Kabanata 4 group 1 pp.22 33

7,465 views
7,182 views

Published on

Published in: Sports, Automotive
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kabanata 4 group 1 pp.22 33

 1. 1. 24 Bilang ng Mag-aaral Interpretasiyon 31 – 60 Alam na Alam 16 – 30 May Alam 1 – 15 Limitado ang Alam Makikita sa iskala na ang bilang ng mga mag-aaral na pasok sa 31-60 aymasasabing marami na ang alam pagdating sa ispeling, pagpapantig at panghihiram.Ang mga mag-aaral naman na pasok sa 16-30 ay masasabing may alam na rin sila saispeling, pagpapantig at panghihiram ng mga salita. Samantalang limitado lamang angalam para sa mga mag-aaral na pasok sa 1-15. Sa tulong din ng iskalang ito, malalamannatin kung ilang bilang ng mag-aaral ang kailangang pag-ukulan ng sapat na panahonpara nakuha ang tamang ispeling, pagpapantig at panghihiram ng mga salita. Ang unang pagbabago ay tungkol sa ispeling. Ayon na rin sa pagpapatupad ngpanukala ng KWF na tahasang isantabi ang pagsunod o paggamit ng mga tuntuningnakabatay sa 2001 Revisyon at ang muling paggamit ng dati nang ginagamit na hangosa 1987 Patnubay na tinawag na 2009 Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino. Sa Talahanayan 1.a, ang mga pagbabago sa ispeling ng mga salita.Mahalagang malaman ng kasalukuyang mananaliksik kung alam ng mga respondentang mga pagbabagong ito upang malaman ang antas ng kanilang kaalaman tungkol saOrtograpiyang Filipino. Malinaw na ipinapakita ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral ayon saispeling. Ang sumusunod ay ang mga naging kasagutan ng mga mag-aaral sa ikatlongtaon sa SNHS na siyang naging respondents sa pag-aaral. Batay sa mga sagot ng mga respondent, halos lahat ay may alam sa ispeling ngmga salita. Bilang pagbubuod, nangunguna nakahihigit ang nagsasabi na parehopa rin ang ispeling ng mga salita mula sa mga salitang pinaghiraman nito. Ang Zipper na
 2. 2. 25 Talahanayan 1.a Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa 2009 Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino Ayon sa Ispeling n=60 Tuntunin Hiram na Wastong Blg. ng Bahagdan Interpretasiyo Salita Ispeling mga n mag- aaral na may wastong sagotPanatilihin ang Vakul Vakul 48 80% Alam na alamorihinal na anyo ng Vinta Vinta 38 63.33% Alam na alammga salitang mula sa Azan Azan 39 65% Alam na alamibang katutubong Cañao Cañao 41 68.33% Alam na alamwika sa Pilipinas. Ifun Ifun 35 58.33% Alam na alamSa pagbabaybay ng Saxophone Saxophone 48 80% Alam na Alammga hiram na salita Bouquet Bouquet 48 80% Alam na alammula sa mgabanyagang wika,panatilihin angorihinal nitong anyoSa pagbabaybay ng Cheque Tseke 23 38.33% May alammga hiram na salita Fiesta Pista 4 6.66% Limitado angmula sa Espanyol, alambaybayin ito ayon sa Education Edukasyon 24 40% May alamABAKADA. Introduction Introduksyo 17 28.33% May alam nKung hiram sa Aspect Aspekto 3 5%% Limitado angEspanyol at Ingles, alamhiramin ang orihinal Workshop Worksyap 11 18.33% Limitado angna anyo nito kung alamhindi tiyak ang Chocolate Tsokoleyt 3 5% Limitado angpagtutumbas. alamKung makalilito ang Zipper Zipper 49 81.66% Alam na alpagsasa- Filipino ng ambaybay ay panatilihinang orihinal naispeling ng wikangIngles at iba pangwikang dayuhan. may bilang ng sumagot na 49 o 81.66% na ayon na nga kay Iscolastico sa binagong alfabeto na ang mga salitang hiram o banyaga ay maaaring hiramin ayon sa tuntunin na
 3. 3. 26kung wikang Ingles at iba pang wikang dayuhan ang pinanghiraman, panatilihin angorihinal na ispeling kung makalilito ang pagsasa-Filipino ng baybay (Jesli A. Lapuz,2004) sapagkat mas magiging madali ang pagbasa at pagsulat maging ang pag-unawasa mga salita. Pumapangalawa rito ay ang mga salitang Vakul, Saxophone at Bouquetna may 48 na bilang o 80% na sumagot. Ayon pa rin kay Iscolastico na ang walong (8)dagdag na hiram na letra ay magiging kapaki-pakinabang sapagkat hindi na malilito angmga mag-aaral sa pag-aaral ng alfabetong Ingles at Filipino. At pumapangatlo namanang salitang Cañao na may 41 o 68.33 % ng mag-aaral na nakakuha ng tamangispeling. Pinakamababa namang nakakuha ng wastong ispeling sa mga salita angAspekto, Chocolate na may 3 o 5% lamang na nakasagot at Fiesta na may 4 o 6% nanakasagot at nangangahulugang limitado lamang ang kaalaman. Kung kaya’t ito ayisang pagbabadya sa isang guro na tutukan pang lalo ang kaalaman at kasanayan ngmga mag-aaral pagdating sa ispeling ng mga salita maging ito man ay sariling wika obanyaga sapagkat ito ay malaking gampanin tungo sa pagkatuto ng bawat mag-aaral.Antas ng Kaalaman sa 2009 Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino sa Pantig Mahalagang mabatid ng kasalukuyang pag-aaral ang kaalaman ng mga mag-aaral sa pagpapantig sapagkat may malaking bahagi itong ginagampanan kanilangpagkatuto sa pagbabasa. Sa pagsusuri, matutunghayan sa Talahanayan 1.b ang antas ng kaalaman sa ngmga respondent na napapakita ng kanilang kagalingan pagdating sa mga tuntunin ngpagpapantig. Nangunguna sa nakakuha ng pinakamataas na wastong pantig ang salitangEkstra na nakakuha ng kabuuang bilang na 60 o 100%; pumapangalawa ang Templo na
 4. 4. 27 Talahanayan 1.b Antas ng Kaalaman ng mga Mag-aaral sa 2009 Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino Ayon sa Pantig n=60 Tuntunin Hal. Ng Wastong Blg. ng Bahag- Interpretasiyon Salita Pantig mga mag- dan aaral na may wastong sagotMay magkasunod na dalawa o Alaala A.la.a.la 42 70% Alam na Alamhigit pang patinig sa posisyonginisyal, midyal at pinal ng salita, ito Aklat Ak.lat 57 95% Alam na Alamay hiwalay sa patinig. Totoo To.to.o 50 83.33% Alam na Alam Pilipinas Pi.li.pi.nas 45 75% Alam na AlamKapag may patinig na tambal Drakula Dra.ku.la 42 70% Alam na Alamklaster sa unahan.Kapag ang unang tatlong Templo Tem.plo 58 96.66% Alam na Alammagkakasunod na katinig ay m on at ang kasunod ay na dalawa ay Empleyado Em.ple.ya.do 55 91.66% Alam na Alamay alinman sa bl,br,dr,pl,tr, angunang katinig (m o n) ay sa Eksklusibo Eks.k.lu.si.bo 56 93.33% Alam na Alamsinusundang patinig kasama atang huling dalawa ay sa kasunodna patinig.May magkasunod na katinig sa Saklolo Sak.lo.lo 46 76.66% Alam na Alamloob ng isang salita,ang una aykasama sa patinig na sinusundanat ang pangalawa ay kasunod ngpatinigMay apat na magkakasunod na Ekstra Eks.tra 60 100% Alam na Alamkatinig, ang unang dalawa aykasama sa patinig na sinusundanat ang huling dalawa ay sa patinigna kasunod.Kapag may patinig na tambal Plantsa Plan.tsa 56 93.33% Alam na Alamklaster sa unahan at sa hulihan.May tatlo o higit pang Transportasy Trans.por.ta. 50 83.33% Alam na Alammagkakaibang katinig na on si.magkakasunod sa loob ng isang yonsalita, ang unang dalawa ay Diksyunaryo 40 66.66% Alam na Alamkasama sa patinig na sinusundan Dik.syu.nar.yat ang huli ay sa kasunod na Kompyuter o 55 91.66% Alam nalampatinig. Kom.pyu.terKapag may tambal na katinig sa Plakard Pla.kard 52 86.66% Alam na Alamunahan at klaster sa unahan
 5. 5. 28may 58 o 96.66% at ang Aklat na may 57 o 95%. Lumalabas na ang mga mag-aaral ayalam na alam ang pagpapantig subalit hindi ito nangangahulugan na ditto hihinto angpagpapasanay ng mga guro sa mga mag-aaral pagdating sa pagpapantig kundi mashigitan pa ang pagsasanay upang mas lalong tumaas o lumawak ang kanilangkaalaman sa larangan ng pagpapantig.Antas ng Kaalaman sa 2009 Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino saPanghihiram Tayong mga Filipino ay may sariling wika na siyang nagpapausbong ngpagkakaunawaan ng bawat Filipino sa kapwa Filipino. Subalit hindi maaaring tayongmga Filipino lamang ang nagkakaroon ng pagkakaunawa sa mga wikain natin. Magingang wika ng ating mga karatig bansa ay dapat din nating matutunan at maunawaan.Kung kaya’t pasok sa mga alituntunin ng ating Ortograpiyang Filipino ang mapag-aralanang mga salitang hiram mula pa man sa mga katutubo hanggang sa mga banyagangsalita. Isa ito sa naging bahagi ng kasalukuyang pag-aaral na malaman ang antas ngkaalaman ng mga mag-aaral pagdating sa mga hiram na salita lalong-lalo na sa mgasalitang mas higit na ginagamit sa kasalukuyan. Matutunghayan sa Talahanayan 1.c ang bunga o datos ng kaalaman ng mgarespondent ng kasalukuyang pag-aaral batay sa mga kasagutan na kanilang ibinigay saipinamudmod na talatanungan. Mula rito ay mababatid ng kasalukuyang pag-aaral angkamulatan nila ukol sa 2009 Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino. Batay sa mga kasagutan ng mga respondent, lumalabas na sila ay maybahagyang kagalingan sa usaping panghihiram ng mga salita. Nangunguna ang salitangFamily na may bilang ng wastong sagot na 58 o 96.66%; pumapangalawa naman angPhonology at Ortografia na parehong may 57 o 95%; at pumapangatlo ang salitangEquipment na may 54 o 90%.
 6. 6. 29 Talahanayan 1.c Antas ng Kaalaman ng mga mag-aaral sa 2009 Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino ayon sa Panghihiram n=60 Tuntunin Mga Hiram Salitang Blg. ng Bahag- Interpretasyon na Salita Katumbas mga mag- dan sa Filipino aaral na may wastong sagotPagtutumbas ng Narrative Salaysay 33 55% Alam na Alamkasalukuyang Family Pamilya 58 96.66% Alam na Alamleksikon sa Filipino Subject Asignatura 51 85% Alam na Alamng mga salitang Equipment Kagamitan 54 90% Alam na Alamhiram o banyaga. Phonology Palatunugan 57 95% Alam na AlamSa mga salitang Effective Epektibo 54 90% Alam na Alamhiram sa Espanyolat Ingles kung hindirin lang tiyak angpagtutumbas ayhiramin ang orihinalnitong anyo.Baybayin ayon sa Ortografia Ortograpiya 57 95% Alam na AlamABAKADA ang mga Dialecto Diyalekto 49 81.66% Alam na Alamsalitang hiram mula Kristiano Kristiyano 46 76.66% Alam na Alamsa Espanyol Tiempo Tiyempo 31 51.66% Alam na Alam Exportacion Eksportasyon 49 81.66% Alam na Alam Cuarto Kuwarto 12 20% Limitado ang alam Cuento Kuwento 15 25% Limitado ang alam Guapo Guwapo 45 75% Alam na AlamAng mga salitang Scholarship Iskolarship 41 68.33% Alam na Alamhiram nanagsisimula saletrang “s” aymaaring baybayinsa dalawangparaan:pagpapanatili ngorihinal nitonganyo; o lagyan ng“isa unahan kapagbinaybay saFilipino.
 7. 7. 30Mga Suliraning Kinakaharap sa Pagtupad ng 2009 Gabay sa Ortograpiya ngWikang Filipino Mahalagang malaman ng kasalukuyang pag-aaral kung bakit at saan nga banahihirapan o nagmumula ang suliranin ng mga respondent batay sa pagsagot nila satalatanungang ipinamudmod. Makikita sa Talahanayan 2.a ang datos na pinagkukunan ng pag-aaral na ito atang mga suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral sa Salvacion National High Schoolhinggil sa ispeling. Talahanayan 2.a Suliranin sa Ispeling n=60 Suliranin sa Ispeling Blg. Ng Mag-aaral RanggoNakakatamad mag-aral ng mga ispeling sa Filipino. 28 1Hindi itinuro ng guro ang 2009 Gabay sa 20 2Ortograpiya ng Wikang Filipino.Hindi palagian ang pagsasanay sa ispeling 19 3Nahihirapan sa ispeling ng mga salita lalo na kung 17 4ito ay mga hiram na salita.Nalilito ang mga mag-aaral sa mga tuntunin sa 16 5ispeling. Batay sa pagraranggong ibinigay ng mga respondent, lumabas na angpangunahing dahilan ng suliranin nila sa ispeling ay ang Nakakatamad Mag-aral ng mgaIspeling sa Filipino na may 28 na bilang ng mag-aaral ang sumagot; pangalawa namanang suliraning Hindi Itinuturo ng Guro ang 2009 Gabay sa Ortograpiya ng WikangFilipino na nakakuha ng 20 bilang ng mag-aaral; at Hindi Palagian sa Pagsasanay saIspeling na lumabas sa pangatlong ranggo na may bilang na 19 na sumagot na mag-
 8. 8. 31aaral. Ang pangunahing suliranin ng mga mag-aaral sa ispeling ay ang nakakatamadpag-aralan ang mga ispeling sa Filipino. Ito ay nangangahulugan lamang na hindi rin itoitinuturo sa mga mag-aaral, hindi sila binibigyan ng karampatan o palagiang pagsasanayna makatutulong sana sa kanila upang lubos nilang malaman at hindi malito sa ispelingng mga salita. Ang bungang ito ay implikasyon lamang na patuloy pa rin namakararanas ng ganitong problema ang mga susunod na henerasyon kung hindimabibigyan ng karampatang tugon mula sa pamahalaan. Makikita naman sa Talahanayan 2.b ang mga suliraning kinakaharap ng mgamag-aaral pagdating sa pagpapantig. Talahanayan 2.b Suliranin sa Pantig n=60 Suliranin sa Pantig Blg. Ng Mag-aaral RanggoNalilito ang mga mag-aaral sa mga tuntunin sa 17 1pantig.Hindi itinuro ng guro ang 2009 Gabay sa 16 2Ortograpiya ng Wikang Filipino.Hindi palagian ang pagsasanay sa pagpapantig ng 15 3mga salita.Nahihirapan sa pagpapantig ng mga salita. 14 4Nakakatamad mag-aral ng mga pagpapantig. 12 5 Batay sa pagraranggong ibinigay ng mga respondent, lumalabas na angpangunahing dahilan ng suliraning kinakaharap sa pagpapantig ng mga salita ay angmga sumusunod: 17 bilang ng mag-aaral ang sumagot dahil sa Nalilito ang mga mag-aaral sa mga Tuntunin sa Pagpapantig; 16 para sa Hindi Palagian ang Pagsasanay sa
 9. 9. 32Pagpapantig ng mga Salita; at 15 para sa Nahihirapan sa Pagpapantig ng mga Salita.Ang ganitong uri ng suliranin ay kinakailangan lamang ng agarang solusyon. Angpagkalito ng mga mag-aaral sa mga tuntunin sa pagpapantig at nahihirapan sapagpapantig ng mga salita ay kinakailangang bigyang pansin ng guro upang lubos namaunawaan at maging malinaw ang anumang kaalamang matatamo nila ukol sapagpapantig ng mga salita. Ang pag-aaral ay nangangailangan ng motibasyon upangmakuha ang interes ng mga mag-aaral sa anumang paksang itinuturo. Samantalang makikita naman sa Talahanayan 2.c ang mga suliraningkinakaharap ng mga mag-aaral sa naturang paaralan hinggil sa panghihiram ng mgasalita. Talahanayan 2.c Suliranin sa Panghihiram n=60 Suliranin sa Panghihiram Blg. Ng Mag-aaral RanggoNakakatamad mag-aral ng mga hiram na salita. 26 1Nalilito ang mga mag-aaral sa mga tuntunin sa 22 2panghihiram.Hindi itinuro ng guro ang 2009 Gabay sa 20 3Ortograpiya ng Wikang Filipino.Hindi palagian nakakabasa ng mga salitang hiram. 17 4Nahihirapan sa pagkilala ng mga hiram na salita. 13 5 Nasa unang ranggo na may 26 na bilang ng mag-aaral ang sumagot naNakakatamad Mag-aral ng mga Hiram na Salita; 22 bilang ng mag-aaral naman na nasaikalawang ranggo ang sumagot na Nalilito ang mga Mag-aaral sa mga Tuntunin saPanghihiram; habang nasa ikatlong ranggo ang suliraning Hindi Itinuturo ng Guro ang2009 Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino na may bilang ng sumagot na 20 mag-aaral.
 10. 10. 33 Batay sa kinalabasan ng pagraranggo sa mga suliraning binanggit saipinamudmod na talatanungan, ang pangunahing suliranin ng mga mag-aaral nanakakatamad at nakalilito ang mga tuntunin sa panghihiram ay nangangahuluganlamang na kulang na kulang ang motibasyon ng mga mag-aaral. Ang suliraning ito aynangangailangan ng madaliang solusyon upang matamo ng mga mag-aaral angnararapat na kaalaman lalong-lalo na sa panghihiram ng mga salita sapagkat halosaraw-araw ay ginagamit nila ang mga salitang ito sa loob at labas man ng paaralan.Pasalita man o pasulat ay kinakailangan na alam nila kung paano ito gagamitin samaayos na paraan. Ang suliraning hindi itinuturo ng guro ang 2001 Gabay ay isangmabigat at malaking pagkukulang. Ang anumang pagkukulang ng isang guro sakanyang pagtuturo ay maghahatid lamang ng isang inutil na kalalabasan ng pagtuturo.Isang malaking pagkakamali ang hindi ituro sa mga mag-aaral kung ano angkinakailangan nilang matutunan.Mga Mungkahing Solusyon sa mga Suliraning Kinakaharap ng mga Mag-Aaral Maraming suliraning kinakaharap tayo rito sa mundo. Sinasabing ang bawatsuliraning ito ay may kaakibat na solusyon. At upang magkaroon ng kalutasan ang mgasuliraning ito ay kinakailangang mag-isip tayo ng maaaring solusyon. Matatagpuan sa Talahanayan 3.a ang mga mungkahing solusyon upangmabigyan ng kalutasan ang mga suliraning nabanggit na nagpapatungkol sa mgapagbabago sa ispeling, pagpapantig at panghihiram na nakapaloob sa mga alituntuninsa 2009 Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino. Batay sa talatanungang ipinamudmod ng mga kasalukuyang mananaliksik,ngangunguna sa mga solusyong naisip ng mga respondent na nasa unang ranggo naMagsanay ng Mabuti sa Pagsulat ng mga Angkop na Salita na Batay sa mga Tuntuninng Ispeling. Ito ang solusyong naisip ng mga mag-aaral sa Salvacion National High
 11. 11. 34School sapagkat marahil ay kulang na kulang pa ang kanilang kasanayan sa paggamitng tamang angkop na salita na sumusunod sa tuntunin sa ispeling. Nasa ikalawangranggo naman ang solusyon na Pag-aralang Mabuti ang 2009 Gabay sa OrtograpiyangFilipino. Samantalang nasa ikatlong ranggo ang Lumahok sa mga Worksyap na mayKaugnayan sa Ispeling upang marahil ay bumuti at masanay sila sa pagagmit ngwastong ispeling ng mga salita. Talahanayan 3.a Mungkahing Solusyon sa Suliranin sa Ispeling n=60 Mga Mungkahing Solusyon Bilang ng mga Mag-aaral RanggoMagsanay ng mabuti sa pagsulat ng mgaangkop na salita na batay sa mga 26 1tuntunin ng ispelingPag-aralang mabuti ang 2009 Gabay sa 23 2Ortograpiya ng Wikang FilipinoLumahok sa mga worksyap na maykaugnayan sa ispeling 20 3Ugaliing magbasa ng mga nakalimbag namga salita sa mga teksto 19 4Unawaing mabuti ang mga tuntunin saispeling 17 5 Samantalang sa pagpapantig naman, makikita sa Talahanayan 3.b ang mgamungkahing solusyon ng mga mag-aaral sa mga suliraning kinakaharap nila sapagpapantig. Nangunguna ang mungkahing solusyon ng mga mag-aaral sa pagpapantig naPag-aralan at Unawaing Mabuti ang mga Tuntunin nito. Mahalaga na alam ng mga mag-aaral ang tuntunin sa pagpapantig sapagkat malaking bahagi ang ginagampanan ng
 12. 12. 35pagbasa at pagsulat sa kanilang pagkatuto. Sa pamamagitan nito ay higit namapauunlad nila ang kanilang kasanayan sa wastong pagpapantig ng mga salita na Talahanayan 3.b Mungkahing Solusyon sa Suliranin sa Pagpapantig n=60 Mga Mungkahing Solusyon Bilang ng mga Mag- Ranggo aaralMagsanay ng mabuti sa pagsulat ngmga angkop na salita na batay sa mgatuntunin sa pagpapantig 28 1Rebyuhin ang mga lektyurs pagdating sabahay 19 2Ugaliing magsanay sa pagpapantig ngmga salita 16 3Lumahok sa mga seminars o worksyapna may kaugnayan sa pagpapantig 15 4Ituon ang pansin sa mga lektyurs ngguro 13 5naaayon sa tuntunin nito. Nasa ikalawang ranggo ang Pagrerebyu ng mga LektyursPagdating sa Bahay. Ang pagkatuto ay hindi lamang natatapos sa loob ng silid-aralan,ang pagrerebyu ay isang malaking hakbang sa ganap na pagkatuto o pag-master samga pinag-aralan sa paaralan. Samantalang nasa ikatlong naman ang UgaliingMagsanay sa Pagsasanay sa Pagpapantig ng mga Salita. Ang palagiang pagsasanayay maghahatid sa kanila sa isang magandang bunga dulot ng pagiging masinop atmatiyaga sa pag-aaral. Makikita sa Talahanayan 3.c ang mga mungkahing solusyon ng mga mag-aaralsa suliraning kinakaharap nila sa panghihiram ng mga salita.
 13. 13. 36 Mapapansin natin na sa usapang panghihiram ay binigyang puntos ng mga mag-aaral sa Salvacion National High School ang mungkahing solusyon na UgaliingMagbasa ng mga Nakalimbag na mga Salitang Hiram. Ang pagbabasa ng mga aklat atiba pang nakalimbag na babasahin ay isang malaking tulong sa pagpapatibay ngkanilang kaalaman patungkol sa panghihiram at ng mga tuntunin nito. Nasa ikalawang Talahanayan 3.c Mungkahing Solusyon sa Suliranin sa Panghihiram n=60 Mga Mungkahing Solusyon Bilang ng mga Ranggo Mag-aaralUgaliing magbasa ng mga nakalimbag na salitanghiram 19 1Unawaing mabuti ang mga tuntunin sa panghihiramng mga salita 18 2Ugaliing magrebyu ng mga lektyurs ng guro 17 3Magkalap ng mga impormasyon tungkol rito sapamamagitan ng mga teksto maging sa internet 16 4Paghusayan ang kasanayan sa pag-aanalisa ngtamang ispeling ng mga hiram na salita 14 5ranggo naman na Unawiang Mabuti ang mga Tuntunin sa Panghihiram. Sa bawattekstong binabasa natin ay kinakailangan na laging may kaakibat na pag-unawa rito,sapagkat walang silbi ang pagbabasa ng anumang nakalimbag na teksto o babasahinkung hindi naman ito inuunawa. Samantalang nasa ikatlong ranggo naman na binigyanng mga mag-aaral ng puntos ang Pagrerebyu ng mga Lektyurs ng Guro Tungkol saPanghihiram. Ang paulit-ulit na pagrerebyu ng mga napag-aralan sa paaralan aykinakailangang ugaliin ng bawat mag-aaral sapagkat makakatulong ito sa mas ikauunladng kanilang kaalaman sa panghihiram ng mga salita.
 14. 14. 37 TALA Shyryll S. Baluca at Simonette G. Bilbao, Efekto ng Revisyon sa Ispeling saFilipino. Di-Limbag na Undergradweyt Tesis. Pamantasan ng Bikol Kolehiyo ngEdukasyon, Daraga, Albay, 2006. Alfonso O. Santiago. Panimulang Liggwistika. Rex Book Store 856 NicanorReyes Sr. St. 1937 C.M. Recto Avenue, Manila, Phil. Copyright 1999.

×