Lab

454 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lab

 1. 1. สัปดาห์ที่ 1-2 ปฏิบัติการเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วัตถุประสงค์1. สามารถอธิบายถึงความต้องการและความจำาเป็นของคอมพิวเตอร์2. สามารถอธิบายองค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ และ สามารถเลือกซื้อ ได้อย่างเหมาะสม3. สามารถอธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ได้4. สามารถอธิบายขั้นตอนการทำางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อย่างคร่าวๆได้1. ความต้องการและความจำาเป็นของคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือในการอำานวยความ สะดวกสำาหรับการทำางานในชีวิต ประจำาวันของมนุษย์ ทังนี้ เพราะ ้ - คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ด้วยความถูกต้อง - คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ด้วยความรวดเร็ว - คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลงานเดิมซำ้าๆ กันหลายๆ รอบโดย ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย - คอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลได้อย่างสวยงาม ตามโปรแกรม หรือ ชุดคำาสั่งที่สั่งเข้าไปในระบบ - คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมือสำาคัญในการประกอบอาชีพที่ต้นทุนใน การลงทุนตำ่า แต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดังตัวอย่างรูปที่ 1-1 แสดง การนำาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานคำานวณด้วยโปรแกรม Spreadsheet ในองค์กร ซึ่งนอกจากคอมพิวเตอร์จะสามารถทำางานได้ด้วยความ รวดเร็วแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้หลายๆ คนใน องค์กรสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้สัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-1
 2. 2. รูปที่ 1-1 การนำาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานคำานวณ ด้วยโปรแกรม Spreadsheet ในองค์กร2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นคำานิยามคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องจักรที่ทำางานตามลำาดับชุดคำาสั่งหรือโปรแกรมซึ่งมีหน้าที่พื้นฐาน 4 อย่าง คือ ส่วนรับข้อมูล, ส่วนประมวลผลข้อมูล,ส่วนแสดงผล และ ส่วนจัดเก็บข้อมูลและคำาสั่งชุดคำาสั่งหรือโปรแกรม คือ เซตของชุดคำาสั่งที่คอมพิวเตอร์สามารถตีความ เข้าใจ และ ดำาเนินการได้ส่วนรับข้อมูล (Input) คือ อุปกรณ์ททำาหน้าที่รับคำาสั่ง หรือ ข้อมูลเพื่อ ี่ส่งต่อไปให้กับส่วนประมวลผล เช่น แป้นพิมพ์ และ เมาส์ เป็นต้นส่วนประมวลผล (Processing) คือ ส่วนอุปกรณ์ที่ทำาหน้าที่คำานวณ/เปรียบเทียบ ข้อมูลและชุดคำาสั่งที่ได้รับมาจากส่วนรับข้อมูล ภายในของส่วนประมวลผล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการคำานวณ/เปรียบเทียบและ ส่วนควบคุม โดยส่วนคำานวณ/เปรียบเทียบจะทำางานภายใต้การควบคุมของส่วนควบคุม เช่น หน่วยประมวลผลกลาง (CentralProcessing Unit: CPU) เป็นต้น สำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเราเรียก CPU ว่า Micro-Processor โดย ข้อมูลดิบที่ผานขั้นตอนการ ่ประมวลผล เราจะเรียกว่า สารสนเทศ (Information)สัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-2
 3. 3. ส่วนแสดงผล (Output) คือ อุปกรณ์ททำาหน้าที่ในการแสดงคำาตอบ ี่จากขั้นตอนส่วนประมวลผล เช่น จอภาพ หรือ เครื่องพิมพ์ส่วนจัดเก็บ (Storage) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล สำาหรับการเรียกกลับมาใช้ภายหลังในรูปที่ 1-2 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของหน้าที่พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยส่วนรับข้อมูล (ในรูป คือ แป้นพิมพ์) จะรับข้อมูลหรือคำาสั่งจากผู้ใช้ จากนั้นจะทำาการส่งคำาสั่งนั้นไปให้ส่วนประมวลผล (ในรูปคือ Intel Pentium 4) ถ้าคำาสั่งนั้นเป็นคำาสั่งที่ต้องไปอ่านข้อมูลจากส่วนจัดเก็บ คอมพิวเตอร์ก็จะทำาการอ่านข้อมูลจาก แผ่นดิสก์เก็ตหรือแผ่นซีดี จากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งจากส่วนจัดเก็บเข้ามาไว้ในส่วนประมวลผล และผลจากการทำางานก็จะถูกส่งไปยังส่วนแสดงผล (ในรูป คือจอภาพ) และสามารถนำากลับไปจัดเก็บในส่วนจัดเก็บได้ถ้าหากผู้ใช้ต้องการ รูปที่ 1-2 หน้าที่พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-3
 4. 4. รูปที่ 1-3 ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์สัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-4
 5. 5. รูปที่ 1-4 ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์3. ประเภทของคอมพิวเตอร์ การจัดแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ มีวิธีในการแบ่งมากมาย แต่ใน บทปฏิบัติการนี้ จะแนะนำาการแบ่งคอมพิวเตอร์ตามลักษณะการใช้งาน คือ คอมพิวเตอร์ใช้ส่วนบุคคล และคอมพิวเตอร์สำาหรับองค์กร 3.1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่รองรับ การทำางานของผู้ใช้เพียงคนเดียว เช่น Handheld, Laptop, Microcomputer or PC และ Workstation ดังตัวอย่างแสดงในรูป ที่ 1-5สัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-5
 6. 6. รูปที่ 1-5 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-6
 7. 7. 3.2 คอมพิวเตอร์สำาหรับองค์กร คือ คอมพิวเตอร์ขนาดกลางหรือ ขนาดใหญ่ทรองรับการทำางานของผู้ใช้มากกว่า 1 คนในเวลา ี่ เดียวกัน เช่น Supercomputer, Mainframe, Minicomputer ดัง แสดงในรูปที่ 1-6 รูปที่ 1-6 คอมพิวเตอร์สำาหรับองค์กร4. ชุดคำาสั่ง หรือ โปรแกรม ชุดคำาสั่งของระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ซอฟต์แวร์ ระบบ (System Software) และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 4.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 4.1.1 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) ซึ่งทำา หน้าที่ในการบริหารและจัดการทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับผูใช้ เช่น Mac, Windows และ Unix ้สัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-7
 8. 8. 4.1.2 ตัวแปลภาษา (Translators) ซึ่งทำาหน้าที่ เป็นสื่อกลางใน การแปลคำาสั่งของผู้ใช้ให้ไปอยูในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ ่ สามารถ ตีความ เข้าใจ และดำาเนินการต่อไปได้ 4.1.3 โปรแกรมอรรถประโยชน์ของระบบ (System Utilities) เป็น โปรแกรมที่ช่วยการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำางาน ได้ราบรื่น เช่น โปรแกรมตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รูปที่ 1-7 โปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดว์สสัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-8
 9. 9. รูปที่ 1-8 การเชื่อมต่อเข้าระบบและการใช้งานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ผ่านทางระบบปฏิบัติการวินโดว์ส (PC-Emulator) รูปที่ 1-9 การเชื่อมต่อเข้าระบบและการใช้งานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ผ่านทางระบบปฏิบัติการวินโดว์ส (PC-Emulator) (ต่อ)สัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-9
 10. 10. 4.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) แบ่งออก เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 4.2.1 แพคเกจและซอฟต์แวร์เฉพาะ (Package และ Custom Software) ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเหล่านี้ ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยนัก เขียนโปรแกรมขององค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ ทังนี้ก็ ้ เพื่อให้สอด-คล้องกับความต้องการและความจำาเป็นที่จะใช้งาน ซอฟต์แวร์ขององค์กร 4.2.2 โปรแกรมประยุกต์ประจำาสำานักงาน (Office Applications) เช่น โปรแกรมประมวลผลคำา โปรแกรมคำานวณ Spreadsheets โปรแกรมนำาเสนอรายงาน และ โปรแกรม จัดการฐานข้อมูล 4.2.3 โปรแกรมสำาหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (The Internet Applications) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำา หน้าที่เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เข้ากับบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ โปรแกรมส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail), โปรแกรม WWW และ โปรแกรมขนถ่ายแฟ้มข้อมูล (FTP) เป็นต้น รูปที่ 1-10 โปรแกรมประยุกต์ประจำาสำานักงานสัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-10
 11. 11. รูปที่ 1-11 โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต5. การเลือกซื้อและการปรับปรุงสมรรถภาพของระบบคอมพิวเตอร์ หลักในการเลือกซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สามารถพิจารณาได้ ง่ายๆ ดังนี้ - เลือกขนาดของคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับงานที่ต้องการใช้ เช่น Notebook หรือ Desktop - เลือกโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมกับเครื่อง เช่น Mac, Windows หรือ Unix - เลือกโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสม หลักในการเลือกซื้อฮาร์ดแวร์ สามารพิจารณาได้จาก 1. หน่วยประมวลผลกลาง ซึงจะพิจารณาที่ความเร็วของนาฬิกา ่ (Clock Speed) ซึ่งมีหน่วยเป็น MHz = 106 รอบ ต่อ วินาที 2. หน่วยความจำาหลัก คือ Random Access Memory: RAM และ Secondary Cache (L2) 3. หน่วยความจำาสำารอง คือ ฮาร์ดดิสก์, ซีดีรอม, ดีวีดี, ซิปไดร์ฟ และ ฟลอปปี้ดิสก์ เป็นต้น 4. การ์ดแสดงผลและจอคอมพิวเตอร์ 5. โมเดม 6. การ์ดเครือข่ายสัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-11
 12. 12. 7. การ์ดเสียง 8. แป้นพิมพ์และเมาส์ 9. เครื่องสำารองไฟ (UPS) และ 10.เครื่องพิมพ์ รูปที่ 1-12 การจัดลำาดับของหน่วยความจำาในคอมพิวเตอร์6. การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ถูกออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์รอบข้างต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ และเมาส์ ดังรูป ที่ 1-13สัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-12
 13. 13. รูปที่ 1-13 ผังการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รอบข้าง7. ขันตอนการทำางานขั้นต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ้ การเริ่มต้นการทำางานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งติดตั้ง โปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดว์ส และ โปรแกรมประยุกต์บางตัว เรียบร้อยแล้ว จะมีขั้นตอนการทำางานง่ายๆ ดังนี้ 1. กดปุ่ม On/Off Switch เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ จากนั้น 2. คอมพิวเตอร์จะไปทำาการอ่านโปรแกรมจาก ROM Boots เพื่อปลุกระบบคอมพิวเตอร์ให้ตื่น บางครั้งเรียกว่า BIOS (Basic Input / Output System) 3. โปรแกรมจาก BIOS จะทำาการตรวจสอบความพร้อมทำางาน ของ หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยความจำาหลัก, หน่วย ความจำาสำารอง ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อร่วมเข้ากับ ระบบ ข้อสังเกตง่ายๆ คือ ขั้นตอนนี้บนจอคอมพิวเตอร์จะมี อักษรวิงแสดงสถานะของ CPU, ขนาดของหน่วยความ ่ จำาหลัก และ ขนาดและชนิดของฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น 4. ถ้าอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมทำางาน BIOS จะสั่งหน่วยประมวล ผลกลางให้ไปอ่านโปรแกรมระบบปฏิบัติการจากบูตเซตเตอร์ ของฮาร์ดดิสก์ (Sector No. 0) และนำาไปเก็บไว้ในหน่วย ความจำาหลักในส่วนที่สงวนไว้ให้ระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะ 5. จากนั้นโปรแกรมระบบปฏิบัติการจะทำาการอ่านแฟ้ม config.sys และ autoexec.bat ตามลำาดับ 6. แสดง Dialog Box เพื่อให้ผู้ใช้ป้อนชื่อ และ รหัสผ่าน (ในที่ นี้หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ) 7. เลือกใช้งานโปรแกรมประยุกต์ โดยการคลิกตามไอคอน ต่างๆ ตามต้องการ การออกจากระบบปฏิบัติการวินโดว์ส สามารถทำางานง่ายๆ ตามลำาดับดังนี้สัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-13
 14. 14. 1. คลิกทีปุ่ม Start บน Task Bar ข้างล่างจอภาพ ่ 2. จากนั้นคลิกปุ่ม Shutdown จะปรากฏกล่อง Dialog Box เพื่อรับการยืนยันการออกจากระบบ ดังรูปที่ 1-14 3. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการออกจากระบบ รูปที่ 1- 14 Dialog Box เพื่อรับการยืนยันการออกจากระบบสัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-14
 15. 15. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา ชื่อ-สกุล ……………………………………………รหัสประจำา ตัว……………………คณะ ………………. กลุ่ม ……………………… อาจารย์ผู้ สอน………………………………………………… คำาถามท้ายบท ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์1. จงอธิบายความแตกต่างของฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. จงอธิบายความแตกต่างของซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์พร้อมทั้งยกตัวอย่าง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. จงอธิบายและยกตัวอย่างประสบการณ์ของนิสิตกับโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอรเน็ต………………………………………………………………………………………………………………สัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-15
 16. 16. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. ให้ยกตัวอย่างรายวิชาทีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนีที่ต้องใช้ ่ ้คอมพิวเตอร์ และ/หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นส่วนประกอบของการเรียน (นอกเหนือจาก 310101) และอธิบายการนำาคอมพิวเตอร์ และ/หรืออินเทอร์เน็ตไปใช้งาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. จงอธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนที่อยู่ภายในและภายนอกระบบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………สัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-16
 17. 17. ………………………………………………………………………………………………………………6. จงอธิบายความแตกต่างของ RAM และ ROMและ ทำาไมระบบคอมพิวเตอร์จึงต้องมีหน่วยความจำาทั้งสองแบบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7. ให้เรียกใช้โปรแกรม Notepad พิมพ์ข้อความดังต่อไปนี้ และจัดเก็บลงในแฟ้มข้อมูลชื่อ first.txt ภายใต้ subdirectory ชื่อว่า Mydocumentsสัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-17
 18. 18. 8. ให้ออกภาคสนามทำาการสำารวจตลาดคอมพิวเตอร์ โดยกรอกรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการดังนี้สัปดาห์ที่ 1-2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หน้า 1-18

×