คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

755 views

Published on

ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่นำสู่การพัฒนาเทคโนโลยี

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 1. 1. Agenda ทำำควำมรู้จักกับคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะเด่นของคอมพิวเต องค์ประกอบของระบบคอมพิว
 2. 2. รู ้ จ ั ก กั บ คอมพิ ว เตอร์ คอมพิ ว เตอร์ คือ เครื่องคำำนวณในรูปของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สำมำรถรับข้อมูลและคำำสั่ง ผ่ำนอุปกรณ์รับข้อมูล แล้วนำำข้อมูลและคำำ สั่งนั้นไปประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลเพือ ่ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องกำรและแสดงผลผ่ำน อุปกรณ์แสดงผล ตลอดจนสำมำรถบันทึก รำยกำรต่ำงๆไว้เพื่อใช้งำนได้ด้วยอุปกรณ์
 3. 3. 1. คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น ของ คอมพิ ว เตอร์4’s Special ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ควำมจำ ำ (Storage) ควำมเร็ ว (Speed) กำรปฏิ บ ั ต ิ ง ำนอั ต โนมั ต ิ (Self Acting) ควำมน่ ำ เชื ่ อ ถื อ (Sure)
 4. 4. 1. คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น ของคอมพิ ว เตอร์ (ต่ อ ) ควำมจำำ (Storage) เป็นควำมสำมำรถในกำรเก็บข้อมูลจำำนวน มำก และเป็นระยะเวลำนำน ซึ่งถือได้ว่ำเป็น "หัวใจ" ของกำรทำำงำนแบบอัตโนมัติของเครื่อง คอมพิวเตอร์ แบ่งได้ 2 ระบบคือ  หน่ ว ยควำมจำ ำ หลั ก (Primary Storage)  หน่ ว ยควำมจำ ำ รอง (Secondary Storage)
 5. 5. 1. คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น ของคอมพิ ว เตอร์ (ต่ อ ) ควำมเร็ ว (Speed) เป็นควำมสำมำรถในกำรประมวลผลข้อมูล ภำยในเวลำที่สั้นที่สุด โดยควำมเร็วของกำรประมวล ผล พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรประมวลผล ซำ้ำๆ ในช่วงเวลำหนึ่งๆ เรียกว่ำ "ควำมถี่ (Frequency)" โดยนับควำมถีเป็น "จำำนวนคำำสั่ง" ่ หรือ "จำำนวนครั้ง" หรือ "จำำนวนรอบ" ในหนึ่งนำที และเรียกหน่วยนี้ว่ำ Hz (Hertz = Cycle/Second)
 6. 6. 1. คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น ของคอมพิ ว เตอร์ (ต่ อ ) กำรปฏิ บ ั ต ิ ง ำนอั ต โนมั ต ิ (Self Acting) เป็นควำมสำมำรถของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในกำร ประมวลผลข้อมูลตำมลำำดับคำำสั่ง ได้อย่ำงถูกต้อง และต่อเนื่อง โดยอัตโนมัติ ตำมคำำสังและขั้นตอนที่นัก ่ คอมพิวเตอร์ (มนุษย์) ได้กำำหนดไว้
 7. 7. 1. คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น ของคอมพิ ว เตอร์ (ต่ อ ) ควำมน่ ำ เชื ่ อ ถื อ (Sure) เป็นควำมสำมำรถในกำรประมวลผลที่สงผลให้ ่ เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โดยนับได้ว่ำเป็นสิ่งสำำคัญที่สด ุ ในกำรทำำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยควำม สำมำรถนี้เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคำำสั่ง และข้อมูล ที่ นักคอมพิวเตอร์ได้กำำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
 8. 8. 2. องค์ ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร์องค์ประกอบสำำคัญ 5 ส่วนด้วยกัน คือ
 9. 9. ส่วนประกอบที่สำำคัญของฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ CENTRAL PROCESSING UNIT INPUT UNIT OUTPUT UNIT MEMORY SECONDARY STORAGE
 10. 10. 2. องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 2.1 ฮำร์ ด แวร์ (Hardware) เป็นลักษณะทำงกำยภำยของเครื่องคอมพิวเตอร์ หมำยถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบ ข้ำงที่เกียวข้อง ่  มีส่วนประกอบที่สำำคัญคือ  หน่ ว ยรั บ ข้ อ มู ล (Input Unit),  หน่ ว ยประมวลผลกลำง (Central Processing Unit)  หน่ ว ยควำมจำ ำ หลั ก (Main Memory Unit)  หน่ ว ยแสดงผลลั พ ธ์ (Output Unit)  หน่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล สำ ำ รอง (Secondary
 11. 11. 2. องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 2.2 ซอฟต์ แ วร์ (Software) เป็นชุดคำำสั่งหรือโปรแกรม ที่สั่งให้ฮำร์ดแวร์ทำำงำน ต่ำงๆ ตำมต้องกำร  ชุดคำำสังหรือโปรแกรมนั้นจะเขียนมำจำกภำษำ ่ คอมพิวเตอร์ ภำษำใดภำษำหนึ่ง และมี โปรแกรมเมอร์ หรือนักเขียนโปรแกรม เป็นผูใช้ ้ ภำษำคอมพิวเตอร์เหล่ำนั้น เป็นซอฟต์แวร์แบบต่ำงๆ ขึ้นมำ  ซอฟต์แวร์สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
 12. 12. 2. องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 2.3 บุ ค คลำกร หรื อ ผู ้ ใ ช้ (Peopleware) บุคลำกรหรือผูใช้เป็นองค์ประกอบที่สำำคัญมำก ้ ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว จะทำำให้กำรใช้งำนไม่มี ประสิทธิภำพ โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มบุคลำกรออกเป็น 3 กลุ่มด้วย กัน คือ กลุ่มผู้ใช้งำนทั่วไป กลุ่มผู้เชียวชำญ ่ กลุ่มผู้บริหำร
 13. 13. 2. องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 2.4 ข้ อ มู ล และ สำรสนเทศ(Data/Informati on)  ข้ อ มู ลหมำยถึง ข้อมูลที่ได้จำกกำรสำำรวจจริง ซึ่งอำจเป็นข้อเท็จจริง หรือเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิง ่ ต่ำง ๆ เช่น บุคคล สิ่งของ สถำนที่ ฯลฯ  สำรสนเทศ หมำยถึง สิ่งที่ได้จำกกำรนำำข้อมูลไปผ่ำน กระบวนกำรหนึ่งก่อน จึงได้สำรสนเทศออกมำซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่ำนกำรเลือกให้เหมำะกับกำรใช้ งำนให้ทันเวลำ
 14. 14. กำรซื้อของในร้ำน ซุปเปอร์มำร์เก็ตข้อมูล กำรประมวล(Data) ผลด้วยเครื่อง สำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ (Information) ใน รูปของรำยงำนสรุป และกรำฟ
 15. 15. 2. องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 2.5 กระบวนกำรทำ ำ งำน (Procedure) หมำยถึง ขั้นตอนที่ผใช้จะต้องทำำตำม เพื่อให้ได้ ู้ งำนเฉพำะบำงอย่ำงจำกคอมพิวเตอร์  ผูใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องรู้กระบวนกำร ้ ทำำงำน พื้นฐำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพือที่จะ ่ สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง เช่น  กำรใช้เครื่อง ฝำก – ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ถ้ำต้องกำรถอนเงินจะต้องผ่ำน กระบวนกำรต่ำงๆ เช่น
 16. 16. 2. องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 2.5 กระบวนกำรทำ ำ งำน (Procedure)1. จอภำพแสดงข้อควำมเตรียมพร้อมที่จะ ทำำงำน2. สอดบัตร และพิมพ์รหัสผูใช้ ้3. เลือกรำยกำร4. ใส่จำำนวนเงินที่ต้องกำร5. รับเงิน6. รับใบบันทึกรำยกำร และบัตรคืน
 17. 17. สรุ ป คอมพิวเตอร์ได้มบทบำทสำำคัญของทุกคน ไม่ว่ำ ีเป็นกำรงำนกำรศึกษำ ธุรกิจต่ำงๆก็มคอมพิวเตอร์เข้ำมำ ีช่วยผ่อนแรง ทำำงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ทำำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ดังนันคอมพิวเตอร์จึง ้เป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อชีวิตมนุษย์
 18. 18. คำ ำ ถำม - ข้ อ สงสั ยคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ จัดอยู่ในประเภทใด1.ซอฟต์แวร์2.ฮำร์ดแวร์3.หน่วยประมวล4.ระบบปฏิบัติกำร
 19. 19. สวัสดีครับ

×