آشنایی با رایانش ابری
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

آشنایی با رایانش ابری

 • 1,791 views
Uploaded on

 

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
1,791
On Slideshare
1,789
From Embeds
2
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
127
Comments
1
Likes
4

Embeds 2

http://leanstartupmachine.ir 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫آشنایی با‬‫ناصر غان مازاده‬ ‫ز‌‬
 • 2. ‫جابجایی زیرساخت فناوری اطلاعات‬‫اسلید: ‪Mårten Mickos‬‬
 • 3. ‫گمانهزنی‬ ‫ز‌‬ ‫گارتنر‬ ‫»رایانش ابری« را‬‫در صدر فهرست برترین فناوریاهای استراتژیک برای سال ۱۱۰۲ قرار داده است.‬ ‫ه‌‬ ‫منبع:‬‫1224541=‪http://na1.www.gartner.com/it/page.jsp?id‬‬
 • 4. ‫بارکاری فناوری اطلاعات کجا اجرا میوشود‬ ‫ز‌‬‫منبع: ‪Novell, IDC, Gartner‬‬
 • 5. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 6. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 7. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 8. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 9. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 10. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 11. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 12. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 13. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫تقریبا همه‬ ‫ ً‬‫و خیل تازه واردان‬
 • 14. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 15. ‫هر کسی از ظن خود وشد یار من‬‫تصویر: ‪Appistry‬‬
 • 16. ‫رایانش ابری چیست؟‬‫‪Everything as a Service‬‬ ‫هر چیزی به اعنوان سرویس‬
 • 17. ‫تعریف رایانش ابری ‪NIST‬‬ ‫رایانش ابری مدلی است برای داوشتن دسترسی فراگیر، آسان و بنابهسفارش وشبکه به‬ ‫ ِ‬ ‫ز‌ ز‌‬ ‫مجمواعهای از منابع رایانشی ذپیکربندیذپذیر )مثل: وشبکهها، سرورها، فضای ذخیرهسازی،‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫برنامههای کاربردی و سرویسها( که بتوانند با کمترین کار ز‌ و زحمت یا نیاز به دخالت‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫فراهمکننده سههرویس بههه سههراعت فراهههم وشده یهها آزاد )رههها( گردند.‬ ‫ز‌‬ ‫این مدل ابری از در دسترس بودن ذپشتیبانی کرده و ترکیب وشده از:‬ ‫۴ وشکل آماده سازی‬ ‫۳ وشکل سرویس دهی‬ ‫۵ ویژگی اساسی‬ ‫ابر خصوصی )‪(Private cloud‬‬ ‫●‬ ‫نرمافزار به اعنوان سرویس )‪(SaaS‬‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫سلفسرویس بنابهسفارش‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫●‬‫ابر گروهی )‪(Community cloud‬‬ ‫●‬ ‫بستر به اعنوان سرویس )‪(PaaS‬‬ ‫●‬ ‫دسترسی گسترده وشبکه‬ ‫●‬ ‫ابر اعمومی )‪(Public cloud‬‬ ‫●‬ ‫زیرساخت به اعنوان سرویس )‪(IaaS‬‬ ‫●‬ ‫یککاسهسازی منابع‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫ابر آمیخته )‪(Hybrid cloud‬‬ ‫●‬ ‫انعطافذپذیری سریع )درجا(‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫سرویسهای اندازهگیری وشده‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫●‬
 • 18. ‫نمای تصویری‬ ‫فسلففسرویس درخوافستی )بنابهفسفارش(‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬‫ویژگیاهای‬ ‫س‌‬ ‫دفسترفسی گسترده شبکه‬ ‫انعطافذپذیری فسریع )درجا(‬ ‫س‌‬ ‫افسافسی‬ ‫یکاکافسهفسازی منابع‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫فسرویساهای اندازهگیری شده‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫نرمافزار به عنوان فسرویس‬ ‫س‌‬ ‫بستر به عنوان فسرویس‬ ‫زیرفساخت به عنوان فسرویس‬‫فسرویسداهی‬ ‫س‌‬ ‫)‪(SaaS‬‬ ‫)‪(PaaS‬‬ ‫)‪(IaaS‬‬‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫ابر گرواهی‬ ‫ابر عمومی‬ ‫ابر آمیخته‬‫آمادهفسازی‬ ‫س‌‬
 • 19. ‫نرمافزار، بستر و زیرساخت به اعنوان سرویس‬ ‫ز‌‬ ‫برنامهها روی اینترنت به وشکل سرویس به کاربر تحویل‬ ‫ز‌‬ ‫نرمافزار به اعنوان سرویس )‪(SaaS‬‬ ‫ز‌‬ ‫میوشوند‬ ‫ز‌‬ ‫بستر ساخت و آمادهسازی برنامهها به وشکل سرویس ارایه‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫بستر به اعنوان سرویس )‪(PaaS‬‬ ‫میوشوند‬ ‫ز‌‬‫سرور، فضای ذخیرسازی، سختافزار وشبکهها و دیگر منابع‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫زیرساخت به اعنوان سرویس )‪(IaaS‬‬‫ذپایهای رایانشی به وشکل سرویس در اختیار قرار میگیرند.‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 20. ‫ابر اعمومی، ابر خصوصی‬‫ابر اعمومی‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫‪SaaS‬‬ ‫‪SaaS‬‬ ‫‪PaaS‬‬ ‫‪PaaS‬‬ ‫‪IaaS‬‬ ‫‪IaaS‬‬ ‫اینترنت‬ ‫اینترانت‬ ‫کاربران‬‫‪Public Cloud‬‬ ‫‪Private Cloud‬‬
 • 21. ‫فناوریهای زیربنایی‬ ‫ز‌‬ ‫فسلففسرویس درخوافستی )بنابهفسفارش(‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫ویژگیاهای‬ ‫س‌‬ ‫دفسترفسی گسترده شبکه‬ ‫انعطافذپذیری فسریع )درجا(‬ ‫س‌‬ ‫افسافسی‬ ‫یکاکافسهفسازی منابع‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫فسرویساهای اندازهگیری شده‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫نرمافزار به عنوان فسرویس‬ ‫س‌‬ ‫بستر به عنوان فسرویس‬ ‫زیرفساخت به عنوان فسرویس‬ ‫فسرویسداهی‬ ‫س‌‬ ‫)‪(SaaS‬‬ ‫)‪(PaaS‬‬ ‫)‪(IaaS‬‬ ‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫ابر گرواهی‬ ‫ابر عمومی‬ ‫ابر آمیخته‬ ‫آمادهفسازی‬ ‫س‌‬ ‫مجازیفسازی‬ ‫س‌‬ ‫رایانش توزیعشده‬ ‫س‌‬ ‫فسیستماهای خودگردان‬ ‫س‌‬ ‫فناوری توری )مشبک(‬ ‫شبکهاهای ذپهنباند‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫وب ۰.۲‬‫عناصر/ زمینهفسازان‬ ‫س‌‬ ‫معماری فسرویسگرا‬ ‫س‌‬ ‫نرمافزار آزاد و بازمتن‬ ‫س‌‬ ‫چارچوباهای وب‬ ‫س‌‬ ‫بنیادین‬ ‫مرورگر به عنوان بستر‬ ‫توافق در فسطح فسرویس‬ ‫رایانش اهمگانی‬
 • 22. ‫نمونه بازیگران اصلی ابر اعمومی‬
 • 23. ‫مزایا :از دید مدیران فناوری اطلاعات‬
 • 24. ‫چالشها :از دید مدیران فناوری اطلاعات‬ ‫ز‌‬
 • 25. ‫گرید برابر ابر‬ ‫گرید‬ ‫ابر‬ ‫رایانش اهمگانی‬ ‫رایانش اهمگانی‬ ‫مفهوم ذپایهای‬ ‫س‌‬ ‫حل مسایل محافسباتی‬ ‫فرااهمفسازی محیطی افستاندارد‬ ‫س‌‬ ‫مزیت اصلی‬ ‫ذپیچیده‬ ‫برای فساخت،آزمودن، بسط و‬ ‫توفسعه برنامهاهای اکاربردی‬ ‫س‌‬‫مذااکره و مدیریت اشتراک‬ ‫مدل فساده اکاربر/فرااهماکننده،‬ ‫س‌‬ ‫توزیع و اختصاص منابع‬‫منابع، زمانبندی اکنندهاها‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫ذپرداخت به ازای افستفاده‬‫غیر تجاری، ذپرداخت از محل‬ ‫تجاری‬ ‫ویژگی/تاریخچه‬ ‫بودجهاهای عمومی/دولتی‬ ‫س‌‬
 • 26. ‫مجازیسازی برابر رایانش ابری‬ ‫ز‌‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫مرکز داده مجازیسازی وشده‬ ‫ز‌‬ ‫زیرساخت مجازیسازی شده و چند مشتریه‬ ‫ه‌‬ ‫زیرساخت مجازیسازی شده‬ ‫ه‌‬ ‫پورتال سلفسرویس‬ ‫ه‌‬ ‫فرآیند تهیه برای درخواست فضا )توانایی(‬ ‫زمان فراهماسازی کمتر از ۵۱ دقیقه‬ ‫س‌‬ ‫مدت زمان روزاها یا ساعتاها برای فرااهمسازی‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫پرداخت بهازای میزان استفاده‬ ‫ه‌‬ ‫قیمت ثابت‬ ‫مدل اهزینهی عملیاتی‬ ‫ه‌‬ ‫مدل هزینهی اسرمایهای از بخش ‪ IT‬برای کواحدهای کسبکوکار‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬‫بخش فناوری اطلعات ریسک را تقبل مینکند‬ ‫ه‌‬ ‫واحداهای نکسبونکار ریسک بهرهیگیری پایین را متقبل میشوند‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫بخش فناوری اطلعات مرنکز سود است.‬ ‫بخش فناوری اطلعات مرنکز )مشترک( اهزینه است.‬ ‫مدیر فناکوری اطلاعات همچون کارگزار ابر/‬ ‫نقش مدیر فناوری اطلعات:سرآمدی عملیاتی‬ ‫یکپارچهاساز منابع اعمل میکند.‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬
 • 27. ‫جنبههای اقتصادی‬ ‫ز‌‬
 • 28. ‫ابر خصوصی و ابر اعمومی‬
 • 29. ‫مزایای ابر خصوصی‬ ‫● انعطافذپذیری )‪(Elasticity‬‬ ‫ز‌‬ ‫فوریت )‪(Immediacy‬‬ ‫●‬‫آمازون 2‪EC‬‬ ‫فناوری سازگار )‪:(Compatible Technology‬‬ ‫●‬ ‫آمادهسازی سریع )‪(Rapid Deployment‬‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫امنیت )‪(Security‬‬ ‫●‬ ‫بهینهسازی منابع )‪(Optimize Resources‬‬ ‫ز‌‬ ‫●‬
 • 30. ‫وشرکت اذپاتان رایانش‬ ‫پُ‬ ‫چشم انداز‬‫تبدیل وشدن به ذپیشتاز بازار در زمینهی رایانش ابری خصوصی در‬ ‫ز‌‬ ‫منطقه در ذپنج سال آینده‬ ‫رسالت‬‫کاسهتن از هزینههای فناوری اطلاعات و بالتربردن کارایی و‬ ‫ز‌‬‫س هولت اس تفاده برای س ازمانها و مراک ز داده از طری ق فراهم‬ ‫ز‌‬ ‫کردن خدمات رایانش ابری خصوصی و مجازیسازی‬ ‫ز‌‬ ‫/‪http://www.opatan.ir‬‬
 • 31. ‫منابع و مطالعه بیشتر‬http://www.opatan.ir/resources/articles/http://www.opatan.ir/blog/http://fa.wikipedia.org/wiki/‫رایانش_ابری‬ ‫اذپاتان، نخستین در رایانش ابری‬ ُ‫پ‬Opatan, First in Cloud Computing www.opatan.ir
 • 32. ‫برای برگزاری سمینار یا کارگا هاهای آموازشی به نشانی ازیر‬ ‫ز‌‬ ‫مراجعه کنید:‬‫/‪http://www.businessofsoftware.ir/seminars‬‬ ‫یا با اهمراه من تماس بگیرید:‬ ‫۰۲۹۹۵۴۶۲۱۹۰‬ ‫اسلیدها را از نشانی زیر میتوانید دریافت کنید:‬ ‫ز‌‬ ‫‪http://www.slideshare.net/Ghanemzadeh‬‬