SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
รายงาน
                    เ รื่ อ ง โ ค ร ง ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
ขันตอนการทําโครงงานคอมพิวเตอร
      ้

          1. คัดเลือกหัวขอโครงงานที่สนใจ
          2. ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล
          3. จัดทําเคาโครงของโครงงาน
          4. การลงมือทําโครงงาน
          5. การเขียนรายงาน
          6. การนําเสนอและแสดงโครงงาน
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
ความหมายและคุณคาของการทําโครงงานคอมพิวเตอร
          เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีผลกระทบตอความเจริญกาวหนาของทุก ๆ สังคม
           ในโลกปจจุบันนี้ เทคโนโลยีดานนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงเปนเรื่อง
           ยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความกาวหนาอยูตลอดเวลาและเปนสิ่งที่ไม
           เกิดประโยชนคุมคาอีกดวย ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรจึง
           ตองศึกษาหลักการและเนือหาพืนฐานเปนสําคัญ
                       ้   ้
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 การศึ ก ษาด า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร เ ป น สิ่ ง จํ า เป น เสมื อ นกั บ การศึ ก ษา
       วิทยาศาสตรธรรมชาติ คอมพิวเตอรไดเปลี่ยนแปลงโลกของเราในดานตาง ๆ
       มากมายไดแก
       - สังคมโดยสวนใหญเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเปนสังคมสารสนเทศ
       - การตัดสินใจในเรืองตาง ๆ มักขึนอยูกบขอมูลซึงไดจากระบบคอมพิวเตอร
                 ่        ้  ั       ่
       - คอมพิ ว เตอร ก ลายเป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ แทนเครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ ในอดี ต เช น
       เครื่องพิมพดีด เครื่องคิดเลขเปนตน
       - คอมพิวเตอรถกใชในการออกแบบสถานการณหรือปญหาทีซบซอนตาง ๆ
               ู                           ่ั
       - คอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักทีใชในการติดตอสือสารของโลกปจจุบน
                         ่           ่           ั
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
จุดมุงหมาย

          จุ ด มุ ง หมายที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของการเรี ย นการสอนคอมพิ ว เตอร ใ น
           โรงเรี ย น คื อ การที่ นั ก เรี ย นได มี โ อกาสฝ ก ความสามารถในการนํ า ความรู
           เกี่ยวกับคอมพิวเตอรไปใชในการแกปญหา ประดิษฐคิดคนหรือคนควาหา
           ความรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการที่
           นักเรียนไดมโอกาสทําโครงงานคอมพิวเตอร
                  ี
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
กิจกรรมที่จัดวาเปนโครงงานคอมพิวเตอรควรมีองคประกอบ
      หลักดังตอไปนี้
          เปนกิจกรรมทีเกียวของกับซอตฟแวรและเครืองคอมพิวเตอร
                 ่ ่             ่
          นักเรียนเปนผูริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษาคนควา พัฒนาดวยตนเองตาม
          ความสนใจและระดับความรูความสามารถ
                       
          นักเรียนเปนผูวางแผนในการศึกษา คนควา ตลอดจนการพัฒนาเก็บรวบรวม
          ขอมูลหรือประดิษฐคิดคน รวมทั้งการสรุปผล และการนําเสนอผลการศึกษา
          คนควาดวยตนเอง โดยมีครูอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒเปนผูใหคาปรึกษา
                                 ิ    ํ
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร

          1. โครงงานพัฒนาสือเพือการศึกษา (Educational Media)
                   ่ ่
          เป น โครงงานทีใชคอมพิวเตอรในการผลิ ต สื่ อเพื่ อการศึกษา โดยการสราง
           โปรแกรมบทเรียน หรือหนวยการเรียน ซึ่งอาจจะตองมีภาคแบบฝกหัด บท
           ทบทวนและคําถามคําตอบไว
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 2. โครงงานพัฒนาเครืองมือ (Tools Development)
                ่
       เปนโครงงานเพื่อพัฒนาเรื่องมือมาใชชวยสรางงานประยุกตตาง ๆ ซึ่งโดยสวน
        ใหญจะเปนในรูปซอฟตแวร ตัวอยางของเครื่องมือชวยงาน เชน ซอฟตแวรวาดรูป
        ซอฟตแวรพมพงาน ซอฟตแวรชวยการมองวัตถุในมุมตาง ๆ เปนตน
             ิ         
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment)
       เปนโครงงานใชคอมพิวเตอรในการจําองการทดลองของสาขาตาง ๆ เปนโครงงาน
        ที่ผูทําตองศึกษารวบรวมความรู หลักการ ขอเท็จจริงและแนวความคิดตาง ๆ
        อยางลึกซึ้งในเรื่องที่ตองการศึกษา แลวเสนอเปนแนวคิด แบบจําลอง หลักการ ซึ่ง
        อาจอยูในรูปของสมการ สูตร หรือคําอธิบายก็
            
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 4. โครงงานประเภทการประยุกตใชงาน (Application)
       เป น โครงงานที่ ใ ช ค อมพิ ว เตอร ใ นการสร า งผลงานเพื่ อ ประยุ ก ต ใ ช ง านจริ ง ใน
        ชีวิตประจําวัน เชน ซอฟตแวรสําหรับการออกแบบและตกแตงอาคาร ซอฟตแวร
        สําหรับการผสมสี ซอฟตแวรสาหรับการระบุคนราย เปน
                      ํ
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)
       เปนโครงงานพัฒนาซอฟตแวรเกมเพื่อความรู และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เชน
        เกมหมากรุก เกมหมากฮอด เกมการคํานวณเลข
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
การจัดทํารายงานเอกสารคูมือ

          บทที1. สวนนํา เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับโครงงานนั้นซึ่งประกอบไปดวย
            ่
          ชื่อโครงงาน
          ชือสาขาของงานวิจย
           ่       ั
          ชือผูทาโครงงาน
           ่  ํ
          ชืออาจารยทปรึกษา
           ่    ่ี
          คําขอบคุณ
          บทคัดยอ
          อธิบายถึงที่มาและความสําคัญของโครงงาน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ และ
           ผลทีไดตลอดจนขอสรุป
             ่


Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 บทที่ 2. บทนํา เปนสวนรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานซึ่งประกอบดวย
       ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
       เปาหมายของการศึกษาคนควา
       ของเขตของโครงงาน
       บทที่ 3. หลักการและทฤษฎี
       เปนสวนสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษาหาขอมูลหรือหลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการที่
       จํานํามาใช
       ในการพัฒนา ซึ่งรวมถึงการระบุผลงานของผูอื่นที่นักเรียนนํามาเปรียบเทียบหรือ
       พัฒนาเพิ่มเติมดวย
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 บทที่ 4. วิธีดําเนินการ อธิบายขั้นตอนการดําเนินงานโดยละเอียด ระบุปญหาหรือ
       อุปสรรคที่พบ วิธีการที่ใชแกไขปญหาพรอมทั้งระบุวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการ
       ทํางาน
       บทที่ 5. ผลการศึกษา นําเสนอขอมูลหรือระบบที่พัฒนาได โดยอาจจะเสดงเปน
       กราฟ ตาราง ขอความ หรือแตละหนาจอภาพ
       บทที่ 6. สรุปและขอเสนอแนะ
       บทที่ 7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงงาน
       ระบุประโยชนที่นักเรียนไดรับจากการพัฒนาโครงงานนั้น และประโยชนที่ผูใชจะ
       ไดรับจากการนําเสนอ
       ผลงานของโครงงานไปใชดวย
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 บทที่ 8. บรรณานุกรม รวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร และเว็บไซตตาง
       ๆ ที่ผูทําโครงงานใชคนควา หรืออานเพื่อ
       ศึกษาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่นํามาใชประโยชนในการทําโครงงานนี้
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 บทที่ 9. คูมือการใชงาน หากโครงงานที่นักเรียนจัดทําเปนการพัฒนาระบบใหม
       ขึ้นมา ใหนักเรียนจัดทําคูมืออธิบายวิธี
       การใชงานผลงานนั้นโดยละเอียด ซึ่งประกอบดวย
       ชือผลงาน
        ่
       ความตองการของระบบคอมพิวเตอร
       รายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองมี
       ความตองการของซอฟตแวร
       คุณลักษณะของผลงาน อธิบายวาผลงานนั้นทําหนาที่อะไร รับอะไรเปนขอมูลขา
       เขาและสงอะไรเปนขอมูลขาออก
       วิธีการใชงานของแตละฟงกชัน วาจะตองกดคําสั่งใดหรือปุมใด ขอแนะนําในการ
       ใชงาน เพื่อใหผลงานนั้นสามารถทํางานไดดีที่สุดCreated with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
อางอิง

          http://www.thaigoodview.com/node/43337
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
จัดทําโดย
          1.นายทศพล สุรเชษฐพงษ เลขที่ 15
          2.นายชัชชรัส เชาวสวรรณ เลขที่ 16
                    ุ
          3.นายพชร โรจนบญถึง เลขที่ 17
                  ุ
          4.วุฒภทร สัมพันธประเสริฐ เลขที่ 18
             ิ ั
          ชันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4
           ้      
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

More Related Content

What's hot

ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานSiriporn Kusolpiamsuk
 
หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานKanistha Chudchum
 
บทที่ 1-5 โครงงาน
บทที่ 1-5 โครงงานบทที่ 1-5 โครงงาน
บทที่ 1-5 โครงงานAriyaporn Suaekong
 
รูปเล่มรายงาน
รูปเล่มรายงานรูปเล่มรายงาน
รูปเล่มรายงานZnackiie Rn
 
คู่มือ Thunkable
คู่มือ Thunkableคู่มือ Thunkable
คู่มือ ThunkableKhunakon Thanatee
 
โครงร่างรายงาน6/5
โครงร่างรายงาน6/5โครงร่างรายงาน6/5
โครงร่างรายงาน6/5ChutimaKerdpom
 
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58renusaowiang
 
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงานMypoom Poom
 
โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืช
โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืชโครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืช
โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืชMin Pchw
 
หลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏีหลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏีsukanya5729
 
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]Kull Ch.
 
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5miiztake
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Sarocha Makranit
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศmaerimwittayakom school
 
ภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้องภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้องkrupornpana55
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1KruKaiNui
 

What's hot (20)

บทที่1 บทนำ
บทที่1 บทนำบทที่1 บทนำ
บทที่1 บทนำ
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงาน
 
หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงาน
 
บทที่ 1-5 โครงงาน
บทที่ 1-5 โครงงานบทที่ 1-5 โครงงาน
บทที่ 1-5 โครงงาน
 
รูปเล่มรายงาน
รูปเล่มรายงานรูปเล่มรายงาน
รูปเล่มรายงาน
 
คู่มือ Thunkable
คู่มือ Thunkableคู่มือ Thunkable
คู่มือ Thunkable
 
โครงร่างรายงาน6/5
โครงร่างรายงาน6/5โครงร่างรายงาน6/5
โครงร่างรายงาน6/5
 
01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ01 บทที่ 1-บทนำ
01 บทที่ 1-บทนำ
 
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
 
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืช
โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืชโครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืช
โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืช
 
หลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏีหลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏี
 
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
 
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1-3
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1-3แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1-3
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1-3
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 
ภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้องภาคผนวกโครงงานกล้อง
ภาคผนวกโครงงานกล้อง
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
 

Similar to รายงาน Power point

Microsoft power point งานนำเสนอ2
Microsoft power point  งานนำเสนอ2Microsoft power point  งานนำเสนอ2
Microsoft power point งานนำเสนอ2knomping1
 
Microsoft power point งานนำเสนอ2
Microsoft power point  งานนำเสนอ2Microsoft power point  งานนำเสนอ2
Microsoft power point งานนำเสนอ2knomping1
 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ววิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้วThank Chiro
 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ววิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้วThank Chiro
 
ความหมายของโครงงาน
ความหมายของโครงงานความหมายของโครงงาน
ความหมายของโครงงานKrooIndy Csaru
 
รายงาน
รายงานรายงาน
รายงานThank Chiro
 
ขอบข่ายและประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายและประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ขอบข่ายและประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายและประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์miiztake
 
5 8-120816125651-phpapp02
5 8-120816125651-phpapp025 8-120816125651-phpapp02
5 8-120816125651-phpapp02Sky Aloha'
 

Similar to รายงาน Power point (20)

Microsoft power point งานนำเสนอ2
Microsoft power point  งานนำเสนอ2Microsoft power point  งานนำเสนอ2
Microsoft power point งานนำเสนอ2
 
Microsoft power point งานนำเสนอ2
Microsoft power point  งานนำเสนอ2Microsoft power point  งานนำเสนอ2
Microsoft power point งานนำเสนอ2
 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ววิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
 
ใบงานที่3
ใบงานที่3ใบงานที่3
ใบงานที่3
 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ววิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
 
ความหมายของโครงงาน
ความหมายของโครงงานความหมายของโครงงาน
ความหมายของโครงงาน
 
รายงาน
รายงานรายงาน
รายงาน
 
08
0808
08
 
08
0808
08
 
08
0808
08
 
K3
K3K3
K3
 
K3.1
K3.1K3.1
K3.1
 
K3
K3K3
K3
 
K3.1
K3.1K3.1
K3.1
 
K3
K3K3
K3
 
Computer project 3
Computer project 3Computer project 3
Computer project 3
 
K3
K3K3
K3
 
ขอบข่ายและประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายและประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ขอบข่ายและประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบข่ายและประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
 
5 6-7-8
5 6-7-85 6-7-8
5 6-7-8
 
5 8-120816125651-phpapp02
5 8-120816125651-phpapp025 8-120816125651-phpapp02
5 8-120816125651-phpapp02
 

More from Thank Chiro

งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1Thank Chiro
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1Thank Chiro
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศThank Chiro
 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ววิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้วThank Chiro
 

More from Thank Chiro (7)

งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
I news
I newsI news
I news
 
I news
I newsI news
I news
 
ข่าว It
ข่าว Itข่าว It
ข่าว It
 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ววิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
 

รายงาน Power point

 • 1. รายงาน เ รื่ อ ง โ ค ร ง ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 2. ขันตอนการทําโครงงานคอมพิวเตอร ้  1. คัดเลือกหัวขอโครงงานที่สนใจ  2. ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล  3. จัดทําเคาโครงของโครงงาน  4. การลงมือทําโครงงาน  5. การเขียนรายงาน  6. การนําเสนอและแสดงโครงงาน Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 3. ความหมายและคุณคาของการทําโครงงานคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีผลกระทบตอความเจริญกาวหนาของทุก ๆ สังคม ในโลกปจจุบันนี้ เทคโนโลยีดานนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงเปนเรื่อง ยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความกาวหนาอยูตลอดเวลาและเปนสิ่งที่ไม เกิดประโยชนคุมคาอีกดวย ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอรจึง ตองศึกษาหลักการและเนือหาพืนฐานเปนสําคัญ ้ ้ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 4.  การศึ ก ษาด า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร เ ป น สิ่ ง จํ า เป น เสมื อ นกั บ การศึ ก ษา วิทยาศาสตรธรรมชาติ คอมพิวเตอรไดเปลี่ยนแปลงโลกของเราในดานตาง ๆ มากมายไดแก  - สังคมโดยสวนใหญเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเปนสังคมสารสนเทศ  - การตัดสินใจในเรืองตาง ๆ มักขึนอยูกบขอมูลซึงไดจากระบบคอมพิวเตอร ่ ้  ั ่  - คอมพิ ว เตอร ก ลายเป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ แทนเครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ ในอดี ต เช น เครื่องพิมพดีด เครื่องคิดเลขเปนตน  - คอมพิวเตอรถกใชในการออกแบบสถานการณหรือปญหาทีซบซอนตาง ๆ ู ่ั  - คอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักทีใชในการติดตอสือสารของโลกปจจุบน ่ ่ ั Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 5. จุดมุงหมาย  จุ ด มุ ง หมายที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของการเรี ย นการสอนคอมพิ ว เตอร ใ น โรงเรี ย น คื อ การที่ นั ก เรี ย นได มี โ อกาสฝ ก ความสามารถในการนํ า ความรู เกี่ยวกับคอมพิวเตอรไปใชในการแกปญหา ประดิษฐคิดคนหรือคนควาหา ความรูตาง ๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการที่ นักเรียนไดมโอกาสทําโครงงานคอมพิวเตอร ี Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 6. กิจกรรมที่จัดวาเปนโครงงานคอมพิวเตอรควรมีองคประกอบ หลักดังตอไปนี้  เปนกิจกรรมทีเกียวของกับซอตฟแวรและเครืองคอมพิวเตอร ่ ่ ่  นักเรียนเปนผูริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษาคนควา พัฒนาดวยตนเองตาม ความสนใจและระดับความรูความสามารถ   นักเรียนเปนผูวางแผนในการศึกษา คนควา ตลอดจนการพัฒนาเก็บรวบรวม ขอมูลหรือประดิษฐคิดคน รวมทั้งการสรุปผล และการนําเสนอผลการศึกษา คนควาดวยตนเอง โดยมีครูอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒเปนผูใหคาปรึกษา  ิ  ํ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 7. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร  1. โครงงานพัฒนาสือเพือการศึกษา (Educational Media) ่ ่  เป น โครงงานทีใชคอมพิวเตอรในการผลิ ต สื่ อเพื่ อการศึกษา โดยการสราง โปรแกรมบทเรียน หรือหนวยการเรียน ซึ่งอาจจะตองมีภาคแบบฝกหัด บท ทบทวนและคําถามคําตอบไว Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 8.  2. โครงงานพัฒนาเครืองมือ (Tools Development) ่  เปนโครงงานเพื่อพัฒนาเรื่องมือมาใชชวยสรางงานประยุกตตาง ๆ ซึ่งโดยสวน ใหญจะเปนในรูปซอฟตแวร ตัวอยางของเครื่องมือชวยงาน เชน ซอฟตแวรวาดรูป ซอฟตแวรพมพงาน ซอฟตแวรชวยการมองวัตถุในมุมตาง ๆ เปนตน ิ  Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 9.  3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment)  เปนโครงงานใชคอมพิวเตอรในการจําองการทดลองของสาขาตาง ๆ เปนโครงงาน ที่ผูทําตองศึกษารวบรวมความรู หลักการ ขอเท็จจริงและแนวความคิดตาง ๆ อยางลึกซึ้งในเรื่องที่ตองการศึกษา แลวเสนอเปนแนวคิด แบบจําลอง หลักการ ซึ่ง อาจอยูในรูปของสมการ สูตร หรือคําอธิบายก็  Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 10.  4. โครงงานประเภทการประยุกตใชงาน (Application)  เป น โครงงานที่ ใ ช ค อมพิ ว เตอร ใ นการสร า งผลงานเพื่ อ ประยุ ก ต ใ ช ง านจริ ง ใน ชีวิตประจําวัน เชน ซอฟตแวรสําหรับการออกแบบและตกแตงอาคาร ซอฟตแวร สําหรับการผสมสี ซอฟตแวรสาหรับการระบุคนราย เปน ํ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 11.  5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)  เปนโครงงานพัฒนาซอฟตแวรเกมเพื่อความรู และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เชน เกมหมากรุก เกมหมากฮอด เกมการคํานวณเลข Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 12. การจัดทํารายงานเอกสารคูมือ  บทที1. สวนนํา เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับโครงงานนั้นซึ่งประกอบไปดวย ่  ชื่อโครงงาน  ชือสาขาของงานวิจย ่ ั  ชือผูทาโครงงาน ่  ํ  ชืออาจารยทปรึกษา ่ ่ี  คําขอบคุณ  บทคัดยอ  อธิบายถึงที่มาและความสําคัญของโครงงาน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ และ ผลทีไดตลอดจนขอสรุป ่ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 13.  บทที่ 2. บทนํา เปนสวนรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานซึ่งประกอบดวย  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน  เปาหมายของการศึกษาคนควา  ของเขตของโครงงาน  บทที่ 3. หลักการและทฤษฎี  เปนสวนสรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษาหาขอมูลหรือหลักการ ทฤษฎี หรือวิธีการที่ จํานํามาใช  ในการพัฒนา ซึ่งรวมถึงการระบุผลงานของผูอื่นที่นักเรียนนํามาเปรียบเทียบหรือ พัฒนาเพิ่มเติมดวย Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 14.  บทที่ 4. วิธีดําเนินการ อธิบายขั้นตอนการดําเนินงานโดยละเอียด ระบุปญหาหรือ อุปสรรคที่พบ วิธีการที่ใชแกไขปญหาพรอมทั้งระบุวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการ ทํางาน  บทที่ 5. ผลการศึกษา นําเสนอขอมูลหรือระบบที่พัฒนาได โดยอาจจะเสดงเปน กราฟ ตาราง ขอความ หรือแตละหนาจอภาพ  บทที่ 6. สรุปและขอเสนอแนะ  บทที่ 7. ประโยชนที่ไดรับจากโครงงาน  ระบุประโยชนที่นักเรียนไดรับจากการพัฒนาโครงงานนั้น และประโยชนที่ผูใชจะ ไดรับจากการนําเสนอ  ผลงานของโครงงานไปใชดวย Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 15.  บทที่ 8. บรรณานุกรม รวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสาร เอกสาร และเว็บไซตตาง ๆ ที่ผูทําโครงงานใชคนควา หรืออานเพื่อ  ศึกษาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่นํามาใชประโยชนในการทําโครงงานนี้ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 16.  บทที่ 9. คูมือการใชงาน หากโครงงานที่นักเรียนจัดทําเปนการพัฒนาระบบใหม ขึ้นมา ใหนักเรียนจัดทําคูมืออธิบายวิธี  การใชงานผลงานนั้นโดยละเอียด ซึ่งประกอบดวย  ชือผลงาน ่  ความตองการของระบบคอมพิวเตอร  รายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองมี  ความตองการของซอฟตแวร  คุณลักษณะของผลงาน อธิบายวาผลงานนั้นทําหนาที่อะไร รับอะไรเปนขอมูลขา เขาและสงอะไรเปนขอมูลขาออก  วิธีการใชงานของแตละฟงกชัน วาจะตองกดคําสั่งใดหรือปุมใด ขอแนะนําในการ ใชงาน เพื่อใหผลงานนั้นสามารถทํางานไดดีที่สุด Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 17. อางอิง  http://www.thaigoodview.com/node/43337 Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
 • 18. จัดทําโดย  1.นายทศพล สุรเชษฐพงษ เลขที่ 15  2.นายชัชชรัส เชาวสวรรณ เลขที่ 16 ุ  3.นายพชร โรจนบญถึง เลขที่ 17 ุ  4.วุฒภทร สัมพันธประเสริฐ เลขที่ 18 ิ ั  ชันมัธยมศึกษาปท่ี 5/4 ้  Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/