Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

 1. 1. Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Єлiсов Юрiй Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 27.04.2016 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор" 2. Організаційно- правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 13568038 4. Місцезнаходження емітента 10001 Житомирська область м. Житомир вул. Баранова, 93 5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0412-428088 0412-428086 6. Електронна поштова адреса емітента vs@frz.com.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2016 (дата) 2. Річна інформація опублікована у 81(2335) Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 27.04.2016 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 3. Річна інформація розміщена на сторінці http://vibroseparator.ua/ в мережі Інтернет 27.04.2016 (адреса сторінки) (дата)
 2. 2. Зміст 1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 7. Інформація про посадових осіб емітента: 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 9. Інформація про загальні збори акціонерів 10. Інформація про дивіденди 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 12. Відомості про цінні папери емітента: 1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 13. Опис бізнесу X 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 17. Інформація про стан корпоративного управління X 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
 3. 3. включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 27. Правила ФОН 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 30. Річна фінансова звітність 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 33. Примітки В складi рiчного звiту вiдсутнi: - Iнформацiя про лiцензiї(дозволи) на окремi види дiяльностi - так як лiцензiй товариство не одержувало. - Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб - так як Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб у звiтному роцi. - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - так як у штатному розкладi Товариства вiдсутня така посада. - Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. - Iнформацiя про загальнi збори - так як товариство у звiтному роцi збори не проводило. - Iнформацiя про дивiденди - так як рiшення про виплату дивiдендiв товариством не приймалось. - Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як Товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало. - Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - так як протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало. - Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку - так як Товариство за звiтний перiод складає фiнансову звiтнiсть до мiжнародних стандартiв. - Вiдомостi про аудиторський висновок(звiт) - емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi облiгацiї не випускало. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало.
 4. 4. III. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор" 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) А00 № 133245 3. Дата проведення державної реєстрації 27.09.1991 4. Територія (область) Житомирська область 5. Статутний капітал (грн.) 15690500.00 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000 8. Середня кількість працівників (осіб) 42 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 28.30 ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 28.93 ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТЮТЮНУ 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 10. Органи управління підприємства Акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління 11. Банки, що обслуговують емітента 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Відділення ПАТ "Кредобанк" в м. Житомирi 2) МФО банку 325365 3) Поточний рахунок 2600001354939 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ЦРВ ВАТ "Мегабанк" м. Харкiв 5) МФО банку 351629 6) Поточний рахунок 2600797805004
 5. 5. IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) ТОВ "ЗЕРНО.ЕЛ" 39173900 04080 Київська область д/н м. Київ вул.Новокостянтинiвська, буд.13/10, кiм.321 34.485835378095 ТОВ "Енерго-Мiст" 30782148 01073 Київська область д/н Киїiв вул. Сирецька 37 0.066919473600 ТОВ "Аудиторська фiрма "Астра -Аудит" 30521008 01042 Київська область д/н Київ бульвар Дружби Народiв, 19, 0.002230649000 ВАТ "УкрНДIтранспроект" 01095787 01001 Київська область д/н Київ вул. Антонова,5 0.352400000000 ТОВ "БСК" 24573858 01001 Київська область д/н м. Київ вул. Мельникова, 12 0.017800000000 ПП "ТВВ" 22866088 01001 Київська область д/н м. Київ пр-т Повiтрофлотський,90, оф.5 0.223100000000 Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, Kiпр 78416 д/н Київська область Elenion Building, 2nd floor Кiпр Р.С. 1066 Nikosia 5Themistoki Dervi street, д/н 0.733900000000 ТОВ "РИФ IНВЕСТ" 20742270 01023 Київська область д/н м. Київ вул.Шота Руставеллi, буд. 17, офiс 5 22.618800000000 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) Станом на кiнець року фiзичних осiб учасникiв Товариства - 393 д/н д/н д/н 41.499014499305 Усього 100.000000000000
 6. 6. V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 1) посада Голову правління 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єлiсов Юрiй Миколайович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 119945 15.03.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 4) рік народження** 1970 5) освіта** вища 6) стаж роботи (років)** 16 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Профзона", директор 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.12.2012 на 3 роки 9) опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали. До повноважень посадової особи як голови правлiння вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками голови правлiння є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Повний обсяг повноважень i обов'язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа також обiймає посаду директора ДП "ВС- Партнер", що знаходиться за адресою м. Житомир, вул. Баранова, 93, винагороду за виконання обов"язків директора не отримує. Загальний стаж роботи посадової особи складає 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа - комерцiйний директор, директор, фiнансовий директор, комерцiйний директор, заступник директора, головний державний iнспектор вiддiлу контролю цiн на ринках монопольних утворень, виконуючий обов"язки голови правлiння. Акціями товариства не володіє. 1) посада Член правління 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каленіченко Павло Сергійович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 453957 23.06.2004 Святошинський РУ ГУ МВС України в м. Києві 4) рік народження** 1988 5) освіта** вища 6) стаж роботи (років)** 4 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Комерційний директор ДП "ВС Партнер" 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.12.2012 на 3 роки 9) опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали. До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Винагороду за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Працює директором ТОВ "Партнер- ВС" за адресою: м.Житомир вул.Баранова,93. Загальний стаж роботи складає - 6 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - зам.головного енергетика, комерційний директор. Акціями товариства не володіє. 1) посада Член правління 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гордійчук Світлана Миколаївна 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ 999824 07.10.1999 Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку 4) рік народження** 1962 5) освіта** вища 6) стаж роботи (років)** 13 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** керуючий відділенням Банку ПАТ ВТБ
 7. 7. 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.12.2012 на 3 роки 9) опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали. До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Винагороду за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Посад на інших підприємствах особа не обіймає. Загальний стаж роботи складає - 33 років. Протягом трудової дiяльностi займала посади контролера ощадної каси, економіста, старшого економіста, старшого ревізора контрольно-ревізійного- віддіу, спеціаліста фінансово - кредитного відділу, виконуючої обов'язки голови правління банку, начальника управління корпоративного бізнесу, заступника директора філії банку, директора філії банку, директора відділення банку, фінансового директора. Акціями товариства не володіє. 1) посада член Наглядової ради 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Корпоративний консалтінг", предст. за доручен 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 25660996 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.12.2012 на 3 роки 9) опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Як член Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiiд iмiтента за звiтний перiод не отримуває. 1) посада Голова Наглядової ради 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шаховець Андрiй Олександрович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 990367 25.05.2010 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 4) рік народження** 1968 5) освіта** вища 6) стаж роботи (років)** 17 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Електровимiрювач", комерцiйний директор 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.12.2012 на 3 роки 9) опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали. До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй. Як голова Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд iмiтента за звiтний перiод не отримуває. Посад на інших підприємствах особа не обіймає. Загальний стаж роботи складає - 27 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - провiдний спецiалiст, головний спецiалiст, менеджер з продажiв, начальник вiддiлу оптових продажiв, заступник директора, заступник генерального директора, директор, комерцiйний директор. 1) посада Член Наглядової ради 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Глушко Євгеній Іванович 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ 029299 07.12.2010 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
 8. 8. 4) рік народження** 1982 5) освіта** вища 6) стаж роботи (років)** 7 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "РАКС", провiдний економiст 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.12.2012 на 3 роки 9) опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Як член Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд iмiтента за звiтний перiод не отримував.Займає посаду директора пiдприємства ТОВ "Екогран", яке знаходиться за адресою: м. Малин, вул Танкiстiв Кантимiровцiв,1. Загальний стаж роботи складає - 12 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - директор, провiдний економiст. 1) посада Член ревізійної комісії 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Савєткiна Свiтлана Михайлiвна 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н 4) рік народження** 1975 5) освіта** вища 6) стаж роботи (років)** 13 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Електровимiрювач", головний бухгалтер 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.12.2012 на 3 роки 9) опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали. До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства у складi Ревiзiйної комiсiї. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа також обiймає посаду заступника директора з економiчних питань ТОВ "Лiсовий Альнс", що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Шота Руставеллi, 17, офiс 5. Загальний стаж роботи посадової особи складає 21 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа, - головний бухгалтер, заступник директора з економiчних питань. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. Станом на кiнець звiтного року голову Ревiзiйної комiсiї Товариства не було обрано. 1) посада Член ревізійної комісії 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соколан Наталья Іванівна 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н 4) рік народження** 1965 5) освіта** вища 6) стаж роботи (років)** 19 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "РИФ ИНВЕСТ" 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.12.2012 на 3 роки 9) опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали. До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства у складi Ревiзiйної комiсiї. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа також обiймає посаду директора ТОВ "РИФ IНВЕСТ", що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Шота Руставеллi, 17, офiс 5. Загальний стаж роботи посадової особи складає 27 рокiв. Перелiк
 9. 9. попереднiх посад, якi займала дана посадова особа, - головний бухгалтер, фiнансовий директор, провiдний економiст, директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. Станом на кiнець звiтного року голову Ревiзiйної комiсiї Товариства не було обрано. 1) посада Член ревiзiйної комiсiї 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хiмiч Iрина Володимирiвна 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н 4) рік народження** 1972 5) освіта** вища 6) стаж роботи (років)** 18 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Електровимiрювач", головний бухгалтер 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.12.2012 на 3 роки 9) опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали. До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства у складi Ревiзiйної комiсiї. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа також обiймає посаду головного бухгалтера ВАТ "Електровимiрювач", що знаходиться за адресою м. Житомир, площа Перемоги, буд.10. Загальний стаж роботи посадової особи складає 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi займала дана посадова особа, - головний бухгалтер, заступник директора з економiчних питань. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних, керуючись ст. 32 Конституцiї України. Станом на кiнець звiтного року голову Ревiзiйної комiсiї Товариства не було обрано.
 10. 10. 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред'явника Привілейовані іменні привілейов ані на пред'явник а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Голову правління Єлiсов Юрiй Миколайович СМ 119945 15.03.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 0 0 0 0 0 0 Член правління Каленіченко Павло Сергійович МЕ 453957 23.06.2004 Святошинський РУ ГУ МВС України в м. Києві 0 0 0 0 0 0 Член правління Гордійчук Світлана Миколаївна ВВ 999824 07.10.1999 Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку 0 0 0 0 0 0 член Наглядової ради ТОВ "Корпоративний консалтінг", предст. за доручен д/н 25660996 д/н 15 0.03345973678 15 0 0 0 Голова Наглядової ради Шаховець Андрiй Олександрович МЕ 990367 25.05.2010 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 15 0.03345973678 15 0 0 0 Член Наглядової ради Глушко Євгеній Іванович ТТ 029299 07.12.2010 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10 0.02230649119 10 0 0 0 Член ревізійної комісії Савєткiна Свiтлана Михайлiвна д/н 10 0.02230649119 10 0 0 0 Член ревізійної комісії Соколан Наталья Іванівна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 Член ревiзiйної комiсiї Хiмiч Iрина Володимирiвна д/н 10 0.02230649119 10 0 0 0 Усього 60 0.13383894713 60 0 0 0
 11. 11. VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред'явника Привілейовані іменні привілейо вані на пред'явни ка ТОВ "ЗЕРНО.ЕЛ" 39173900 04080 Київська область д/н м. Київ вул.Новокостянтинiвська, буд.13/10, кiм.321 15460 34.485835378095 15460 0 0 0 ТОВ "РИФ IНВЕСТ" 20742270 01023 Київська область д/н м. Київ вул. Ш. Руставеллi, 17, офiс 5 10140 22.618782065581 10140 0 0 0 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред'явника Привілейовані іменні привілейо вані на пред'явни ка Кравцова Ольга Миколаївна д/н д/н д/н 5060 11.2870845416 5060 0 0 0 Усього 30660 68.391701985278 30660 0 0 0
 12. 12. IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт" Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31954068 Місцезнаходження 04071 Київська область д/н м. Київ вул.Верхній Вал,24 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263253 Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацыональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.09.2013 Міжміський код та телефон 044 3777361 Факс 044 3777361 Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи Опис ТОВ "Стандарт" є депозитарною установою, у якого вiдкритi рахунки у цiнних паперах власникам акцiй Емiтента згідно договору. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Національний депозитарій України" Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 Місцезнаходження 04071 Київська область д/н м.Київ вул. Нижний Вал, 17/8 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н Дата видачі ліцензії або іншого документа Міжміський код та телефон (044) 591-04-44 Факс (044) 482-52-07 Вид діяльності ПАТ "НДУ" - Центральний депозитарій, який забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Дiяльнiсть не лiцензується. Опис Нацiональний Депозитарiй України здiйснює обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт" Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31133478 Місцезнаходження 10008 Житомирська область д/н м. Житомир Новий Бульвар, 9 оф.1 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2429 Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 Міжміський код та телефон (412) 421496 Факс (412) 421497 Вид діяльності Надання послуг з аудиторської перевірки. Опис ПП "Аудиторська фірма "Екаунт" здійснила аудиторську перевірку фінансової звітності товариства за 2015 р. Юридичні особи, які надавали правову допомогу емітенту, відсутні .
 13. 13. X. Відомості про цінні папери емітента 1. Інформація про випуски акцій Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 07.02.2011 90/1/11 Житомирське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000145650 Акція проста бездокумент арна іменна Бездокументарнi iменнi 350.00 44830 15690500.00 100.000000000 000 Опис В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються, до лiстингу не включенi. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України.
 14. 14. XI. Опис бізнесу Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ПАТ "Вiбросепаратор" має досить насичену, цiкаву iсторiю свого розвитку i в минулому неодноразово мiняло свою назву та профiль. Завод був заснований у 1858 роцi як пiдприємство харчової промисловостi. Поступово пiдприємство почало розширюватися i в 1913 роцi представляло собою промисловий комплекс по переробцi i випуску харчових продуктiв. До випуску млино- елеваторного обладнання завод приступив у 1958 роцi. В 1986 роцi завод увiйшов до складу Днiпропетровського ВО "Елеватормельмаш". З 08 квiтня 1988р. Житомирський механiчний завод перейменовано на завод "Вiбросепаратор", який з 01 сiчня 1989 р. став самостiйною виробничою одиницею. Вiдповiдно до наказу Мiнсудпрома СРСР №728 завод було перетворено на орендне пiдприємство. 01 липня 1994 року вiдбулася приватизацiя заводу: трудовий колектив за власнi кошти, заробленi в орендному пiдприємствi, i приватизацiйнi майновi сертифiкати викупив завод у держави, було створене закрите акцiонерне товариство. З 21 липня 1998 року проведено перереєстрацiю пiдприємства у ВАТ "Вiбросепаратор". В звiтному роцi на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" було змiнено найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Вiбросепаратор". Важливих подiй розвитку в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, протягом звiтного перiоду не було. Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Органiзацiйна структура пiдприємства складається з апарату управлiння головного пiдприємства, його структурних пiдроздiлiв та дочiрніх пiдприємств ДП "ВС-Партнер" та ТОВ "Партнер-ВС". Дочiрнє пiдприємство "ВС-Партнер" є юридичною особою, яка має свiй баланс, печатку, розрахунковi рахунки в банку. ДП "ВС-Партнер": код ЄДРПОУ: 25309141, мiсцезнаходження: м. Житомир, вул. Баранова, 93; Дата державної реєстрацiї ДП "ВС-Партнер" - 12.06.1998р., Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи видано виконавчим комiтетом Житомирської мiської ради, номер запису 13051050001001607. Основний вид дiяльностi (за даними довiдки статуправлiння) виробництво машин та устаткування для перероблення сiльгосппродуктiв. З 01 серпня 2012 року вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства, ведення бухгалтерського облiку та складання звiтностi ДП "ВС-Партнер" є директор Єлiсов Юрiй Миколайович. Дочiрнє пiдприємство ТОВ "Партнер-ВС" (код ЄДРПОУ: 39268892) є юридичною особою, яка має свiй баланс, печатку, розрахунковi рахунки в банку. Мiсцезнаходження: м. Житомир, вул. Баранова, 93; Дата державної реєстрацiї - 23.06.2014 р., Виписка з ЄДР юридичної особи видана державною реєстраційною службою, номер запису 1 305 102 0000 012072. Основний вид дiяльностi (за даними довiдки статуправлiння) виробництво машин та устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну. Змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось. Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу(осiб)- 42 середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом(осiб)- 9 чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня,) (осiб)- 1 Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 246 тис.грн і складає 1398 тис.грн. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
 15. 15. Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств. Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Товариство не проводить спільну діяльніст з іншими організаціями, підприємствами, установами. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фінансова звітність Товариства була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Фінансова звітність була складена на основі принципу історичної собівартості, за винятком фінансових активів, утримуваних для продажу, що відображені за справедливою вартістю. Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в гривні (грн.) відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (далі - П(С)БО). Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (МСБО) 21 "Вплив змін валютних курсів" та його тлумаченням, валютою виміру Товариства, яка відображає економічну суть відповідних подій та обставин Товариства, є гривня. Перехід на МСФЗ здійснено з 01.01.2011 р. згідно з МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" (далі - МСФЗ 1). Представлена фінансова звітність має відмінності від фінансової звітності, яку Товариство складає згідно з нормативними вимогами в Україні, оскільки включає певні коригування, не відображені в бухгалтерському обліку Товариства, які є необхідними для представлення активів та зобов'язань, фінансових результатів та руху грошових коштів Товариства відповідно до МСФЗ. Основні коригування стосуються: 1) списання активів, які не відповідають критеріям його визнання; 2) перекласифікації доходів та витрат; 3) представлення інформації щодо виправлення помилок минулих періодів. Відповідно до МСФЗ 1, Товариство прийняла рішення оцінювати об'єкти основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (умовно-первісна вартість). Відповідні донарахування були проведені у фінансовій звітності за МСФЗ. Використання оцінок Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що впливають на суми, зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї. Припущення та оцінки відносяться в основному до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки запасів, визнання та оцінки забезпечень, погашення майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються на інформації, що була відома на момент складання фінансової звітності. Вони визначаються на основі найбільш ймовірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу Товариства (включаючи бізнес- середовище). Оцінки і умови, які лежать в основі їх очікування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може відрізнятися від його оцінки на час складання фінансової звітності, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувала Товариство. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) і змінюються припущення. Запаси Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю та чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення
 16. 16. реалізації. Оцінка запасів при вибутті здійснюється за методом середньозваженої вартості. Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва включає відповідну частку накладних витрат, що визначаються виходячи з нормальної потужності, за виключенням витрат за позиками. Балансова вартість запасів: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2014 31.12.2015 1 2 3 4 Матеріали 1101 4874 3138 Напівфабрикати і продукти у процесі виробництва1102 Готові продукти 1103 966 403 Товари 1104 183 186 Незавершене виробництво 1102 34 802 Всього 1100 6057 4529 Запаси в заставі не перебувають. Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Виробнича дiяльнiсть пiдприємства - це наукова, дослiдно-конструкторська, проектна, технологiчна, економiчна робота по створенню i освоєнню виробництва машин i обладнання для пiслязбиральної обробки зерна, пiдготовки насiння, сортування, сушiння та переробки зерна; товарiв народного вжитку; дрiбносерiйне, окреме виробництво промислової продукцiї i виготовлення дослiдних зразкiв такої продукцiї для АПК та iнших галузей; проведення серiйного обслуговування, монтажу та ремонту вищеперерахованого обладнання; торгiвельно-посередницька дiяльнiсть промисловою та сiльськогосподарською продукцiєю. Товариство, починаючи з 1998 року, провело велику роботу щодо розширення ринкiв збуту. Основний ринок збуту для пiдприємства - це Україна, а основний клiєнт - сiльськогосподарськi пiдприємства. Але в зв'язку з недостатнiстю обiгових коштiв у виробникiв сiльськогосподарської продукцiї пiдприємство вiдчуває великi труднощi з реалiзацiєю своєї продукцiї. Традицiйними споживачами продукцiї пiдприємства є республіка Казахстан. Протягом останніх років проведена велика робота по розширенню ринкiв збуту, а саме: неодноразова участь у виставках зерноочисної технiки та сiльськогосподарської продукцiї, здiйснення маркетингових дослiджень ринку та рекламних акцiй, створення дилерської мережi як на територiї України, республіці Казахстан. В галузi сiльськогосподарського машинобудування пiдприємство займає провiдне мiсце по виробництву i впровадженню зерноочисного обладнання, якому немає рiвних за технiчними характеристиками в свiтовiй практицi. Основнi напрями державної полiтики щодо розвитку галузi сiльськогосподарського машинобудування, в якiй здiйснює дiяльнiсть ПАТ"Вiбросепаратор", визначенi Законом України "Про стимулювання розвитку вiтчизняного машинобудування для АПК". Законом передбаченi наступнi заходи: створення та пiдготовка виробництва нової технiки i обладнання; переоснащення пiдприємств та впровадження новiтнiх технологiй: формування та розвиток ринку технiки; часткова компенсацiя вiдсоткiв за кредитами банкiв; часткова компенсацiя державою вартостi технiки i обладнання с/г виробникам та iн. Емiтент працює в умовах жорсткої конкуренцiї. Основнi види аналогiчної продукцiї виробляють в середньому до 20 виробникiв, розташованих в рiзних регiонах України. А сепаратори зерновi вiдцентрованi є єдиними в країнах СНД машинами вертикального типу для пiслязбиральної обробки зерна з високою продуктивнiстю - до 100 т/год. з високим ступенем очищення вiд дрiбних домiшок. Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання:
 17. 17. ТОВ "Метінвест-СМЦ" м. Київ, Крутий узвіз,7; ДП "Криогенсервіс" м. Житомир, вул. Баранова, 82; ТОВ Торговий Дiм" Лакма Полiсся" м. Житомир, вул. Ватутiна 81а; ТОВ Компанiя Калiбр м. Київ;ЖФТОВ "Науково-виробниче пiдприємство "Контакт" м. Житомир, вул. Ватутiна, 75/1; ТОВ "Гамма ЛТД" м. Житомир, вул. Героїв Пожежних. 125а; ТОВ "Альянс" м. Київ; ТОВ ТД Електротек м. Харкiв, вул. Комсомольська, 51; ДП Ливарний завод м. Першотравенськ, вул. Гагарiна, 17. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх п'яти рокiв поступило на пiдприємство та введено в експлуатацiю основних фондiв на суму 597667,74 грн. Придбання було здiйснено за власнi кошти пiдприємства. Реалiзовано основних фондiв на загальну суму 431 94, 16 грн. У 2015 році придбання та відчуження основних засобів не було. Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку Товариство не заключало. Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Пiдприємство використовує власнi та орендованi основнi засоби, оцiнка яких в облiку, формах звiтностi достовiрна. Наявнiсть орендованих основних засобiв - земельних дiлянок в межах мiста Житомира, на яких розмiшенi виробничi потужностi Пiдприємства. Власної (викупленої) земельної дiлянки Пiдприємство не має, тому за даними облiку та звiтностi товариства вартiсть земельних дiлянок не облiковуються. Пiдприємство здає в операцiйну оренду нерухоме майно - складськi, виробничi та офiснi примiщення, але вимоги П(С)БО 32 "Iнвестицiйна нерухомiсть" щодо ведення облiку об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi та оцiнки їх на дату балансу не застосовувались. Основнi засоби Емiтента знаходяться за мiсцем його реєстрацiї та за мiсцем реєстрацiї дочiрнiх пiдприємств Товариства. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi. В якості справедливої вартості об'єктів основних засобів прийнято вважати історичну вартість основних засобів. Дана вартість використовується як доцільна собівартість на дату переходу на МСФЗ. Основні засоби відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Активи, вартістю менше 2 500,00 грн., а з 01.09. 2015 року менше 6000,0 грн не визнаються у складі основних засобів і не амортизуються, а списуються на витрати при введенні в експлуатацію.
 18. 18. Амортизація основних засобів нараховується за лінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації: Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію, наприклад, поточний ремонт, технічне обслуговування та капітальний ремонт, як правило, відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання об'єкту основних засобів понад первісно очікувані економічні вигоди, такі витрати капіталізуються як додаткова вартість основних засобів. Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів активом, визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю об'єкта. Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобів. У звітному періоді переоцінка основних засобів не здійснювалась. Основні засоби, призначені для продажу, на кінець звітного періоду відсутні. Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотнi проблеми - це жорстка податкова i фiнансова полiтика держави вiдносно виробникiв продукцiї, фiзичний та моральний знос технологiчного обладнання, оснастки та прилалiв, в зв"язку з чим виникають проблеми з якiстю продукцiї, а також недобросовiсна конкуренцiя. Недостатнiсть бюджетних асигнувань на заходи щодо стимулювання машинобудування та сiльськогосподарського виробництва. Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом звiтного перiоду Товариство не сплачувало штрафи i компенсацiї за порушення законодавства. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента На пiдприємствi iснує проблема недостатностi робочого капiталу для поточних потреб, що стримує освоєння нових ринкiв збуту та виготовлення нової технiки. Можливими шляхами покращення фiнансового стану є збiльшення обсягу продаж за рахунок ринку середньоазiатського регiону та Росiї, а також залучення фiнансових iнвестицiй. Фахiвцi емiтента не проводили оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв. Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Товариством проводиться робота щодо виходу на ринки країн СНД та ЄС Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 1. №296/8782/13-ц, за позовом Лузана до ВАТ "Вібросепаратор" про стягнення заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку та моральної
 19. 19. шкоди. Стягнуто середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні з 8 584 грн. до 55691 грн.68 коп. 09.12.2015 р. Опеляційний суд Житомирської обл. 2. № 296/8549/14-ц, за позовом Гуманкова М.В. до Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор", Житомирської міської ради, треті особи Управління Держземагенства у Житомирському районі Житомирської області Товариство з обмеженою відповідальністю "Вентеляторний завод" про часткове припинення договору та усунення перешкод у користуванні власністю. "25" листопада 2015 року Корольовський районний суд м. Житомира. 3. № 922/5096/13, за позовом Публічного акціонерного товариства "Мегабанк" до відповідачів: 1) Відкритого акціонерного товариства "Вібросепаратор", 2) Приватного підприємства "Трейд-2010" про стягнення 1 810 119,14 грн.; 18 лютого 2015 року Вищий господарський суд України 4. № 806/1462/15, за позовом Управління Пенсійного фонду України в м. Житомирі Житомирської області до Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" про стягнення 19693,42 грн. 18 травня 2015 року Житомирський окружний адміністративний суд. 5. № 806/3211/15, за позовом Управління Пенсійного фонду України в м. Житомирі Житомирської області до Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" про стягнення 41860,59 грн.; 16 вересня 2015 року Житомирський окружний адміністративний суд. 6. № 806/3691/15, за позовом Управління Пенсійного фонду України в м.Житомирі Житомирської області до Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" про стягнення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій у сумі 19324 грн 28 коп.; 14 вересня 2015 року Житомирський окружний адміністративний суд. 7. № 806/3453/15, за позовом Управління Пенсійного фонду України в м. Житомирі Житомирської області до Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" про стягнення 20 189,24 грн.; 02 листопада 2015 року Житомирський окружний адміністративний суд. 8. № 806/1431/15, за позовом Управління Пенсійного фонду України в м.Житомирі Житомирської області до Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" про стягнення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій 176 грн 46 коп. за січень-червень 2012 року. 12 травня 2015 року Житомирський окружний адміністративний суд. 9. № 906/251/15, за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Рем Буд Експрес" (м.Житомир) до Публічного акціонерного товариства "Вібросепаратор" (м.Житомир) про стягнення 24261,11 грн. Від "23" квітня 2015 року Господарський суд Житомирської області. Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.
 20. 20. XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.) На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду 1.Виробничого призначення 14804.000 13391.000 0.000 0.000 14804.000 13391.000 - будівлі та споруди 12015.000 10940.000 0.000 0.000 12015.000 10940.000 - машини та обладнання 1872.000 1637.000 0.000 0.000 1872.000 1637.000 - транспортні засоби 238.000 214.000 0.000 0.000 238.000 214.000 - земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - інші 679.000 600.000 0.000 0.000 679.000 600.000 2. Невиробничого призначення 62.000 56.000 0.000 0.000 62.000 56.000 - будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - інші 62.000 56.000 0.000 0.000 62.000 56.000 Усього 14866.000 13447.000 0.000 0.000 14866.000 13447.000 Пояснення : Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 40 рокiв, машинами i обладнаннями - 15 рокiв, транспортними засобами - 10 рокiв. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 39334 тис.грн., ступiнь їх зносу - 65%, ступiнь їх використання в середньому 40%, сума нарахованого зносу - 25553 тис.грн. Зміна вартості основних засобів зумовлене їх зносом. Обмежень на використання майна немає.

×