รายงานผลการเข้าร่วมโครงการStem2012 ณ สหรัฐอเมริกา

4,733 views

Published on

รายงานผลโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สำรวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM Education) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555
ณ State University of New York at Cortland ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา จัดทำโดย คณะครูและศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการภายใต้การนำของสถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,733
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,312
Actions
Shares
0
Downloads
546
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการStem2012 ณ สหรัฐอเมริกา

 1. 1. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematicsสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics คานา การดําเนินโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู๎สํารวจตรวจสอบ(The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอน Science, Technology,Engineering and Mathematics (STEM) โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุํงหมายในการ สร๎างแกนนําในการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจการจัดการเรียนการสอน STEM และการนําไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อยํางยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสํงเสริมให๎เกิดเครือขํายการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนSTEM ให๎มีประสิทธิภาพ รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลของการเข๎ารํวมโครงการ สัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู๎สํารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอน Science,Technology, Engineering and Mathematics (STEM) โดยคณะครูและศึกษานิเทศ ก์ผู๎เข๎ารํวมโครงการเพื่อ รายงานสรุป ผลการดําเนิน งานตํอหนํวยงานต๎นสังกัด ตลอดจนเพื่อเผยแพรํผลของการดําเนินงานตํอหนํวยงานและบุคคลทั่วไปอันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการสร๎างเครือขํายความรํวมมือและการแลกเปลี่ยนความรู๎ประสบการณ์แกํบุคคลที่ สนใจ ข๎อมูลในรายงานเป็นการสรุปผลการเข๎ารํวมโครงการตามขั้นตอนตํางๆนับตั้งแตํเริ่มเดินทางจนกระทั่งถึงวันสุดท๎ายของการทํากิจกรรม เป็นการนําเสนอข๎อมูล การทํากิจกรรมทุกรายการในกําหน ดการ รวมทั้งเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลความสําเร็จและการใช๎ประโยชน์ของแตํละกิจกรรมในการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ รูปแบบของรายงานเป็นการเขียนเชิงพรรณนาและมีรูปภาพประกอบแตํละหัวข๎อ โดยมีองค์ประกอบสําคัญของหัวข๎อที่นําเสนอได๎แกํ รายละเอียดหรื อขั้นตอนการทํากิจกรรม ข๎อค๎นพบจากกิจกรรม และแนวทางหรือข๎อเสนอแนะตํอการนําไปประยุกต์ใช๎ ซึ่งคณะผู๎จัดทําหวังวําข๎อมูลรายงานสรุปฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศไทยตํอไป ขอขอบพระคุณผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทําน และขออุทิศผลอันเกิดจากคุณปร ะโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากโครงการครั้งนี้ให๎แกํผู๎มีพระคุณทุกทําน คณะผู๎จัดทํา พฤศจิกายน 2555สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. 3. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics บทสรุปสาหรับผู้บริหารบทนา ปัจจุบันองค์ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science,Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)) นับเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการศึกษาและงานวิจัย พบ วํา ประเทศใดที่ประชากรมีระดับพื้ นฐานความรู๎ STEMอยูํในระดับสูงก็อนุมานได๎วํา ประเทศนั้นมีความได๎เปรียบทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงสํงผลให๎ประเทศตํ างๆ ได๎เริ่มสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการเรียนการสอน STEM เป็นประเด็นสําคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน STEM ดังกลําว สถาบันวิทยาศาสตร์สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได๎มีความรํวมมือทางวิชาการกับ State University of New Yorkat Cortland ผําน MOU ซึ่งได๎ลงนามระหวํางสองหนํวยงานในปี พ .ศ.๒๕๔๔ ในการสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู๎สํารวจตรวจสอบ (The 5 Features of science Inquiry) เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM Learning)เพื่อเสริมสร๎างความเข๎าใจให๎กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้จะทําให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาครูทั้งกํอนและขณะประจําการสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาให๎ครูมีความรู๎ความเข๎าใจการจัดการเรียนการสอนSTEM อยํางถูกต๎องและสามารถนําไปบูรณาการในการเรียนการสอนได๎ผลการสัมมนา การสัมมนา ศึกษา ดูงาน การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ เมือง Cortland , New Yorkสหรัฐอเมริกา ระหวํางวันที่ 29 กันยายน -15 ตุลาคม 2555 สรุปผลการสัมมนา ดังนี้ด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์1. การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากประสบการณ์ที่ได๎รับจากการเข๎ารํวมโครงการครั้งนี้พบวําการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสํวนใหญํมุํงเน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎แนวทางการสืบเสาะหาความรู๎(inquiry) ที่มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎จากการทํา กิจกรรมให๎ผู๎เรียนสืบเสาะหาความรู๎จากการลงมือปฏิบัติแล๎วเชื่อมโยงไปสูํ การสร๎าง องค์ความรู๎ โดยที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมํได๎เน๎นการถํายทอดเนื้อหาความรู๎แกํผู๎เรียนเพียงอยํางเดียว แตํเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎ เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์อยํางเป็นกระบวนการ มีเหตุมีผลด๎วยการสืบเสาะหาความรู๎จากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย มีความทันสมัย จากแนวคิดในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ ดังกลําว สามารถนํามาพัฒนาแนวคิดหรือปรัชญาในการจัดการศึก ษาวิทยาศาสตร์ของไทยให๎มีการมุํงเน๎นในด๎านทักษะกระบวนการและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ให๎มากขึ้น ควรให๎ความสําคัญตํอการสอนเนื้อหาลง โดยมุํงเน๎นการนํากระบวนการสืบเสาะความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจก รรมให๎มากขึ้น เนื่องจากการสืบเสาะความรู๎ทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่มุํงให๎ผู๎เรียนสร๎างองค์ความรู๎ใหมํด๎วยตนเอง โดยผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติ และใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือ ในการจัดกิจกรรม ควรกระตุ๎นสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. 4. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematicsให๎ผู๎เรียนเกิดความสงสัยใครํรู๎ แล๎วให๎ผู๎เรียนตั้งใจรวบรวมข๎อมูลและหลักฐานโดยใช๎กระบวนการกลุํม มีครูเป็นผู๎คอยชํวยเหลือให๎คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาคอยชํวยเหลือ ให๎นักเรียนเชื่อมโยง ความรู๎ที่มี กับความรู๎ใหมํจนกระทั่งเกิดองค์ความรู๎ในเรื่องที่สนใจศึกษาแล๎วสามารถเชื่อมโยงนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ ได๎ ทั้งนี้การสืบเสาะหาความรู๎แบํงออกเป็น 4 ระดับ คือการสืบเสาะหาความรู๎แบบยืนยัน (Confirmed Inquiry) แบบนําทาง(Directed Inquiry) แบบชี้แนะแนวทาง (Guided Inquiry) และแบบเปิด (Open Inquiry) โดยผู๎สอนอาจเริ่มจัดกิจกรรมจากการสืบเสาะหาความรู๎ในระดับยืนยันกํอนเพื่อให๎ผู๎เรียนคุ๎นเคยกับกระบวนการสร๎างองค์ความรู๎ไปทีละขั้น จนสามารถพัฒนาไปถึงการสืบเสาะหาความรู๎แบบเปิดได๎ ซึ่งการนําแนวคิดการจัดกิจกรรมดังกลําวไปใช๎ เชื่อวําจะทําให๎เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร์ของผู๎เรียนมากยิ่งขึ้น2. การใช้และการพัฒนาเอกสาร สื่อ และแหล่งเรียนรู้ในกระบวนการจัดกิจกรรม จากการเข๎ารํวมการสังเกตการณ์ในห๎องเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งใน State University of New Yorkat Cortland และในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา Tully High School พบวําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีการใช๎เอ กสาร หนังสือ สื่อการสอนและแหลํงเรียนรู๎ที่มีความสอดคล๎องเชื่อมโยงกัน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนใช๎สื่อในการเรียนรู๎จากการสืบค๎นหาความรู๎ การลงมือปฏิบัติโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยํางแท๎จริง เชํน การเลือกใช๎หนังสือเรียนที่มีสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประกอบการจัดกิจกรรมหรือการสืบเสาะหาความรู๎ในแตํละสาระสําคัญ มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบของห๎องปฏิบัติการเสมือนหรือสื่อแอนนิเมชั่นมาใช๎ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ นอกจากนี้ยังมีการใช๎โมเดลประกอบในการ เรียนรู๎เพื่อสร๎างความเข๎าใจในองค์ความรู๎แตํละเรื่องให๎ชัดเจน มีการเลือกใช๎สื่อที่เกี่ยวข๎องกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวันอยํางเหมาะสมจากประสบการณ์ดังกลําวจึงเป็นปัจจัยสํงเสริมให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีวิสัยทัศน์ในการผลิต การพัฒนาและการเลือกใช๎เอกสาร สื่อ และแหลํงเรียนรู๎ประกอบการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนมากขึ้น3. การพัฒนาทักษะ และเทคนิคการใช้กลวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังที่ได๎กลําวไปแล๎ววําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการเรียนการสอนที่มุํงให๎ผู๎เรียนสืบเสาะหาความรู๎โดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการลงมือปฏิบัติ ดังนั้นครูผู๎สอนจึงไมํได๎มีบทบาทเป็นเพียงผู๎ถํายทอดเนื้อหาความรู๎เทํานั้น แตํครูผู๎สอนจะทําหน๎าที่เป็นผู๎อํานวยความสะดวก จัดบรรยากาศและสภาพแว ดล๎อม ตลอดจนจัดหาสื่อและแหลํงเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนใช๎สร๎างประสบการณ์ที่จะนําไปสูํการสร๎างองค์ความรู๎ตํอไป ด๎วยเหตุดังกลําวจึงพบวําครูผู๎สอนมักจะใช๎กลวิธีที่หลากหลายในการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ตามกระบวนการของการเรียนรู๎ทางวิท ยาศาสตร์ ครูต๎องรู๎จักการใช๎คําถามกระตุ๎นผู๎เรียน รู๎จักใช๎เทคนิควิธีสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎จากสื่อและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ มีกลวิธีในการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนลงมือปฏิบัติอยํางเหมาะสมตํอธรรมชาติและพื้นฐานความสามารถในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนแตํละคน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะดังกลําวจะสํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางชัดเจนและเป็นความรู๎ที่คงทน ในขั้นตอนของการทํากิจกรรมจะสังเกตเห็นบรรยากาศของการเรียนสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. 5. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematicsแบบรํวมมือ การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให๎เกิดผลของการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง จากข๎อสังเก ตดังกลําวผู๎เข๎ารํวมโครงการจึงสามารถนํามาประยุกต์ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน โดยควรให๎ความสําคัญตํอการใช๎เทคนิควิธีในการกระตุ๎นและอํานวยความสะดวกให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางอิสระด๎วยการใช๎กลวิธีตํางๆ อาทิ กลวิธีทํากิจกรรมกํอนเข๎าสูํเนื้อหา (ABC, Activity Before Content) กลวิธีคิดเดี่ยวคิดคูํ (Think pair share) กลวิธีจิ๊กซอว์ (Jigsaw) กลวิธีทํานาย สังเกต อธิบาย (POE, predict observeexplain) ฯลฯ อยํางไรก็ตามการจัดกิจกรรมตํางๆ ควรฝึกให๎ผู๎เรียนมีโอกาสได๎เรียนรู๎และทํางานเป็นกลุํมไปพร๎อมกันด๎วย4. การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทยอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยสําคัญอยํางหนึ่งนั่นคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่ให๎ความสําคัญกับเนื้อหามากกวํากระบวนการเรียนรู๎ และบริบทในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําให๎ผู๎เรียนต๎องใช๎เวลากับการเรียนเนื้อหามากเกินไปทําให๎ไมํเกิดทักษะวิทยาศาสตร์ขึ้นอยํางแท๎จริง ดังนั้นเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดทักษะและมีคุณลักษณะความเป็นนักวิทยาศาสตร์อยํางมีคุณภาพ จึงควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคล๎องกับบริบททางการเรียนรู๎ของผู๎เรียนในแตํละสถานศึกษา เป็นหลักสูตรที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยํางจริงจัง มีความสอดคล๎องกับท๎องถิ่นและบูรณาการให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากสถานการณ์ในชีวิตประจําวันหรือบริบทใกล๎ตัวให๎มากยิ่งขึ้น5. การใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเข๎ารํวมโครงการในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่ทําให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีโอกาสได๎พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษโดยตรงจากการสื่อสาร การฟังบรรยายและการอํานเอกสารหรือข๎อความตํางๆตลอดระยะเวลาของการเข๎ารํวมโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งโอกาสดังกลําวนับเป็นการกระตุ๎นให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีการพัฒนาตนเองในด๎านทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะในการอําน การฟังและการพูดสื่อสาร นอกจากนี้ยังนับเป็นการสร๎างแรงบันดา ลใจให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการเกิดการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง มีความตั้งใจที่จะใช๎ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งสํงผลดีตํอนโยบายการสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาบุคลากรในด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษและรองรับการเตรียมตัวเข๎าสูํการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอีกด๎วย6. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาให๎ความสําคัญตํอการดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นอยํางมากมีระเบียบและข๎อปฏิบัติในการดูแลรักษาสิทธิ์ของนักเรียนอยํางเครํงครัด เชํน การไมํอนุญาตให๎ถํายภาพเจาะจงสําหรับนักเรียนแตํละคนโดยไมํได๎รับอนุญาตจากผู๎ปกครองหรือครูผู๎ดูแลนักเรียน การให๎ความสําคัญตํอสิทธิเสรีภาพในการเรียนรู๎อยํางเทําเทียม การดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอยํางเข๎มงวด เชํน ในเวลาที่มีรถนักเรียนจอดรับนักเรียนที่จุดใดในเมือง Cortland รถที่จะแลํนผํานบริเวณนั้นต๎องหยุดทั้งสองฝั่งของถนนเพื่อปูองกันไมํให๎เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับนักเรียน นอกจากนี้ยังให๎ความสําคัญตํอระดับพื้นฐานความสามารถเฉพาะสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. 6. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematicsแตํละบุคคลเป็นอยํางมาก สถานศึกษาจะมีการคัดกรองนักเรียนอยํางละเอียด เพื่อจะได๎จัดการศึกษาให๎แกํนักเรียนได๎อยํางเหมาะสม ในกรณี พบนักเรียนที่มีความบกพรํองก็จะต๎องจัดให๎มีระบบดูแลชํวยเหลือเฉพาะรวมทั้งมีการจัดการศึกษารองรับความผิดปกติของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไว๎ดูแลนักเรียนโดยตรง จากประสบการณ์ดังกลําวผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถที่จะนําความรู๎เหลํานี้มาประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนของตนตํอไปด้านการขับเคลื่อนนโยบายทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ปัจจุบันรัฐมีนโยบายในการสํงเสริมทางด๎านวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยมุํงเน๎นการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นให๎เด็กได๎พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยํางแท๎จริง สํงเสริมการพัฒนาผู๎ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให๎มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมตํอความต๎องการในการพัฒนาประเทศ มีการสํงเสริมให๎เกิดการใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข๎ามาใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาครูผู๎สอนให๎มีความรู๎ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ สํงเสริมให๎มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ซึ่ง โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู๎สํารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) นับเป็นโครงการหนึ่งที่มีประโยชน์ตํอการขับเคลื่อนนโยบายทางด๎านการสํงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ครูและศึกษานิเทศที่เข๎ารํวมโครงการมีประสบกา รณ์ในการเรียนรู๎เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (STEM) โดยตรงจากการฟังบรรยาย การเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ในรายวิชาทางด๎านการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ใน State University of New York at Cortland และการสังเกตชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา นอกจากนี้ผู๎เข๎ารํวมโครงการยังได๎ศึกษาเรียนรู๎เทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ฝึกให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะการสืบเสาะหาความรู๎และการใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร๎างองค์ ความรู๎ อาทิ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับปรากฏการณ์ข๎างขึ้นข๎างแรม (Moon Phases) เทคนิคการใช๎โมเดลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ เทคนิคการใช๎นิทานเป็นสื่อ เทคนิคการจัดกิจกรรมรถไฟเหาะตีลังกา(Rollercoaster) ในการฝึกให๎ผู๎เรียนแกํไขปัญหาโดย ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต๎น กิจกรรมการเรียนรู๎เหลํานี้ทําให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ทักษะปฏิบัติ ตลอดจนเกิดทัศนคติอันดีทางด๎านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น สํงผลให๎เกิดความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการสืบเสาะความรู๎และการรู๎สํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อยํางหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การพัฒนาที่เกิดขึ้นกับผู๎เข๎ารํวมโครงการสํงผลให๎เกิดกลุํมผู๎นําในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให๎มีความก๎าวหน๎าทั้งจากการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยตรง การถํายทอดขยายผลตํอผู๎รํวมงานในโอกาสตํางๆ เชํน การเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา ตลอดจนการนําเสนอข๎อคิดเห็นหรือแนวทางในการพัฒนาตํอผู๎บริหารการศึกษาในระดับตํางๆ เป็นต๎น การเผยแพรํและแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ผํานการนําเสนอผลงาน การเขียนบทความทางวิชาการ ตลอดจนการสร๎างสรรค์งานสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 7. 7. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematicsในความรับผิดชอบให๎เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นตัวอยํางให๎บุคคลอื่นๆ นําไปพัฒนาตํอได๎ซึ่งกระบวนการดังกลําวจะมีผลทําให๎การขับเคลื่อนนโยบายทางวิทยาศาสตร์ศึกษาประสบความสําเร็จได๎ที่สุดด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสัมมนาและการศึกษาดูงานยังตํางประเทศในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ทําให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกันระหวํางสังคมตะวันตกกับวัฒนธรรมไทยได๎โดยตรง นับตั้งแตํกํอนเข๎ารํวมโค รงการที่ผู๎เข๎ารํวมโครงการทุกคนจะต๎องทําการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ระเบียบปฏิบัติตน ข๎อมูลในด๎านสภาพอากาศและสิ่งแวดล๎อมสภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเตรียมตัวในด๎านภาษาและข๎อมูลอื่นๆ ให๎มีความพร๎อมที่จะนําไปใช๎ปฏิบัติในระหวํางการเข๎ารํวมโครงการ นอกจา กนี้เมื่อเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ทําให๎ครูและศึกษานิเทศก์ทุกทํานได๎มีโอกาสปะทะสังสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับชาวตํางชาติ ทั้งผู๎ที่เป็นวิทยากร นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในระหวํางที่ใช๎ชีวิตอยูํในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ทําให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู๎วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ในระหวํางการศึกษาดูงานผู๎เข๎ารํวมโครงการยังได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมและการจัดการอาคารสถานที่ตํางๆ ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนที่พักอาศัย ซึ่งข๎อมูลตํางๆเหลํานี้ล๎วนมีประโยชน์ในการนํามาประยุกต์ใช๎ในการทํางานและการใช๎ชี วิต และยังสามารถถํายทอดประสบการณ์ให๎แกํนักเรียน เพื่อนรํวมงาน รวมทั้งบุคคลทั่วไปได๎เป็นอยํางดีอีกด๎วย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นดังกลําวยังมีความสําคัญตํอการเตรียมบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความพร๎อมในระดับสากล เป็นการพัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพเพื่อรองรับนโยบายการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล๎นี้ จากบทสรุปประสบการณ์และประโยชน์จากการดําเนินโครงการดังที่ได๎กลําวไปแล๎ว จะเห็นได๎วําโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู๎สํารวจตรวจสอบ (The 5 Features ofScience Inquiry) เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics(STEM) เป็นโครงการที่ทําให๎เกิดผลอยํางชัดเจนตํอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย ภาพความสําเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นนอกจากจะสํงผลโดยตรงตํอวิสัยทัศน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สํงผลตํอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและเป็นการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ศึกษาในปัจจุบันแล๎ว โครงการดังกลําวนี้ยังสามารถขยายผลให๎เกิดวิสัยทัศน์การพัฒนาอยํางยั่งยืนตํอวงการวิทยาศาสตร์ศึกษาในอนาคต นับเป็นการกระตุ๎ นสํงเสริมให๎การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์มีคุณภาพในระดับสากลตํอไปสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 8. 8. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematicsข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผู๎บริหารสถานศึกษา 1. สํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎นกระบวนการคิด พัฒนาด๎านความรู๎และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน จัดสรรสื่อและงบประมาณในการพัฒนาอยํ างเพียงพอ 2. ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนางานวิชาการ นิเทศภายในอยํางเป็นระบบและสม่ําเสมอ 3. ลดภาระงานอื่นของครูที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการเรียนการสอน เพื่อให๎ครูมีเวลา ในการวางแผนการสอน 4. วิเคราะห์และสรุปผลการจัดการศึกษาทุกภาคเรียน 5. จัดสรรงบประมาณให๎ครูนําไปใช๎พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจ 6. ให๎บริการด๎านสวัสดิการภายในโรงเรียนตามความต๎องการของครูอยํางเพียงพอ 7. ยกยํอง ชมเชย และมอบรางวัลแกํครูที่ประสบความสําเร็จในจัดการเรียนการสอน ผู๎บริหารการศึกษาระดับสูง 1. จัดสรรอัตรากําลังครูให๎พอเพียงกับจํานวนนักเรียน 2. กําหนดกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับอัตรานักเรียนตํอชั้นเรียนให๎น๎อยลง เพื่อสะดวกตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ปรับปรุงกระบวนการผลิตครูให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ 4. ประเมินคุณภาพของครูทุก 3-5 ปีสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9. 9. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics สารบัญ เรื่องบทนําวันที่หนึ่ง 29 กันยายน 2555 - กิจกรรมการออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่สอง 30 กันยายน 2555 - แลลํองทํองเมือง เรียนรู๎วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยูํและสภาพบ๎านเมือง ของเมือง Cortland - กิจกรรมการศึกษาแหลํงเรียนรู๎เสริมประสบการณ์ที่ Ithaca Farmers Market ตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตร - เยี่ยมชม Taughannock Falls น้ําตกที่สูงที่สุดในนิวยอร์ควันที่สาม 1 ตุลาคม 2555 - กิจกรรม Campus Tour เยี่ยมชมและทําความรู๎กับ State University of NewYork at Cortlandวันที่สี่ 2 ตุลาคม 2555 - สังเกตการสอนวิชาพื้นฐานทางการศึกษา - สังเกตการสอนวิชาAnatomy – Physology - สังเกตการสอนและรํวมกิจกรรมการเรียนวิชา ICT for Educationวันที่ห๎า 3 ตุลาคม 2555 - สังเกตการสอนวิชา Teaching Science - สังเกตการสอนวิชา Teaching Elementary Science - สังเกตการสอนวิชา Geology - สังเกตการสอน เรียนรู๎เกี่ยวกับ Multi-stage, Binary Classify - เยี่ยมชมสวนสาธารณะ เมือง Cortlandวันที่หก 4 ตุลาคม 2555 - สังเกตการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ในวิชา Biology514 Mammalian Physiology Lab#6 Muscle Physiology - สังเกตการสอนวิชา Advance computer Mapping โดยDr.Miller เกี่ยวกับ การใช๎ ESRI software ในทางปฏิบัติการภูมิศาสตร์ - สังเกตการสอนวิชา Earth science lab for elementary teachers (Hydrology)วันที่เจ็ด 5 ตุลาคม 2555 - เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาในศตวรรษที21 ่ การใช๎แบบจําลองในการสอนวิทยาศาสตร์ กับ Dr. Orvil L. white - สังเกตการสอนวิชา Biology - ฟังบรรยายวิชา การศึกษาพิเศษ กับ Dr.Chirst - รํวมรับประทานอาหารค่ํา ทีบ๎านของ Dr.Orvil L. White ่สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10. 10. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics เรื่อง หน้าวันทีแปด 6 ตุลาคม 2555 ่ - รํวมเทศกาลฟักทองเมืองคอร์ทแลนด์ The Great cortland pumpkinfestวันทีเก้า 7 ตุลาคม 2555 ่ - เยี่ยมชม Apple Cider - เยี่ยมชม Indian Campวันทีสิบ 8 ตุลาคม 2555 ่ - เยี่ยมชม Cornell University - เยี่ยมชม เมือง Ithaca - รํวมรับประทานอาหารค่ํา ทีบ๎านของทําน ผอ.อังสนา พันธุ์เจริญ ่วันทีสิบเอ็ด 9 ตุลาคม 2555 ่ - ฟังบรรยายเกี่ยวกับ ระบบการบริหารจัดการในการสํงนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - รํวมกิจกรรมแกะสลักฟักทอง - รํวมกิจกรรมการทดลองเรื่องการเปลี่ยนสีของใบไม๎ - สังเกตการสอน วิชาปฏิบัติการชีววิทยา เรื่องพืชวันทีสิบสอง 10 ตุลาคม 2555 ่ - ศึกษาดูงานและสังเกตการสอน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา Tully Central Schools - เข๎ารํวมกิจกรรม Round table เกี่ยวกับประเทศไทย ณ Tompkins Cortland Communities Collegeวันทีสิบสาม 11 ตุลาคม 2555 ่ - รํวมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Inquiry กับกิจกรรม Roller Closter - สังเกตการสอน เรื่อง Accommodations for Students with Disabilities In Your Science Classroom - รํวมกิจกรรมสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทวันทีสิบสี่ 12 ตุลาคม 2555 ่ - รํวมพิธีปิดโครงการและงานเลี้ยงของมหาวิทยาลัย - เดินทางไป Niagara Fallsวันทีสิบห้า 13 ตุลาคม 2555 ่ - เยี่ยมชม Niagara Falls - เดินทางไปประเทศแคนาดา - เยี่ยมชมแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ของประเทศแคนาดาวันทีสิบหก 14 ตุลาคม 2555 ่ - เดินทางกลับจากประเทศแคนาดา - ลงเรือ Maid of the Mist เยี่ยมชมความงามของ Niagara Falls อยํางใกล๎ชิด - เดินทางกลับ เมือง Cortlandวันทีสิบเจ็ด 15 ตุลาคม 2555 ่ - ออกเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกากลับสูํประเทศไทยบทสรุปสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 11. 11. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics บทนา โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM Education) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555 ณ State University of New York at Cortland ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาโครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู๎สํารวจตรวจสอบ ั (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอน Science, Technology , Engineering ,and Mathematics (STEM learning) ณ State University of New York at Cortland ประเทศสหรัฐอเมริกาแผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา รหัสบัญชี04-045 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองกิจกรรม พัฒนาคุณภาพ คนไทยยุคใหมํ (โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์) งบรายจํายอื่นกิจกรรมย่อย 141หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาระยะเวลาดาเนินงาน กันยายน 2555 -------------------------------------------หลักการและเหตุผล ปัจจุบันองค์ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science, Technology,Engineering ,and Mathematics (STEM)) นับเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจากการศึกษาและงานวิจัยพบวําประเทศใดที่ประชากรมีระดับพื้นฐานความรู๎ STEM อยูํในระดับสูงก็อนุมานได๎วําประเทศนั้นมีความได๎เปรียบทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงสํงผลให๎ประเทศตําง ๆ ไ ด๎เรํงสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน STEM และกําหนดให๎ STEM เป็นประเด็นสําคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังจะเห็นได๎จากงานประชุมเชิงวิชาการและการประชุมสําคัญตํางๆได๎ให๎ความสําคัญกับการเรียนการสอน STEM เป็นอยํางมาก อาทิ เชํน ในการประชุม โต๏ะกลมไทย- สหรัฐฯ( Thai-US roundtable) ครั้งที่ 5 ในระหวํางวันที่ 29-30 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ได๎กําหนดหัวข๎อ Science Education in Schools as Feeder of College ScienceEngineering Program เป็นหัวข๎อหนึ่งในการประชุม และประเทศสหรัฐอเมริกาได๎ให๎ความสําคัญกับ STEMเป็นอยํางมาก National Science Teachers Association ได๎จัดการประชุม STEM Forum & Expo ขึ้น จากความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน STEM ดังกลําว สถาบันวิทยาศาสตร์ สํานั กวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได๎มีความรํวมมือทางวิชาการกับ State University of New York at Cortlandผําน MOU ซึ่งได๎ลงนามระหวํางสองหนํวยงานในปี พ .ศ. 2554 ในการจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู๎สํารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอน Science, Technology , Engineering ,and Mathematics (STEM learning)สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 12. 12. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematicsเพื่อเสริมสร๎างความเข๎าใจให๎กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้จะทําให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาครูทั้งกํอนและขณะประจําการสามารถกําหนด แนวทางในการพัฒนาให๎ครูมีความรู๎ความเข๎าใจการจัดการเรียนการสอน STEM อยํางถูกต๎องและสามารถนําไป บูรณาการในการเรียนการสอนได๎วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร๎างแกนนําในการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจการจัดการเรียนการสอน STEM และการนําไปใช๎ใน การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อยํางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อนําความรูเ๎ กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน STEM ไปใช๎ในการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์อยํางมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนาเครือขํายการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์เป้าหมาย ครู ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาวิธีดาเนินกิจกรรม 1. รับฟังการบรรยาย 2. แบํงกลุํมฝึกปฏิบัติกิจกรรม 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 4. ระดมพลังสมองงบประมาณ แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา รหัสบัญชี04-045 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กิจกรรม พัฒนาคุณภาพ คนไทยยุคใหมํ(โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ งบรายจํายอื่น ) กิจกรรมย่อย 141 จํานวน 1,449,500 บาท (หนึ่งล๎านสี่แสนสี่หมื่นเก๎าพันบาทถ๎วน )ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู๎เข๎ารํวมฝึกอบรม มีความรู๎ ความเข๎าใจและตระหนัก ถึงความสําคัญของ ดการเรียนการสอนSTEM การจั 2. ผู๎เข๎ารํวมอบรมสามารถนําความรู๎ด๎าการจัดการเรียนการสอน น STEM ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3. ผู๎เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการนํความรู๎ด๎านการจัดการเรียนการสอน า STEM มาพัฒนาประสิทธิภาพ 4. ผู๎เข๎ารํวมอบรมสามารถเป็นวิทยากรแกนนําในการเผยแพรํองค์ความรู๎ด๎าน ดการเรียนการสอนSTEM การจั 5. มีเครือขํายการจัดการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ทั้งในและตํางประเทศสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 13. 13. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics สถาบันวิทยาศาสตร์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ได๎ดําเนินการโดยคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎เข๎ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู๎สํารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอนScience, Technology, Engineering and Mathematics (STEM Education) ระหวํางวันที่29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555 ณ State University of New York at Cortland ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา โดยมีผู๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข๎ารํวมโครงการ จํานวน 12 คน ดังนี้ 1. นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สวก. 2. นางเพ็ญพิศ ตั้งวิชรฉัตร ครู คศ. 3 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 3. นายเสนํห์ ชุมแสน ครู คศ. 3 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 4. นางสาวจงกล ผลประสาท ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 7 5. นางสาวอรชพร มีพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ สพม. เขต 11 6. นางสุมิตรา อุปพงษ์ ครู คศ. 3 โรงเรียนบ๎านโนนกุง สพป.สกลนคร เขต 1 7. นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ ครู คศ. 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 8. นางสาวณัฐยา ศรีบุรินทร์ ครู คศ. 2 โรงเรียนนาด๎วงวิทยา สพม. เขต 19 9. นางสาวกรประภา สระแก๎ว ครู คศ.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 10. นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ ครู คศ.1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 11. นางสาวอนงค์รัตน์ แก๎วบํารุง ครู คศ.1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 12. นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู คศ.1 โรงเรียนนนทรีวิทยา สพม. เขต 2สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 14. 14. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics นางสาวกานจุลี ปัญญาอินทร์ นางเพ็ญพิศ ตั้งวิชรฉัตร นายเสนํห์ ชุมแสน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สวก. ครู โรงเรียนตากพิทยาคม ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ นางสาวจงกล ผลประสาท นางสาวอรชพร มีพัฒน์ นางสุมิตรา อุปพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมาเขต ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 11 ครู โรงเรียนบ๎านโนนกุง 7 นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ นางสาวณัฐยา ศรีบุรินทร์ นางสาวกรประภา สระแก๎ว ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ครู โรงเรียนนาด๎วงวิทยา พระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ นางสาวอนงค์รัตน์ แก๎วบํารุง นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ครู โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ครู โรงเรียนนนทรีวิทยาสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 15. 15. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics ซึ่งทาง State University of New York at Cortland ประเทศสหรัฐอเมริกา ได๎สํงหนังสือเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน12 คน เข๎ารํวมโครงการดังกลําว ระหวํางวันที29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555 ่สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 16. 16. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics กาหนดการ โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM Education) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555 ณ State University of New York at Cortland ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาวันที่ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่ 1 29 กันยายน 2555 ออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศ สหรัฐอเมริกา 2 30 กันยายน 2555 - แลลํองทํองเมือง เรียนรู๎วิถีชีวิต วัฒนธรรม - เมือง Cortland ความเป็นอยูํและสภาพบ๎านเมือง ของเมือง - เมือง Ithaca Cortland - เยี่ยมชมIthaca Farmers Market ตลาดนัด ผลิตผลทางการเกษตร - เยี่ยมชม Taughannock Falls น้ําตกที่สูงที่สุด ในนิวยอร์ค 3 1 ตุลาคม 2555 - กิจกรรม Campus Tour เยี่ยมชมและทําความรู๎ State University of กับ State University of NewYork at Cortland NewYork at Cortland 4 2 ตุลาคม 2555 - สังเกตการสอนวิชาพื้นฐานทางการศึกษา State University of - สังเกตการสอนวิชา Anatomy – Physology NewYork at Cortland - สังเกตการสอนและรํวมกิจกรรมการเรียนวิชา ICT for Education 5 3 ตุลาคม 2555 - สังเกตการสอนวิชา Teaching Science State University of - สังเกตการสอนวิชา Teaching Elementary NewYork at Cortland Science - สังเกตการสอนวิชา Geology - สังเกตการสอน เรียนรู๎เกี่ยวกับ Multi-stage, Binary Classify - เยี่ยมชมสวนสาธารณะ เมือง Cortland 6 4 ตุลาคม 2555 - สังเกตการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ในวิชา State University of Biology514 Mammalian Physiology Lab#6 NewYork at Cortland Muscle Physiology - สังเกตการสอนวิชา Advance computer Mapping โดยDr.Miller เกี่ยวกับ การใช๎ ESRI software ในทางปฏิบัติการภูมิศาสตร์ - สังเกตการสอนวิชา Earth science lab for elementary teachers (Hydrology)สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 17. 17. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematicsวันที่ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่ 7 5 ตุลาคม 2555 - เข๎ารํวมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาใน State University of ศตวรรษที21 การใช๎แบบจําลองในการสอน ่ NewYork at Cortland วิทยาศาสตร์ กับ Dr.Orvil White - สังเกตการสอนวิชา Biology - ฟังบรรยาย ิชา การศึกษาพิเศษ กับ ว Dr.Chirs White - งานเลี้ยงต๎อนรับจากครอบครัว Dr.Orvil White 8 6 ตุลาคม 2555 รํวมเทศกาลฟักทองเมืองคอร์ทแลนด์ The Great เมือง Cortland cortland pumpkinfest 9 7 ตุลาคม 2555 - เยี่ยมชม Apple Cider เมือง Cortland - เยี่ยมชม Indian Camp 10 8 ตุลาคม 2555 - เยี่ยมชม Cornell University เมือง Ithaca - เยี่ยมชม เมือง Ithaca - เยี่ยมบ๎านและรํวมรับประทานอาหารค่ํา ทีบ๎าน ่ ของ ทําน ผอ.อังสนา พันธุ์เจริญ 11 9 ตุลาคม 2555 - ฟังบรรยายเกี่ยวกับ ระบบการบริหารจัดการใน State University of การสํงนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู NewYork at Cortland - รํวมกิจกรรมแกะสลักฟักทอง - รํวมกิจกรรมการทดลองเรื่องการเปลี่ยนสีของใบไม๎ - สังเกตการสอน วิชาปฏิบัติการชีววิทยา เรื่องพืช 12 10 ตุลาคม 2555 - ศึกษาดูงานและสังเกตการสอน โรงเรียนระดับ - Tully Central มัธยมศึกษา Tully Central Schools Schools - เข๎ารํวมกิจกรรม Round table เกี่ยวกับประเทศ - Tompkins Cortland ไทย ณ Tompkins Cortland Communities Communities College College 13 11 ตุลาคม 2555 - รํวมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Inquiry กับ State University of กิจกรรม Roller Closter NewYork at Cortland - สังเกตการสอน เรื่อง Accommodations for Students with Disabilities in Your Science Classroom - รํวมกิจกรรมสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของ นักศึกษาระดับปริญญาโท 14 12 ตุลาคม 2555 - รํวมพิธีปิดโครงการและงานเลี้ยงของมหาวิทยาลัย - State University of - เดินทางไป Niagara Falls NewYork at Cortland - Niagara Fallsสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 18. 18. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematicsวันที่ วันเดือนปี กิจกรรม สถานที่ 15 13 ตุลาคม 2555 - เยียมชม Niagara Falls ่ - Niagara Falls - เดินทางไปประเทศแคนาดา - ประเทศแคนาดา - เยี่ยมชมแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ของประเทศแคนาดา 16 14 ตุลาคม 2555 - เดินทางกลับจากประเทศแคนาดา - Niagara Falls - ลงเรือ Maid of the Mist เยี่ยมชมความงามของ - เมือง Cortland Niagara Falls อยํางใกล๎ชิด - เดินทางกลับ เมือง Cortland 17 15 ตุลาคม 2555 ออกเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกากลับสูํ ประเทศไทย ซึ่งในการรายงานผลการเข๎ารํวมโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู๎สํารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อสํง เสริมการเรียนการสอน Science, Technology,Engineering and Mathematics (STEM Education) ณ State University of New York at Cortlandประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เลํมนี้ จะขอนําเสนอความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับ พร๎อมทั้งแนวทางการนําไปปรับใช๎โดยเรียงตามวันและเวลาตามกําหนดการ ดังตํอไปนี้สถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 19. 19. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematics วันที่หนึ่ง 29 กันยายน 2555 ออกเดินทางจากประเทศไทย ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 20. 20. โครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบการรู้สารวจตรวจสอบ (The 5 Features of Science Inquiry) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน Science, Technology, Engineering and Mathematicsวันที่หนึ่ง 29 กันยายน 2555 คณะของเราจํานวน 12 ชีวิต นัดรวมพลกันที่ ทําอากาศยานนานาชาติวรรณภูมิ เวลาประมาณ03.00 น. สุหลังจากเช็คอินกันเรียบร๎อยแล๎ว ทุกคนก็พร๎อมกันทีGATE 5 พร๎อมที่จะเดินทางด๎วยสายการบินDelta Airline ่ ระหวํางการเดินทางไปยังGATE 5 ของทําอากาศยานสุวรรณภูมิ ทุกคนพร๎อมแล๎วที่ GATE 5 เพื่อมุํงหน๎าสูํประเทศสหรัฐอเมริกา ด๎วยสายการบินDelta Airline เราออกเดินทางจากสุวรรณภูมิเวลาประมาณ05.40 น. ถึงทําอากาศยานนานาชาติNarita เวลา 14.20 น.จากนั้นเราตํอเครื่องบินออกจาก าอากาศยานนานาชาติNarita เวลา 15.05 น. ไปยังจุดหมายปลายทางตํอไป คือ ทํทําอากาศยานนานาชาติ Detroit ประเทศสหรัฐอเมริกา ได๎แวะมาเยือนแผํนดินญี่ปุนเพียงไมํนาน กํอนออกเดินทางตํ ่อมุํงหน๎าสูํ ทําอากาศยานนานาชาติ อไปเพื Detroitสถาบันวิทยาศาสตร์ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

×