pelbagai kebolehan. Bahan pembelajaran dipecahkan kepada topik-topikkecil. Setiap murid diagihkan tugas untuk mempelajari satu topik kecil. Setelahmenguasai topik kecil sendiri, murid akan mengajar rakan-rakan lain dalamkumpulannya sehingga semua ahli kumpulan menguasai semua topik kecil itu. Selepas
 5. 5. itu satu aktiviti dijalankan untuk menguji sama semua ahli kumpulan berjaya memahamidan menyempurnakan tugasan yang diberi. Jigsaw merupakan cara pengajaranberpusatkan murid. Kemungkinan besar bahan baru dapat dikaitkan denganpengetahuan sedia ada dan membantu penstrukturan semula idea. Pembelajaran koperatif menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan positifdalam kumpulan. Ini membolehkan perkongsian idea dan pemeriksaan idea sendiridalam suasana yang tidak terancam, sesuai dengan falsafah konstruktivisme.2.Pembelajaran Masteri (Mastery Learning) Pembelajaran merupakan satu proses berterusan. Menurut kamus dewan(1994), pembelajaran adalah usaha memperoleh ilmu pengetahuan. Proses inimengkehendaki pelajar melalui pengalaman seperti mendapat penerangan guru,membuat latihan bertulis atau amali sehingga berlaku perubahan dalam diri pelajar.Robert M. Gagne (1970) dalam bukunya µThe Condition of Learning¶ mendefinisikanpembelajaran sebagai perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapatdikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan. MenurutMayer (1982), pembelajaran adalah perubahan kekal dalam pengetahuan seseorangmelalui pengalaman. Driscoll (1994) menyebut bahawa pembelajaran adalahperubahan prestasi secara berterusan dalam diri manusia hasil dari interaksipembelajaran dengan persekitaran. Oleh itu pembelajaran merupakan satu proses yangmengubah keadaan, sikap, pengetahuan manusia menerusi pengalaman. Cirikekekalan terbentuk dari perubahan-perubahan ini. Pembelajaran Masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran danpembelajaran bagi memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yangdiharapkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum ke unit pembelajaran seterusnya.Pendekatan ini memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang danberkualiti serta memberi fokus kepada masa pembelajaran yang diperlukan. Dalamproses melaksanakan pembelajaran masteri, cabaran utamanya ialah menyediakanmasa yang mencukupi untuk mengatur strategi-strategi pembelajaran untuk
 6. 6. memastikan semua pelajar akan mencapai keupayaan yang sama (Levine 1985:Bloom1981).2.1 Konsep Pembelajaran Masteri1. Semua murid boleh menguasai sesuatu pekara sekiranya:ada masa yang mencukupi untuk murid menguasainya; danpengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.2. Dalam proses pembelajaran masteri, guru mesti memastikan semua murid dapatmenguasai perkara-perkara yang diajar dalam satu unit pembelajaran.3. Guru juga perlu memastikan semua murid dapat menguasai satu tajuk sebelum keunit pembelajaran atau tajuk yang lain.4. Peranan guru ialah untuk menenentukan pelajaran yang perlu dikuasai.5. Ia juga perlu mengajar dengan kaedah atau aktiviti yang berkesan dan bahan yangsesuai.6. Ia juga perlu merangsang kemahiran berfikir dikalangan pelajar.7. Murid belajar mengikut kadarnya sendiri.2.2 Elemen-Elemen Penting Dalam Pembelajaran MasteriTerdapat empat elemen-elemen penting dalam pembelajaran masteri iaitu:1. Menjelaskan secara spesifik kepada pelajar apa yang akan dipelajari danmemperjelaskan bagaimana ianya akan dinilai.Guru harus memperjelaskan kepada murid berkenaan apa yang akan dipelajari padahari tersebut dan bagaimana proses penilaian akan dilaksanakan. Antara aspek pentingyang perlu diperjelaskan termasuklah tajuk pelajaran, objektif yang hendak dicapai,kemahiran yang diajar, nilai-nilai yang diterapkan serta aspek atau instrumen penilaianyang akan digunakan dalam pembelajaran.2. Membenarkan pelajar untuk belajar dengan kadar mereka sendiri.Berdasarkan pembelajaran masteri, pelajar harus diberi peluang belajar mengikutminat, kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri. Di samping itu pelajar juga diberitanggungjawab mengawal kadar kemajuan pembelajaran mereka secara berperingkat-
 7. 7. peringkat. Ini bermakna, pelajar hanya akan berpindah atau beralih kepada peringkatseterusnya apabila berjaya menguasai peringkat awal. Misalnya, dalam suatu matapelajaran, pelajar akan hanya akan beralih ke unit 2 setelah berjaya menguasai unit 1.Terdapat beberapa cara atau kaedah digunakan bagi membolehkan pelajar belajarmengikut kadar mereka sendiri , antaranya:i. Modul dan pakej pembelajaran.ii. Penggunaan program di mana pengetahuan diperingkatkan mengikut kerangka(frame) (³Programmed Instruction´).iii. Audio-tutorial.iv. ³Keller Plan´ iaitu penggunaan buku teks yang berperingkat mengikut tahap-tahaptertentu dengan soalan-soalan untuk pelajar mengesan kemajuan pembelajarannya.v. Pembelajaran berbantukan komputer.3. Memantau kemajuan pelajar dan menyediakan tindak balas beserta dengan langkahpemulihan yang sesuai.Guru perlu memantau pencapaian setiap pelajar sepanjang sesi pengajaran danpembelajaran dilaksanakan. Pemantauan boleh dilakukan dengan lebih spesifik dengancara mengukur keupayaan dan pencapaian pelajar bagi setiap aktiviti pembelajaran.Antara langkah pemantauan yang boleh dilakukan ialah dengan bersoal jawab secaralisan dengan murid atau menyediakan soalan-soalan objektif atau struktur yang perludijawab oleh para pelajar. Dengan cara ini guru dapat memantau pencapaian pelajarseterusnya menentukan langkah terbaik bagi membantu pelajar-pelajar berkenaan.4. Menguji bagi memastikan kriteria pembelajaran akhir tercapai.Bagi menentukan sama ada objektif atau hasil pembelajaran akhir yang hendak dicapaiterlaksana atau sebaliknya, guru perlu melaksanakan penilaian kepada pelajar padaakhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Bentuk penilaian boleh juga disediakan samaada secara lisan atau bertulis, misalnya menggunakan lembaran kerja atau latihan.2.3 Langkah-Langkah Pembelajaran MasteriPembelajaran masteri dilaksanakan berdasarkan empat langkah, iaitu:1. Penentuan hasil pembelajaran.
 8. 8. 2. Pengajaran dengan kaedah dan aktiviti yang berkesan.3. Penilaian dengan ujian diagnostik untuk mengesan tahap penguasaan4. Pelaksanaan tindakan susulan.2.4 Ciri-Ciri Pembelajaran MasteriPembelajaran masteri mempunyai ciri seperti berikut:1. Pelaksanaan berasaskan tahap kemajuan seseorang murid.Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kemajuan dan pencapaianmurid dalam sesuatu tajuk atau topik. Pelajar hanya akan beralih kepada topik baruapabil mereka telah berjaya menguasai dan mencapai hasil pembelajaran yangditetapkan dalam topik yang sedang dipelajari.2. Bahan pembelajaran dipecahkan dan dibahagikan kepada beberapa segmen kecilyang dikenali sebagai unit pembelajaran.Langkah ini dlaksanakan supaya murid dapat memberi fokus kepada aspek yang lebihkecil. Ini akan memudahkan mereka menguasai tajuk-tajuk atau unit berkenaan.3. Setiap unit pembelajaran dinyatakan dalam bentuk Hasil Pembelajaran.Ini dilakukan supaya penetapan sasaran lebih jelas dan memudahkan pelajarmemahami dan mencapainya.4. Aras Masteri bagi setiap Hasil Pembelajaran ditetapkan pada aras 80%.Murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan pada setiap unitpembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baru. Walaubagaimanapun guru boleh memulakan dengan markah 50% sebagai sasaranpencapaian dan peratus penguasaan itu perlu dinaikkan secara beransur-ansursehingga mencapai 80%.5. Proses pengajaran dan pembelajaran bagi setiap unit pembelajaran dijalankandengan menggunakan pelbagai strategi dan kaedah serta bahan pengajaran danpembelajaran yang sesuai secara kelas, kumpulan besar, kumpulan kecil, berpasanganatau secara individu.
 9. 9. Pemilihan dan penggunaan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik dalam suatupengajaran dan pembelajaran mestilah bersesuaian dengan kebolehan murid supayaaktiviti pengajaran dan pembelajaran itu lebih bermakna, berkesan, menarik danmenyeronokkan seterusnya memudahkan pencapaian hasil pembelajaran yang telahditetapkan.6. Menggunakan ujian formatif bersifat diagnostik untuk mengesan kemajuanpembelajaran murid.Penilaian yang dilaksanakan dalam pembelajaran masteri boleh dilakukan dalambentuk formatif atau sumatif berasaskan Ujian Rujukan Kriteria. Penilaian juga mestilahbersifat diagnostik dan berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.7. Menggunakan maklum balas yang tepat tentang Hasil Pembelajaran yang telahdikuasai dan yang belum dikuasai oleh murid.Guru perlu menggunakan instrumen yang bersesuaian bagi mendapatkan maklumbalas secara tepat berkenaan penguasaan atau pencapaian hasil pembelajaran.8. Melaksanakan aktiviti pemulihan dan aktiviti pengayaan mengikut tahap penguasaansetiap murid.Setiap pelajar perlu mengikuti aktiviti permulihan sekiranya mereka masih belummenguasai aras masteri yang telah ditetapkan manakala bagi yang telah menguasaiaras masteri, mereka boleh meneruskan pembelajaran dengan mengikuti aktivitipengayaan.3.Kaedah Pembelajaran Kontekstual APAKAH yang dimaksudkan dengan kontekstual dan apalah pula keistimewaankaedah kontekstual? Kontekstual jika diambil daripada ayat asalnya dalam Bahasa Inggeris (asalbahasa Latin con = with + textum = woven) bermaksud mengikut konteks atau dalamkonteks. Konteks pula membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian.Secara umum, kontekstual membawa pengertian:
 10. 10. Yang berkenaan, releven, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikut konteks.Yang membawa maksud, makna dan kepentingan (meaningful). Oleh itu, kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksudkontekstual itu sendiri, seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamatpembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka, dan jugamemberi makna dalam kehidupan seharian mereka. Kebanyakan pelajar di sekolah tidak mampu membuat kaitan antara apa yangmereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan. Ini berlakuoleh sebab cara mereka memproses maklumat dan perasaan motivasi untuk pelajartidak tersentuh melalui kaedah pengajaran yang lazim digunakan (iaitu kaedahsyarahan yang abstrak), namun mereka amat perlu memahami konsep itu untukmemudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana dan juga dalam menempuhkehidupan masyarakat di mana tempat mereka menjalani kehidupan dan bekerja. Secara lazimnya, pelajar dijangkakan mampu membuat kaitan ini dengan sendiriapabila berada di luar bilik darjah.Pendekatan kontekstual menyedari hakikat bahawapembelajaran ialah satu proses pelbagai bentuk yang kompleks yang menjangkaumelepasi kaedah-kaedah jenis latih tubi dan rangsangan dan tindak balas. Menurut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabilapelajar memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentusehingga ia membawa maksud atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukanmereka sendiri (dunia dalaman bagi memori, pengalaman dan tindak balas merekasendiri). Pendekatan pembelajaran dan pengajaran seperti ini mengandaikan minda akanmencari maksud dalam konteks dengan cara semula jadi, iaitu berkait denganpersekitaran semasa seseorang itu. Ini berlaku dengan cara pencarian hubungan yangditerima akal dan kelihatan bermakna. Terbentuk daripada pemahaman ini, teoripembelajaran kontekstual tertumpu pada aspek pelbagai bagi mana-mana persekitaranpembelajaran, sama ada dalam bilik darjah, dalam makmal, dalam makmal komputer,
 11. 11. tampat atau lokasi kerja, atau di ladang tanaman. Ia menggalakkan pendidik memilihdan/atau membina persekitaran pembelajaran yang menggabungkan seberapa banyakbentuk pengalaman yang boleh termasuk aspek sosial, fizikal, psikologikal, ke arahmencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Dalam persekitaran sedemikian, pelajarmenemui perhubungan yang bermakna antara idea abstrak dan aplikasi praktikal dalamkonteks alam yang nyata. Konsep dihayati melalui proses penemuan, pengukuhan danmenghubungkaitkan. Contohnya, pelajar yang mengikuti satu pelajaran Fizik berkenaantajuk Pengkonduksian Terma mungkin mengukur bagaimana kualiti dan amaun bahanpendebat bangunan mempengaruhi jumlah tenaga yang diperlukan untuk menyejukatau memanaskan bangunan itu. Satu kelas Biologi atau Kimia mungkin sedangmempelajari konsep saintifik asas dengan mempelajari penyebaran AIDS atau carabagaimana peladang menghadapi dan menyumbang kepada kemerosotanpersekitaran. Pengajaran-pembelajaran kontekstual merupakan satu konsepsi pengajaran danpembelajaran yang membantu guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengansituasi dunia sebenar dan memotivasikan pelajar untuk membuat perkaitan antarapengetahuan dengan aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahlikeluarga, warga masyarakat dan pekerja.4. Pengajaran Berasaskan Kajian Masa DepanPengajaran berasakan kajian masa depan mengandungi lima bahagian:Bahagian 1: mengandungi penerangan am daripada aspek objektif modul latihan,prinsip organisasi dan pengoperasian modul latihan.Bahagian 2: Mengandungi konsep belajar sendiri (apa? mengapa? bagaimana?) yangmenerangkan konsep utama dan pemahaman pengajaran berasaskan kajian masadepan. konsep utamanya ialah:berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal masa-masadepan.
 12. 12. Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan.Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan.Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan.Membina sikap dan nilai tentang masa depan.Bahagian 3: Cara menjalankan pengajaran berasaskan kajian masa depan (rangkaperancangan) serta renungan dan penilaian kendiri.4.1 Senarai Aktiviti Inkuiri Penemuan :Aktiviti Bahan/keadaan Carta, spesimen,benda maujud, modelMemerhati situasi,proses. Panjang, lebar, tinggi, dalam, diameter,Mengukur perimeter, jarak,pepenjuru.Menyukat Isipadu, suhu.Menimbang beratMelukis dan melabel Gambar, gambarajah, peta, graf, pelan, carta. Cerita, ucapan, laporan, radio, rakaman,Mendengar syarahan,ceramah.Membaca Bahan-bahan bertulis dan cetakanMenonton Tayangan vedio, filem,slid, televesyen,
 13. 13. pertunjukan, simulasiMencerita Idea, masalah, sifat benda, keadaan, peristiwaMenghurai Prosedur, proses, pemerhatianMenerang, bersoal Kesan, sebab, akibat, situasi, proses,jawab,berbincang peristiwaMemasang Alat, radas, model Hasil kajian,eksperemen, lawatan,Membuat laporan pemerhatianMenemubual Tokoh, pakar, pekerja dan orang-orang lain.Membuat rujukan Bahan bacaan, spesimen, tokoh Ke tempat bersejarah, kawasan perusahaan, pameran, pertunjukan, ekspo, pusat pelancongan, tempat rekreasi, zoo, taman tanaman, ladang, hutan rimba, tasik dan lain-Membuat lawatan lain.Merancang Aktiviti pembelajaranMembuat hipotesis Berkenaan idea, kejadian,fenomena, masalah Untuk mengumpul data, menjelaskan sifat danMembuat eksperimen fakta, mencari bukti konsep, prinsip dan teori
 14. 14. Membuat kajian Semua situasiMengumpul data danmaklumat Menggunakan berbagai-bagai cara Berdasarkan kepada konsep atau prinsip dengan menggunakan format seperti tangga- ular,teka-teki, silang kata, mencari bendaPermainan tersembunyi, jigsaw dan lain-lain.Melakon simulasi Peristiwa, situasi dan kejadian.Memeta Taburan dan lokasi Alatan, binaan bentuk bumi, rumah dan lain-Membuat model lain.Membanding Objek, situasi, proses Benda yang mempunyai persamaan danMengelas perbezaanMenjadual Aktiviti, kepurusan, prosedur.Menyenarai Sifat, benda, langkah, aktiviti, contoh.Menyusun Benda dalam kumpulan atau kategoriMenganalisa/mentafsir Data, maklumat
 15. 15. Membuat perkiraan Berdasarkan data dan maklumat terkumpulMembuat ramalantelahan Cuaca, kejadian, peristiwa, kemungkinanMenyelesaikanmasalah Isu, situasiMembuat kesimpulan Berdasarkan ujikaji, lawatan, kajianMembuat generalisasi Keputusan, Prinsip, hukum, teoriBahagian 4: Mengaplikasikan konsep berkongsi apa yang saya tahu yang merangkumiperincian dan nota guru.Bahagian 5: Berkonsepkan penambahan ilmu.Kajian masa depan merupakan satu strategi pengajaran dan pembelajaran bolehmemberi kesan penting kepada guru dan murid yang bersedia menghadapi abad baru(penuh dengan cabaran dan dugaan).Mereka diharapkan dapat merancang masa depan dan ini akan mewujudkanmasyarakat berwawasan yang lebih rasional, kreatif, dinamik, boleh menerima danmenangani perubahan.Teori Kecerdasan PelbagaiKonsep dan Definisi Mengikut pandangan tradisi, kecerdasan adalah ditakrifkan sebagai keupayaanmental seseorang individu yang boleh diukur. Pada tahun 1904, Alfred Binet seorangpsikologis dari Perancis telah berjaya membina satu ujian kecerdasan ± Skala 1905.Skala 1905, untuk menguji kecerdasan pelajar berdasarkan ingatan mereka dari aspek
 16. 16. keupayaan sentuh dan mereka bentuk sehingga keupayaan mentakrif konsep yangabstrak. Pada tahun 1912, William Stern telah memperkenalkan konsep darjahkecerdasan (IQ) dan berjaya membina rumus. Mengikut sesetengah pendidik,kecerdasan bukan serupa dengan umur, tinggi atau berat (tidak boleh diukur secaralangsung) tetapi sebagai kemahiran penyelesaian masalah, termasuk keupayaanmengadaptasi kehidupan dan belajar daripada pengalaman harian. Menurut Vygotsky, keupayaan menggunakan kemahiran belajar dengan bantuanorang yang lebih mahir melalui teknik pemudahcaraan dengan scaffolding.Potensi Dan Kecerdasan Manusia Potensi ialah keupayaan dan kebolehan terpendam dalam individu, dan jikadicungkil boleh digunakan untuk melakukan sesuatu. Dikaitkan dengan bakat manusiayang menjadi salah satu aspek daripada fitrah manusia ± kebolehan manusiamelakukan sesuatu aktiviti selaras dengan fitrah yang ada padanya. Ditinjau dari aspek-aspek jasmani, mental, rohani, emosi dan sosial ³« memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan «´ (FalsafahPendidikan Kebangsaan )Kecerdasan-KecerdasanMenurut Howard Gardner, berpendapat bahawa setiap orang dikurniakan potensi yangberbeza dalam fitrahnya.Kecerdasan LinguistikKecerdasan membaca, menggunakan perbendaharaan kata, tulisan kreatif, puisi,perbahasan, berjenaka dan bercerita.
 17. 17. kecerdasan logikal-matematikalKecerdasan mengira dengan nombor serta menyelesaikan masalah matematik mudahdan kompleks, menaakul dan memikir secara kritis untuk membuat keputusan sertamengamati dunia visual.Kecerdasan visual-spatialKecerdasan menepati ruang, melukis, membentuk corak, mewarna, mencipta danmembina gambaran mental serta mengamati dunia visualKecerdasan muzikKecerdasan mengenal pasti bunyi vokal, bunyian alam sekitar dan menyanyi sertamencipta lagu, kepekaan terhadap ritma dan melodi muzik.Kecerdasan tubuh kinestetikKecerdasan gerak badan, gimnastik, kawalan fizikal tubuh badan, kawalan anggota,sukan, permainan dan mereka cipta gaya menari.Kecerdasan interpersonalKecerdasan interaksi sosial termasuk semangat bekerjasama, kepandaian memimpinserta berkomunikasi dengan berkesan.Kecerdasan intrapersonalKecerdasan berinteraksi secara dalaman untuk merangsang diri sendiri.kecerdasan spritualIlmu pengetahuan dan kefahaman seseorang terhadap agama.Kepentingan Mengetahui Kecerdasan Pelbagai 1. Menyokong pembelajaran bersepadu secara menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid.
 18. 18. 2. Menerima persamaan dan perbezaan individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan. 3. Meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas. 4. Meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. 5. Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi dan penyelidikan dalam pengajaran dan pembelajaran. 6. Mewujudkan kolaboratif disekolah. 7. Mempelbagaikan penilaian.Melaksanakan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1. Mengenalpasti kekuatan sendiri dan kekuatan murid dalam kecerdasan pelbagai. 2. Memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan murid 3. Memperkembangkan potensi murid dalam kecerdasan lain yang belum menyerlahKontekstualDefinisiPembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isikandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan.Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit dengan melibatkan aktiviti minds-on dan hands-on.MatlamatMembantu guru memahami, menguasai dan menggunakan pendekatan kontekstualdalam pengajaran dan pembelajaran.
 19. 19. ObjektifGuru berupaya: 1. Menerangkan maksud pembelajaran kontekstual dan kepentingan menyerapkan pendekatan kontekstual ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Menguasai strategi pengajaran dan pembelajaran secara kontekstual. 3. Mengaplikasi dan mengamalkan pendekatan kontekstual dalam bilik darjah dengan yakin dan berkesan. 4. Melatih guru lain menjalankan pengajaran menggunakan pendekatan kontekstual.Teori Kontekstual Mengikut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabilapelajar dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yangbermakna dalam rangka minda mereka.Teori pembelajaran kontekstual adalah berdasarkan unsur-unsur berikut:1. Konteks pembelajaran yang pelbagai ‡ Budaya ‡ Sosial ‡ Psikologi ‡ Fizikal2. Kepelbagaian persekitaran pembelajaran ‡ Bilik darjah ‡ Makmal ‡ Tempat kerja
 20. 20. ‡ Kehidupan harian3. Kepelbagaian disiplin ilmu ‡ Matematik ‡ Sains ‡ Komunikasi ‡ Teknikal dan Vokasional ‡ Kemanusiaan Unsur-unsur tersebut menegaskan bahawa pembelajaran akan menjadi lebihberkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermaknakepada murid. Teori ini juga menegaskan bahawa penekanan perlu diberi kepada kepelbagaianpersekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.Pendekatan konteksual juga merentas pelbagai disiplin ilmu seperti Matematik, Sains,Komunikasi, Kemanusiaan, Teknikal dan Vokasional.Kaedah-Kaedah Pembelajaran Kontekstual Dalam proses pembelajaran secara kontekstual, pelajar akan melalui satu ataulebih daripada kaedah-kaedah pembelajaran berikut ,ia dapat diringkaskan menjadi³REACT´a) Relating (menghubungkait) Pembelajaran dalam konteks menghubungkaitkan pengetahuan baru denganpengalaman hidup merupakan suatu bentuk pembelajaran konteksual yang biasanyaberlaku di kalangan kanak-kanak.
 21. 21. Apabila kanak-kanak membesar, adalah menjadi lebih sukar untuk menyediakankonteks pembelajaran yang bermakna. Kurikulum yang cuba menempatkanpembelajaran dalam konteks pengalaman hidup mesti menumpukan perhatian pelajarkepada taakulan, peristiwa dan keadaan harian. Kemudiannya, taakulan, peristiwa dankeadaan harian itu dipautkan dengan maklumat baru untuk penyelesaian sesuatumasalah. Contoh murid melakukan aktiviti mengutip sampah di sekitar sekolah untukmenanam sikap cintakan kebersihan. Menerusi pengalaman ini murid dapat mengaitkanaktiviti yang dilakukan oleh ibu bapa mereka semasa membersihkan kawasan tempattinggal mereka setiap hari.b) Experiencing (mengalami) Pengalaman - pembelajaran dalam konteks eksplorasi, penemuan dan reka ciptamerupakan nadi pembelajaran konteksual. Walaupun pelajar-pelajar bolehdimotivasikan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran seperti video,naratif, atauaktiviti berasaskan teks, tetapi mereka masih merupakan bentuk pembelajaran yangpasif secara bandingannya. Pembelajaran adalah lebih berkesan sekiranya pelajar-pelajar dapat memanipulasikan alatan dan bahan serta melakukan bentuk penyelidikanyang aktif. Contoh murid dibawa melawat kawasan bersejarah dan diceritakan sumbangantokoh-tokoh. Pengalaman ini boleh digunakan sebagai satu tauladan dan meningkatkansemangat patriotisme dan kecintaan terhadap tokoh-tokoh dan tempat bersejarah.c) Applying (Mengaplikasi) Mengaplikasi konsep dan informasi dalam konteks untuk digunakan dalamsituasi yang lain. Dalam kursus pembelajaran konteksual, aplikasi seringnyaberdasarkan aktiviti pekerjaan. Ini boleh dilakukan dengan teks, video, makmal danamali. Kebanyakan sekolah akan mengadakan lawatan, merayakan hari kebudayaan,dan sebagainya.
 22. 22. Contohnya, apabila murid mempelajari teori dan konsep menghormati orang yang lebih tua. Pengetahuan ini dapat diaplikasikan apabila bertemu dengan orang yang lebih tua seperti guru, atuk, nenek dan sebagainya.d) Cooperating (Bekerjasama): Pembelajaran dalam konteks berkongsi, bertindak balas, dan komunikasi dengan pelajar lain - merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang utama dalam pembelajaran konteksual. Pengalaman bekerjasama bukan sahaja membantu kebanyakan pelajar mempelajari bahan pengajian, malah ia juga dengan konsisten dengan fokus dunia sebenar tentang pengajaran konteksual. Contoh murid bekerja dengan ahli kumpulan sewaktu melakukan aktiviti berkumpulan di dalam kelas. Penyelesaian untuk meyiapkan tugasan tersebut memerlukan delegasi, pemerhatian, cadangan dan perbincangan. Lazimnya, kualiti data yang dikumpul oleh sesuatu kumpulan bergantung secara langsung kepada prestasi setiap ahlinya.e) Transferring (Memindahkan): Pembelajaran sesuatu isi dalam konteks pengetahuan yang sedia ada, atau memindahkannya adalah berlandaskan apa yang telah diketahui pelajar. Pendekatan ini menyerupai RELATING iaitu ia berasaskan perkara-perkara yang lazim dan diketahui. Secara tradisinya, kebanyakan pelajar menghadapi situasi pembelajaran yang baru tanpa sebarang kaitan dengan pengetahuan sedia adanya. Guru boleh membantu meningkatkan keyakinan pelajar dengan menyediakan panduan yang dapat menghubungkan pengalaman pembelajaran baru dengan apa yang telah diketahui pelajar. Contoh murid mempelajari cara menghormati orang tua di sekolah, seterusnya dengan ilmu yang diperolehi tersebut, murid dapat mempraktikkan ilmu tersebut apabila bertemu dengan orang yang lebih tua dengan cara memberi salam, senyum dan sebagainya.
 23. 23. Kumpulan Murid Yang Sesuai Untuk Pembelajaran KonteksualTerdiri dari kumpulan yang sederhana, cenderung kepada aplikasi konsep, danterdorong melakukan aktiviti hands-on.Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran KonteksualPerlaksanaan ini memerlukan:MotivasiBertujuan untuk menarik minat dan mencetuskan idea asas terhadap sesuatu tajukyang akan dibincangkan. Contohnya sebelum cikgu mengajar tajuk keluargakembangan, guru boleh menyuruh murid melakonkan watak dalam suatu ahli keluargatersebut dan ini akan membuat murid tertarik dan bermotivasi serta bersedia denganapa yang akan di ajar oleh guru selepas aktiviti tersebut.PemahamanIa merangkumi kemahiran murid yang berkaitan dengan tajuk yang dipelajari. Kaedahpenyampaian maklumat harus dipelbagaikan agar dapat menarik minat murid terhadapsesuatu konsep itu. Murid diberikan kebebasan mengutarakan perkara-perkara yangberkaitan. Ini boleh dilakukan dengan bacaan, perbincangan kumpulan dan membuatkajian.Kemahiran Pengetahuan baru yang diperolehi murid dapat diaplikasikan bagi mencetuskanpemikiran murid dan dengan itu dapat menyelesaikan masalah harian.PenilaianBoleh dilakukan dengan cara lisan, pemerhatian, perubahan sikap dan bertulis. Aktivitiboleh dilakukan dengan cara kuiz, perbincangan kumpulan dan penyediaan portfolioKesimpulan
 24. 24. Pembelajaran hanya akan berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna kepada mereka. Minda seseorang akan cuba mencari makna dalam konteks dengan membuat hubung kait yang bermakna dan relevan dalam persekitarannya. Teori Pembelajaran Kontekstual menumpukan kepada kepelbagaian aspek persekitaran pembelajaran sama ada di bilik darjah, makmal, tempat kerja atau kehidupan harian. Teori ini menggalakkan pendidik memilih atau mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangkumi pelbagai pengalaman sama ada dalam konteks sosial, budaya, fizikal atau psikologi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang dihasratkan. Pendekatan konteksual merupakan suatu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mencabar, berkesan dan menyeronokkan, seterusnya dapat menyumbang ke arah pemeringkatan penguasaan kemahiran dan prestasi murid. Konstruktivisme Definisi dan Konsep Menurut pendapat John Dewey (1910), ³Pendidik yang cekap harus melaksanakan P&P sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Murid juga harus mengambil bahagian secara aktif di dalam setiap aktiviti P&P.´ Jean Piaget telah memperkenalkan empat fasa dalam perkembangan pemikiran kanak-kanak yang menjadi asas kepada kefahaman konstuktivisme iaitu :· Fasa Pertama Kanak-kanak menaakul tidak bercirikan struktur yang logik.· Fasa Kedua Definisi ciri-ciri struktur matematik logikal.· Fasa Ketiga Pembinaan pengetahuan melalui struktur mata pelajaran.· Fasa Keempat
 25. 25. Mekanisme perkembangan mengaitkan perhubungan antara asimilasi dan akomodasi. Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru Ciri-Ciri Pembelajaran Secara Konstruktivisme‡ Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru menyokong pembelajaran secara koperatif‡ Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oelh murid‡ Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi usaha‡ Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan murid dengan situasi dunia yang sebenar‡ Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea. Cabaran Guru Dalam Pembelajaran Konstruktivisme y Guru merasa mereka tidak mengajar. y Kawalan kelas agak merosot. y Amalan yang dimajukan dalam pembelajaran secara konstruktivisme tidak realistik. y Guru yang sedang menukar cara mengajar kepada pendekatan konstruktivisme memerlukan sokongan profesional. Implikasi Konstruktivisme
 26. 26. 1) Guru akan mengenalpasti pengetahuan sedia ada murid dan merancang kaedah pengajarannya dengan sifat asas pengetahuan tersebut.2) Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid.3) Pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid tersebut dan bukan pengajaran yang diterima secara pasif.4) Guru berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru. TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Semasa menyampaikan pengajaran sivik dalam kelas, guru harus boleh memilih dan menggunakan teknik-teknik pengajaran yang sesuai. Teknik-teknik itu haruslah berasaskan kajian-kajian daripada bidang-bidang yang berkaitan dengan ilmu pendidikan, seperti bidang psikologi, sosiologi, teknologi pengajaran dan sebagainya. Ia bukanlah seharusnya lahir daripada gerak hati atau institusi guru itu sahaja. Jika demikian halnya, tentulah teknik pengajaran yang digunakan oleh guru itu kurang berkesan. Dalam pengajaran Sivik dan Kewarganegaraan, sememangnya terdapat pelbagai cara dan teknik yang boleh digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajarannya, namun begitu tiada satu teknik pun yang dianggap sesuai dan dapat digunakan untuk semua keadaan, atau terbaik untuk semua situasi pengajaran. Teknik yang digunakan harus bergantung kepada umur dan berdasarkan kepada minat murid serta pengajaran yang hendak disampaikan. Teknik pengajaran Sivik dan Kewarganegaraan mempunyai beberapa objekif. Di antaranya ialah : a) Untuk menyampaikan bahan pengajaran dengan cara ang yang boleh menarik minat murid-murid dan untuk mengekalkan perhatian serta mencungkil rasa ingin tahu mereka.
 27. 27. b) Untuk membolehkan murid-murid mencapai objektif-objektif pengajaran yang dipelajari dengan mudah dan berkesan.Teknik mengajar yang dimaksudkan di sini ditakrifkan sebagai cara atau alat yangdigunakan untuk mengajar sesuatu pelajaran itu. Cara-cara atau peralatan itumeliputi pelbagai jenis cara bermain (permainan), perbincangan, penyelesaianmasalah, bercerita, bersyarah, berlakon, latih tubi, tunjuk ajar dan menghafaz. Cara-cara lain seperti menggunakan filem 16 mm, televisyen, radio, video, simulasi, bukuteks, lawatan boleh digunakan sebagai teknik mengajar. Berikut adalah di antarateknik-teknik mengaar yang biasa digunakan.Teknik Bercerita.Teknik bercerita untuk menyampaikan pelajaran bukanlah satu perkara baru,malahan cara ini pernah dilakukan oleh orang-orang kita sewaktu menyampaikansesuatu pengajaran kepada anak-anak mereka. Teknik ini mudah menarik minatanak-anak itu. Keadaan yang sama juga boleh dilakukan semasa guru-gurumenyampaikan pelajaran kepada murid-murid mereka. Biasanya murid-murid akanlebih cepat menumpukan perhatian disamping menjadikan pelajaran itu berlakudalam keadaan yang menyeronokkan. Murid-murid, khususnya di sekolah-sekolah rendah, amat gemarmendengar cerita. Walaupun mereka masih kecil, tetapi apa yang diceritakankepada mereka itu dapat segera difahami dan kadang kala dapat pula sekaligusmemahami maksud cerita itu tadi. Oleh yang demikian, jika murid-murid tadi diberipeluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan, pasti proses pembelajaranakan lebih berkesan. Walaubagaimanapun guru-guru mestilah sedar bahawa teknik berceritadan pengajaran cerita adalah dua perkara yang berbeza. Janganlah disebabkanterlalu seronok bercerita, objektif pengajaran yang sebenar hendak disampaikanketika itu menjadi menjadi kabur, sedangkan aspek-aspek yang hendakdisampaikan adalahlebih penting dan seharusnya menjadi tumpuan utama.
 28. 28. Cara perlaksanaan teknik bercerita itu samalah seperti guru menjalankan pengajaran cerita, tetapi apa yang penting ialah aspek-aspek nilai yang hendak diajarkan itu seharusnya ada dan terkandung di dalam cerita itu. Penekanan harus dilakukan kepada aspek-aspek tersebut semasa guru bercerita Langkah-langkah yang harus diambil oleh guru dalam persediaan teknik bercerita adalah seperti berikut: a) Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. b) Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek nilai yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut. c) Hafazkan frasa-frasa, atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek nilai yang hendak disampaikan itu. d) Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang- kurangnya sekali sebelum mencuba teknik ini. e) Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek nilai yang hendak diajarkan itu. f) Guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar, atau lain-lain alat bantu mengajar. g) Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat dan lain-lain berkaitan dengan aspek-aspek nilai yang hendak disampaikan untuk pengajaran dan pembelajaran yang selanjutnya.Teknik Bersyarah. Teknik bersyarah sering juga diertikan sebagai teknik kuliah dan ia melibatkanpengajaran fakta-fakta atau prinsip-prinsip oleh guru secara lisan. Teknik inisebenarnya banyak menerima tentangan kerana dikatakan murid-murid selalunya pasif,dan tidak mengambil bahagian yang cergas. Interksi satu hala seperti yang biasnyaberlaku, tidak banyak dapat melibatkan aktiviti murid.
 29. 29. Bersyarah bukanlah bermakna membaca sahaja daripada sesuatu teks, tetapiguru mestilah menerangkan, memberikan intepretasi dan menghuraikan idea-idea dankonsep-konsep yang tercetak di dalam teks itu. Ini akan dapat memudahkan murid-murid memhami prinsip dan apa sahaja yang terkandung di dalamnya. Teknik ini tidaklah semestinya digunakan untuk keseluruhan waktu mengajardan ia boleh disingkatkan. Waktu-waktu yang selebihnya boleh dijalankanperbincangan. Waktu yang terlalu panjang untuk satu-satu syarahan itu hanya akanmembosankan dan murid tidak berupaya memberikan tumpuan kepada pengajaransepenuhnya. Teknik ini tidak sesuai digunakan untuk murid-murid sekolah rendahkerana masa penumpuan perhatian mereka singkat . Teknik bersyarah ini mempunyai beberapa kelebihan. Guru dapat menjimatkanmasa, kerana segala idea dan pengalaman guru dapat dikmukakan sekaligus. Denganitu masa tidak terbuang sebagaimana yang berlaku apaila murid-murid itu dibiarkanbelajar sendiri atau berbincang. Walaubagaimanapun, kejayaan teknik ini sebagai salahsatu cara mengajar bergantung kepada kebolehan guru yang menyampaikan syarahantersebut. Di sudut lain, kelebihan-kelebihan yang ada pada teknik boleh menjadi lemahjika ia disalahgunakan. Guru-guru yang tidak mahir menggunakannya akan hanyamenambahkan kesusahan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Guru harusterlebih dahulu menyelidik dan meninjau setakat manakah kebolehan murid-muridmereka unttuk mengikuti syarahan yang disampaikan.Pastikan sama ada mereka telahboleh memahami konsep-konsep, pekara-perkara asas yang menjadi isi bagi bahanyang dikuliahkan. Setelah mengkaji maklumat-maklumat mengenai mengenai muid,guru harus merancang dan menyusun kuliahnya dengan rapi. Disamping perancangan ini, guru harus juga menyediakan rangka kuliah, dicetakdan diedarkan kepada kelas. Rangka kuliah seperti ini menjadi panduan kepada murid-murid. Selain daropada itu guru harus banyak menggunakan rangsangan seperti peta,bahan pengajaran sebenat, papan tulis dan sebagainya.
 30. 30. Berikut diperlihatkan beberapa langkah untuk mempertingkatkan mutu teknikbersyarah: a) Sediakan nota-nota yang mencukupi. b) Mulakan syarahan dengan mengulang secara ringkas perkara-perkara yang telah dikaji terdahulu daripada itu. c) Syarahan boleh dimulakan dengan menimbulkan atau mengemukakan satu atau beberapa masalah. Masalah-masalah itu boleh dituliskan di papan tulis. Kaitkan isi pelajara dengan masalah-masalah ini. d) Kandungan syarahan hendaklah terdiri daripada perkara-perkara yang penting sahaja. e) Syarahan tersebut harus disampaikan dalam bentuk peraturan biasa. Jangan baca sahaja, guru harus menerangkan, membuat interpretasi, menghuraikan idea-idea dan sebagainya. f) Tunjukkan rasa yakin semasa menyampaikan syarahan. g) Hidupkan syarahan dengan menyemai minat dan semangat untuk pelajaran tersebut. h) Soalan-soalan boleh digunakan untuk mendorong pemikiran murid-murid. i) Guru harus membuat kesimpulan di akhir syarahannya. Ini boleh dilakukan dengan cara mengulang-ulangkan perkara-perkara yang penting.Teknik Berbincang.Perbincangan adalah satu teknik pengajaran yang berbentuk perbualan dan iadilakukan dalam kalangan murid-murid di bawah penyeliaan dan kawalan guru.Sewaktu perbincangan dijalankan, murid-murid diberi peranan aktif untuk menyatakanpandangan, atau pendapat mereka mengenai sesuatu topik, sambil guru memandu danmengarahkan pandangan ±pandangan mereka ke suatu prinsip yang menyeluruh. Melalui teknik mengajar ini, murid-murid dapat memperkembangkanpertumbuhan dan diri dan sosial mereka dengan baik. Mereka digalakkan berfikirdengan jelas, mengutamakan pendapat-pendapat di samping bekerjasama
 31. 31. bekerjasama dengan murid-murid lain untuk mencapai matlamat atau menyelesaikanmasalah perbincangan. Dengan cara ini, penglibatan murid dalam pembelajaran amatmenggalakkan. Mereka kelihatan cergas, berani dan tegas. Ada beberapa perkara yang harus diberi perhatian oleh guru sewaktumenjalankan aktiviti perbincangan: a) Guru harus memilih tajuk yang berkaitan dengan pengalaman dan latar belakang murid-murid. Ia juga harus mengambil kira kebolehan dan kecerdasan mereka. b) Bahan-bahan yang dipilih haruslah menarik minat dan dianggap penting oleh murid. c) Bahan-bahan juga harus terdiri daripada isu-isu terbaru dan ia mungkin dapat mengekalkan minat ketika perbincangan dijalankan. d) Bahan-bahan harus mempunyai skop yang khusus sesuai dengan masa yang diperuntukkan.Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut: a) Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan . b) Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan dan memilih seorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dicapai. c) Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan mereka. d) Ketika perbincangan, guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan lain, menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala ke jalan yang betul¶ e) Setelah tamat perbincangan, guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Hasil perbincangan boleh dicatatkan di papan tulis mengikut mana- mana yang penting. Selepas itu guru bolehlah meneruskan dengan aktiiviti- aktiviti seperti penulisan.
 32. 32. Teknik Main Peranan.Main peranan adalah satu lagi teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran danpembelajaran bahasa. Melalui teknik ini murid-murid dapat gambaran atau contohpengalaman secara spontan. Biasanya, main peranan melibatkan gambaran-gambaranmurid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan kemudian melakonkannya tanpabantuan sebarang skrip. Main peranan kadangkala disebut sebagai µambil peranan¶atau µsosiodrama¶yang mementingkan interaksi iindividu serta kumpulan dan sentiasapula dikelolakan dalam situasi kumpulan. Main peranan boleh dikelolakan sama ada dalam satu kumpulan kecil ataubesar. Proses main peranan ini biasanya bermula dengan pemilihan masalah yangsesuai. Masalah itu dikemukakan kepada murid-murid dengan cara membacakannya,atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dansebagainya. Selepas itu diminta mereka melakonkannya. Teknik ini menekankan perkara-perkara berikut : a) Main peranan tersebut hendaklah dirancangkan oleh guru dengan teliti. Tentukan peranan-peranan yang diperlukan, pelakon-pelakon yang sesuai, alat kelengkapan yang diperlukan dan sebagainya. b) Sebelum peranan-peranan itu dilakonkan, terangkan terlebih dahulu kepada kelas situasi dan masalahnya. c) Sewaktu main pernan itu dijalankan, murid-murid lain diminta memerhati. Pemain-pemain peranan harus tidak terkeluar daripada peranan mereka. Apabila sampai pada penghujung masa yan sesuai, guru harus menamatkannya. d) Bincangkan peranan yang telah dilakonkan oleh murid. Perbincangan harus menumpukan kepada kekuatan dan kelemahan peranan terutama dari segi perkara yang dituturkannya an mnilai sama ada main peranan itu telah dapat menyelesaikan masalah asal.
 33. 33. Teknik Bersoal Jawab.Teknik ini adalah satu cara penyampaian pelajaran yang paling popular dan palingkerap dilakukan guru-guru di sekolah. Pemilihan guru-guru ke atas teknik ini bukanlahkerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkaninteraksi guru dan murid secara berkesan. Di samping itu ia menjadi teras kepadapembinaan konsep-konsep, kesanggupan memberi penyataan dan melahirkanperasaan, penglibatan dan percaya diri dalam kalangan murid-murid. Teknik soal jawab mementingkan perkara-perkara berikut : a) Soalan-soalan yang dikemukakan mestilah jelas dan keruan. Ia tidak dikaburkan dengan hentian-hentian yang tidak diperlukan. Soalan itu harus disebut dengan cara yang tenang, ringkas dan tepat, dan ditujukan khusus kepada orang tertentu dalam kelas. Soalan-soalan itu tidak seharusnya menimbulkan jawapan-jawapan yang bertentangan dan tidak pula mengelirukan murid-murid. b) Hentian dan cepat-lambat dalam penyoalan harus diberi perhatian. Sebaik-baik sahaja menyoal, guru harus berhenti sekejap dan memerhatikan seluruh kelas. Biasanya memang ada isyarat-isyarat bukan lisan yang dapat menyatakan sama ada seseorang murid itu sudah bersedia untuk menjawab. Mengangkat tangan itu menyatakan secara formal bahawa seseorang itu telah ada jawapannya tetapi sebelum ini ada-ada tanda lain yang harus diperhatikan. c) Soala-soalan yang dikemukakan haruslah tersebar dengan baik. Guru harus mengurangkan kecenderungannya untuk mengarahkan soalan-soalan kepada murid-murid tertentu d) Soalan-soalan yang dikemukan itu juga haruslah bersifat mencungkil. Guru patutlah membentu murid-murid untuk mengeluarkan jawapan yang betul. Galakkan mereka berfikir dan mencuba menjawab soalan-soalan tersebut secara mendalam dan berkesan. e) Soalan-soalan yang baik biasanya tidak mengandungi terlalu banyak maklumat. Soalan-soalan ini mungkin akan mengelirukan.
 34. 34. KOMPONEN UTAMA PENGAJARANKomponen utama pengajaran berasaskan model GlaserSecara umum, sesuatu proses pengajaran mempunyai empat komponen asas iaitu:1.Objektif pengajaran2.Pengetahuan sedia ada,3.Kaedah pengajaran4.Proses penilaian.Pada setiap komponen, guru memberikan maklum balas untuk membantu danmembimbing pelajar untuk mempelajari sesuatu konsep. Model umum prosespengajaran yang melibatkan empat komponen ini adalah sebagaimana yangdicadangkan oleh Glaser (1968) adalah seperti rajah di bawah Proses pengajaran berasaskan Model GlaserModel Robert Glaser Robert Glaser mengemukakan model pengajarannya dengan membahagikanproses pengajaran kepada empat komponen utama iaitu objektif pengajaran,pengetahuan sedia ada pelajar, kaedah mengajar dan penilaian. Beliau jugamenekankan maklum balas pelajar sebagai aspek penting dalam proses pengajarandan pembelajaran. Menurut beliau, objektif pengajaran harus ditentukan sesuai dengan
 35. 35. pengetahuan sedia ada pelajar. Kemudian, kaedah mengajar harus dipilih berdasarkanobjektif pengajaran dan pengetahuan sedia ada pelajar. Seterusnya, penilaian harus dijalankan ke atas segala proses pengajarandengan tujuan untuk mengesan kelemahan,agar guru dapat mengubahsuai prosespengajarannya, demi meningkatkan keberkesanan pengajaran pada masa hadapan.Kesimpulannya, Model Pengajaran Robert Glaser dibina berlandaskan konseppengajaran sebagai suatu proses yang menitikberatkan langkah-langkah pengajaraniaitu perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas.Komponen Utama Pengajaran Dari Model Pengajaran Sim Selain membahagikan sesuatu pengajaran kepada empat komponen asas diatas, terdapat juga kecenderungan melihat proses pengajaran sebagai interaksi antarasumber pengajaran (persekitaran dan isi pelajaran) dengan manusia (guru dan pelajar),berasaskan kepada matlamat tertentu(objektif). Interaksi antara kelima-lima komponendalam sesuatu proses pengajaran ini adalah sebagaimana ditunjukkan dalam rajahdibawah. Model pengajaran Sim
 36. 36. Komponen Utama Pengajaran Dari Model Pengajaran Generatif Model pengajaran ini diperkembangkan oleh Osborne & Freyberg (1985). Modelini adalah berguna untuk tujuan mengembangkan idea pelajar terhadap sesuatu topikpelajaran yang telah sedia diketahui dengan lebih lanjut. Ciri utama model ini adalahfasa cabaran iaitu semasa pandangan beberapa tokoh seperti tokoh kemerdekaan yangmenerangkan tentang erti kemerdekaan sebenar. Guru akan cuba mewujudkan satukeadaan sama ada pandangan itu diterima sebagai lanjutan kepada pemahaman awalpelajar mahupun pandangan itu bertentangan dengan pemahaman awal mereka. Oleh itu, objektif pengetahuan yang ingin dicapai adalah pada asasnyamenumpu. Model ini sengaja mengenakan cabaran minda ke atas konsep awal pelajaryang berbeza daripada idea asal mereka supaya pelajar dapat mengubahsuai apa yangtelah diketahuinya. Model pengajaran interaktif melibatkan empat komponen/fasaseperti jadual di bawah.Komponen/fasa Aktiviti guru Aktiviti pelajarPersediaan Meninjau pendangan pelajar secara informal Mencetuskan satu pandangan tokoh Mengenalpasti pandangan lama dan sebabnya pandangan lama ditolak.Fokus Menetapkan konteks. Mula memberi sumbangan Menyediakan pengalaman kepada perbincangan yang memotivasikan tentang konsep Memikirkan apa yang berlaku, menanya soalan
 37. 37. Menyertai dan menanya berkaitan dengan konsep. soalan terbuka dan Menentukan dan berorientasikan diri dan memerihalkan apa yang individu. diketahuinya tentang Mentafsir gerak balas peristiwa berkenaan. pelajar. Menjelaskan pandangan Mentafsir dan menjelaskan diri tentang konsep. pandangan pelajar Membentangkan pandangan diri kepada kumpulan dan kelas melaui perbincangan dan persembahan.Cabaran Memperkenalkan Membandingkan pandangan tokoh-tokoh pandangan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, dengan pandangan kelas. menggunakan analogi, Menguji kesahan mengemukakan konsep pandangan dengan cara alternatif dan mentakrif mendapatkan bukti. semula istilah. Mengemukakan bukti-bukti yang menyokong pandangan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan.Aplikasi Meminta pelajar Menimbangkan aplikasi menggunakan pandangan untuk diri sendiri, waktu tokoh-tokoh kemerdekaan lapang, pekerjaan dan dalam konteks diri mereka. persekitaran.
 38. 38. Memudahkan pelajar Menikmati permainan, teka- mengaitkan konsep ini teki, kuiz, perbincangan dengan konsep lain yang yang mengeratkan konsep dipegang mereka. baru dengan bidang pemahaman yang lain. Memikirkan masalah yang dapat diselesaikan dengan Menyelesaikan masalah mudah dan elok dengan yang praktikal dengan menggunakan pandangan menggunakan konsep tokoh pejuang yang sebagai asas. diterima umum Contohnya pandangan; Tunku Abd Rahman,Tun Hussein Onn dan sebagainya. Komponen/Fasa Model Pengajaran GeneratifKomponen Utama Pengajaran Dari Model Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif melibatkan pelajar-pelajar bekerjasama dalam strukturdengan matlamat bekerjasama, berlainan dengan struktur yang bermatlamat bersaingatau berindividu secara kaedah pembelajaran tradisional. Pembelajaran koperatifdicirikan melalui saling bergantungan secara positif di kalangan setiap ahli kumpulan,tanggungjawab individu kepada kejayaan kumpulan, interaksi bersemuka dalam ahli-ahli kumpulan, kemahiran kolaboratif dengan interaksi sosial serta pemprosesanrefleksi tentang cara perbincangan dijalankan. Kajian telah menunjukkan bahawa modelpembelajaran ini membawa kesan positif kepada pencapaian akademik, harga diri,
 39. 39. saling hormat antara budaya, tingkahlaku, kerjasama, dan sikap terhadap ahli yangkurang upaya. Pembelajaran koperatif menekankan kemahiran berfikir aras tinggi sepertianalisis dan penilaian. Guru perlu membuat persediaan rapi sebelum memulakanpembelajaran jenis ini. Persediaan bahan dan maklumat bacaan adalah paling pentingkerana memerlukan bahan rujukan secukupnya semasa perbincangan dijalankan.Terdapat beberapa jenis pembelajaran koperatif. Tiga jenis yang popular ialah StudentTeam Achievement Division (STAD), Jigsaw, dan Group Investigation (GI) yangdisenaraikan mengikut format tiga fasa dalam pembelajaran koperatif seperti jadual dibawah. Persediaan Kelas bersama guru memilih tajuk lalu mencari maklumat latar belakang. Pandangan terdahulu Kelas atau individu menyatakan apa yang diketahui tentang tajuk Aktiviti penerokaan Melibatkan pelajar secara aktif tentang tajuk Penyoalan pelajar kelas dijemput untuk menanyakan soalan tentang tajuk
 40. 40. Penyiasatan Guru dan pelajar memilih soalan untuk disiasat, katakan 2-3 soalan sehari. Pandangan kemudianKenyataan individu atau kumpulan dikumpul dan dibandingkan dengan kenyataan awalmereka. RefleksiMasa untuk mengukuhkan apa yang telah dibuktikan dan apa yang masih perludiselidiki. Komponen dalam pengajaran koperatif
 41. 41. Komponen Utama Pengajaran Mengikut Model Lima Fasa Needham Model Pengajaran dan Pemelajaran (P&P) Lima Fasa Needham ini dicadangkandalam "Childrens Learning in Science Project" (Needham, 1987). Terdapat limafasa/komponen dalam model ini. Fasa pertama dimulakan dengan pencetusan idea, sama seperti set induksi, fasaini bertujuan untuk menarik perhatian murid supaya bersedia mengikuti sesipemelajaran. Fasa kedua, iaitu dalam pencetusan idea, murid digalakkan bertukar-tukarfikiran. Fasa ini dapat merangsang murid meninjau semula idea asal mereka.Seterusnya menerusi fasa ketiga, iaitu penstrukturan semula idea, guru digalakkanmerancang aktiviti yang sesuai untuk membantu murid mengubah idea asal mereka.Murid diberikan peluang untuk mencabar idea asal sendiri dan juga idea rakan-rakanmereka. Adalah dipercayai bahawa idea baru yang dibina oleh murid itu sendiribiasanya lebih mudah diterima oleh mereka sekiranya idea tersebut mudah difahamidan berguna. Dalam fasa keempat, iaitu penggunaan (aplikasi) idea, murid bolehmenggunakan idea baru mereka untuk menyelesaikan masalah dan menerangkanfenomena yang berkaitan dengan idea-idea itu. Fasa renungan kembali (refleksi)merupakan fasa yang terakhir. Dalam fasa ini murid membandingkan idea asal merekadengan idea baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang telahmenyebabkan perubahan terhadap idea mereka. Fasa ini juga dapat mengembangkankemahiran meta kognitif.Fasa-fasa berasaskan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham adalah sepertiberikut: 1. Orientasi: Fasa ini bertujuan untuk menimbulkan minat murid dan menyediakan mereka dengan suasana pemelajaran. Kaedah/teknik yang digunakan seperti amali penyelesaian masalah sebenar, tunjuk cara oleh guru, penggunaan perisian atau permainan komputer, tayangan video dan keratan akhbar.
 42. 42. 2. Pencetusan Idea: Fasa ini bertujuan supaya murid dan guru sedar tentang idea terdahulu. Kaedah/teknik yang digunakan seperti soal jawab, perbincangan dalam kumpulan kecil, pemetaan konsep dan laporan. 3. Penstrukturan Semula Idea: Tujuan fasa ini ialah untuk mewujudkan kesedaran tentang idea alternatif yang berbentuk saintifik, menyedari bahawa idea-idea sedia ada perlu diubah suai, dikembangkan atau diganti dengan idea yang lebih saintifik, mengenal pasti idea-idea alternatif dan memeriksa secara kritis idea-idea sedia ada sendiri, menguji kesahan idea-idea sedia ada, melakukan pengubahsuaian, pengembangan/pertukaran idea. Kaedah/teknik yang digunakan biasanya ialah perbincangan dalam kumpulan kecil dan membuat laporan, pembacaan, input guru, amali, kerja projek, eksperimen dan tunjuk cara oleh guru. 4. Penggunaan Idea (Aplikasi Idea): Fasa ini pula bertujuan untuk mengukuhkan atau mengaplikasikan idea yang telah dibina dalam situasi baru dan biasa. Kedah/teknik biasanya dengan cara penyelesaian masalah yang baharu seperti penulisan kerja projek dan reka cipta. 5. Renungan Kembali (Refleksi): Fasa terakhir ini untuk menyedari tentang perubahan idea murid. Murid dapat membuat refleksi sejauh mana idea asal mereka telah berubah. Biasanya fasa ini menggunakan kaedah/teknik seperti penyoalan reflektif, penulisan kendiri, perbincangan kumpulan, catatan peribadi dan lain-lain.Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham ini sesuai dilaksanakan jika sesuatu P&PPendidikan Sivik dan Kewarganegaran itu menekankan aktiviti ³hands-on´ dan ³minds-on´.
 43. 43. Unsur-Unsur Pengajaran BerkesanPendahuluan Tugas utama seorang guru adalah untuk memudahkan pembelajaran paramurid-muridnya. Untuk memenuhi tugas ini, guru bukan sahaja harus dapatmenyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka jugaperlu menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkansuasana pengajaran dan pembelajaran yang dapat merangsangkan minat pelajar disamping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar. Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbezadari segi kebolehan mereka. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukanstrategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukanpendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuaidengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu, selainberpotensi meransangkan pelajar belajar secara aktif, ia juga haruslah mampumembantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar sertadapat menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Seorang guru perlu bijak menarik perhatian pelajar dalam sesuatu pengajaran,aktiviti-aktiviti yang dipilih mestilah menarik dan mempunyai potensi yang tinggi untukmembolehkan isi pelajaran dan konsep-konsep diterjemahkan secara jelas. Aktiviti jugaharus boleh mempengaruhi intelek, emosi dan minat pelajar secara berkesan. Dalammerancang persediaan mengajar, aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mempunyai urutanyang baik serta diselaraskan dengan isi kandungan dan objektif pengajaran bagimenjamin proses pengajaran dan pembelajaran berkesan. Dalam pendidikan formal, proses pengajaran dan pembelajaran haruslah diberipenekanan yang sewajarnya. Proses yang disinonimkan dengan pengajaran danpembelajaran bilik darjah melibatkan guru dan pelajar ini sememangnya memerlukansuatu usaha berterusan ke arah menyediakan pendidikan komprehensif dan efektifterhadap segala isi pelajaran yang disampaikan. Koh Boh Boon (1992) menyatakan
 44. 44. bahawa proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah melibatkan dua pihak iaituguru dan murid. Justeru, pengajaran yang ideal haruslah membawa kesan penuh keatas pembelajaran yang berlaku. Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff (1983) pengajaran yang berkesan adalahmerujuk kepada guru yang dapat membawa pelajar kepada hasil pembelajaran terakhiryang diinginkannya. Hal ini melibatkan corak pengajaran berstruktur dari segi organisasibilik darjah serta mementingkan isi pelajaran. Selain itu, ia juga merujuk kepada perihalpengajaran guru yang lebih memusatkan kepada para pelajarnya sehingga merekatertarik mengikuti aktiviti pembelajaran. Oleh itu, pembentukan proses pengajaranberkesan mempunyai nilai yang berbeza-beza namun ia masih bermatlamat untukmelihat hasil daripada isi pelajaran yang disampaikan. Untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran subjekPendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, terdapat tiga bahagian penting iaitu sebelumproses pengajaran dan pembelajaran, semasa proses pengajaran dan pembelajarandan selepas proses pengajaran dan pembelajaran.Sebelum Proses Pengajaran Dan PembelajaranRancangan Pengajaran Proses pengajaran yang berkesan memerlukan persediaan dan perancanganyang mantap oleh seorang guru sebelum ia terlibat secara langsung dalam prosespengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Sebagai seorang guru,ia perlu tahukelompok pelajar yang hendak diajar, isi kandungan pelajaran dan matlamat sertaobjektif yang dihasratkan untuk dicapai oleh pelajar di akhir pelajaran nanti. Oleh sebab itu, sebelum bermulanya proses pengajaran dan pembelajaran iaitupada awal semester lagi , seseorang guru mestilah membuat Rancangan PengajaranSemester (RPS) berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Modul PSVK yang telahdibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan penuh teliti danbertanggungjawab. Guru juga mestilah menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH) pada setiap hari dan menyediakan bahan-bahan bantu mengajar seperti
 45. 45. persembahan ³power point´, kertas edaran, keratan video dan sebagainya. Memanglahterbukti, dengan adanya perancangan pengajaran yang baik dan teratur ini akanmembantu seseorang guru itu untuk melangsungkan proses pengajaran danpembelajaran dengan lancar dan cukup berkesan.Membuat Rujukan Sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula juga seseorang gurujuga mestilah membuat rujukan mengenai tajuk yang hendak diajar semasa dalamkelas sewaktu sesi P&P Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan. Selain dari membacadari buku-buku rujukan, guru juga boleh mendapatkan maklumat melalui internet danakhbar. Selain itu juga, guru boleh mengadakan perbincangan ilmiah ³ intellectualdiscouse ´ bersama rakan guru yang lain untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuanmengenai penemuan-penemuan baru untuk dikongsikan bersama dengan pelajarsemasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Seorang guru Pendidkan Sivikseharusnya melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan yang luas dan sebanyakmungkin kerana pelajar masa kini tidak akan menerima sesuatu maklumat secara bulat± bulat tanpa diterangkan rasionalnya. Seorang guru mestilah mempunyaipengetahuan yang lebih mendalam berbanding dengan pelajar dan kepakaran di dalambidang yang diajar atau subject content adalah merupakan faktor dominan yangmenyumbang ke arah keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.Semasa Proses Pengajaran Dan PembelajaranKomunikasi Berkesan. Bagi memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran,seseorang guru mesti bijak dalam menggunakan kemahiran komunikasi lisan danbukan lisan dengan berkesan. Menurut Sulaiman Md. Yassin (2002), komunikasiadalah merupakan satu proses pemindahan makna iaitu maklumat, idea, pengetahuan,persefahaman, lambang-lambang lain daripada sumber atau penyampai kepadapenerima melalui saluran-saluran tertentu dengan harapan mewujudkan persamaan.
 46. 46. Selain menyampaikan kuliah dengan suara yang jelas, nyata danbersemangat, seorang guru juga perlu memastikan nada suaranya sentiasa berubah-ubah rentaknya agar pelajar tidak berasa bosan dan jemu. Komunikasi guru dan pelajarberlaku dua hala iaitu dengan kaedah penyoalan dan pelajar menjawab. Dengan inipelajar akan merasakan diri mereka dihargai dan kewujudan mereka di dalam bilikkuliah adalah disedari. Hasilnya pelajar akan memberikan tumpuan yang sepenuhnyakepada isi pelajaran. Untuk memastikan pelajar memahami apa yang diajar, maka guruperlu menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan kemampuan kognitif kanak-kanak sekolah rendah. Kaedah komunikasi berkesan yang diamalkan ini terbukti telahmembantu untuk memastikan objektif pengajaran tercapai dari segi perubahan tingkahlaku, pencapaian dan prestasi akademik pelajar. Selain komunikasi secara lisan, seorang guru juga perlu mempraktikkankomunikasi bukan lisan yang merangkumi pergerakan badan, penampilan danpersembahan diri, suara dan alam persekitaran pelajar itu sendiri. Kajian oleh RayBirdwhistell ( 1955), menunjukkan bahawa lebih kurang 35% komunikasi lisan dan 65%komunikasi bukan lisan perlu dilakukan oleh seorang guru semasa mengajar bagimemastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan kaedahkomunikasi yang berhikmah, bijaksana, lemah-lembut dan percakapan yang baikdiharap akan menjadi asas bagi mewujudkan komunikasi dan interaksi yang baik bagimenjamin keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.Kemahiran Berjenaka. Menurut Kamus Dewan, jenaka dapat diistilahkan sebagai sesuatu perbuatandan perilaku yang mencuit hati. Melakukan jenaka merupakan unsur hiburan danperkara yang disampaikan tidak pula dianggap sebagai fakta kerana ia hanyamerupakan suatu gurauan. Apabila seorang guru itu melihat keadaan bilik kuliahmenjadi suram dan pelajar menunjukkan tanda-tanda keletihan dan mengantuk , makaia sepatutnya berusaha untuk menceriakan keadaan dengan unsur-unsur kecindan.Namun begitu ia perlu dipastikan bahawa bahan jenaka tersebut mesti ada kaitan ataureleven dengan isi pengajaran, menepati masa dan suasana, tidak menyentuh peribadi
 47. 47. seseorang individu dan tidak menghalang objektif pengajaran tercapai dengansempurna. Menurut Abdul Rahim Abdul Rashid ( 1992 ) guru yang baik mempunyai kualitidan sifat tertentu. Antaranya mereka perlu mempunyai unsur-unsur humor yangmenjadikan pengajaran mereka tidak membosankan. Laurence J.Peter (1975) , puladalam bukunya bertajuk Competencies For Teacher Education, menjelaskan bahawabakal guru perlu menjadikan diri mereka guru yang berkesan dan berpengaruh.Kemahiran berjenaka adalah amat penting dan merupakan salah satu ciri guru yangbaik kerana mereka dapat menghasilkan perubahan tingkah laku yang efektif dikalangan pelajar. Dengan ini jelaslah kepada kita bahawa unsur kecindan jugamemainkan peranan penting di dalam memastikan keberkesanan proses pengajarandan pembelajaran.Selepas Proses Pengajaran Dan PembelajaranRefleksi & Penilaian Menurut Hanipah ( 1999 ) , refleksi bermaksud proses merenung, menganalisis,mencari alasan, membuat cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri yangdilakukan berterusan. Apabila proses pengajaran dan pembelajaran telah selesai,seseorang guru perlu membuat refleksi terhadap pengajaran yang telah disampaikankepada pelajar sama ada pelajar dapat memahami atau tidak isi kandungan yang telahdisampaikan. Guru juga boleh meminta supaya pelajar menilai pengajarannya dengan mengisiborang soal selidik. Proses refleksi ini memang amat penting untuk menentukankeberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga boleh membuat penilaian semula terhadap kefahamanpelajar dengan beberapa cara, seperti menyoal balik tentang isi pelajaran, memintapelajar menyenaraikan sedikit ringkasan pelajaran, membuat kuiz dan menjalankankajian tindakan. Dapatan atau tindak balas yang diterima daripada pelajar akan berguna
 48. 48. untuk seseorang guru memperbaiki cara pengajaran demi pengajaran danpembelajaran berkesan di masa hadapan.PENUTUP Tidak dapat dinafikan lagi bahawa tugas sebagai seorang guru bukanlah sesuatuyang mudah seperti yang disangkakan kerana ia bukan sahaja bertugas untukmenyampaikan isi pengajaran secara berkesan , tetapi dalam masa yang sama juga iaberperanan untuk menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa setiap pelajar.Guru adalah pendidik dan pengasuh generasi muda yang akan menjadi warisankebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan negara pada masa depan. Selain menyebar ilmu, segala tingkah laku guru akan menjadi contoh teladankepada murid-muridnya . Oleh yang demikian, guru seharusnya mempunyai sifat dankualiti peribadi, professional dan sosial yang baik dan murni. Di samping itu, guru jugamemainkan peranan yang sangat penting di dalam menjayakan Wawasan Negara .Kenyataan ini adalah selari dengan perutusan Mantan Menteri Pelajaran Malaysiayang berbunyi:³ Sebagai golongan yang berada di barisan paling hadapan dalammenjayakan Wawasan Negara,peranan guru amat penting untuk memastikan NilaiNasional dapat disempurnakan.´( Y.B Dato¶ Sri Hishamuddin bin Tun Hussein ,Perutusan Hari Guru 2006 ). Oleh sebab itu hanya seorang guru yang mempunyaikomitmen, iltizam dan kompetensi yang tinggi terhadap tugasnya serta mempunyaiakhlak, budi pekerti dan tatasusila yang tinggi sahaja mampu untuk mewujudkanproses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Ia juga akan berjaya menjalankantugas sebagai seorang pendidik dengan sempurna dan efektif.Sekian.

×