Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antas ng wika

  • Login to see the comments

Antas ng wika

  1. 1. ANTAS NG WIKA
  2. 2. Antas ng Wika• Ang pagkakaroon ng antas ng wika ay isa pa ring mahalagang katangiang taglay nito. Tulad ng tao sa lipunan na may istratipikasyon o pagkakahati ayon sa pamantayan gayundin ang wika, nahahati ito sa iba’t ibang kategorya ayon sa kaantasan nito. Sinasabi nga, na makikilala mo ang pagkatao ng isang tao batay sa wikang kanyang ginagamit. Hindi ba madalas na kapag bastos mangusap ang isang tao ay ipinalalagay na wala siyang pinag-aralan? Samakatwid, mahalagang mapag-aralan ang mga antas ng wika upang maiangkop ng tao ang wikang kanyang gagamitin sa isang partikular na kalagayan at sitwasyon. Mahahati ang antas ng wika sa dalawa: Pormal at Impormal at sa loob nito ay may iba pang antas.
  3. 3. Pormal• Pambansa – Ito ang mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat pangwika/ pambalarila sa lahat ng paaralan. Ito rin ang wikang kadalasang gingamit ng pamahalaan at itinuturo sa mga paaralan.• Pampanitikan – Ito naman ang mga salitang gamitin ng mga manunulat sa kanilang mga kadang pampanitikan. Ito ang mga salitang karaniwang matatayog, malalalim, makukulay at masining.
  4. 4. Impormal• Ito ang mga salitang karaniwan, palasak at pang- araw-araw na madalas nating gamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan sa mga kakilala at kaibigan.• Lalawiganin – ito ang mga bokabularyong pandayalekto. Gamitin ang mga ito sa mga partikular na pook o lalawigan lamang, maliban kung ang mga taal na gumagamit nito ay magkikita-kita sa ibang lugar dahil natural na nila itong naibubulalas. Makikilala rin ito sa pagkakaroon ng kakaibang tono, o ang tinatawag ng marami na “Punto”.
  5. 5. • Kolokyal – Ito ay mga pang-araw-araw na salita na ginagamit sa mga pagkakataong impormal. Maaaring may kagaspangan nang kaunti ang mga salitang ito ngunit maaari rin itong maging repinado ayon sa kung sino ang nagsasalita nito. Ang pagpapaikli ng isa, dalawa o higit pang salita ay mauuri sa antas na ito. Halimbawa: Nasa’n (nasaan), kelan (kailan)• Balbal – Ito ang tinatawag sa Ingles na “slang”. Sa mga pangkat-pangkat nagmumula ang mga ito upang ang mga pangkat ay magkaroon ng saring koda (codes). Mababang antas ng wika ito, bagamat may mga dalubwikang nagmungkahi ng higit pang mababang antas, ang antas na bulgar (halimbawa nito ay mga mura at mga salitang may kabastusan).

×