Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

29

Share

Download to read offline

Kabanata 4

Download to read offline

Kanata 4

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kabanata 4

 1. 1. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] KABANATA 1 ANG SULIRANIN AT ANG SAKLAW NITO INTRODUKSYON Sa buhay ng isang mag-aaral at para na rin sa isang guro, importante na may partikular na estilo ang pamamaraan ng pagtuturo o ang pagkatuto. Hinihingi ng mabisa at mabilis na pagkatuto ang pag-gamit ng mabubuting pamamaraan ng pagtuturo. Nakasalalay sa mabuting paraan ng pagtuturo ang matagumpay, kawili-wili at mabisang pagkatuto ng mag-aaral. Gayunpaman, nasa guro pa rin ang pagpapasya sa pamamaraang kanyang gagamitin na alam niyang magiging angkop sa bunga ng pagkatuto na nais niyang makamtan ng kanyang mga mag-aaral, angkop sa sitwasyon, angkop sa kakayahan ng mag-aaral at gayon din sa uri ng paksang-aralin at asignaturang kanyang itinuturo. Maraming pagbabago ang nangyayari sa larangan ng edukasyon maging ang mga pamamaraan at estratehiya ng pagtuturo na nagsisilbing malaking hamon na kinakaharap ng mga guro sa kasalukuyang panahon ng teknolohiya at agham. Maaari nating sabihin na napakalaki ng epekto sa kalidad ng edukasyon ang paraan ng pagtuturo ng mga guro sa isang paaralan. Madami mang ibang salik ang maaring maging hadlang para sa matagumpay na pagkatuto ng bata ay lubos pa ring mas nakakaapekto ang paraan kung paano nailahad o ilalahad ng kanyang guro ang mga leksyon sa kanya ayon sa napiling estilo nito. Dahil na din sa pag-usbong ng mga makabagong gamit at kasabay na
 2. 2. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] patuloy na pag-unlad ng teknolohiya ay nagkaroon tayo ng dalawang paraan ng pagtuturo- ito ay ang tradisyunal at ang makabagong paraan ng pagtuturo. Ang tradisyunal na paraan ng pagtuturo ay ang ating nakagisnan at nakalakihan. Ayon kay Novak (1998), ang tradisyunal na pamamaraan ng pagtuturo ay nakapokus sa guro bilang isang taga-kontrol sa kapaligiran ng mga mag-aaral. Nasa guro ang responsibilidad at sa kanya ang mga paraan at estratehiyang gagamitin sa pagtuturo sa kanyang mga eestudyante. Sa ganitong sitwasyon, mas malaki ang posibilidad na maipakita at mahasa ang mga natatagong angking galling o talent ng mga estudyante sapagkat nasu-subaybayan sila ng tama ng kanilang guro.May ilan na nagsasabi na ang paraan ng pagtuturong ito ay isang “spoon feeding of knowledge”. Nakapaloob dito ang paggamit ng mga iba’t ibang makakapal o maninipis na libro bilang batayan para sa pag-aaral at maging sa pagtuturo. Mga samu’t saring libro na pinagkukunan ng mga impormasyon ng mga guro para maibahagi sa kanyang mga estudyante. Kasama rito ang mano- manong pagsusulat sa pisara ng mga guro ng kanilang tatalakayin. Ang paggamit ng mga makukulay at malilikhaing visual aids ang kanilang sandata. Dito nagaganap ang normal na ayos sa isang silid aralan, kung saan ang guro ang nagsasalita sa unahan at ang mga estudyante ang nakikinig sa kani-kanyang mga upuan. Gamit ang tradisyunal na paraan ng pagtuturo ay natuturuan ng guro ang kanyang mga estudyantehinid lamang sa larangan ng akademiko ay gayun na din sa tamang pag-uugali. Sapagkat hindi lamang akademiko ang target na dapat makuha ng mga estudyante kundi nakapokus din ito sa tamang pag-uugali ng mga mag-aaral. Dahil dito mas napapalawak ang komunikataibong kakayahan ng mga mag-aaral. Gayunpaman, maaring sa paraang ito ng pagtuturo ay nasusubaybayan ng guro ang kanyang mga estudyante ngunit may problema
 3. 3. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] ring kakalakip ang tradisyunal na paraan ng pagtuturo, sapagkat may pagkakataon na hindi na napapalawak ng guro ang kanyang mga talakayan dahil nakabase lamang ito sa nakalimbag na libro. Kung minsan ay nagkakaroon din ng magbabahagi ng maling impormasyon dahil hindi ganun ka-ayos at wasto ang teksbuk na basehan sa pagtuturo ng isang guro. Ang makabagong paraan ng pagtuturo o ang alternatibong pagtuturo ay ang mga paraan ng pagtuturong makabago sa ating nakasanayan na umuusbong sa ating panahon ngayon. Ito ay nag-uugat sa iba’t ibang pilosopiya na nagtataglay ng pangunahing kaisipan na iabng iba sa tradisyunal na paraan. Kadalasa’y nagkakaroon ng mga kaisipang politikal, pilosopikal, at akademikong kasanayan ang mga mag-aaral. Ang paraan ng pagtuturong ito ay nakapokus sa kung papaano tutuklasin ng mag-aaral ang kanyang kakayahan o angking galing na nakasubaybay lamang ang kanyang guro sa kanya. Sa panahon ngayon ay mayroon ng isang malaking pagbabago ang nagaganap sa dimensyon ng pagtuturo. Dahi na din sa nasa makabagong panahon na tayo,, naniniwala ang mga eksperto na ang mga mag-aaral sa panahon ngayon ay hindi na mababansagan na na mabagal o mahina sa pagkatuto. Ayon kay Kornhaber (2004), naiisakatuparan ng Multiple Intelligence ni Dr. Howard Garnier sa paraan ng pagtuturo sa mga mag-aaral na magpahalaga at magtamo ng kaparaanan para sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin, kuro-kuro at damdamin ganun na din sa mga ideyang mayroon sila base sa kanilang mga nalalaman na naitulong ng teknolohiya. Lipas na ang panahon ng pagtuturo ng nakabatay sa mga teksbuk lamang. Ngayon ang simula ng pagtuturo ng mga guro ng ayon sa kaalaman nila na angkop sa makabagong panahong kanilang ginagalawan. Mula kay Vygotsky (1987), ang mga mag-aaral na handang
 4. 4. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] humarap sa hamon ng edukasyon ay lumalaking nagagamit ang kayang mga natutunan at nakakadagdag ito sa atas ng pagpapahalaga niya sa sarili kung sya mismo ang tutuklas ng paraang ito para sa sarili niya. Dahil na din sa pag-unlad ng teknolohiya sa panahon natin ay naiimbento na ang iba’t ibang mga gamit na makakatulong na maging basehan sa mas magandang kalidad ng edukasyon hindi lang para sa bansa gayon na rin para sa buong mundo. Mayroon na tayong mga personal computers, laptop, tablet iba’t ibang klase ng mga cellular phones, projector, at madami pang iba na tunay na nakakatulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral.Hindi na uso ang pagsusulat sa pisara o paggamit ng makukulay at may samu’t saring pakulo sa mga visual aids, dahil nandyan na ang projector at ang laptop na maaring gamitin upang magpakita ng presentasyon o mga video para mas maunawaan at maintindihan ng mga estudyante ang mga leksyon nila. Hindi na din kailangan magkaroon ng napakadaming libro ng mga guro bilang basehan sa kanilang pagtuturo dahil sa tulong lamang ng mga computer at ng internet connection madali na silang makakapag saliksik sa internet ukol sa leksyon nila. Kahit wala na sa tipikal na isang silid aralan ay maari pa rin na magkaroon ng interaksyon sa pagitan ng mga guro at estudyante dahil maaari pa din naman makakuha ng impormasyon ang mga estudyante sa tulong lamang ng internet connection. Maaaring balikan ng mga estudyante ang mga leksyon nilang hindi nila lubos maintindihan. Maaari din sialng makapagbahagi sa iba ng mga natutunan nila mula sa kanilang mga guro sa tulong ng mga social networking sites. Sa parte naman ng mga guro, upang hindi maging boring ang isang talakayan maaari siyang gumamit ng iba’t ibang pakulo sa mga social networking sites para magkaroon ng isang msayang pagpapalitan ng mga ideya sa pagitan niya at ng mga mag- aaral.
 5. 5. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] Napapaloob sa makabagong siyensa ang mga kaalaman at karanasang di-maibibigay ng tradisyunal na pagtuturo. Kung tutuusin ay mas makakalamang ang makabagong paraan ng pagtuturo sapagkat ang nilalaman nito ay makatotohanan at mas kaugnay sa realidad na nangyayari sa buhay. Sabi nga mula sa isang pag-aaral, ang paraan ng pagtuturo ay parang isang libro, ang tradisyunal na pagtuturo ang unang rebisyon atang makabagong paraan naman ay ang pinakabagong rebisyon sa proseso ng pagkatuto ng mag-aaral. Bilang pangkalahatan, anumang paraan ang ginagamit ng mga guro, ang mahalaga ay ang istilo ng pagkatuto ng mag-aaral na siyang tumutukoy sa kaparaanan nila ay mas higit sa gusto ng mga mag-aaral para sa kanilang pag-aaral. Dahil sila ang nagkaroon ng pagkatuto sa anumang mabisang estratehiya na ginagamit ng guro. Badayos (2008) PAGLALAHAD NG SULIRANIN Ang pangunahing layunin sa pag-aaral na ito ay ang paghahambing gamit ng tradisyonal at makabagong teknolohiya sa pagtuturo ng Filipino sa Grade 7 ng Fortune High School. Tiniyak sa pag-aaral na ito na sagutin ang mga sumusunod:
 6. 6. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] 1. Ano ang profayl ng mga responde batay sa mga sumusunod na suliranin. 1.1 kasarian, 1.2 edad 1.3 pinakamataas na pinag-aralan 1.4 ilang taon sa pagtuturo 1.5 kaalaman sa paggamit ng kumpyuter 1.5.1 word 1.5.2 excel 1.5.3 power point 1.5.4 Movie maker 2. Ano ang madalas na ginagamit sa pagtuturo? 1.1 tradisyunal na pagtuturo 1.2 Makabagong teknolohiya 1. Ano ang nakuhang marka sa pre-test ng mga mag-aaral batay sa: 1.1 tradisyunal na pagtuturo; 1.2 Makabagong teknolohiya na pagtuturo? 1.2.1 Movie maker 1.2.2 power point presentation 2. Ano ang nakuhang marka sa post test ng mga mag-aaral batay sa: 2.1 tradisyunal na pagtuturo; 2.2 Makabagong teknolohiya na pagtuturo? 2.2.1 Movie maker 2.2.2 power point presentation 3. Ano ang mean gain na marka ng mga mag-aaral na nailantad sa: 3.1 tradisyunal na pagtuturo; 3.2 Makabagong teknolohiya pagtuturo?
 7. 7. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] 3.2.1 Movie maker 3.2.2 power point presentation 4. May kaibahan ba ang nakuhang marka ng mga mag-aaral sa pre-test at post test batay sa: 4.1 tradisyunal na pagtuturo; 4.2 Makabagong teknolohiya pagtuturo? 4.2.1 Movie maker 4.2.2 power point presentation 6. May kaibahan ba ang mean gain na marka ng mga mag-aaral sa pagitan ng tradisyunal at Makabagong teknolohiya pagtuturo? 7. Paano magagamit ang mga natuklasan ginawang pag aaral upang makabuo ng gabay sa pagtuturo ng Filipino sa Grade 7. NULL HYPOTHESIS Ang pag-aaral na ito ay ibabatay sa tatalagang null hypothesisna: Kahalagahan ng Pag-aaral Ang mananaliksik ay naniniwala na amg Makapagdudulot ng pakinabang at kahalagahan ang kalalabasan ng pag-aaral na ito sa mga sumusunod:
 8. 8. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] Sa panig ng Mga mag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa mga mag-aaral upang magkaroon sila ng kaalaman ukol sa kaibahan ng tradisyonal at alternatibong pagtuturo sa mga aralin. Mga Guro. Ang pananaliksik na ito ay hahamon sa mga guro na makita ang kahinaan at kalakasan ng mag-aaral sa tradisyonal at alternatibong pagtuturo. At para mabatid kung anong uri ng pagtuturo ang gagamitin. Sa pangasiwaan ng paaralan. Ang resulta ng pag-aaral na ito ay makakatulong bilang batayan ng mga administrator ng mga paaralan kung anong uri ng pagtuturo ang magaganap sa bawat silid. DEPED. Ang resulta ng pag-aaral na ito ay nakapagpapabatid sa mga opisyales ng DepEd kung alin sa dalawang pamamaraan ang mas epektibong nagpapaunlad sa kakayahan at kasanayan ng bawat ma-aaral at para matugunan ang pangangailangan ng paaralan sa pagpapaangat ng kanilang mithiing pang-edukasyon. Sentro ng Wikang Filipino. Ang resulta ng pag-aaral na ito ay nagsisilbing gabay upang malaman ang kahinaan ng mga mag-aaral sa bawat paraan ng pagtuturong ginamit. Nagsisilbi rin itong instrumento upang maiiwasan ang kabagutan sa loob ng klase. Mga Mamamayan. Ang resulta ng pag-aaral ng ito ay nakakatulong sa kanilang kabatiran kung ano ang dulot ng alternatibong pagtuturo sa kaunlaran ng bawat mag-aaral. Mga mananaliksik. Ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa iba oang mananaliksik na gumawa ng iba pang pag-aaral sa mga paksang hindi pa gaanong napag-aaralan nang mapaunlad pa ang pag-aaral na gagawin sa paglinang ng angking propesyon. SAKLAW AT LIMITASYON NG PAG-AARAL
 9. 9. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] Saklaw lamang ng pag-aaral na ito ang nauukol sa paghahambing ng Tradisyonal na Pagtuturo Sa Makabagong teknolohiya na Pagtuturo ng Pililipino sa Ikapitong Baitang . Nakatuon lamang ng pag-aaral sa mga mag-aaral na nasa Ikapito na baitang ng Fortune, High School sa Lungsod ng Marikina panuruang Taon 2016-2017. KAHULUGAN NG MGA TERMINOLOHIYA Sa lalong ikauunawa ng mga mambabasa ang mga terminong ginagamit sa pag- aaral na ito na inayos ng paalpabeto ay binigyang linaw at katuturan ng mananaliksik gamit ang operasyunal na pagpapakahulugan. Ang tradisyunal na paraan ng pagtuturo ay ang ating nakagisnan at nakalakihan. Ayon kay Novak (1998), ang tradisyunal na pamamaraan ng pagtuturo ay nakapokus sa guro bilang isang taga-kontrol sa kapaligiran ng mga mag-aaral. Nasa guro ang responsibilidad at sa kanya ang mga paraan at estratehiyang gagamitin sa pagtuturo sa kanyang mga eestudyante. Ang makabagong paraan ng pagtuturo o ang alternatibong pagtuturo ay ang mga paraan ng pagtuturong makabago sa ating nakasanayan na umuusbong sa ating panahon ngayon. Ginagamitan mga teknolohiya para sa pagkatuto ng bawat mag-aaral. Kompyuter o computer ay isang pangkalahatang paggamit na kasangkapan na maaaring upang magsagawa ng isang may hangganang hanay ng mga operasyong aritmetiko o lohikal.
 10. 10. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] Kabanata 2 REBYU NG MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT MGA PAG-AARAL Ang kabanatang ito ay naglalahad ng mga kaugnay na literatura at mga pag- aaral na nagbigay ng karagdagang impormasyon na nakatulong sa kasalukuyang pag-aaral.
 11. 11. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] Literatura Lahat ng bagay sa mundo, natural man o gawa ng tao ay dumaranas ng tinatawag nating pagbabago. Sapagkat walang permanente sa mundo kundi ang pagbabago kaya sa pagtanda ng panahon, maraming pagbabago na ang makikita ng tao sa halos lahat ng larangan ng buhay. Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa mga kaugnay na literatura at pag-aaral na nakatutulong nang malaki sa ginawang pag-aaral dahil nagbibigay ito ng katotohanan upang mabuo ang pag-aaral na ito. Lokal na Literatura Ang Paggamit ng Wikang Pambansa bilang paraan ng Pagtuturo Kung maaalala natin ang isang kabanata ng Noli Me Tangere ni Rizal (Mga Suliranin ng Isang Guro). Ang wikang ginagamit sapagtuturo ay ay wikang kastila gayung hindi nila naiintindihan ang ganung wika. Dahil hindi nila nauunawaan, minimemorya at hindi maipaliwanag ng mga bata ang kanilang aralin. Ganito rin nga ang karaniwang nangyayari ngayon sa mga estudyante sa hayskul, kolehiyo at unibersidad sa bansa na dahil sa Ingles nagsipag-aral, at salat sa kakayahan sa banyagang wikang ito, mabilis na nakakalimutan ang sinaulong mga leksiyon kaya nagsisipagtapos na kabisote. Ayon kay Dr. Nemesio E. Prudente  Ang paggamit ng Ingles bilang midyum ng pagtuturo ay sapilitan at pulitikal, hindi nakabatay sa pananaliksik, sa siyensiya ng pagtuturo, at sa mga prinsipyong sikolohikal.€€ Ayon kay Dr. Amalia Cullarin Rosales: Mapanghamon, sapagka't napakaraming balakid ang susuungin ngmga nagmamalasakit sa wikang Filipino upang maisakatuparan angadhikaing ito. Bagama't nakatagpo tayo ng
 12. 12. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] kasangga sa katauhan ng Pangulong Estrada sa ating adhikaing pagpapalaganap sa wikang Filipino bilang wikang dapat na gamitin sa mga paaralan, mga tanggapan ngpamahalaan, Kongreso at pakikipag-ugnayang panlabas, ay damang-damanaman ang pagtutol ng ilang mga kilalang tao na ang wikang Filipino aygawing wika ng pagtuturo at pakipagtalastasan ng ating pamahalaan. Ayon kay Padre Pedro V. Salgado,OP:Â | Bakit kinakailanagn sayangin ang buong buhay sa pagaaral ng ibang wika, kung meron naman tayong sariling wika. Ayon kay Jose T. Saragosa: Â Marami ang nagsikap at nagsisikap na mapayaman at mapaunlad angwikang pambansa. Layunin ng mga pagsisikap na ito na magamit angWikang Filipino bilang wikang panturo o midyum ng edukasyon. Naniniwalaang mga makabayang dalubwika o linggwistiko na ang paggamit ngpambansang wika sa pagtuturo ng kaalamang teknikal at aghamin ang susisa pagkakaisa at pag-unlad ng bansa.Mahalaga ang paggamit ng Filipino sa pagtuturo sapagkat malaki angmaitutulong nito sa intelektwalisasyon ng mga Pilipino. Sa isang payak napagsusuri masasabi nating ang paggamit ng katutubong wika sa pagtuturong anumang uri ng kaalaman ay nakapagpapabilis sa proseso ng edukasyon.Kung wikang dayuhan ang gagamitin sa pagtuturo, may tatlong proseso angnagaganap sa ating isipan: Persepsyon (Kaalaman), Pagsasalin, Pag-unawa. Ayon kay Engr. Virgillio S. Perdigon: Ang suliranin ng pag - aaral sa ating bayan ay kung paano isasalin ang kaalaman mula sa paaralan patungo sa masa. Ang wikang Ingles ay hindisiyang lunas. Ayon kay G. Michael Tan: Madaling matututo ng ibang wika kasama na ang kahusayan sa mga asignaturang Matematika at Siyensya kung mahusay na sa katutubong wika. Lokal na Pag-aaral Karamihan sa mga pananaliksik ay ipinahayag ang paggamit ng Kooperatibong Pagtuturo. Borja et al ( 1995 in Leyson, 1998) na inilahad ni Rufo(2007) na gumawa ng parehong
 13. 13. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] proyekto sa pag-aaral ng Kooperatibong Pagtuturong Estratehiya sa sekundarya sa asignaturang science. Ang mananaliksk ay nagpuna na ang kagandahan ng Kooperatibong pagtuturo ay ang kooperasyon at pagtitiwala sa sarili at sa isa't isa na makamtan ang tunguhin ng grupo. Isang pag-aaral ang isinagawa ni Carvajal (1985) na inilahad ni Ruyca (1994) sa UP Lahug, Cebu City. Natuklasan na parehong Instrumented Team Learning (ITL) at Teacher Centered Approach (TCA) ang epektibong estratehiya sa pagtuturo ng konsepto sa bayolohiya . Ibang lokal na pag-aaral na nagawa ni Lapa (1989) na inilahad ni Ruyca (1994) na nagpapatunay na ang pagsasangkot sa mga estudyante sa ITL ay nagpapakita ng makabuluhang pagbabago ng pag-uugali kaysa sa nasasangkot sa TCA. May mga pananaliksik at mga pag-aaral kung saan ipinapakita na ang kooperatibong pagtuturo ay isang mabuting paraan ng pagtuturo na ginagamit sa iba't ibang larangan ng edukasyon. Maraming mga teorya ang iminumungkahi na ang kooperatib na paraan sa pagtuturo ay para sa lahat ng lebel at uri ng edukasyon. Ayon sa pag-aaral, ang kooperatib na pagtuturo ay may mabuting kahihintulutan na positibong pag-iisip at pang edukasyunal. May tatlo itong dulog kung saan ay sinusunod ang kooperatib na pagtuturo, ito ay ang mga sumusunod; Cognitive approach, Motivational approach, at Social Constructivism approach. Ang kognitibong dulog ng kooperatib na pagtuturo ay patungkol sa mga kailangan ng konseptual na balangkas upang matutunan ang mga bagay-bagay. Ito'y nagmumungkahi na ang mga maliliit na pangkat ay natututo sa epektibong pamamaraan kung sila'y sinasanay sa pagbuo ng konsepto. Ang Motivational na dulog ay patungkol sa konsepto ng pagganyak sa maliliit na pangkat. Iminungkahi nito na ang mga estudyante ay madaling napupukaw ang interes sa isang asignatura habang may ginagawa sa maliit na pangkat. Ito'y magkakaroon ng taguri na  one for all and all for one . Ang social constructivism na dulog naman ay tungkol sa
 14. 14. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] pangsosyal na diskurso kung saan kinakailangan upang magkaroon ng perpektong konsepto at natutukan. Ito rin ay kinakailangan upang matanggal ang anumang maling kaalaman na may relasyon sa natutuhan na uusbong sa loob ng grupo. Ayon kay Ruyca (1994), binanggit niya sa kanyang pag-aaral tungkol sa kooperatib na pagtuturo sa mathematika 6, na ang mga estudyante sa eksperimental na grupo na dumaan sa kooperatib na pagtuturo ay mas mabuti kaysa sa mga estudyante sa control group kung saan sinanay sa conventional na paraan ng pagtuturo. Lokal na pag-aaral. Ayon Ramos Emilyn ng Delasalle university (2012) kayMaraming pagbabago ang nangyayari sa larangan ng edukasyon maging ang mga pamamaraan at estratehiya ng pagtuturo na nagsisilbing malaking hamon na kinakaharap ng mga guro sa kasalukuyang panahon ng teknolohiya at agham tulad ng suliranin sa kakulangan ng mga aklat partikular sa Cordillera. Ito ang dahilan kung bakit kailangang tumulong ang mga guro sa Filipino na makiisa sa matinding pagnanais ng Kagawaran ng Edukasyon (DepED) na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas sa paghubog sa mga mag- aaral upang maging makabuluhang mamamayang Pilipino na kailangan ang integrasyon ng kabutihang-asal sa kanilang pagtuturo. Kaya nilayon ng pananaliksik na ito na patunayan ang kabisaan ng instruksyong modyular bilang isang mabisang estratehiya sa
 15. 15. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] pagtuturo ng Filipino. Nakatuon ang pag-aaral na ito sa paghahambing sa antas ng kakayahan sa pagsusulit ng mga mag-aaral sa College of Accountancy and Commerce ng Saint Louis University gamit ang instruksyong modyular at tradisyunal na pamamaraan. Ito ay isang pagtugon sa pagtuklas ng makabagong estratehiya sa pagtuturo na mas makatutulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ginamit ang deskriptibo at eksperimental na pamamaraan sa pananaliksik. Deskriptibo dahil inilarawan ang antas ng kakayahan sa pagsusulit ng mga mag-aaral at eksperimental sapagkat sinubukang tingnan kung alin ang mabisang pamamaraan sa pagtuturo ng Filipino 2 sa antas ng tersarya. Pareho ang mga pagsusulit na naibigay sa mga mag-aaral na sumailalim sa paraang instruksyong modyular at tradisyunal na pamamaraan kaya ang mga datos na nalikom ay nailathala at nailarawan sa pamamagitan ng mean, T-test at F-test. Lumabas na mas mataas ang mean score ng mga mag-aaral na sumailalim sa instruksyong modyular kumpara sa tradisyunal na pamamaraan at natuklasang may makabuluhang pagkakaiba ang antas ng kakayahan sa pagsusulit ng mga mag-aaral ayon sa kasarian ngunit walang makabuluhang pagkakaiba naman ayon sa pangkat etniko at natuklasang nahirapan ang mga mag-aaral sa mga gawaing aplikasyon. Ayon kay Lardizabal (1995), ang pagtuturo ay isang proseso ng komunikasyon ng guro at mag-aaral. Ang pagtuturo ay hindi na nakasalig lamang sa berbal na komunikasyon ng guro at mag-aaral. Maraming kagamitan ang pagtuturo at pagkatuto. Ang kagamitan pampagtuturo o kagamitang instruksyonal ay anumang karanasan o bagay na ginagamit
 16. 16. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] ng guro bilang pantulong sa paghahatid ng impormasyon, kasanayan, saloobin, palagay, katotohanan, pag-unawa at pagpapahalaga sa mga mag-aaral upang lalong maging konkreto, tunay, dinamiko at ganap ang pagkatuto. Sa paghahanda ng mga midyang instruksyonal ay kailangang alamin ang karakteristik at pangangailangan ng estudyante. Tiyakin ang layunin, balangkasin ang nilalaman, iplano ang suportang kakailanganin at isaalang-alang din ang mga materyal na paghahanguan. Sa pagsusulat, ihanay ng maayos ang mga ideya, pag-isipan at simulang buuin ang mga gawain at fidbak, humanap ng mga halimbawa at umisip ng mga grafiks. Sinasabi ngang walang kagamitang panturo ang maipapalit sa isang mabuting guro, ngunit isang katotohanang hindi maitatanggi na ang mabuting guro ay gumagamit ng mga kagamitang pampagtuturo tungo sa mabisang pagkatuto ng mga estudyante. Ayon kina Abad at Ruedas (2001), ang mga kagamitang pampagtuturo, tulad ng midyang instruksyonal ay nagbibigay ng kongkretong pundasyon sa pag-katuto, halimbawa: • Nagbubunga ito ng wastong gawi sa pag-aaral; • Nakagaganyak ito sa kawilihan ng mga mag-aaral sapagkat higit na napasisigla at napagagaan ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto; • Nagdudulot ito ng maayos, madali, makahulugan at mabisang pagtuturo at pagkatuto;
 17. 17. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] • Nag-aambag ito ng iba’t ibang karanasan sa mga mag-aaral tungo sa pagtatamo nila ng mga minimithing kaalaman, pagkakamit ng kasanayan at pagpapahalaga sa kanilang sarili at kapaligiran; • Nagbibigay ito ng mga tunay at iba’t ibang kalagayan upang mapasigla ang pansariling gawain ng mag-aaral; • Nagkakaroon ng tiwala sa sarili ang mag-aaral at guro sapagkat may direksyon ang pagtuturo at pagkatuto; • Nagkakaroon din ang mga guro ng kawilihan, magaan at sistematikong pagtuturo; • Nababawasan ang pagiging dominante ng guro sa pag-sasalitao pagtalakay ng aralin sa loob ng silid-aralan. Gayunpaman, may mga limitasyon din ang paggamit ng multimedia sa silid-aralan tulad ng; kaamitang panteknolohiya (hard-ware at software), kakayahang panteknolohiya (para sa mga mag-aaral at mga guro) at oras o panahon na kakailanganin sa pagpaplano, pagdidisenyo, pag-linang at pagtatasa sa mga gawaing pang ultimedia. Ang multimedia ay dinisenyo upang mapagaan ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Sa pamamagitan ng multimedia, nagiging kapanapanabik, nakagaganyak at natutulungan ang mga mag-aaral na matuto sa makabagong paraan. Makikita sa gumagamit ng multimedia ang mga totoong mundo sa pamamagitan ng mga tunog, , mga larawan at bidyo na maaaring hindi nararanasan ng mga mag-aaral sa tradisyunal na paraan ng pagtuturo ng guro. Tumataas din ang antas ng interaksyon ng
 18. 18. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] mga mag-aaral. Hindi na sila pasibo kundi mga mag-aaral nang aktibong nakikilahok sa mga gawain. Ang mga rekurso ng multimedia ay makatutulong sa mga gurong lumilikha ng mga gawain o karanasan sa pagkatuto ng bawat indibidwal ng mag-aaral. Ang mga gawain at karanasang ito ay magpapakilala sa pagpapahalaga ng mga kakayahan ng bawat mag- aaral. Sa mabilis na pagbabago ng sanhi ng mga makabagong teknolohiya, ang mga guro ay magkakaroon ng kaalaman at kakayahang panteknolohiya upang makaagapay sa panahon ng digital. Sa larangan ng edukasyon ngayon, may mga indibidwal na nagtataglay ng kagalingan at kakayahan sa pagtuturo gamit ang impormasyon sa komunikasyong panteknolohiya o yaong tinatawag nating Information and Communication Technology (ICT). Ayon pa nga kay Dr. Johari Bin Mat, Secretary-General ng Ministry of Education ng Kuala Lumpur, Malaysia, sa isang kumperensya tungkol sa E-Learning noong Mayo, 2000: “Technology has been and is becoming an important component of teaching and learning in the educational system… Information and Communication Technology (ICT) provides powerful tools for accessing, storing and disseminating information… Our approaches to teaching, preparing contents and delivering learning materials needs to be adjusted according to the existence of this technology. The classroom is no more static
 19. 19. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] physical set-up, but rather a dynamic existence…. Teachers should be able to integrate technology in their process of teaching and learning… Technology supports learning. It will enable teachers to pursue traditional goals with new fervor and success. This ipact of technology will give a new dimension to the quality of the education system…. Technology supports the learners to bring about significant change in learning.” Banyagang literatura. Ayon kay Novak (1998), “Ang tradisyunal na pagtuturo ay yaong nakapokus sa guro bilang taga – kontrol sa kapaligiran ng mag-aaral. Ang kakayahan at responsibilidad ay nasa guro at ginagampanan niya ang tungkulin bilang instruktor sa paggamit ng talakayan sa leksyon at nagsisilbing tagapagdesisyon sa laman ng kurikulum at mga posibleng kalalabasan nito ang pinag-uusapan. Tinatangkilik nila ang mag-aaral bilang “knowledge holes” na kailangang punan ng sapat na kaalaman at impormasyon. Sa katunayan, ang mga tradisyunal na guro ang siyang dahilan sa katagumpayan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Dito sila unang namulat sa kaalaman sapagkat ito ang unang ginamit ng mga guro na paraan sa pagtuturo. Ang pagkatuto ay kadalasang nauugnay sa silid-aralan at dito nakikita ang kompetisyon. Ang laman at ang pagpapahayag ng aralin ay isinasaalang-alang bilang mahalagang salik at mahahasa dito ang kakayahan ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagsasanay. Ang laman ng aralin ay di na dapat alamin sa konteksto Theroux (2002), Johnson and Johnson (1991). Sa madaling salita, ang pagkatuto ay nasa aralin at kalakaran ng guro sa kanyang pagtuturo. Dito nagsisilbing instruktor ang guro sapagkat sa kanyang talakayan, siya ang nagdadala at nagbibigay ng mga impormasyon sa mga mag-aaral. Ang ginamit ng mga guro sa ayos ng silid-aralan ay ang kumbensyunal na kung saan nakahanay lamang ang mga upuan.
 20. 20. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] May dalawang mahahalagang sinabi si Theroux (2002) tungkol sa tradisyunal na pagtuturo: Una, ito ay pagtuturo sa maraming kurso at kinakailangan ito upang maunawaan ng maayos ang mga nilalaman na makatutulong sa mag-aaral. Ang tradisyunal na pamamaraan ng pagtuturo ay ang paggamit ng simpleng modelo na ginawa ng guro. Pangalawa, ito ang pagtuturo na hindi maaring matugunan sa patuloy na paglago ng teknolohiya. Ang tradisyunal na pagtuturo ay hindi maaaring baguhin dahil ang kapalit na problema ay ang mataas na halaga ng mga bagong modelong kagamitan sa pagtuturo. Ngunit ayon kay Aquino (1997), ang modernong pagtuturo at teknolohikal na pagbabago sa ika-21 na siglo ay nakapokus sa kompetisyon sa mga paaralan. Ang ginamit sa alternatibong pagtuturo ay isang pangunahing bahagi ng teknolohiya ng makabagong-likha at teknolohiya sa makabagong ideya na kinatawan ang resulta ng pagpapatupad sa modernong disenyo ng teknolohiya bilang susi sa pagkamit ng katagumpayan sa pagkatuto ng mag-aaral sa loob ng klase. Kaya sa kabila ng paglago ng teknolohiya sa kalagitnaan ng 19 na siglo, ang pagpasok nito sa sistema ng edukasyon ay nagiging huli. Sa nabanggit sa tiyak na kasaysayan ng teknolohiya sa larangan ng edukasyon Reiser, R.A., (1997) sa Elliot, S. et. al. (1996), sa mga taong 1980 at 1990 lumaganap ang kasaganahan ng teknolohiya. Huli na nang malaman na ang kompyuter ay may malaking papel na ginampanan sa proseso ng pagtuturo-pagkatuto. Sa pamamagitan ng teknolohiya, tataas ang oportunidad ng pagtugon, napapalawak ang akademikong oras at nasasali ang mag-aaral sa lahat ng proyekto na may kani-kanilang disenyo kung saan ito ay isang sandigan para sa epektibong pagtuturo at epektibong pagkatuto Elliot, S. et. al. (1996).
 21. 21. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] Sa katunayan,di lamang teknolohiya ang nagpapatakbo sa paaralan ngunit pati rin ang mga guro (Sheingold at Harvey) sa Elliot, S. et. al. (1996), ipinakita ang impresyon na may mga guro na hindi gumagamit ng teknolohiya sa kanilang pagtuturo at iba na gumagamit ng teknolohiya sa kanilang pagtuturo sa sekundarya ay pinababa nito ang kanilang kakayahan. Sa pag-aaral ni Ely; Elliot, S. et. al., (1996), pinatutunayan sa mga nasabing resulta sa itaas ng ilahad niya ang mga dahilan kung bakit di ginamit ng mga guro ang teknolohiya sa kabila ng pag-unlad nito: a.) takot; b.) mahinang software at walang oras para mapa-unlad; c.) naniniwalang ang tekolohiya ay di nakatutulong; d.) kulang sa mataas na panahon ng pagpaplano; e.) itinuturing na kakompetensiya ang teknolohiya; f.) kulang sa suporta ng administrasyon; g.) napapahaba ang oras at nangangailangan ng kakayahan; h.) iba-iba ang papel ng guro; i.) di tanggap ng lipunan. Nasasaad nito na kailangan bigyang aral ang guro at lipunan bilang iisa ang kahalagahan sa paggamit ng teknolohiya sa sistema ng edukasyon. Ang mga resulta na nailahad ay nagpapakita ng marami sa mga guro na ‘di gumagamit ng teknolohiya dahil sa sila ay takot sa teknolohiya mismo at di sang-ayon sa mga teoryang nasa likod ng mga bagong inobasyon. At ang takot na ito ay nag-ugat sa pagiging walang kaalaman at kakulangan sa karanasan. Karagdagan pa ni Ely na karamihan sa mga guro ay walang pormal o impormal na pagmanipula gamit ang kamay na kasanayan sa programming at pangunahing edukasyon sa teknolohiya, maliban na lamang sa mga bagong nagtapos na kung saan sila mismo ay nagboluntaryong mag-aral sa teknolohiya para sa pampersonal na kaalaman. Karamihan din sa mga guro ay natatakot makasalamuha ng mga mag-aaral na may mas malawakan na kaalaman ukol sa teknolohiya- takot na mapahiya. Kailangan talaga ang kaalaman sa teknolohiya para matagumpayan ang pagtuturo gamit ang media sa loob ng klase.
 22. 22. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] Ayon kina Abellera et. al. (1990), ang media bilang bahagi ng alternatibong pagtuturo ay isang komponent ng instruksyong panteknolohiya bilang daan ng komunikasyon na maaaring pang-edukasyon na pangangailangan at kahalagahan. Ito ay binubuo ng mga pangunahing kagamitan na panteknolohiya para malinang at mapadali ang proseso ng pagkatuto ng mag- aaral sa kinabibilangan ng hardware tulad ng telebisyon, DVD players, at iba pang panturong makinarya at software gayang naka -program na mga teksto, mga pelikula, at iba pa. Dagdag pa nina Hayden at Torkelson (1973) mula sa nakalimbag na aklat nina Abellera et. al. (1990), may apat na iminungkahing pamantayan para sa pagtuturo gamit ang muti media sa kanyang klase: Una, maging bukas sa inobasyon. Kung may problema sa kagamitan agad mag-isip ng alternatibo at maging bukas sa anumang suhestyon para matagumpayan ang pagkatuto ng mag-aaral. Ikalawa, epektibong paggamit ng media. Dapat batid ng bawat guro na ang epektibong paggamit ng media ay mabisang paraan para sa tiyak at angkop na pagpaplano, paghahasa at pagproseso ng pagkatuto. Ang kaibahan ng anyo ng mensahe at kaangkupan sa tiyak na media para sa tamang uri ng pagkatuto ay kinakailangang isaalang-alang sa pagpili ng media at epektibong paggamit nito sa pagtuturo ng paksa. Ikatlo, pagbuo ng kasunduan para sa tuloy-tuloy na pagtataya. Ang siyentipikong pamamaraan ay nakasalalay sa patuloy na pagtataya para sa epektibong hakbang ng pagkatuto. Ang mga try-outs na pagsasanay ay kailangan para malaman ng guro ang tiyak na feedback kung saan ang dapat linangin para lalong matuto ang kanyang mag-aaral. Ikaapat, panatilihin ang aspetong pangkatauhan ng bawat teknolohiyang pampagtuturo o pang edukasyon. Gamitin ang mga kagamitang panteknolohiya bilang isang komponent ng
 23. 23. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] alternatibong pamamaraan at hindi bilang pag-alis ng pagkamakatao kundi, bilang kagamitang pagtuturo-pagkatuto sa pagitan ng guro at mag-aaral. Para mapagtagumpayan ang proseso ng pagkatuto ng mag-aaral, kailangan isaalang-alang ng gurong nagtuturo kung anong pamamaraan ang kanyang gagamitin na karapat-dapat sa kanila at para sa pambihirang tagumpay at mabisang pagkatuto ng mag-aaral. Ayon kina Crooks (1988) McKeachie (1986) and Wergin (1988) masusuri natin ang pagkatuto ng estyudante base sa kung paano siya mag isip ng isasagot sa isang tanong na siyang sumasalamin sa napag-aralan niya. Halimbawa, kung ang pagsusulit na kaniyang inaasahan ay nakatuon sa mga katotohanan (facts), ang gagawin niya ay kakabisaduhin ang mga detalye. Kung ang pagsusulit ay kinakailangan ng paglutas sa isang problema o pagpapalawak ng kaalaman ay pinapairal niya ang malalim na pag unawa at kung paano nito iaapply ang mga impormasyon. Bilang guro, ang pagsasagawa ng ganitong istilo ng pagtuturo ay nakakatulong upang masukat ang katagumpayan ng iyong pagpeprisinta ng materyal. Huli, ay sa ganitong paraan, nasusukat o nalalaman ng isang guro kung ano ang mga paksa o mga kasanayan ang hindi nauunawaan ng mga mag-aaral. Ayon naman sa mga ekspertong sina Jacob at Chase, ang pagsusulit ay ang pinaka-komprehensibong paraan ng pagsubok, karaniwang ibinibigay sa katapusan ng termino, at isa o dalawang beses sa panahon ng semestre. Ang pagsusulit ay mas limitado sa saklaw, na tumutuon sa isang partikular na paksa.Samantala ang maikling pagsusulit (quiz) ay mas limitado at karaniwang ibinibigay sa loob ng labing limang minuto o mas mababa. Banyagang Pag-aaral Ayon kay Riel (1996) na ang teknolohiya ay mabilis na nagpapabago sa maraming aspekto sa lipunan, at higit na malaki ang epekto nito sa mga kabataan kaya nararapat lamang iksamining mabuti ang mga pagpaplano ng paggamit ng Multimedia sa
 24. 24. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] loob ng klase upang maibigay sa kanila ang mainam na edukasyon. Pinaniniwalaan na ang mga mag-aaral sa kasalukuyan ay nangangailangan ng maraming kasanayan para sa kanilang propesyon pagdating ng araw upang makasabay sa mundong laging nagbabago. Ibinahagi din ni Riel (1995) ang kanyang karanasan hinggil sa kanyang ginawang ekspereminto sa aplikasyon ng teknolohiya sa loob ng klasrum at nalaman nya na ang kanyang mga estudyante ay aktibong nakikisali sa talakayan, pinagawa din nya ang kanyang mgaestudyante ng mga proyekto na mayroong kaugnayan sa kompyuter at mula dito ay nakita nyaang magandang perpormans ng mga mag-aaral, iginiit din nya na kapag ang Edukasyunal na Teknolohiya ay nailapat ng tama at wasto sa mga mag-aaral ay magiging maganda ang prosesong pagkatuto Inilabas naman ni Shepherd (2001) ang kanyang teorya na hinggil sa kabutihan ng Multimedia  sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ayon pa sa kanya na ang mabuting pagplaplanong €€Multimedia  ay nakakatulong sa mga mag-aaral upang malinang ang kanilang kakayahang pangteknolohiya upang maging kapaki pakinabang sa lipunan sa darating na panahon, iginiit din nya na mayroong kabutihang hatid ang paggamit ng€Multimedia  sa klase gaya nalang ng mga sumusunod: 1.Nagiging aktibo at nakikisali sa talakayan ang mga mag-aaral. 2. Mas nagiging interesado sila sa mga itinuturo ng mga guro gamit ang €powerpoint presentation€€. At dahil dito ay mas nadaragdagan ang kanilang kaalaman. 3. Nadaragdagan ang kanilang kaalaman, tungkol sa teknolohiya at dahil dito ay hindi sila magiging mangmang o walang muwang sa patuloy na pag-unlad nito. 4.Bumilis ang kanilang pagkatuto o kaalaman.
 25. 25. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] Ayon naman kay Merrill (1986) sa librong COMPUTER IN EDUCATION na ang pinakamahalagang layunin ng edukasyon ay ang maihanda ang mag-aaral sa mundong laging nagbabago at malinang ang kanilang mga kakayahan at papel ng teknolohiya sa lipunan ay isa samga importanteng salik upang mapatupad ang layuning ito. Ayon sa pag- aaral na isinagawa nnina Norton at Wiburg (2003), ang konsepto ng teknolohiya ay maitutumbas sa salitang €€Technique  na ang ibig sabihin ay ang tamang paraan ng pagpili at pagkilala kaugnay sa mga kaparaanang nagagamit ng tao sa kanyang mga gawain.Ang angkop at tamang pagpili ng teknolohiya na ating gagamitan sa ating mga klase ay nararapatding isaalang alang nang sa gayon ay mas epektibo itong mailapat sa bawat aralin. Nagagawakasi nito na mas maging produktibo pa ang kalidad ng edukasyon ng isang lipunan bukod pa dito mas napapabilis din nito ang akses ng bawat estudyante at Guro sa impormasyong saanmang dako sa daigdig. Ayon kay Villacorta (2003) ang edukasyon ay ang pagpapaabot sa mga mag-aaral ngmga kaalaman, kakayahan, at kaugaliang higit na magbibigay sa kanila ng pagkakataong maging produktibo at malayang mamamayang makapag-ambag sa kaunlaran ng kanilang lipunan. Ibig sabihin ang edukasyon ay ang pagbibigay sa mga mag-aaral ng karunungan bilang produkto oend result kaakuhan ng isang indibidwal. Nangangahulugan lamang ito na sinumang tao nasumailalim o sasailalim sa gawaing ito ay hindi matatakasan ang mga pagbabago sa kanyang paniniwala at mga ideolohiya sa buhay na makakaapekto hindi lamang sa kanyang sarili bagkus sa lipunang kanyang ginagalawan.
 26. 26. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] KONSEPTUWAL NA BALANGKAS Ang pag-aaral na ito ay nakakawing sa konsepto ni Castrodes, M. (2011) na hindi maiwasan ang pag-unlad dahil sa mabilis na paglaganap ng teknolohiya saan mang dako. Katunayan nito ay maraming mga guro na ang gumagamit ng makabagong teknolohiya particular na ang kompyuter. Sa panahong ito masasabing malaki ang nagiging impluwensiya ng kompyuter sa pagtuturo upang pagkalinang ng mag-aaral. Ipinakita ng konseptuwal na balangkas na ito ang mga karanasan at kasanayan ng guro sa pag gamit ng Multi-media sa Pagtuturo ng asignaturang Pilipino sa ikapitong baiting at ang mga guro na hanggang ngayon ay makaluma parin ang paraan ng pagtuturo. Gayon din ipinakita sa balangkas na ito ang resulta ng dalawang paraan ng pagtuturo sa pamagitan ng pre-test at post test. Dito makikita kung paano makatulong sa isang guro lalo na sa mga mag-aaral ang pag-gamit ng makabagong teknolohiya at kung ano ang kaibahan ng resulta ng mga mag aaral na dumaan sa pagtuturo na gamit ang karanasan at kaalaman ng guro sa bagong teknolohiya. Profayl ng mga responde batay sa mga sumusunod: Edad Pinakamataas na naabot na pinag-aralan Taon sa pagtuturo Mga kaalaman sa paggamit ng compyuter
 27. 27. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] PARADIGMO NG PANANALIKSIK Ginagamit sa pagtuutro: Tradisyunal Makabagong teknolohiya Nakuhang marka sa Pre-test ng mga mag-aaral batay sa: Tradisyunal na pagtuturo Makabagong teknolohiya na pagtuturo Nakuhang marka sa Pre-test ng mga mag-aaral batay sa: 1.Tradisyunal na pagtuturo 2.Makabagong teknolohiya na pagtuturo Kaibahan ng mga nakuhang marka mga mag-aaral sa pre-test at post test batay sa: Tradisyunal na pagtuturo Makabagong teknolohiya na pagtuturo Paano magamit ang natuklasan resulta sa pagtuturo ng asignaturang Pilipino Paghahambing ng Tradisyunal na Pagtuturo sa Makabagong teknolohiya pagtuturo ng asignaturang Pilipino sa ikapitong baiting.
 28. 28. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] Ang Paradigmo na ito ay naglalarawan ng malinaw na pagdaloy ng ibat ibang variable sa input tungo sa output nito. “ observation at Evalultion” ang gagamitin upang mailahad nang tuna yang mga suliranin ayon sa degri ng karanasan na kanilang Makita. Ang unang kahon ay ukol sa profayl ng mga responde batay sa antas ng kasarian, edad, pinakamataas na pinag-aralan na naabot bilang mga guro, taon ng pagtuturo at mga kaalaman sa paggamit ng kumpyuter. Ang ikalawang kahon ay naglalaman ng kaalaman at husay ng mga guro kung ano ang madalas na ginagamit sa pagtuturo. Ang ikatlong kahon ay pagpapakita ng mabisang resulta ng dalawang paraan ng pagtuturo, dito makikita kung alin ang mas epektibo sa larangan ng pagtuturo lalong lalo na panahong ito. Sa ikaapat na kahon ay ilalahad ang pagkakaiba ng dalawang paraan sa pagtuturo ng asignaturang Pilipino sa ikapitong baiting. Ang Ikalimang kahon ay naglalaman kung paano gagamitin sa pagtuturo ng asignaturang Pilipino ang mga natuklasang resulta at pananaliksik. Kabanata 3 PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK
 29. 29. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] Ilalahad sa kabanatang ito ang pamaraang gagamitin sa pananaliksik, ang responde, gagamiting instrumento at teknik, paraan sa pagsasagawa at pagpapakahulugan ng datos tungkol sa pag aaral. DISENSYO NG PANANALIKSIK Sinasabi ni Gay (1976) na ito lamang ang paraan ng pananaliksik na tunay na makasusubok sa palagay o hypothesis tungkol sa ugnayang sanhi at bunga. Idinagdag ni Ary at mga kasama (1972), na ang eksperimento ay kadalasang itinuturing na pinakasopistikadong pamaraan ng pananaliksik para subukin ang mga palagay o hypothesis. Kaligiran o Lokal ng Pananaliksik Ang pag-aaral na ito ay nakatuon lamang sa mga mag-aaral sa FORTUNE HIGH SCHOOL nasa ikapito na Baitang. Tagapagtugon ng Pananaliksik Ang mga tagapagtugon ng pananaliksik na ito ay ang mga mag-aaral sa FORTUNE HIGH SCHOOL SA LUNGSOD NG MARIKINA na nasa Ikapitong baitang sa Mataas na Paaralan. May 20 mag-aaral na tinuturuan gamit ang tradisyonal na pagtuturo at 20 ring mag-aaral para sa Makabagong teknolohiya pagtuturo na random na pagpipili. Instrumento ng Pananaliksik Ang gagamitin sa pag-aaral na ito ay ang mga
 30. 30. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] Exam €Pre-test €Post-test Paraan ng Paglilikom ng mga Datos Gagamit ang kasalukuyang mananaliksik sa pag-aaral na ito ng mga sumusunod na paraan: 1.Bago gumawa ng pag-aaral na ito ay hihingi muna ng pahintulot ang mananaliksik mula sa Punong Guro ng paaralan para gumawa ng pag-susuri sa mag aaral.. 2.Pupuntahan ng kasalukuyang pananaliksik ang opisina ng punong guro at sangay ng nasabing paaralan at humingi ng permiso na gawing tagapagtugon ang mag-aaral na nasa Ikapitongbaitang. 3.Itataala ng kasalukuyang mananaliksik ang mga katangian at natuklasang impormasyon mula sa gagawing pagtatalakay at pagtataya sa loob ng klase. PAGTRATO SA DATOS Ginagamit ang paires t test para makuha ang kaibahan ng nakuhang marka ng mga mag-
 31. 31. New Era University SCHOOL OF GRADUATE STUDIES No. 9 Central Avenue, New Era Quezon City, Philippines [Type text] [Type text] aaral sa pre-test at post test batay sa tradisyunal na pagtuturo at makabagong teknolohiya sa pagtuturo. Formula: t = (X1-X2)-do (n1-1)S1²+(n2-1)S2² 1 1
 • RowelaAbenalis

  Sep. 21, 2021
 • MharbyJimenez

  Sep. 13, 2021
 • JeanPaulineHerbasRobillos

  Jul. 25, 2021
 • joyrosecervales

  May. 25, 2021
 • ShibeDownloads1234

  Feb. 25, 2021
 • AbegailAnnAglubat

  Dec. 8, 2020
 • KristalJoyRobis

  Nov. 29, 2020
 • LorizeMargaretRicamata

  Nov. 13, 2020
 • MayAnnOlanolan

  Sep. 14, 2020
 • VanessaMarzan1

  Jun. 13, 2020
 • gelynisturis

  Apr. 23, 2020
 • AndreaTimbang

  Dec. 4, 2019
 • MarjorieDondonilla

  Oct. 30, 2019
 • Jessalagman12

  Sep. 15, 2019
 • JeffrilCacho

  Sep. 4, 2019
 • RafaelCas3

  Feb. 18, 2019
 • MilcelCabaas

  Nov. 11, 2018
 • christinedivine

  Sep. 28, 2018
 • JetroPatriarca

  Sep. 11, 2018
 • lalajolly

  Aug. 29, 2018

Kanata 4

Views

Total views

119,394

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

38

Actions

Downloads

495

Shares

0

Comments

0

Likes

29

×