Successfully reported this slideshow.

Vo thikimcuong kichban_bai6_chuong2_khoi11

680 views

Published on

 • Be the first to comment

Vo thikimcuong kichban_bai6_chuong2_khoi11

 1. 1. Tên: Võ Thị Kim Cương. GVHD: Thầy Lê Đức Long MSSV: K33103311. Lớp: Tin5-LA-KG Kịch bản bài dạy TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khoa: Công Nghệ Thông Tin
 2. 2. Chương trình tin học 11 Chương 1: một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trinh Chương 4: kiểu dữ liệu có cấu trúc Chương 5: Tệp và thao tác với tiệp Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp Chương 2: Chương trình đơn giản Mục tiêu chương trình Trang bị cho học sinh một số khái niệm cơ bản về Lập trình Giải được một số bài toán đơn giản trên máy tính bằng cách vận dụng được các kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình cụ thể, sử dụng chương trình con có sẵn. Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6 Bài 7 Bài 8 Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
 3. 3. Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán I. Mục tiêu, chuẩn kiến thức và kỹ năng. <ul><li>- Biết được các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ. </li></ul><ul><li>Hiểu được lệnh gán. </li></ul><ul><li>Viết được lệnh gán. </li></ul><ul><li>Viết được các biểu thức số học và lôgic với các phép toán thông dụng. </li></ul>II. Điểm trọng tâm, điểm khó. <ul><li>Trọng tâm: Một số phép toán và hàm số học chuẩn dùng trong Pascal, các loại biểu thức và cách sử dụng câu lệnh gán. </li></ul><ul><li>Điểm khó: Các phép chia nguyên, chia lấy phần dư và chia trong toán còn lạ với học sinh. Biểu thức số học các em thường quên dấu nhân do quen dùng trong toán. Phân biệt rõ lệnh gán và bằng. </li></ul>III. Kiến thức liên quan <ul><li>Kiến thức về một số kiểu dữ liệu. </li></ul><ul><li>Kiến thức về biến và các khai báo biến. </li></ul>
 4. 4. Câu lệnh gán (5ph) 5 Phép toán, biểu thức lệnh gán . (1,0,0) <ul><li>Giả định: </li></ul><ul><li>-Gv có máy tính. </li></ul><ul><li>-Lớp có máy chiếu. </li></ul><ul><li>Học sinh có vở để ghi chép. </li></ul><ul><li>Lớp được chia làm 3 tổ. </li></ul>Mở đầu bài dạy (7ph) 1 Phép toán (5ph) 2 Các hàm số học chuẩn ( 8 ph) 3 Các loại biểu thức (15ph) 4 Củng cố ( 5 ph) 6
 5. 5. Hoạt động 1: Mở đầu bài dạy (8ph) <ul><li>Giáo viên củng cố kiến thức có liên quan đến bài học bằng việc kiểm tra bài cũ qua các câu hỏi trắc nghiệm bằng violet. </li></ul>Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán <ul><li>Giáo viên dẫn dắt học sinh vào bài từ kiến thức cũ đặt vấn đề đưa ra hình ảnh có vấn đề và giải quyết được qua bài học . </li></ul>
 6. 6. Hình ảnh đặt vấn đề Với x,y,b có nhiều số khác nhau. Máy tính không giúp được!!!
 7. 7. Hoạt động 2: Phép toán (5ph) - GV đặt câu hỏi: t rong Toán học sử dụng những phép toán nào ? Sau đó giáo viên nhận xét và đưa ra bảng các phép toán trong toán học và phép toán trong Pascal tương đương. <ul><li>GV đưa ra ví dụ cụ thể như sau: </li></ul><ul><ul><li>ax+b viết trong pascal là: a*x+b </li></ul></ul>And, or, not  ,  ,  Phép toán lôgic > , < , = <> , >= , <= > , < , = ,  ,  ,  Phép toán quan hệ + - * / DIV MOD Cộng, trừ, nhân, chia Chia nguyên, chia lấy phần dư Phép toán số học với số nguyên + - * / Cộng, trừ, nhân, chia Phép toán số học với số thực Trong Pascal Trong Toán học Phép toán
 8. 8. Hoạt động 3: Các hàm số học chuẩn (8ph) - GV hỏi: Hãy kể tên một số hàm toán học thường dùng? GV nhận xét thống kê lại các hàm toán học. Sau đó đưa ra bảng sau: <ul><li>GV đưa ra ví dụ gọi HS lên bảng ghi làm bài tập và GV nhận xét và chỉnh sửa. Bài tập ví dụ như sau: </li></ul><ul><li>Viết biểu thức toán học sau dùng trong Pascal </li></ul>- Kết quả dự kiến: (5*sqr(x)+sqrt(4y))/(2*b) Thực Thực Cos(x) Cosx Thực Thực Sin(x) sinx Thực Thực Exp(x) e x Thực Thực Ln(x) Lnx Theo kiểu đối số Thực – nguyên Abs(x) |x| Thực Thực – nguyên Sqrt(x) Theo kiểu đối số Thực – nguyên Sqr(x) x 2 Kiểu kết quả Kiểu đối số Pascal Toán học
 9. 9. Hoạt động 4: Các loại biểu thức (15ph) - GV đưa ra bài tập cho HS thảo luận, bài tập thảo luận gồm 3 bài ứng với 3 loại biểu thức và GV phân công cho 3 tổ mỗi tổ làm 1 bài sau đó viết lên bảng GV quan sát và hướng dẫn HS. - GV nhận xét và đưa ra bài học về 3 loại biểu thức: số học, quan hệ và lôgic ứng vói 3 bài tập trên.
 10. 10. Hoạt động 5: Câu lệnh gán (5ph) - GV đưa ra bài toán đặt vấn đề: Viết chương trình tính chu vi (CV) và diện tích (S) của hình chữ nhật, biết chiều dài a = 12, chiều rộng b = 8. Đặt câu hỏi: Làm thế nào để chương trình nhận và tính được giá trị của các biến a, b, CV, S? Và đưa ra cách giải quyết bằng bài học. - Trong Pascal câu lệnh gán có dạng: <Tên biến> := <Biểu thức>; - Gv đưa ra ví du: X := 5; Y := 2; P := X*Y; - Trở lại bài toán cho HS làm: Hãy viết các câu lệnh gán giá trị cho các biến a, b, CV, S trong bài toán đặt vấn đề. a := 12; b := 8; CV := (a+b)*2; S := a*b;
 11. 11. Hoạt động 6: Củng cố (5ph) - GV đưa ra 3 bài tập trắc nghiệm yêu cầu học sinh viết đáp án ra giấy và nộp.
 12. 12. Câu 1. Chọn cách biễu diễn đúng của biểu thức trong Pascal sau về biểu thức trong toán học? ABS(x – y)/(x*x + SQR(y) +1) A. C. D. B. Câu hỏi củng cố Câu 2. Cho biểu thức sau: (a mod 3 = 0) and (a mod 4 = 0) Số a nhận giá trị nào sau đây để biểu thức cho kết quả là TRUE ? C. 20 B. 16 A. 24 D. 15 Câu 3. Biểu thức nào sau kiểm tra “n là một số nguyên dương chẵn”? A. (n>0) and (n mod 2 = 0) B. (n>0) and (n div 2 = 0) C. (n>0) and (n mod 2 <> 0) D. (n>0) and (n mod 2 <> 0)
 13. 13. Bài tập thảo luận <ul><li>Kết quả dự kiến: </li></ul><ul><li>Bài 1 : a. (4*a – 5*b)+3 b. (x*y + 1)/(5 + x) </li></ul><ul><li>Bài 2: (sqrt(x) – sqrt(3)) = (sqrt(x - 2) - 1) </li></ul><ul><li>Bài 3: (x >=5 ) or (x>100). Nếu x=50 thì kết quả là false. </li></ul>Hãy biểu diễn các biểu thức toán học sau trong ngôn ngữ lập trình Pascal? Bài 1: a. (4a – 5b) + 3 b. Bài 2: HD: Sử dụng cú pháp: <Biểu thức 1> <Phép toán quan hệ> <Biểu thức 2> . đọc phần 4 trang 27 SGK. Bài 3: 5  x hoặc x> 100 (nếu x=50 thì kết quả là gì?) HD: Đọc phần 5 SGK trang 27, 28.

×