Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kich ban 1

245 views

Published on

PP DIỄN GIẢNG THÔNG BÁO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kich ban 1

 1. 1. (phương pháp diễn giảng –thông báo) GVHD: CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC HOA SVTH: VI NGỌC ANH TUYỀN MSSV: K37.103.019 LỚP SPTIN 3 1
 2. 2. Kịch bản hoạt động tìm hiểu về một số các phép toán trong Pascal • Mục tiêu: HS biết được tên và ký hiệu các phép toán, biết cách sử dụng các phép toán đối với mỗi kiểu dữ liệu. • Nội dung: + Phép toán số học: + , - , *, / , DIV, MOD. + Phép toán quan hệ: <, <=, > , >=, =, < > , giá trị logic (true hoặc false) + Phép toán lôgic: NOT , OR , AND.
 3. 3. Các bước tiến hành • Hoạt động 1: đặt vấn đề • Hoạt động 2: phát biểu vấn đề • Hoạt động 3: giải quyết vấn đề • Hoạt động 4: Kết luận.
 4. 4. Hoạt động 1: Đặt vấn đề • Hãy kể các phép toán đã học ở toán học?
 5. 5. Hoạt động 2: Phát biểu vấn đề • Y/cầu Hs n/cứu Sgk và cho biết có bao nhiêu nhóm phép toán trong pascal? • H1: Phép chia (/) được sử dụng cho kiểu dữ liệu nào? (thực) • H2: Phép Mod, Div được sử dụng cho kiểu dữ liệu nào? (nguyên) • H3: Kết quả của phép toán quan hệ thuộc kiểu dữ liệu nào? (logic)
 6. 6. Hoạt động 3: giải quyết vấn đề • Phép toán số học: +, -, *, /, div, mod • phép toán quan hệ: <, >, =, >=, <=, <> • phép toán logic: and, or, • Phép chia / chỉ áp dụng cho kiểu số thực • Phép chia mod/div chỉ áp dụng cho số nguyên • Kết quả của phép toán quan hệ là kiểu logic
 7. 7. Hoạt động 4: kết luận • Trong NNLT Pascal cũng có các phép toán đó nhưng được diễn tả bằng một cách khác. Đối với kiểu số nguyên: TÊN VIẾT TRONG PASCAL Cộng + Trừ _ Nhân * Chia / Chia lấy dư mod Chia lấy nguyên div
 8. 8. Hoạt động 4: kết luận Đối với kiểu số thực: TÊN VIẾT TRONG PASCAL Cộng + Trừ _ Nhân * Chia /
 9. 9. Hoạt động 4: kết luận - Các phép toán quan hệ (còn gọi là phép toán so sánh) TÊN VIẾT TRONG PASCAL Nhỏ hơn < Nhỏ hơn hoặc bằng < = Lớn hơn > Lớn hơn hoặc bằng > = Bằng = Khác < >

×