Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Forskning for innovasjon i offentlig sektor
Seniorrådgiver Trond Knudsen
Innovation@altinn 11. september 2013
Forskningsrådets roller
 Rådgiver
 Hvor, hvordan og
hvor mye skal det satses?

 Fordeler forskningsmidler
 Fremme kval...
Forskningsrådets rolle i og arbeid for
innovasjon i offentlig sektor
Visjon
Forskningsrådet er pådriver
for en offentlig s...
Hvem er innbyggeren? - Styringsperspektivet

• Velger



Gjør politiske valg

• Klient



Mottar tjenester

• Eier



I...
Hvem er innbyggeren? - Deltakerperspektivet

• Velger



Alternativer!

• Klient



Effektivitet!

• Eier



Prioriteri...
Kunnskapssystemet for innovasjon i offentlig sektor

Fokusområder

Kvalitet og flyt i kunnskapstriangelet

Kommunesektoren...
Innovasjon i helse, omsorg og velferd
Mer effektive
samhandlingsformer

Velferdsteknologi og universelle løsninger
•

støt...
Finnes det virkemidler?
 Ja, men
 offentlig sektor må utvikle sine nettverk og kjennskap til forskningsmiljøer,
forsknin...
Finnes det virkemidler?
 Ja, men
 offentlig sektor må utvikle sine nettverk og kjennskap til forskningsmiljøer,
forsknin...
To aktuell søknadstyper i Forskningsrådet:
Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor og i næringslivet






Formål: Ska...
Helsa mi – en bedre hverdag for pasienter,
pårørende og ansatte
Program for helse- og omsorgstjenester:

Brukerstyrt innov...
HelseOmsorg21 – En ny FoUoI-satsing på gang
 Skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for
forskning, ...
Andre eksempler på innovasjonsprosjekter i offentlig sektor
med støtte fra Forskningsrådet
 Norwegian clinical genetic an...
Forskning, innovasjon og offentlige anskaffelser
Meget stort innovasjonspotensial i offentlige anskaffelser:
 Offentlige ...
Lov om offentlige anskaffelser
FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser
§ 1-3. Hvilke kontrakter som er...
Forskning i alle faser av anskaffelsesprosesser
Forskningsprosjekter – anbudsregler gjelder ikke
• Forskning med brukermed...
Eksempel: PCP i 7. rammeprogram
Inntil € 36 M til IKT-relaterte PCP prosjekter:
 Targeted calls for specific areas
 Pers...
Eksempel: PCP i 7. rammeprogram
Inntil € 36 M til IKT-relaterte PCP prosjekter:
 Targeted calls for specific areas
 Pers...
InnoBuild – Før-kommersiell anskaffelse med EU-støtte


InnoBuild er et EU-støttet prosjekt som ledes av Lyngdal kommune
...
Hva skal til?
 Kjennskap til mulighetene
 Kunnskapsgrunnlag om innovasjon i offentlig sektor,
og om mulighetene som ligg...
Bred innsatsen for innovasjon i offentlig sektor
på tvers av programmer og aktiviteter
 større andel av forskningsmidlene...
Kunnskapssystemet for innovasjon i offentlig sektor

Fokusområder

Kvalitet og flyt i kunnskapstriangelet

Kommunesektoren...
Planlegging og infrastruktur
Offentlig planlegging

• utvikle grunnlaget for planleggingen og
rammene for innbyggernes med...
eGovMon - eGovernment monitor
Co-funded by RCN for 3.5 years:
20 Pilot Municipalities,
Research partners from 5 countries,...
Søknadstypen ‘Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor’
Formål:


Utløse FoU-aktivitet i offentlig sektor som spesielt bidr...
Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
Samarbeid for å
 utforske
 innovere
 implementere

Resultat:
 Nye/fornyete tjen...
Nasjonal strategi for IKT-forskning og –utvikling
 IKT-FoU av høy internasjonal kvalitet
 IKT-FoU som fremmer næringsutv...
Semicolon

Et prosjekteksempel:

Semantisk og organisatorisk interoperabilitet i
kommuniserende og samhandlende
organisasj...
Nye programaktiviteter for innovasjon i offentlig sektor
 Helseomsorg21: Forslag til satsinger:
 Stort program:
Gode og ...
Takk for
oppmerksomheten!
Mer info:
Innovasjon i offentlig sektor
Ny satsing på IKT-forskning og
innovasjon
LinkedIn-grupp...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Forskning for innovasjon i offentlig sektor, Innovation @altinn 11.9.2013

596 views

Published on

Research for innovation in government and the public sector - An overview of support strategy a nd plans from the Research Council of Norway. (In Norwegian.)

Published in: News & Politics
 • Bra Trond ! Norge må ut av pilotfasen. Omgivelsesteknologi og smarthusløsninger er mer enn modne. Man trenger også Norge nytenkning hvor SW er ferskvare(kort levetid og næringsdrevet), mens infrastruktur, off.data og felles modeller for informasjonsutveksling er en FORVALTNINGS-oppgave. Dagens låsing til software utvikling med silo-basert Sharepoint regimer i offentlig sektor lammer innovasjon og utvikling av et bærekraftig digitalt økosystem for Norge. Offentlig sektor sliter med et gigantisk management-problem hvor man blander FORVALTNINGSOPPGAVER og KRAV-spesifikasjon med SW-basert næringsutvikling !
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Forskning for innovasjon i offentlig sektor, Innovation @altinn 11.9.2013

 1. 1. Forskning for innovasjon i offentlig sektor Seniorrådgiver Trond Knudsen Innovation@altinn 11. september 2013
 2. 2. Forskningsrådets roller  Rådgiver  Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?  Fordeler forskningsmidler  Fremme kvalitet og internasjonalisering  Bygge kompetanse  Mobilisere næringsliv og offentlig sektor  Arrangerer møteplasser  Nettverksbygger
 3. 3. Forskningsrådets rolle i og arbeid for innovasjon i offentlig sektor Visjon Forskningsrådet er pådriver for en offentlig sektor som tar initiativ til og bruker forskning for å bringe fram nye og vesentlig bedre løsninger, i samspill med brukere, næringsliv og kunnskapsmiljøer.
 4. 4. Hvem er innbyggeren? - Styringsperspektivet • Velger  Gjør politiske valg • Klient  Mottar tjenester • Eier  Investerer verdier • Kunde  Krever service • Aktivist  Initierer endringer • …
 5. 5. Hvem er innbyggeren? - Deltakerperspektivet • Velger  Alternativer! • Klient  Effektivitet! • Eier  Prioritering! • Kunde  Kvalitet! • Aktivist  Endring! • …
 6. 6. Kunnskapssystemet for innovasjon i offentlig sektor Fokusområder Kvalitet og flyt i kunnskapstriangelet Kommunesektorens innovasjonsutfordringer Mer relevant forskning i om og for kommunesektoren Planlegging og infrastruktur Kunnskapsbasert og systematisk politikkutforming, forvaltning og utvikling av infrastruktur Innovasjon i helse, omsorg og velferd Flere innovasjonsprosjekter innenfor samhandling, velferdsteknologi og pasientforløp Innovasjon i utdanning og oppvekstvilkår Bedre kobling mellom utdanning og praksis, forskning for kvalitet, innovasjon og nye læringsformer
 7. 7. Innovasjon i helse, omsorg og velferd Mer effektive samhandlingsformer Velferdsteknologi og universelle løsninger • støtte innovasjonsprosjekter i næringslivet som utvikler • vekt på samhandling • modeller for effektiv og • utvikle nye modeller for sluttbrukermedvirkning brukervennlig pasientflyt og • vurdere et eget velferdsteknologiprogram velferdsteknologi Flere innovasjonsprosjekter • økt vekt på arkitektur- og designfaglig kompetanse med brukermedvirkning i bedre samspillet mellom Samspill med næringsliv offentlig sektor ognye teknologiske muligheter NAV-systemet og • mer medvirkning fra teknologibedrifter for å tilpasse innenfor samhandling, helsesektoren teknologi og utvikle og velferdsteknologi tjenestene nye former for organisering, • styrke arbeidet med praksisrettet FoU for helse-, omsorgs pasientforløp finansiering og resultatlogistikk • • og velferdsutdanningene oppnåelse • Bedre og mer effektiv diagnostisering og behandling Etablere et Stort program for gode og effektive helse-, • fortsette å støtte opp om bedrifter og sykehusene omsorgs- og velferdstjenester • legge vekt på tverrfaglig oppfølging av pasientforløp
 8. 8. Finnes det virkemidler?  Ja, men  offentlig sektor må utvikle sine nettverk og kjennskap til forskningsmiljøer, forskningsbaserte innovasjonsprosjekter og virkemiddelapparatet  virkemidlene og søknadstypene må videreutvikles for å møte behov i endring  virkemiddelapparatet må spre kunnskap om muligheter og gode eksempler
 9. 9. Finnes det virkemidler?  Ja, men  offentlig sektor må utvikle sine nettverk og kjennskap til forskningsmiljøer, forskningsbaserte innovasjonsprosjekter og virkemiddelapparatet  virkemidlene og søknadstypene må videreutvikles for å møte behov i endring  virkemiddelapparatet må spre kunnskap om muligheter og gode eksempler  Eksempler på virkemidler:       Forskningsprosjekter for å styrke kunnskapsgrunnlaget Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter Innovasjonsprosjekter for næringslivet Kompetansemegling gjennom VRI-programmet Pre-commercial Procurement (PCP) med støtte fra EUs rammeprogram
 10. 10. To aktuell søknadstyper i Forskningsrådet: Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor og i næringslivet      Formål: Skape forskningsbasert innovasjon som gir stor verdiskaping Kan utnyttes som en før-kommersiell anskaffelse Søker og kontraktspartner er en aktør i offentlig sektor (IPO) Søker og kontraktspartner er en bedrift Kan inkluderer partnere fra:     Forskningsmiljøer Interesseorganisasjoner Næringsliv Offentlige aktører  Brukes i flere av Forskningsrådets programmer:      Regionale forskningsfond HELSEOMSORG - Helse- og omsorgstjenesteprogrammet Verdikt - Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT SMARTRANS - Næringslivets transporter og ITS BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena
 11. 11. Helsa mi – en bedre hverdag for pasienter, pårørende og ansatte Program for helse- og omsorgstjenester: Brukerstyrt innovasjonsarena: IMATIS AS Trondheim kommune m.fl. Utvikler nye og forbedrede tjenester for hjemmeboende med kroniske lidelser Utvikler applikasjoner på nettbrett og smarttelefon for hjemmeboende med kroniske lidelser Muligheter for omfattende utstrekning av innovative helsetjenester Innovativ velferdsteknologi gjør gode helsetjenester tilgjengelige for den enkelte
 12. 12. HelseOmsorg21 – En ny FoUoI-satsing på gang  Skape en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon på helse- og omsorgsområdet  Fremme en kunnskapsbasert folkehelsepolitikk og helse- og omsorgstjenester som kjennetegnes av høy kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester  Støtte opp under den internasjonale kunnskaps-utviklingen om helse og omsorg og samtidig fremme utvikling av et forskningsbasert næringsliv på området
 13. 13. Andre eksempler på innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med støtte fra Forskningsrådet  Norwegian clinical genetic analysis platform  Klinikk for diagnostikk og intervensjon, OUS  Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT)  Intervensjonssenteret, OUS  Prioritization of trains  Jernbaneverket  NonStop  Vegdirektoratet
 14. 14. Forskning, innovasjon og offentlige anskaffelser Meget stort innovasjonspotensial i offentlige anskaffelser:  Offentlige kjøper for over 400 mrd kr  Samlet FoU i forslag til statsbudsjett for 2013 er ca. 27,4 mrd.  Ca. 7 mrd. bevilges gjennom Forskningsrådet pr. år Hvordan få innovasjon gjennom anskaffelser?  Inkludere forskning og innovasjon i krevende anskaffelser  Utvikle innovative anskaffelsesprosesser  Generere oppdatert kunnskap om innovative anskaffelser  Samle forskere, kompetent næringsliv, brukermiljø i forprosjekt som en før-kommersielle anskaffelse
 15. 15. Lov om offentlige anskaffelser FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3. Hvilke kontrakter som er omfattet av forskriften (2) Forskriften får ikke anvendelse på: ….. g. forsknings- og utviklingstjenester, når oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet, Se Regjeringens Strategi for økt innovasjoneffekt I offentlige anskaffelser!
 16. 16. Forskning i alle faser av anskaffelsesprosesser Forskningsprosjekter – anbudsregler gjelder ikke • Forskning med brukermedvirkning • Forskning på innovasjonsprosesser • Forskning for nyskaping Før-kommersielle anskaffelser – unntak fra anbudsregler • Forskning for innovasjon i offentlig sektor • Forskning for innovasjon i næringslivet med offentlig sektor som marked • OFU-kontrakter Innovative anskaffelser – vanlige anbudsregler gjelder • Anskaffelser med forskermedvirkning og utvidet leverandørdialog • Anskaffelser av forskningsoppdrag • Anskaffelser av innovative løsninger
 17. 17. Eksempel: PCP i 7. rammeprogram Inntil € 36 M til IKT-relaterte PCP prosjekter:  Targeted calls for specific areas  Personalised Health - Active Ageing  High quality cloud computing for public sector needs  More efficient, affordable digital preservation  Technology enhanced learning  Open call for any area of public interest  for example public sector needs for new ICT solutions in healthcare, inclusion, egovernment, transport, energy efficiency, environment, security, education etc.  Targeted call for networking on PCP  Community building public procurers in eHealth, active ageing and independent living  Robotics research roadmap coordination and socio-economic aspects (e.g. for search and rescue, public services such as security, inspection, cleaning, assistance) or intelligent logistics Ref. FP7-ICT-2013, http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/calls_en.html
 18. 18. Eksempel: PCP i 7. rammeprogram Inntil € 36 M til IKT-relaterte PCP prosjekter:  Targeted calls for specific areas  Personalised Health - Active Ageing  High quality cloud computing for public sector needs  More efficient, affordable digital preservation  Technology enhanced learning  Open call for any area of public interest  for example public sector needs for new ICT solutions in healthcare, inclusion, egovernment, transport, energy efficiency, environment, security, education etc.  Targeted call for networking on PCP  Community building public procurers in eHealth, active ageing and independent living  Robotics research roadmap coordination and socio-economic aspects (e.g. for search and rescue, public services such as security, inspection, cleaning, assistance) or intelligent logistics Ref. FP7-ICT-2013, http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/calls_en.html
 19. 19. InnoBuild – Før-kommersiell anskaffelse med EU-støtte  InnoBuild er et EU-støttet prosjekt som ledes av Lyngdal kommune  Falun kommune, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Difi er partnere.  Innovasjon Norge og Vinnova støtter prosjektet faglig.  Målet med prosjektet er å utvikle en samarbeidsmodell for innovative anskaffelser av omsorgsboliger med høyt nivå på miljøstandard og velferdsteknologiske løsninger.  De to kommunene skal planlegge anskaffelsen, gjennomføre dialogkonferanser med markedet og gjennomføre den faktiske anskaffelsen.  Leverandørutviklingsprogrammet skal bistå i dialogen med markedet og Difi skal følge prosessen og utvikle en web-basert guidebok som beskriver metoden.
 20. 20. Hva skal til?  Kjennskap til mulighetene  Kunnskapsgrunnlag om innovasjon i offentlig sektor, og om mulighetene som ligger i offentlige anskaffelser  Vilje til innovasjon  Nye veier på tvers av forvaltningsnivå og sektorer  Partnerskap med forskningsmiljøer og næringsliv  Forankring av prosesser  Forskning og innovasjon må forankres på alle nivå – både politisk og administrativt
 21. 21. Bred innsatsen for innovasjon i offentlig sektor på tvers av programmer og aktiviteter  større andel av forskningsmidlene til forskning som fremmer innovasjon i og for offentlig sektor i samspill med relevante aktører  bidra til aktiv formidling og spredning av forskningsresultater som fremmer verdiskaping og innovasjon i offentlig sektor  styrker kunnskapsgrunnlaget for innovasjon i offentlig sektor gjennom  mer innovasjonsforskning for politikkutforming  utvikling av innovasjonsinsentiver
 22. 22. Kunnskapssystemet for innovasjon i offentlig sektor Fokusområder Kvalitet og flyt i kunnskapstriangelet Kommunesektorens innovasjonsutfordringer Mer relevant forskning i om og for kommunesektoren Planlegging og infrastruktur Kunnskapsbasert og systematisk politikkutforming, forvaltning og utvikling av infrastruktur Innovasjon i helse, omsorg og velferd Flere innovasjonsprosjekter innenfor samhandling, velferdsteknologi og pasientforløp Innovasjon i utdanning og oppvekstvilkår Bedre kobling mellom utdanning og praksis, forskning for kvalitet, innovasjon og nye læringsformer
 23. 23. Planlegging og infrastruktur Offentlig planlegging • utvikle grunnlaget for planleggingen og rammene for innbyggernes medvirkning • økt tilgjengelighet og bruk av offentlige datakilder • styrke forsknings- og innovasjonsinnsatsen for bedre samfunnssikkerhet og beredskap IKT • IKT-løsninger mellom offentlige virksomheter på tvers av sektorene. • Utvikle nye tjenester ved hjelp av IKT i tett samspill med brukere av tjenestene • Ny modeller for brukermedvirkning i IKTprosjekter Transport og fysisk infrastruktur Innovative innkjøp • kunnskapsgrunnlag for forskning -og teknologiutvikling innenfor transport • økt innovasjon i persontransport i byområder • Utvikle kunnskap om miljø- og klimavennlige transportformer -og systemer • Forskning om modeller for innovative offentlige innkjøp • Kunnskapsutvikling om hvordan innkjøp kan gi innovasjon i offentlig sektor • Delta i internasjonalt utviklingsarbeid for innovative anskaffelser med forskning
 24. 24. eGovMon - eGovernment monitor Co-funded by RCN for 3.5 years: 20 Pilot Municipalities, Research partners from 5 countries, Includes 3 PhD students. A methodology and demonstrator tools to evaluate four indicators: * Accessibility * Transparency * Efficiency * Impact  International funding:  Partners’ contributions: Askøy, Grimstad, Haugesund, Hof, Hole, Holmestrand, Horten, Kongsberg, Larvik, Mandal, Nøtterøy, Rana, Re, Sandefjord, Ski , Stokke, Tjøme, Tønsberg, Trondheim …. Public and private entities: Tingtun AS (co-ordinator), DIFI, KS, PT, The Delta Centre, Deloitte, FTB. Research institutions: All project results to be available under Open license.  Funding from VERDIKT: More than 20 pilot user municipalities: Copenhagen Business School, MIP–Politecnico di Milano, Aalborg University, Vestfold University College, University of Agder. 13,20 mNOK 37.9% 1,17 mNOK 20,49 mNOK 34,86 mNOK Please try out the accessibility checker demo! http://accessibility.egovmon.no/
 25. 25. Søknadstypen ‘Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor’ Formål:  Utløse FoU-aktivitet i offentlig sektor som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i sektoren og hos brukere. Kjennetegn  Et Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor er et FoU-prosjekt som er begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon (verdiskapende fornyelse) hos prosjektpartnere i offentlig sektor og deres brukere.  Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer normalt minst 50 % av prosjektkostnadene.
 26. 26. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Samarbeid for å  utforske  innovere  implementere Resultat:  Nye/fornyete tjenester eller  forvaltningsordninger
 27. 27. Nasjonal strategi for IKT-forskning og –utvikling  IKT-FoU av høy internasjonal kvalitet  IKT-FoU som fremmer næringsutvikling og verdiskaping  IKT-FoU som bidrar til å svare på viktige samfunnsutfordringer:  Informasjonstrygghet  Offentlig sektor og infrastruktur  Helse og omsorg
 28. 28. Semicolon Et prosjekteksempel: Semantisk og organisatorisk interoperabilitet i kommuniserende og samhandlende organisasjoner Hva er Semicolon?  Skattedirektoratet, Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Kommunenes sentralforbund samt Asker og Bærum kommuner  Et tre-årig BIP delfinansiert av VERDIKT  Universiteter Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo, University of Manchester, University of Aberdeen, Hva vil Semicolon oppnå? Bedre samhandling innen offentlig sektor Bedre samhandling mellom innbyggere/næringsliv og offentlig  sektor Legge grunnlag for utarbeidelse av nye tjenester Finansiering fra VERDIKT: Egeninnsats i kr fra etatene: Egeninnsats i arbeid etatene: Private og offentlige selskaper Det Norske Veritas – DNV, Karde AS, eKor AS, KITH Samhandlingsproblemstillinger definert av toneangivende offentlige etater Forslag til samhandlingsløsninger Fem store offentlige organisasjoner:  Et mål å rekruttere flere offentlige etater  fortsetter i nytt prosjekt: Semicolon II 17,65 millioner kr (35%) 14,35 millioner kr 18,40 millioner kr 50,40
 29. 29. Nye programaktiviteter for innovasjon i offentlig sektor  Helseomsorg21: Forslag til satsinger:  Stort program: Gode og effektive tjenester  Velferdsteknologi  «Offentlig sektor PhD»  Forskerskoler for profesjonene  «SFI» for offentlige tjenester?  Ny programutvikling: IKT 2025, Bioteknologi, Nanoteknologi
 30. 30. Takk for oppmerksomheten! Mer info: Innovasjon i offentlig sektor Ny satsing på IKT-forskning og innovasjon LinkedIn-gruppe: Verdikt Facebook-gruppe: Forskning for innovasjon i offentlig sektor Ta kontakt! Trond Knudsen tk@forskningsradet.no

×