Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Casa kaufmann

1,675 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Casa kaufmann

  1. 1. ORGANICISME Casa Kaufmann, Frank LLoyd WrightCASA KAUFMANN1. Documentació generala) Títol: Casa Kaufmann o Casa de la cascada (Falling Water House)b) Autor: Frank LLoyd Wright (Richland Center, Wisconsin 1867 - Taliesin West,Arizona 1959 )c) Biografia:Estudià enginyeria, que abandonà pocs mesos abans dentrar al taller de larquitecteJ.L.Silsbee, a Chicago.El 1887, entrà al dAdler-Sullivan, on romangué fins el 1893, i fou fortament influït perla ideologia de Louis Sullivan.Amb lhabitatge dOak Park, Illinois (1889), inicià la seva obra amb referències a lesconstruccions dels grangers i a les japoneses, que sacusaren sempre en els seushabitatges. Però el fet més nou i més decisiu és la integració de la construcció en elseu entorn i la no ruptura amb la natura, que fa entrar a la mateixa casa.Representativa daixò és la casa Robie, a Chicago (1909).A partir del 1935, després duna llarga època de marginació, construí algunes de lesseves obres més importants, tant per laplicació dels materials com per lestudi de laPaqui Berral 1
  2. 2. ORGANICISME Casa Kaufmann, Frank LLoyd Wrightllum: Falling Water House i Kaufmann House, a Bear Run, Pennsilvània (1936), i lesoficines de la Johnson Wax Co., a Racine, Wisconsin (1938).Posteriorment, cal esmentar el museu Guggenheim (Nova York) (1943-59), que tipificaun nou sistema de visita a una col·lecció, la Price Tower, Bartlesville, Oklahoma(1955), i una sèrie de projectes utòpics, irrealitzats, per a Bagdad i Pittsburg, així comel gratacel de 1600 m dalçada pensat per a Chicago.c) Mecenes: Edgar Kaufmann, director d’una empresa.d) Cronologia: 1935 – 1937.e) Context històric: Crack del 29 i les seves conseqüències / Períoded’entreguerres.Context artístic: Arquitectura organicistaEn oposició als principis racionalistes i funcionalistes es va desenvolupar unaarquitectura preocupada per buscar la correspondència entre arquitectura i natura, iper utilitzar formes més orgàniques. Aquesta tendència, anomenada Organicisme,pretén posar els mitjans tècnics al servei de l’ésser humà, i per això parteix del seuconeixement.Es té molt en compte la psicologia experimental i, com que les sensacions hi tenenmolt a dir, l’arquitecte ha de tenir present l’acústica, l’harmonia de colors i l’harmoniade l’habitatge amb l’entorn.Amb l’ Organicisme es recuperen materials com la fusta, el maó o la pedra il’arquitectura adquireix formes més lliures, de manera que l’espai adquireix una novaflexibilitat.f) Tipologia d’edifici: Civil, residència familiar.g) Dimensions: -h) Relació amb l’entorn: La Casa de la Cascada està a Mill Run, Pennsilvanià(EUA). En aquests paratges es troba també el Parc Natural de Bear Run i el ParcEstatal de Ohiophyle. Quan la família Kauffman mostrà el terreny a Wright per primera vegada, li van demanar una casa des d’on es pogués veure la cascada. Després d’un any sense notícies del projecte, Wright els mostrà els dibuixos d’un casa en la cascada, des d’on es pot accedirdirectament a les seves aigües. envoltada de natura, de boscos i està construïda sobreuna roca. El riu passa a través d’ella.Paqui Berral 2
  3. 3. ORGANICISME Casa Kaufmann, Frank LLoyd Wright Aquesta casa es troba gairebé “camuflada” per l’entorn que l’envolta. No només pels seus materials, sinó per la seva composició. En mig d’uns boscos, amb els seus alts arbres, troben un element (la casa) en que predomina l’horitzontalitat. Això, però, no provoca un fort contrast, degut a què es troba en la cascada, itant aquest com el recorregut del riu es desenvolupen en una successió de planshoritzontals de la mateixa pedra amb la que està realitzada la casa. La relació de la Casa de la Cascada amb el paisatge és tant estreta, que fins i tot podem trobar dins de la casa roques que pertanyien al terreny inicial i que s’han mantingut intactes, com succeeix en l’espai de la xemeneia. Igualment, el terra de tota la planta baixa està treballat amb la mateixa pedra que estrobava en aquest lloc.Els colors de la casa combinen perfectament amb les tonalitats distintes del bosc(verds, veig, ocres, rosats…) al llarg de les estacions de l’any, el que intensifica la idead’aquesta casa com un element més del bosc, amb el que es relaciona íntimament.2. Anàlisi formal:a) Sistema constructiu: Arquitravat Materials: materials industrials com la pedra, fusta (acabats interiors), formigóarmat, vidre i alumini. La pedra i la fusta són elements orgànics, encara que també hiha elements prefabricats. Elements de suport:Aprofità les grans roques del terreny per sostenir determinades parts de l’edifici com lagran sala d’estar de la planta inferior i s’ajudà també de murs verticals de pedra icolumnes de formigó.L’enorme xemeneia de pedra rústica, que sorgeix de la roca natural com si es tractésd’una torre, es considera l’eix principal de l’edifici, doncs, tots els espais s’articulenprenent-la com a punt de referència. Elements de cobertura:Sobre aquests elements es recolzen els plans horitzontals que presideixen laconstrucció i que es troben disposats de forma esglaonada, fet que permet de salvarels desnivells del terreny i d’adaptar-s’hi perfectament.Paqui Berral 3
  4. 4. ORGANICISME Casa Kaufmann, Frank LLoyd Wrightb) Forma i estil: Plantejament general de l’edifici:- Planta:Exteriorment, la casa té 3 plantes esglaonades:- La primera de les quals s’assenta directament damunt la roca natural, queemergeix del terra i forma la base de la xemeneia situada a la sala d’estar.- Aquest primer pla es perllonga per davant formant una gran terrassa suspesa perdamunt de la cascada, de manera que la caiguda d’aigua sembla que surt de lamateixa casa.- De la planta superior, en sobresurt una altra terrassa, l’eix de la qual forma unangle de 90º amb la de sota; aquesta segona terrassa més alta supera l’anterior per uncostat, amb una disposició tal que li permet fer de sostre i protecció d’una part de lainferior i, alhora, deixa passar el sol permanentment per la banda restant.L’espai interior respon directament a la concepció centrífuga que Wright té del’arquitectura: els espais es generen de dins cap a fora, de manera que lacontraposició entre els plans verticals i horitzontals no es converteix mai en una caixa,a l’estil del racionalisme, sinó que assegura la intercomunicació entre els espais interni extern, efecte que és afavorit per la construcció en vidre de tots els angles interiors, ique evita l’opacitat i, per tant, la sensació de tancament.D’aquesta manera, la vista pot anar des de dins cap a fora sense necessitat de solucióde continuïtat.D’altra banda, la disposició interna de cada planta és absolutament lliure, sense capestructura reguladora, i s’adapta a les necessitats concretes de cada zona.- Alçat:Són tres plantes, disposades de manera esglaonada per integrar-se a l’orografia delterreny. Decoració:- Elements que utilitza:Decoració orgànica i molt senzilla. A l’interior hi ha molta fusta i el mobiliari és simple.Els murs són de formigó armat, aplacats de pedra natural i arrebossats, i es combinenamb fusteria d’alumini i grans finestrals.- Objectius que busca:La decoració vol integrar-se amb la natura i crear sintonia amb aquesta. L’exterior dela planta fou dissenyat per confondre’s amb l’entorn, per mimetitzar-s’hi a través dediferents plans superats mitjançant rampes, esglaons, ponts, parapets i terrasses. Característiques formals:Paqui Berral 4
  5. 5. ORGANICISME Casa Kaufmann, Frank LLoyd Wright- Ritme en els espais: Edifici integrat en la natura que crea sensació d’harmonia,equilibri i tranquil·litat.- Llum: Molta llum, que entra pels grans finestrals.- Pràctica: Residencial. Estil:- De l’època:Els inicis del segle XX van ser un moment molt ric a nivell artístic. Arreu del montsorgiren diferents corrents arquitectòniques, que s’escamparen fàcilment i ràpidamentgràcies als mitjans de comunicació.Malgrat tot a Europa tindria més força la corrent racionalista de l’arquitectura, que esfonamentava en:- l’absència de decoració supèrflua- jugava amb les línies verticals i horitzontals- els contrastos de materials- jocs volumètrics- distribució racional i funcional de l’edifici.Als Estats Units, en canvi, imperà l’organicisme, que es basava en:- Els jocs d’asimetries.- Jocs de materials, teulades, sortints, etc.- De l’autor:“En l’arquitectura orgànica és absolutament impossible considerar l’edifici com unacosa, el mobiliari i els complements com una altra i l’emplaçament com una altra més”E. Kaufmann.Wright, un arquitecte individualista mal vist per la indústria (ja que assumiapersonalment tots els aspectes de la construcció), aplicà a la Casa Kaufmann elsprincipis del seu programa:1. Harmonització amb l’entorn, a basa d’estendre i accentuar les plans paral·lels alterra.2. Aixecament de soterranis, en considerar-los antihigiènics.3. Manca d’ornamentació a les façanes, tret de la aportada pels mateixos materialsde construcció.4. Mobiliari senzill que provenia de la producció en sèrie.En aquest sentit, és destacable la influència que l’arquitectura japonesa exercí sobreWright, tant pel que fa als exteriors com als interiors: senzills, funcionals i amb lesmínimes compartimentacions.Paqui Berral 5
  6. 6. ORGANICISME Casa Kaufmann, Frank LLoyd Wright3. Interpretació:a) Funció de l’obra (iconologia): Per l’època:Va ser una obra d’art molt innovadora que no s’adequava a les directrius seguides pelsaltres arquitectes.L’obra de Wright no assolí la difusió que en un principi es pensava que tindria, en partper la rebel·lia del seu autor. Pel mecenes:Aquest tipus d’obres deixen veure el caràcter del mecenes, ja que són molt personals il’organicisme permet aquest personalisme.La casa va ser encarregada a Wright el 1935 per Edgar Kaufmann, director d’unsgrans magatzems a Pittsburg. Fou concebuda per a l’ús particular, fet que endeterminà el caràcter pràctic. Pel lloc:La mateixa adaptació de la construcció al lloc i als materials del terreny, coml’expansió centrífuga dels seus espais interiors, van fer que l’obra esdevingués unautèntic símbol de l’organicisme.Els materials utilitzats, la concepció de l’espai, la implicació directa amb la natura, laintegració de l’aigua, les roques i els arbres, són símbols d’una manera molt concretad’entendre l’arquitectura: oberta, integrada en l’entorn, de caràcter pràctic i amb lavocació de constituir un refugi per a la persona. Per l’artista:Va esdevenir una mena d’aventura tècnica per part del seu autor, que explorà lespossibilitats dels nous materials i va realitzar un veritable exercici d’integració del’arquitectura en la natura.b) Antecedents i transcendència: Antecedents:El caràcter centrífug de les construccions de Wright és hereu directe de les tradicionalscases de camp americanes en forma de creu. Així ho expressà en les sevesprimeres construccions, però no en aquesta, on la forma de creu desaparegué i vapermetre una absència total d’estructura reguladora.L’arquitectura japonesa pel que fa als exteriors i als interiors: senzills, funcionals iamb les mínimes compartimentacions.La Casa de la Cascada respon plenament a la concepció organicista de l’arquitectura,si bé s’ha volgut veure una influència del racionalisme en el joc de volums octogonalsPaqui Berral 6
  7. 7. ORGANICISME Casa Kaufmann, Frank LLoyd Wrightque la conformen. Tot i això, aquest joc de volums no responia a una intenciópurament volumètrica, sinó que simplement és el resultat de la mateixa expansió delsespais interiors. Transcendència:El programa teòric de Wright, malgrat els seus encerts, no assolí la difusió queprometia, a causa, en bona part, del caràcter rebel del seu autor.En conjunt, més que influències va tenir oposicions, principalment del racionalismeeuropeu de Walter Gropius i Mies Van der Rohe, arquitectes que, malgrat tot,assumiren alguns dels postulats de Wright i els aplicaren a les seves obres.Paqui Berral 7

×