Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg Mai 2010 Trond Knudsen Divisjon for innovasjon
Innovasjon i helsesektoren; nordisk oversikt Tydelighet i nasjonale prioriteringer  (Fra rapport fra Nordisk InnovasjonsS...
Organisering av FoU for helse og omsorg <ul><li>Vitenskapsdivisjonen: Overordnet ansvar for innsatsen mot helse og omsorg...
Støtte til innovasjon i Forskningsrådet <ul><li>Støtte til innovasjon </li></ul><ul><ul><li>Ved forskningsbasert innovasjo...
Innovasjon i h&o: Kunnskapsbehov <ul><li>Omfang av endring, fornyelse og innovasjon </li></ul><ul><li>Måling av verdiskap...
<ul><li>Forskningsbasert innovasjon i helse- og omsorgssektoren </li></ul><ul><ul><li>Høy forskningsaktivitet gir stort in...
Virkemidler for FoU for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren <ul><li>Innovasjonsprosjekter </li></ul><ul><ul><...
Aktuelle prosjekttyper <ul><li>Forskerprosjekt (FP) </li></ul><ul><ul><li>Initieres av forskermiljøer. Bør involvere partn...
Finansiering <ul><li>Forskerprosjekter kan få støttet inntil 100% av prosjektkostnadene </li></ul><ul><li>Brukerstyrte inn...
Forskningsrådets innovasjonsprosjekter (BIP/OSIP) <ul><ul><li>Søkes av bedrifter eller offentlige virksomheter og gjennomf...
Forskningsrådsstøtte til innovasjon i helsesektoren: (Mill. kr, avrundet, oppdatert 5.5.2009.) * Løselig anslag 381 150* 3...
Programmer med H&O i Forskningsrådet Vitenskap Frie prosjekter/ YFF/SFF/infrastr. Klinisk forskning Psykisk helse Folkehel...
Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)  Budsjett helse-SFIer:  2007: ca. 30 mill kr  2008: ca. 49 mill kr Statis...
FORNYs bevilgninger 0,5 15 % Sinvent, Sintef 24 32% Snitt / SUM 0,8 20 % Prekubator, Stavanger 1,4 15 % NTNU TTO 1,0 30 %...
NFRs vekstforslag 2011 i forhold til Forskningsmeldingens prioriteringer +100 +102 +190 (Mill. kr)
FoU-prosjekt som forprosjekt for anskaffelser <ul><li>Etablere en langsiktig strategi for utvikling og innkjøp på et spesi...
Lov om offentlige anskaffelser <ul><li>FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser </li></ul><ul><ul><li>...
Innovajonsprosjekter som førkommersiell anskaffelse  Leverandør A,B,C,D,E eller X FASE 1  Problemskisse FASE 2  Prot...
Eks. på offentlig styrt innovasjonsprosjekt:  Semicolon <ul><li>Fem store offentlige organisasjoner: </li></ul><ul><ul><l...
Forslag til satsing på forskning for innovasjon i helse- og omsorgssektoren <ul><li>Mål:  Stimulere forskningsbasert inno...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg

1,410 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg

 1. 1. Hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg Mai 2010 Trond Knudsen Divisjon for innovasjon
 2. 2. Innovasjon i helsesektoren; nordisk oversikt Tydelighet i nasjonale prioriteringer (Fra rapport fra Nordisk InnovasjonsSenter, ved Kjetil Storvik, Terramar) Programmer Nasjonale strategier Dedikert Generisk Dedikert Generisk
 3. 3. Organisering av FoU for helse og omsorg <ul><li>Vitenskapsdivisjonen: Overordnet ansvar for innsatsen mot helse og omsorg </li></ul><ul><ul><li>Forskningsrådets policy for helse og medisin </li></ul></ul><ul><ul><li>Mange programmer mot medisin, helse og omsorg </li></ul></ul><ul><li>Satsingsdivisjonen: </li></ul><ul><ul><li>Handlingsrettede programmer i offentlig sektor, berører ikke helse </li></ul></ul><ul><ul><li>’ Store programmer’ med noe helseperspektiv: Fuge, VERDIKT </li></ul></ul><ul><ul><li>Og: Global helse, Aldersforskning/velferd, Sykefravær </li></ul></ul><ul><li>Innovasjonsdivisjonen: Ansvar for forskningsbasert innovasjon, koordinerer forskning for fornyelse og innovasjon i offentlig sektor </li></ul><ul><ul><li>Helseprosjekter finnes i SkatteFunn, BIA, Matprogrammet, SFI </li></ul></ul><ul><ul><li>Foreslår ny satsing på innovasjon innen helse fra 2011 </li></ul></ul>
 4. 4. Støtte til innovasjon i Forskningsrådet <ul><li>Støtte til innovasjon </li></ul><ul><ul><li>Ved forskningsbasert innovasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Ved forskningsstøttet innovasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Til initiering av innovasjonsprosesser ’rundt’ forskning </li></ul></ul><ul><li>Sentrale innovasjonsegenskaper </li></ul><ul><ul><li>Høyt potensial for verdiskaping </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>I kr i form av kommersialisering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>I annen vanskeligere målbar verdiskaping </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Høy risiko pga faktorer som ikke er fullt ut kontrollerbare </li></ul></ul><ul><ul><li>Det går gjerne lang tid fra underbygget potensial til det er mulig å måle verdiskapingen </li></ul></ul>
 5. 5. Innovasjon i h&o: Kunnskapsbehov <ul><li>Omfang av endring, fornyelse og innovasjon </li></ul><ul><li>Måling av verdiskaping i offentlig sektor </li></ul><ul><li>Hvordan styre inn ovasjo nsprosesser </li></ul><ul><li>Innovasjonsledelse </li></ul><ul><li>Effektiviteten i virkemidler for endr ing, fornyelse og innovasjon </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Forskningsbasert innovasjon i helse- og omsorgssektoren </li></ul><ul><ul><li>Høy forskningsaktivitet gir stort innovasjonspotensial </li></ul></ul><ul><ul><li>Moden sektor og åpne konkurransearenaer gir vekst </li></ul></ul><ul><ul><li>Behov: Innovasjon privat + offentlig, mer verdiskaping, arenaer, slusing mot andre virkemidler som IFU/OFU! </li></ul></ul><ul><ul><li>Utnyttelse av FoU før-kommersielt </li></ul></ul>
 7. 7. Virkemidler for FoU for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren <ul><li>Innovasjonsprosjekter </li></ul><ul><ul><li>for næringsaktører </li></ul></ul><ul><ul><li>styrt av offentlige institusjoner og –foretak </li></ul></ul><ul><li>Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) </li></ul><ul><li>Støtte til etablering av internasjonal FoU for innovasjon (PES) </li></ul><ul><li>SkatteFUNN </li></ul><ul><li>Stimulere kommersialisering av FoU (FORNY) </li></ul>
 8. 8. Aktuelle prosjekttyper <ul><li>Forskerprosjekt (FP) </li></ul><ul><ul><li>Initieres av forskermiljøer. Bør involvere partnere fra næringslivet </li></ul></ul><ul><li>Brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) </li></ul><ul><ul><li>Initieres av næringslivet (bruker = bedrift). Må involvere forskning enten gjennom partnerskap eller ved kjøp. Formål: Kommersialisering </li></ul></ul><ul><li>[Offentlig styrte innovasjonsprosjekt (OSIP)] Kommer snart! </li></ul><ul><ul><li>Initieres av offentlig sektor. Må involvere forskning enten gjennom partnerskap eller ved kjøp. Verdiskaping gjennom kvalitetsheving eller effektivisering. </li></ul></ul><ul><li>Kompetanseprosjekt med brukermedvirksning (KMB) </li></ul><ul><ul><li>Prosjektets hensikt er å bygge kompetanse i forskningsmiljøene som er særlig relevant for virksomheter og/eller næringslivet </li></ul></ul>
 9. 9. Finansiering <ul><li>Forskerprosjekter kan få støttet inntil 100% av prosjektkostnadene </li></ul><ul><li>Brukerstyrte innovasjonsprosjekter, styrt av næringsliv eller i offentlig forvaltning får normalt inntil 35% men kan oppnå inntil 50% ved høyt forskningsinnhold </li></ul><ul><li>Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning kan få støttet 80%. Resten må dekkes inn som kontantbidrag </li></ul><ul><li>Internasjonale partnere må bære sine egne utgifter med noen unntak </li></ul><ul><li>Typisk støtte er 1-3 millioner over 2-4 år </li></ul>
 10. 10. Forskningsrådets innovasjonsprosjekter (BIP/OSIP) <ul><ul><li>Søkes av bedrifter eller offentlige virksomheter og gjennomføres av et konsortium med partnere som utfyller hverandre </li></ul></ul><ul><ul><li>Skal utløse FoU-aktivitet som understøtter innovasjon og fremtidig verdiskaping </li></ul></ul><ul><ul><li>Partnerne dekker minimum 50% (normalt 60-65%) av godkjente kostnader </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi ser etter høyt forskningsinnhold, innovasjonsgrad, verdiskapingspotensial og samfunnsnytte </li></ul></ul>
 11. 11. Forskningsrådsstøtte til innovasjon i helsesektoren: (Mill. kr, avrundet, oppdatert 5.5.2009.) * Løselig anslag 381 150* 32 44 31 2 8 10 4 100 Anslag 2009 (FIN), NHD KD, NHD, FKD; LMD, KRD Fondet KD, NHD, Fondet, FKD HOD UD, HOD SD, NHD, FAD, Fondet LMD, FKD, NHD, Fondet NHD, Fondet Finansiører GLOBVAC Brukerstyrt innovasjonsarena - BIA Matprogrammet Kommersialisering av FoU - FORNY Funksjonell genomforskning - FUGE VERDIKT (inkludert FIFOS/VIOS 2005-07) Norsk senter for elektronisk pasientjournal - NSEP Sentre for forskningsdrevet innov. Skattefunn Totalt
 12. 12. Programmer med H&O i Forskningsrådet Vitenskap Frie prosjekter/ YFF/SFF/infrastr. Klinisk forskning Psykisk helse Folkehelse Helse- og omsorgstjenester / aldersforskning Rusmiddelforskning Miljø, gener og helse Stamcelleforskning Kreft NevroNor/Unikard Evalueringer Global helse Aldersforskning/ velferd FUGE Sykefravær Verdikt BIA FIFOS Forny Mat SFI Skattefunn Har innovasjonsforskning Blir presentert i dag Innovasjon Satsinger
 13. 13. Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Budsjett helse-SFIer: 2007: ca. 30 mill kr 2008: ca. 49 mill kr Statistikk for innovasjon Flerfasestrømning i petroleumsvirksomheten Naturgass – prosesser og produkter Betonginnovasjon Neste generasjons søkeverktøy Havbruksteknologi Stamceller i kreftbehandling Bioaktive produkter fra marine arktiske miljø Måleteknikk og sensorteknologi Integrerte operasjoner i oljefelt Neste generasjons produksjonsteknikker Medisinsk bildebehandling Telemedisin Sikre og kosteffektive konstruksjoner
 14. 14. FORNYs bevilgninger 0,5 15 % Sinvent, Sintef 24 32% Snitt / SUM 0,8 20 % Prekubator, Stavanger 1,4 15 % NTNU TTO 1,0 30 % Norinnova/TTO Nord, Tromsø 7,5 100 % Medinnova 0,6 15 % Leiv Eiriksson Nyskaping, Trondheim 3,1 30 % Bergen Teknologioverføring 1,2 60 % Coventure, Sørlandet 7,6 45 % Birkeland Innovasjon, UiO Estimert andel av FORNY-bev . 2009 mill. NOK Estimert andel av prosjektene Kommersialiseringsaktør Helse, inkludert biomedisin og medtek
 15. 15. NFRs vekstforslag 2011 i forhold til Forskningsmeldingens prioriteringer +100 +102 +190 (Mill. kr)
 16. 16. FoU-prosjekt som forprosjekt for anskaffelser <ul><li>Etablere en langsiktig strategi for utvikling og innkjøp på et spesifisert område </li></ul><ul><li>Konstatere hva slags ny kunnskap det er behov for </li></ul><ul><li>Definere prosjekt for å heve innkjøperkompetansen og utvikle et anbudsgrunnlag </li></ul><ul><li>Vurdere om forskning kan gi nyttige bidrag til prosjektet </li></ul><ul><li>Invitere kunnskapsmiljø (FoU), utvalgte leverandører og partnere til et førkommersielt forprosjekt </li></ul><ul><li>Kunngjøre forprosjektresultatet og utvikle anbudsgrunnlag </li></ul>
 17. 17. Lov om offentlige anskaffelser <ul><li>FOR 2006-04-07 nr 402: Forskrift om offentlige anskaffelser </li></ul><ul><ul><li>§ 1-3. Hvilke kontrakter som er omfattet av forskriften </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(2) Forskriften får ikke anvendelse på: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>… .. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>g. forsknings- og utviklingstjenester, når oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet, </li></ul></ul></ul></ul>
 18. 18. Innovajonsprosjekter som førkommersiell anskaffelse Leverandør A,B,C,D,E eller X FASE 1 Problemskisse FASE 2 Prototype FASE 3 Førkommersielle produkter/tjenester Unntak fra anbudsregler Vanlige anbudsregler gjelder Bedrift / off. inst. C FASE 0 Forskning Førkommersielle anskaffelser FASE 4 Kommersielle Produkter/tjenester Innovative anskaffelser Unntak fra anbudsregler Unntak fra anbudsregler Anbuds-reglene gjelder ikke Forskningspartner Bedrift / off. inst. B Søker: Bedrift eller offentlig institusjon A Annen type partner
 19. 19. Eks. på offentlig styrt innovasjonsprosjekt: Semicolon <ul><li>Fem store offentlige organisasjoner: </li></ul><ul><ul><li>Skattedirektoratet, Brønnøysundregistrene, Helsedirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Kommunenes sentralforbund samt Asker og Bærum kommuner </li></ul></ul><ul><li>Private og offentlige selskaper </li></ul><ul><ul><li>Det Norske Veritas – DNV, Karde AS, eKor AS, KITH </li></ul></ul><ul><li>Universiteter </li></ul><ul><ul><li>Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo, University of Manchester, University of Aberdeen, </li></ul></ul><ul><li>Et mål å rekruttere flere offentlige etater </li></ul>Semantisk og organisatorisk interoperabilitet i kommuniserende og samhandlende organisasjoner <ul><li>Hva er Semicolon? </li></ul><ul><li>Et tre-årig BIP delfinansiert av VERDIKT </li></ul><ul><li>Samhandlingsproblemstillinger definert av toneangivende offentlige etater </li></ul><ul><li>Forslag til samhandlingsløsninger </li></ul><ul><li>Hva vil Semicolon oppnå? </li></ul><ul><li>Bedre samhandling innen offentlig sektor </li></ul><ul><li>Bedre samhandling mellom innbyggere/næringsliv og offentlig sektor </li></ul><ul><li>Legge grunnlag for utarbeidelse av nye tjenester </li></ul><ul><li>Finansiering fra VERDIKT: 17,65 millioner kr (35%) </li></ul><ul><li>Egeninnsats i kr fra etatene: 14,35 millioner kr </li></ul><ul><li>Egeninnsats i arbeid etatene: 18,40 millioner kr </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>50,40 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 20. 20. Forslag til satsing på forskning for innovasjon i helse- og omsorgssektoren <ul><li>Mål: Stimulere forskningsbasert innovasjon og fornyelse i hele sektoren </li></ul><ul><li>Stimulere til resultater innenfor Handlingsplanen for innovasjon og næringsutvikling og i Samhandlingsreformen </li></ul><ul><li>Fremme økt deltakelse fra offentlige virksomheter i innovasjonsprosjekter i ulike programmer, nasjonalt og regionalt </li></ul><ul><li>Stimulerer til nettverksbygging og erfaringsutveksling </li></ul><ul><li>Satser på innovasjon i helse og omsorg i 2011 med 20 mill kr </li></ul><ul><li>Vil ta i bruk Offentlig styrte innovasjonsprosjekter og demoprosjekter / ’Living Labs’ </li></ul><ul><li>VRI skal fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv og utvikle kunnskap om samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene inkludert 3 mill kr til helse og omsorg i 2011 </li></ul>

×