Phạm        Ph Thế BảBảohttp://www.math.hcmuns.edu.vn/~ptbao/KTLT/     ptbao@hcmuns.edu.vn Trường Đ i h Kh học...
ỘNỘI DUNG1.  Thiết kế chương trình2.  Mảng ộ hiề  h i hiề à hiề hiề   Mả một chiều, hai chiều và nhiều chiều3.  Con t...
Cách tính điểm Điểm thực hành 50% tổng điểm Điểm lý thuyết 50% tổng điểm    ộ g Điểm cộng thêm 10 – 20% tổng điểm   ...
ệTài liệu tham khảo1.  Quách Tuấn Ngọc, Ngôn Ngữ Lập Trình C. Nhà Xuất   Bản Giáo Dục, 1998.2.  Mark Allen Weiss, Effi...
Ebook1.  Beginning C From Novice to Professional.2.2  C Primer Plus 5th Edition            Edition.3.  Mast...
Website 1.  http://www.congdongcviet.com2.2  http://www.cprogramming.com/   htt //        i   /3.  http:/...
Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM                 Tp HCM
Phân lọai1. Phương pháp trực tiếp2. Phương pháp gián tiếp hoặc tìm kiếm lời giải
Phương pháp trực tiếp•    Xác định trực tiếp được lời giải qua một thủ tục tính toán (công    thức, thức,    th...
Chuyển đổi dữ liệu bài toán thành dữ liệu chương trìnhNguyên lý 1: Dữ liệu của bài toán sẽ được biểu diễn lại dưới dạng  ...
Chuyển đổi quá trình tính toán của bài toán thànhcác cấu trúc của chương trình   Nguyên lý 2 (Định lý Bohn-Jacopini): M...
Phân chia bài toán ban đầu thành nhữngbài toán nhỏ hơn  Nguyên lý 3: Mọi bài toán lớn đều có thể giải quyết bằng  cách p...
Biểu diễn tính toán không tường minh bằng đệ quy  Nguyên lý 4: quá trình đệ quy trong máy tính không đơn giản  như các...
Phương pháp gián tiếp   gp pg     p Được sử dụng khi chưa tìm ra lời giải chính xác của vấn đề. đề Đây là cách ...
Phân lọai phương pháp gián tiếp â ọa p ươ g p áp g á t ếp1. Phương pháp thử - sai  1 Thử - sai hệ thố  1.     i thố...
Ph Phương pháp thử - sai     há     i         p            y     g    gThomas Edison –...
g y  ý ợ p          p   gp p   Nguyên lý được phát triên thành phương pháp Monté-Carlos.   Càng ngày nguy...
Thử sai - hệ thống1.  Nguyên lý vét cạn toàn bộ: muốn tìm cây kim trong đống   rơm,   rơm hãy lần lượt rút từng cọng ...
2.  Nguyên lý mắt lưới: lưới bắt cá chỉ bắt được những con cá có   kích thước lớn hơn kích thước mắt lưới.   Ví dụ: ...
Thử - sai phân lớ hử   i hâ lớp1.1 Nguyên lý chung về giảm độ phức tạp của thử - sai: thu hẹp  tập trường hợp trước và...
Quy tắc rút gọn:   1.  Dựa trên đánh giá toàn cục: tìm điều kiện để rút gọn tập khả năng đề     cử trong một bước ...
Phương pháp Heuristic Trong nhiều bài toán dùng phương pháp thử - sai sẽ dẫn      ề                 ...
Tìm kiế theo chiều sâu và chiều   kiếm h  hiề     hiềrộng Là thử - sai theo nguyên lý mê cung hay chính là thử - s...
Phương pháp trí tuệ nhân tạo   gp p     ệ    ạ "Dạy" máy tính để có "trí thông minh" như con người  Dạy    ...
Một số phương pháp chuyển giaotri thức1. Biểu diễn tri thức2 Hệ chuyên gia2.  h ê i3. Máy học
Mảng - Array       Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM                 Tp HCM
Mảng Array     Mả – AMột số tính chấtKhai bá mảng tKh i báo ả trong CTruy xuất các thành phầnTruyền tham số kiểu mảng ...
Mảng Một ố í h hấMả – Mộ số tính chất  Mảng là một kiểu dữ liệu có cấu trúc do người lập          ể      ...
Mảng Khai báo Mả – Kh i bá trong Ctypedef kiể ơ ở Tê kiể [Sốthà h hầ ];t  d f kiểucơsở Tênkiểu Sốthànhphần        ...
Mảng – Ví d     dụ#define  SIZE    10int    a[5];    // a dãy gồm 5 số nguyênlong int big[100]; // big: c...
Mảng – Ví d      dụ                     khởi trị cho 5                     ...
Mảng – Truy xuất các phần tử Các thành phần của mảng được truy xuất thông qua chỉ số của chúng 0..size-1  ủ hú    .....
Truyền thT ề tham số Mảng cho hà     ố Mả  h hàm Tham số kiể mảng đ Th   ố kiểu ả được t ề cho hà chính là đị chỉ...
Ví dụ                  primes#include <stdio.h>                 1void sum(long [] i t) ...
Chú ý Không Khô thể th hiệ các th tá chép nội d       thực hiện á thao tác hé ội dung một mảng           ...
Một số thao tá cơ sở   ố th tác   ở  Nhập  Xuất   ấ  Thêm một thành phần dữ liệu  Loại bỏ một thành phần dữ liệ...
Mảng – Nhậ dữ liệu    Nhập  liệvoid ReadData(int a[], int size){                duyệt qua tất cả các  ...
Mảng – X ất dữ liệ ra màn hình    Xuất  liệu  à hì h void WriteData(int a[], int size) {   int i   i  i;  ...
Mảng – Nhậ xuất dữ liệ    Nhập ất   liệu#include <stdio h>     <stdio.h>void  ReadData(int [], int );void  Writ...
Mảng – Tì vị trí X trong dãy    Tìm ị t í t    dã Bài toán: Tìm vị trí X trên mảng a đang có N thành phần.   toá...
Mảng – Thê một thành phần dữ liệu    Thêm ột thà h hầ   liệ  Bài toán: cần thêm thành phần dữ liệu X vào mảng a  ...
Mảng – Thê X vào cuối dãy    Thêm  à  ối dã   Thêm 15 vào (a, 7) 0   1   2   3   4  5  6  7 12  2 ...
Mảng – Chè X vào dãy tăng dầ    Chèn  à dã tă dần   Chèn 6 vào (a, 7)                        ...
Mảng – Chè X vào dãy tăng dầ    Chèn  à dã tă dần//input: dãy (a, N) tăng dần, X//output: dãy (a, N) đã có X ở đúng vị...
Mảng – L i bỏ một thành phần dữ liệ    Loại  ột thà h hầ   liệu  Bài toán: loại bỏ thành phần dữ liệu X ra khỏi ...
Mảng – L i bỏ X ra khỏi dãy tăng    Loại       dã tă                      Loại 5 khỏi (a, 8)...
Mảng – L i bỏ X ra khỏi dãy tăng    Loại       dã tă//input: dãy (a, N), X//output: dãy (a, N) đã loại bỏ 1 thành...
Mảng – Sắ xếp    Sắp ế  Bài toán: Sắp xếp các thành phần của (a, N) để thu    toán: ắ ế          ầ    ...
Mảng – Sắp xếp đổi chổ   j 1  2  3  4  5  6  7  8 12 1  2  8  5  1  6  4  15 i
Mảng – Sắp xếp đổi chổ     j 1  2  3  4  5   6  7  8 1  2   12  8  5  2   6  4  15 i
Mảng – Sắp xếp đổi chổ       j 1  2  3  4  5   6  7  8 1  2  12     4  8  5   6  4  15   i
Mảng – Sắp xếp đổi chổ          j 1  2  3  4  5   6  7  8 1  2  4  12       5  8   6  5...
Mảng – Sắp xếp đổi chổ 1  2  3  4  5   6  7  8 1  2  4  5  6    8  12  15
Mảng – Sắp xếp đổi chổ void Swap(int &x int &y)        &x, {  int t = x; x = y; y = t; } void I t  id Interchang...
Mả nhiều chiều Mảng hiề hiề  C khô hỗ t mảng nhiều chiều. T nhiên có thể tiế    không  trợ ả   hiề chiều. Tuy hi...
Mả nhiều chiềuMảng hiề hiề Khai báo mảng 2 chiều:         chiều:   type name[row_size][column_size];      ...
Nhập MảNhậ Mảng 2 chiều      hiề1.1   #define MAX_STUDENT 5       MAX STUDENT2.  #define MAX_SUBJECT 63. ...
Hà truy cập, i Mảng 2 chiềuHàm t  ậ in Mả    hiề1.1   void print_Score(int Score[MAX STUDENT][MAX SUBJECT]     ...
Chương t ì hCh   trình1.1  main(void)2.  {3.  int nStudents, nScores;     nStudents, nScores;4.  scanf(“%d ...
Biểu diễn mảng 2 chiều  StudentScores      Student1    0  1  4  ?  ?   ?      Student2    1  2...
Con trỏ - Pointer   trỏ       Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM                ...
Con trỏ Pointer   C t ỏ–P i tKhai báoCác toánCá t á tử “&” “*” “ ” “+”      ”, ”, “=”,Nhắc lại về truyền tham số ...
Con trỏ Một ố d ê ử dC t ỏ – Mộ số lý do nên sử dụng  Con trỏ là kiểu dữ liệu lưu trữ địa chỉ của các vùng  dữ liệu tr...
Con trỏ Khai báoC t ỏ – Kh i bá trong C Kiểu Kiể con trỏ phải đ     t ỏ hải được đị h nghĩa t ê một kiể cơ sở đã   ...
Con trỏ Khai bá tC t ỏ – Kh i báo trong Cint    *pi;long int *p;float*  pf;char   c, d, *pc; /* c và d kiểu char ...
Con trỏ Toán ử “&C t ỏ - T á tử “&” “&”: toán tử lấy địa chỉ của 1 biến Địa chỉ của tất cả các biến trong chương trình đều...
Con trỏ Toán ửC t ỏ - T á tử “*”  “*”: toán tử truy xuất giá trị của vùng nhớ được quản lý  bởi con trỏ.      trỏ.#...
Con trỏ Truyền hC t ỏ - T ề tham số đị chỉ         ố địa hỉ #include <stdio.h> void change(int *v); int main() { ...
Con t ỏ NULLC trỏ Giá trị đặ biệt để chỉ rằng con t ỏ khô quản lý vùng   t ị đặc    hỉ ằ    trỏ không ả   ù ...
Con trỏ T á ử á “ ”C t ỏ - Toán tử gán “=” Có sự khá biệt rất quan t    khác   ất   trọng khi th hiệ các phép g...
Luyện tậL ệ tập – Điề vào ô trống     Điền à   ốint main(void)          i{              0x2...
C t ỏ và MảCon trỏ à Mảng Biến kiểu ả Biế kiể mảng là đị chỉ tĩnh của một vùng nhớ, đ          địa hỉ tĩ h ủ ột ...
Con trỏ Toán ử “+” ới ốC t ỏ - T á tử “ ” với số nguyên               ê                  ...
Con trỏ Luyện ậC t ỏ - L ệ tập#include <stdio.h>int main()                2  2{              ...
Con trỏ Cấp há ù hớ độC t ỏ - Cấ phát vùng nhớ động Có thể chỉ đị h vùng mới cho 1 con t ỏ quản lý bằ các     hỉ địn...
Cấp hát động malloc() à calloc()Cấ phát độ : malloc() và calloc()    động: ll     ll Hàm ll Hà malloc và callo...
Ví d 1 dùng malloc()  dụ 1: dù  ll ()1.1   #include <stdio.h>        <stdio.2.  #include <string.h>     ...
Ví d 1 (tt)  dụ 1:13.13      /* copy "Hello" into string */14.    strcpy(str, "Hello");           "Hel...
Ví d 2 calloc()  dụ 2: ll ()1.1   #include <stdio.h>        <stdio.2.  #include <alloc.h>        <alloc...
Ví d 2 calloc()  dụ 2: ll ()11.11    /* display string */12.    printf("String is %sn", str);           ...
Giải phóng vùng nhớ   hó  ù  hớ Khi th át khỏi hà , các biế khai bá t   thoát   hàm,        hàm á biến...
Giải phóng vùng nhớ: f   hó  ù nhớ: free         hớ Sử d  dụng các cặp hà     á ặ hàm   (malloc, fre...
Cấ phát l i vùng nhớ: reallocCấp hát lại ù   hớ   ll Đôi khi chúng t muốn mở rộng h ặ giảm bớt kích th ớ      hú ...
Ví d realloc()  dụ: ll ()1.1  #include <stdio.h>   #i l d <stdio.h>        tdi hh>2.  #include <alloc.h>  ...
Ví d realloc() - tt  dụ: ll ()9.9   /* copy "H ll " i t string */       "Hello" into t i10.   strcpy(str, "He...
Di chuyển con trỏ t  h ể    t ỏ trong mảng             ảint IntArri t I tA [5] = {3,4,2,1,0};  IntArr[5...
Phép toán với con trỏ trong  p           gmảng#define#d fi ROWS 5#define COLS    3int IntArri t I tA [ROWS...
Phép toán với con trỏ trong  p           gmảng  IntPtr    IntPtr+3       3     1        ...
Ký tự vàChuỗChu kýCh ỗi k tự - S i       String       Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM   ...
Ký tự (character) Kiểu char:   ký tự “in được” gồm: 26 chữ thường (a ) 26 chữ hoa        được” gồm:       ...
Nhập ấtNhậ xuất Ký tự      t scanf     char ch;       ch;     scanf(“%c”, &ch);     scanf(“%c”, &...
getchar t h1.1  #include <stdio h>       <stdio.h       <stdio h>        stdio.h>2.  int main(voi...
putchar1.  /* putchar example */2.2   #include <stdio h>        <stdio.h        <stdio h>        ...
17.      putchar(RIGHT_TOP);        putchar(RIGHT_TOP);18.      putchar(        putchar(n);19. ...
Một số hàm khá   ố hà khác   kbhit: kiểm tra ó hí bấm   kbhit: kiể t có phím bấ1.1  /* khbit example */2.  #inclu...
ChuỗiCh ỗi ký t – St i     tự StringsMột số qui tắcNhậpNhậ / xuất    ấtCon trỏ và chuỗi ký tựMột số hàm thư viện
ChuỗiCh ỗi ký t - Mộ số qui tắc     tự Một ố i ắ Chuỗi ký t là mảng một chiều có mỗi thà h phần là một Ch ỗi   tự...
ChuỗiCh ỗi ký t - Ví d     tự   dụ char first name[5] = { J o h n 0 };   first_name[5]   J, o, h, n, char last_...
ChuỗiCh ỗi ký t - Nhậ / xuất     tự Nhập ấ Có thể nhập / xuất chuỗi ký tự s bằng cách nhập từng ký      ập   ...
Lưu ýL ý: kết thú chuỗi     thúc h ỗi #include <stdio.h> int  main() {                      "Bl...
Lỗi khi tạo một chuỗi    t  ột h ỗi Chú ý: không có phép gán trong kiểu dữ liệu chuỗi như thế này là sai  h   ...
Chú ý Không Khô : sử dụng toán tử gán = để chép nội dung của một chuỗi sang chuỗi khác.      khác.       char ...
Con t ỏ à h ỗiC trỏ và chuỗi ký t         tự char * ; // kh i bá chuỗi ký t như một con t ỏ h *p khai báo h ỗi t...
Mảng các chuỗi: char * [ ]  Mả  á h ỗi h     char *     h *words[ ] = {“h       *words[        ...
ChuỗiCh ỗi ký t – Mộ số hà thư viện     tự Một ố hàm h iệ Lấy độ dài chuỗi   l = strlen(s);     strlen(s);  ...
Chuỗi Ch ỗi ký t – Mộ số hà thư viện      tự Một ố hàm h iệ So sánh chuỗi: so sánh theo thứ tự từ điển     chu...
ChuỗiCh ỗi ký t – ví dụ strcmp     tự í d # #include <stdio.h> #include <string.h>                  ...
ChuỗiCh ỗi ký t – Mộ số hà thư viện     tự Một ố hàm h iệGán nội dung chuỗi:       chuỗi: o Chép toàn bộ chuỗi s...
ChuỗiCh ỗi ký t – ví dụ strcpy     tự í d # #include <stdio.h> #include <string.h> int main()             ...
ChuỗiCh ỗi ký t – Mộ số hà thư viện     tự Một ố hàm h iệ Nối chuỗi:   chuỗi:  char *strcat(char *dest,     ...
ChuỗiCh ỗi ký t – ví dụ strtok     tự í d     k # #include <stdio.h> #include <string.h>           Thu ...
ChuỗiCh ỗi ký t – Mộ số hà thư viện     tự Một ố hàm h iệ Tìm một ký tự trên chuỗi:           chuỗi:   ch...
ChuỗiCh ỗi ký t – ví dụ tìm kiếm     tự í d ì kiế #include <stdio.h> #include <string.h> int main() {   char s[...
ChuỗiCh ỗi ký t – chèn một đ ký tự     tự hè ộ đoạn # #include <stdio.h> #include <string.h> void StrIns(char *s char ...
ChuỗiCh ỗi ký t – xóa một đ ký tự     tự ó ộ đoạn # #include <stdio.h> #include <string.h> void StrDel(char *s int n) ...
Biế đổi chuỗi sang sốBiến   h ỗi    ố atoi(), atof(), atol(): atoi(), atof(), atol(): đổi chuỗi ký tự sang số.số.  ...
Cấu trúc - Struct       Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM                 Tp HCM
Kiểu ấ t ú  Kiể cấu trúcKhái niệmKhai báoTruy xuất các thành phầnCấu trúc & mảngCon trỏ đến cấu trúc
Khái niệm        iệCấu trúc là kiểu dữ liệu gồm một nhóm cácthành phần có kiểu không giống nhau, mỗi       ...
Cấu t ú Khai báoCấ trúc – Kh i bá trong CMột kiểu cấu trúc được định nghĩa với từ khóa struct.              ...
Cấu t úCấ trúc – ví dụ      íd typedef struct TDate  yp           typedef struct TBook          ...
Cấu t ú Truy ấ á hà h hầCấ trúc – T xuất các thành phần Các thà h hầ ủ Cá thành phần của một biế kiể cấu t ú đ     ...
Cấu t ú Truy ấ á hà h hầCấ trúc – T xuất các thành phầnvoid ReadInfo(TStudent &m){   printf("Type student ID: ");   sc...
Kí h thước của một cấu t úKích th ớ ủ   ột ấ trúc Kích thước kiểu Kí h th ớ kiể dữ liệ cấu t ú :          liệ...
Mảng á Cấ t úMả các Cấu trúc Khai bao biến ả Kh i b biế mảng các Cấ t ú cũng giống như kh i bá           á Cấu ...
Con trỏ đế Cấu trúcC t ỏ đến Cấ t ú Khai báo Kh i bá con t ỏ đế cấu t ú t       trỏ đến ấ trúc tương t như các kiể d...
UnionU i Khai báo i được dù để kh i bá các biế dù Kh i bá union đ dùng khai báo á biến dùng chung bộ nhớ.     nhớ.  ...
Ví d  dụ1.1   union int_or_long {       int or long2.     int   i;3.     long   l;4.  } a_number; ...
Kiểu Enum (liệt kê)Kiể E      kê) Kiểu Enum:    Enum:   Liệt kê toàn bộ giá trị mà biến có thể nhận Khai báo: ...
Tập tin - File       Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM                 Tp HCM
Kiểu ấ t ú  Kiể cấu trúcKhái niệmKhai báoPhân loạiCác thao tác
Khái niệm         iệTập tin là kiểu dữ liệu hỗ trợ truy xuất/lưu trữ                   xuất/dữ l...
Kiể FILE *Kiểu Kiểu Kiể FILE * (kh i bá t        (khai báo trong stdio.h) cho phép là việc        (kh    ...
Mở tập tin  tậ ti FILE * fopen( const char *FileName, const char *Mode);    fopen(      *FileName       ...
Đóng tậ tiĐó tập tin int fclose( i t f l ( FILE *fil t        *filestream ); filestream: filestream: con t ỏ đế tậ...
Ví d : Mở, Đóng tập tin  dụ Mở Đó tậ ti1.1  FILE * f ;      fp;      fp2.  // mở VB TXT “chỉ đ ”     ...
Tập ti ă bảTậ tin văn bản Tập tin văn bản là kiểu tập tin được lưu trữ các thông tin ập             ập   ...
getc, putc, f t f t t   t fgetc, fputc getc: getc: nhận ký tự từ tập tin             tin.    int getc...
Ví d 1 getc() đọc phím đến khi E t  dụ 1: t () đ  hí đế    Enter1.  #include <stdio.h>         stdio.2. ...
Ví dụ 2: p () in nội dung tập tin văn  ụ putc()   ộ   g ậpbản ra màn hình1.1   #include <stdio h>        ...
Ví dụ 3: Đếm số từ trong tập tin văn  ụ         g ậpbản.1.  #include <stdio.h>        <stdio.2.  #in...
11.11  while (( ch = getc ( fp ) ) != EOF ) // đọc cho đến hết tập tin12.   {13.   if (( ch >= ‘a’ && ch <= ‘z’ ) ||...
fgets()f t () fgets: đọc chuỗi ký tự từ tập tin. fgets:  g        ý     p   char * fgets ( char *Str, in...
fputs()f t () fputs: fputs hi h ỗi tự tập tin. f t : ghi chuỗi ký t ra tậ ti   int fputs ( const char *Str, FILE * f...
Hàm hé tậ ti ă bảHà chép tập tin văn bản Có t  trong các th viện      á thư iệ #include <stdio.h>     <stdio.h...
feof(); fscanf(), fprintf(); fflush()f f() f   f() f i tf() ffl h() feof: feof: cho biết đã đến cuối tập tin chư a(EO...
Tậ ti Nhị phânTập tin  hâ Tập tin hị hâ Tậ ti nhị phân là một chuỗi các ký t , khô phân biệt           ột h ỗ...
Tậ ti Nhị phânTập tin  hâ Các hế Cá chế độ mở tậ ti nhị phân:        ở tập tin hị phân:             ...
Đọc hi tậ tinĐ ghi tập ti Nhị phân         hâ fread() fread() : đọc   size_t fread ( void *Ptr, size_t ItemSiz...
Chép 3 mục từ tập tin filename vào vùng nhớ trỏ bởi ptr ptr                 fp filename
Con t ỏ FILEC trỏ Một tậ ti sau khi mở đ   tập tin    ở được quản lý thô qua một con t ỏ              ...
fseek(),fseek(), Các hằng dùng trong di chuyển con trỏ FILE #define  SEEK_SET       SEEK SET 0 #define  SEEK_...
ftell àft ll() và rewind()ftell()  ll()    i d() rewind đặt l i vị t í con t ỏ về đầ tậ ti   i d   lại ị trí   ...
Ví d xác đị h kí h thước tập tin.  dụ: á định kích h ớ ậ i   ...// kh i bá biế cNn thậ    // khai báo biến N thận1....
Vị trí con trỏ: fgetpos() và ị    trỏ: fgetpos()         g pfsetpos() etpos() với các tập tin có kích thước...
Xóa àXó và đổi tên tập tin     tê tậ ti Thực hiện á Th hiệ xoá  int remove(const char *filename);        ...
Chú ý khi làm việc với tập tin     là  iệ ới tậ ti Khi mở tậ ti filename, tậ ti này phải nằm cùng th    ở tập ti...
Tham số dòng lệnh chương trình Khi gọi chạy một chương trình, chúng ta có thể cung cấp các              trình...
ThTham số dòng lệ h – ví dụ   ố dò lệnh   íd   ... // addint.c addint.exe1.  void main (int argc, char * argv [ ]...
Đệ quy - Recursion       Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM                 Tp HCM
Thuật toán đệ quy  ậ    ệq y Là mở rộng cơ bản nhất của khái niệm thuật toán.                    ...
Mọi thuật toán đệ quy gồm 02 phần:                phần: Phần cơ sở:      sở: Là các trường hợp khôn...
Các loại đỀ
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)

1,394 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
103
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kỹ thuật lập trình (khoa toán tin học)

 1. 1. Phạm Ph Thế BảBảohttp://www.math.hcmuns.edu.vn/~ptbao/KTLT/ ptbao@hcmuns.edu.vn Trường Đ i h Kh học Tự hiê Tp.HCM T ờ Đại học Khoa h T nhiên T HCM
 2. 2. ỘNỘI DUNG1. Thiết kế chương trình2. Mảng ộ hiề  h i hiề à hiề hiề Mả một chiều, hai chiều và nhiều chiều3. Con trỏ4. Chuỗi ký tự5. Cấu trúc6. Tập tin7. Đệ quy8. Một số thuật toán thông dụng
 3. 3. Cách tính điểm Điểm thực hành 50% tổng điểm Điểm lý thuyết 50% tổng điểm ộ g Điểm cộng thêm 10 – 20% tổng điểm g
 4. 4. ệTài liệu tham khảo1. Quách Tuấn Ngọc, Ngôn Ngữ Lập Trình C. Nhà Xuất Bản Giáo Dục, 1998.2. Mark Allen Weiss, Efficient C programming..  Prentice Hall, 1998.3.3 Yale N. Patt, Sanjay J. Patel, Introduction to  Yale N  Patt  Sanjay J  Patel  Introduction to  Computing System, from Bits and Gates to C and  Beyond.. McGrawHill, 1999.4.4 Trần Đan Thư, Giáo trình lập trình (Tập T ầ Đ Th Giá t ì h lậ t ì h C (Tậ 1 & 2 ) NXB ). ĐH QG TPHCM –2003.5. Nguyễn Thanh Thuỷ, Nhập môn lập trình ngôn ngữ C. g y ỷ, ập ập g g NXB KH-KT – 2005.6. Phạm Văn Ất - Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao. NXB KH-KT- 20062006.
 5. 5. Ebook1. Beginning C From Novice to Professional.2.2 C Primer Plus 5th Edition Edition.3. Mastering Algorithms with C.4.4 Practical C Programming. Programming5. Expert C Programming - Deep C Secrets.6.6 The Complete Reference Reference.7. C Reference Card (ANSI).
 6. 6. Website 1. http://www.congdongcviet.com2.2 http://www.cprogramming.com/ htt // i /3. http://www.programmingtutorials.com/c.aspx4.4 http://www.codeguru.com/ htt // d /5. http://www.thecodeproject.com/6.6 http://c4swimmers.net htt // 4 i t7. http://www.vocw.edu.vn/8.8 http://www.google.com.vn/ h // l /
 7. 7. Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Tp HCM
 8. 8. Phân lọai1. Phương pháp trực tiếp2. Phương pháp gián tiếp hoặc tìm kiếm lời giải
 9. 9. Phương pháp trực tiếp• Xác định trực tiếp được lời giải qua một thủ tục tính toán (công thức, thức, thức hệ thức định luật …) hoặc qua các bước căn bản để có luật, ) được lời giải.• Việc giải quyết vấn đề trên máy tính chỉ là thao tác lập trình hay g q y y p y là sự chuyển đổi lời giải từ ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ ể ổ máy tính kỹ thuật lập trình trên máy tính.• Có ba loại cơ bản: o Lọai thứ nhất, dùng để biểu diễn cho các bài toán đã có lời giải chính xác bằng một công thức toán học nào đó. 1 + 2 + ... + n = n(n + 1) 2 ví dụ: tính tổng n số nguyên dương. o Loại thứ hai, biểu diễn cho các bài toán có công thức giải gần đúng (công thức tính sin cos giải phương trình siêu việt …). sin, cos, việt, ) ví dụ: giải phương trình bậc 2 o Loại cuối cùng, biểu diễn các lời giải không tường minh bằng kỹ thuật đệ quy.
 10. 10. Chuyển đổi dữ liệu bài toán thành dữ liệu chương trìnhNguyên lý 1: Dữ liệu của bài toán sẽ được biểu diễn lại dưới dạng các biến của chương trình thông qua các quy tắc xác định của ngôn ngữ lập trình cụ thể1 Biến - phương tiện biểi diễn dữ liệu của chương trình1.2. Thay đổi giá trị của biến - lệnh gán3 Kiểu dữ liệu3.4. Hằng số5 Cấu trúc một chương trình5.
 11. 11. Chuyển đổi quá trình tính toán của bài toán thànhcác cấu trúc của chương trình Nguyên lý 2 (Định lý Bohn-Jacopini): Mọi quá trình tính toán đều có thể mô tả và thực hiện dựa trên ba cấu trúc cơ bản: tuần tự, rẽ nhánh và lặp.1. Cấu trúc tuần tự2.2 Cấu trúc ẽ há h Cấ t ú rẽ nhánh 1. Rẽ nhánh có điều kiện: if (condition) rẽ nhánh đơn: if () rẽ nhánh đôi if () ... else ... ẽ há h đôi: l 2. Rẽ nhiều nhánh: case 3. Rẽ nhánh không có điều kiện: LABEL và GOTO3. Cấu trúc lặp: ấ 1. Lặp xác định 2. 2 Lặp không xác định
 12. 12. Phân chia bài toán ban đầu thành nhữngbài toán nhỏ hơn Nguyên lý 3: Mọi bài toán lớn đều có thể giải quyết bằng cách phân chia thành những bài toán nhỏ hơn1. Thủ tục và hàm - phương pháp phân chia chương trình thành những chương trình con.2. Biến cục bộ và biến toàn cục3 Tham số - dữ liệu đầu vào/đầu ra của hàm3.
 13. 13. Biểu diễn tính toán không tường minh bằng đệ quy Nguyên lý 4: quá trình đệ quy trong máy tính không đơn giản như các biểu thức quy nạp trong toán học Sẽ t ì h bà sau này. trình bày à
 14. 14. Phương pháp gián tiếp gp pg p Được sử dụng khi chưa tìm ra lời giải chính xác của vấn đề. đề Đây là cách tiếp cận chủ yếu của loài người từ xưa đến nay. nay Lời giải trực tiếp bao giờ cũng tốt hơn, nhưng không phải lú nào cũng có hải lúc à ũ ó
 15. 15. Phân lọai phương pháp gián tiếp â ọa p ươ g p áp g á t ếp1. Phương pháp thử - sai 1 Thử - sai hệ thố 1. i thống 2. Thử - sai phân lớp 3. Thử - sai ngẫu nhiên i ẫ hiê2. Phương pháp Heuristic3. Phương pháp trí tuệ nhân tạo
 16. 16. Ph Phương pháp thử - sai há i p y g gThomas Edison – phát biểu cách tìm một cây kim trong một đống rơm: “trong khi chưa nghĩ ra được một cách thật hay thì cứ việc rút từng cọng rơm cho đến khi rút được cây kim”.Phương pháp này d t ê 3 nguyên lýPh há à dự trên ê lý: 1. Nguyên lý vét cạn (duyệt toàn bộ): liệt kê tất cả các trường hợp xảy ra và xem xét chúng. y g Ví dụ: liệt kê tất cả số nguyên tố từ m đến n. 2. Nguyên lý ngẫu nhiên: dựa trên việc thử một số khả năng được chọn một cách ngẫu nhiên trong tập khả năng (thường rất lớn lớn, nếu áp dụng nguyên lý toàn bộ sẽ tốn nhiều thời gian). Khả năng tìm lời giải đúng (hoặc gần đúng) sẽ phụ thuộc vào chiến lược chọn ngẫu nhiên và một số điề kiệ cụ thể l h ẫ hiê à ột ố điều kiện thể. Ví dụ: kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất của một đoàn kiểm tra. Một lô hàng có 1000 thùng, chọn ngẫu nhiên 10 thùng, mỗi thùng có 24 sản phNm, chọn ngẫu nhiên 5 sản phNm, ... ả hN h ẫ hiê ả hN
 17. 17. g y ý ợ p p gp p Nguyên lý được phát triên thành phương pháp Monté-Carlos. Càng ngày nguyên lý ngẫu nhiên càng phát triển mạnh mẽ, trong số đó có một phương pháp nổi bật là phươn gpháp G ti . Genetic3. Nguyên lý mê cung: nguyên lý này được áp dụng khi chúng ta không biết chính xác "hình dạng" của lời giải, mà phải xây hình dạng dựng lời giải dần qua từng bước, giống như tìm được ra khỏi mê cung.
 18. 18. Thử sai - hệ thống1. Nguyên lý vét cạn toàn bộ: muốn tìm cây kim trong đống rơm, rơm hãy lần lượt rút từng cọng rơm đến khi rút được cây kim. Thuật giải: gọi D là không gian bài toán (tập tất cả khả năng xảy ra), D={(x1, x2, ...,xn)/xi∈Di với Di là tập hữu hạn có mi phần tử}. gọi f: D {true, false} là quy tắc xác định lời giải. Ví dụ: một đàn gà và một bầy chó có tổng cộng N chân, đàn gà đông hơn bầy chó M con. Hỏi có bao nhiêu gà và chó?
 19. 19. 2. Nguyên lý mắt lưới: lưới bắt cá chỉ bắt được những con cá có kích thước lớn hơn kích thước mắt lưới. Ví dụ: Tìm nghiệm phương trình trong một đoạn g ệ p g g ộ ạ Khử nhiễu trong ảnh3. Nguyên lý mê cung: Muốn thóat khỏi mê cung thì phải biết quay lui và biết đánh dấu những nơi đã đi qua. Ví dụ: Tìm đường đi ngắn nhất
 20. 20. Thử - sai phân lớ hử i hâ lớp1.1 Nguyên lý chung về giảm độ phức tạp của thử - sai: thu hẹp tập trường hợp trước và trong khi duyệt, đồng thời đơn giản hóa tối đa điều kiện chấp nhận một trường hợp.2. Quy tắc: 1. đơn giản điều kiện: tránh tính lại trong vòng lặp và thừa kế kết quả tính toán của bước trước: tổ hợp chỉnh hợp, heap sort, .... ổ 2. Kỹ thuật cầm canh: mã đi tuần, số âm đầu tiên trong mảng: điều kiện while(x[i]>0&&i<=n) do cách khác while(x[i] 0&&i n) a[n+1]=-1; while(x[i]>0) do3. Nguyên lý thu gọn không gian tìm kiếm: loại bỏ những trường hợp hoặc hó trường hợp hắ hắ không dẫn đến t ờ h h ặ nhóm t ờ h chắc chắn khô dẫ đế lời giải.
 21. 21. Quy tắc rút gọn: 1. Dựa trên đánh giá toàn cục: tìm điều kiện để rút gọn tập khả năng đề cử trong một bước xây dựng một thành phần.ầ Ví dụ: tìm tổ hợp chặp n của k. 2. 2 Dựa trên đánh giá cục bộ: xây dựng phép kiểm tra đơn giản để nhanh chóng loại bỏ được các khả năng cho thành phần x[i] mà không phải xây dựng toàn bộ n-i thành phần còn lại của lời giải. Ví d cho sáu số tự nhiên A={1,7,2,9,3,5}. Tìm d con của A sao dụ: h ố hi { } dãy cho tổng các phần tử trong dãy con bằng 8.4.4 Nguyên lý đánh giá nhánh cận: nhánh có chứa quả phải nặng hơn trọng lượng của quả. Ví dụ: bài toán người du lịch.5. Quay lui không dùng đệ quy6. Phương pháp sinh lời giải gp p g
 22. 22. Phương pháp Heuristic Trong nhiều bài toán dùng phương pháp thử - sai sẽ dẫn ề ẫ đến số lượng thử quá lớn không chấp nhận được. Heuristic chính là ước lượng về khả năng dẫn đến lời giải ề ẫ ế của một trạng thái: phương pháp vét cạn nhưng có thêm tri thức đi kè tối ưu cục bộ nguyên lý h ớ đí h nguyên hứ kèm, ối bộ, ê hướng đích, ê lý sắp thứ tự, .... ví d í dụ: Một em bé bị lạc đường về nhà, em nhớ nhà mình cao nhất trong khu vực em sẽ tìm đến tòa nhà cao nhất trong vùng em vực, thấy, rồi lại tiếp tục , ... Giải phương trình bậc 2, đoán nghiệm theo Vi-ét Vi ét
 23. 23. Tìm kiế theo chiều sâu và chiều kiếm h hiề hiềrộng Là thử - sai theo nguyên lý mê cung hay chính là thử - sai kết hợp lần ngược. Ngược với tìm kiếm theo chiều sâu tìm kiếm theo chiều sâu, rộng mang hình ảnh của vết dầu loang. ậ Giải thuật A*
 24. 24. Phương pháp trí tuệ nhân tạo gp p ệ ạ "Dạy" máy tính để có "trí thông minh" như con người Dạy trí minh bắt chước khả năng "suy luận" của con người. ví dụ: bài toán đong nước có 3 bình A B và C có dung nước, A, B, tích 5, 8, và 13 lít. Làm sao đong được 11 lít nước trong bình C? Bình C ban đầu đầy nước nước.
 25. 25. Một số phương pháp chuyển giaotri thức1. Biểu diễn tri thức2 Hệ chuyên gia2. h ê i3. Máy học
 26. 26. Mảng - Array Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Tp HCM
 27. 27. Mảng Array Mả – AMột số tính chấtKhai bá mảng tKh i báo ả trong CTruy xuất các thành phầnTruyền tham số kiểu mảng cho hàmMột số th tá cơ sở ố thao tác ởMảng nhiều chiều
 28. 28. Mảng Một ố í h hấMả – Mộ số tính chất Mảng là một kiểu dữ liệu có cấu trúc do người lập ể ấ trình định nghĩa Dùng biểu diễn á Dù biể diễ các đối t tượng dữ liệ ở d liệu dạng một ột dãy các thành phần có cùng kiểu với nhau – kiểu cơ sở NNLT C luôn chỉ định một khối nhớ liên tục cho một biến kiểu mảng ộ g Kích thước của mảng được xác định ngay khi khai báo và không bao giờ thay đổi g g y
 29. 29. Mảng Khai báo Mả – Kh i bá trong Ctypedef kiể ơ ở Tê kiể [Sốthà h hầ ];t d f kiểucơsở Tênkiểu Sốthànhphần Tênkiểu[Sốthànhphần] kiểu của mỗi thành phần hằng ố ố thành hầ hằ số, số thà h phần tối đa của mảng do lập trình viên đặt tên typedef int AINT[100]; AINT[100]; //AINT //AINT là kiểu mảng biểu diễn dãy gồm 100 thành phần int AINT a; //a: biến kiểu AINT
 30. 30. Mảng – Ví d dụ#define SIZE 10int a[5]; // a dãy gồm 5 số nguyênlong int big[100]; // big: chiếm 400 bytes!double d[100]; [ ] // d: chiếm 800 bytes! ylong double v[SIZE];// v:10 long doubleslong double d[2.5];long double d[0];long double d[-4];long do ble d[n] double d[n];
 31. 31. Mảng – Ví d dụ khởi trị cho 5 thành phầninti a[5] [5] = { 10 20 30 40 50} 10, 20, 30, 40, 50};double d[100] = { 1.5, 2.7};short primes[] = { 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13};long b[50] = { 0 }; 2 thành phần đầu tiên được compiler xác định khởi trị, phần kích thước gồm 7 còn lại: 0 thành phần cách nhanh nhất để khởi trị tất cả các int i = 7; thành phần bằng 0 const int c = 5; int a[i]; double d[c]; short primes[];
 32. 32. Mảng – Truy xuất các phần tử Các thành phần của mảng được truy xuất thông qua chỉ số của chúng 0..size-1 ủ hú ..size- i Thao tác truy xuất không kiểm tra giới hạn của chỉ số nhưng giá trị không kiểm soát được int main() a { 0 int a[6]; int i = 7; 1 a[0] = 59; 2 a[5] = -10; 3 a[i/2] = 2; 4 a[6] = 0; a[-1] = 5; 5 return 0; }
 33. 33. Truyền thT ề tham số Mảng cho hà ố Mả h hàm Tham số kiể mảng đ Th ố kiểu ả được t ề cho hà chính là đị chỉ truyền h hàm hí h địa hỉ của phần tử đầu tiên trên mảng Số thành phần trong tham số mảng có thể để trống. trống. Số thành phần thực sự được sử dụng phải truyền qua một tham số khác (vd: size) (vd: int add_e e e ts( t a[], int s e) t add elements(int t size) { int add_elements(int *p, int size) {
 34. 34. Ví dụ primes#include <stdio.h> 1void sum(long [] i t) id (l [], int); 2int main(void) { long primes[6] = { 1, 2, 3 3, 5, 7, 11 }; 5 sum(primes, 6); 7 printf("%lin", primes[0]); return 0; 11} avoid sum(long a[], int sz) { sz 6 int i; long total = 0; dùng để kiểm tra for(i = 0; i < sz; i++) giới hạn chỉ số total += a[i]; a[0] = total; tổng được lưu vào} phần tử đầu tiên
 35. 35. Chú ý Không Khô thể th hiệ các th tá chép nội d thực hiện á thao tác hé ội dung một mảng ột ả sang mảng khác. khác. Chép từng phần tử mảng char A[3]={‘a’,’b’,’c’}; A[3]={‘a’,’b’,’c’}; char B[3]; B = A; // ??? for(int for(int i=0; i<3; i++) B[i A[i B[i] = A[i]; hoặc chép khối bộ nhớ (sẽ được đề cập sau) sau) Không dùng phép so sánh trực tiếp (==) nội dung trong hai mảng. mảng. Phép so sánh (A==B) so sánh địa chỉ hai vùng nhớ mà A và B p ( ) ị g chỉ đến. đến.
 36. 36. Một số thao tá cơ sở ố th tác ở Nhập Xuất ấ Thêm một thành phần dữ liệu Loại bỏ một thành phần dữ liệu Tìm kiếm Sắp xếp
 37. 37. Mảng – Nhậ dữ liệu Nhập liệvoid ReadData(int a[], int size){ duyệt qua tất cả các int i; phần tử for(i = 0; i < s e; i++) o ( size; ) { printf(“Nhap thanh phan %d: ”, i); scanf(“%d”, &a[i]); }} nhập dữ liệu cho a[i] ập ệ []
 38. 38. Mảng – X ất dữ liệ ra màn hình Xuất liệu à hì h void WriteData(int a[], int size) { int i i i; for(i = 0; i < size; i++) printf(“%d ”, a[i]); printf(“n”); }
 39. 39. Mảng – Nhậ xuất dữ liệ Nhập ất liệu#include <stdio h> <stdio.h>void ReadData(int [], int );void WriteData(int [], int );void main(){ int a[100] n; a[100], clrscr(); printf(“Nhap so thanh phan cua day: “); scanf(“%d”, &n); printf(“Nhap cac thanh phan cua day: “); ReadData(a, ReadData(a n); printf(“Day vua nhap: n“); WriteData(a, n);}
 40. 40. Mảng – Tì vị trí X trong dãy Tìm ị t í t dã Bài toán: Tìm vị trí X trên mảng a đang có N thành phần. toán: phần. ầ Giải pháp: Tìm tuần tự pháp://input: dãy (a, N), X//output: Vị trí của X, -1 nếu không cóint Search(int a[], int N, int X){ for (int i = 0; i < N; i ++) if (a[i] == X) return i; return -1;}
 41. 41. Mảng – Thê một thành phần dữ liệu Thêm ột thà h hầ liệ Bài toán: cần thêm thành phần dữ liệu X vào mảng a toán: ầ ầ đang có N thành phần. phần. Hai t ờ h cần xem xét: H i trường hợp ầ xét: ét Dãy chưa có thứ tự Thêm Thê X vào cuối a. à ối Dãy đã có thứ tự Tìm vị trí thích hợp, chèn X vào
 42. 42. Mảng – Thê X vào cuối dãy Thêm à ối dã Thêm 15 vào (a, 7) 0 1 2 3 4 5 6 7 12 2 8 5 1 6 4 N=7 8 a[N] = X; X 15 N ++;
 43. 43. Mảng – Chè X vào dãy tăng dầ Chèn à dã tă dần Chèn 6 vào (a, 7) pos 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 8 12 15 N=7 8 X 6 Vị trí thích hợp: 4
 44. 44. Mảng – Chè X vào dãy tăng dầ Chèn à dã tă dần//input: dãy (a, N) tăng dần, X//output: dãy (a, N) đã có X ở đúng vị trívoid Insert(int a[], int &N, int X){ int pos; for (pos = N; (pos>0)&&(a[pos-1]>X); pos --) (pos>0)&&(a[pos- --) a[pos] = a[pos – 1]; a[pos] = X; N ++;}
 45. 45. Mảng – L i bỏ một thành phần dữ liệ Loại ột thà h hầ liệu Bài toán: loại bỏ thành phần dữ liệu X ra khỏi toán: mảng a đang có N thành phần. phần. Hướng giải quyết: xác định vị trí của X, nếu tìm quyết: thấy thì dồn các phần tử ở phía sau lên để lấp vào chỗ trống. 2 trường h : hỗ trống. ố ờ hợphợp: Dãy không có thứ tự: lấp phần tử cuối lên tự: Dãy đã thứ tự: dời tất cả các phần tử ở sau ví tự: ấ ầ trí của X lên trước 1 vị trí. trí.
 46. 46. Mảng – L i bỏ X ra khỏi dãy tăng Loại dã tă Loại 5 khỏi (a, 8) (a pos 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 7 8 8 9 N=8 7 STOP X 5 Ok, found Tìm vị trí của 5 Dồn các vị trí 4, 5, 6, 7 lên
 47. 47. Mảng – L i bỏ X ra khỏi dãy tăng Loại dã tă//input: dãy (a, N), X//output: dãy (a, N) đã loại bỏ 1 thành phần Xint Remove(int a[], int &N, int X){ int pos = Search(a, N, X); if (pos == -1) //không có X trong dãy return 0; N --; --; for (; (pos < N); pos ++) a[pos] = a[pos + 1]; return 1;}
 48. 48. Mảng – Sắ xếp Sắp ế Bài toán: Sắp xếp các thành phần của (a, N) để thu toán: ắ ế ầ ể được dãy tăng dần Giải pháp: Tì cách t iệt tiê tất cả các nghịch thế pháp: Tìm á h triệt tiêu há ả á hị h của dãy Thuật toán sắp xếp Đổi chổ trực tiếp
 49. 49. Mảng – Sắp xếp đổi chổ j 1 2 3 4 5 6 7 8 12 1 2 8 5 1 6 4 15 i
 50. 50. Mảng – Sắp xếp đổi chổ j 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 12 8 5 2 6 4 15 i
 51. 51. Mảng – Sắp xếp đổi chổ j 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 12 4 8 5 6 4 15 i
 52. 52. Mảng – Sắp xếp đổi chổ j 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 12 5 8 6 5 15 i
 53. 53. Mảng – Sắp xếp đổi chổ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 5 6 8 12 15
 54. 54. Mảng – Sắp xếp đổi chổ void Swap(int &x int &y) &x, { int t = x; x = y; y = t; } void I t id InterchangeSort(int a[], int N) h S t(i t [] i t { int i, j; for (i = 0 ; i<N-1 ; i++) for (j =i+1; j < N ; j++) if(a[j]< a[i]) Swap(a[i],a[j]); }
 55. 55. Mả nhiều chiều Mảng hiề hiề C khô hỗ t mảng nhiều chiều. T nhiên có thể tiế không trợ ả hiề chiều. Tuy hiê ó hiề tiếp cận theo hướng: Mảng 2 chiều là mảng một chiều mà mỗi hướng: thành phần của nó là một mảng một chiều. chiều. “rainfall” là mảng gồm 12float rainfall[12][365]; thành phần, mỗi thành phần là mảng gồm 365 số float ồ ố “exam_marks” là mảng gồmshort exam_marks[500][10]; exam marks[500][10]; 500 thà h phần, mỗi thành thành hầ ỗi thà h phần là mảng 10 số short const int brighton = 7 t i t b i ht 7; int day_of_year = 238; rainfall[brighton][day_of_year] = 0.0F;
 56. 56. Mả nhiều chiềuMảng hiề hiề Khai báo mảng 2 chiều: chiều: type name[row_size][column_size]; name[row_size][column_size]; SumSquares 0 1 4 1 2 5 0 1 4 1 2 5 int SumSquares[2][3] = { {0,1,4}, {1,2,5} }; SumSquares[ ][3 int SumSquares[2][3] = { 0,1,4,1,2,5 }; SumSquares[ ][3 int SumSquares[2][3] = { {0,1,4} }; SumSquares[ ][3 int SumSquares[ ][3] = { {0,1,4}, {1,2,5} }; SumSquares[ ][3 int SumSquares[ ][3] = { {0,1, }, {1} }; SumSquares[ ][3 int SumSquares[ ][3]; SumSquares[ ][3
 57. 57. Nhập MảNhậ Mảng 2 chiều hiề1.1 #define MAX_STUDENT 5 MAX STUDENT2. #define MAX_SUBJECT 63. int StudentScore[MAX_STUDENT][MAX_SUBJECT]; StudentScore[MAX_STUDENT][MAX_SUBJECT];4. void read_Score(i S id read_Score(int Score[MAX_STUDENT][MAX_SUBJECT], d S [MAX STUDENT][MAX SUBJECT] int nStudents, int nSubjects) nStudents, nSubjects)5. {6. int i,j; i,j;7. for(i for(i=0; i<nStudents; i++) nStudents;8. for(j=0; j<nSubjects; j++) j<nSubjects;9. scanf(“%d”, &Score[i scanf(“%d”, &Score[i][j]);10.10 }
 58. 58. Hà truy cập, i Mảng 2 chiềuHàm t ậ in Mả hiề1.1 void print_Score(int Score[MAX STUDENT][MAX SUBJECT] print_Score print Score( Score[MAX_STUDENT][MAX_SUBJECT], Score( int nStudents, int nSubjects) nStudents, nSubjects)2. {3. int i,j; i,j;4. for(i for(i=0; i<nStudents; i++) nStudents;5. {6. for(j=0; j<nSubjects; j++) j<nSubjects;7.7 printf( %2d printf(“%2dt &Score[i printf(“%2dt”, &Score[i][j]); ( %2d8. printf(“ printf(“n”);9. }10. }
 59. 59. Chương t ì hCh trình1.1 main(void)2. {3. int nStudents, nScores; nStudents, nScores;4. scanf(“%d scanf(“%d %d”, &nStudents, &nScores); &nStudents, &nScores);5. if(nStudents if(nStudents <= MAX_STUDENT && nScores <= MAX SCORES) S MAX_SCORES)6. read_Score(StudentScore, nStudents, nScores); read_Score(StudentScore, nStudents, nScores);7.7 print_Score (StudentScore, nStudents, nScores); print Score StudentScore, nStudents, nScores);8. return 0;9. }
 60. 60. Biểu diễn mảng 2 chiều StudentScores Student1 0 1 4 ? ? ? Student2 1 2 5 ? ? ? Student3 ? ? ? ? ? ? Student4 ? ? ? ? ? ? Student5 ? ? ? ? ? ?0 1 4 ? ? ? 1 2 5 ? ? ? Student1 Student2
 61. 61. Con trỏ - Pointer trỏ Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Tp HCM
 62. 62. Con trỏ Pointer C t ỏ–P i tKhai báoCác toánCá t á tử “&” “*” “ ” “+” ”, ”, “=”,Nhắc lại về truyền tham số địa chỉCon trỏ và mảngCấp hát ùCấ phát vùng nhớ độ hớ động
 63. 63. Con trỏ Một ố d ê ử dC t ỏ – Mộ số lý do nên sử dụng Con trỏ là kiểu dữ liệu lưu trữ địa chỉ của các vùng dữ liệu trong bộ nhớ máy tính Kiểu con trỏ cho phép: ể phép: Truyền tham số kiểu địa chỉ Biểu diễn các kiểu, cấu trúc dữ liệu động ể ễ ể ấ Lưu trữ dữ liệu trong vùng nhớ heap Con trỏ đã được sử dụng trong hàm scanf
 64. 64. Con trỏ Khai báoC t ỏ – Kh i bá trong C Kiểu Kiể con trỏ phải đ t ỏ hải được đị h nghĩa t ê một kiể cơ sở đã định hĩ trên ột kiểu ở được định nghĩa trước đó. đó. typedef kiểucơsở *Tênkiểu; Tênkiểu; typedef int *PINT; //PINT //PINT là kiểu con trỏ - địa chỉ vùng nhớ kiểu int int x; PINT p; // //p, p1: biế kiểu int * 1 biến kiể i t int *p1;
 65. 65. Con trỏ Khai bá tC t ỏ – Kh i báo trong Cint *pi;long int *p;float* pf;char c, d, *pc; /* c và d kiểu char pc là con trỏ đến char */double* pd, e, f; /* pd là con trỏ đến double e and f are double */char *start, *end;
 66. 66. Con trỏ Toán ử “&C t ỏ - T á tử “&” “&”: toán tử lấy địa chỉ của 1 biến Địa chỉ của tất cả các biến trong chương trình đều đã được chỉ định từ khi khai báo char g = z; p c int main() { 0x1132 a char c = a; 0x1132 char *p; g p p = &c; p = &g; 0x91A2 z 0x91A2 return 0; }
 67. 67. Con trỏ Toán ửC t ỏ - T á tử “*” “*”: toán tử truy xuất giá trị của vùng nhớ được quản lý bởi con trỏ. trỏ.#include <stdio.h> p cchar g = z; 0x1132 aint main() () a 0x1132{ z char c = a; p g char *p; p; 0x91A2 0 91A2 z p = &c; 0x91A2 printf("%cn", *p); p = &g; xuất giá trị do p đang printf("%cn", *p); quản lý return 0;}
 68. 68. Con trỏ Truyền hC t ỏ - T ề tham số đị chỉ ố địa hỉ #include <stdio.h> void change(int *v); int main() { int var = 5; change(&var); printf("main: var = %in", var); return 0; } void change(int *v) { (*v) *= 100; printf("change: *v = %in", (*v)); }
 69. 69. Con t ỏ NULLC trỏ Giá trị đặ biệt để chỉ rằng con t ỏ khô quản lý vùng t ị đặc hỉ ằ trỏ không ả ù nào. nào. Giá trị này thường được dùng để chỉ một con trỏ không hợp lệ.lệ. #include <stdio.h> int main() { int i = 13; short *p = NULL; if (p == NULL) printf(“Con trỏ không hợp lệ!n"); else printf(“Giá trị : %hin", *p); return 0; ; }
 70. 70. Con trỏ T á ử á “ ”C t ỏ - Toán tử gán “=” Có sự khá biệt rất quan t khác ất trọng khi th hiệ các phép gán: thực hiện á hé gán: á p i int i = 10, j = 14; int* p = &i; 0x15A0 0 15A0 10 14 0x15A0 int *q = &j; q j *p = *q; 0x15A4 14 0x15A4 và: int i = 10, j = 14; p 0x15A4 i int *p = &i; p ; 0x15A0 10 int *q = &j; 0x15A0 q j p = q; 0x15A4 14 0x15A4
 71. 71. Luyện tậL ệ tập – Điề vào ô trống Điền à ốint main(void) i{ 0x2100 int i = 10, j = 14 k; 10 14, int *p = &i; j int *q = &j; 0x2104 k *p += 1; 0x1208 p = &k; *p = *q; p p = q; 0x120B *p = *q; q return 0; 0x1210}
 72. 72. C t ỏ và MảCon trỏ à Mảng Biến kiểu ả Biế kiể mảng là đị chỉ tĩnh của một vùng nhớ, đ địa hỉ tĩ h ủ ột ù hớ được xácá định khi khai báo, không thay đổi trong suốt chu kỳ sống. sống. Biến con trỏ là địa chỉ động của một vùng nhớ được xác nhớ, định qua phép gán địa chỉ khi chương trình thực thi. thi. #include <stdio h> <stdio.h> int main() { int a[10] = {1 3 4 2 0}; {1, 3, 4, 2, int *p; p = a; //a = p: sai printf(“0x%04X %i 0 %04X %i “ i tf(“0 %04X 0x%04X %in“, a, a[0], p, *p); return 0; }
 73. 73. Con trỏ Toán ử “+” ới ốC t ỏ - T á tử “ ” với số nguyên ê 0x15A0#include <stdio.h> aint main() 1{ 4 3 short a[10] = {1, 3, 5, 2, 0}; short *p = a; 5 printf( 0x%04X printf(“0x%04X %i 0x%04X %in“, %in 2 a, a[0], p, *p); 0 p ++; … printf(“0x%04X %i 0 %04X %i “ i tf(“0 %04X 0x%04X %in“, a, a[0], p, *p); (*p) ++; 0x16B2 printf(“0x%04X %i 0x%04X %in“, p a, a[0], p, *p); 0x15A0 0x15A2 return 0;}
 74. 74. Con trỏ Luyện ậC t ỏ - L ệ tập#include <stdio.h>int main() 2 2{ 3 1 int a[10] = {2, 3, 5, 1, 4, 7, 0}; 1 9 int *p = a; 1 3 printf( %i %in printf(“%i %in“, a[0] *p); a[0], p ++; printf(“%i %in“, *p, p[2]); p ++ ++; a[2] = 9 [2] 9; printf(“%i %in“, p[1], *p); p -= 2; printf(“%i %in”, p[3], p[1]); return 0;}
 75. 75. Con trỏ Cấp há ù hớ độC t ỏ - Cấ phát vùng nhớ động Có thể chỉ đị h vùng mới cho 1 con t ỏ quản lý bằ các hỉ định ù ới h trỏ ả bằng á lệnh hàm malloc, calloc hoặc toán tử new của C++ malloc, Vùng nhớ do lập trình viên chỉ định phải được giải phóng bằng lệnh free (malloc, calloc) hoặc toán tử delete (new) #include <stdio.h> int main() { int *p = new int[10]; p[0] = 1; p[3] = -7; 7; delete []p; return 0; }
 76. 76. Cấp hát động malloc() à calloc()Cấ phát độ : malloc() và calloc() động: ll ll Hàm ll Hà malloc và calloc cho phép cấp phát các vùng nhớ à ll h hé ấ hát á ù hớ ngay trong lúc chạy chương trình. trình. void *malloc( size_t size); *malloc( void *calloc( size_t nItems, size_t size); *calloc( nItems, Hàm calloc cấp phát vùng nhớ và kh i tạo tất cả các bi ll ấ h h khởi ấ bit trong vùng nhớ mới cấp phát về 0. Hàm malloc chỉ cấp phát vùng nhớ. nhớ.
 77. 77. Ví d 1 dùng malloc() dụ 1: dù ll ()1.1 #include <stdio.h> <stdio.2. #include <string.h> <string.3. #include <alloc.h> <alloc.4. #include <process.h> <process.5. int main(void)6. { char *str; *str;7.7 /* allocate memory for string */8. if ((str = (char *) malloc(10)) == NULL) malloc(10))9. {10. printf("Not enough memory to allocate buffern"); buffern");11. exit(1 exit(1); /* terminate program if out of memory */12. }
 78. 78. Ví d 1 (tt) dụ 1:13.13 /* copy "Hello" into string */14. strcpy(str, "Hello"); "Hello");15. /* display string */16. printf("String is %sn", str); str);17. /* free memory */18.18 free(str); free(str);19. return 0;20. }
 79. 79. Ví d 2 calloc() dụ 2: ll ()1.1 #include <stdio.h> <stdio.2. #include <alloc.h> <alloc.3. #include <string.h> <string. g4. int main(void)5. {6. char *str = NULL; NULL;7. /* allocate memory for string */8. str = (char *) calloc(10, sizeof(char)); ( ) calloc(10, sizeof(char)); ( ( )); ))9. /* copy "Hello" into string */10. strcpy(str, "Hello"); "Hello");
 80. 80. Ví d 2 calloc() dụ 2: ll ()11.11 /* display string */12. printf("String is %sn", str); str);13. /* free memory */14. free(str); free(str);15. return 0;16.16 }
 81. 81. Giải phóng vùng nhớ hó ù hớ Khi th át khỏi hà , các biế khai bá t thoát hàm, hàm á biến kh i báo trong hà sẽ “biế hàm ẽ biến mất”. mất”. Tuy nhiên các vùng nhớ được cấp phát động vẫn còn tồn tại và được “đánh dấu” là đang “được dùng” bộ nhớ dấu” dùng” của máy tính sẽ hết. hết. ví dụ: dụ: ụ void aFunction(void) aFunction(void) { int tmpArray, i *tmpArray, i = 5; tmpArray = (int *)malloc(i * sizeof(int)); (int *)malloc( sizeof(int)); )malloc } tmpArray i
 82. 82. Giải phóng vùng nhớ: f hó ù nhớ: free hớ Sử d dụng các cặp hà á ặ hàm (malloc, free) malloc, (calloc, free) calloc, C dùng hàm free để giải phóng vùng nhớ cấp phát động. động. void free(void *block);
 83. 83. Cấ phát l i vùng nhớ: reallocCấp hát lại ù hớ ll Đôi khi chúng t muốn mở rộng h ặ giảm bớt kích th ớ hú ta ố ở ộ hoặc iả kí h thước mảng. mảng. C dùng hàm realloc để cấp phát lại vùng nhớ, thực hiện nhớ, chép nội dung của vùng nhớ cũ sang vùng nhớ mới. mới. void *realloc(void *block, size_t size); *realloc(void ( , ); ví dụ: dụ: int *tmpArray, N=5,i; tmpArray, tmpArray = (int *)malloc(N * sizeof(int)); (int *)malloc(N sizeof(int)); for(i for( 0; <N; f (i = 0 i<N i++) (i tmpArray] tmpArray]i] = i; tmpArray = (int *)realloc(tmpArray, 7); (int *)realloc(tmpArray, )realloc
 84. 84. Ví d realloc() dụ: ll ()1.1 #include <stdio.h> #i l d <stdio.h> tdi hh>2. #include <alloc.h> <alloc.h>3. #include <string.h> #i l d <string.h> ti h h>4. int i ( id) i main(void)5. {6. char *str; h *str;7. /* allocate memory for string */8. str = (char *) malloc(10); malloc(10);
 85. 85. Ví d realloc() - tt dụ: ll ()9.9 /* copy "H ll " i t string */ "Hello" into t i10. strcpy(str, "Hello"); "Hello");11. printf("String is %sn Address is %pn", str, str); str);12. str = ( h *) realloc(str, 20); (char ll ( 20)13. printf("String is %sn New address is %pn", str, str); str);14. /* free memory */15. free(str); free(str);16. return 0;17. }
 86. 86. Di chuyển con trỏ t h ể t ỏ trong mảng ảint IntArri t I tA [5] = {3,4,2,1,0}; IntArr[5] {3 4 2 1 0}char CharArr[5] = {‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’}; CharArr[5] {‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’};int IntPtr IntArri t *I tPt = I tA ; IntArr;char *charPtr = CharArr; *charPtr CharArr; Di chuyển trong mảng 1 chiều: chiều: int val_at_0 = * IntPtr; IntPtr; // = IntArr[0] IntArr[0] int l t 3 i t val_at_3 = * (IntPtr+3); // = I tA [3] (I tPt +3) IntArr[3] IntArr IntPtr IntPtr+1 IntPtr+2
 87. 87. Phép toán với con trỏ trong p gmảng#define#d fi ROWS 5#define COLS 3int IntArri t I tA [ROWS][COLS] = {{3 4 2 1 0} IntArr[ROWS][COLS] {{3,4,2,1,0}, {5,6,7,8,9}, {10,11,12,13,14}}; {10 11 12 13 14}};int *IntPtr = IntArr; IntArr; Tham chiếu đến phần tử trong mảng 2 chiều: chiều: int val_at_00 = * IntPtr;// = IntArr[0][0] IntPtr;// IntArr[0][0] int val_at_30 = * (IntPtr+3);// = IntArr[3][0] IntArr[3][0] int val_at_32 = * (intPtr+3*5+2);// = IntArr[3][2] IntArr[3][2] int val_at_32 = * ( * (IntPtr+3)
 88. 88. Phép toán với con trỏ trong p gmảng IntPtr IntPtr+3 3 1 13 IntPtr + 2*5 + 3
 89. 89. Ký tự vàChuỗChu kýCh ỗi k tự - S i String Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Tp HCM
 90. 90. Ký tự (character) Kiểu char: ký tự “in được” gồm: 26 chữ thường (a ) 26 chữ hoa được” gồm: (a..z), (A..Z), 10 chữ số (0..9), khoảng trắng, các ký tự: trắng, tự: !“#$%&‘()*+,-./:;<=>?@[]^_{|}~ Các ký tự “không in được”: tab, lert (bell), newline, được”: formfeed,... formfeed,... các ký tự “in được” đặc biệt: ‘’, ‘’’, ‘”’ được” biệt: ‘ ‘ ‘ các ký tự “không in được” đặc biệt: được” biệt: n new line a bell 0 null character b b k backspace t horizontal tab ...
 91. 91. Nhập ấtNhậ xuất Ký tự t scanf char ch; ch; scanf(“%c”, &ch); scanf(“%c”, &ch); sử dụng các đoạn macro có trong thư viện <stdio.h> stdio.h> putchar: putchar: đưa ký tự ra thiết bị xuất chuNn (stdout) stdout) putchar(‘ putchar(‘n’); getchar: getchar: lấy ký tự từ thiết bị nhập chuNn (stdin) stdin) ch = getchar(); getchar(); g getch: y ự getch: lấy trực tiếp ký tự từ bàn phím không hiển thị ra màn hình p ý ự p g ị ch = getch(); getch(); getche(): getche(): lấy trực tiếp ký tự từ bàn phím và hiển thị ký tự ra màn hình. hình. ch = getche(); getche();
 92. 92. getchar t h1.1 #include <stdio h> <stdio.h <stdio h> stdio.h>2. int main(void) ( )3. {4. int c;5. /* Note that getchar reads from stdin and is line buffered; this means it will not return until you press ENTER. */ ENTER /6. while ((c = getchar()) != n) getchar()) 7. printf("%c", printf("%c", c);8. return 0; t 09. }
 93. 93. putchar1. /* putchar example */2.2 #include <stdio h> <stdio.h <stdio h> stdio.h>3. /* define some box-drawing characters */ box-4.4 #define LEFT TOP 0xDA LEFT_TOP5. #define RIGHT_TOP 0xBF6. #define HORIZ 0xC47. #define VERT 0xB3 #d fi 0 B38. #define LEFT_BOT 0xC09. #define RIGHT_BOT 0xD910. int main(void)11. {12. char i, j;13. /* draw the top of the box */14. putchar(LEFT_TOP); putchar(LEFT_TOP);15. for (i=0; i<10; i++) (i16. putchar(HORIZ); putchar(HORIZ);
 94. 94. 17. putchar(RIGHT_TOP); putchar(RIGHT_TOP);18. putchar( putchar(n);19. /* draw the middle */20. for (i=0; i<4; i++) (i21. {22. putchar(VERT); putchar(VERT);23. for (j=0; j<10; j++)24. putchar( putchar( );25.25 putchar(VERT); putchar(VERT);26. putchar( putchar(n);27. }28. /* draw the bottom */29. putchar(LEFT_BOT); putchar(LEFT_BOT);30. for (i=0; i<10; i++) (i31.31 putchar(HORIZ); putchar(HORIZ);32. putchar(RIGHT_BOT); putchar(RIGHT_BOT);33. putchar( putchar(n);34. return 0;35. }
 95. 95. Một số hàm khá ố hà khác kbhit: kiểm tra ó hí bấm kbhit: kiể t có phím bấ1.1 /* khbit example */2. #include <conio.h> <conio.h>3. int main(void)4.4 {5. cprintf("Press cprintf("Press any key to continue:");6. while (!kbhit()) /* do nothing */ ; hil (!kbhit()) d thi7. cprintf(" cprintf("rnA key was pressed...rn"); pressed...8. return 0; t 09. }
 96. 96. ChuỗiCh ỗi ký t – St i tự StringsMột số qui tắcNhậpNhậ / xuất ấtCon trỏ và chuỗi ký tựMột số hàm thư viện
 97. 97. ChuỗiCh ỗi ký t - Mộ số qui tắc tự Một ố i ắ Chuỗi ký t là mảng một chiều có mỗi thà h phần là một Ch ỗi tự ả ột hiề ó ỗi thành hầ ột số nguyên được kết thúc bởi số 0. Ký tự kết thúc (0) ở cuối chuỗi ký tự thường được gọi là ký tự null (không giống con trỏ NULL). Có thể ghi là 0 NULL). hoặc ‘0’ (không phải chữ o). ặ ( gp o). ) Được khai báo và truyền tham số như mảng một chiều. chiều. char s[100]; unsigned char s1[1000];
 98. 98. ChuỗiCh ỗi ký t - Ví d tự dụ char first name[5] = { J o h n 0 }; first_name[5] J, o, h, n, char last_name[6] = "Minor"; char other[] = "Tony Blurt"; char characters[8] = "No null"; first_name first name J J o o h h n n 0 last_name M i n o r 0 other T o ‘n’ y 32 B l u r t 0 characters N o N o 32 n n u u l l l l 0
 99. 99. ChuỗiCh ỗi ký t - Nhậ / xuất tự Nhập ấ Có thể nhập / xuất chuỗi ký tự s bằng cách nhập từng ký ập ý ự g ập g ý tự của s Hoặc sử dụng các hàm scanf và printf với ký tự định dạng “%s” char other[] = "Tony Blurt"; printf("%sn", other); Nhập chuỗi có khoảng trắng dùng hàm gets char name[100]; printf("Nhap mot chuoi ky tu %s: "); gets(name);
 100. 100. Lưu ýL ý: kết thú chuỗi thúc h ỗi #include <stdio.h> int main() { "Blurt" sẽ không Blurt char other[] = "Tony Blurt"; được in ra printf( %sn printf("%sn", other); other[4] = 0; printf("%sn", other); Tony Blurt Tony return 0; } other T o ‘n’ y 32 B l u r t 0
 101. 101. Lỗi khi tạo một chuỗi t ột h ỗi Chú ý: không có phép gán trong kiểu dữ liệu chuỗi như thế này là sai h à i char ten[10]; ten = “hoahong”; “hoahong”;
 102. 102. Chú ý Không Khô : sử dụng toán tử gán = để chép nội dung của một chuỗi sang chuỗi khác. khác. char a[4]=“hi”; char b[4]; b = a; //??? Không: Không: h dùng toán tử == để so sánh nội dung hai chuỗi char a[] = “hi”; hi ; char b[] = “there”; if(a==b) //??? ( ) {}
 103. 103. Con t ỏ à h ỗiC trỏ và chuỗi ký t tự char * ; // kh i bá chuỗi ký t như một con t ỏ h *p khai báo h ỗi tự h *p; ột trỏ p = new char[30]; //xin cấp phát số lượng ký tự, char[30] //xin tự, // giống mảng các ký tự iố ả á
 104. 104. Mảng các chuỗi: char * [ ] Mả á h ỗi h char * h *words[ ] = {“h *words[ d {“hong” “cuc” “l ” “nhai”,”mo”}; {“h hong”, cuc”, lan”, nhai”,”mo”} ”, ”, lan”, h i” ” ”}; Words Words[0] Words[1] Words[2] Words[3] Words[4]h o n g 0 c u c 0 l a n 0 n h a i 0 m o 0 Hay char **words;
 105. 105. ChuỗiCh ỗi ký t – Mộ số hà thư viện tự Một ố hàm h iệ Lấy độ dài chuỗi l = strlen(s); strlen(s); ( ) ); Đổi toàn bộ các ký tự của chuỗi thành IN HOA strupr(s); strupr(s); Đổi toàn bộ các ký tự của chuỗi thành in thường strlwr(s); strlwr(s); t l ( )
 106. 106. Chuỗi Ch ỗi ký t – Mộ số hà thư viện tự Một ố hàm h iệ So sánh chuỗi: so sánh theo thứ tự từ điển chuỗi:Phân biệt IN HOA – in thường: thường: int strcmp(const char *s1, const char *s2); strcmp(const *s1 s *s2 sKhông phân biệt IN HOA – in thường: thường: int stricmp(const char *s1, const char *s2); stricmp(const *s1 *s2
 107. 107. ChuỗiCh ỗi ký t – ví dụ strcmp tự í d # #include <stdio.h> #include <string.h> Minor < Tony int main() { char s1[] = "Minor"; char s2[] = "Tony"; int cmp = strcmp(s1, s2); if (cmp < 0) printf("%s < % " s1, s2); i f("% %s", 1 2) else if (cmp == 0) printf("%s = %s", s1, s2); else p printf("%s > %s", s1, s2); ( , , ) return 0; }
 108. 108. ChuỗiCh ỗi ký t – Mộ số hà thư viện tự Một ố hàm h iệGán nội dung chuỗi: chuỗi: o Chép toàn bộ chuỗi source sang chuỗi dest: p ộ g dest: int strcpy(char *dest, const char *src); strcpy(char *src);o Chép tối đa n ký tự từ source sang dest: dest: int strncpy(char *dest, strncpy(char py( py( , const char *src, int n); n);Tạo chuỗi mới từ chuỗi đã có: có: char *strdup(const char *src); strdup(const *src); src); src)
 109. 109. ChuỗiCh ỗi ký t – ví dụ strcpy tự í d # #include <stdio.h> #include <string.h> int main() Tony Blurt y { To123Blurt char s[] = "Tony Blurt"; Blurt char s2[100] *s3; s2[100], strcpy(s2, s); printf("%sn", s2); i f("% " 2) strncpy(s2 + 2, "12345", 3); printf("%sn", s2); s3 = strdup(s + 5); printf("%sn", s3); ( ) free(s3); return 0; }
 110. 110. ChuỗiCh ỗi ký t – Mộ số hà thư viện tự Một ố hàm h iệ Nối chuỗi: chuỗi: char *strcat(char *dest, strcat(char const char *src); *src); Tách chuỗi: chuỗi: char *strtok(char *s, strtok(char ( , const char *sep); *sep); Trả về địa chỉ của đoạn đầu tiên. Muốn tách đoạn kế tiếp tiên. tham số thứ nhất sẽ là NULL
 111. 111. ChuỗiCh ỗi ký t – ví dụ strtok tự í d k # #include <stdio.h> #include <string.h> Thu strtok: #define SEPARATOR "., " 9 int main() 123 { 45 char s[]= "Thu strtok: 9,123.45"; char *p; p = strtok(s, SEPARATOR); while (p != NULL) { printf("%sn", p); p = strtok(NULL, SEPARATOR); } return 0; }
 112. 112. ChuỗiCh ỗi ký t – Mộ số hà thư viện tự Một ố hàm h iệ Tìm một ký tự trên chuỗi: chuỗi: char *strchr(const char *s, int c); strchr(const c); Tìm một đoạn ký tự trên chuỗi: chuỗi: char *strstr(const char *s1, strstr(const ( *s1 const char *s2); *s2
 113. 113. ChuỗiCh ỗi ký t – ví dụ tìm kiếm tự í d ì kiế #include <stdio.h> #include <string.h> int main() { char s[]= "Thu tim kiem chuoi"; [] ; char *p; p = strchr(s m); strchr(s, m ); printf("%sn", p); m kiem chuoi p = strstr(s, "em"); em chuoi printf("%sn", printf("%sn" p); return 0; }
 114. 114. ChuỗiCh ỗi ký t – chèn một đ ký tự tự hè ộ đoạn # #include <stdio.h> #include <string.h> void StrIns(char *s char *sub) s, sub) { int len = strlen(sub); memmove(s + len s strlen(s)+1); len, s, strncpy(s, sub, len); 123 Thu chen } 123 Thu 45chen int main() i i () { char s[]= “ Thu chen"; StrIns(s, "123"); printf("%sn", s); StrIns(s + 8, "45"); ( , ) p printf("%sn", p) ( , p); return 0; }
 115. 115. ChuỗiCh ỗi ký t – xóa một đ ký tự tự ó ộ đoạn # #include <stdio.h> #include <string.h> void StrDel(char *s int n) s, { memmove(s, s + n, strlen(s+n)+1); } xoa 12345 int main() xoa 45 { char s[]= " h xoa 12345" h [] "Thu 12345"; StrDel(s, 4); printf("%sn", s); StrDel(s + 4, 3); printf("%sn", s); return 0; }
 116. 116. Biế đổi chuỗi sang sốBiến h ỗi ố atoi(), atof(), atol(): atoi(), atof(), atol(): đổi chuỗi ký tự sang số.số. int atoi(const char *s); i t atoi( t i(const h * ) i( t double atof(const char *s); atof(const long atol(const char *s); atol(const s); ... float f; char *str = "12345.67"; *str f = atof(str); atof(str); printf( printf("string printf( string = %s float = %fn", str, f); ("string %fn str, ...
 117. 117. Cấu trúc - Struct Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Tp HCM
 118. 118. Kiểu ấ t ú Kiể cấu trúcKhái niệmKhai báoTruy xuất các thành phầnCấu trúc & mảngCon trỏ đến cấu trúc
 119. 119. Khái niệm iệCấu trúc là kiểu dữ liệu gồm một nhóm cácthành phần có kiểu không giống nhau, mỗi nhau,thành phần đ hà h hầ được xác đị h bằ một tên riêng á định bằng ộ ê iêbiệt (kiểu dữ liệu trừu tượng – Abstract DataType – ADT). ADT).Kiểu của mỗi thành phần trong cấu trúc là mộtkiếu đã được định nghĩa trước, kể cả mảng và trước,các cấu trúc khác. khác.
 120. 120. Cấu t ú Khai báoCấ trúc – Kh i bá trong CMột kiểu cấu trúc được định nghĩa với từ khóa struct. struct.typedef struct Tênkiểu{ Kiểuthànhphần p Tênthànhphần; Tênthànhphần; p Kiểuthànhphần Tênthànhphần; Tênthànhphần; Kiểuthànhphần Tênthànhphần; Tênthànhphần; Kiểuthànhphần Tênthànhphần; Tênthànhphần; ...};
 121. 121. Cấu t úCấ trúc – ví dụ íd typedef struct TDate yp typedef struct TBook yp { { char day; char title[80]; char month; char author[80]; int year; float price; }; char isbn[20]; };typedef struct TStudent{ char ID[10]; //khai báo các biến char firstname[10]; TBook book; char lastname[20]; TStudent list[100]; TDate dob; float marks[10];};
 122. 122. Cấu t ú Truy ấ á hà h hầCấ trúc – T xuất các thành phần Các thà h hầ ủ Cá thành phần của một biế kiể cấu t ú đ ột biến kiểu ấ trúc được t truy xuất ất thông qua tên biến, dấu "." và tên thành phần. phần. void Print(TStudent m) { printf( Name printf("Name : %s %sn", %sn m.firstname, m.lastname); printf("Student ID : %sn", m.ID); printf("Date of birth : %hi/%hi/%i" %hi/%hi/%i", m.dob.day, m.dob.month, m.dob.year); printf("Marks : "); for (i t i 0 i 10 i ) f (int i=0; i<10; i++) printf("%.2f ", m.marks[i]); }
 123. 123. Cấu t ú Truy ấ á hà h hầCấ trúc – T xuất các thành phầnvoid ReadInfo(TStudent &m){ printf("Type student ID: "); scanf("%s", m.ID); printf("Type first name: "); g gets(m.firstname); ( ); printf("Type last name: "); gets(m.lastname); printf( Date printf("Date of birth (d m y): "); ); scanf("%hi %hi %i", &(m.dob.day), &(m.dob.month), &(m.dob.year)); printf("Marks (10 floats): "); for (int i=0; i<10; i++) scanf("%f", &(m.marks[i]));}
 124. 124. Kí h thước của một cấu t úKích th ớ ủ ột ấ trúc Kích thước kiểu Kí h th ớ kiể dữ liệ cấu t ú : liệu ấ trúc trúc: sizeof( typename ) sizeof(<<typename>>) sizeof(<<typename>>) ( vd: vd: SinhVien_t_size = sizeof(SinhVien); // 48 sizeof(SinhVien);
 125. 125. Mảng á Cấ t úMả các Cấu trúc Khai bao biến ả Kh i b biế mảng các Cấ t ú cũng giống như kh i bá á Cấu trúc ũ iố h khai báo biến mảng trên các kiểu dữ liệu cơ bản khác. khác. Dùng tên mảng khi truy cập từng phần tử trong mảng các cấu trúc và toán tử thành viên để truy cập các trường dữ liệu của từng thành phần cấu trúc. trúc. struct SinhVien{ { SinhVien mang[100]; char hoten[31]; … int namsinh; char noisinh[4]; char maso[11]; mang[i].namsinh }
 126. 126. Con trỏ đế Cấu trúcC t ỏ đến Cấ t ú Khai báo Kh i bá con t ỏ đế cấu t ú t trỏ đến ấ trúc tương t như các kiể dữ tự h á kiểu liệu khác. khác. SinhVien *SV_ptr Toán tử truy cập trường thành phần của cấu trúc do con trỏ chỉ đến: -> đến: SV_ptr- SV_ptr->namsinh SV_ptr- SV_ptr SV t ->noisinh ii h
 127. 127. UnionU i Khai báo i được dù để kh i bá các biế dù Kh i bá union đ dùng khai báo á biến dùng chung bộ nhớ. nhớ. union int_or_long { int i; long l; } a_number; a_number; Các thành phần của union có thể không có kích thước bằng nhau. nhau. Kích thước bộ nhớ trong khai báo union là kích thước của kiểu dữ liệu lớn nhất có trong khai báo union.
 128. 128. Ví d dụ1.1 union int_or_long { int or long2. int i;3. long l;4. } a_number; a_number;5. a_number. a_number.i = 5;6.6 a_number a number.l = 100L; a_number. 100L7. // anonymous union8. union {9. int i;10. float f;11. };12. i = 10; 10;13. f = 2.2;
 129. 129. Kiểu Enum (liệt kê)Kiể E kê) Kiểu Enum: Enum: Liệt kê toàn bộ giá trị mà biến có thể nhận Khai báo: báo: enum <tên_kiểu_enum>{ tên_kiểu_enum>{ <danh_sách_các_trị>trị> ị }; Ví dụ: dụ: ụ enum day{Hai, Ba, Tu, Nam, Sau, Bay, CN}; Ba, Tu, Sau, CN}; day ngay; ngay; gay; gay ngay = Tu; // 2 Tu; enum modes{LASTMODE = -1, BW40 = 0} BW40
 130. 130. Tập tin - File Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Tp HCM
 131. 131. Kiểu ấ t ú Kiể cấu trúcKhái niệmKhai báoPhân loạiCác thao tác
 132. 132. Khái niệm iệTập tin là kiểu dữ liệu hỗ trợ truy xuất/lưu trữ xuất/dữ liệu trên bộ nhớ ngoài. ngoài.C hỗ trợ hai kiểu tập tin: văn bản và nhị phân. ỗ ể tin: phân.Truy xuất thông qua con trỏ FILE. FILE.
 133. 133. Kiể FILE *Kiểu Kiểu Kiể FILE * (kh i bá t (khai báo trong stdio.h) cho phép là việc (kh khai stdio.h) h hé làm iệ tdi hh) với các tập tin (văn bản, nhị phân). (văn bản, phân). Khai báo con trỏ tập tin FILE * fp; fp; Chúng ta sử dụng con trỏ tập tin để truy cập (đọc, ghi, đọc, ghi, thêm thông tin) các tập tin. g ) p
 134. 134. Mở tập tin tậ ti FILE * fopen( const char *FileName, const char *Mode); fopen( *FileName FileName, Mode); Filename: tên tập tin cần mở. Có thể chỉ định một đường mở. dẫn đầy đủ chỉ đến vị trí của tập tin. Mode: chế độ mở tập tin: chỉ đọc, để ghi (tạo mới), ghi đọc, mới), thêm. thêm. Nếu thao tác mở thành công, fopen trả về con trỏ FILE trỏ t ao ở t à công, ope t ả co t ỏ cô g g, tỏ đến tập tin FileName. FileName. Nếu mở không thành công (FileName không tồn tại, không tại, thể tạo mới), fopen trả về giá trị NULL. mới),
 135. 135. Đóng tậ tiĐó tập tin int fclose( i t f l ( FILE *fil t *filestream ); filestream: filestream: con t ỏ đế tậ ti đ fil t trỏ đến tập tin đang mở cần đó . ở ầ đóng đóng. Nếu h á đóng hà h ô fclose trả về 0. Nế thao tác đó thành công, f l ả ề Nếu có lỗi (tập tin đang sử dụng), fclose trả về giá trị EOF. EOF.
 136. 136. Ví d : Mở, Đóng tập tin dụ Mở Đó tậ ti1.1 FILE * f ; fp; fp2. // mở VB TXT “chỉ đ ” ở VB.TXT “chỉ đọc hỉ đọc”3. if( (fp = fopen( “C:LTCVB.TXT”, “r” )) == NULL) (fp fopen( “C: LTC4. { printf( “Tap tin kh printf( “T i khong mo d n”); i ff( duoc duoc ”)5. exit(1);6. } / /* ... */ /7.7 fclose( fclose( fp );
 137. 137. Tập ti ă bảTậ tin văn bản Tập tin văn bản là kiểu tập tin được lưu trữ các thông tin ập ập ợ g dưới dạng kiểu ký tự. tự. Truy xuất tập tin văn bản: y p bản: theo từng ký tự theo từng dòng g g Chế độ mở trên tập tin văn bản “r” : đọc (tập tin phải có trên đĩa) ọ ập p đĩa) “w” : ghi (ghi đè lên tập tin cũ hoặc tạo mới nếu tập tin không có trên đĩa) đĩa) “a” : ghi nối vào cuối tập tin. tin. “r+” : đọc/ghi. Tập tin phải có trên đĩa. đọc/ghi. p g p đĩa. “a+” : đọc, ghi vào cuối tập tin. Tạo mới tập tin nếu tập đọc, tin. tin chưa có trên đĩa. đĩa.
 138. 138. getc, putc, f t f t t t fgetc, fputc getc: getc: nhận ký tự từ tập tin tin. int getc ( FILE *fp ); *fp getc trả về ký tự đọc được hoặc trả về EOF nếu fp không hợp lệ hoặc đọc đến cuối tập tin tin. p putc: g putc: ghi ký tự ra tập tin. ý ự ập int putc ( int Ch, FILE * fp ); putc trả về EOF nếu thao tác ghi có lỗi. lỗi. có thể dùng fgetc và fputc. fputc.
 139. 139. Ví d 1 getc() đọc phím đến khi E t dụ 1: t () đ hí đế Enter1. #include <stdio.h> stdio.2. #include <conio.h> conio.3. #include <stdlib.h> stdlib.4. void main() id i ()5. { FILE * fp;fp;6. char filename[67], ch; filename[67], ch;7. printf ( “Filename: “ ); “Filename:8. gets (filename); (filename);9. if ((fp = fopen (filename, “w” )) == NULL ) // mở tập tin mới để ((fp ghi10.10 { printf ( “Create file error n”); exit (1); } Create n ) n”); );11. while (( ch = getche() ) != ‘r’ ) // đọc cho đến khi gặp ENTER getche()12. putc ( fp );13. fclose ( fp );14. }
 140. 140. Ví dụ 2: p () in nội dung tập tin văn ụ putc() ộ g ậpbản ra màn hình1.1 #include <stdio h> <stdio.h <stdio h> stdio.h>2. #include <conio.h> <conio.h>3. #include <stdlib.h> <stdlib.h>4. void main()5. { FILE * fp;fp;6. char filename[67], char ch;ch;7. printf ( “Filename: “ );8.8 gets (filename);9. if ((fp = fopen (filename, “r” )) == NULL ) // mở tập tin mới để đọc ((fp10. { printf ( “Open file error n”); exit (1); } p p ); ( );11. while (( ch = getc ( fp ) ) != EOF ) // đọc cho đến hết tập tin12. printf ( “%c”, ch );13. fclose ( fp );14. }
 141. 141. Ví dụ 3: Đếm số từ trong tập tin văn ụ g ậpbản.1. #include <stdio.h> <stdio.2. #include <conio.h> <conio.3. #include <stdlib.h> <stdlib.4. void main()5. { FILE * fp; fp;6. char filename[67], char ch; filename[67], ch;7.7 int count = 0, isword = 0;8. p printf ( “Filename: “ ); gets (filename); “Filename: g ( (filename);); )9. if ((fp = fopen (filename, “r” )) == NULL ) // mở tập tin mới để đọc10. { printf ( “Open file error n”); exit (1); } n”);
 142. 142. 11.11 while (( ch = getc ( fp ) ) != EOF ) // đọc cho đến hết tập tin12. {13. if (( ch >= ‘a’ && ch <= ‘z’ ) || ( ch >= ‘A’ && ch <= ‘Z’ ))14. isword =1;15. if (( ch == ‘ ‘ || ch == ‘n’ || ch == ‘t’ ) && isword )16. { count ++; isword = 0; } ++;17. }18. printf ( “Number of word: %dn”, count); word: count);19. fclose ( fp ); p20. }
 143. 143. fgets()f t () fgets: đọc chuỗi ký tự từ tập tin. fgets: g ý p char * fgets ( char *Str, int NumOfChar, FILE *fp ); *Str, NumOfChar, *fp fgets đọc các ký tự trong tập tin cho đến khi gặp một trong các điều kiện: kiện: EOF gặp dòng mới đọc được (NumOfChar - 1) ký tự trước khi gặp hai điều kiện trên. trên. fgets trả về chuỗi ký tự đọc được (kết thúc bằng 0) hoặc trả về con trỏ NULL nếu EOF hoặc có lỗi khi đọc. đọc.
 144. 144. fputs()f t () fputs: fputs hi h ỗi tự tập tin. f t : ghi chuỗi ký t ra tậ ti int fputs ( const char *Str, FILE * fp ); *Str, Str fputs trả về EOF nếu thao tác ghi có lỗi. lỗi.
 145. 145. Hàm hé tậ ti ă bảHà chép tập tin văn bản Có t trong các th viện á thư iệ #include <stdio.h> <stdio.h> stdio.h #include <string.h> <string.h> /* Viết chương trình chép từ SourceFile sang DestFile và trả về số ký tự đọc đươc
 146. 146. feof(); fscanf(), fprintf(); fflush()f f() f f() f i tf() ffl h() feof: feof: cho biết đã đến cuối tập tin chư a(EOF) a(EOF). int feof (FILE *fp ); *fp fprintf: fprintf: int fprintf ( FILE *fp, const char * Format, ... ); *fp, fscanf: fscanf: int fscanf ( FILE *fp, const char * Format, ...); *fp, p , ); fflush: fflush: làm sạch vùng đệm của tập tin int fflush i ffl h ( FILE * f ) fp );
 147. 147. Tậ ti Nhị phânTập tin hâ Tập tin hị hâ Tậ ti nhị phân là một chuỗi các ký t , khô phân biệt ột h ỗi á tự, tự không hâ ký tự in được hay không in được. được. Tập tin nhị phân thường dùng để lưu trữ các cấu trúc (struct) hoặc union struct) union. Khai báo: báo: FILE * fp; fp; p Truy xuất tập tin nhị phân theo khối dữ liệu nhị phân. y ập ịp ệ ị phân. p
 148. 148. Tậ ti Nhị phânTập tin hâ Các hế Cá chế độ mở tậ ti nhị phân: ở tập tin hị phân: hâ “rb” : mở chỉ đọc “wb” hi (ghi “ b” : ghi ( hi đè lê tậ ti cũ h ặ t mới nếu tậ lên tập tin ũ hoặc tạo ới ế tập tin không có trên đĩa) “ab” ab : ghi nối vào cuối tập tin. tin. “rb+” : đọc/ghi. Tập tin phải có trên đĩa. đọc/ghi. đĩa. “wb+” “ b+” : tạo mới tập tin cho phép đọc ghi. ghi. “ab+” : đọc, ghi vào cuối tập tin. Tạo mới tập tin nếu tin. tập tin chưa có trên đĩa. đĩa.
 149. 149. Đọc hi tậ tinĐ ghi tập ti Nhị phân hâ fread() fread() : đọc size_t fread ( void *Ptr, size_t ItemSize, *Ptr, ItemSize, size_t NumItem, FILE * fp ); NumItem, fread đọc NumItem khối dữ liệu, mỗi khối có kích thước liệu, ItemSize từ fp và chứa vào vùng nhớ xác định bởi Ptr. p g ị Ptr. fread trả về số khối dữ liệu đọc được. được. Nếu có lỗi hoặc EOF thì giá trị trả về nhỏ hơn NumItem fwrite() fwrite() : ghi size_t f it ( const void *Pt , size_t It Si , i t fwrite t id *Ptr i t ItemSize *Pt Ptr, ItemSize, size_t NumItem, FILE * fp ); NumItem, fwrite ghi khối (NumItem x ItemSize) xác dịnh bởi Ptr ra fp. ItemSize)
 150. 150. Chép 3 mục từ tập tin filename vào vùng nhớ trỏ bởi ptr ptr fp filename
 151. 151. Con t ỏ FILEC trỏ Một tậ ti sau khi mở đ tập tin ở được quản lý thô qua một con t ỏ ả thông ột trỏ FILE. FILE. Khi mở tập tin (wb, rb), con trỏ FILE chỉ đến đầu tập tin. tin. Khi mở tập tin (ab), con trỏ FILE chỉ đến cuối tập tin. tin. Con trỏ FILE chỉ đến từng byte trong tập tin nhị phân. phân. Sau mỗi lần đọc tập tin, con trỏ FILE sẽ di chuyển đi một số byte bằng kích thước (byte) của khối dữ liệu đọc được. được.
 152. 152. fseek(),fseek(), Các hằng dùng trong di chuyển con trỏ FILE #define SEEK_SET SEEK SET 0 #define SEEK_CUR 1 #define SEEK_END 2 int fseek( FILE *fp, long int offset, int whence ); fseek( *fp, fseek di chuyển con trỏ fp đến vị trí offset theo mốc whence offset: khoảng cách (byte) cần di chuyển tính từ vị trí hiện tại. tại. (offset > 0: đi về phía cuối tập tin, offset < 0: ngược về đầu tập ề ố ề ầ tin) whence: SEEK_SET: SEEK SET: tính từ đầu tập tin SEEK_CUR: tính từ vị trí hiện hành của con trỏ SEEK_END: tính từ cuối tập tin fseek trả về: 0 nếu thành công, <>0 nếu di chuyển có lỗi về: công,
 153. 153. ftell àft ll() và rewind()ftell() ll() i d() rewind đặt l i vị t í con t ỏ về đầ tậ ti i d lại ị trí trỏ ề đầu tập tin. void rewind ( FILE * fp ); tương đương với fseek ( fp, 0L, SEEK_SET); fp, ftell trả về vị trí offset hiện tại của con trỏ long int ftell ( FILE * fp ); Nếu có lỗi, ftell trả về -1L lỗi,
 154. 154. Ví d xác đị h kí h thước tập tin. dụ: á định kích h ớ ậ i ...// kh i bá biế cNn thậ // khai báo biến N thận1. if ( f = f fp fopen ( Fil N ame, “rb” ) ) == N ULL ) FileN ame, “rb” b2. fprintf( stderr, fprintf( stderr, “Cannot open %sn”, FileN ame ); %s3. else l4. {5. fseek fp f k( f , 0, SEEK_EN D ) fseek( fp, k( N );6. FileSize = ftell( fp ); ftell(7. printf( printf( “File size : %d bytesn “, FileSize ); bytes8. fclose( fclose( fp );9. }
 155. 155. Vị trí con trỏ: fgetpos() và ị trỏ: fgetpos() g pfsetpos() etpos() với các tập tin có kích thước cực lớn fseek và ftell sẽ bị giới hạn bời kích thước của offset. Dùng int fgetpos ( FILE *fp, fpos_t *position); *fp, int fsetpos ( FILE *fp, const fpos_t *position); *fp,
 156. 156. Xóa àXó và đổi tên tập tin tê tậ ti Thực hiện á Th hiệ xoá int remove(const char *filename); filename); đổi tên tập tin int rename(const char *oldname, const char *newname); *oldname, *newname);
 157. 157. Chú ý khi làm việc với tập tin là iệ ới tậ ti Khi mở tậ ti filename, tậ ti này phải nằm cùng th ở tập tin fil tập tin à hải ằ ù thư mục của chương trình hoặc phải cung cấp đầy đủ đường dẫn đến tập tin vd: C:baitap vd: C:baitaptaptin.dat viết như thế nào? nào? fp = fopen( “C:baitaptaptin.dat”, “rb” ); fopen( “C:baitap “rb” SAI RỒI vì có ký t đặ biệt ‘’ nên viết đú sẽ là: ì ó tự đặc ê iết đúng ẽ là: fp = fopen( “C:baitaptaptin.dat”, “rb” ); fopen( “C: baitap “rb”
 158. 158. Tham số dòng lệnh chương trình Khi gọi chạy một chương trình, chúng ta có thể cung cấp các trình, tham số tại dòng lệnh gọi chương trình. ố trình. ví dụ: dir A:*.c /w dụ: A: “copy”, “A:* c” và “/w” là hai tham số điều khiển chương copy “A:*.c A: A: /w trình. trình. command- command-line arguments. arguments Các tham số dòng lệnh được tham chiếu qua hai đối số khai báo trong hàm main. main ( int argc, char * argv[ ] ) argc, g argv[ g { ... } argc: argc: argument count argv: argv: argument vector
 159. 159. ThTham số dòng lệ h – ví dụ ố dò lệnh íd ... // addint.c addint.exe1. void main (int argc, char * argv [ ]) (int argc,2. {3. int res = 0;4.4 printf (“ Program %sn “, argv[0]); ( %s argv[0]);5. for ( int i = 1; i < argc; i++ ) argc;6.6 res + atoi(argc[i]); += atoi(argc[7. printf (“ %dn”, res ); %d8.8 } G: G:>addint 3 –2 1 5 6 -2 1 12
 160. 160. Đệ quy - Recursion Phạm Thế BảoTrường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM Tp HCM
 161. 161. Thuật toán đệ quy ậ ệq y Là mở rộng cơ bản nhất của khái niệm thuật toán. toán. Tư tưởng giải bài toán bằng đệ quy là đưa bài toán hiện tại về một bài toán cùng loại, cùng tính chất (đồng dạng) nhưng ở cấp độ thấp hơn, quá trình này hơn, tiếp tục cho đến khi bài toán được đưa về một cấp độ mà tại đó có thể giải được. Từ cấp độ này ta lần ngược được. để giải các bài toán ở cấp độ cao hơn cho đến khi giải xong bài toán ban đầu. đầu. Ví dụ: dụ: định nghĩa giai thừa: n!=n*(n-1)! với 0!=1 thừa: n!=n*(n- !=1 Dãy Fibonacci: f0=1, f1=1 và fn =fn-1+fn-2 ∀n>1 Fibonacci: n>1 Danh sách liên kết. kết. ế ... Phạm Thế Bảo
 162. 162. Mọi thuật toán đệ quy gồm 02 phần: phần: Phần cơ sở: sở: Là các trường hợp không cần thực hiện lại thuật toán (không y yêu cầu gọi đệ quy). Nếu thuật toán đệ quy không có phần g q y) quy). q y g p này thì sẽ bị lặp vô hạn và sinh lỗi khi thực hiện. Đôi lúc gọi hiện. là trường hợp dừng. dừng. Phần đệ quy: ầ quy: Là phần trong thuật toán có yêu cầu gọi đệ quy, yêu cầu thực hiệ thuật toán ở một cấp độ thấp h . h hiện h ậ á ộ ấ hấ hơn hơn. Phạm Thế Bảo
 163. 163. Các loại đỀ

×