Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Фінансова звітність для бізнеса

614 views

Published on

Фінансова звітність для бізнеса

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Фінансова звітність для бізнеса

 1. 1. Виконали Студентки ЕМБ-502 Крамаренко А., Микитюк В.
 2. 2. Чи існує в Україні фінансовий щорічний звіт? Фінансова звітність - звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розділ 4, ст. 11: Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків - Національним банком України.
 3. 3. Види звітів в залежності від правової форми і розміру компанії  Повну фінзвітність подають усі підприємства, крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва. Її склад визначено ч. 2 ст. 11 Закону № 996 і п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1.  Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності П(С)БО 25 установлено скорочену за показниками фінансову звітність ( ч. 3 ст. 11 Закону № 996, п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1).  Причому окремі підприємства з числа суб’єктів малого підприємництва мають право складати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. Це:  суб’єкти мікропідприємництва;  юрособи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства. Такими нині є юрособи-єдиноподатники групи 3 (п. 44.2 ПКУ).
 4. 4. Види звітів в залежності від правової форми і розміру компанії  Повну фінзвітність подають усі підприємства, окрім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності і суб’єктів малого підприємництва. Її склад визначений п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1.  Суб’єкти господарювання, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, повинні скласти і подати консолідовану фінансову звітність за 2017 рік (ч. 1 ст. 12 Закону № 996).  Об’єднання підприємств, окрім власної звітності, зобов’язані подати зведену фінансову звітність за 2017 рік. До неї включають інформацію за всіма підприємствами, які входять до складу об’єднань, якщо це передбачено установчими документами таких об’єднань відповідно до законодавства (ч. 3 ст. 12 Закону № 996).
 5. 5. Вимоги до аудиту (закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Аудит фінансової звітності – аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.
 6. 6. Загальні умови надання аудиторських послуг (ст. 7)  надаються на підставі договору про надання аудиторських послуг, укладеного між суб’єктом аудиторської діяльності та замовником;  у договорі про надання аудиторських послуг передбачаються предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін та інші умови відповідно до вимог законодавства та міжнародних стандартів аудиту;  замовник має право вільного вибору суб’єкта аудиторської діяльності із дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів;  посадові особи юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, зобов’язані створити для суб’єкта аудиторської діяльності належні умови для якісного надання аудиторських послуг відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів;  звіти за результатами надання аудиторських послуг оформляються відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог цього Закону.
 7. 7. Вимоги до аудитора під час проведення аудиторської перевірки:  Професійна етика (ст. 8)  Професійний скептицизм (ст. 9)  Незалежність і об’єктивність аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності (ст. 10)  Конфіденційність та професійна таємниця (ст. 11)  Незалежність та об’єктивність аудитора під час проведення аудиту (ст. 12)
 8. 8. Вимоги до аудиту (розділ 2 закону)  аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності провадять аудиторську діяльність відповідно до міжнародних стандартів аудиту;  аудиторський звіт підписує аудитор, який провадить аудиторську діяльність як фізична особа - підприємець, або провадить незалежну професійну діяльність у разі проведення ним аудиту одноосібно, або, щонайменше, як ключовий партнер у разі проведення аудиту аудиторською фірмою;  у разі проведення обов’язкового аудиту декількома суб’єктами аудиторської діяльності вони повинні дійти згоди щодо результатів обов’язкового аудиту і надати спільний аудиторський звіт.
 9. 9. Звітність ФОП  Загальна система оподаткування  Спрощена система оподаткування
 10. 10. ФОП на загальній системі оподаткування  Згідно ст.177.5 ПКУ звітним періодом підприємця на загальній системі є календарний рік.  Останній день подання за 2017 рік – 09.02.2018 р.  Форму податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкцію щодо її заповнення викладено в новій редакції Наказом Мінфіну від 06. 06. 2017 р. № 556. Декларація складається із 7-ми розділів, що подаються на одному двосторонньому аркуші, та 2-х додатків до декларації. Підприємця на загальній системі стосується Додаток Ф2, який заповнюються виключно за наявності доходів (витрат). Показники у розділах II-VII декларації, додатках проставляються у гривнях з копійками. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка не заповнюється через відсутність інформації, такий рядок прокреслюється.  Додаток Ф2 називається «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою».
 11. 11. ФОП на спрощеній системі оподаткування Фізична особа — підприємець платник єдиного податку без найманих працівників подає лише два звіти та сплачує два податки (в більшості випадків):  декларацію платника єдиного податку;  річний звіт з єдиного соціального внеску (додаток 5). Бланк форми декларації платника єдиного податку однаковий для всіх груп. А от строки подання звіту для різних групп різний:  перша та друга групи: один раз на рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем року (пункти 49.18.3 та 296.2 ПКУ);  третя та п’ята групп: один раз на квартал протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем кварталу (пункт 49.18.2 та 296.3 ПКУ).
 12. 12. БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ (bank accounts) – рахунки, на яких обліковуються власні власні кошти, вимоги, зобов’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів і які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (НБУ).
 13. 13. Види рахунків  Порядок відкриття банками рахунків клієнтів та використання коштів за ними визначаються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 зі змінами та доповненнями (далі – Інструкція № 492).  Згідно з абзацами першим та другим п. 1.8 Інструкції № 492 банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку: - Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України; - Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору; - Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх/видачі коштів готівкою у випадках, передбачених законодавством України, особі (особам), зазначеній (зазначеним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором.
 14. 14. Етапи процесу відкриття рахунків: 1. Вибір обслуговуючого банку і типу рахунка: при виборі банку, в якому планується відкрити рахунок, слід врахувати деякі фактори, а надійність та репутацію банку, наявність широкої філіальної мережі, близьке рівень обслуговування та вартість послуг тощо. 2. Подання та оформлення усіх необхідних документів: оформлення договірних відносин, подання заяви та комплекту документів. 3. Повідомлення податкової служби про відкриття рахунка: взяття рахунка на облік органом державної податкової служби. Повідомлення надається державного податкового органу, де суб'єкти господарювання взяті на податковий облік трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунка в фінансовій установі.
 15. 15. Вимоги до відкриття рахунків резидентам та нерезидентам Згідно з пунктом 2 частини другої статті 55 Господарського кодексу України громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці є суб’єктами господарювання. Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі-підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку (незалежно від резидентності фізичної особи) у порядку встановленому пунктами 3.1 та з.4 глави 3 Інструкції.
 16. 16. Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 зі змінами та доповненнями 3. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання 3.1. Якщо суб'єкт господарювання не має в цьому банку рахунків, то відкриття йому поточного рахунку такому порядку. Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває поточний рахунок, має: - пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники суб'єктів господарювання мають документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників - подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені цією главою Інструкції. На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та верифікацію особи, уповноваженої відкривати поточний рахунок. Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку. 3. 4. Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі - підприємцю, рахунків у цьому банку, на підставі таких документів: - заяви про відкриття поточного рахунку, що підписана фізичною особою - підприємцем або її представником; - картки із зразками підписів.

×