Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNIVERZITETI I PRISHTINESFakulteti I Shkencave të Aplikuara të Biznesit                          ...
Përmbajtja<br />10<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />8<br />9<br />P<br />Hyrje<br />Çmimi<br />Elasti...
1.Hyrje<br />Hulumtimi I tregut<br />Elasticitetiiçmimittekërkeses<br />Elasticitetiiofertes<br />
2.Çmimi<br />Për shembull, DefinicioniiEkonomistit !<br />5 molla për 2 portokaj, një ekonomist mund te thotë se çmimi i m...
3.Oferta<br />Sasia e një te mire apo shërbimi te ofruar ne treg nga ofruesit e asaj te mire<br /> te cilat janë te gatshë...
4.Kërkesa<br />Sasia e kërkuar për një produkt nga konsumatoret ne një moment te caktuar<br />ne fjalorin Ekonomik quhet K...
5.Elasticiteti içmimit<br />
6.Elasticiteti i çmimit të kërkesës<br />Ped>1<br />Ped=1<br />Ped = 0-1<br />Ped = 0<br />Çmimi është përcaktues i kërkes...
6.Elasticiteti i çmimit të kërkesës<br />6.1 Çka e përcakton elasticitetin e çmimit te kërkesës ?<br /><ul><li>Numri i Zëv...
Ndryshimi ne çmim ndërmjet produkteve te ndryshme
Shkalla e nevojës apo luksit
% e parave të konsumatorëve te alokuara për shpenzim
Koha e lejuar nga ndryshimi i çmimit
Kërkesa ne kulm dhe e kundërta
Gjerësia e përkufizimit </li></li></ul><li>6.Elasticiteti i çmimit të kërkesës<br />6.2 Kurbat e elasticitetit te kërkesës...
6.Elasticiteti i çmimit të kërkesës<br />6.2Kurbat e elasticitetit te kërkesës<br />
6.Elasticiteti i çmimit të kërkesës<br />Kurbat e elasticitetit te kërkesës<br /><ul><li>Sa me e sheshtë te jetë kurba e k...
Sa me e lart te jetë kurba e kërkesës qe kalon nëpër një pikë të caktuar, elasticiteti i kërkesës është me i vogël.
Kur ka zero elasticitet ( kur nuk ka elasticitet) , kërkesa është elastike perfektë, dhe kurba e kërkesës do te jetë verti...
Me ngritjen e elasticitetit , kurba e kërkesës bëhet e sheshtë.
Kurba e kërkesës do te tregoj elasticitet perfekt kur gjinden ne pozitën horizontale, dhe elasticiteti i çmimit te kërkesë...
6.Elasticiteti i çmimit të kërkesës<br />6.3Llogaritja e elasticitetit te çmimit kërkesës <br />Shembull: nëse çmimi i një...
7Elasticiteti i të ardhurave të Kërkesës<br />Elasticiteti i te ardhurave të kërkesës mat ndryshimin në përqindje, ne numr...
8.Elasticiteti i Ofertës<br />Pes = 0<br />PeS<1<br />PeS= 1<br />PeS>1<br />Oferta është Joelastike perfektë<br />Oferta ...
8.Elasticiteti i Ofertës<br />8.1Faktorët qe ndikojnë ne elasticitetin e ofertës<br /><ul><li>Kapaciteti i prodhimit shtesë
Rezervat e produkteve , dhe komponentët e tyre
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elasticiteti i ofertës dhe këkresës

Punim dhe Hulumtim lidhur me Elasticitetin e ofertës dhe këkresës.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Elasticiteti i ofertës dhe këkresës

 1. 1. UNIVERZITETI I PRISHTINESFakulteti I Shkencave të Aplikuara të Biznesit Pejë<br />Lënda : Mikroekonomi<br />Tema: Elasticiteti i ofertës dhe këkresës<br />Profesori:<br />Prof. Dr . I nderuardhe I Respektuar :D<br />Studenti:<br />XXL<br />
 2. 2. Përmbajtja<br />10<br />1<br />2<br />3<br />4<br />5<br />6<br />7<br />8<br />9<br />P<br />Hyrje<br />Çmimi<br />Elasticiteti i Çmimit<br />Oferta<br />Kërkesa<br />Elasticiteti i Çmimit te kërkesës <br />Elasticiteti i te ardhurave<br />Elasticiteti i Çmimit te Ofertës<br />Rast Studimi<br />Perfundim<br />
 3. 3. 1.Hyrje<br />Hulumtimi I tregut<br />Elasticitetiiçmimittekërkeses<br />Elasticitetiiofertes<br />
 4. 4. 2.Çmimi<br />Për shembull, DefinicioniiEkonomistit !<br />5 molla për 2 portokaj, një ekonomist mund te thotë se çmimi i mollëve është 5/2 = 2.5 molla për një portokall ose e kundërta 2/5=0.4 portokaj për një mollë. Mirëpo ky krahasim i dhen mund te jetë vetëm për ndonjë situatë te caktuar<br />
 5. 5. 3.Oferta<br />Sasia e një te mire apo shërbimi te ofruar ne treg nga ofruesit e asaj te mire<br /> te cilat janë te gatshëm ta shesin me një çmim te caktuar.<br />
 6. 6. 4.Kërkesa<br />Sasia e kërkuar për një produkt nga konsumatoret ne një moment te caktuar<br />ne fjalorin Ekonomik quhet Kërkesë<br />
 7. 7. 5.Elasticiteti içmimit<br />
 8. 8. 6.Elasticiteti i çmimit të kërkesës<br />Ped>1<br />Ped=1<br />Ped = 0-1<br />Ped = 0<br />Çmimi është përcaktues i kërkesës !<br />Elastike<br />Ndryshim proporcional mes çmimit dhe kërkesës<br />Njësor<br />Unit Elastic<br />Çmimi ndikon shumë pak ne sasinë e konsumuar<br />Joelastike<br />Çmimi nuk ndikon ne sasinë e konsumuar !<br />Joelastike perfektë<br />
 9. 9. 6.Elasticiteti i çmimit të kërkesës<br />6.1 Çka e përcakton elasticitetin e çmimit te kërkesës ?<br /><ul><li>Numri i Zëvendësuesve të përafërt
 10. 10. Ndryshimi ne çmim ndërmjet produkteve te ndryshme
 11. 11. Shkalla e nevojës apo luksit
 12. 12. % e parave të konsumatorëve te alokuara për shpenzim
 13. 13. Koha e lejuar nga ndryshimi i çmimit
 14. 14. Kërkesa ne kulm dhe e kundërta
 15. 15. Gjerësia e përkufizimit </li></li></ul><li>6.Elasticiteti i çmimit të kërkesës<br />6.2 Kurbat e elasticitetit te kërkesës<br />
 16. 16. 6.Elasticiteti i çmimit të kërkesës<br />6.2Kurbat e elasticitetit te kërkesës<br />
 17. 17. 6.Elasticiteti i çmimit të kërkesës<br />Kurbat e elasticitetit te kërkesës<br /><ul><li>Sa me e sheshtë te jetë kurba e kërkesës e cila kalon nëpër në pikë te caktuar , aq me i madh është elasticiteti i kërkesës.
 18. 18. Sa me e lart te jetë kurba e kërkesës qe kalon nëpër një pikë të caktuar, elasticiteti i kërkesës është me i vogël.
 19. 19. Kur ka zero elasticitet ( kur nuk ka elasticitet) , kërkesa është elastike perfektë, dhe kurba e kërkesës do te jetë vertikale, kështu qe sasia e kërkuar do te jetë e njëjtë.
 20. 20. Me ngritjen e elasticitetit , kurba e kërkesës bëhet e sheshtë.
 21. 21. Kurba e kërkesës do te tregoj elasticitet perfekt kur gjinden ne pozitën horizontale, dhe elasticiteti i çmimit te kërkesës i afrohet pothuajse infinitiv dhe një ngritje ne çmim nuk shkakton rënie te kërkesës madje edhe për një kohë te gjatë.</li></li></ul><li>6.Elasticiteti i çmimit të kërkesës<br />6.3 Llogaritja e elasticitetit te çmimit kërkesës <br />Shembull: nëse çmimi i një hamburgeri ngritët nga 2.00 € ne 2.20€ dhe nëse nga 10 hamburger sa kishim blerë me parë tani do te blejmë 8 atëherë elasticiteti i kërkesës do te llogaritej si me poshtë<br />
 22. 22. 6.Elasticiteti i çmimit të kërkesës<br />6.3Llogaritja e elasticitetit te çmimit kërkesës <br />Shembull: nëse çmimi i një hamburgeri ngritët nga 2.00 € ne 2.20€ dhe nëse nga 10 hamburger sa kishim blerë me parë tani do te blejmë 8 atëherë elasticiteti i kërkesës do te llogaritej si me poshtë<br />
 23. 23. 7Elasticiteti i të ardhurave të Kërkesës<br />Elasticiteti i te ardhurave të kërkesës mat ndryshimin në përqindje, ne numrin e njesive të së mirës se konsumit te kërkuar, të tjerat mbeten te njëjta, duke rezultuar nga çdo 1% ndryshim në të ardhura<br />Shembull: Ne vitin 2005 ne Kosovë te ardhurat ishin ngritur për 4 % ndërsa ne te njëjtin vit ishin rritur edhe numri i turistëve jashtë vendit për 6% , dhe nëse Zëvendësojm si ne formulë atëherë do te kemi:<br />
 24. 24. 8.Elasticiteti i Ofertës<br />Pes = 0<br />PeS<1<br />PeS= 1<br />PeS>1<br />Oferta është Joelastike perfektë<br />Oferta është Joelastike<br />Oferta është e barabartë me sasinë e kërkuar<br />Njësor<br />Unit elastic<br />Oferta është Elastike<br />
 25. 25. 8.Elasticiteti i Ofertës<br />8.1Faktorët qe ndikojnë ne elasticitetin e ofertës<br /><ul><li>Kapaciteti i prodhimit shtesë
 26. 26. Rezervat e produkteve , dhe komponentët e tyre
 27. 27. Mundësia e ndryshimit
 28. 28. Koha e ofruar për procesin e prodhim</li></li></ul><li>8.Elasticiteti i Ofertës<br />8.2Kurbat e elasticitetit te ofertës<br />
 29. 29. 8.Elasticiteti i Ofertës<br />8.2Kurbat e elasticitetit te ofertës<br />
 30. 30. 8.Elasticiteti i Ofertës<br />8.3Llogaritja e elasticitetit te ofertës<br />Shembull:<br />Produkti X kishte çmimin 9€ dhe sasia qe ishte ofruar ishte 150 <br />njësi ndërsa me ndryshimin e çmimit nga 9€ ne 10€ sasi a e ofruar <br />ka ndryshuar ne 210, pra formula është:<br />
 31. 31. 8.Elasticiteti i Ofertës<br />Llogaritja e elasticitetit te ofertës<br />Shembull:<br />Produkti X kishte çmimin 9€ dhe sasia qe ishte ofruar ishte 150 <br />njësi ndërsa me ndryshimin e çmimit nga 9€ ne 10€ sasi a e ofruar <br />ka ndryshuar ne 210, pra formula është:<br />Dhe për te gjetur përqindjen ne sasinë e ofruar nga shembulli paraprak do te kemi:<br />[210 - 150] 150 = (60/150) = 0.4 X 100=40%<br />Ndërsa për çmimin do te kemi:<br />[10 - 9] / 9 = (1/9) = 0.1111X100=11.11%<br />
 32. 32. 9.Rast Studimi<br />“Unë i blejë katër bukë në ditë. Kjo ngritje e çmimeve e rëndon shumë buxhetin, sepse unë jam pensionist dhe i marr vetëm 80 euro, dhe më këtë shumë e mbaj krejt familjen time”. <br />Thotë një pensionist me emrin Muezini.<br />
 33. 33. 9.Rast Studimi<br /> Hulumtimi për ketë temë është bërë në ‘’Hipermarket KU’’ ne Deçan ku për të qenë sa me te saktë dhe te përafërt ne llogaritjen e elasticitetit te çmimit te kërkesës për ketë produkt ne kemi marrur 2 muaj te vitit 2011 respektivisht muajin janar qe ishte çmimi 40 cent dhe shkurt me 50 cent, këta dy muaj i kemi krahasuar me muajt janar dhe shkurt te vitit 2010 me çmimin 30 cent ku nga te dhënat e marrura kemi: <br />
 34. 34. 9.Rast Studimi<br /> Per muajnjanarkemi:<br />Per muajnshkurtkemi:<br />
 35. 35. 10.Përfundimi<br /> Nga sa u fol ne ketë temë u pa kiart se ligji i elasticitetit te ofertës dhe kërkesës nuk merr për bazë shumë nga faktorë te cilët janë përcaktues ne sjelljen e konsumatorit, shembull nëse deshirojm te masim elasticitetin e çmimit te një produkti te caktuar na thamë se merren vetëm vlerat e me parme dhe te tanishme dhe behet krahasimi dhe ne bazë te këtyre rezultateve ne vijmë ne përfundim se a është elastike kërkesa apo jo.<br /> Pra nuk merren për bazë te hyrat për periudhën ne te cilën behet analiza nuk merren për bazë produktet e reja shembull a ka pasur zëvendësues te rinj ne atë moment, a ka pasur ndonjë ngjarje apo proces tjetër qe ka mundur te ndikoj ne ndryshimin e raportit dhe të prishjes se ekuilibrit te më parshëm si te oferta ashtu edhe te kërkesa dhe një mori faktorësh tjerë qe munden te ndikojnë në raportin e konsumatorit.<br /> Mirëpo prapë se prapë ne mund te themi se nëse merren për bazë te gjithë faktorët ekonomik , atëherë analiza e elasticitetit të ofertës dhe kërkesës është një mjetë mjaft i rëndësishëm për firmën dhe hulumtuesit e tregut se si kanë ndikuar çmimet dhe te parashikojnë një ngritje ne çmim se çfarë pasojash do te ketë në të ardhmen. <br />
 36. 36. Faleminderit!<br />?<br />

×