เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

1,121 views

Published on

นักศึกษาสามารถ download ppt. คาบที่ 3 ได้ที่นี่

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,121
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

 1. 1. เทคโนโลยีคอมพิ ว เตอร์เพื ่ อ การสื ่ อ สารอาจารย์ ส ราวุ ฒ ิ จบศรีคณะนิ เ ทศศาสตร์มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ ร ี
 2. 2. ขอบเขตเนื ้ อ หาความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ 1 2 ฮาร์ ด แวร์ 3 ซอฟต์ แ วร์
 3. 3. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
 4. 4. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ คอมพิ ว เตอร์ คื อ อะไร ???? คอมพิ ว เตอร์ คื อ อุ ป กรณ์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งหนึ ่ ง ที ่ ส ามารถรั บ โปรแกรมและข้ อ มู ล ประมวลผลสื ่ อ สารเคลื ่ อ นย้ า ยข้ อ มู ล และแสดงผลลั พ ธ์ ไ ด้
 5. 5. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์คุ ณ สมบั ต ิ ข อง คอมพิ ว เตอร์ การทำ า งานด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 1 การทำ า งานด้ ว ยความเร็ ว สู ง 2 ความถู ก ต้ อ งแม่ น ยำ า เชื ่ อ ถื อ ได้ 3 การเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ ใ นปริ ม าณมาก 4 การสื ่ อ สารเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล 5
 6. 6. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ประเภทของคอมพิ ว เตอร์ ซู ป เปอร์ ค อมพิ ว เตอร์ 1 (Super Computer)
 7. 7. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์2 คอมพิ ว เตอร์ เ มนเฟรมหรื อ คอมพิ ว เตอร์ ข นาดใหญ่ (Mainframe Computer)
 8. 8. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์3 มิ น ิ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ คอมพิ ว เตอร์ ขนาดกลาง (Mini Computer)
 9. 9. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์4 คอมพิ ว เตอร์ ส ่ ว นบุ ค คล (Personal Computer)
 10. 10. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์4.1 คอมพิ ว เตอร์ ข นาดสถานี ง าน (Workstation) 4.1
 11. 11. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์4.2 คอมพิ ว เตอร์ ข นาดตั ้ ง โต๊ ะ (Desktop Computer) 4.1
 12. 12. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์4.3 คอมพิ ว เตอร์ ข นาดกระเป๋ า (Labtop หรื อ Notebook) 4.1
 13. 13. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์4.4 คอมพิ ว เตอร์ ข นาดพกพา (Handhelds หรื อ Personal Digital Assistants : PDA ) 4.1
 14. 14. ฮาร์ ด แวร์
 15. 15. ฮาร์ ด แวร์ ฮาร์ ด แวร์ หมายถึ ง อุ ป กรณ์ ต ่ า งๆที ่ ท ำ า งานประสานกั น เพื ่ อ ให้ เ กิ ดการประมวลผล การจั ด เก็ บ และการแสดงผลข้ อ มู ล และสารสนเทศ ซึ ่ งหมายรวมถึ ง ตั ว คอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ร อบข้ า ง ฮาร์ ด แวร์ ใ นระบบคอมพิ ว เตอร์แบ่ ง ออกเป็ น 5 หน่ ว ยหลั ก ดั ง นี ้
 16. 16. ฮาร์ ด แวร์ หน่ ว ยรั บ ข้ อ มู ล 1 หน่ ว ยแสดงผล 2 หน่ ว ยประมวลผลกลาง หน่ ว ยความจำ า หลั ก 3 4 หน่ ว ยความจำ า รอง 5 หน่ ว ยประมวลผลกลางหน่ ว ยรั บ ข้ อ มู ล หน่ ว ยแสดงผล หน่ ว ยความจำ า หลั ก หน่ ว ยความจำ า รอง
 17. 17. ฮาร์ ด แวร์1 หน่ ว ยรั บ ข้ อ มู ล (Input Unit)
 18. 18. ฮาร์ ด แวร์1 หน่ ว ยรั บ ข้ อ มู ล (Input Unit)
 19. 19. ฮาร์ ด แวร์1 หน่ ว ยรั บ ข้ อ มู ล (Input Unit)
 20. 20. ฮาร์ ด แวร์2 หน่ ว ยแสดงผล (Output Unit)
 21. 21. ฮาร์ ด แวร์2 หน่ ว ยแสดงผล (Output Unit)
 22. 22. ฮาร์ ด แวร์2 หน่ ว ยแสดงผล (Output Unit)
 23. 23. ฮาร์ ด แวร์3 หน่ ว ยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
 24. 24. ฮาร์ ด แวร์3 หน่ ว ยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
 25. 25. ฮาร์ ด แวร์3 หน่ ว ยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
 26. 26. ฮาร์ ด แวร์4 หน่ ว ยความจำ า หลั ก (Main Memory)
 27. 27. ฮาร์ ด แวร์4 หน่ ว ยความจำ า หลั ก (Main Memory) 1 ROM (Read Only Memory) ใช้ บ ั น ทึ ก คำ า สั ่ ง ไว้ อ ย่ า งถาวรได้ อ ย่ า งเดี ย ว ไม่ สามารถแก้ ไ ขได้Access Memory) 2 RAM (Random ใช้ บ ั น ทึ ก ข้ อ มู ล และคำ า สั ่ ง ขณะเราทำ า งาน สามารถอ่ า นและ เขี ย นข้ อ มู ล ได้ แต่ ข ้ อ มู ล เหล่ า นี ้ จ ะหายไป เมื ่ อ มี การรั บ ข้ อ มู ล ใหม่ หรื อ ปิ ด เครื ่ อ ง ถ้ า มี RAM มากก็ จ ะทำ า ให้ เ ครื ่ อ ง 3 CACHE คอมพิ ว เตอร์ ท ำ า งานได้ เ ร็ ว ปั จ จุ บ ั น คอมพิ ว เตอร์ ควรมีน หน่ ว ยความจำ า512ใเมกกะไบต์ บ ข้ อ มู ล เป็ ห น่ ว ยความจำ า ที ่ ช้ บ ั น ทึ ก เก็ ชั ่ ว คราว ก่ อ นส่ ง ให้ เ ครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ และ
 28. 28. ฮาร์ ด แวร์ 4 หน่ ว ยความจำ า หลั ก (Main Memory) ความจุ ข ้ อ มู ล ในหน่ ว ยความจำ า หน่ ว ยวั ด ความจุ ของข้ อ มู ล ในระบบคอมพิ ว เตอร์ เ รี ย กตามลั ก ษณะ การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยจะมี ห น่ ว ยตามขนาดของเลข ฐานสอง (มี เ ฉพาะเลข กั บ 0 และ 1 เท่ า นั ้ น ) กล่ า ว คื อ เลขฐานสอง 1 หลั ก จะมี ค ่ า เป็ น 1 บิ ต (Bit) และนำ า เลขฐานสองมาเรี ย งกั น 8 หลั ก (8 บิ ต ) จะเรี ย กว่ า เป็ น ข้ อ มู ล ขนาด 1 ไบต์ (Byte) โดยที ่1024 Kilobyte = 1 Megabyte (MB)
 29. 29. ฮาร์ ด แวร์5 หน่ ว ยความจำ า สำ า รอง (Secondary Storage)
 30. 30. ฮาร์ ด แวร์ 5 หน่ ว ยความจำ า สำ า รอง (Secondary Storage) ประเภทใช้ แ ถบแม่ ประเภทที ่ ใ ช้ เหล็ ก (Megnetic) แสง (Optical) Diskette, Hard Disk CD, DVDจะใช้ ส ารแม่ เ หล็ ก เคลื อ บบน จะใช้ แ สงฉายลงไปบนวั ส ดุ วั ส ดุ เช่ น ทำ า ให้ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ใ นการ พลาสติ ก หรื อ โลหะทำ า ให้ ม ี บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ นิ ย มเก็ บ คุ ณ สมบั ต ิ ใ นการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในปริ ม าณมากๆ เพื ่ อ ข้ อ มู ล ได้ ใช้ ใ นการแจกจ่ า ยหรื อ ขาย เช่ น
 31. 31. ซอฟต์ แ วร์
 32. 32. ซอฟต์ แ วร์ ซอฟต์ แ วร์ หมายถึ ง ชุ ด คำ า สั ่ งหรื อ โปรแกรมที ่ ใ ช้ ส ั ่ ง งานให้คอมพิ ว เตอร์ ท ำ า งาน หรื อ อี ก ความหมายหนึ ่ ง ซอฟต์ แ วร์ หมายถึ ง รวมถึ ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ท ุ กประเภทที ่ ท ำ า ให้ ค อมพิ ว เตอร์ทำ า งานได้
 33. 33. ซอฟต์ แ วร์ ซอฟต์ แ วร์ แบ่ ง ออกเป็ น 2ประเภทวร์ ร ะบบ (SYSTEM SOFTWARE) ซอฟต์ แ ได้ แ ก่ 1 คื อ ซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ บ ริ ษ ั ท ผู ้ ผ ลิ ต สร้ า งขี ้ น มาเพื ่ อ ใช้ จั ด การระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื ่ อ ให้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ สามารถดำ า เนิ น งานพื ้ น ฐานต่ า งๆ ได้ เช่ น รั บ ข้ อ มู ล จากแป้ น พิ ม พ์ แ ล้ ว แปลความหมายให้ ค อมพิ ว เตอร์ เข้ า ใจ นำ า ข้ อ มู ล ไปแสดงผลบนจอภาพหรื อ นำ า ออกไป ยั ง เครื ่ อ งพิ ม พ์ จั ด การในระบบแฟ้ ม ข้ อ มู ล บนหน่ ว ยซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ (APPLICATION SOFTWARE) ความจำ า รอง 2 เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ ใ ช้ ก ั บ งานด้ า นต่ า งๆ ตามความ ต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ ที ่ ส ามารถนำ า มาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ โดยตรง ปั จ จุ บ ั น มี ผ ู ้ พ ั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ อ อกจำ า หน่ า ย มาก การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ จ ึ ง กว้ า งขวาง และแพร่ ห ลาย เช่ น นั ก วิ เ คราะห์ ร ะบบใช้ โ ปรแกรม ตารางทำ า การคำ า นวณยอดขาย นั ก ออกแบบกราฟิ ก ใช้
 34. 34. ซอฟต์ แ วร์ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบ1 (SYSTEM SOFTWARE) ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบสามารถแบ่ ง หน้ า ที ่ ก ารทำ า งานได้ดั ง นี ้ เรี ย กย่ อ ๆ ว่ า OS ซึ ่ ง ทำ า หน้ า ที ่ ใ นการบริ ห ารและ จั ด การทรั พ ยากร ในระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ก ั บ ผู ้ ใ ช้ เช่ น ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร Window Unix Mac OS ซึ ่ ง เป็ น โปรแกรมที ่ ท ำ า งานตลอดเวลาที ่ เ ราเปิ ด เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เป็ น โปรแกรมที ่ ช ่ ว ยบริ ห ารจั ด การคอมพิ ว เตอร์ ให้ ท ำ า งานอย่ า งราบรื ่ นเช่ น โปรแกรมตรวจจั บ ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ เป็ น ต้ น
 35. 35. ซอฟต์ แ วร์ ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารของบริ ษ ั ท Microsoft MS-DOS- จัดการแบ่งหน่วยความจำาสำาหรับระบบและผู้ใช้งาน Microsoft Windows XPพร้อมทั้งจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล
 36. 36. ซอฟต์ แ วร์ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารของบริ ษ ั ท Microsoft Windows Vista Windows 7 กราฟิ ก สวย ดี ก ว่ า vista เที ย บเคี ย ง apple
 37. 37. ซอฟต์ แ วร์ ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร Linux ใช้ command line ใช้ GUIานคำ า นวณด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ใช้ ใ นดารเรี ย นการสอนเพื ่ อ พั ฒ นาโป
 38. 38. ซอฟต์ แ วร์ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารของบริ ษ ั ท Apple Mac OS X
 39. 39. ซอฟต์ แ วร์ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารสำ า หรั บ คอมพิ ว เตอร์ พ กพาขนาดเล Symbian OS Window Mobile Android IOS Linux nokia/sony E HTC HD2
 40. 40. ซอฟต์ แ วร์ระเภทการจั ด การแฟ้ ม ข้ อ มู ล โปรแกรมจั ด การดิ ส ก์ - การคัดลอก - Disk Cleanup เปลี่ยนชื่อ Disk Defragmenter แบ่งพาติชัน การ format โปรแกรม ประเภทลบทิ ้ ง อรรถประโยชน์ โปรแกรมบี บ อั ด แฟ้ ม โปรแกรม - Add/Remove โปรแกรม โปรแกรมรั ก ษาหน้ า จอ โปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส
 41. 41. ซอฟต์ แ วร์ซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ 2 (APPLICATION SOFTWARE) 2.1.1 ซอฟต์ แ วร์ ป ระมวลคำ า (Word processor software) ใช้ ใ นการพิ ม พ์ เ อกสาร เช่ น จดบั น ทึ ก จดหมาย คู ่ ม ื อ รายงาน แผ่ น พั บเช่ น Microsoft Word, Corel WordPerfect, Lotus Word Pro และ OpenOffice.org Writer
 42. 42. ซอฟต์ แ วร์2.1.2 ซอฟต์ แ วร์ ต ารางคำ า นวณ (Spreadsheet software) ซอฟต์ แ วร์ ต ารางที ่ ช ่ ว ยในการคิ ด คำ า นวณ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และสร้ า งแผนภู ม ิ เช่ น Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 และ OpenOffice.org CalC
 43. 43. ซอฟต์ แ วร์2.1.3 ซอฟต์ แ วร์ น ำ า เสนอ (Presentation software) ซอฟต์ แ วร์ ใ ช้ ใ นการนำ า เสนอ เพื ่ อ ให้ ง านมี ค วาม น่ า สนใจและมี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ เช่ น Microsoft PowerPoint, Corel Presentation, Lotus Freelance Graphics และ OpenOffice.org Impress
 44. 44. ซอฟต์ แ วร์2.1.4 ซอฟต์ แ วร์ จ ั ด การฐานข้ อ มู ล (Database management softwa ซอฟต์ แ วร์ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล จั ด การข้ อ มู ล ทำ า ฐานข้ อ มู ล เช่ น Microsoft Access, Corel Paradox, Lotus Approach และ OpenOffice.org Base
 45. 45. ซอฟต์ แ วร์2.1.5 ซอฟต์ แ วร์ ส ื ่ อ สารข้ อ มู ล (Data communication software) ซอฟต์ แ วร์ ส ื ่ อ สารใช้ เ ชื ่ อ มโยงต่ อ เข้ า กั บ ระบบ เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เช่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต ทำ า ให้ สามารถใช้ บ ริ ก ารอื ่ น ๆ ได้ เช่ น ส่ ง e-mail ใช้ โ อน แฟ้ ม ข้ อ มู ล แลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล อ่ า นข่ า วสาร
 46. 46. ซอฟต์ แ วร์2.2.1 ซอฟต์ แ วร์ อ อกแบบสิ ่ ง พิ ม พ์ (Desktop Publishing) เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ ใ ช้ ส ำ า หรั บ การจั ด หน้ า เอกสารและการพิ ม พ์ ซึ ่ ง ประกอบไปด้ ว ยข้ อ ความ กราฟิ กรู ป ภาพ เช่ น Adobe InDesign , PageStream, RagTime,Microsoft Publisher, Apple Page และCorelDraw
 47. 47. ซอฟต์ แ วร์2.2.2 ซอฟต์ แ วร์ ส ำ า หรั บ จั ด การภาพกราฟิ ก (Graphic editing) เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ส ำ า หรั บ จั ด การภาพกราฟิ ก ซึ ่ ง เป็ น การนำ า ภาพมาตกแต่ ง โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ที ่ ใ ช้ สำ า หรั บ การจั ด หน้ า เอกสารและการพิ ม พ์ ซึ ่ ง ประกอบ ไปด้ ว ยข้ อ ความ กราฟิ ก รู ป ภาพ เช่ น Adobe Photoshop, GIMP
 48. 48. ซอฟต์ แ วร์ 2.2.3 CAI (Computer-Assisted Instruction) เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ ใ ช้ เ กี ่ ย วกั บ การศึ ก ษาในการ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนและการรั บ รู ้ ข องผู ้ เ รี ย น โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น ตั ว นำ า เสนอเนื ้ อ หา และกิ จ กรรม ของการเรี ย น เช่ น โปรแกรม Authorware, Toolbook, Cai ez Tools, Photoshop, Movie Maker และ Sound Editor
 49. 49. ซอฟต์ แ วร์2.2.4 ซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ ช ่ ว ยออกแบบ (Computer-Aided Design: CA เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ท ี ่ ใ ช้ เ กี ่ ย วกั บ งานวิ ศ วกรรม ออกแบบ และสถาปั ต ยกรรม ซึ ่ ง นำ า มาใช้ ใ นการ ออกแบบ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ บบต่ า งๆ ได้ แ ก่ AutoCAD, SolidWorks, Pro/ENGINEER, CATIA
 50. 50. ซอฟต์ แ วร์2.2.5 Web Page Authoring เป็ น เว็ บ ที ่ ช ่ ว ยในการสร้ า งหน้ า เว็ บ (Web Page)ซึ ่ ง จะอำ า นวยความสะดวกในการจั ด รู ป แบบหน้ าเว็ บ เพจ ได้ แ ก่ Adobe Dreamweaver, Arachnophilia,Microsoft FrontPage, SME Web, Cool Page,HomeSite,NetObject Fusion, Coffee Cup, Compozer

×