Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
(phương pháp diễn giảng nêu vấn đề) 
GVHD: CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 
SVTH: VI NGỌC ANH TUYỀN 
MSSV: K37.103.019 
LỚP SPTIN 3...
Kịch bản hoạt động tìm hiểu về một 
số các phép toán trong Pascal 
• Mục tiêu: HS biết được tên và ký hiệu các 
phép toán,...
Các bước thực hiện 
• Hoạt động 1: đặt vấn đề 
• Hoạt động 2: giải quyết vấn đề 
• Hoạt động 3: phát biểu vấn đề 
• Hoạt đ...
Hoạt động 1: đặt vấn đề 
• Gv xây dựng tình huống: 
Trong khi viết chương trình ta thường phải thực 
hiện tính toán, thực ...
Hoạt động 2: phát biểu vấn đề 
• GV: Toán học có những phép toán nào? 
• HS: Đưa ra một số phép toán thường dùng 
trong to...
Hoạt động 3: giải quyết vấn đề 
• Tương tự như trong toán học , trong NNLT 
Pascal đều có các phép toán số học như: 
- Với...
Hoạt động 4: vận dụng 
Câu 1: thực hiện tính các phép tính sau: 
• 9 mod 2 =? 
• 9 div 2 = ? 
• 0 mod 7 = ? 
• 0 div 7 = ?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kich ban 2

249 views

Published on

PP DIỂN GIẢNG NÊU VẤN ĐỀ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kich ban 2

  1. 1. (phương pháp diễn giảng nêu vấn đề) GVHD: CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC HOA SVTH: VI NGỌC ANH TUYỀN MSSV: K37.103.019 LỚP SPTIN 3 1
  2. 2. Kịch bản hoạt động tìm hiểu về một số các phép toán trong Pascal • Mục tiêu: HS biết được tên và ký hiệu các phép toán, biết cách sử dụng các phép toán đối với mỗi kiểu dữ liệu. • Nội dung: + Phép toán số học: + , - , *, / , DIV, MOD. + Phép toán quan hệ: <, <=, > , >=, =, < > , giá trị logic (true hoặc false) + Phép toán lôgic: NOT , OR , AND.
  3. 3. Các bước thực hiện • Hoạt động 1: đặt vấn đề • Hoạt động 2: giải quyết vấn đề • Hoạt động 3: phát biểu vấn đề • Hoạt động 4: vận dụng
  4. 4. Hoạt động 1: đặt vấn đề • Gv xây dựng tình huống: Trong khi viết chương trình ta thường phải thực hiện tính toán, thực hiện các so sánh để đưa ra quyết định xem làm việc gì? Trong khi viết chương trình có giống với ngôn ngữ tự nhiên không?... • Hoạt động Hs: thảo luận và trả lời
  5. 5. Hoạt động 2: phát biểu vấn đề • GV: Toán học có những phép toán nào? • HS: Đưa ra một số phép toán thường dùng trong toán học. • GV: Chúng có được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình không?
  6. 6. Hoạt động 3: giải quyết vấn đề • Tương tự như trong toán học , trong NNLT Pascal đều có các phép toán số học như: - Với số nguyên: +, - , *, Div, Mod - Với số thực: +, - , *, / - Các phép toán quan hệ: <, <=, >, >=, <> cho kết quả là một giá trị Logic (true hoặc false). - Các phép toán logic: NOT, OR, AND thường dùng để kết hợp nhiều biểu thức quan hệ với nhau.
  7. 7. Hoạt động 4: vận dụng Câu 1: thực hiện tính các phép tính sau: • 9 mod 2 =? • 9 div 2 = ? • 0 mod 7 = ? • 0 div 7 = ?

×