Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Нађа Вуковић - Биодиверзитет

493 views

Published on

Биодиверзитет

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Нађа Вуковић - Биодиверзитет

 1. 1. БИОДИВЕРЗИТЕТ
 2. 2. • Биодиверзитет (лат. bios= живот и diversus= различит) је свеукупна разноврсност живих бића, односно свеукупност гена, врста и екосистема на Земљи. • У том смислу могуће је говорити о генском, специјском и екосистемском диверзитету.
 3. 3. • Генски диверзитет представља скуп гена свих живих бића на Земљи. Генски диверзитет се односи на варијацију гена унутар врсте што омогућава стварање нових биљних сорти и животињских раса.
 4. 4. • Специјски диверзитет представљају све врсте на нашој планети од постанка живота. До данас је описано 1,7 милиона врста, а инсекти чине скоро половину. Врсте су груписане у 5 великих царства: - Бактерије - Протисти - Животиње - Гљиве - Биљке
 5. 5. • Екосистемски диверзитет означава укупну разноврснот станишта и биоценоза, као и еколошких процеса у биосфери.
 6. 6. • Зашто је важан биодиверзитет?Зашто је важан биодиверзитет? Жива природа функционише наЖива природа функционише на принципу разноврсности.принципу разноврсности. Биодиверзитет је једини могући одговорБиодиверзитет је једини могући одговор на променљивост услова животнена променљивост услова животне средине. Да су у прошлости свисредине. Да су у прошлости сви организми били исти, прва великаорганизми били исти, прва велика промена би збрисала живот са нашепромена би збрисала живот са наше планете.планете.
 7. 7. • У геолошкој прошлости наша планета је прошла кроз турбулентне периоде. Копно се подизало и спуштало, континенти се кретали, а састав атмосфере и темепература су се мењали. Једино је живот успевао да преброди све те промене. Да није било биолошке разноврсности свака од тих промена би била катаклизма за живи свет.
 8. 8. • Свака појединачна врста на Земљи има своју улогу. Због тога нестајање појединих врста и смањење биолошке разносрсности имају глобалне последице. Њихов нестанак је углавном последица човековог негативног деловања. Птица додо са Маурицијуса
 9. 9. • Центри биодиверзитета су подручја на којима је забележен изузетно велики број различитих врста биљака, животиња и гљива. То су: -високе планине -кањони и клисуре -степе и пешчаре -мочварна подручја
 10. 10. • Људи све више развијају свест о томеЉуди све више развијају свест о томе колико је важан биодиверзитет иколико је важан биодиверзитет и посвећују се његовом очувању, обновипосвећују се његовом очувању, обнови и заштити. Зато су водећи научници,и заштити. Зато су водећи научници, биолози и еколози саставили црне ибиолози и еколози саставили црне и црвене књиге као вид опомене ицрвене књиге као вид опомене и упозорења.упозорења. • Црне књиге садрже податке оЦрне књиге садрже податке о истребљеним врстама.истребљеним врстама. • Црвене књиге садрже податке оЦрвене књиге садрже податке о угроженим врстама.угроженим врстама.
 11. 11. • Ти подаци су поражавајући. • Свакој четвртој врсти сисара прети истребљење. • Најугроженији су мајмуни, тигрови, панде, бели медведи... • За 30 година је уништено око 20% тропских шума. • Исушено је око 50% мочвара.
 12. 12. • УН су 1992. у Рио де Женеиру прогласиле 22. мај за светски Дан биодиверзитета. Србија је на врху европске лествице по биолошкој разноврсности. Биодиверзитет Србије чини око 60.000 врста и то: 110 врста риба, 44 врсте водоземаца и гмизаваца, 96 врста сисара и 345 врста птица.
 13. 13. • Веома је важно да се очувају врсте јер су оне основа биолошке разноврсности, а та разноврсност је темељ свих животних процеса на планети Земљи.
 14. 14. Нађа Вуковић I-3

×