Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prezentimi i pasqyrave financiare Vështrim i përgjithshëm
Prezentimi i pasqyrave financiare Pasqyrat kryesore financiare janë mjetet të cilat kontabiliteti i shfrytëzon me qëllim t...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>SKK 1 përshkruan formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare të ndërmarrjeve b...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Objektiva e pasqyrave financiare </li></ul><ul><li>Objektivat e pasqyrave financ...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Supozimet bazë </li></ul><ul><li>Dy supozime themelore formojnë bazën e pregatit...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Kontabiliteti akrual </li></ul><ul><li>Në mënyrë që të plotësohen objektivat e t...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Parimi i vazhdueshmërisë </li></ul><ul><li>Pasqyrat financiare duhet të pregatit...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Cilat janë pasqyrat kryesore të kontabilitetit ? </li></ul>
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Disa nga pasqyrat e përdorura më parë: </li></ul><ul><li>Inventarizimi </li></ul...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Komponentet e pasqyrave financiare </li></ul><ul><li>Një komplet i plotë i pasq...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Inventarizimi – si instrument financiar paraqet pasqyrën e pasurisë së ndërmarrj...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Detyrat kryesore të inventarizimit: </li></ul><ul><li>Përpilimi i bilancit fille...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Inventarizimi indërmarrjes më datë 31.12.... </li></ul>74.000 33.600 107.600 38....
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Inventarizimi </li></ul><ul><li>Shembull: </li></ul><ul><li>Ndërmarrja “Y” më 31...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Zgjidhje: </li></ul>280.000 81.400 361.400 48.000 313.400 361.400 20.000 23.000 ...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Bilanci i gjendjes </li></ul><ul><li>Cilat janë elementet e bilancit të gjendjes...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Ekuacioni i bilancit të gjendjes </li></ul><ul><li>MJETET = EKUITETI + DETYRIMET...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Bilanci i gjendjes </li></ul><ul><li>a).Qëllimi </li></ul><ul><li>- Përmbledhja...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Gjendja financiare </li></ul><ul><li>Elementet që drejpërsëdrejti janë të lidhur...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Përbërësit: </li></ul><ul><li>Mjetet (pasuritë, asetet):”Një burim i vlefshëm pë...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>b). Detyrimet:” Një borxh apo detyrim që ekziston legalisht apo i vlerësuar me ...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>c).Ekuiteti.”Mjetet apo interesi mbetës i një pronari (aksionari). Ekuiteti kons...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Shpalosjet e pasqyrës së bilancit </li></ul><ul><li>Zërat në vijim jnë shpalosje...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>d). Tiparet e bilancit të gjendjes </li></ul><ul><li>- Baza historike </li></ul>...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Forma e krahasuar apo paralele e bilancit </li></ul>600.000 Totali i pasivit 60...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Forma e shkallëzuar e bilancit (në kushte të përdorimit të kompjuterit) </li></u...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Bilanci i gjendjes sipas shkollës europiane </li></ul>69.200 20.000 18.400 107.6...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Bilanci i gjendjes sipas shkollës amerikane </li></ul>139 42 87 4 6 58 58 197 13...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Shembull: </li></ul><ul><li>Të përpilohet bilanci i gjendjes, nëse ndërmarrja me...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Zgjidhje: </li></ul>
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Si ndikojnë transakcionet afariste në bilanc ? </li></ul><ul><li>Ndryshimi në st...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Shembull: </li></ul><ul><li>Ndërmarrja “X” me 01.01.200 4 ka pasur këtë saldo: ...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>1. Më 02.01. është blerë malli me afat pagese prej 30 ditë me vlerë prej 10.000...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Bilanci fillestar: </li></ul>
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Zgjidhja: </li></ul>
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>3. Ditari – si libër i posaqëm për regjistrimin kronologjik të ndryshimeve ekono...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Forma skematike e ditarit </li></ul>Shërben për futjen e llogarisë për të cilën ...
Prezentimi i pasqyrave financiare 387850 387850   Mbyllja e librave   10000   13 Kreditë afatshkurtëra   20000   12 Kredi...
 Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Shembull: </li></ul><ul><li>Një blerës i cili na ka borxh 10.000 € ka përmbus...
Prezentimi i pasqyrave financiare 250 250 6 1 Shp.të ener.elektrike Mjete monetare Pagesa e shp.të ener.elektr. 07.02.04 5...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>4. Libri kryesor - si bërthamë e evidencës kontabile. </li></ul><ul><li>- Formo...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Detyrë 1. </li></ul><ul><li>Më datë 05.01.2004, ndërmarrja “Ardi” ka pasur ndrys...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Detyrë 2: </li></ul><ul><li>Ndërmarrja “Ardi” nga Prishtina fillon me afarizmin ...
Prezentimi i pasqyrave financiare 15.000 30.000 5.000 2.000 4.500 6.000 4.000 200 300 15.000 30.000 5.000 2.000 4.500 6.00...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>5. Librat ndihmëse – përdoren më tepër te ndërmarrjet e mëdha. Këtu vjen në shp...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Cilat llogari mund të ndahen në llogari analitike apo ndihmëse ? </li></ul><ul><...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Shembull 3. </li></ul><ul><li>Nga furnitori “X” përmes faturës është blerë 200 k...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>6. Regjistrimet parambyllëse </li></ul><ul><li>Krahasimi i të dhënave të fituar...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Të dhënat e inventarizimit dhe të kontabilitetit mund të mos përputhen për shkak...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Lista parambyllëse e ndërmarrjes “X” </li></ul>Debi Kredi 15 28 48 11 2 50 18...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>7. Lista përfundimtare – përpilohet më së shpeshti për shkak se: </li></ul><ul>...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Lista përfundimtare e ndërmarrjes “X” </li></ul>Debi Kredi Debi Kredi Debi K...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Pasqyra e të ardhurave (bilanci i suksesit) – raporton gjendjen (salldon) e kon...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Klasifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve sipas formës së vjetër të bilancit të su...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Elementet e pasqyrës së të ardhurave sipas SKK: </li></ul><ul><li>Shitjet </li><...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Të gjitha zërat e të ardhurave dhe të shpenzimeve të njohura në një periudhë duh...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Zërat e jashtëzakonshëm janë të ardhura apo shpenzime që shfaqen për shkak të ng...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>1. Një kultivues i agrumeve ka humbur 50% të frytit të agrumeve për shkak të br...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Ngjarjet në vijim nuk duhet të konsiderohen si të jashtëzakonshme sepse ato janë...
Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Si përpilohet pasqyra e të ardhurave? </li></ul><ul><li>Hapi i parë: </li></ul><...
Prezentimi i pasqyrave financiare 1.000.000 700.000 300.000 50.000 30.000 20.000 10.000 45.000 155.000 145.000 20.000 125....
9133.81 P rofit i i mbajtur 11 0 Profit i (dividend a ) 10 9133.81 Net o profit i pas tatimimit 9 0 Ta timet 8 9133.81 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Menaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave Financiare

 • Be the first to comment

Menaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave Financiare

 1. 1. Prezentimi i pasqyrave financiare Vështrim i përgjithshëm
 2. 2. Prezentimi i pasqyrave financiare Pasqyrat kryesore financiare janë mjetet të cilat kontabiliteti i shfrytëzon me qëllim të grumbullimit, përpunimit dhe prezentimit të informatave ekonomike.
 3. 3. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>SKK 1 përshkruan formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare të ndërmarrjeve biznesore të cilat kërkohet të pregatisin pasqyra financiare për përdoruesit e jashtëm (SKK 1.1). </li></ul>
 4. 4. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Objektiva e pasqyrave financiare </li></ul><ul><li>Objektivat e pasqyrave financiare (SKK 1.4) janë që të sigurojnë informacion: </li></ul><ul><li>Mbi pozitën financiare, veprimtarinë financiare dhe ndryshimet e gjendjes financiare; </li></ul><ul><li>Mbi përdorimin e pasurive dhe resurseve të ndërmarrjes nga ana e udhëheqësisë; </li></ul><ul><li>Për investitorët për marrjen e vendimeve se a të shiten apo të mbahen investimet dhe </li></ul><ul><li>Për marrjen e vendimeve ekonomike bazuar në rezultatet financiare të raportuara dhe rrjedhat e keshit në ndërmarrje. </li></ul>
 5. 5. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Supozimet bazë </li></ul><ul><li>Dy supozime themelore formojnë bazën e pregatitjes së pasqyrave financiare: </li></ul><ul><li>përdorimi i bazës akruale të kontabilitetit dhe </li></ul><ul><li>koncepti i vazhdueshmërisë </li></ul>
 6. 6. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Kontabiliteti akrual </li></ul><ul><li>Në mënyrë që të plotësohen objektivat e tyre, pasqyrat financiare, përveç informacionit për rrjedhjen e keshit, pregatiten në bazë akruale të kontabilitetit (SKK 1.15). Kjo ndikon në raportimin financiar si më poshtë: </li></ul><ul><li>Efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve tjera njihen atëherë kur ato të ndodhin (dhe jo atëherë kur të merret apo të paguhet keshi dhe ekuivalentet e tij) dhe ato regjistrohen në regjistrat kontabël dhe raportohen në pasqyrat financiare të periudhave me të cilat kanë të bëjnë. </li></ul><ul><li>E drejta për të marrë kesh apo burime të tjera financiare raportohet si pasuri në pasqyrën e bilancit. </li></ul><ul><li>Obligimet për të paguar para të gatshme apo për të ofruar shërbime raportohen si detyrime në pasqyrën e bilancit. </li></ul><ul><li>Të hyrat dhe shpenzimet në pasqyrën e të ardhurave raportohen në periudhën të cilës i përkasin. </li></ul>
 7. 7. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Parimi i vazhdueshmërisë </li></ul><ul><li>Pasqyrat financiare duhet të pregatiten bazuar në supozimin që entiteti është një vazhdimësi, dhe do të vazhdojë me afarizmin e vet në të ardhmen e paraparë (SKK 1.14). Kjo nënkupton që: </li></ul><ul><li>Pasuritë e menduara për rishitje, siç janë stoqet, do të shiten në pajtim me veprimtaritë normale. </li></ul><ul><li>Pasuritë e blera me qëllim të përdorimit në veprimtari, siç janë pasuritë fikse, do të përdoren gjatë jetës së tyre të përdorimit. </li></ul><ul><li>Shumat e pagueshme palëve tjera do të paguhen në përputhje me marrëveshjen e kreditorit. </li></ul>
 8. 8. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Cilat janë pasqyrat kryesore të kontabilitetit ? </li></ul>
 9. 9. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Disa nga pasqyrat e përdorura më parë: </li></ul><ul><li>Inventarizimi </li></ul><ul><li>Bilanci i gjendjes </li></ul><ul><li>Ditari </li></ul><ul><li>Libri kryesor </li></ul><ul><li>Librat ndihmës </li></ul><ul><li>Regjistrimet parambyllëse </li></ul><ul><li>Lista përfundimare </li></ul><ul><li>Llogaritë vjetore </li></ul>
 10. 10. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Komponentet e pasqyrave financiare </li></ul><ul><li>Një komplet i plotë i pasqyrave financiare i përfshin komponentet e mëposhtme (SKK 1.6): </li></ul><ul><li>Pasqyrën e bilancit; </li></ul><ul><li>Pasqyrën e të ardhurave </li></ul><ul><li>Një pasqyrë të të gjitha ndryshimeve në ekuitet; </li></ul><ul><li>Pasqyrën e rrjedhjes së keshit dhe </li></ul><ul><li>Politikat e kontabilitetit dhe shënimet shpjeguese. </li></ul>
 11. 11. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Inventarizimi – si instrument financiar paraqet pasqyrën e pasurisë së ndërmarrjes në një ditë të caktuar </li></ul><ul><li>Si bëhet inventarizimi ? </li></ul><ul><li>- Me regjistrimin e pasurisë (mjeteve dhe burimeve të mjeteve) të ndërmarrjes së paku një herë në vit. </li></ul><ul><li>Çfarë mund të jetë inventarizimi ? </li></ul><ul><li>Parcial </li></ul><ul><li>I plotë </li></ul>
 12. 12. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Detyrat kryesore të inventarizimit: </li></ul><ul><li>Përpilimi i bilancit fillestar të ndërmarrjes së posaformuar në bazë të inventarit si bazë e dokumentuar </li></ul><ul><li>Përcaktimi i ndërrimeve të padokumentuara në pasurinë e ndërmarrjes me qëllim të përpilimit të bilancit vjetor të ndërmarrjes që punon në mënyrë kontinuele. </li></ul>
 13. 13. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Inventarizimi indërmarrjes më datë 31.12.... </li></ul>74.000 33.600 107.600 38.400 69.200 107.600 14.000 3.400 30.000 90.000 40.000 24.000 14.000 15.200 3.400 1.000 8.400 30.000 69.200 <ul><li>AKTIVA </li></ul><ul><li>Mjetet themelore </li></ul><ul><li>Objektet </li></ul><ul><li>- Amortizimi </li></ul><ul><li>Pajisjet </li></ul><ul><li>Mjetet xhiruese </li></ul><ul><li>Materiali (A,B,C..) </li></ul><ul><li>Produktet e gatshme </li></ul><ul><li>Blerësit ( 1,2,3...) </li></ul><ul><li>Paratë ... </li></ul><ul><li>Gjithsejt Aktiva </li></ul><ul><li>PASIVA </li></ul><ul><li>Burimet e huazuara </li></ul><ul><li>Furnitorët (1,2,3...) </li></ul><ul><li>Kreditë afatgjata </li></ul><ul><li>b. Burimet vetanake </li></ul><ul><li>Kapitali i pronarit </li></ul><ul><li>Gjithsejt Pasiva </li></ul>1. 2. Kolona kryesore Parakolona (analitika) Kolona ndihmëse Përshkrimi Nr.
 14. 14. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Inventarizimi </li></ul><ul><li>Shembull: </li></ul><ul><li>Ndërmarrja “Y” më 31.12... Posedon me mjete dhe burime të mjeteve si vijon: </li></ul><ul><li>Objekte ndërtimore .......... 300.000 euro </li></ul><ul><li>Amortizimi i obj.ndërt........ 100.000 euro </li></ul><ul><li>Pajisjet (2 x 40.000) .......... 80.000 euro </li></ul><ul><li>Materiali ( A=10.000, B=23.000).. 43.000 euro </li></ul><ul><li>Blerësit (A=8.000, B= 5.400) .. 13.400 euro </li></ul><ul><li>Paratë .............................. 25.000 euro </li></ul><ul><li>Furnitorët (A=10.000, B=8.000).. 18.000 euro </li></ul><ul><li>Kreditë afatgjata .................... 30.000 euro </li></ul><ul><li>Kapitali i pronarit ................... 230.400 euro </li></ul><ul><li>Të kryhet inventarizimi në bazë të dhënave të mësipërme. </li></ul>
 15. 15. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Zgjidhje: </li></ul>280.000 81.400 361.400 48.000 313.400 361.400 20.000 23.000 8.000 5.4oo 10.000 8.000 300.000 100.000 80.000 43.000 13.400 25.000 18.000 30.000 313.400 Aktiva Mjetet themelore Objektet ndërtimore - Amortizimi Pajisjet Mjetet xhiruese Materiali A B Blerësit A B Paratë Gjithsejt Aktiva Pasiva Detyrimet Furnitorët A B Kreditë afatgjata Kapitali Kapitali i pronarit Gjithsejt Pasiva I. 1. a). b). c). 2. a). b). c). II. 1. a). b) 2. a) Kolona kryesore Parakolona (analitika) Kolona ndihmëse Përshkrimi Nr.
 16. 16. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Bilanci i gjendjes </li></ul><ul><li>Cilat janë elementet e bilancit të gjendjes ? </li></ul><ul><li>Ku dallon bilanci i gjendjes nga inventarizimi ? </li></ul>
 17. 17. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Ekuacioni i bilancit të gjendjes </li></ul><ul><li>MJETET = EKUITETI + DETYRIMET </li></ul><ul><li>( Ekuacion bazë për prezentimin e </li></ul><ul><li>bilancit të gjendjes) </li></ul>
 18. 18. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Bilanci i gjendjes </li></ul><ul><li>a).Qëllimi </li></ul><ul><li>- Përmbledhja e burimeve financiare, detyrimeve dhe interesit të pronarit, </li></ul><ul><li>- Vlerësimi i një pozite financiare në një datë të caktuar që jep </li></ul><ul><li>bazën për shumë analiza financiare, </li></ul><ul><li>- Paraqitja e një historie financiare ashtu siq regjistrohen në </li></ul><ul><li>sistemin financiar, </li></ul><ul><li>- Shpalosja financiare e kompanisë ndaj investitorëve dhe të </li></ul><ul><li>tjerëve. </li></ul>
 19. 19. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Gjendja financiare </li></ul><ul><li>Elementet që drejpërsëdrejti janë të lidhura me matjen e gjendjes financiare në pasqyrën e bilancit janë pasuritë, detyrimet dhe ekuiteti. Këto definohen si më poshtë: </li></ul><ul><li>Pasuria është resurs që e kontrollon ndërmarrja si rezultat i ngjarjeve në të kaluarën dhe nga e cila pritet që të hyjnë në ndërmarrje dobi ekonomike. </li></ul><ul><li>Detyrimi është një obligim i ndërmarrjes në të tashmen i cili shfaqet për shkak të ngjarjeve në të kaluarën, plotësimi i të cilit pritet që të shkaktojë dalje të resurseve që përbëjnë përfitime ekonomike nga ndërmarrja. </li></ul><ul><li>Ekuiteti është interesi i mbetur në pasuritë e ndërmarrjes pasi që të hiqen të gjitha detyrimet. </li></ul>
 20. 20. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Përbërësit: </li></ul><ul><li>Mjetet (pasuritë, asetet):”Një burim i vlefshëm për të bërë biznes në të ardhmen, e paraqitur nga një pronësi apo e drejtë që paraqet të mira në të ardhmen”. </li></ul><ul><li>Mjetet qarkulluese ( paraja e gatshme, investimet, stoqet, të arkëtueshmet, parapagimet qarkulluese...). </li></ul><ul><li>Mjetet themelore (mjete që japin të mira më tepër se një vit). </li></ul>
 21. 21. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>b). Detyrimet:” Një borxh apo detyrim që ekziston legalisht apo i vlerësuar me anë të teknikave akruale të kontabilitetit ndaj një pale tjetër që del nga transaksionet në të kaluarën”. </li></ul><ul><li>- Detyrimet afatshkurtëra :”Borxhet apo zërat e vlerësuar mbi burimet e firmës që pritet të paguhen brenda ciklit normal të veprimtarisë së ndërmarrjes (zakonisht 1 vit). </li></ul><ul><li>- Detyrimet afatgjata :”Detyrime që pritet të paguhen për një kohë më të gjatë se 1 vit”. </li></ul>
 22. 22. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>c).Ekuiteti.”Mjetet apo interesi mbetës i një pronari (aksionari). Ekuiteti konsiston në kapitalin e investuar dhe fitimet e mbajtura të vitit të kaluar dhe vijues”. </li></ul><ul><li>Ekuiteti </li></ul><ul><li>– Përkufizimi ( pjesa e mbetur e interesit në mjete pas zbritjes së të gjitha detyrimeve). </li></ul><ul><li>Përbërësit </li></ul><ul><li>- Kapitali – paraqet investim të pronarit </li></ul><ul><li>- Profiti bruto </li></ul><ul><li>- Profiti neto – pasi që të shpërndahet </li></ul><ul><li>dividenda aksionarëve etj. </li></ul>
 23. 23. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Shpalosjet e pasqyrës së bilancit </li></ul><ul><li>Zërat në vijim jnë shpalosjet kryesore të cilat duhet të përfshihen në pasqyrën e bilancit: </li></ul><ul><li>Paratë </li></ul><ul><li>Të arkëtueshmet </li></ul><ul><li>Stoqet </li></ul><ul><li>Patundshmëria, impiantet dhe pajisjet </li></ul><ul><li>Investimet afatgjata </li></ul><ul><li>Të pagueshmet </li></ul><ul><li>Provizionet </li></ul><ul><li>Borxhet afatgjatë </li></ul><ul><li>Lizingët </li></ul><ul><li>Ekuiteti i aksionarit </li></ul>
 24. 24. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>d). Tiparet e bilancit të gjendjes </li></ul><ul><li>- Baza historike </li></ul><ul><li>- Një datë e caktuar </li></ul><ul><li>- I nënshkruar nga menaxhmenti </li></ul><ul><li>- Historia e formuar nga vlerësimet në të ardhurat </li></ul><ul><li>- Shumë shënime sqaruese </li></ul><ul><li>- Krahasuese të paktën për një vit </li></ul>
 25. 25. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Forma e krahasuar apo paralele e bilancit </li></ul>600.000 Totali i pasivit 600.000 Totali i aktivit 250.000 350.000 <ul><li>Detyrimet </li></ul><ul><li>Kapitali i pronarit </li></ul>600.000 1. Aktivet Shuma Pasivet (burimet) Shuma Aktivet
 26. 26. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Forma e shkallëzuar e bilancit (në kushte të përdorimit të kompjuterit) </li></ul>I. Aktivet 600.000 Totali i aktivës 600.000 II. Detyrimet 250.000 III. Kapitali i pronarit 350.000 Totali i pasivës 600.000 Bilanci kontabël i Shoqërisë X më 31.12.2003
 27. 27. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Bilanci i gjendjes sipas shkollës europiane </li></ul>69.200 20.000 18.400 107.600 Kapitali i pronarit Kreditë afatgjata Furnitorët 1. 2. 3. 60.000 14.000 14.000 15.200 3.360 40 1.000 107.600 90.000 30.000 24.000 10.000 <ul><li>Objekti ndërtimor </li></ul><ul><li>Amortizimi </li></ul><ul><li>Pajisjet </li></ul><ul><li>Amortizimi </li></ul><ul><li>Materiali </li></ul><ul><li>Produktet e gatsh. </li></ul><ul><li>Blerësit </li></ul><ul><li>Kërkesa tjera </li></ul><ul><li>Paratë </li></ul>1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kolona Kryesore Përshkrimi Nr. Kolona kryesore Kolona ndihmëse Përshkrimi Nr.
 28. 28. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Bilanci i gjendjes sipas shkollës amerikane </li></ul>139 42 87 4 6 58 58 197 130 233 363 560 DETYRIMET DHE EKUITETI Detyrimet afatshkurtëra Huaja nga banka Llogaritë e pagueshme Dividentët e pagueshëm Tatimi i paguar në fitim Detyrimet afatgjata Pengu i pagueshëm Gjithsejt Detyrimet Ekuiteti i aksionarëve Kapitali aksionar Fitimet e mbajtura Gjithsejt Ekuiteti Gjithsejt Detyrimet dhe Ekuiteti 268 25 112 103 11 17 292 50 187 123 (68) 560 MJETET Mjetet qarkulluese: Paratë Llogaritë e arkëtueshme Stoqet Blerjet Shpenzimet e parapaguara Mjetet fikse: Prona Ndërtesat Pajisjet Zhvlerësimi Gjithsejt Mjetet Shuma Përshkrimi Shuma Përshkrimi
 29. 29. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Shembull: </li></ul><ul><li>Të përpilohet bilanci i gjendjes, nëse ndërmarrja me datë 31.12.2003 ka pasur këtë gjendje në llogaritë e saj: </li></ul><ul><li>Toka ...................... 180.000 </li></ul><ul><li>Kapitali i vet.......... 150.000 </li></ul><ul><li>Objektet afariste.... 50.000 </li></ul><ul><li>Fitimi i mbajtur....... 20.000 </li></ul><ul><li>Makineritë ............. 30.000 </li></ul><ul><li>Mallrat ................... 10.000 </li></ul><ul><li>Llogaritë e arkët. ... 5.000 </li></ul><ul><li>Parapagimet ......... 6.000 </li></ul><ul><li>Kreditë afatgjata.... 60.000 </li></ul><ul><li>Llogaritë e pag...... 10.000 </li></ul><ul><li>Mjetet monetare... 20.000 </li></ul><ul><li>Huaja nga banka... 61.000 </li></ul>
 30. 30. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Zgjidhje: </li></ul>
 31. 31. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Si ndikojnë transakcionet afariste në bilanc ? </li></ul><ul><li>Ndryshimi në strukturën e pasurisë dhe në strukturën e detyrimeve ose kapitalit (rritet pasuria dhe për të njejtën shumë rriten edhe detyrimet apo kapitali). </li></ul><ul><li>Ndryshimi në strukturën e pasurisë dhe në strukturën e detyrimeve ose kapitalit (zvoglohet pasuria, në të njejtën kohë zvoglohen edhe detyrimet apo kapitali), </li></ul><ul><li>Ndryshimi vetëm në strukturën e pasurisë (rritet pasuria, në të njejtën kohë zvoglohet poashtu një kategori tjetër e pasurisë), </li></ul><ul><li>Ndryshimi vetëm në strukturën e kapitalit apo detyrimeve (rritet kapitali apo detyrimet, në të njejtën kohë zvoglohet kapitali apo detyrimet). </li></ul>
 32. 32. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Shembull: </li></ul><ul><li>Ndërmarrja “X” me 01.01.200 4 ka pasur këtë saldo: </li></ul><ul><li>Arka 3.000 Pajimet 10.000 </li></ul><ul><li>Llogaria 20.000 Furnitorët 10.000 </li></ul><ul><li>Blerësit 5.000 Kred. af.shk. 20.000 </li></ul><ul><li>Toka 50.000 Kapitali i vet 118.000 </li></ul><ul><li>Objektet 60.000 </li></ul><ul><li>Të përpilohet bilanci fillestar ! </li></ul>
 33. 33. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>1. Më 02.01. është blerë malli me afat pagese prej 30 ditë me vlerë prej 10.000 €. </li></ul><ul><li>2. Më 04.01. pronari ka tërheqë nga ndërmarrja 5.000 € për nevoja personale e cila shumë i është paguar nga llogaria. </li></ul><ul><li>3. Më 07.01. blerësi ka paguar borxhin në shumë prej 2.000 €. </li></ul><ul><li>4. Më 09.01. përmes kredisë afatshkurtër, është përmbushur detyrimi ndaj furnitorit në vlerë prej 4.000 €. </li></ul><ul><li>Të kryhen regjistrimet ! </li></ul>
 34. 34. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Bilanci fillestar: </li></ul>
 35. 35. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Zgjidhja: </li></ul>
 36. 36. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>3. Ditari – si libër i posaqëm për regjistrimin kronologjik të ndryshimeve ekonomike në afarizmin e ndërmarrjes. </li></ul><ul><li>Në sistemin praktik të kontabilitetit, transakcionet së pari regjistrohen në ditar e pastaj barten në llogaritë përkatëse. </li></ul>
 37. 37. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Forma skematike e ditarit </li></ul>Shërben për futjen e llogarisë për të cilën ka të bëjë ndërrimi apo ndonjë shenjë tjetër që lidhet më konto Emri i llogarisë me të cilën lidhet ndërrimi Kredi Debi Thirrja (konto) Përshkrimi Data
 38. 38. Prezentimi i pasqyrave financiare 387850 387850   Mbyllja e librave   10000   13 Kreditë afatshkurtëra   20000   12 Kreditë afatgjata   303600   11 Kapitali i pronarit   22000   10 Furnitorët   30000   9 Korigjimi i vlerës së pajisjeve   2250   8 Korigjimi i vlerës së ndërtesave   3000 7 Llogaria rrjedhëse     4500 6 Kërkesa tjera     12350 5 Blerësit     15000 4 Prodhimet e gatshme     23000 3 Materiali     2400 0 0 2 Pajisjet     90000 1 Ndërtesat   Krediton Debiton Thirrja Përshkrimi Nr. Ditari i Ndërmarrjes: &quot; Ardi&quot; më 01.01.2004
 39. 39. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Shembull: </li></ul><ul><li>Një blerës i cili na ka borxh 10.000 € ka përmbushur obligimin e tij duke paguar në llogarinë e ndërmarrjes tonë. </li></ul><ul><li>Kemi blerë pajisje në vlerë prej 20.000 € me afat pagese prej 3 muaj. </li></ul><ul><li>Pronari ka tërhequr me qek nga arka shumën prej 5.000 €. </li></ul><ul><li>Është pranuar një faturë për blerje materiali në vlerë prej 25.000 €. </li></ul><ul><li>Nga arka është paguar energjia elektrike në shumën prej 250 €. </li></ul><ul><li>Të kryhen regjistrimet e mësipërme në ditar dhe në librat kryesor. </li></ul>
 40. 40. Prezentimi i pasqyrave financiare 250 250 6 1 Shp.të ener.elektrike Mjete monetare Pagesa e shp.të ener.elektr. 07.02.04 5.000 5.000 5 1 Tërheqje kapitali Mjete monetare Kapitali i tërheq.nga pronari 05.02.04 20.000 20.000 3 4 Pajisjet Furnitorët Blerja e pajisjeve 05.02.04 10.000 10.000 1 2 Mj.monetare Blerësit Pagesa e faturës 04.02.04 Kredi Debi Thirrja Përshkrimi Data
 41. 41. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>4. Libri kryesor - si bërthamë e evidencës kontabile. </li></ul><ul><li>- Formohet me dekompozimin e bilancit në pjesë themelore të tij, respektivisht shëndrrimin e pozicioneve të bilancit në llogari. </li></ul><ul><li>- Hapja e llogarive në kontabilitet nënkupton hapjen e kontove apo llogarive për secilin pozicion të bilancit të gjendjes. </li></ul>
 42. 42. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Detyrë 1. </li></ul><ul><li>Më datë 05.01.2004, ndërmarrja “Ardi” ka pasur ndryshimet vijuese: </li></ul><ul><li>Blerësi “ X “ ka paguar në llogarinë e ndërmarrjes “ Ardi” faturën në vlerë prej 2.800 €. </li></ul><ul><li>Ndërmarrja “Ardi” ka paguar në emër të furnitorëve, shumën prej 1.200 €. </li></ul><ul><li>Sipas faturës nr. 1 iu është shitur blerësit “Arbëri” në afat pagese prodhime të gatshme në vlerë prej 7.520 €. </li></ul><ul><li>Shpenzimet e prodhimeve të gatshme të shitura kapin shumën prej 5.600 €. </li></ul><ul><li>Në emër të mungesës në depo, depoisti ka paguar në llogari shumën prej 40 €. </li></ul><ul><li>Sipas faturës së furnitorit, është blerë material në vlerë prej 3.000 €. </li></ul><ul><li>Në emër të gjobës sipas vendimit të inspekcionit është paguar përmes llogarisë, shuma prej 400 €. </li></ul><ul><li>Për shkak të kualitetit të dobët të materialit të porositur, furnitori ka dhënë kasa- skonto në vlerë prej 200 €. </li></ul><ul><li>Sipas kërkesës, në prodhimtari është dhënë material në vlerë prej 3.000 €. </li></ul><ul><li>Nga llogaria është paguar shuma prej 600 € në emër të shpenzimeve të ndryshme të prodhimtarisë. </li></ul><ul><li>Sipas përllogaritjes, shlyerja e vlerës së ndërtesës në emër të amortizimit është 1.000 €, ndërsa e pajisjeve është 400 €. </li></ul>
 43. 43. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Detyrë 2: </li></ul><ul><li>Ndërmarrja “Ardi” nga Prishtina fillon me afarizmin e saj me kapitalin vijues: Pajisje 40.000 €, ndërtesa 25.000 €, para në arkë 20.000 €, para në bankë 15.000 €, material 40.000 €, kërkesa nga blerësit 27.000 €, kapital inokos 110.000 € kredi afatgjatë 30.000 €, kredi afatshkurtër 12.000 €, obligime ndaj furnitorëve 15.000 €. Të përpilohet bilanci fillestar dhe të kryhen regjistrimet vijuese: </li></ul><ul><li>Sipas kërkesën së ndërmarrjes, banka na ka lejuar kredi afatshkurtër për blerjen e materialit në vlerë prej 15.000 €. Materiali është blerë dhe vendosur në depo. </li></ul><ul><li>Nga banka kemi marrë kredi afatgjatë, me të cilën kemi blerë makinën në vlerë prej 30.000 €. </li></ul><ul><li>Është dhënë në prodhim material në vlerë prej 5.000 €. </li></ul><ul><li>Në emër të pagave janë paguar nga paratë vlera prej 2.000 €. </li></ul><ul><li>Janë përfunduar dhe dorëzuar në depo prodhime të gatshme në vlerë prej 4.500 €. </li></ul><ul><li>Janë shitur në afat pagese prodhime të gatshme në vlerë prej 6.000 €. Çmimi real kushtues (shpenzimet reale) i prodhimeve të shitura është 4.000 €. </li></ul><ul><li>Janë paguar nga paratë në bankë në emër të kamatës për shkak të vonesës së pagesës së borxhit ndaj furnitorëve shuma prej 200 €. </li></ul><ul><li>Blerësit nuk kanë paguar borxhin me kohë, prandaj në emër të kamatës i kemi ngarkuar me shumën prej 300 €. </li></ul><ul><li>Të hapen librat, të kryhen regjistrimet në ditar dhe në librat kryesor si dhe të përpilohet bilanci vërtetues. </li></ul>
 44. 44. Prezentimi i pasqyrave financiare 15.000 30.000 5.000 2.000 4.500 6.000 4.000 200 300 15.000 30.000 5.000 2.000 4.500 6.000 4.000 200 300 1 2 3 4 5 1 6 7 8 5 9 8 10 8 11 12 9 13 Materiali Kredi afatshkurtër Pajisjet Kredi afatgjatë Prodhimtaria Materiali Pagat Paraja në arkë Prodhimet e gatshme Prodhimtaria Blerësit Të hyrat nga shitja e... Kostoja e prodhim të shitura Prodhimet e gat. Shpenzime të kamatave Paratë në bankë Blerësit Të hyrat nga kamata 22.03 1. 2 3 4 5 6 7 8 Kredi Debi Thirrja Përshkrimi Data Nr.
 45. 45. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>5. Librat ndihmëse – përdoren më tepër te ndërmarrjet e mëdha. Këtu vjen në shprehje ndarja e librave në: </li></ul><ul><li>Librin kryesor apo kontabiliteti financiar me llogaritë e bilancit të suksesit dhe të gjendjes, </li></ul><ul><li>Librat ndihmës apo analitike me llogari të thjeshta të cilat në librin kryesor paraqiten përmes llogarive (kontove) sintetike. </li></ul>
 46. 46. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Cilat llogari mund të ndahen në llogari analitike apo ndihmëse ? </li></ul><ul><li>Blerësit, </li></ul><ul><li>Furnitorët, </li></ul><ul><li>Materiali dhe </li></ul><ul><li>Të gjitha kontot tjera të cilat nuk mund të përfshihen vetëm në librin kryesor </li></ul>
 47. 47. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Shembull 3. </li></ul><ul><li>Nga furnitori “X” përmes faturës është blerë 200 kg material “A” me çmim prej 50 € për kg, vlera e përgjithshme e të cilit është 10.000 €. </li></ul><ul><li>Nga furnitori “Y” përmes faturës është blerë 1.000 kg material “B” me çmim 25 € dhe 300 kg material “C” me çmim prej 100 €. Vlera e përgjithshme e faturës sipas kësaj baze është 55.000 €. </li></ul><ul><li>Nga furnitori “X” përmes faturës është blerë 400 kg material “D” me çmim prej 30 € me vlerë të tërësishme prej 12.000 €. </li></ul><ul><li>Është paguar obligimi ndaj furnitorit “X” në vlerë prej 22.000 € si dhe furnitorit “Y” vlera prej 13.500 €. </li></ul><ul><li>Sipas fletëkërkesës është dhënë në procesin e prodhimit 100 kg të materialit “A” me çmim prej 50 €, që ka vlerën prej 5.000 € dhe 200 kg të materialit “D” me çmim prej 30 €, që ka vlerën prej 6.000 €. Shuma e përgjithshme e materialit të dhënë në prodhim është 11.000 €. </li></ul><ul><li>Të kryhen regjistrimet në librat kryesore dhe librat ndihmëse dhe ate materialisht dhe financiarisht. </li></ul>
 48. 48. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>6. Regjistrimet parambyllëse </li></ul><ul><li>Krahasimi i të dhënave të fituara nga inventarizimi dhe ato nga kontabiliteti i ndërmarrjes që ka rrjedhur gjatë vitit vijues. </li></ul>
 49. 49. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Të dhënat e inventarizimit dhe të kontabilitetit mund të mos përputhen për shkak të: </li></ul><ul><li>Gabimeve të mundshme gjatë regjistrimit në kontabilitet, </li></ul><ul><li>Të ekzistimit të ndërrimeve të padokumentuara në pasuri e të cilat nuk janë evidentuar në kontabilitet. Në pyejte janë mungesat dhe tepricat e të cilat nuk janë përfshirë në të hyra dhe të dala, </li></ul><ul><li>Vlerave jo reale në llogari (konto) të caktuara për shkak të: </li></ul><ul><li>Zhvlerësimit (materialit të papërdorshëm, prodhimeve jokurente etj.) </li></ul><ul><li>Shpenzimeve të parapaguara dhe të të hyrave të arkëtuara më parë, </li></ul><ul><li>4 . Kompenzimit të saldove në llogari më funksionale të blerësve dhe furnitorëve respektivisht mbylljes paraprake të llogarive të Aktivës dhe Pasivën në mes vete etj. </li></ul>
 50. 50. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Lista parambyllëse e ndërmarrjes “X” </li></ul>Debi Kredi 15 28 48 11 2 50 187 123 (68) 10 4 6 13 130 233 396 396 Debi Kredi 25 10 112 84 103 55 11 - 17 15 50 - 187 123 (68) 42 42 77 87 4 6 45 58 130 233 724 724 Paratë Llogaritë e arkëtueshme Stoqet Blerjet Shpenzimet e parapaguara Prona Ndërtesat Pajisjet Zhvlerësimi Huaja nga banka Llogaritë e pagueshme Dividentët e pagueshëm Tatimi i paguar në fitim Pengu i pagueshëm Kapitali aksionar Fitimet e mbajtura Saldo bilanci Bruto bilanci Emërtimi i llogarisë Nr.
 51. 51. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>7. Lista përfundimtare – përpilohet më së shpeshti për shkak se: </li></ul><ul><li>Me ndihmën e bruto bilancit të aplikohet kontrolla e regjistrimeve të kryera në librin kryesor, në kuptim që secili ndërrim në njërën anë të ketë edhe anën tjetër, </li></ul><ul><li>Ashtu që në saldo bilancin të aplikohet përgaditja e saldove për përpunimin e bilancit të gjendjes dhe bilancit të suksesit, </li></ul><ul><li>Me qëllim të përpilimit të bilancit të gjendjes dhe bilancit të suksesit </li></ul><ul><li>Ashtu që në bazë të të dhënave nga bilanci i suksesit dhe bilanci i gjendjes të formulohet formalisht lista apo libri përfundimtar. </li></ul>
 52. 52. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Lista përfundimtare e ndërmarrjes “X” </li></ul>Debi Kredi Debi Kredi Debi Kredi Paraja në arkë Llogaritë e arkëtueshme Stoqet ...... Huatë Kapitali i pronarit ........ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... Bilanci i suksesit Bilanci i gjendjes Bruto bilanci Emërtimi kontove Nr
 53. 53. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Pasqyra e të ardhurave (bilanci i suksesit) – raporton gjendjen (salldon) e kontove të shpenzimeve dhe të hyrave si dhe neto fitimin e realizuar nga një biznes gjatë një periudhe të kaluar (mujore, 3 mujore apo vjetore). </li></ul><ul><li>Përpilimi i pasqyrës së të ardhurave mbështetet në bazë të modelit: </li></ul><ul><li>Të hyrat – shpenzimet = neto fitimi (humbja) </li></ul>
 54. 54. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Klasifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve sipas formës së vjetër të bilancit të suksesit (shkolla europiane): </li></ul><ul><li>Të hyrat afariste </li></ul><ul><li>Të hyrat financiare </li></ul><ul><li>Të hyrat e jashtëzakonshme (të parregullta). </li></ul><ul><li>Klasifikimi i shpenzimeve (sipas shkollës europiane, forma e vjetër e bilancit të suksesit): </li></ul><ul><li>Shpenzimet afariste </li></ul><ul><li>Shpenzimet financiare </li></ul><ul><li>Shpenzimet e jashtëzakonshme (të parregullta). </li></ul>
 55. 55. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Elementet e pasqyrës së të ardhurave sipas SKK: </li></ul><ul><li>Shitjet </li></ul><ul><li>Shpenzimet operuese </li></ul><ul><li>Të ardhurat operuese </li></ul><ul><li>Shpenzimet financiare (kamata, tarifa e bankës, këmbimi i jashtëm, përfitimet...) </li></ul><ul><li>Tatimet e të ardhurave </li></ul><ul><li>Të ardhura tjera (psh. Shitja e mjeteve), </li></ul><ul><li>Artikuj të jashtëzakonshëm </li></ul><ul><li>Të ardhurat neto </li></ul><ul><li>Sipas nevojës, ndërmarrja mund të përfshijë edhe elemente tjera </li></ul><ul><li>në pasqyrën e të ardhurave. </li></ul>
 56. 56. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Të gjitha zërat e të ardhurave dhe të shpenzimeve të njohura në një periudhë duhet të përfshihen në përcaktimin e profitit apo humbjes neto për periudhën, përveç nëse ndonjë SKK kërkon apo lejon që të veprohet ndryshe (SKK 5.5) </li></ul><ul><li>Profiti apo Humbja Neto për periudhën përfshijnë këto komponente, secila prej të cilave duhet të shpaloset në pasqyrën financiare: </li></ul><ul><ul><li>Profiti apo humbja nga aktivitetet e zakonshme dhe </li></ul></ul><ul><ul><li>Zërat e jashtëzakonshëm </li></ul></ul>
 57. 57. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Zërat e jashtëzakonshëm janë të ardhura apo shpenzime që shfaqen për shkak të ngjarjeve apo transaksioneve që janë qartë të dallueshme nga aktivitetet e zakonshme të ndërmarrjes dhe prandaj nuk pritet që të ndodhin shpesh apo rregullisht (SKK 5.4). Ata kanë këto karakteristika: </li></ul><ul><li>Janë të jashtëzakonshëm </li></ul><ul><li>Janë të rrallë </li></ul><ul><li>Nuk janë pjesë e aktivitetit normal të biznesit </li></ul><ul><li>Nuk rezultojnë prej rreziqeve normale ose të njohura të biznesit </li></ul><ul><li>Janë të pavarur nga vendimi i menaxhmentit ose pronarit </li></ul>
 58. 58. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>1. Një kultivues i agrumeve ka humbur 50% të frytit të agrumeve për shkak të brymës në rajonin i cili nuk ka pasur brymë në 20 vitet e fundit. Humbja është zë i jashtzakonshëm sepse është e pazakonshme dhe ndodh rrallë. </li></ul><ul><li>2. Një kultivues i agrumeve ka humbur 50% të frytit të agrumeve për shkak të brymës në rajon i cili ballafaqohet me brymë çdo 4-5 vjet. Edhe pse kultivuesi e ka ditur rrezikun, ai ka vendosur të kultivojë në atë rajon. Kultivuesi ka paraparë që në vitet pa brymë do të jenë mjaft profitabile që të kompenzojnë frytet e humbura. Kjo humbje nuk konsiderohet zë i jashtzakonshëm sepse edhepse bryma nuk është e shpeshtë, ajo nuk është e pazakonshme. Udhëheqësia ka paraparë, ose ka mundur të parashohë, rreziqet që përfshihen në marrjen e këtij vendimi. </li></ul>
 59. 59. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Ngjarjet në vijim nuk duhet të konsiderohen si të jashtëzakonshme sepse ato janë të ndërlidhura me aktivitetet e zakonshme dhe të vazhdueshme të një ndërmarrjeje: </li></ul><ul><li>Humbjet dhe provizionet për humbjet në lidhje me borxhet e këqija dhe stoqet </li></ul><ul><li>Përfitimet dhe humbjet nga luhatjet në kursin e shkëmbimit në valutë të huaj </li></ul><ul><li>Përfitimet dhe humbjet nga zvogëlimi i vlerës ose shitjes së palujtshmërisë, impianteve dhe pajimeve, ose investimeve </li></ul><ul><li>Humbjet në kontratat e biznesit të ndërmarrjes </li></ul>
 60. 60. Prezentimi i pasqyrave financiare <ul><li>Si përpilohet pasqyra e të ardhurave? </li></ul><ul><li>Hapi i parë: </li></ul><ul><li>Të hyrat nga shitja e mallrave apo shërbimeve </li></ul><ul><li>Minus: kostot (vlera furnizuese) e mallrave apo shërbimeve të shitura </li></ul><ul><li>Baras: Bruto profiti </li></ul><ul><li>Hapi i dytë: </li></ul><ul><li>Minus: Shpenzimet afariste </li></ul><ul><li>Baras: Profiti afarist </li></ul><ul><li>Hapi i tretë: </li></ul><ul><li>Plus: Të hyrat tjera afariste </li></ul><ul><li>Minus: Shpenzimet tjera afariste </li></ul><ul><li>Baras: Profiti para tatimimit </li></ul><ul><li>Hapi i katërt: </li></ul><ul><li>Minus: shpenzimet e tatimit (në të ardhura, në fitim etj) </li></ul><ul><li>Baras: Neto profiti </li></ul><ul><li>Hapi i pestë: </li></ul><ul><li>Minus: Ndarja e e profitit në dividendë </li></ul><ul><li>Baras: Tatimi i mbajtur </li></ul>
 61. 61. Prezentimi i pasqyrave financiare 1.000.000 700.000 300.000 50.000 30.000 20.000 10.000 45.000 155.000 145.000 20.000 125.000 0 125.000 Shitjet Minus kostoja e shitjes Profiti bruto Minus: Kostoja e shpërndarjes Shpenzimet administrative Humbja në largimin e pajimeve Humbja në shlyerjen e stoqeve Humbja në shitjen e sektorit të lodrave Gjithsejt (4 deri 9) Profiti nga aktivitetet e zakonshme para tatimit: Tatimet Neto profiti nga aktivitetet e zakonshme Zëra të jashtëzakonshëm Neto profiti Dividenda Tatimi i mbajtur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Shuma Përshkrimi Nr.
 62. 62. 9133.81 P rofit i i mbajtur 11 0 Profit i (dividend a ) 10 9133.81 Net o profit i pas tatimimit 9 0 Ta timet 8 9133.81 Net o profit i para tatimimit (5-7) 7 23 Të dala tjera m 300 Shpenzime tjera 6 9433.81 Profiti operativ (3-4) 5 0 Shpenzime të zyrës j 265.3 Shpenzime reprezentacioni i 150 Postë – telefoni g 0 Shpenzimet e marketingut f 415.3 Minus shpenzimet tjera (f+g+h+i+j) 4 9849.11 Bruto profiti (2-1) 3 3208.24 Shpenzime materiale e 0 Amortizimi d 64.4 Shpenzime administrative c 23318 Energjia dhe derivatet b 9750 Pagat a 36340.64 Minus shpenzimet e furnizimit të shërbimeve / produ kteve (a+b+c+d+e) 2 46189.75 Të hyrat nga shitja 1 shuma Përshkrimi Nr. Profit & Humbja per periudhën Janar – dhjetor 200 3

×