Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Buxhetimi me Pjesëmarrje  UNIVERSITETI I PRISHTINËS
Plani I aktiviteteve përmban 3 faza kryesore të cilat janë; <ul><li>Faza e I – Parapërgatitore </li></ul><ul><li>Faza e ...
- Objektivat e secilës fazë - <ul><li>Faza e I – parapërgatitore  </li></ul><ul><li>Objektivat </li></ul><ul><li>-Infor...
Objektivat e secilës fazë <ul><li>Faza e II – Formulimi I Buxhetit </li></ul><ul><li>Objektivat </li></ul><ul><li>Përfsh...
- Objektivat e secilës fazë - <ul><li>Faza e III – Monitorimi I Buxhetit </li></ul><ul><li>Objektivat </li></ul><ul><li>-...
Aktivitet që do zhvillohen për implementimin Fazës së I <ul><li>Faza e I – parapërgatitore </li></ul><ul><li>- Organizimi...
Objektivat e secilit Aktivitet të Fazës së I <ul><li>Informimi I organeve të pushtetit vendor, administratës, kryetarëve ...
Aktivitet që do zhvillohen për implementimin Fazës së II <ul><li>Takimi I parë rajonal </li></ul><ul><li>Takimi I dytë Raj...
Objektivat e secilit Aktivitet të Fazës së I I <ul><li>Takimi i I </li></ul><ul><li>Kryetari/drejtuesit e Departamenteve p...
Objektivat e secilit Aktivitet të Fazës së I I <ul><li>Takimi I parë I këshillit të Buxhetimit me Pjesmarrje </li></ul><ul...
Objektivat e secilit Aktivitet të Fazës së I I <ul><li>Krijimi e një kuptimi përbashkët dhe të qartë në lidhje me priorite...
Kalndari I buxhetit <ul><li>Caktohet  itenirari I realizimit te Buxhetit dhe aprovimit te tij </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Menaxhmenti Financiar - Buxhetimi Me Pjesmarrje

1,269 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Menaxhmenti Financiar - Buxhetimi Me Pjesmarrje

 1. 1. Buxhetimi me Pjesëmarrje UNIVERSITETI I PRISHTINËS
 2. 2. Plani I aktiviteteve përmban 3 faza kryesore të cilat janë; <ul><li>Faza e I – Parapërgatitore </li></ul><ul><li>Faza e II - Formulimi I Buxhetit </li></ul><ul><li>Faza e III - Monitorimi I implementimit të buxhetit </li></ul>
 3. 3. - Objektivat e secilës fazë - <ul><li>Faza e I – parapërgatitore </li></ul><ul><li>Objektivat </li></ul><ul><li>-Informimi I organeve të pushtetit vendor, </li></ul><ul><li>administratës, dhe publikut në lidhje me </li></ul><ul><li>qëllimet e kësaj inisiative </li></ul><ul><li>- Përgatitja e terrenit dhe ngritja e kapaciteteve për implementimin dhe vazhdimësinë e kësaj inisiative </li></ul>
 4. 4. Objektivat e secilës fazë <ul><li>Faza e II – Formulimi I Buxhetit </li></ul><ul><li>Objektivat </li></ul><ul><li>Përfshirja e publikut në proçesin e formulimit të buxhetit </li></ul><ul><li>Përzgjedhja e prioriteteve dhe Zgjedhja e përfaqësuesve të komunitetit. </li></ul>
 5. 5. - Objektivat e secilës fazë - <ul><li>Faza e III – Monitorimi I Buxhetit </li></ul><ul><li>Objektivat </li></ul><ul><li>- Përfshirja e komunitetit në monitorimin e proçesit të implementimit të buxhetit </li></ul>
 6. 6. Aktivitet që do zhvillohen për implementimin Fazës së I <ul><li>Faza e I – parapërgatitore </li></ul><ul><li>- Organizimi ëorkshopit me administratën e njësive vendore dhe kordinatorët lokalë për planin e përbashkët e aktiviteteve. </li></ul><ul><li>Fushatë komunikimi </li></ul><ul><li>Analizimi/vlerësimi Institucional lidhur me pjesmarrjen e komunitetit </li></ul><ul><li>Trajnim në lidhje me Financat e Pushtetit Lokal </li></ul><ul><li>Trajnimi I moderatorëve lokal </li></ul>
 7. 7. Objektivat e secilit Aktivitet të Fazës së I <ul><li>Informimi I organeve të pushtetit vendor, administratës, kryetarëve të fshatrave dhe komunitetin </li></ul><ul><li>Identifikimi I “pikave të forta” në komunitet dhe bërja e mundur që grupet vulnerabile (në nevojë) të cilët janë tradicionalisht të përjashtuar të jenë pjesë e këtij proçesi. </li></ul><ul><li>Identifikimi I mundësive të pjesmarrjes </li></ul><ul><li>Identifikimi I teknikave dhe mjeteve të cilat do të përdoren për përfshirë të gjithë aktorët e rëndësishëm në këtë proçes </li></ul>
 8. 8. Aktivitet që do zhvillohen për implementimin Fazës së II <ul><li>Takimi I parë rajonal </li></ul><ul><li>Takimi I dytë Rajonal </li></ul><ul><li>Takimi I parë I këshillit të Buxhetimit me Pjesmarrje </li></ul><ul><li>Karvani I Buxhetimit me pjesmarrje </li></ul><ul><li>Hartimi I Studimeve të Visibilitetit </li></ul><ul><li>Takimi I dytë I Këshillit të të Buxhetimit me pjesmarrje </li></ul><ul><li>Shpjegimi për komunitetin I të gjithë proçesit të përzgjedhjes së Prioriteteve </li></ul><ul><li>Prezantimi I buxhetit me prioritetet nga Këshilli I buxhetimit me Pjesmarrje </li></ul>
 9. 9. Objektivat e secilit Aktivitet të Fazës së I I <ul><li>Takimi i I </li></ul><ul><li>Kryetari/drejtuesit e Departamenteve prezantojnë inisiativën Buxhetimi me Pjesmarrje, buxhetin e vitit 2004, si dhe komptetencat e Pushtetit lokal </li></ul><ul><li>Takimi i II </li></ul><ul><li>Realizimi I Takimeve përgatitore me komunitetin </li></ul><ul><li>Hartimi I Listës së nevojave </li></ul><ul><li>Ndarja në grupe duke iu referuar kompetencave </li></ul><ul><li>Renditja e prioriteteve </li></ul><ul><li>Zgjedhja e 2 përfaqësuesve për çdo zonë – kriteret </li></ul>
 10. 10. Objektivat e secilit Aktivitet të Fazës së I I <ul><li>Takimi I parë I këshillit të Buxhetimit me Pjesmarrje </li></ul><ul><li>Prezantimi i pjesmarrësve </li></ul><ul><li>Krijimi i marrëdhënieve poziteve midis njëri - tjetrit </li></ul><ul><li>Prezantimi i listës së prioriteteve për çdo zonë shpjegimi i i aktiviteteve që priten të ndodhin trajnimi i përfaqësuesve në lidhje me </li></ul><ul><li>Punën në grup </li></ul><ul><li>Zgjidhje konflikti </li></ul><ul><li>Roli i përfaqësuesve </li></ul><ul><li>Aftësitë komunikuese </li></ul><ul><li>Shpjegimi dhe të kuptuarit e ciklit të buxhetit </li></ul>
 11. 11. Objektivat e secilit Aktivitet të Fazës së I I <ul><li>Krijimi e një kuptimi përbashkët dhe të qartë në lidhje me prioritetet e secilës zonë </li></ul><ul><li>Vlerësimi I kostos për të gjitha prioritete </li></ul><ul><li>Analizimi I burimeve për çdo prioritetet </li></ul><ul><li>Rënia dakort për listën përfundimtare të prioriteteve e cila do të propozohet për tu përfshirë në buxhetin e ardhshem </li></ul>
 12. 12. Kalndari I buxhetit <ul><li>Caktohet itenirari I realizimit te Buxhetit dhe aprovimit te tij </li></ul>

×