การใช้ซอฟซอิงคะสุวฟตแวรโอิงคะสุวเพิสินซอิงคะสุวรสิษฐ์               ในอิงคะสุวงคกร กฟผ.      นายพิสิสิษ...
สถานะ กฟผ. ปัจจุบันจจบันsน             พนกงาน                    24,000 คน        ...
ว2ตถุนายน ประสิษฐ์ งคในการนาโอิงคะสุวเพิสินซอิงคะสุวรสิษฐ์ มิถุนาใช้ซอฟงาน                        ...
ขอิงคะสุวมิถุนลท8ใช้ซอฟต2ดสิษฐ์ นใจ ณ์ศไทย . ป พิสิ.ศ.2549    คาซอิงคะสุวฟทแวรเฉพิสิาะ ช้ซอฟด MS Office สิษฐ์ าหร2บุคลา...
ประหย2ดปละประมิถุนาณ์ศไทย 30 ลานบุคลากรใาท                                        ...
สE(งท7( กฟผ. ได้ดำเนิน8ด้ดำเนินBาเนEนการือเพ(อความสBาเรือHจในการือใช้งาน Op8งาน Open Source ต์แวร์งแต์แวร์ ปัจจุบัน7 2549 ...
ณ์ศไทย . ว2นน4คงไมิถุนตอิงคะสุวงถุนายน ามิถุนวา Open Sourceใช้ซอฟไดหร7อิงคะสุวไมิถุน  หล2งจาก กฟผ. มิถุนนโยบุคลากรใายใช้ซ...
คาถุนายน ามิถุนค7อิงคะสุว อิงคะสุวก 5 ปขางหนา กฟผ. อิงคะสุวยากจะทาอิงคะสุวะไรก2บุคลากรใ                  ...
“ เรือาเลี่ย8อกท7(รือาคากบันsปัจจุบันรือะสEทธิภาพ OpEภาพ OpenOffice เปัจจุบันHนทางเลี่ย8อก ใช้งาน Op8งานได้ดำเนิน8 คาใช้งา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ในองค์กร กฟผ.

1,131 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,131
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ในองค์กร กฟผ.

 1. 1. การใช้ซอฟซอิงคะสุวฟตแวรโอิงคะสุวเพิสินซอิงคะสุวรสิษฐ์ ในอิงคะสุวงคกร กฟผ. นายพิสิสิษฐ์ ษฐ์ อิงค อิงคะสุวงคะสิษฐ์ วรรณ์ศไทย ผอิงคะสุวานวยการฝ่ายวางแายวางแผนเทคโนโลยสิษฐ์ ารสิษฐ์ นเทศ การไฟฟาฝ่ายวางแายผลตแหงประเทศไทย 7 มิถุนถุนายน นายน 2554 1
 2. 2. สถานะ กฟผ. ปัจจุบันจจบันsน พนกงาน 24,000 คน เครืออข่าย/หาย/หนวยงาน 240 แหง Server 500 เครือ(อง PC 12,000 เครือ(อง Notebook 2,000 เครือ(อง งบันsปัจจุบันรือะมาณ IT เฉลี่ย87(ย 500 ลี่ย88านบันsาท/ปัจจุบัน7 เฉพาะ Software เฉลี่ย87(ย 80 ลี่ย88านบันsาท/ปัจจุบัน7 * ต2วเลขท24งหมิถุนดเป6นคาโดยประมิถุนาณ์ศไทย 2
 3. 3. ว2ตถุนายน ประสิษฐ์ งคในการนาโอิงคะสุวเพิสินซอิงคะสุวรสิษฐ์ มิถุนาใช้ซอฟงาน ณ์ศไทย . ป พิสิ.ศ.2549 เพิสิ78อิงคะสุวใช้ซอฟซอิงคะสุวฟตแวรท8ถุนายน กตอิงคะสุวงตามิถุนลขสิษฐ์ ทธิ์0௻: เพิสิ78อิงคะสุวประหย2ดรายจายดานซอิงคะสุวฟตแวรขอิงคะสุวงอิงคะสุวงคกร เพิสิ78อิงคะสุวคงความิถุนสิษฐ์ ามิถุนารถุนายน ขอิงคะสุวงบุคลากรใคลากรในการพิสิ2ฒนาซอิงคะสุวฟตแวรดวย ตนเอิงคะสุวง เพ(อภาพลี่ย8กษณ@ข่าย/หององค@กรือ เพ(อให8องค@กรือม7อBานาจควบันsคมเหนอรือะบันsบันsซอฟต์แวร์@แวรือ@ 3
 4. 4. ขอิงคะสุวมิถุนลท8ใช้ซอฟต2ดสิษฐ์ นใจ ณ์ศไทย . ป พิสิ.ศ.2549  คาซอิงคะสุวฟทแวรเฉพิสิาะ ช้ซอฟด MS Office สิษฐ์ าหร2บุคลากรใ PC 10000 เคร78อิงคะสุวง ประมิถุนาณ์ศไทย 100 ลานบุคลากรใาท ถุนายน าซ74อิงคะสุว หร7อิงคะสุว ประมิถุนาณ์ศไทย 40 ลานบุคลากรใาทตอิงคะสุวป ถุนายน าเช้ซอฟา  คาซอิงคะสุวฟทแวรสิษฐ์ าหร2บุคลากรใ Server เช้ซอฟน Exchange , SQL , Exchange Cal, Window Cal เป6นตน ประมิถุนาณ์ศไทย ปละ 15 ลานบุคลากรใาทผลการต2ดสิษฐ์ นใจ1. นา OpenOffice.org มิถุนาใช้ซอฟแทน MS Office ประมิถุนาณ์ศไทย 7,000 เคร78อิงคะสุวง2. ใช้ซอฟโอิงคะสุวเพิสินซอิงคะสุวรสิษฐ์ จะลดรายจายในสิษฐ์ วนขอิงคะสุวง Non-Microsoft เช้ซอฟน ซอิงคะสุวฟตแวร Multimedia, Graphics, Utility3. ฐ์ อิงคานขอิงคะสุวมิถุนล SQL ใช้ซอฟ MySQL แทน จะลดในสิษฐ์ วนขอิงคะสุวง Cal4. การพิสิ2ฒนาระบุคลากรใบุคลากรใงานท2วท24งอิงคะสุวงคกรใหเปล8ยนเป6น Open Standard/Open Source 8 4
 5. 5. ประหย2ดปละประมิถุนาณ์ศไทย 30 ลานบุคลากรใาท Client PC SERVER ซอิงคะสุวฟตแวรลขสิษฐ์ ทธิ์0௻: โอิงคะสุวเพิสินซอิงคะสุวรสิษฐ์ ซอิงคะสุวฟตแวรลขสิษฐ์ ทธิ์0௻: โอิงคะสุวเพิสินซอิงคะสุวรสิษฐ์ MS Office OpenOffice.org Visio DiaWindow Server Linux / Ubuntu Acrobat Writer PDFCreatorMS SQL MySQL Internet Explorer FireFoxIIS Apache Tomcat Outlook Express ThunderbirdASP PHP / JSP Photo shop GIMP MAMBO PowerDVD VLC Moodle ACDSee Xnview Blender winzip 7-Zip So-Dictionary Stardict 5
 6. 6. สE(งท7( กฟผ. ได้ดำเนิน8ด้ดำเนินBาเนEนการือเพ(อความสBาเรือHจในการือใช้งาน Op8งาน Open Source ต์แวร์งแต์แวร์ ปัจจุบัน7 2549 O1 2 รวมิถุนมิถุน7อิงคะสุวกบุคลากรใ NECTEC และ SIPA เพิสิ78อิงคะสุวผล2กด2นนโยบุคลากรใายและแกไขป2ญหาโปรแกรมิถุน2 ผบุคลากรใรหารใหการสิษฐ์ น2บุคลากรใสิษฐ์ นนและประเมิถุนนผลการใช้ซอฟงานขอิงคะสุวงแตละสิษฐ์ ายงานโดยมิถุนผลก2บุคลากรใการเล78อิงคะสุวนข24นเงนเด7อิงคะสุวน เพิสิ78อิงคะสุวเป6นแรงจงใจ3 จ2ดหาเคร7อิงคะสุวงมิถุนอิงคะสุวควบุคลากรใคมิถุนการใช้ซอฟ Software สิษฐ์ าหร2บุคลากรใ PC 14,000 เคร7อิงคะสุวง 8 7 84 พิสิ2ฒนาระบุคลากรใบุคลากรใงาน ดวยซอิงคะสุวฟตแวร Open Standard และ Open Source เป6นหล2ก5 อิงคะสุวอิงคะสุวกขอิงคะสุวกาหนด กฟผ. วาดวย มิถุนาตรฐ์ อิงคานความิถุนมิถุน2นคงปลอิงคะสุวดภัยด้านส2ยดานสิษฐ์ ารสิษฐ์ นเทศ 86 จ2ดบุคลากรใรรยายและอิงคะสุวบุคลากรใรมิถุนอิงคะสุวยางตอิงคะสุวเน78อิงคะสุวง7 จ2ดกจกรรมิถุนประกวดโดยใช้ซอฟ OpenOffice.org 6
 7. 7. ณ์ศไทย . ว2นน4คงไมิถุนตอิงคะสุวงถุนายน ามิถุนวา Open Sourceใช้ซอฟไดหร7อิงคะสุวไมิถุน หล2งจาก กฟผ. มิถุนนโยบุคลากรใายใช้ซอฟ Open Standard/Open Source อิงคะสุวยางจรงจ2งต24งแต พิสิ.ศ. 2549 เป6นตนมิถุนา PC Server Mainframe OpenOffice.org OpenStandard/ ERP & OpenSource Impliment 3Yr. = 1200 MB. อิงคะสุว78นๆ Web Application MA = 30 MB./Yr. 50 MB 3-5 MB/Yr. 60 MB 3-5 MB/Yr. ?* MB = ลานบุคลากรใาท 7
 8. 8. คาถุนายน ามิถุนค7อิงคะสุว อิงคะสุวก 5 ปขางหนา กฟผ. อิงคะสุวยากจะทาอิงคะสุวะไรก2บุคลากรใ Open Source ???? OpenOffice.org & Sustainable PC รือกสTภายนอกองค@กรือ โดย อิงคะสุวนๆ 78 2 รวมิถุนมิถุน7อิงคะสุวกบุคลากรใช้ซอฟมิถุนรมิถุน ICTร2ฐ์ อิงควสิษฐ์ าหกจ NECTEC SIPA และ ภัยด้านสาคร2ฐ์ อิงค (ศธิ์0௻. แรงงาน ไอิงคะสุวซท วทยาศาสิษฐ์ ตร) OpenStandard/ สิษฐ์ ราง Growth มาต์แวร์รือฐานหลี่ย8กสT ต์แวร์รือ ICT Server OpenSource Web Application มาต์แวร์รือฐานวEช้งาน Opาช้งาน Op7พ ICT ERP Mainframe Impliment 3Yr. = 1200 MB. MA = 30 MB./Yr. ? 2 รวมิถุนกบุคลากรใ ร2ฐ์ อิงควสิษฐ์ าหกจ ผล2กด2น ใหร2ฐ์ อิงคบุคลากรใาล พิสิ2ฒนา ระบุคลากรใบุคลากรใ ERP แหงช้ซอฟาต* MB = ลานบุคลากรใาท 8
 9. 9. “ เรือาเลี่ย8อกท7(รือาคากบันsปัจจุบันรือะสEทธิภาพ OpEภาพ OpenOffice เปัจจุบันHนทางเลี่ย8อก ใช้งาน Op8งานได้ดำเนิน8 คาใช้งาน Op8จายกHม7เหต์แวร์ผลี่ย8 ไมใช้งาน Opฟรือ7ท7เด้ดำเนิน7ยว แลี่ย8กมาด้ดำเนิน8วย Support แลี่ย8ะ Training ”“ ท7(เรือามอง Open Source จรือEงๆ เรือามองเรือ(องข่าย/หอง Open Standard เรือาไมอยากให8องค@กรือต์แวร์กอยTภายใต์แวร์อEทธิภาพ OpEพลี่ย8ข่าย/หองธิภาพ Op รือกEจใด้ดำเนินๆ กHแลี่ย88วแต์แวร์ เพรือาะวาเรือาไมม7ทางเลี่ย8อกเวลี่ย8า 8ซอฟต์แวร์แวรือ@เปัจจุบันลี่ย87(ยนเวอรือ@ช้งาน Op(น ” @ สิษฐ์ ว2สิษฐ์ ดคร2บุคลากรใ นาย พEสษฐ@ อEงคะสวรือรือณ@ E pisit.i@egat.co.th 02-436 4400 9

×